SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne"

Transkrypt

1 SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Mikroekonomia 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Mikroekonomii przedmiot 3.Kod przedmiotu E/I/A.1 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne 5.Rodzaj przedmiotu podstawowy 6.Rok i semestr studiów I/1 7.Imię i nazwisko koordynatora Dr Władysława Jastrzębska przedmiotu 8.Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr Władysława Jastrzębska Dr Małgorzata Wosiek Dr Tadeusz Pliszka Dr Magdalena Cyrek Mgr Jakub Bartak 9.Cele zajęć z przedmiotu Przekazanie studentom wiedzy z zakresu mikroekonomii w sposób prowadzący do osiągnięcia założonych efektów uczenia się, a w szczególności: umiejętności zrozumienia i wyjaśniania mechanizmów funkcjonowania rynków towarów, usług i czynników produkcji oraz podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowej. Ponadto zakłada się, iż student będzie w stanie wykorzystać wykreowane kompetencje w procesie analizy różnych wariantów decyzyjnych w praktyce gospodarczej w skali mikroekonomicznej. Cele cząstkowe: zapoznanie studentów z kategoriami, prawami i metodą ekonomii oraz narzędziami analizy ekonomicznej, wyjaśnianie modeli i teorii z zakresu mikroekonomii opartych na współczesnym paradygmacie ekonomii, ekonomii zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz w ujęciu holistycznym, wypracowanie umiejętności samodzielnego, twórczego myślenia poprzez konfrontowanie ujęcia modelowego (teoretycznego) w mikroekonomii ze zdarzeniami zachodzącymi w polskiej gospodarce, motywowanie do formułowania własnych ocen i poglądów, kształtowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu oraz jej oceny krytycznej. 10.Wymagania wstępne Student powinien posiadać wiedzę z matematyki w zakresie rozszerzonego programu szkoły średniej. Ponadto wymagana jest znajomość aktualnych wydarzeń ze sfery biznesu i gospodarki. 11.Efekty oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami Wiedza: Nr efektu W1 W2 W3 Efekt Student: Definiuje i rozpoznaje podstawowe kategorie oraz prawa z zakresu teorii mikroekonomii. Rozpoznaje podstawowe narzędzia analizy ekonomicznej oraz proste modele teoretyczne wykorzystywane do wyjaśniania procesów przyczynowo-skutkowych zachodzących w skali mikroekonomicznej. Ma ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków: towarów i usług, czynników produkcji oraz podmiotów gospodarczych, a także prawidłowości kształtowania ich struktur i relacji między nimi. odniesienie do kierunkowych efektów K_W01 K_W03 K_W10 K_W07

2 Umiejętności: Nr efektu Efekt Student: U1 Analizuje i rozumie zjawiska oraz procesy zachodzące w skali mikroekonomicznej. U2 Stosuje teorie ekonomii w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów oraz rozważaniu różnych wariantów decyzyjnych w skali mikroekonomicznej. U3 Analizuje przyczyny i ocenia przebieg procesów związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomicznych i rynków czynników produkcji. Kompetencje społeczne: Nr efektu Efekt Student: K1 Potrafi pracować w grupie opracowując wspólnie powierzone zadanie oraz przyjmując współodpowiedzialność za jego zrealizowanie K2 Chętnie identyfikuje uwarunkowania podejmowania decyzji oraz podaje własne rozstrzygnięcie postawionego problemu badawczego 12.Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin i sposób ich realizacji Wykład 15 godz./12 godz. Ćwiczenia 30 godz./24 godz. 13.Treści programowe A. Problematyka wykładów Treści merytoryczne Wprowadzenie do mikroekonomii Pojęcie, cel badawczy, główne zadania i podstawowe pojęcia ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia. Narzędzia analizy ekonomicznej. Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego. Alokacja zasobów. Granica możliwości produkcyjnych. Podmioty ekonomiczne. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich: racjonalność zachowań ludzkich. Popyt, podaż, mechanizm działania rynku Pojęcie rynku i konkurencji. Popyt i podaż funkcja popytu i podaży. Przesunięcia a ruch wzdłuż krzywej popytu i podaży. Rynek: struktura i relacje rynkowe. Działanie rynku doskonale konkurencyjnego popyt i podaż: analiza łączna. Cena równowagi a cena maksymalna i minimalna. Elastyczność popytu i podaży Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa i mieszana) rodzaje i determinanty elastyczności. Elastyczność cenowa popytu a przychody firmy. Elastyczność dochodowa popytu. Dobra normalne, wyższego i niższego rzędu. Elastyczność podaży. Teoria wyboru konsumenta Preferencje i użyteczność. Użyteczność całkowita i krańcowa. Krzywe obojętności i krańcowa stopa substytucji. Linia budżetowa: dostosowania do zmian dochodu i cen. Optimum konsumenta. Efekt substytucji i efekt dochodowy. Dobra komplementarne i substytucyjne. Krzywe Engla. Wybór konsumenta w warunkach ryzyka i niepewności. Podatki, subsydia i racjonowanie. Ubezpieczenia. Pełna informacja. odniesienie do kierunkowych efektów K_U01 K_U02 K_U05 odniesienie do kierunkowych efektów K_K01 K_K05 Liczba godz. stacj. niest

3 Decyzje ekonomiczne producenta Cele i zadania przedsiębiorstwa. Nakłady i wyniki funkcja produkcji. Produkcyjność całkowita, przeciętna i krańcowa podstawowe zależności. Izokwanta, linia jednakowego kosztu. Optimum technologiczne produkcji. 2 2 Koszty, produkcja, utargi Koszty księgowe i ekonomiczne. Klasyfikacja kosztów w krótkim i długim okresie. Funkcje kosztów i zależności między nimi. Koszt całkowity i utarg całkowity. Koszt krańcowy i utarg krańcowy. Korzyści i niekorzyści ze skali 2 2 produkcji. Zysk normalny a zysk ekonomiczny. Równowaga przedsiębiorstwa Funkcjonowanie przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych Konkurencja doskonała. Krzywa popytu na produkty przedsiębiorstwa w doskonałej konkurencji. Krzywa podaży przedsiębiorstwa w krótkim i długim czasie. Monopol pełny. Geneza monopolu. Ograniczenia siły monopolowej. 3 1 Różnicowanie cen. Nieefektywność ekonomiczna monopolu. Monopol a postęp techniczny. Konkurencja monopolistyczna i oligopol. Równowaga krótko- i długookresowa przedsiębiorstwa w poszczególnych strukturach rynkowych. B. Problematyka ćwiczeń Treści merytoryczne Wprowadzenie do ekonomii podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Ekonomia jako nauka (definicja ekonomii, mikroekonomia a makroekonomia, ekonomia normatywna a ekonomia pozytywna, problemy ekonomiczne, ekonomia a inne nauki, modele ekonomiczne i założenie ceteris paribus). Rzadkość i potrzeby ludzkie. Czynniki produkcji. Podmioty gospodarcze. Krzywa możliwości produkcyjnych (warianty ekonomicznie efektywnej produkcji i nieefektywne ekonomicznie), koszt alternatywny i prawo malejących przychodów. Analiza tekstów ekonomicznych rozróżnianie treści z punktu widzenia ekonomii normatywnej i pozytywnej oraz mikro- i makroekonomii Suma godzin Liczba godz. stacj. niest. 6 3 Rynek, popyt i podaż Rynek (definicja, klasyfikacje, cechy rynku doskonałego) Popyt i jego determinanty: popyt efektywny a potencjalny, funkcjonalny a niefunkcjonalny i spekulacyjny; prawo popytu i krzywa popytu (typowe reakcje na zmiany ceny), pozacenowe determinanty popytu i przesunięcia krzywej popytu Podaż i jej determinanty: definicja, prawo podaży, krzywa podaży, pozacenowe determinanty podaży i przesunięcia krzywej podaży Równowaga rynkowa i mechanizm rynkowy: cena równowagi, nadwyżka, niedobór i mechanizmy przywracające równowagę, zmiany stanu równowagi przy przesunięciach krzywych popytu lub podaży. Cena maksymalna i minimalna. Elastyczność cenowa i dochodowa przykłady wykorzystania elastyczności w praktyce. Teoria wyboru konsumenta Omówienie pojęć: preferencje i użyteczność; użyteczność całkowita i krańcowa. Krzywa obojętności i krańcowa stopa substytucji. Wyznaczanie linii budżetowej i jej dostosowań do zmian cen i dochodów. Graficzne wyznaczanie optymalnego wyboru. Efekt substytucyjny i efekt dochodowy a prawo popytu. Dobra substytucyjne i komplementarne

4 Podstawy decyzji ekonomicznych producenta Organizacja przedsiębiorstwa kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej firmy. Cele działalności, źródła finansowania i pozyskiwanie kapitału. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa analiza ogólna. Przychody, koszty i zyski. Praktyczna ocena działalności przedsiębiorstwa bilans oraz rachunek wyników. Funkcja produkcji i prawo malejących przychodów. Praktyczne przykłady działania prawa malejącej produkcyjności krańcowej. Koszty i utargi a produkcja podstawowe zależności Koszt alternatywny, księgowy i ekonomiczny. Koszty stałe, zmienne, całkowite, przeciętne i krańcowe w krótkim i długim okresie. Korzyści skali. Utarg całkowity, przeciętny i krańcowy. Optimum przedsiębiorstwa wyznaczanie graficzne. Zysk normalny, ekonomiczny i księgowy Suma godzin Metody dydaktyczne Wykłady z wykorzystaniem technik audiowizualnych, obejmujące: dyskusję kierowaną, analizę i interpretację tekstów źródłowych oraz bieżących danych ekonomicznych publikowanych przez GUS oraz w czasopismach i dziennikach ekonomicznych, zespołowe konfrontowanie wiedzy teoretycznej ze studiami przypadków uczącymi podejmowania decyzji, rozwiązywanie zadań, konsultacje. 15.Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie ćwiczeń: - co najmniej 2 prace audytoryjne składające się z części testowej, opisowej i zadaniowej, - co najmniej 1 praca zespołowa - ocena aktywności i przygotowania do zajęć na podstawie zadanej literatury. Ocena 4,0 wymaga zdobycia 75% maksymalnej ilości punktów przypisanych przez prowadzących zajęcia do poszczególnych prac i aktywności składających się na zaliczenie przedmiotu. 16.Metody i kryteria oceny Efekt Forma Sposób weryfikacji efektu realizacji zajęć W1 wykład, Kolokwia, egzamin pisemny W2 wykład, Kolokwia, egzamin pisemny W3 wykład, Kolokwia, egzamin pisemny U1 Ocena umiejętności analizowania i rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w skali mikroekonomicznej w wypowiedzeniach ustnych, kolokwium U2 wykład Ocena umiejętności analizowania i rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w skali mikroekonomicznej w wypowiedzeniach ustnych, kolokwium, egzamin U3 Ocena pracy grupowej, prac pisemnych i prezentowanego stanowiska K1 Ocena pracy grupowej, obserwacja postawy i prezentowanego stanowiska K2 wykład, Obserwacja postawy i prezentowanego stanowiska

5 17.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Aktywność Liczba godzin/nakład pracy studenta Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład Ćwiczenia przygotowanie do ćwiczeń przygotowanie do prac audytoryjnych (kolokwiów) udział w konsultacjach 2 4 czas na przygotowanie pracy grupowej 8 20 SUMA GODZIN Suma godzin pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem LICZBA PUNKTÓW ECTS Język wykładowy polski 19.Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu - 20.Literatura Literatura podstawowa: 1 Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, PWN, Warszawa 1996 i wydania późniejsze. 2 Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia 1, PWE, Warszawa 1996 i wydania nowsze. Literatura uzupełniająca: 1 Kołodko G., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa Podstawy mikroekonomii, Milewski R. (red.), PWN, Warszawa Varian H.R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

6

7

8

9 SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Mikroekonomia 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Mikroekonomii przedmiot 3.Kod przedmiotu E/I/A.1 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne 5.Rodzaj przedmiotu podstawowy 6.Rok i semestr studiów I/2 7.Imię i nazwisko koordynatora Dr Władysława Jastrzębska przedmiotu 8.Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr Władysława Jastrzębska Dr Małgorzata Wosiek Dr Tadeusz Pliszka Dr Magdalena Cyrek Mgr Jakub Bartak 9.Cele zajęć z przedmiotu Przekazanie studentom wiedzy z zakresu mikroekonomii w sposób prowadzący do osiągnięcia założonych efektów uczenia się, a w szczególności: umiejętności zrozumienia i wyjaśniania mechanizmów funkcjonowania rynków towarów, usług i czynników produkcji oraz podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowej. Ponadto zakłada się, iż student będzie w stanie wykorzystać wykreowane kompetencje w procesie analizy różnych wariantów decyzyjnych w praktyce gospodarczej w skali mikroekonomicznej. Cele cząstkowe: zapoznanie studentów z kategoriami, prawami i metodą ekonomii oraz narzędziami analizy ekonomicznej, wyjaśnianie modeli i teorii z zakresu mikroekonomii opartych na współczesnym paradygmacie ekonomii, ekonomii zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz w ujęciu holistycznym, wypracowanie umiejętności samodzielnego, twórczego myślenia poprzez konfrontowanie ujęcia modelowego (teoretycznego) w mikroekonomii ze zdarzeniami zachodzącymi w polskiej gospodarce, motywowanie do formułowania własnych ocen i poglądów, kształtowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu oraz jej oceny krytycznej. 10.Wymagania wstępne Student powinien posiadać wiedzę z matematyki w zakresie rozszerzonego programu szkoły średniej. Ponadto wymagana jest znajomość aktualnych wydarzeń ze sfery biznesu i gospodarki. 11.Efekty oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami Wiedza: Nr efektu W1 Efekt Definiuje i rozpoznaje podstawowe kategorie oraz prawa z zakresu teorii mikroekonomii. odniesienie do kierunkowych efektów K_W01 W2 Rozpoznaje podstawowe narzędzia analizy ekonomicznej oraz proste modele teoretyczne wykorzystywane do wyjaśniania procesów przyczynowo-skutkowych zachodzących w skali mikroekonomicznej. K_W03 K_W10

10 W3 Ma ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków: towarów i usług, czynników produkcji oraz podmiotów gospodarczych, a także prawidłowości kształtowania ich struktur i relacji między nimi. Umiejętności: Nr efektu kształceni a Efekt U1 Analizuje i rozumie zjawiska oraz procesy zachodzące w skali mikroekonomicznej. U2 Stosuje teorie ekonomii w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów oraz rozważaniu różnych wariantów decyzyjnych w skali mikroekonomicznej. U3 Analizuje przyczyny i ocenia przebieg procesów związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomicznych i rynków czynników produkcji. Kompetencje społeczne: K_W07 odniesienie do kierunkowych efektów K_U01 K_U02 K_U05 Nr efektu kształce nia Efekt K1 Potrafi pracować w grupie opracowując wspólnie powierzone zadanie oraz przyjmując współodpowiedzialność za jego zrealizowanie K2 Chętnie identyfikuje uwarunkowania podejmowania decyzji oraz podaje własne rozstrzygnięcie postawionego problemu badawczego 12.Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin i sposób ich realizacji Wykład 15 godz./12 godz. Ćwiczenia 15 godz./12 godz. 13.Treści programowe A. Problematyka wykładów Treści merytoryczne Funkcjonowanie przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych Konkurencja doskonała. Krzywa popytu na produkty przedsiębiorstwa w doskonałej konkurencji. Krzywa podaży przedsiębiorstwa w krótkim i długim czasie. Monopol pełny. Geneza monopolu. Ograniczenia siły monopolowej. Różnicowanie cen. Nieefektywność ekonomiczna monopolu. Monopol a postęp techniczny. Konkurencja monopolistyczna i oligopol. Równowaga krótko- i długookresowa przedsiębiorstwa w poszczególnych strukturach rynkowych. Rynki czynników produkcji i podział dochodów Kapitał rzeczowy i finansowy. Ceny usług kapitału, stopy procentowe i ceny aktywów. Wartość zaktualizowana i wartość bieżąca. Rynek kapitału finansowego. Równowaga i procesy dostosowawcze na rynku kapitału krótki i długi okres. Istota konkurencyjnego rynku pracy. Indywidualny i rynkowy popyt na pracę. Podaż pracy. Równowaga na rynku pracy. Dochody transferowe i renta ekonomiczna. Kapitał ludzki. Monopsony i związki zawodowe. Dyskryminacja. Kartel pracodawców. Rynek ziemi i renta gruntowa. Wynagrodzenie czynników produkcji płaca, renta i zysk. Dochody państwa, podatki i transfery budżetowe. odniesienie do kierunkowyc h efektów K_K01 K_K05 Liczba godz. stacj. niest Suma godzin 15 12

11 B. Problematyka ćwiczeń Treści merytoryczne Liczba godz. stacj. niest. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynkowych Wyznaczanie krzywej popytu na produkty przedsiębiorstwa w doskonałej konkurencji. Krzywa podaży przedsiębiorstwa w krótkim i długim czasie. Monopol pełny i siła monopolowa. Różnicowanie cen w monopolu i 8 6 dyskryminacja cenowa. Społeczne koszty monopolu. Konkurencja monopolistyczna. Problem przywódcy i naśladowcy w oligopolu. Zmowa i kartele. Teoria gier i decyzje współzależne w oligopolu. Równowaga krótko- i długookresowa przedsiębiorstwa w poszczególnych strukturach rynkowychwyznaczanie graficzne i rozwiązywanie zadań. Rynki czynników produkcji Rynek pracy: popyt i podaż pracy; równowaga na rynku pracy doskonale 7 6 konkurencyjnym; rynek pracy w warunkach konkurencji niedoskonałej. Zróżnicowanie rynków i różnicowanie pracowników; płaca minimalna. Dochody transferowe i renta ekonomiczna. Kapitał ludzki i inwestycje w kapitał ludzki. Równowaga i procesy dostosowawcze na rynku kapitału: ceny usług kapitału; stopy procentowe i ceny aktywów; popyt na usługi kapitału i ich podaż. Równowaga na rynku usług kapitału w krótkim i w długim okresie. Ziemia i renta gruntowa: ziemia jako czynnik produkcji; teorie renty gruntowej; podział zasobów ziemi między konkurencyjne zastosowania. Ryzyko w działalności gospodarczej: niepewność a przychody z posiadanych aktywów. Wybór portfela inwestycyjnego; ryzyko, dochody a równowaga. Ubezpieczenie a ryzyko. Suma godzin Metody dydaktyczne Wykłady z wykorzystaniem technik audiowizualnych, obejmujące: dyskusję kierowaną, analizę i interpretację tekstów źródłowych oraz bieżących danych ekonomicznych publikowanych przez GUS oraz w czasopismach i dziennikach ekonomicznych, zespołowe konfrontowanie wiedzy teoretycznej ze studiami przypadków uczącymi podejmowania decyzji, rozwiązywanie zadań, konsultacje. 15.Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie ćwiczeń: - co najmniej 1 praca audytoryjna składające się z części testowej, opisowej i zadaniowej, - co najmniej 1 praca zespołowa - ocena aktywności i przygotowania do zajęć na podstawie zadanej literatury. Ocena 4,0 wymaga zdobycia 75% maksymalnej ilości punktów przypisanych przez prowadzących zajęcia do poszczególnych prac i aktywności składających się na zaliczenie przedmiotu. Zaliczenie egzaminu Egzamin pisemny składający się z testu, części opisowej i zadaniowej.

12 16.Metody i kryteria oceny Efekt Forma Sposób weryfikacji efektu realizacji zajęć W1 wykład, Kolokwia, egzamin pisemny W2 wykład, Kolokwia, egzamin pisemny W3 wykład, Kolokwia, egzamin pisemny U1 Ocena umiejętności analizowania i rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w skali mikroekonomicznej w wypowiedzeniach ustnych, kolokwium U2 wykład Ocena umiejętności analizowania i rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w skali mikroekonomicznej w wypowiedzeniach ustnych, kolokwium, egzamin U3 Ocena pracy grupowej, prac pisemnych i prezentowanego stanowiska K1 Ocena pracy grupowej, obserwacja postawy i prezentowanego stanowiska K2 wykład, Obserwacja postawy i prezentowanego stanowiska 17.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Aktywność Liczba godzin/nakład pracy studenta Studia stacjonarne Wykład Ćwiczenia przygotowanie do ćwiczeń przygotowanie do prac audytoryjnych (kolokwiów) udział w konsultacjach 2 4 przygotowanie do egzaminu udział w egzaminie 2 2 SUMA GODZIN Studia niestacjonarne Suma godzin pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem LICZBA PUNKTÓW ECTS Język wykładowy polski 19.Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu 20.Literatura Literatura podstawowa: 1. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, PWN, Warszawa 1996 i wydania późniejsze. 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia 1, PWE, Warszawa 1996 i wydania nowsze. Literatura uzupełniająca: 1. Kołodko G., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa Podstawy mikroekonomii, Milewski R. (red.), PWN, Warszawa Varian H.R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

13

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 2019-02-08 14:03:46.915568, FIR-1-18-19 DUALNE Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Mikroekonomia Kod FIRsd-1-1,3 Status Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-Mi-W-S14_pNadGenKQISD Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016 2017/2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Ekonomia stosowana dla nieekonomistów Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Podstawy makroekonomii 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Makroekonomii i Stosunków przedmiot Międzynarodowych 3.Kod przedmiotu E/I/A.2 4.Studia Kierunek studiów/specjalność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu Mikroekonomia

Sylabus przedmiotu Mikroekonomia Sylabus przedmiotu Mikroekonomia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program (Kierunek studiów, poziom i profil, forma studiów): Rok akademicki: 2018/2019 Wydział Nauki o Zdrowiu Zdrowie Publiczne, studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kierunek angielski język biznesu Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok I Semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Mikroekonomia. niestacjonarne. I stopnia. dr Olga Ławińska. ogólnoakademicki. podstawowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Mikroekonomia. niestacjonarne. I stopnia. dr Olga Ławińska. ogólnoakademicki. podstawowy Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości Osoba sporządzająca

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości Osoba sporządzająca Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia E Kierunek Logistyka studia inżynierskie Forma studiów niestacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem Osoba sporządzająca

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem Osoba sporządzająca Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kierunek Logistyka Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok I Semestr I Jednostka

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Zarządzanie finansami

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-007I Mikroekonomia Microeconomics

Z-LOG-007I Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOG-007I Mikroekonomia Microeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Przedmiot kod nr w planie ECTS studiów PODSTAWY EKONOMII TR/1/PP/EKON 11 6

Przedmiot kod nr w planie ECTS studiów PODSTAWY EKONOMII TR/1/PP/EKON 11 6 Przedmiot kod nr w planie ECTS studiów PODSTAWY EKONOMII TR/1/PP/EKON 11 6 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia I stopień Rok/Semestr 2017/2018 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Microeconomics

Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 Mikroekonomia Microeconomics A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Mikroekonomia Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microconomics. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microconomics. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Alina Grynia, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Alina Grynia, dr SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / 1 i Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA EUROPEJCZYK Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I i II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Obsługa Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii,

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr; Jolanta Woronko / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr; Jolanta Woronko / mgr Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I, II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Mikroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MiZ-W-S15_pNadGenL7L0G Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/B.6 4. Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-007 Mikroekonomia Microeconomics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-007 Mikroekonomia Microeconomics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-007 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Ekonomia menedżerska Manager economics

Z-ZIP Ekonomia menedżerska Manager economics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-0499 Ekonomia menedżerska Manager economics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012 SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / 1 i Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-499 Nazwa modułu Ekonomia menedżerska Nazwa modułu w języku angielskim Manager economics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS EKONOMIA TOM 1 WYD.2 Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA Rozdział 1. Podstawy ekonomii 1.1. Wprowadzenie Niedobór i efektywność: bliźniacze tematy ekonomii

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym Spis treœci Przedmowa do wydania ósmego... 11 Przedmowa do wydania siódmego... 12 Przedmowa do wydania szóstego... 14 1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.1. Przedmiot i cel ekonomii... 17 1.2. Ekonomia pozytywna

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. I stopień. ogólnoakademicki. niestacjonarne. Katedra Strategii Gospodarczych dr Lubow Andruszko HES. obowiązkowy polski. pierwszy.

TRANSPORT. I stopień. ogólnoakademicki. niestacjonarne. Katedra Strategii Gospodarczych dr Lubow Andruszko HES. obowiązkowy polski. pierwszy. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Economics Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) r.

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) r. OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) 1.10.2018 r. I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu Makro- i mikroekonomia 2. Kod modułu zajęć/przedmiotu (10--a1-s; 10--a1-ns) 3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Microeconomics Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom 4 Założenia wstępne: Wiedza matematyczna na poziomie podstawowej matury

Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom 4 Założenia wstępne: Wiedza matematyczna na poziomie podstawowej matury Przedmiot Podstawy Ekonomii kod TR/1/PP/EKO N nr w planie ECTS studiów 11 6 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia T stopnia Rok/Semestr Rok I/SemestrI/Stacjonarne Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: MIKROEKONOMIA 2. Kod przedmiotu: 05.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii. 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii. 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Ekonomia menedżerska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Ekonomia rozwoju 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Makroekonomii i Stosunków przedmiot Międzynarodowych 3.Kod przedmiotu E/I/EP/C 1.2a 4.Studia Kierunek studiów/specjalność

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska Managerial Economics

Ekonomia menedżerska Managerial Economics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ekonomia menedżerska Managerial Economics A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Wszystkie kierunki Forma sudiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 1

3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: MIKROEKONOMIA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z ekonomii wprowadzenie podstawowych zasad rządzących rynkiem

Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z ekonomii wprowadzenie podstawowych zasad rządzących rynkiem KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej przedmiot: ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Wychowania Fizycznego. Katedra Turystyki i Rekreacji

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Wychowania Fizycznego. Katedra Turystyki i Rekreacji SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 015-018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse i Rachunkowość Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka. I stopień. ogólnoakademicki. niestacjonarne. Katedra Zarządzania i Marketingu dr Lyubov Andrushko.

Automatyka i Robotyka. I stopień. ogólnoakademicki. niestacjonarne. Katedra Zarządzania i Marketingu dr Lyubov Andrushko. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu HES I - Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Economics Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

11. POLITYKA MIKROEKONOMICZNA Istota podstawowych problemów praktyki mikroekonomicznej Polityka mikroekonomiczna

11. POLITYKA MIKROEKONOMICZNA Istota podstawowych problemów praktyki mikroekonomicznej Polityka mikroekonomiczna Spis treści WSTĘP 10. TEORIA MIKROEKONOMII 10.1. Pojęcie i istota mikroekonomii 10.2. Płaszczyzny identyfikacji mikroekonomii 10.2.1. Podstawowe obszary zainteresowań mikroekonomii 10.2.1.1. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Gospodarka Przestrzenna, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Gospodarka Przestrzenna, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1. Opis kursu (cele kształcenia) Gospodarka Przestrzenna, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ekonomia Economics Koordynator Dr Anna I. Szymańska Zespół dydaktyczny Dr Anna I. Szymańska Punktacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Mikroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Microeconomics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze nadane Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_7 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY EKONOMII. Kod przedmiotu: Pe 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY EKONOMII 2. Kod przedmiotu: Pe 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Z-ID-108 Podstawy ekonomii Fundamentals of Economy

Z-ID-108 Podstawy ekonomii Fundamentals of Economy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-108 Podstawy ekonomii Fundamentals of Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EKONOMII ECTS 3

PODSTAWY EKONOMII ECTS 3 Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/016 z dnia 30.05.016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WX-AdP-PE-W-14_pNadGen6MJ6B Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1. Opis kursu (cele kształcenia) Turystyka i rekreacja, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ekonomia Economics Koordynator Dr Anna I. Szymańska Zespół dydaktyczny Dr Anna I. Szymańska Punktacja

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-108-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Bardziej szczegółowo

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI Rzeszów, 1 października 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII Kod przedmiotu MK_35 Studia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE-1-102-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

HES I - Podstawy ekonomii Economics

HES I - Podstawy ekonomii Economics Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 HES I

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA

EKONOMIA MENEDŻERSKA oraz na kierunku zarządzanie i marketing (jednolite studia magisterskie) 1 EKONOMIA MENEDŻERSKA PROGRAM WYKŁADÓW Wykład 1. Wprowadzenie do ekonomii menedŝerskiej. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie

Bardziej szczegółowo