WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1

2 Spis treści Analiza matematyczna... 4 Algebra liniowa... 7 Podstawy systemów dyskretnych Ekonomika przedsiębiorstwa Projektowanie i programowanie obiektowe Podstawy analizy danych Wytwarzanie i stosowanie treści cyfrowych w biznesie E-biznes a prawo Podstawy analityki biznesowej Eksploracja danych Zaawansowane metody grafiki w reklamie Zaawansowane technologie e-biznesowe Bazy danych Architektura komputerów i systemy operacyjne Architektura systemów korporacyjnych Inteligentne systemy w życiu miasta Hurtowanie danych i raportowanie Technologie big data Technologie internetowe Zintegrowane systemy zarządzania Elektroniczny obieg dokumentów Wizualizacja zasobów przedsiębiorstwa Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Handel i usługi internetowe Media społecznościowe w biznesie Języki programowania aplikacji biznesowych Technologie mobilne w e-biznesie Zarządzanie relacjami z klientami Modelowanie procesów biznesowych Zarządzanie przedsiębiorstwem Bezpieczeństwo elektroniczne Przetwarzanie w chmurach Eksploracja zasobów internetowych Systemy komunikacyjne e-biznesu Marketing internetowy Techniki sprzedaży Zarządzanie projektem Systemy informacji przestrzennej Zarządzanie łańcuchem dostaw

3 E-learning Organizacja i zarządzanie biurem wsparcia it Integracja systemów Praca w zespole wirtualnym Zasady komunikacji biznesowej Wykorzystanie środków ue w biznesie Ochrona własności intelektualnej Przedsiębiorczość Wychowanie fizyczne Język angielski i Język niemiecki i Język angielski ii Język niemiecki ii Język angielski iii Język niemiecki iii Język angielski iv Język niemiecki iv Seminarium specjalistyczne i Seminarium specjalistyczne ii Seminarium dyplomowe i Seminarium dyplomowe ii Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych Praktyka zawodowa

4 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr A N A L I Z A M A T E M A T Y C Z N A Kod p rzedmiotu: 11.1-WE-BEP-AM Typ p rzedmiotu: Obowiązkowy Język nauc zania: polski Odpowied zialny za przedmiot: dr Dorota Głazowska Prowadzący: dr Dorota Głazowska zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia podstawowych zagadnień matematycznych wymienionych w zakresie tematycznym przedmiotu koniecznych do rozpoczęcia kształcenia na studiach technicznych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Własności granic. Granice jednostronne, nieskończone i w nieskończoności. Obliczanie granic funkcji. Ciągłość funkcji w punkcie i na zbiorze. Własności funkcji ciągłych na przedziałach (twierdzenia Cantora, Weierstrassa, własność Darboux). Badanie ciągłości funkcji w punkcie i na zbiorze. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Definicja i interpretacje pochodnej funkcji w punkcie. Różniczkowalność funkcji na zbiorze. Ciągłość a różniczkowalność. Podstawowe reguły różniczkowania, pochodne funkcji elementarnych. Reguła de l`hospitala. Pochodne i różniczki 4

5 wyższych rzędów. Wzór Taylora. Ekstrema lokalne i globalne funkcji. Wypukłość, wklęsłość i punkty przegięcia wykresu funkcji. Całkowanie. Całka nieoznaczona. Podstawowe metody wyznaczania całek nieoznaczonych. Całka oznaczona Riemanna i jej własności. Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego. Zastosowania geometryczne i fizyczne całki Riemanna (pole figury płaskiej, długość krzywej, objętość i pole powierzchni bryły obrotowej). Całki niewłaściwe. METODY KSZTAŁCENIA: - wykład problemowy, wykład konwencjonalny. Ćwiczenia - dyskusja, metoda przypadków, ćwiczenia rachunkowe. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU Student zna i rozumie pojęcie granicy funkcji jednej zmiennej. SYMBOLE EFEKTÓW K_W01 METODY WERYFIKACJI Student potrafi obliczać granice funkcji. K_W01 Student zna i rozumie pojęcie funkcji ciągłej. K_W01 Student potrafi zbadać ciągłość funkcji. K_W01 Student definiuje pochodną funkcji. K_W01 Student potrafi opisać zastosowania pochodnej i całki. Student potrafi zastosować twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej w zagadnieniach z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych (na elementarnych przykładach). Student potrafi całkować przez podstawienie i przez części (w zakresie podstawowym). Student potrafi zastosować całkę oznaczoną do obliczania pól figur płaskich, objętości i pól powierzchni brył obrotowych (elementarne przykłady). Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze. K_W01 K_W01 K_W01 K_W01 K_U01 FORMA ZAJĘĆ ćwiczenia wykład ćwiczenia ćwiczenia wykład ćwiczenia ćwiczenia wykład wykład ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia wykład WARUNKI ZALICZENIA: 5

6 uzyskanie minimum 40% punktów z pisemnego sprawdzianu Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 10 punktów. Student zdobywa punkty przystępując do dwóch sprawdzianów ch w trakcie semestru (2 10 punktów). Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h wykład + 15 h ćw. =30h Przygotowanie się do wykładu: 15h Przygotowanie się do ćwiczeń: 15h Przygotowanie się do kolokwiów: 15h Przygotowanie się do zaliczenia wykładu: 15h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h wykład + 9 h ćw. =18h Przygotowanie się do wykładu: 9h Przygotowanie się do ćwiczeń: 18h Przygotowanie się do kolokwiów: 18h Przygotowanie się do zaliczenia wykładu: 18h Razem: 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Decewicz, G., Żakowski, W., Matematyka, Analiza matematyczna, cz.i, Warszawa, WNT, Krysicki, W., Włodarski, L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz.i, Warszawa, PWN, Leksiński, W., Nabiałek, J., Żakowski, W., Matematyka (zadania), Warszawa, WNT, Lassak, M., Matematyka dla studiów technicznych, Bydgoszcz, WM, Gewert, M., Skoczylas, Z., Analiza matematyczna 1, Wrocław, GiS, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Rudnicki, R., y z analizy matematycznej, Warszawa, PWN, Stankiewicz, W., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz.i, Warszawa, PWN, PROGRAM OPRACOWAŁA: dr Dorota Głazowska 6

7 Liczb a godzin w semestr ze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr A L G E B R A L I N I O W A Kod p rzed miotu: 11.1-WE-BEP-AL Typ p rzed miotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowied zialny za przedmiot: dr Sebastian Czerwiński Prowad zący: dr Sebastian Czerwiński zajęć zaliczenia Punkty ECTS Stud ia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę Ćwiczenia 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i metodami algebry liniowej. WYMAGANIA WSTĘPNE: Wiedza z matematyki ze szkoły średniej. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: : Liczby zespolone: działania, interpretacja geometryczna, potęgowanie, pierwiastkowanie. Układy n równań o n niewiadomych: definicja, rodzaje i metoda eliminacji Gaussa. Macierze: przykłady, działania, macierz odwrotna. Wyznaczniki: definicja, obliczanie, własności. Równania liniowe i macierze cd.: rząd, twierdzenie Kroneckera-Capellego. Wielomiany: działania, dzielenie z resztą, pierwiastki wielomianu, twierdzenie Bezouta, schemat Hornera. Wektory w R3: działania, iloczyn skalarny i wektorowy, odległość, prostopadłość. Ćwiczenia: Liczby zespolone: działania, sprzężenie, moduł, postać trygonometryczna, interpretacja geometryczna działań, wzory de Moivre a, pierwiastkowanie liczb zespolonych. Układy n równań o n niewiadomych: metoda eliminacji Gaussa. Macierze; działania, macierz 7

8 odwrotna. Wyznacznik i rząd: obliczanie. Algebra wektorów: Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany i ich zastosowanie. METODY KSZTAŁCENIA: : wykład konwencjonalny. Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, ćwiczenia rachunkowe, zadania domowe. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU Zna pojęcie liczby zespolonej i potrafi wykonywać podstawowe działania na liczbach zespolonych. Zna metody rozwiązywania układów równań liniowych i potrafi wykorzystać poznane metody rozwiązywalności do rozwiązywania układów równań liniowych. Zna pojęcie macierzy, potrafi wykonywać działania na macierzach. Zna pojęcie wyznacznika i rzędu, potrafi wyznaczyć: macierz odwrotną, rząd i wyznacznik macierzy. Potrafi odróżnić wielkość wektorową od wielkości skalarnej. Zna określenie i własności iloczynów: skalarnego, wektorowego. SYMBOLE EFEKTÓW K_W01, K_K01 K_W01, K_K01 K_W01, K_K01 K_W01, K_K01 METODY WERYFIKACJI Kolokwia Kolokwia Kolokwia Kolokwia FORMA ZAJĘĆ, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwiów. Ćwiczenia - Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 ch kolokwiów. Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h. wykład + 15 h. ćwicz.= 30h Przygotowanie się do zajęć i kolokwiów: 30h 30h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h. wykład + 9 h. ćwicz. =18h Przygotowanie się do zajęć: 42h 8

9 Razem: 30h 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Jurlewicz, J., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 1 i 2, Wrocław, Oficyna wyd. GiS, Kaczorek, T., Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice, Warszawa, WNT, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Banaszak, G., Gajda, W., Elementy algebry liniowej, cz. I. Warszawa, WNT, Banaszak, G., Gajda, W., Elementy algebry liniowej, cz. II. Warszawa, WNT, PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Sebastian Czerwiński 9

10 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr P O D S T A W Y S Y S T E M Ó W D Y S K R E T N Y C H Kod p rzedmiotu: 11.1-WE-BEP-PSD Typ p rzedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowied zialny za przedmiot: prof. dr hab. Roman Gielerak Prowadzący: Pracownicy WEIT ISSI zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 15 1 Egzamin 1 Ćwiczenia 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Egzamin 1 Ćwiczenia 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznać studentów z podstawowymi metodami obliczeniowymi i analitycznymi matematyki dyskretnej w obszarze fundamentalnych zastosowań informatyki do zagadnień ekonometrii i pokrewnych Zapoznać studentów z podstawami modelowania matematycznego zagadnień biznesowych w terminach struktur matematycznych oferowanych przez matematykę dyskretną WYMAGANIA WSTĘPNE: Analiza matematyczna, elementy algebry liniowej z geometria. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wstęp Algebra zbiorów i formalny rachunek zdań, aksjomaty Arystotelesa i ich zastosowania do analizy logicznej wartości zdań złożonych, tautologie, spełnialność. Funkcje, odwzorowania i operacje na nich. Relacje i ich elementarne własności. Relacje porządkujące i relacje równoważności. Elementy teorii grafów i ich zastosowania w realnych problemach. Proste algorytmy teoriografowe do rozwiązywania zadań przeszukiwania i analizy grafów drzewiastych. Zagadnienia szeregowania zadań w języku grafów. Analiza i opis relacji w języku grafów i diagramów. 10

11 Algorytmy rekurencyjne i ich analiza. Zależności i definicje rekurencyjne. Równania rekurencyjne: liniowe, jednorodne drugiego rzędu. Rekurencje przepołowieniowe. Procedury indukcyjne. Zasada indukcji matematycznej. Zagadnienia kombinatoryczne. Elementarne procedury zliczania. Podziały. Algorytmy teoriomnogościowe. Zasada szufladkowa Dirichleta. Algorytmy kombinatoryczne i ich zastosowania. Zastosowania do elementarnej analizy statystycznej. Arytmetyka modularna. Równania modularne i kongruencje. Chińskie twierdzenie o resztach i rozwiązywanie kongruencji. Potęgowanie modularne. Pojęcie automatów skończonych i ich zastosowania. Modelowanie procesów dyskretnych w terminach automatów i sieci dynamicznych. METODY KSZTAŁCENIA: : dyskusja, wykład standardowy. Ćwiczenia: zagadnienia obliczeniowe, zastosowania do rozwiązywania rzeczywistych problemów. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe matematyki dyskretnej do rozwiązywania rzeczywistych, prostych problemów ekonometrii. K_WO1,K _WO5,K_ UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin końcowy Ćwiczenia, wykład Zna podstawy algebry zbiorów, rachunku zdań i elementarne techniki analizy wartości logicznych złożonych zdań K_WO1, K_WO5, K_UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin Ćwiczenia, wykład Umie zamodelować niektóre problemy ekonometrii w języku matematyki dyskretnej i jej podstawowych struktur logicznych takich jak relacje, zbiory, grafy etc. K_WO1, K_WO5, K_UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin końcowy Ćwiczenia, wykład Rozumie istotę i własności dyskretnych modeli matematycznych w konkretnych z zastosowaniach. K_WO1, K_WO5, K_UO1, K_UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin końcowy Ćwiczenia, wykład WARUNKI ZALICZENIA: : warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej z wykładu jest zdanie egzaminu końcowego i uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych do wykładu. 11

12 Ćwiczenia rachunkowe: warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest zdanie wszystkich przewidzianych kolokwiów oraz pozytywna ocena aktywności bieżącej przez prowadzącego zajęcia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h wykład + 15 h ćwicz. = 30h Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 20h 20h Przygotowanie się do sprawdzianu: 20h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h wykład + 9 h ćwicz. = 18h Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 24h 24h Przygotowanie się do sprawdzianu: 24h Razem: 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Ross, K.A., Wright, Ch.R.B., Matematyka Dyskretna, Warszawa, PWN, Jabłoński S.W., Wstęp do matematyki dyskretnej, Warszawa, PWN, Cormen, T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Wprowadzenie do algorytmów, Warszawa, WNT, Ben-Ari, M., Logika matematyczna, Warszawa, WNT, Deo, N., Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce, Warszawa, PWN, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Flachmeyer, J., Kombinatoryka, Warszawa, PWN, Reingold, E.M., Nievergelt, J., Deo, N., Algorytmy kombinatoryczne, Warszawa, PWN, Pawlak, Z., Systemy informacyjne, Warszawa, WNT, PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. Roman Gielerak 12

13 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr E K O N O M I K A P R Z E D S I Ę B I O R S T W A Kod p rzed miotu: 14.3-WE-BEP-EP Typ p rzed miotu: obowiązkowy Język nauczan ia: polski Odpowied zialny za przedmiot: Pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prowad zący: Pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania zajęć zaliczenia Punkty ECTS Stud ia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu ekonomicznych uwarunkowań przedsiębiorstwa: przedsiębiorca a przedsiębiorstwo, formy organizacyjnoprawne przedsiębiorstw, majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie, organizacyjna działalność przedsiębiorstwa. Ukształtowanie umiejętności w rozumieniu i analizowaniu przykładów i praktycznych przypadków tematycznie związanych z zakresem tematycznym przedmiotu. WYMAGANIA WSTĘPNE: brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wprowadzenie do ekonomiki przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca a przedsiębiorczość. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Metody i formy organizacji przedsiębiorstw. Majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie. Normowanie zużycia i gospodarka zapasami. Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstwa. METODY KSZTAŁCENIA: 13

14 - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora. Ćwiczenia - analiza przypadków. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Ma ogólną wiedzę z zakresu ekonometrii, finansów (biznesplan). Zna modele i metody ilościowe wspomagające podejmowanie decyzji ekonomicznych. Potrafi samodzielnie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma świadomość ważności aspektów ekonomicznych związanych z procesem zarządzania przedsiębiorstwem K_W03 K_W17 K_U06 K_K05 Rozwiązanie i omówienie analizowanych przypadku Rozwiązanie i omówienie analizowanych przypadku Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: - sprawdzian w formie pisemnej i/lub ustnej, realizowany na koniec semestru. Ćwiczenia - sprawdzian w formie pisemnej i/lub ustnej, realizowany na koniec semestru. Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h wykład + 30 h ćwicz. = 45h Przygotowanie się do zajęć: 10h 15h Realizacja ćwiczeń i przygotowanie prezentacji: 10h Przygotowanie się do sprawdzianu: 10h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h wykład + 18 h ćwicz. = 27h Przygotowanie się do zajęć: 28h 15h Realizacja projektu i przygotowanie prezentacji 10h Przygotowanie się do sprawdzianu: 10h Razem: 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Lichtarski, J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław, AE,

15 2. Osbert-Pociecha, G. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Studium przypadków. Wrocław, AE, Sudoł, S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Toruń, Dom Organizatora, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Sobczyk, G. (red.), Ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, Difin, PROGRAM OPRACOWAŁ: 15

16 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr P R O J E K T O W A N I E I P R O G R A M O W A N I E O B I E K T O W E Kod p rzedmiotu: 11.3-WE-BEP-PIPO Typ p rzedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski dr inż. Mariusz Jacyno, Odpowied zialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Marciniak Prowadzący: dr inż. Mariusz Jacyno, dr inż. Andrzej Marciniak zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 30 2 Zaliczenie na ocenę 1 Laboratoriu m 30 2 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę 1 Laboratoriu m 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z programowaniem i projektowaniem obiektowym oraz ich realizacją w środowisku Java. Zapoznanie z nowoczesnymi środowiskami deweloperskimi wspierającymi wytwarzanie oprogramowania na platformie Java. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Podstawy kompilacji i uruchamiania programów na platformie Java. Omówienie środowiska Java Development Kit oraz zintegrowanych środowisk deweloperskich IDE dla platformy Java. Podstawy programowania imperatywnego i strukturalnego w języku Java. Typy danych, zmienne proste i referencyjne, literały, operatory, tablice, instrukcje sterujące, zasięg widoczności zmiennych, funkcje, właściwości zmiennych. 16

17 Podstawy programowania obiektowego w języku Java. Klasy i instancje, typy wyliczeniowe, pakiety, właściwości klas i metod. Zasady konstrukcji obiektów i poznanie mechanizmu czyszczenia pamięci (kolektora śmieci). Mechanizmy i właściwości programowania obiektowego. Dziedziczenie, polimorfizm i enkapsulacja. Projektowanie złożonych typów obiektowych przy użyciu kompozycji i dziedziczenia. Zaawansowane techniki obiektowe. Tworzenie interfejsów programistycznych z wykorzystaniem klas abstrakcyjnych i interfejsów. Rozszerzanie interfejsów. Klasy wewnętrzne i klasy statycznie zagnieżdżone. Obsługa narzędzi deweloperskich na platformie Java. Tworzenia dokumentacji API w środowisku Javy. Archiwizacja programów i bibliotek Javy. Mechanizmy wdrażania i automatycznej instalacji programów. Obsługa debugera. Podstawy tworzenia programów odpornych na błędy. Metody walidacji danych, obsługa sytuacji wyjątkowych. Wybrane zagadnienia implementacyjne języka Java. Klasy użytkowe, klasy strumieniowe do obsługi systemu wejścia i wyjścia, przechowywanie obiektów w kolekcjach. Programowanie wielowątkowe w języku Java. Tworzenie i synchronizacja działania wątków. Mechanizm synchronizacji wewnątrzprocesowej Hoare a, wywłaszczanie wątków, segmentacja czasu, priorytety. Podstawy tworzenia aplikacji sieciowych w języku Java. Programowanie gniazd sieciowych, architektura klient-serwer, implementacja serwerów, identyfikacja zasobów sieciowych. METODY KSZTAŁCENIA: - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora. Laboratorium - zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Zna zasady projektowania i programowania obiektowego Ma wiedzę na temat procesu wytwarzania oprogramowania w oparciu o technologię Java, Zna definicje podstawowych paradygmatów programowania Potrafi skompilować i uruchomić samodzielnie napisaną aplikację w języku Java Potrafi wytworzyć i wdrożyć aplikację internetową, oraz wytworzyć niezbędną dokumentację(api, wdrożeniową) K_W03, K_W10 K_W11 K_W09, K_U14 K_U11 Przygotowanie projektu Przygotowanie projektu Laboratorium Laboratorium WARUNKI ZALICZENIA: - sprawdzian w formie pisemnej i/lub ustnej, realizowany na koniec semestru. Laboratorium ocena końcowa stanowi sumę ważoną ocen uzyskanych za realizację poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawdzianów kontrolnych weryfikujących przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń. 17

18 Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć laboratorium. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 30 h wykład + 30 h proj. = 60h Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych: 30h 30h Przygotowanie się do sprawdzianu: 30h Razem:150h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 18 h wykład + 18 h proj. = 36h Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych: 38h 38h Przygotowanie się do sprawdzianu: 38h Razem: 150h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Eckel, B., Thinking in Java, Wydanie IV, Warszawa, Helion, Horstmann, C.S., Cornell, G., Java. Techniki zaawansowane, Wydanie dziewiąte, Gliwice, Helion, Horstmann, C.S., Cornell, G.: Java., Podstawy, Wydanie dziewiąte, Gliwice, Helion, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Lis, M., Praktyczny kurs Java, Wydanie II, Gliwice, Helion, Naughton, P., Podręcznik języka programowania Java, Poznań, Nakom, PROGRAM OPRACOWALI: dr inż. Andrzej Marciniak, dr inż. Mariusz Jacyno 18

19 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr P O D S T A W Y A N A L I Z Y D A N Y C H Kod p rzed miotu: 11.2-WE-BEP-PAD Typ p rzed miotu: obowiązkowy Język nauczan ia: polski Odpowied zialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Prowad zący: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński zajęć zaliczenia Punkty ECTS Stud ia stacjonarne 30 2 Egzamin 1 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Egzamin 1 Ćwiczenia 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami jakościowej i ilościowej analizy danych. Ukształtowanie krytycznego spojrzenia na wiarygodność analiz statystycznych. Ukształtowanie umiejętności szacowania niepewności w praktyce badań eksperymentalnych. WYMAGANIA WSTĘPNE: brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wstępna analiza danych. Szeregi rozdzielcze punktowe i przedziałowe. Histogram. Miary położenia, zmienności, asymetrii i koncentracji. Odrzucanie danych. Prawdopodobieństwo. Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Definicje prawdopodobieństwa: klasyczna, częstościowa i współczesna. Podstawowe własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. Niezależność. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa. Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Zmienne losowe dyskretne. Rozkłady: dwupunktowy, Bernoulliego, Poissona i geometryczny. Funkcje zmiennych losowych. Pojęcia wartości oczekiwanej i wariancji zmiennej losowej. Rozkłady łączne wielu zmiennych losowych. 19

20 Niezależność zmiennych losowych. Zmienne losowe ciągłe. Rozkład równomierny. Rozkład wykładniczy. Pojęcie dystrybuanty zmiennej losowej. Rozkład normalny. Podstawy wnioskowania statystycznego. Schematy losowania próby. Próba prosta. Twierdzenia graniczne. Rozkłady: chi-kwadrat, t-studenta i Fishera-Snedecora. Estymacja punktowa i przedziałowa. Nieobciążoność, zgodność, efektywność i dostateczność. Estymacja parametryczna. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego, prawdopodobieństw oraz różnic prawdopodobieństw i wartości oczekiwanych. Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności dla wartości oczekiwanej i wariancji wskaźnika struktury w populacji. Testowanie zgodności. METODY KSZTAŁCENIA: : wykład konwencjonalny Ćwiczenia: ćwiczenia rachunkowe EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Potrafi krytycznie ocenić wiarygodność analiz statystycznych Ma świadomość znaczenia analizy danych w praktyce inżynierskiej Potrafi dokonać wstępnej analizy danych i przejść od modelu probabilistycznego do wnioskowania statystycznego Potrafi dobrać i obliczyć odpowiednie miary tendencji centralnej i rozproszenia Potrafi posługiwać się rozkładami teoretycznymi (dwumianowy, Poissona, normalny, t-studenta, F, chi-kwadrat) K_W02 K_W02 sprawdzian sprawdzian wykład wykład K_U06 kolokwium ćwiczenia K_U06 kolokwium ćwiczenia K_U06 kolokwium ćwiczenia Potrafi obliczyć przedziały ufności i je interpretować K_U06 kolokwium ćwiczenia Zna i rozumie założenia testów statystycznych K_U06 kolokwium ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzianu w formie pisemnej i/lub ustnej, przeprowadzonego na koniec semestru. Ćwiczenia uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów ch lub ustnych przeprowadzonych co najmniej trzy razy w semestrze; ocena końcowa stanowi medianę ocen kolokwium. Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 20

21 Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 30 h wykład + 30 h ćwicz. = 60h Przygotowanie się do zajęć: 30h 30h Przygotowanie się do sprawdzianów: 30h Razem:150h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 18 h wykład + 18 h ćwicz. = 36h Przygotowanie się do zajęć: 54h 30h Przygotowanie się do sprawdzianów: 30h Razem:150h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Koronacki, J., Mielniczuk, J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Warszawa, WNT, Sobczyk, M., Statystyka, Warszawa, PWN, Krysicki, W., Bartos, J., Dyczka, W., Królikowska, K., Wasilewski, M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Warszawa, PWN, Kukuła, K.: Elementy statystyki w zadaniach, Warszawa, PWN, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Stasiewicz, S., Rusnak Z., Siedlecka, U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Starzyńska, W., Statystyka praktyczna, Warszawa, PWN, Gajek, L., Kałuszka, M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, Warszawa, WNT, PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński 21

22 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr W Y T W A R Z A N I E I S T O S O W A N I E T R E Ś C I C Y F R O W Y C H W B I Z N E S I E Kod p rzedmiotu: 04.2-WE-BEP-WiSTCWB Typ p rzedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowied zialny za przedmiot: Prowadzący: dr inż. Bartłomiej Sulikowski, dr inż. Łukasz Hładowski dr inż. Bartłomiej Sulikowski, dr inż. Łukasz Hładowski zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę Laboratoriu m Zaliczenie na ocenę Projekt 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę Laboratoriu m Zaliczenie na ocenę Projekt 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapewnienie studentom wiedzy z obszaru mediów cyfrowych z uwzględnieniem współczesnych technologii oraz wymogów stawianych przez przemysł mediów elektronicznych. Nauczenie podstaw praktycznego wytwarzania mediów reklamowych. Ukształtowanie umiejętności w zakresie podstawowych technik akwizycji i cyfrowej obróbki obrazów, wideo i materiałów audio. Nauczenie podstaw praktycznych publikowania wielu rodzajów treści w Internecie. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość technologicznych aspektów funkcjonowania Internetu. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 22

23 Charakterystyka mediów cyfrowych. Percepcja obrazu i dźwięku. Znaczenie zarządzania barwą i rola profili kolorów. Multimedialne urządzenia wejściowe (aparaty cyfrowe, kamery, mikrofony, skanery) i wyjściowe (monitory, drukarki, plotery, drukarki 3D, głośniki). Parametry urządzeń i techniki doboru sprzętu. Wykorzystanie aparatów cyfrowych. Podstawy fotografii. Dobór parametrów aparatu i obiektywu pod kątem fotografowanej sceny: makrofotografia, fotografia reklamowa, zdjęcia reportażowe. Obróbka obrazów cyfrowych. ty obrazu. Analiza i obróbka obrazu cyfrowego. Podstawy typografii. Wykorzystanie cyfrowych kamer wideo. Podstawy rejestracji wideo. Filmy reklamowe. Podstawy montażu i obróbki wideo przeznaczonych do udostępniania w Internecie. Audio. Pozyskiwanie materiału audio. Podstawy obróbki (odszumianie, wykorzystanie efektów specjalnych, filtracja). Integracja i synchronizacja dźwięku i obrazu. Przygotowanie treści. Korzystanie z zasobów banków materiałów licencjonowanych (ang. stock photos). Tworzenie stron lądowania (ang. landing pages). Dobór parametrów materiału do publikacji (rozdzielczość, rozmiar, format). Podstawy tworzenia grafiki biznesowej. Plakaty, zaproszenia, wizytówki, foldery reklamowe i zdjęcia. Tworzenie prezentacji elektronicznych. Publikowanie treści. Wykorzystanie internetowych kanałów dystrybucji treści, takich jak: YouTube, Fotolia, Picassa Web, portale społecznościowe, fora dyskusyjne, Kickstarter. Publikowanie treści na żywo za pomocą mediów strumieniowych. METODY KSZTAŁCENIA: - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora. Laboratorium - zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym. Projekt - zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Rozumie znaczenie zarządzania barwą i rolę profili kolorów. Potrafi właściwie dobrać przestrzeń roboczą z uwzględnieniem przeznaczenia dokumentu (Internet, druk). K_W07, K_W14, K_U15 Laboratoriu m Zna podstawowe rodzaje, parametry i zasady doboru urządzeń wejściowych i wyjściowych. Rozumie znaczenie pojęć: ogniskowej obiektywu, przesłony, głębi ostrości i czułości ISO. K_W07, K_W14 Zna podstawy fotografii i potrafi wykorzystać aparat cyfrowy do wykonania makrofotografii i prostej fotografii reklamowej. Potrafi wykorzystać cyfrową kamerę wideo do wykonania prostego filmu reklamowego. K_W14, K_W19, K_U23, K_K06 Przygotowanie projektu praktyczny Laboratoriu m Projekt 23

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Statystyka matematyczna Nazwa w języku angielskim: Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA MATHEMATICS. Forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 3W E, 3Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE semestr 1

MATEMATYKA MATHEMATICS. Forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 3W E, 3Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE semestr 1 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Podstawowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia I stopnia MATEMATYKA MATHEMATICS Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza matematyczna Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 1 Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-PO1-W-S14_pNadGenHESI2 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka.

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka. (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ-L1-3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

Opis przedmiotu: Probabilistyka I Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Inżynieria biomedyczna Linear algebra and analytical geometry forma studiów: studia stacjonarne Kod przedmiotu: IB_mp_ Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Matematyka I Mathematics I Kierunek: biotechnologia Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich I stopnia specjalności Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - opis przedmiotu

Hurtownie danych - opis przedmiotu Hurtownie danych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Hurtownie danych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-HD Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr I

Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr I KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 0,KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geometria analityczna (GAN010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis 1A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP MK-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP MK-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Komputerowe wspomaganie decyzji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-2-403-MK-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Marketing Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać (pieczęć wydziału) KARTA MODUŁU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa modułu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: 3 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego: 2013/2014 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Matematyka dyskretna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 0/5 () Nazwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka () Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot ()

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza Matematyczna III Mathematical Analysis III Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom przedmiotu: I

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17 2019/20 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Analiza matematyczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Statystyka w biologii

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Elementy statystyki matematycznej Mathematical statistics Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator Dr Ireneusz Krech Zespół dydaktyczny: Dr Ireneusz Krech Dr Grażyna Krech Opis

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka procesów przemysłowych Kod przedmiotu

Diagnostyka procesów przemysłowych Kod przedmiotu Diagnostyka procesów przemysłowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Diagnostyka procesów przemysłowych Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRP-DPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonometria 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Języki programowania Nazwa w języku angielskim Programming languages Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka - INF Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wprowadzenie do statystyki Introduction to statistics Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Wołek Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Jerzy Wołek doktoranci

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Forma studiów Informatyka Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Matematyka II Mathematics II Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: nauk ścisłych, moduł 1 I stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka I

Opis przedmiotu: Matematyka I 24.09.2013 Karta - Matematyka I Opis : Matematyka I Kod Nazwa Wersja TR.NIK102 Matematyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

Z-ID-103 Algebra liniowa Linear Algebra

Z-ID-103 Algebra liniowa Linear Algebra KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-0 Algebra liniowa Linear Algebra Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

przedmiot podstawowy obowiązkowy polski drugi

przedmiot podstawowy obowiązkowy polski drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 07/08 IN--008 STATYSTYKA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA Statistics in environmental engineering

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Analiza matematyczna. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Analiza matematyczna Nazwa modułu w języku angielskim Calculus Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych Grupa efektów kierunkowych: Matematyka stosowana I stopnia - profil praktyczny (od 17 października 2014) Matematyka Stosowana I stopień spec. Matematyka nowoczesnych technologii stacjonarne 2015/2016Z

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Eksploracja danych Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MIS-2-105-MT-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Równania różniczkowe (RRO020) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kurs języka programowania 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 15 wykład

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C15

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C15 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Matematyka I Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E05_1_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: pierwszy Semestr: pierwszy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Analiza matematyczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 2. Kod przedmiotu: RPiS 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Systemy czasu rzeczywistego: D1_9

KARTA PRZEDMIOTU. Systemy czasu rzeczywistego: D1_9 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-06_15W_pNadGenG0LFU Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo