zwanym dalej Zamawiającym, a:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zwanym dalej Zamawiającym, a:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia WZÓR UMOWA Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, które na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr... z dnia... reprezentuje: zwanym dalej Zamawiającym, a:. zwanym dalej Projektantem, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) stosowanie tej ustawy jest wyłączone, o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej remontu sali gimnastycznej w SP 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie zwanej dalej "dokumentacją wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją zwanego dalej nadzorem autorskim. 2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 1) Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1, 2) Formularz cenowy załącznik nr Wykonanie przedmiotu umowy rozpocznie się w dniu zawarcia umowy, a zakończenie przedmiotu umowy ustala się: 1) w zakresie opracowania dokumentacji do dnia r. 2) w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego do dnia r. 2. Za zakończenie wykonania dokumentacji przyjmuje się dzień jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, po którym w wyniku czynności odbiorowych nastąpił odbiór dokumentacji przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 3. Pełnienie nadzoru autorskiego rozpocznie się w dniu rozpoczęcia robót dotyczących remontu sali gimnastycznej w Szkle Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie, a zakończenie nastąpi w dniu protokólarnego odbioru tych robót, nie później jednak niż do dnia r. 3 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: Ustawą z dnia r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). 1

2 4 Projektant jest zobowiązany dołączyć do dostarczonej Zamawiającemu dokumentacji oświadczenie, że jest ona wykonana i sprawdzona zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Do obowiązków Projektanta w zakresie wykonania dokumentacji należy w szczególności: 1) wykonanie wszystkich podstawowych obowiązków Projektanta ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów, 2) wykonanie dokumentacji zgodnie z niniejszą umową, 3) udział w naradach zwoływanych przez Zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu opracowania dokumentów, 4) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji w ilości i formie zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, 5) uzupełnienie braków lub usunięcie wad, stwierdzonych w dokumentacji zarówno na etapie czynności odbiorowych, jak również w trakcie procedury zatwierdzania uzyskania od organu decyzji zatwierdzającej przedmiotowy projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz w okresie rękojmi i gwarancji w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego, 6) wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań, w tym udzielania odpowiedzi na pytania oferentów podczas procedury przetargowej wyboru wykonawcy na realizację zadania objętego dokumentacją, w terminie do 3 dni od daty przekazania zapytania lub uwagi przez Zamawiającego. 2. Do obowiązków Projektanta w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego należą w szczególności: 1) obowiązki z zakresu nadzoru autorskiego wynikające z ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), 2) kontrola zgodności realizowanych robót budowlanych z dokumentacją, 3) udzielanie instrukcji i wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zapytania, z wyłączeniem przypadku, gdy Zamawiający przy współpracy z kierownikiem budowy Wykonawcy robót budowlanych ustalą inny termin, 4) kwalifikacja robót jako dodatkowych oraz zmian jako istotnych lub nieistotnych, 5) udział w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót budowlanych i w czynnościach odbiorowych robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego, 6) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego, w przypadku rysunków zamiennych dostarczanie ich w ciągu 5 dni roboczych od terminu zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku, gdy Zamawiający przy współpracy z kierownikiem budowy Wykonawcy robót budowlanych ustalą inny termin, 3. Strony ustalają, że za jednostkę nadzoru autorskiego uznaje się pobyt projektanta lub projektantów danej branży na terenie budowy lub poza terenem budowy (w siedzibie Wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego, dostawcy materiałów lub urządzeń) w wyznaczonym i zleconym przez Zamawiającego terminie. 4. Wszelkie jednostki nadzoru autorskiego Projektant jest zobowiązany potwierdzić wpisem do stosownego dokumentu zwanego Kartą potwierdzenia nadzoru autorskiego. 6 Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. przekazanie Projektantowi niezbędnych opracowań, dokumentów i decyzji administracyjnych do opracowania przedmiotowej dokumentacji w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy; 2. nadzór nad realizacją wykonaniem dokumentacji i pełnieniem obowiązków nadzoru autorskiego, 3. odbiór bezusterkowo wykonanej przez Projektanta dokumentacji, 2

3 4. powiadomienie Projektanta o rozpoczęciu świadczenia usługi nadzoru autorskiego, nie później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem, 5. zapłata Projektantowi ustalonego wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie niniejszej umowy Wynagrodzenie przysługujące Projektantowi jest następujące: 1) za wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w SP 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie, przeniesienie autorskich praw majątkowych i innych praw opisanych w umowie Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto..zł (słownie: złotych). 2) Za pełnienie nadzoru autorskiego Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości brutto nie wyższej niż... zł. (słownie:...złotych Wynagrodzenie za nadzór autorski obejmuje pełnienie 5 jednostek nadzoru w cenie jednostkowej. zł brutto za jeden nadzór. 3) Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto... (słownie:... ), zgodnie z załączonym przez Projektanta formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Strony umowy zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Projektanta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień i ekspertyz a także wszelkie należności z tytułu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, praw zależnych oraz wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 3. Zapłata wynagrodzenia Projektanta za zgodne z umową wykonanie dokumentacji nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Projektanta, po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru dokumentacji, w którym Zamawiający potwierdził jej wykonanie zgodnie z umową i stwierdził, że dokonuje jej odbioru bez zastrzeżeń. 4. Zaplata wynagrodzenia Projektanta za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi na podstawie ilości faktycznie pełnionych jednostek nadzorów autorskich potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektorów nadzoru danej branży. 5. Projektant ma prawo do wystawiania faktur za pełnienie nadzoru autorskiego nie częściej, niż raz w miesiącu. 6. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszej umowy. 7. Za datę zapłaty wynagrodzenia Projektanta uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem wypłaty wynagrodzenia Projektanta. 8. Wypłaty wynagrodzenia nastąpią przelewem na rachunek bankowy Projektanta nr.. O zmianie numeru konta Projektant zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana numeru konta nie stanowi zmiany umowy. 9. Strony umowy ustalają, iż faktura będzie wystawiona na Nabywcę: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, Warszawa, NIP: Odbiorcą i Płatnikiem będzie: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, Warszawa. Natomiast fakturę należy dostarczyć na adres: Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów, ul Wiśniowa 37, Warszawa. 3

4 10. W przypadku gdy dokumentacja nie została odebrana przez Zamawiającego, Projektant nie ma prawa do wynagrodzenia umownego Projektant zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania umowy. 2. Przyjęcie dokumentacji do sprawdzenia przez Zamawiającego nastąpi stosownym protokołem podpisanym przez osoby upoważnione obu stron. 3. Zamawiający dokona sprawdzenia prawidłowości wykonania dokumentacji w terminie 14 dni od daty jej protokolarnego przyjęcia, o którym mowa w ust Odbiór dokumentacji nastąpi stosownym protokołem odbioru podpisanym przez upoważnione osoby obu stron umowy. W razie niestawiennictwa Projektanta lub odmowy podpisania protokołu, Zamawiający uprawniony będzie do samodzielnego sporządzenia protokołu. Ustalenia protokołu wówczas są wiążące dla Projektanta. 5. Zamawiający wskazuje, iż pracownikiem upoważnionym do jego reprezentowania i odbioru od Projektanta dokumentacji jest Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy będąca przedmiotem umowy dokumentacja opisana w 1 będzie wymagała usunięcia wad, Projektant usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 10 dni od daty ich zgłoszenia. 7. Z tytułu usunięcia wad Projektantowi nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie. 8. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 9. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji będzie pisemne potwierdzenie prawidłowości, kompletności i terminowości wykonania dokumentacji dokonane w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 4, co nie zwalnia Projektanta od odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy. 10. Podstawą wystawienia faktury za pełnienie nadzoru autorskiego będzie potwierdzenie przez Zamawiającego tego nadzoru stosownym dokumentem zwanym Kartą potwierdzenia nadzoru autorskiego 9 1. Projektant oświadcza i zapewnia, że w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowań, będą mu przysługiwać wszelkie wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań, sporządzonych w wykonaniu przedmiotu umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U r. nr 90 poz. 631 ze zm.) wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, a jej zawarcie nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich wobec Projektanta oraz postanowień umów zawartych przez Projektanta z osobami trzecimi. 2. Projektant z dniem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji przenosi na Zamawiającego, całość autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wymienionych w umowie do stanowiącej przedmiot odbioru dokumentacji, a także własność nośnika, na którym utrwalono opracowanie oraz własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką, 2) wprowadzanie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których dokumentację utrwalono, wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera i na nośniki pamięci; 3) wykorzystania opracowań do realizacji projektu, jak również w postępowaniach mających na celu wyłonienie wykonawcy robót. Strony ustalają, iż Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do: 4

5 a) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji lub jej części w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót objętych dokumentacją, w szczególności poprzez włączenie jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienie dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie robót objętych dokumentacją, b) wielokrotnego zezwalania oraz wykorzystania dokumentacji lub jej części i danych w niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji (w przypadku gdy utraciła aktualność), adaptacji lub zmian, w szczególności poprzez włączenie jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udostępnienie dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie aktualizacji, adaptacji lub zmian dokumentacji, 4) wykorzystania opracowań do tworzenia dodatkowych niezbędnych projektów służących realizacji remontu, 5) rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt.1 np. publicznego udostępniania, 6) wykorzystywania w celach reklamowych, promocyjnych lub marketingowych. 4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Projektant udziela Zamawiającemu prawa do wyłącznego wykonywania przez Zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji lub jej części autorskich praw zależnych i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. 5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, praw zależnych, zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz własność nośników, na których przekazano je Zamawiającemu i własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji jest zawarte w wynagrodzeniu, o którym mowa w 7 ust. 1 umowy. 6. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie Zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 7. Projektant oświadcza, iż w dniu wykonania dokumentacji będzie uprawniony do upoważnienia Zamawiającego, według jego uznania do wykonywania w odniesieniu do dokumentacji praw osobistych, w tym do realizacji nadzoru autorskiego i innych uprawnień, jakie wiążą się z tym nadzorem a wynikają z przepisów prawa, innym osobom posiadającym stosowne uprawnienia zawodowe. Strony ustalają, że wraz z przeniesieniem praw autorskich niniejszym udziela Zamawiającemu takiego upoważnienia Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 7 ust. 1pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od umownego terminu jej wykonania ustalonego w 2 ust. 1 pkt 1 do dnia jej wykonania zgodnie z 8 ust. 4. 2) za zwłokę w usunięciu wad lub uzupełnieniu braków dokumentacji stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 7 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub uzupełnienie braków do dnia ich usunięcia, 3) w przypadku niestawienia się Projektanta na wyznaczony przez Zamawiającego pobyt, w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w 7 ust.1 pkt 2, za każde niestawienie się na budowie, 4) w przypadku zwłoki Projektanta z realizacją prac, o których mowa w 5 ust. 2 pkt 3,4, 6 niniejszej umowy w stosunku do terminów wyznaczonych pisemnie przez Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w 7 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 5

6 5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Projektanta z przyczyn dotyczących Projektanta, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 7 ust. 1 pkt Projektant upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia umownego bez dodatkowych wezwań do zapłaty. 3. Strony umowy ustalają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 4. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dokumentacji. Okres gwarancji ustala się na okres 2 lat od daty odbioru końcowego dokumentacji przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 2. Strony Umowy uzgadniają, że braki w dokumentacji, stwierdzone podczas odbioru, jak i w okresie gwarancji jakości, stanowią także jej wady. O wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Projektanta na piśmie. 3. W zawiadomieniu o stwierdzonej wadzie Zamawiający powinien wskazać rodzaj wady i termin na jej usunięcie. 4. Strony zgodnie oświadczają, że rozszerzają odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi. Termin rękojmi na dokumentację wykonaną przez Projektanta skończy się wraz z upływem terminu gwarancji jakości. 5. W razie ujawnienia się wady wykonanej dokumentacji, która jednocześnie objęta jest odpowiedzialnością Projektanta z tytułu rękojmi za wady i udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości, Zamawiający ma prawo, w odniesieniu do każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy dochodzeniem wobec Projektanta uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. 6. Strony umowy zgodnie ustalają, że Projektant usunie wady dokumentacji, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 7. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji Projektant jest obowiązany odebrać dokumentację od Zamawiającego w całości lub w części, w której występują wady i dostarczyć wolną od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Koszty usunięcia wad dokumentacji ponosi Projektant. Projektant jest obowiązany do usunięcia wad bez względu na koszty z tym związane. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wad innej osobie, co pozostanie bez wpływu na udzieloną gwarancję jakości i rękojmię za wady, w takim przypadku Projektant będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania w tym zakresie Poza innymi przypadkami przewidzianymi w umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie: 1) nie rozpoczęcia prac przez Projektanta w terminie 7 dni od dnia umownego rozpoczęcia przedmiotu zamówienia, 2) nie stawienia się na wyznaczoną przez Zamawiającego jednostkę nadzoru autorskiego dwa razy z rzędu, 3) zwłoki wykonania przedmiotu umowy przez Projektanta z przyczyn zależnych od Projektanta przekraczającego 14 dni w stosunku do terminu umownego zakończenia przedmiotu umowy, 2. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 21 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 1-2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku odstąpienia od umowy wszelkie dokumenty i materiały związane z przedmiotem umowy stanowią własność Zamawiającego. 6

7 13 1. Projektant wyznacza:.. - do kierowania pracami projektowymi posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2. Projektant wyznacza.. jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych. 3. Zamawiający wyznacza.. jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych. 4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy. Strona dokonująca Zmiany zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić na piśmie o dokonanej zmianie Wszelkie powiadomienia, czy wezwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres strony określony w niniejszej umowie. W okresie trwania umowy strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Projektant bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 3. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania. 15 Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 16 Wersja dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej oraz dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: 1. Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 (ew. i ust. 3). 2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w załączniku nr... do niniejszej umowy, stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą (wyłącznie w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). lub Wersja dla przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 1. Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały 7

8 informacje zawarte w załączniku nr... do niniejszej umowy, stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz z późn. zm.), ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121). ustawy z dnia r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty odnośnie 2 ust 3 umowy, w przypadku zmiany planowanego terminu zakończenia robót budowlanych bądź opóźnienia wykonania robót budowlanych. 18 W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, może być on skierowany na drogę postępowania sądowego, w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 19 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Projektanta. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 2. Formularz cenowy załącznik nr 2 PROJEKTANT ZAMAWIAJĄCY 8

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą UMOWA Nr. zawarta w dniu.. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez: U M O W A Nr MOK -4 OŚ/B/III/3/3 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr MOK.WID.B/I/2/5/../ /2014

UMOWA nr MOK.WID.B/I/2/5/../ /2014 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia UMOWA nr MOK.WID.B/I/2/5/../272-.. /2014 Wzór zawarta w dniu. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów w Warszawie, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa MOK-ZKU/B/VII/1/1/ nr 29 /2014/...

WZÓR UMOWY Umowa MOK-ZKU/B/VII/1/1/ nr 29 /2014/... WZÓR UMOWY Umowa MOK-ZKU/B/VII/1/1/ nr 29 /2014/... zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą w 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ( wzór) nr... a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA ( wzór) nr... a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do IWZ UMOWA ( wzór) nr... Zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy Muzeum Wojsk Lądowych z siedzibą przy ulicy Czerkaskiej 2, 85-641 Bydgoszcz, zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentują

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w Warszawie w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr. z dnia. przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr. z dnia. przez: Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia Wzór UMOWA Nr MOK.WID.B/I/2/4/2/ /272-../2016/GZ.. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie w dniu 2017 r. pomiędzy:

WZÓR. zawarta w Warszawie w dniu 2017 r. pomiędzy: U M O W A Nr UD-III-WOŚ/C/BIE/III/P4/15/2/CRU.../2017 zamówienie publiczne bez wyboru trybu, zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ

UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ Załącznik nr. 1 do ogłoszenia 2/WPK/2016 UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR B/WIN/B/X/2/2/3/ / / 2015 Nr rejestru 46

UMOWA NR B/WIN/B/X/2/2/3/ / / 2015 Nr rejestru 46 UMOWA NR B/WIN/B/X/2/2/3/ / / 2015 Nr rejestru 46 w dniu... 20115 roku pomiędzy miastem stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Południe z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 274, 03-841, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa WZÓR. - pomieszczenia Urzędu przy ul. Wiśniowej 50, - pomieszczenia Urzędu przy ul. Wiktorskiej 91A,

Umowa WZÓR. - pomieszczenia Urzędu przy ul. Wiśniowej 50, - pomieszczenia Urzędu przy ul. Wiktorskiej 91A, WZÓR Umowa wykonania usługi konserwacji oraz drobnych napraw sanitarnych zawarta w dniu...roku w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MOK/ZSD/B/VIII/2/2/Nr

UMOWA Nr MOK/ZSD/B/VIII/2/2/Nr UMOWA Nr MOK/ZSD/B/VIII/2/2/Nr /2016/GZ.. zawarta w dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą w Warszawie 02-517, ul. Rakowiecka 25/27, NIP 525-22-48-481,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy:

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: UMOWA Załącznik nr 3 WZÓR na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 5/ZO/2016. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA Nr 5/ZO/2016. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr 5/ZO/2016 zawarta w dniu... 2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa Zespół Szkół Poligraficznych

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA NR

Projekt umowy UMOWA NR UMOWA NR Projekt umowy zawarta w dniu.2016 r. w Bogatyni pomiędzy: 1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia mgr Andrzej Grzmielewicz, zwaną w tekście umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MOK/ZSD/B/VIII/2/2/Nr

UMOWA Nr MOK/ZSD/B/VIII/2/2/Nr UMOWA Nr MOK/ZSD/B/VIII/2/2/Nr /2016/GZ.. zawarta w dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą w Warszawie 02-517, ul. Rakowiecka 25/27, NIP 525-22-48-481,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego dot. opracowania PGN dla Gminy Biłgoraj Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY do Zapytania ofertowego z dnia... r. Znak: PP/P-17/2015 zawarta pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: zwanym w tekście umowy Wykonawcą.

UMOWA NR prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: zwanym w tekście umowy Wykonawcą. UMOWA NR.2019 zawarta w dniu. 2019 r. w Bogatyni pomiędzy: 1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa: Wojciech Błasiak Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zwaną w tekście umowy Zamawiającym, a 2... NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

(podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej; NIP, REGON ) reprezentowanej przez:...

(podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej; NIP, REGON ) reprezentowanej przez:... Umowa Nr ZSZ.231/./2017/ZSG zawarta w Warszawie dnia... między: Załącznik nr 3 Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym przez Annę Chylińską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ. WZÓR UMOWY część 1,2

Załącznik do SIWZ. WZÓR UMOWY część 1,2 Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY część 1,2 Zawarta w dniu... 2018 roku, w... pomiędzy... reprezentowaną przez: 1)..., zwaną dalej Zamawiającym" a... reprezentowanym przez: 1)......, zwaną/ym dalej w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Na wykonanie dokumentacji projektowej

UMOWA Na wykonanie dokumentacji projektowej UMOWA Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu..2018r roku w Poznaniu pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową BLOK w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 18 60-839 Poznań NIP 777-00- 05-391 KRS 0000105534,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

7. Środki czystości powinny posiadać wymagane prawem normy, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie

7. Środki czystości powinny posiadać wymagane prawem normy, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MOK-IVOŚ/B/III/1/1/1/.../ / /Gz

UMOWA Nr MOK-IVOŚ/B/III/1/1/1/.../ / /Gz UMOWA Nr MOK-IVOŚ/B/III/1/1/1/.../ / /Gz Wzór zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 25/27, NIP 525 22 48

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 4) Dokonanie poprawek i uzupełnień w przedmiocie umowy, wynikających z oceny formalnej wniosku.

U M O W A. 4) Dokonanie poprawek i uzupełnień w przedmiocie umowy, wynikających z oceny formalnej wniosku. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia... r. w Nowym Żmigrodzie pomiędzy Gminą Nowy Żmigród, z siedzibą 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, w imieniu której działa Pan Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZDP.ZP

Umowa Nr ZDP.ZP ZDP.ZP.271.24.2014 Załącznik B3 Umowa Nr ZDP.ZP.2720...2014 zawarta w dniu... w Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inż. Grzegorza Łętochę

Bardziej szczegółowo

Umowa nr r. Gminą Szubin 1 Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich

Umowa nr r. Gminą Szubin 1 Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich Umowa nr..2018 zawarta w dniu.. 2018 r. pomiędzy Gminą Szubin, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez Burmistrza Szubina Artura Michalaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wioletty Martek

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/

UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/ Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/ zawarta w dniu.2016 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr: FE

WZÓR UMOWY Nr: FE Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY Nr: FE.271..2011 zawarta w dniu.. 2011r. pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/36/06/18 O PRACE PROJEKTOWE...., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

UMOWA n/36/06/18 O PRACE PROJEKTOWE...., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:... UMOWA n/36/06/18 Zał. nr 4 do SWNPO n/36/08/18 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu..., w Giżycku, pomiędzy: Szpitalem Giżyckim Sp. z o. o. w restrukturyzacji, z siedzibą w Giżycku ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w związku z wyborem oferty Wykonawcy z dnia., została zawarta Umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. w związku z wyborem oferty Wykonawcy z dnia., została zawarta Umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy UMOWA Zawarta w dniu... 2016 roku w Warszawie, pomiędzy Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP:525-22-48-481, REGON 015259640-00184, reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR TBS/U/ /2018

UMOWA NR TBS/U/ /2018 Załącznik nr 2 do Specyfikacji ZP/1/INW/2018 UMOWA NR TBS/U/ /2018 na WYKONANIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ, INWENTARYZACJI ZIELENI, EKSPERTYZY TECHNICZNEJ, EKSPERTYZY MYKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZ-2501/231/17/.. a firmą:, NIP:., REGON:.., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA DZ-2501/231/17/.. a firmą:, NIP:., REGON:.., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą UMOWA DZ-2501/231/17/.. zawarta w dniu. 2017 r. w Puławach pomiędzy: Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252,

Bardziej szczegółowo

2. Termin realizacji Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2017 r.

2. Termin realizacji Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2017 r. U M O W A nr zawarta w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.). zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

MOK/ZKU/C/MOK/VII/P3/5/nr /2014/GZ

MOK/ZKU/C/MOK/VII/P3/5/nr /2014/GZ WZÓR MOK/ZKU/C/MOK/VII/P3/5/nr /2014/GZ Zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa -Dzielnicą Mokotów, z siedzibą w Warszawie 02-517, ul. Rakowiecka 25/27, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR.. W dniu.. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Umowa/Umowa zlecenie Nr MOK/WSZ/B/VI/1/6/10 Nr / /GZ

Umowa/Umowa zlecenie Nr MOK/WSZ/B/VI/1/6/10 Nr / /GZ Umowa/Umowa zlecenie Nr MOK/WSZ/B/VI/1/6/10 Nr / /GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie (02-517), przy ul. Rakowieckiej 25/27,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ WZÓR Umowa zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym przez: zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a....

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA nr./2015

WZÓR - UMOWA nr./2015 ZAŁACZNIK NR 4 WZÓR - UMOWA nr./2015 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1.

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy U M O W A NR...

załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy U M O W A NR... załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... a... zwanym w dalszej treści umowy Projektantem,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Część II

Istotne postanowienia umowy Część II Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część II zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwana dalej Umową

UMOWA nr.. zwana dalej Umową UMOWA nr.. zwana dalej Umową Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na dostawę materiałów promocyjnych na konferencję na potrzeby promocji projektu e-pionier realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PTO/227/2/2017

UMOWA NR PTO/227/2/2017 W Z Ó R ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR PTO/227/2/2017 W dniu... 2017 r. w Prudniku pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą: 48-200 Prudnik, ul. Legionów 12a, NIP: 755-16-40-897; REGON:

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Znak sprawy: 22WOG-ZP T Strona 1

Egz. nr. Znak sprawy: 22WOG-ZP T Strona 1 Egz. nr UMOWA Nr. / /. zawarta w dniu...r., pomiędzy: Skarbem Państwa 22.Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Olsztynie, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1, NIP 7393827791, REGON 280603684, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: oraz

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: oraz Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11 Reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części Zamawiającym oraz Reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Strony umowy ustalają następujący termin dostawy i montażu pomostu: r.

3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Strony umowy ustalają następujący termin dostawy i montażu pomostu: r. UMOWA NR... /D/16 (WZÓR) zawarta w dniu 2016 r. w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy na podstawie zaproszenia do składania ofert opublikowanego w dniu... 2016 r. pomiędzy: Miastem Pabianice

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP/../2015. zawarta w dniu 2015 r. WYKONAWCA:

UMOWA Nr ZP/../2015. zawarta w dniu 2015 r. WYKONAWCA: UMOWA Nr ZP/../2015 zawarta w dniu 2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000207618,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez. pod numerem ewidencyjnym..., NIP:, REGON:., zwanym dalej Wykonawcą.

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez. pod numerem ewidencyjnym..., NIP:, REGON:., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA nr.. zawarta w Piasecznie, w dniu. r. pomiędzy: pomiędzy Gminą Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289, w imieniu której działa Dyrektor Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR

UMOWA NR UMOWA NR 272.21.2012.2 W dniu.2012 r. w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, posiadającą nr NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AOT.R

Umowa nr AOT.R Umowa nr AOT.R.334....... 2015 zawarta w dniu... w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DIR/BU/0003/2018/U/AB - WZÓR

UMOWA DIR/BU/0003/2018/U/AB - WZÓR Postępowanie nr BZP.242.2.2018.EH Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA DIR/BU/0003/2018/U/AB - WZÓR O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Sporządzona we Wrocławiu w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl.

Bardziej szczegółowo