WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1

2 Spis treści Analiza matematyczna... 4 Algebra liniowa... 7 Podstawy systemów dyskretnych Ekonomika przedsiębiorstwa Projektowanie i programowanie obiektowe Podstawy analizy danych Wytwarzanie i stosowanie treści cyfrowych w biznesie E-biznes a prawo Podstawy analityki biznesowej Eksploracja danych Zaawansowane metody grafiki w reklamie Zaawansowane technologie e-biznesowe Bazy danych Architektura komputerów i systemy operacyjne Architektura systemów korporacyjnych Inteligentne systemy w życiu miasta Hurtowanie danych i raportowanie Technologie big data Technologie internetowe Zintegrowane systemy zarządzania Elektroniczny obieg dokumentów Wizualizacja zasobów przedsiębiorstwa Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Handel i usługi internetowe Media społecznościowe w biznesie Języki programowania aplikacji biznesowych Technologie mobilne w e-biznesie Zarządzanie relacjami z klientami Modelowanie procesów biznesowych Zarządzanie przedsiębiorstwem Bezpieczeństwo elektroniczne Przetwarzanie w chmurach Eksploracja zasobów internetowych Systemy komunikacyjne e-biznesu Marketing internetowy Techniki sprzedaży Zarządzanie projektem Systemy informacji przestrzennej Zarządzanie łańcuchem dostaw

3 E-learning Organizacja i zarządzanie biurem wsparcia it Integracja systemów Praca w zespole wirtualnym Zasady komunikacji biznesowej Wykorzystanie środków ue w biznesie Ochrona własności intelektualnej Przedsiębiorczość Wychowanie fizyczne Język angielski i Język niemiecki i Język angielski ii Język niemiecki ii Język angielski iii Język niemiecki iii Język angielski iv Język niemiecki iv Seminarium specjalistyczne i Seminarium specjalistyczne ii Seminarium dyplomowe i Seminarium dyplomowe ii Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych Praktyka zawodowa

4 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr A N A L I Z A M A T E M A T Y C Z N A Kod p rzedmiotu: 11.1-WE-BEP-AM Typ p rzedmiotu: Obowiązkowy Język nauc zania: polski Odpowied zialny za przedmiot: dr Dorota Głazowska Prowadzący: dr Dorota Głazowska zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia podstawowych zagadnień matematycznych wymienionych w zakresie tematycznym przedmiotu koniecznych do rozpoczęcia kształcenia na studiach technicznych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Własności granic. Granice jednostronne, nieskończone i w nieskończoności. Obliczanie granic funkcji. Ciągłość funkcji w punkcie i na zbiorze. Własności funkcji ciągłych na przedziałach (twierdzenia Cantora, Weierstrassa, własność Darboux). Badanie ciągłości funkcji w punkcie i na zbiorze. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Definicja i interpretacje pochodnej funkcji w punkcie. Różniczkowalność funkcji na zbiorze. Ciągłość a różniczkowalność. Podstawowe reguły różniczkowania, pochodne funkcji elementarnych. Reguła de l`hospitala. Pochodne i różniczki 4

5 wyższych rzędów. Wzór Taylora. Ekstrema lokalne i globalne funkcji. Wypukłość, wklęsłość i punkty przegięcia wykresu funkcji. Całkowanie. Całka nieoznaczona. Podstawowe metody wyznaczania całek nieoznaczonych. Całka oznaczona Riemanna i jej własności. Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego. Zastosowania geometryczne i fizyczne całki Riemanna (pole figury płaskiej, długość krzywej, objętość i pole powierzchni bryły obrotowej). Całki niewłaściwe. METODY KSZTAŁCENIA: - wykład problemowy, wykład konwencjonalny. Ćwiczenia - dyskusja, metoda przypadków, ćwiczenia rachunkowe. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU Student zna i rozumie pojęcie granicy funkcji jednej zmiennej. SYMBOLE EFEKTÓW K_W01 METODY WERYFIKACJI Student potrafi obliczać granice funkcji. K_W01 Student zna i rozumie pojęcie funkcji ciągłej. K_W01 Student potrafi zbadać ciągłość funkcji. K_W01 Student definiuje pochodną funkcji. K_W01 Student potrafi opisać zastosowania pochodnej i całki. Student potrafi zastosować twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej w zagadnieniach z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych (na elementarnych przykładach). Student potrafi całkować przez podstawienie i przez części (w zakresie podstawowym). Student potrafi zastosować całkę oznaczoną do obliczania pól figur płaskich, objętości i pól powierzchni brył obrotowych (elementarne przykłady). Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze. K_W01 K_W01 K_W01 K_W01 K_U01 FORMA ZAJĘĆ ćwiczenia wykład ćwiczenia ćwiczenia wykład ćwiczenia ćwiczenia wykład wykład ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia wykład WARUNKI ZALICZENIA: 5

6 uzyskanie minimum 40% punktów z pisemnego sprawdzianu Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 10 punktów. Student zdobywa punkty przystępując do dwóch sprawdzianów ch w trakcie semestru (2 10 punktów). Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h wykład + 15 h ćw. =30h Przygotowanie się do wykładu: 15h Przygotowanie się do ćwiczeń: 15h Przygotowanie się do kolokwiów: 15h Przygotowanie się do zaliczenia wykładu: 15h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h wykład + 9 h ćw. =18h Przygotowanie się do wykładu: 9h Przygotowanie się do ćwiczeń: 18h Przygotowanie się do kolokwiów: 18h Przygotowanie się do zaliczenia wykładu: 18h Razem: 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Decewicz, G., Żakowski, W., Matematyka, Analiza matematyczna, cz.i, Warszawa, WNT, Krysicki, W., Włodarski, L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz.i, Warszawa, PWN, Leksiński, W., Nabiałek, J., Żakowski, W., Matematyka (zadania), Warszawa, WNT, Lassak, M., Matematyka dla studiów technicznych, Bydgoszcz, WM, Gewert, M., Skoczylas, Z., Analiza matematyczna 1, Wrocław, GiS, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Rudnicki, R., y z analizy matematycznej, Warszawa, PWN, Stankiewicz, W., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz.i, Warszawa, PWN, PROGRAM OPRACOWAŁA: dr Dorota Głazowska 6

7 Liczb a godzin w semestr ze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr A L G E B R A L I N I O W A Kod p rzed miotu: 11.1-WE-BEP-AL Typ p rzed miotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowied zialny za przedmiot: dr Sebastian Czerwiński Prowad zący: dr Sebastian Czerwiński zajęć zaliczenia Punkty ECTS Stud ia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę Ćwiczenia 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i metodami algebry liniowej. WYMAGANIA WSTĘPNE: Wiedza z matematyki ze szkoły średniej. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: : Liczby zespolone: działania, interpretacja geometryczna, potęgowanie, pierwiastkowanie. Układy n równań o n niewiadomych: definicja, rodzaje i metoda eliminacji Gaussa. Macierze: przykłady, działania, macierz odwrotna. Wyznaczniki: definicja, obliczanie, własności. Równania liniowe i macierze cd.: rząd, twierdzenie Kroneckera-Capellego. Wielomiany: działania, dzielenie z resztą, pierwiastki wielomianu, twierdzenie Bezouta, schemat Hornera. Wektory w R3: działania, iloczyn skalarny i wektorowy, odległość, prostopadłość. Ćwiczenia: Liczby zespolone: działania, sprzężenie, moduł, postać trygonometryczna, interpretacja geometryczna działań, wzory de Moivre a, pierwiastkowanie liczb zespolonych. Układy n równań o n niewiadomych: metoda eliminacji Gaussa. Macierze; działania, macierz 7

8 odwrotna. Wyznacznik i rząd: obliczanie. Algebra wektorów: Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany i ich zastosowanie. METODY KSZTAŁCENIA: : wykład konwencjonalny. Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, ćwiczenia rachunkowe, zadania domowe. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU Zna pojęcie liczby zespolonej i potrafi wykonywać podstawowe działania na liczbach zespolonych. Zna metody rozwiązywania układów równań liniowych i potrafi wykorzystać poznane metody rozwiązywalności do rozwiązywania układów równań liniowych. Zna pojęcie macierzy, potrafi wykonywać działania na macierzach. Zna pojęcie wyznacznika i rzędu, potrafi wyznaczyć: macierz odwrotną, rząd i wyznacznik macierzy. Potrafi odróżnić wielkość wektorową od wielkości skalarnej. Zna określenie i własności iloczynów: skalarnego, wektorowego. SYMBOLE EFEKTÓW K_W01, K_K01 K_W01, K_K01 K_W01, K_K01 K_W01, K_K01 METODY WERYFIKACJI Kolokwia Kolokwia Kolokwia Kolokwia FORMA ZAJĘĆ, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwiów. Ćwiczenia - Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 ch kolokwiów. Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h. wykład + 15 h. ćwicz.= 30h Przygotowanie się do zajęć i kolokwiów: 30h 30h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h. wykład + 9 h. ćwicz. =18h Przygotowanie się do zajęć: 42h 8

9 Razem: 30h 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Jurlewicz, J., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 1 i 2, Wrocław, Oficyna wyd. GiS, Kaczorek, T., Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice, Warszawa, WNT, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Banaszak, G., Gajda, W., Elementy algebry liniowej, cz. I. Warszawa, WNT, Banaszak, G., Gajda, W., Elementy algebry liniowej, cz. II. Warszawa, WNT, PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Sebastian Czerwiński 9

10 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr P O D S T A W Y S Y S T E M Ó W D Y S K R E T N Y C H Kod p rzedmiotu: 11.1-WE-BEP-PSD Typ p rzedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowied zialny za przedmiot: prof. dr hab. Roman Gielerak Prowadzący: Pracownicy WEIT ISSI zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 15 1 Egzamin 1 Ćwiczenia 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Egzamin 1 Ćwiczenia 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznać studentów z podstawowymi metodami obliczeniowymi i analitycznymi matematyki dyskretnej w obszarze fundamentalnych zastosowań informatyki do zagadnień ekonometrii i pokrewnych Zapoznać studentów z podstawami modelowania matematycznego zagadnień biznesowych w terminach struktur matematycznych oferowanych przez matematykę dyskretną WYMAGANIA WSTĘPNE: Analiza matematyczna, elementy algebry liniowej z geometria. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wstęp Algebra zbiorów i formalny rachunek zdań, aksjomaty Arystotelesa i ich zastosowania do analizy logicznej wartości zdań złożonych, tautologie, spełnialność. Funkcje, odwzorowania i operacje na nich. Relacje i ich elementarne własności. Relacje porządkujące i relacje równoważności. Elementy teorii grafów i ich zastosowania w realnych problemach. Proste algorytmy teoriografowe do rozwiązywania zadań przeszukiwania i analizy grafów drzewiastych. Zagadnienia szeregowania zadań w języku grafów. Analiza i opis relacji w języku grafów i diagramów. 10

11 Algorytmy rekurencyjne i ich analiza. Zależności i definicje rekurencyjne. Równania rekurencyjne: liniowe, jednorodne drugiego rzędu. Rekurencje przepołowieniowe. Procedury indukcyjne. Zasada indukcji matematycznej. Zagadnienia kombinatoryczne. Elementarne procedury zliczania. Podziały. Algorytmy teoriomnogościowe. Zasada szufladkowa Dirichleta. Algorytmy kombinatoryczne i ich zastosowania. Zastosowania do elementarnej analizy statystycznej. Arytmetyka modularna. Równania modularne i kongruencje. Chińskie twierdzenie o resztach i rozwiązywanie kongruencji. Potęgowanie modularne. Pojęcie automatów skończonych i ich zastosowania. Modelowanie procesów dyskretnych w terminach automatów i sieci dynamicznych. METODY KSZTAŁCENIA: : dyskusja, wykład standardowy. Ćwiczenia: zagadnienia obliczeniowe, zastosowania do rozwiązywania rzeczywistych problemów. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe matematyki dyskretnej do rozwiązywania rzeczywistych, prostych problemów ekonometrii. K_WO1,K _WO5,K_ UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin końcowy Ćwiczenia, wykład Zna podstawy algebry zbiorów, rachunku zdań i elementarne techniki analizy wartości logicznych złożonych zdań K_WO1, K_WO5, K_UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin Ćwiczenia, wykład Umie zamodelować niektóre problemy ekonometrii w języku matematyki dyskretnej i jej podstawowych struktur logicznych takich jak relacje, zbiory, grafy etc. K_WO1, K_WO5, K_UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin końcowy Ćwiczenia, wykład Rozumie istotę i własności dyskretnych modeli matematycznych w konkretnych z zastosowaniach. K_WO1, K_WO5, K_UO1, K_UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin końcowy Ćwiczenia, wykład WARUNKI ZALICZENIA: : warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej z wykładu jest zdanie egzaminu końcowego i uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych do wykładu. 11

12 Ćwiczenia rachunkowe: warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest zdanie wszystkich przewidzianych kolokwiów oraz pozytywna ocena aktywności bieżącej przez prowadzącego zajęcia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h wykład + 15 h ćwicz. = 30h Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 20h 20h Przygotowanie się do sprawdzianu: 20h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h wykład + 9 h ćwicz. = 18h Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 24h 24h Przygotowanie się do sprawdzianu: 24h Razem: 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Ross, K.A., Wright, Ch.R.B., Matematyka Dyskretna, Warszawa, PWN, Jabłoński S.W., Wstęp do matematyki dyskretnej, Warszawa, PWN, Cormen, T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Wprowadzenie do algorytmów, Warszawa, WNT, Ben-Ari, M., Logika matematyczna, Warszawa, WNT, Deo, N., Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce, Warszawa, PWN, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Flachmeyer, J., Kombinatoryka, Warszawa, PWN, Reingold, E.M., Nievergelt, J., Deo, N., Algorytmy kombinatoryczne, Warszawa, PWN, Pawlak, Z., Systemy informacyjne, Warszawa, WNT, PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. Roman Gielerak 12

13 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr E K O N O M I K A P R Z E D S I Ę B I O R S T W A Kod p rzed miotu: 14.3-WE-BEP-EP Typ p rzed miotu: obowiązkowy Język nauczan ia: polski Odpowied zialny za przedmiot: Pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prowad zący: Pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania zajęć zaliczenia Punkty ECTS Stud ia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu ekonomicznych uwarunkowań przedsiębiorstwa: przedsiębiorca a przedsiębiorstwo, formy organizacyjnoprawne przedsiębiorstw, majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie, organizacyjna działalność przedsiębiorstwa. Ukształtowanie umiejętności w rozumieniu i analizowaniu przykładów i praktycznych przypadków tematycznie związanych z zakresem tematycznym przedmiotu. WYMAGANIA WSTĘPNE: brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wprowadzenie do ekonomiki przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca a przedsiębiorczość. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Metody i formy organizacji przedsiębiorstw. Majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie. Normowanie zużycia i gospodarka zapasami. Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstwa. METODY KSZTAŁCENIA: 13

14 - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora. Ćwiczenia - analiza przypadków. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Ma ogólną wiedzę z zakresu ekonometrii, finansów (biznesplan). Zna modele i metody ilościowe wspomagające podejmowanie decyzji ekonomicznych. Potrafi samodzielnie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma świadomość ważności aspektów ekonomicznych związanych z procesem zarządzania przedsiębiorstwem K_W03 K_W17 K_U06 K_K05 Rozwiązanie i omówienie analizowanych przypadku Rozwiązanie i omówienie analizowanych przypadku Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: - sprawdzian w formie pisemnej i/lub ustnej, realizowany na koniec semestru. Ćwiczenia - sprawdzian w formie pisemnej i/lub ustnej, realizowany na koniec semestru. Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h wykład + 30 h ćwicz. = 45h Przygotowanie się do zajęć: 10h 15h Realizacja ćwiczeń i przygotowanie prezentacji: 10h Przygotowanie się do sprawdzianu: 10h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h wykład + 18 h ćwicz. = 27h Przygotowanie się do zajęć: 28h 15h Realizacja projektu i przygotowanie prezentacji 10h Przygotowanie się do sprawdzianu: 10h Razem: 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Lichtarski, J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław, AE,

15 2. Osbert-Pociecha, G. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Studium przypadków. Wrocław, AE, Sudoł, S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Toruń, Dom Organizatora, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Sobczyk, G. (red.), Ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, Difin, PROGRAM OPRACOWAŁ: 15

16 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr P R O J E K T O W A N I E I P R O G R A M O W A N I E O B I E K T O W E Kod p rzedmiotu: 11.3-WE-BEP-PIPO Typ p rzedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski dr inż. Mariusz Jacyno, Odpowied zialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Marciniak Prowadzący: dr inż. Mariusz Jacyno, dr inż. Andrzej Marciniak zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 30 2 Zaliczenie na ocenę 1 Laboratoriu m 30 2 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę 1 Laboratoriu m 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z programowaniem i projektowaniem obiektowym oraz ich realizacją w środowisku Java. Zapoznanie z nowoczesnymi środowiskami deweloperskimi wspierającymi wytwarzanie oprogramowania na platformie Java. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Podstawy kompilacji i uruchamiania programów na platformie Java. Omówienie środowiska Java Development Kit oraz zintegrowanych środowisk deweloperskich IDE dla platformy Java. Podstawy programowania imperatywnego i strukturalnego w języku Java. Typy danych, zmienne proste i referencyjne, literały, operatory, tablice, instrukcje sterujące, zasięg widoczności zmiennych, funkcje, właściwości zmiennych. 16

17 Podstawy programowania obiektowego w języku Java. Klasy i instancje, typy wyliczeniowe, pakiety, właściwości klas i metod. Zasady konstrukcji obiektów i poznanie mechanizmu czyszczenia pamięci (kolektora śmieci). Mechanizmy i właściwości programowania obiektowego. Dziedziczenie, polimorfizm i enkapsulacja. Projektowanie złożonych typów obiektowych przy użyciu kompozycji i dziedziczenia. Zaawansowane techniki obiektowe. Tworzenie interfejsów programistycznych z wykorzystaniem klas abstrakcyjnych i interfejsów. Rozszerzanie interfejsów. Klasy wewnętrzne i klasy statycznie zagnieżdżone. Obsługa narzędzi deweloperskich na platformie Java. Tworzenia dokumentacji API w środowisku Javy. Archiwizacja programów i bibliotek Javy. Mechanizmy wdrażania i automatycznej instalacji programów. Obsługa debugera. Podstawy tworzenia programów odpornych na błędy. Metody walidacji danych, obsługa sytuacji wyjątkowych. Wybrane zagadnienia implementacyjne języka Java. Klasy użytkowe, klasy strumieniowe do obsługi systemu wejścia i wyjścia, przechowywanie obiektów w kolekcjach. Programowanie wielowątkowe w języku Java. Tworzenie i synchronizacja działania wątków. Mechanizm synchronizacji wewnątrzprocesowej Hoare a, wywłaszczanie wątków, segmentacja czasu, priorytety. Podstawy tworzenia aplikacji sieciowych w języku Java. Programowanie gniazd sieciowych, architektura klient-serwer, implementacja serwerów, identyfikacja zasobów sieciowych. METODY KSZTAŁCENIA: - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora. Laboratorium - zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Zna zasady projektowania i programowania obiektowego Ma wiedzę na temat procesu wytwarzania oprogramowania w oparciu o technologię Java, Zna definicje podstawowych paradygmatów programowania Potrafi skompilować i uruchomić samodzielnie napisaną aplikację w języku Java Potrafi wytworzyć i wdrożyć aplikację internetową, oraz wytworzyć niezbędną dokumentację(api, wdrożeniową) K_W03, K_W10 K_W11 K_W09, K_U14 K_U11 Przygotowanie projektu Przygotowanie projektu Laboratorium Laboratorium WARUNKI ZALICZENIA: - sprawdzian w formie pisemnej i/lub ustnej, realizowany na koniec semestru. Laboratorium ocena końcowa stanowi sumę ważoną ocen uzyskanych za realizację poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawdzianów kontrolnych weryfikujących przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń. 17

18 Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć laboratorium. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 30 h wykład + 30 h proj. = 60h Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych: 30h 30h Przygotowanie się do sprawdzianu: 30h Razem:150h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 18 h wykład + 18 h proj. = 36h Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych: 38h 38h Przygotowanie się do sprawdzianu: 38h Razem: 150h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Eckel, B., Thinking in Java, Wydanie IV, Warszawa, Helion, Horstmann, C.S., Cornell, G., Java. Techniki zaawansowane, Wydanie dziewiąte, Gliwice, Helion, Horstmann, C.S., Cornell, G.: Java., Podstawy, Wydanie dziewiąte, Gliwice, Helion, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Lis, M., Praktyczny kurs Java, Wydanie II, Gliwice, Helion, Naughton, P., Podręcznik języka programowania Java, Poznań, Nakom, PROGRAM OPRACOWALI: dr inż. Andrzej Marciniak, dr inż. Mariusz Jacyno 18

19 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr P O D S T A W Y A N A L I Z Y D A N Y C H Kod p rzed miotu: 11.2-WE-BEP-PAD Typ p rzed miotu: obowiązkowy Język nauczan ia: polski Odpowied zialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Prowad zący: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński zajęć zaliczenia Punkty ECTS Stud ia stacjonarne 30 2 Egzamin 1 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Egzamin 1 Ćwiczenia 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami jakościowej i ilościowej analizy danych. Ukształtowanie krytycznego spojrzenia na wiarygodność analiz statystycznych. Ukształtowanie umiejętności szacowania niepewności w praktyce badań eksperymentalnych. WYMAGANIA WSTĘPNE: brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wstępna analiza danych. Szeregi rozdzielcze punktowe i przedziałowe. Histogram. Miary położenia, zmienności, asymetrii i koncentracji. Odrzucanie danych. Prawdopodobieństwo. Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Definicje prawdopodobieństwa: klasyczna, częstościowa i współczesna. Podstawowe własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. Niezależność. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa. Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Zmienne losowe dyskretne. Rozkłady: dwupunktowy, Bernoulliego, Poissona i geometryczny. Funkcje zmiennych losowych. Pojęcia wartości oczekiwanej i wariancji zmiennej losowej. Rozkłady łączne wielu zmiennych losowych. 19

20 Niezależność zmiennych losowych. Zmienne losowe ciągłe. Rozkład równomierny. Rozkład wykładniczy. Pojęcie dystrybuanty zmiennej losowej. Rozkład normalny. Podstawy wnioskowania statystycznego. Schematy losowania próby. Próba prosta. Twierdzenia graniczne. Rozkłady: chi-kwadrat, t-studenta i Fishera-Snedecora. Estymacja punktowa i przedziałowa. Nieobciążoność, zgodność, efektywność i dostateczność. Estymacja parametryczna. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego, prawdopodobieństw oraz różnic prawdopodobieństw i wartości oczekiwanych. Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności dla wartości oczekiwanej i wariancji wskaźnika struktury w populacji. Testowanie zgodności. METODY KSZTAŁCENIA: : wykład konwencjonalny Ćwiczenia: ćwiczenia rachunkowe EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Potrafi krytycznie ocenić wiarygodność analiz statystycznych Ma świadomość znaczenia analizy danych w praktyce inżynierskiej Potrafi dokonać wstępnej analizy danych i przejść od modelu probabilistycznego do wnioskowania statystycznego Potrafi dobrać i obliczyć odpowiednie miary tendencji centralnej i rozproszenia Potrafi posługiwać się rozkładami teoretycznymi (dwumianowy, Poissona, normalny, t-studenta, F, chi-kwadrat) K_W02 K_W02 sprawdzian sprawdzian wykład wykład K_U06 kolokwium ćwiczenia K_U06 kolokwium ćwiczenia K_U06 kolokwium ćwiczenia Potrafi obliczyć przedziały ufności i je interpretować K_U06 kolokwium ćwiczenia Zna i rozumie założenia testów statystycznych K_U06 kolokwium ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzianu w formie pisemnej i/lub ustnej, przeprowadzonego na koniec semestru. Ćwiczenia uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów ch lub ustnych przeprowadzonych co najmniej trzy razy w semestrze; ocena końcowa stanowi medianę ocen kolokwium. Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 20

21 Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 30 h wykład + 30 h ćwicz. = 60h Przygotowanie się do zajęć: 30h 30h Przygotowanie się do sprawdzianów: 30h Razem:150h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 18 h wykład + 18 h ćwicz. = 36h Przygotowanie się do zajęć: 54h 30h Przygotowanie się do sprawdzianów: 30h Razem:150h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Koronacki, J., Mielniczuk, J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Warszawa, WNT, Sobczyk, M., Statystyka, Warszawa, PWN, Krysicki, W., Bartos, J., Dyczka, W., Królikowska, K., Wasilewski, M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Warszawa, PWN, Kukuła, K.: Elementy statystyki w zadaniach, Warszawa, PWN, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Stasiewicz, S., Rusnak Z., Siedlecka, U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Starzyńska, W., Statystyka praktyczna, Warszawa, PWN, Gajek, L., Kałuszka, M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, Warszawa, WNT, PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński 21

22 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr W Y T W A R Z A N I E I S T O S O W A N I E T R E Ś C I C Y F R O W Y C H W B I Z N E S I E Kod p rzedmiotu: 04.2-WE-BEP-WiSTCWB Typ p rzedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowied zialny za przedmiot: Prowadzący: dr inż. Bartłomiej Sulikowski, dr inż. Łukasz Hładowski dr inż. Bartłomiej Sulikowski, dr inż. Łukasz Hładowski zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę Laboratoriu m Zaliczenie na ocenę Projekt 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę Laboratoriu m Zaliczenie na ocenę Projekt 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapewnienie studentom wiedzy z obszaru mediów cyfrowych z uwzględnieniem współczesnych technologii oraz wymogów stawianych przez przemysł mediów elektronicznych. Nauczenie podstaw praktycznego wytwarzania mediów reklamowych. Ukształtowanie umiejętności w zakresie podstawowych technik akwizycji i cyfrowej obróbki obrazów, wideo i materiałów audio. Nauczenie podstaw praktycznych publikowania wielu rodzajów treści w Internecie. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość technologicznych aspektów funkcjonowania Internetu. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 22

23 Charakterystyka mediów cyfrowych. Percepcja obrazu i dźwięku. Znaczenie zarządzania barwą i rola profili kolorów. Multimedialne urządzenia wejściowe (aparaty cyfrowe, kamery, mikrofony, skanery) i wyjściowe (monitory, drukarki, plotery, drukarki 3D, głośniki). Parametry urządzeń i techniki doboru sprzętu. Wykorzystanie aparatów cyfrowych. Podstawy fotografii. Dobór parametrów aparatu i obiektywu pod kątem fotografowanej sceny: makrofotografia, fotografia reklamowa, zdjęcia reportażowe. Obróbka obrazów cyfrowych. ty obrazu. Analiza i obróbka obrazu cyfrowego. Podstawy typografii. Wykorzystanie cyfrowych kamer wideo. Podstawy rejestracji wideo. Filmy reklamowe. Podstawy montażu i obróbki wideo przeznaczonych do udostępniania w Internecie. Audio. Pozyskiwanie materiału audio. Podstawy obróbki (odszumianie, wykorzystanie efektów specjalnych, filtracja). Integracja i synchronizacja dźwięku i obrazu. Przygotowanie treści. Korzystanie z zasobów banków materiałów licencjonowanych (ang. stock photos). Tworzenie stron lądowania (ang. landing pages). Dobór parametrów materiału do publikacji (rozdzielczość, rozmiar, format). Podstawy tworzenia grafiki biznesowej. Plakaty, zaproszenia, wizytówki, foldery reklamowe i zdjęcia. Tworzenie prezentacji elektronicznych. Publikowanie treści. Wykorzystanie internetowych kanałów dystrybucji treści, takich jak: YouTube, Fotolia, Picassa Web, portale społecznościowe, fora dyskusyjne, Kickstarter. Publikowanie treści na żywo za pomocą mediów strumieniowych. METODY KSZTAŁCENIA: - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora. Laboratorium - zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym. Projekt - zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Rozumie znaczenie zarządzania barwą i rolę profili kolorów. Potrafi właściwie dobrać przestrzeń roboczą z uwzględnieniem przeznaczenia dokumentu (Internet, druk). K_W07, K_W14, K_U15 Laboratoriu m Zna podstawowe rodzaje, parametry i zasady doboru urządzeń wejściowych i wyjściowych. Rozumie znaczenie pojęć: ogniskowej obiektywu, przesłony, głębi ostrości i czułości ISO. K_W07, K_W14 Zna podstawy fotografii i potrafi wykorzystać aparat cyfrowy do wykonania makrofotografii i prostej fotografii reklamowej. Potrafi wykorzystać cyfrową kamerę wideo do wykonania prostego filmu reklamowego. K_W14, K_W19, K_U23, K_K06 Przygotowanie projektu praktyczny Laboratoriu m Projekt 23

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis 1A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać (pieczęć wydziału) KARTA MODUŁU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa modułu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: 3 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego: 2013/2014 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 0/5 () Nazwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka () Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot ()

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kurs języka programowania 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 15 wykład

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Równania różniczkowe (RRO020) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SIZP Wydział

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Matlab - zastosowania Matlab - applications A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Obliczenia symboliczne Symbolic computations Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Informatyka Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus. Ekonomia. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Mateusz Masternak

Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus. Ekonomia. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Mateusz Masternak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 2 Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-PO2-L-S14_pNadGenDGV9E Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI. Kod przedmiotu: Ecs 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Kierunek: Mechatronika 5. Specjalność: Techniki Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Matematyka Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo