WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1

2 Spis treści Analiza matematyczna... 4 Algebra liniowa... 7 Podstawy systemów dyskretnych Ekonomika przedsiębiorstwa Projektowanie i programowanie obiektowe Podstawy analizy danych Wytwarzanie i stosowanie treści cyfrowych w biznesie E-biznes a prawo Podstawy analityki biznesowej Eksploracja danych Zaawansowane metody grafiki w reklamie Zaawansowane technologie e-biznesowe Bazy danych Architektura komputerów i systemy operacyjne Architektura systemów korporacyjnych Inteligentne systemy w życiu miasta Hurtowanie danych i raportowanie Technologie big data Technologie internetowe Zintegrowane systemy zarządzania Elektroniczny obieg dokumentów Wizualizacja zasobów przedsiębiorstwa Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Handel i usługi internetowe Media społecznościowe w biznesie Języki programowania aplikacji biznesowych Technologie mobilne w e-biznesie Zarządzanie relacjami z klientami Modelowanie procesów biznesowych Zarządzanie przedsiębiorstwem Bezpieczeństwo elektroniczne Przetwarzanie w chmurach Eksploracja zasobów internetowych Systemy komunikacyjne e-biznesu Marketing internetowy Techniki sprzedaży Zarządzanie projektem Systemy informacji przestrzennej Zarządzanie łańcuchem dostaw

3 E-learning Organizacja i zarządzanie biurem wsparcia it Integracja systemów Praca w zespole wirtualnym Zasady komunikacji biznesowej Wykorzystanie środków ue w biznesie Ochrona własności intelektualnej Przedsiębiorczość Wychowanie fizyczne Język angielski i Język niemiecki i Język angielski ii Język niemiecki ii Język angielski iii Język niemiecki iii Język angielski iv Język niemiecki iv Seminarium specjalistyczne i Seminarium specjalistyczne ii Seminarium dyplomowe i Seminarium dyplomowe ii Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych Praktyka zawodowa

4 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr A N A L I Z A M A T E M A T Y C Z N A Kod p rzedmiotu: 11.1-WE-BEP-AM Typ p rzedmiotu: Obowiązkowy Język nauc zania: polski Odpowied zialny za przedmiot: dr Dorota Głazowska Prowadzący: dr Dorota Głazowska zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia podstawowych zagadnień matematycznych wymienionych w zakresie tematycznym przedmiotu koniecznych do rozpoczęcia kształcenia na studiach technicznych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Własności granic. Granice jednostronne, nieskończone i w nieskończoności. Obliczanie granic funkcji. Ciągłość funkcji w punkcie i na zbiorze. Własności funkcji ciągłych na przedziałach (twierdzenia Cantora, Weierstrassa, własność Darboux). Badanie ciągłości funkcji w punkcie i na zbiorze. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Definicja i interpretacje pochodnej funkcji w punkcie. Różniczkowalność funkcji na zbiorze. Ciągłość a różniczkowalność. Podstawowe reguły różniczkowania, pochodne funkcji elementarnych. Reguła de l`hospitala. Pochodne i różniczki 4

5 wyższych rzędów. Wzór Taylora. Ekstrema lokalne i globalne funkcji. Wypukłość, wklęsłość i punkty przegięcia wykresu funkcji. Całkowanie. Całka nieoznaczona. Podstawowe metody wyznaczania całek nieoznaczonych. Całka oznaczona Riemanna i jej własności. Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego. Zastosowania geometryczne i fizyczne całki Riemanna (pole figury płaskiej, długość krzywej, objętość i pole powierzchni bryły obrotowej). Całki niewłaściwe. METODY KSZTAŁCENIA: - wykład problemowy, wykład konwencjonalny. Ćwiczenia - dyskusja, metoda przypadków, ćwiczenia rachunkowe. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU Student zna i rozumie pojęcie granicy funkcji jednej zmiennej. SYMBOLE EFEKTÓW K_W01 METODY WERYFIKACJI Student potrafi obliczać granice funkcji. K_W01 Student zna i rozumie pojęcie funkcji ciągłej. K_W01 Student potrafi zbadać ciągłość funkcji. K_W01 Student definiuje pochodną funkcji. K_W01 Student potrafi opisać zastosowania pochodnej i całki. Student potrafi zastosować twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej w zagadnieniach z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych (na elementarnych przykładach). Student potrafi całkować przez podstawienie i przez części (w zakresie podstawowym). Student potrafi zastosować całkę oznaczoną do obliczania pól figur płaskich, objętości i pól powierzchni brył obrotowych (elementarne przykłady). Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze. K_W01 K_W01 K_W01 K_W01 K_U01 FORMA ZAJĘĆ ćwiczenia wykład ćwiczenia ćwiczenia wykład ćwiczenia ćwiczenia wykład wykład ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia wykład WARUNKI ZALICZENIA: 5

6 uzyskanie minimum 40% punktów z pisemnego sprawdzianu Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 10 punktów. Student zdobywa punkty przystępując do dwóch sprawdzianów ch w trakcie semestru (2 10 punktów). Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h wykład + 15 h ćw. =30h Przygotowanie się do wykładu: 15h Przygotowanie się do ćwiczeń: 15h Przygotowanie się do kolokwiów: 15h Przygotowanie się do zaliczenia wykładu: 15h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h wykład + 9 h ćw. =18h Przygotowanie się do wykładu: 9h Przygotowanie się do ćwiczeń: 18h Przygotowanie się do kolokwiów: 18h Przygotowanie się do zaliczenia wykładu: 18h Razem: 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Decewicz, G., Żakowski, W., Matematyka, Analiza matematyczna, cz.i, Warszawa, WNT, Krysicki, W., Włodarski, L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz.i, Warszawa, PWN, Leksiński, W., Nabiałek, J., Żakowski, W., Matematyka (zadania), Warszawa, WNT, Lassak, M., Matematyka dla studiów technicznych, Bydgoszcz, WM, Gewert, M., Skoczylas, Z., Analiza matematyczna 1, Wrocław, GiS, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Rudnicki, R., y z analizy matematycznej, Warszawa, PWN, Stankiewicz, W., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz.i, Warszawa, PWN, PROGRAM OPRACOWAŁA: dr Dorota Głazowska 6

7 Liczb a godzin w semestr ze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr A L G E B R A L I N I O W A Kod p rzed miotu: 11.1-WE-BEP-AL Typ p rzed miotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowied zialny za przedmiot: dr Sebastian Czerwiński Prowad zący: dr Sebastian Czerwiński zajęć zaliczenia Punkty ECTS Stud ia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę Ćwiczenia 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i metodami algebry liniowej. WYMAGANIA WSTĘPNE: Wiedza z matematyki ze szkoły średniej. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: : Liczby zespolone: działania, interpretacja geometryczna, potęgowanie, pierwiastkowanie. Układy n równań o n niewiadomych: definicja, rodzaje i metoda eliminacji Gaussa. Macierze: przykłady, działania, macierz odwrotna. Wyznaczniki: definicja, obliczanie, własności. Równania liniowe i macierze cd.: rząd, twierdzenie Kroneckera-Capellego. Wielomiany: działania, dzielenie z resztą, pierwiastki wielomianu, twierdzenie Bezouta, schemat Hornera. Wektory w R3: działania, iloczyn skalarny i wektorowy, odległość, prostopadłość. Ćwiczenia: Liczby zespolone: działania, sprzężenie, moduł, postać trygonometryczna, interpretacja geometryczna działań, wzory de Moivre a, pierwiastkowanie liczb zespolonych. Układy n równań o n niewiadomych: metoda eliminacji Gaussa. Macierze; działania, macierz 7

8 odwrotna. Wyznacznik i rząd: obliczanie. Algebra wektorów: Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany i ich zastosowanie. METODY KSZTAŁCENIA: : wykład konwencjonalny. Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, ćwiczenia rachunkowe, zadania domowe. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU Zna pojęcie liczby zespolonej i potrafi wykonywać podstawowe działania na liczbach zespolonych. Zna metody rozwiązywania układów równań liniowych i potrafi wykorzystać poznane metody rozwiązywalności do rozwiązywania układów równań liniowych. Zna pojęcie macierzy, potrafi wykonywać działania na macierzach. Zna pojęcie wyznacznika i rzędu, potrafi wyznaczyć: macierz odwrotną, rząd i wyznacznik macierzy. Potrafi odróżnić wielkość wektorową od wielkości skalarnej. Zna określenie i własności iloczynów: skalarnego, wektorowego. SYMBOLE EFEKTÓW K_W01, K_K01 K_W01, K_K01 K_W01, K_K01 K_W01, K_K01 METODY WERYFIKACJI Kolokwia Kolokwia Kolokwia Kolokwia FORMA ZAJĘĆ, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwiów. Ćwiczenia - Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 ch kolokwiów. Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h. wykład + 15 h. ćwicz.= 30h Przygotowanie się do zajęć i kolokwiów: 30h 30h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h. wykład + 9 h. ćwicz. =18h Przygotowanie się do zajęć: 42h 8

9 Razem: 30h 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Jurlewicz, J., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 1 i 2, Wrocław, Oficyna wyd. GiS, Kaczorek, T., Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice, Warszawa, WNT, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Banaszak, G., Gajda, W., Elementy algebry liniowej, cz. I. Warszawa, WNT, Banaszak, G., Gajda, W., Elementy algebry liniowej, cz. II. Warszawa, WNT, PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Sebastian Czerwiński 9

10 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr P O D S T A W Y S Y S T E M Ó W D Y S K R E T N Y C H Kod p rzedmiotu: 11.1-WE-BEP-PSD Typ p rzedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowied zialny za przedmiot: prof. dr hab. Roman Gielerak Prowadzący: Pracownicy WEIT ISSI zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 15 1 Egzamin 1 Ćwiczenia 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Egzamin 1 Ćwiczenia 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznać studentów z podstawowymi metodami obliczeniowymi i analitycznymi matematyki dyskretnej w obszarze fundamentalnych zastosowań informatyki do zagadnień ekonometrii i pokrewnych Zapoznać studentów z podstawami modelowania matematycznego zagadnień biznesowych w terminach struktur matematycznych oferowanych przez matematykę dyskretną WYMAGANIA WSTĘPNE: Analiza matematyczna, elementy algebry liniowej z geometria. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wstęp Algebra zbiorów i formalny rachunek zdań, aksjomaty Arystotelesa i ich zastosowania do analizy logicznej wartości zdań złożonych, tautologie, spełnialność. Funkcje, odwzorowania i operacje na nich. Relacje i ich elementarne własności. Relacje porządkujące i relacje równoważności. Elementy teorii grafów i ich zastosowania w realnych problemach. Proste algorytmy teoriografowe do rozwiązywania zadań przeszukiwania i analizy grafów drzewiastych. Zagadnienia szeregowania zadań w języku grafów. Analiza i opis relacji w języku grafów i diagramów. 10

11 Algorytmy rekurencyjne i ich analiza. Zależności i definicje rekurencyjne. Równania rekurencyjne: liniowe, jednorodne drugiego rzędu. Rekurencje przepołowieniowe. Procedury indukcyjne. Zasada indukcji matematycznej. Zagadnienia kombinatoryczne. Elementarne procedury zliczania. Podziały. Algorytmy teoriomnogościowe. Zasada szufladkowa Dirichleta. Algorytmy kombinatoryczne i ich zastosowania. Zastosowania do elementarnej analizy statystycznej. Arytmetyka modularna. Równania modularne i kongruencje. Chińskie twierdzenie o resztach i rozwiązywanie kongruencji. Potęgowanie modularne. Pojęcie automatów skończonych i ich zastosowania. Modelowanie procesów dyskretnych w terminach automatów i sieci dynamicznych. METODY KSZTAŁCENIA: : dyskusja, wykład standardowy. Ćwiczenia: zagadnienia obliczeniowe, zastosowania do rozwiązywania rzeczywistych problemów. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe matematyki dyskretnej do rozwiązywania rzeczywistych, prostych problemów ekonometrii. K_WO1,K _WO5,K_ UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin końcowy Ćwiczenia, wykład Zna podstawy algebry zbiorów, rachunku zdań i elementarne techniki analizy wartości logicznych złożonych zdań K_WO1, K_WO5, K_UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin Ćwiczenia, wykład Umie zamodelować niektóre problemy ekonometrii w języku matematyki dyskretnej i jej podstawowych struktur logicznych takich jak relacje, zbiory, grafy etc. K_WO1, K_WO5, K_UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin końcowy Ćwiczenia, wykład Rozumie istotę i własności dyskretnych modeli matematycznych w konkretnych z zastosowaniach. K_WO1, K_WO5, K_UO1, K_UO2, K_KO3 Ćwiczenia rachunkowe, kolokwia, egzamin końcowy Ćwiczenia, wykład WARUNKI ZALICZENIA: : warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej z wykładu jest zdanie egzaminu końcowego i uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych do wykładu. 11

12 Ćwiczenia rachunkowe: warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest zdanie wszystkich przewidzianych kolokwiów oraz pozytywna ocena aktywności bieżącej przez prowadzącego zajęcia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h wykład + 15 h ćwicz. = 30h Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 20h 20h Przygotowanie się do sprawdzianu: 20h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h wykład + 9 h ćwicz. = 18h Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 24h 24h Przygotowanie się do sprawdzianu: 24h Razem: 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Ross, K.A., Wright, Ch.R.B., Matematyka Dyskretna, Warszawa, PWN, Jabłoński S.W., Wstęp do matematyki dyskretnej, Warszawa, PWN, Cormen, T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Wprowadzenie do algorytmów, Warszawa, WNT, Ben-Ari, M., Logika matematyczna, Warszawa, WNT, Deo, N., Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce, Warszawa, PWN, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Flachmeyer, J., Kombinatoryka, Warszawa, PWN, Reingold, E.M., Nievergelt, J., Deo, N., Algorytmy kombinatoryczne, Warszawa, PWN, Pawlak, Z., Systemy informacyjne, Warszawa, WNT, PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. Roman Gielerak 12

13 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr E K O N O M I K A P R Z E D S I Ę B I O R S T W A Kod p rzed miotu: 14.3-WE-BEP-EP Typ p rzed miotu: obowiązkowy Język nauczan ia: polski Odpowied zialny za przedmiot: Pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prowad zący: Pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania zajęć zaliczenia Punkty ECTS Stud ia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę 1 Ćwiczenia 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu ekonomicznych uwarunkowań przedsiębiorstwa: przedsiębiorca a przedsiębiorstwo, formy organizacyjnoprawne przedsiębiorstw, majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie, organizacyjna działalność przedsiębiorstwa. Ukształtowanie umiejętności w rozumieniu i analizowaniu przykładów i praktycznych przypadków tematycznie związanych z zakresem tematycznym przedmiotu. WYMAGANIA WSTĘPNE: brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wprowadzenie do ekonomiki przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca a przedsiębiorczość. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Metody i formy organizacji przedsiębiorstw. Majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie. Normowanie zużycia i gospodarka zapasami. Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstwa. METODY KSZTAŁCENIA: 13

14 - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora. Ćwiczenia - analiza przypadków. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Ma ogólną wiedzę z zakresu ekonometrii, finansów (biznesplan). Zna modele i metody ilościowe wspomagające podejmowanie decyzji ekonomicznych. Potrafi samodzielnie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma świadomość ważności aspektów ekonomicznych związanych z procesem zarządzania przedsiębiorstwem K_W03 K_W17 K_U06 K_K05 Rozwiązanie i omówienie analizowanych przypadku Rozwiązanie i omówienie analizowanych przypadku Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: - sprawdzian w formie pisemnej i/lub ustnej, realizowany na koniec semestru. Ćwiczenia - sprawdzian w formie pisemnej i/lub ustnej, realizowany na koniec semestru. Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 15 h wykład + 30 h ćwicz. = 45h Przygotowanie się do zajęć: 10h 15h Realizacja ćwiczeń i przygotowanie prezentacji: 10h Przygotowanie się do sprawdzianu: 10h Razem: 90h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 9 h wykład + 18 h ćwicz. = 27h Przygotowanie się do zajęć: 28h 15h Realizacja projektu i przygotowanie prezentacji 10h Przygotowanie się do sprawdzianu: 10h Razem: 90h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Lichtarski, J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław, AE,

15 2. Osbert-Pociecha, G. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Studium przypadków. Wrocław, AE, Sudoł, S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Toruń, Dom Organizatora, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Sobczyk, G. (red.), Ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, Difin, PROGRAM OPRACOWAŁ: 15

16 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr P R O J E K T O W A N I E I P R O G R A M O W A N I E O B I E K T O W E Kod p rzedmiotu: 11.3-WE-BEP-PIPO Typ p rzedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski dr inż. Mariusz Jacyno, Odpowied zialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Marciniak Prowadzący: dr inż. Mariusz Jacyno, dr inż. Andrzej Marciniak zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 30 2 Zaliczenie na ocenę 1 Laboratoriu m 30 2 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę 1 Laboratoriu m 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z programowaniem i projektowaniem obiektowym oraz ich realizacją w środowisku Java. Zapoznanie z nowoczesnymi środowiskami deweloperskimi wspierającymi wytwarzanie oprogramowania na platformie Java. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Podstawy kompilacji i uruchamiania programów na platformie Java. Omówienie środowiska Java Development Kit oraz zintegrowanych środowisk deweloperskich IDE dla platformy Java. Podstawy programowania imperatywnego i strukturalnego w języku Java. Typy danych, zmienne proste i referencyjne, literały, operatory, tablice, instrukcje sterujące, zasięg widoczności zmiennych, funkcje, właściwości zmiennych. 16

17 Podstawy programowania obiektowego w języku Java. Klasy i instancje, typy wyliczeniowe, pakiety, właściwości klas i metod. Zasady konstrukcji obiektów i poznanie mechanizmu czyszczenia pamięci (kolektora śmieci). Mechanizmy i właściwości programowania obiektowego. Dziedziczenie, polimorfizm i enkapsulacja. Projektowanie złożonych typów obiektowych przy użyciu kompozycji i dziedziczenia. Zaawansowane techniki obiektowe. Tworzenie interfejsów programistycznych z wykorzystaniem klas abstrakcyjnych i interfejsów. Rozszerzanie interfejsów. Klasy wewnętrzne i klasy statycznie zagnieżdżone. Obsługa narzędzi deweloperskich na platformie Java. Tworzenia dokumentacji API w środowisku Javy. Archiwizacja programów i bibliotek Javy. Mechanizmy wdrażania i automatycznej instalacji programów. Obsługa debugera. Podstawy tworzenia programów odpornych na błędy. Metody walidacji danych, obsługa sytuacji wyjątkowych. Wybrane zagadnienia implementacyjne języka Java. Klasy użytkowe, klasy strumieniowe do obsługi systemu wejścia i wyjścia, przechowywanie obiektów w kolekcjach. Programowanie wielowątkowe w języku Java. Tworzenie i synchronizacja działania wątków. Mechanizm synchronizacji wewnątrzprocesowej Hoare a, wywłaszczanie wątków, segmentacja czasu, priorytety. Podstawy tworzenia aplikacji sieciowych w języku Java. Programowanie gniazd sieciowych, architektura klient-serwer, implementacja serwerów, identyfikacja zasobów sieciowych. METODY KSZTAŁCENIA: - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora. Laboratorium - zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Zna zasady projektowania i programowania obiektowego Ma wiedzę na temat procesu wytwarzania oprogramowania w oparciu o technologię Java, Zna definicje podstawowych paradygmatów programowania Potrafi skompilować i uruchomić samodzielnie napisaną aplikację w języku Java Potrafi wytworzyć i wdrożyć aplikację internetową, oraz wytworzyć niezbędną dokumentację(api, wdrożeniową) K_W03, K_W10 K_W11 K_W09, K_U14 K_U11 Przygotowanie projektu Przygotowanie projektu Laboratorium Laboratorium WARUNKI ZALICZENIA: - sprawdzian w formie pisemnej i/lub ustnej, realizowany na koniec semestru. Laboratorium ocena końcowa stanowi sumę ważoną ocen uzyskanych za realizację poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawdzianów kontrolnych weryfikujących przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń. 17

18 Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć laboratorium. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 30 h wykład + 30 h proj. = 60h Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych: 30h 30h Przygotowanie się do sprawdzianu: 30h Razem:150h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 18 h wykład + 18 h proj. = 36h Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych: 38h 38h Przygotowanie się do sprawdzianu: 38h Razem: 150h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Eckel, B., Thinking in Java, Wydanie IV, Warszawa, Helion, Horstmann, C.S., Cornell, G., Java. Techniki zaawansowane, Wydanie dziewiąte, Gliwice, Helion, Horstmann, C.S., Cornell, G.: Java., Podstawy, Wydanie dziewiąte, Gliwice, Helion, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Lis, M., Praktyczny kurs Java, Wydanie II, Gliwice, Helion, Naughton, P., Podręcznik języka programowania Java, Poznań, Nakom, PROGRAM OPRACOWALI: dr inż. Andrzej Marciniak, dr inż. Mariusz Jacyno 18

19 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr P O D S T A W Y A N A L I Z Y D A N Y C H Kod p rzed miotu: 11.2-WE-BEP-PAD Typ p rzed miotu: obowiązkowy Język nauczan ia: polski Odpowied zialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Prowad zący: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński zajęć zaliczenia Punkty ECTS Stud ia stacjonarne 30 2 Egzamin 1 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Egzamin 1 Ćwiczenia 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami jakościowej i ilościowej analizy danych. Ukształtowanie krytycznego spojrzenia na wiarygodność analiz statystycznych. Ukształtowanie umiejętności szacowania niepewności w praktyce badań eksperymentalnych. WYMAGANIA WSTĘPNE: brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wstępna analiza danych. Szeregi rozdzielcze punktowe i przedziałowe. Histogram. Miary położenia, zmienności, asymetrii i koncentracji. Odrzucanie danych. Prawdopodobieństwo. Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Definicje prawdopodobieństwa: klasyczna, częstościowa i współczesna. Podstawowe własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. Niezależność. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa. Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Zmienne losowe dyskretne. Rozkłady: dwupunktowy, Bernoulliego, Poissona i geometryczny. Funkcje zmiennych losowych. Pojęcia wartości oczekiwanej i wariancji zmiennej losowej. Rozkłady łączne wielu zmiennych losowych. 19

20 Niezależność zmiennych losowych. Zmienne losowe ciągłe. Rozkład równomierny. Rozkład wykładniczy. Pojęcie dystrybuanty zmiennej losowej. Rozkład normalny. Podstawy wnioskowania statystycznego. Schematy losowania próby. Próba prosta. Twierdzenia graniczne. Rozkłady: chi-kwadrat, t-studenta i Fishera-Snedecora. Estymacja punktowa i przedziałowa. Nieobciążoność, zgodność, efektywność i dostateczność. Estymacja parametryczna. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego, prawdopodobieństw oraz różnic prawdopodobieństw i wartości oczekiwanych. Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności dla wartości oczekiwanej i wariancji wskaźnika struktury w populacji. Testowanie zgodności. METODY KSZTAŁCENIA: : wykład konwencjonalny Ćwiczenia: ćwiczenia rachunkowe EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Potrafi krytycznie ocenić wiarygodność analiz statystycznych Ma świadomość znaczenia analizy danych w praktyce inżynierskiej Potrafi dokonać wstępnej analizy danych i przejść od modelu probabilistycznego do wnioskowania statystycznego Potrafi dobrać i obliczyć odpowiednie miary tendencji centralnej i rozproszenia Potrafi posługiwać się rozkładami teoretycznymi (dwumianowy, Poissona, normalny, t-studenta, F, chi-kwadrat) K_W02 K_W02 sprawdzian sprawdzian wykład wykład K_U06 kolokwium ćwiczenia K_U06 kolokwium ćwiczenia K_U06 kolokwium ćwiczenia Potrafi obliczyć przedziały ufności i je interpretować K_U06 kolokwium ćwiczenia Zna i rozumie założenia testów statystycznych K_U06 kolokwium ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzianu w formie pisemnej i/lub ustnej, przeprowadzonego na koniec semestru. Ćwiczenia uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów ch lub ustnych przeprowadzonych co najmniej trzy razy w semestrze; ocena końcowa stanowi medianę ocen kolokwium. Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 20

21 Studia stacjonarne Godziny kontaktowe: 30 h wykład + 30 h ćwicz. = 60h Przygotowanie się do zajęć: 30h 30h Przygotowanie się do sprawdzianów: 30h Razem:150h Studia niestacjonarne Godziny kontaktowe: 18 h wykład + 18 h ćwicz. = 36h Przygotowanie się do zajęć: 54h 30h Przygotowanie się do sprawdzianów: 30h Razem:150h LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Koronacki, J., Mielniczuk, J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Warszawa, WNT, Sobczyk, M., Statystyka, Warszawa, PWN, Krysicki, W., Bartos, J., Dyczka, W., Królikowska, K., Wasilewski, M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Warszawa, PWN, Kukuła, K.: Elementy statystyki w zadaniach, Warszawa, PWN, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Stasiewicz, S., Rusnak Z., Siedlecka, U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Starzyńska, W., Statystyka praktyczna, Warszawa, PWN, Gajek, L., Kałuszka, M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, Warszawa, WNT, PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński 21

22 Liczb a godzin w semestrze Liczb a godzin w tygodn iu Semestr W Y T W A R Z A N I E I S T O S O W A N I E T R E Ś C I C Y F R O W Y C H W B I Z N E S I E Kod p rzedmiotu: 04.2-WE-BEP-WiSTCWB Typ p rzedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowied zialny za przedmiot: Prowadzący: dr inż. Bartłomiej Sulikowski, dr inż. Łukasz Hładowski dr inż. Bartłomiej Sulikowski, dr inż. Łukasz Hładowski zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 15 1 Zaliczenie na ocenę Laboratoriu m Zaliczenie na ocenę Projekt 15 1 Zaliczenie na ocenę Stud ia niestacjonarne Zaliczenie na ocenę Laboratoriu m Zaliczenie na ocenę Projekt 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapewnienie studentom wiedzy z obszaru mediów cyfrowych z uwzględnieniem współczesnych technologii oraz wymogów stawianych przez przemysł mediów elektronicznych. Nauczenie podstaw praktycznego wytwarzania mediów reklamowych. Ukształtowanie umiejętności w zakresie podstawowych technik akwizycji i cyfrowej obróbki obrazów, wideo i materiałów audio. Nauczenie podstaw praktycznych publikowania wielu rodzajów treści w Internecie. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość technologicznych aspektów funkcjonowania Internetu. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 22

23 Charakterystyka mediów cyfrowych. Percepcja obrazu i dźwięku. Znaczenie zarządzania barwą i rola profili kolorów. Multimedialne urządzenia wejściowe (aparaty cyfrowe, kamery, mikrofony, skanery) i wyjściowe (monitory, drukarki, plotery, drukarki 3D, głośniki). Parametry urządzeń i techniki doboru sprzętu. Wykorzystanie aparatów cyfrowych. Podstawy fotografii. Dobór parametrów aparatu i obiektywu pod kątem fotografowanej sceny: makrofotografia, fotografia reklamowa, zdjęcia reportażowe. Obróbka obrazów cyfrowych. ty obrazu. Analiza i obróbka obrazu cyfrowego. Podstawy typografii. Wykorzystanie cyfrowych kamer wideo. Podstawy rejestracji wideo. Filmy reklamowe. Podstawy montażu i obróbki wideo przeznaczonych do udostępniania w Internecie. Audio. Pozyskiwanie materiału audio. Podstawy obróbki (odszumianie, wykorzystanie efektów specjalnych, filtracja). Integracja i synchronizacja dźwięku i obrazu. Przygotowanie treści. Korzystanie z zasobów banków materiałów licencjonowanych (ang. stock photos). Tworzenie stron lądowania (ang. landing pages). Dobór parametrów materiału do publikacji (rozdzielczość, rozmiar, format). Podstawy tworzenia grafiki biznesowej. Plakaty, zaproszenia, wizytówki, foldery reklamowe i zdjęcia. Tworzenie prezentacji elektronicznych. Publikowanie treści. Wykorzystanie internetowych kanałów dystrybucji treści, takich jak: YouTube, Fotolia, Picassa Web, portale społecznościowe, fora dyskusyjne, Kickstarter. Publikowanie treści na żywo za pomocą mediów strumieniowych. METODY KSZTAŁCENIA: - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora. Laboratorium - zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym. Projekt - zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Rozumie znaczenie zarządzania barwą i rolę profili kolorów. Potrafi właściwie dobrać przestrzeń roboczą z uwzględnieniem przeznaczenia dokumentu (Internet, druk). K_W07, K_W14, K_U15 Laboratoriu m Zna podstawowe rodzaje, parametry i zasady doboru urządzeń wejściowych i wyjściowych. Rozumie znaczenie pojęć: ogniskowej obiektywu, przesłony, głębi ostrości i czułości ISO. K_W07, K_W14 Zna podstawy fotografii i potrafi wykorzystać aparat cyfrowy do wykonania makrofotografii i prostej fotografii reklamowej. Potrafi wykorzystać cyfrową kamerę wideo do wykonania prostego filmu reklamowego. K_W14, K_W19, K_U23, K_K06 Przygotowanie projektu praktyczny Laboratoriu m Projekt 23

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Wielisława Osmańska-Furmanek Jacek Jędryczkowski Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Prezentacje multimedialne jako uniwersalny środek dydaktyczny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo