METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni"

Transkrypt

1 METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu Kredyt na cele mieszkaniowe Kredyt może być wykorzystany na inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym: 1. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów, 2. refinansowanie wydatków określonych w pkt 1) poniesionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed udzieleniem kredytu, Klienci indywidualni PLN Minimalna kwota kredytu PLN Wymagania wobec Klienta dodatkowe 1. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która: 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 2) złoży poprawnie wypełniony wniosek oraz wszystkie wymagane przez Bank dokumenty; 3) spełnia kryteria określone w Instrukcji Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych. 2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. 3. Przynajmniej jeden z Wnioskodawców musi posiadać lub tytuł prawny do nieruchomości będącej celem kredytowania. 4. W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej Umowa kredytu zawierana jest z obojgiem współmałżonków; Selekcja Klientów negatywna Brak pełnej zdolności do czynności prawnych Brak zdolności kredytowej ustalanej zgodnie z Metodyką oceny zdolności kredytowej osób fizycznych

2 Okres kredytowania Przedłużenie okresu kredytowania Inne uregulowania od 1 roku do 10 lat Na wniosek Wnioskodawcy okres kredytowania może zostać przedłużony o ile łącznie nie przekroczy okresu maksymalnego 10 lat. 1. W terminie 6 miesięcy po uruchomieniu kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do udokumentowania celowości wykorzystania kredytu w wysokości conajmniej 50% kwoty udzielonego kredytu 2. W przypadku nie udokumentowania celowości wykorzystania kredytu w terminie określonym w ust.1 w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedniego wezwania Bank ma prawo do wypowiedzenia umowy kredytu lub przekwalifikowania kredytu Szybki remont na kredyt konsumpcyjny gotówkowy na dowolny cel Waluta produktu PLN Stosowane zabezpieczenia 1.Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są: 1) weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą nie na zlecenie, 2) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości z oferty dostępnej w Banku lub spoza oferty Banku, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych ( w szczególności ryzyka powodzi, jeżeli takie ryzyko występuje) 3) wskazanie Banku, jako osoby uposażonej do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy do wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu; 2. Umowa ubezpieczenia na życie może zostać zawarta w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę o współpracy lub innym towarzystwie ubezpieczeniowym za zgodą Banku. 3. Suma ubezpieczenia na życie kredytobiorcy nie może być niższa od kwoty kredytu. Wymagane dokumenty 1. Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu Wnioskodawca przedkłada kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia autentyczności) oraz składa w placówce Banku dokumenty: 2

3 1) stwierdzające źródło i wysokość dochodów; 2) dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia (m.in. kosztorys, pozwolenie na remont); 3) potwierdzające rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe; 4) inne dokumenty uzgodnione z Bankiem (m.in. potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do kredytowanej nieruchomości). 2. Dochody, które uwzględnia się dla celów obliczenia zdolności kredytowej, zostały określone w Instrukcji Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych. 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do okazania oryginałów wszystkich dokumentów wymaganych jako uzupełnienie wniosku kredytowego. Kopie sporządzane są przez pracownika Banku i poświadczane przez niego za zgodność z oryginałem. W przeciwnym wypadku kopie lub odpisy sporządzone na użytek Banku powinny być potwierdzone notarialnie. 4. Zaświadczenia dołączane do wniosku kredytowego ważne są w okresie 1 miesiąca od daty ich wystawienia. Rodzaj oprocentowania (stałe, zmienne, płynne) Zmienne Wysokość oprocentowania 1. Stopa procentowa ustalana jest na okresy 1-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad: 1) wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania; 2) stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; 2. Wysokość oprocentowania znajduje się aktualnie obowiązującej Tabeli oprocentowania. Prowizje Wysokość pobieranych prowizji określa aktualnie obowiązująca Taryfa prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nieprowadzących działalności 3

4 gospodarczej. Monitoring 1. Placówka Banku jest zobowiązana do regularnego monitorowania: celowości wykorzystania kredytu, zabezpieczeń zgodnie z Instrukcją monitoringu ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń oraz klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych. 2. W celu prawidłowej oceny przebiegu kredytowania, możliwości odzyskania udzielonego kredytu, a także dla dokonania klasyfikacji należności z tytułu udzielanych kredytów zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik placówki Banku przeprowadza bieżącą (codzienną) ocenę terminowości spłaty kapitału i odsetek. 3. Na każdym etapie obowiązywania Umowy kredytu, placówka Banku jest zobowiązana do współpracy z innymi placówkami Banku i Centralą Banku, w szczególności w zakresie klasyfikacji kredytu zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. 4. Placówka Banku kontroluje obowiązki Kredytobiorcy wynikające z Umowy kredytu, w tym m.in.: 1) ubezpieczanie budynków w budowie / budynku / lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku; 2) ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy oraz wskazanie Banku jako osoby upoważnionej do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia, w przypadku ustanowienia takiego zabezpieczenia; 3) monitorowanie ubezpieczeń: a) Kredytobiorca zobowiązany jest do przedstawienia Bankowi dowodu zawarcia umów ubezpieczenia (przystąpienia do umowy ubezpieczenia), o których mowa w ust. 4, chyba, że Kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia w Banku, b) upoważniony pracownik placówki Banku dokonujący monitoringu Umowy kredytu kontaktuje się z Kredytobiorcą w sprawie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu jego wygaśnięcia, w celu przypomnienia o konieczności dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia na kolejny okres oraz informując, że w przypadku niedostarczenia takiego dokumentu, Bank zawrze umowę ubezpieczenia nieruchomości z towarzystwem ubezpieczeniowym, z którym ma 4

5 podpisaną umowę o współpracy, c) w przypadku niewywiązania się Kredytobiorcy z obowiązku przedłużenia ubezpieczenia, o którym mowa w ust.4 i niedostarczenia na 14 dni roboczych przed upływem terminu ważności ubezpieczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia, placówka Banku zwraca się do towarzystwa z którym ma podpisaną umowę o współpracy z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości. Kredytobiorcę należy obciążyć kosztem należnych Ubezpieczycielowi składek poprzez dokonanie pobrania z rachunku wskazanego do spłaty kredytu. O zawartej umowie ubezpieczenia placówka Banku zawiadamia niezwłocznie po jej zawarciu Kredytobiorcę na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną po jej zawarciu, żądając jednocześnie od Kredytobiorcy udzielenia cesji z tego ubezpieczenia na rzecz Banku, d) Placówka Banku przechowuje oryginały lub kopie (potwierdzone z oryginałem) polis ubezpieczeniowych Kredytobiorcy / dokumentów przystąpienia do ubezpieczenia grupowego przez Kredytobiorcę wraz z umowami cesji praw z tych ubezpieczeń na rzecz Banku do czasu całkowitej spłaty zobowiązań Kredytobiorcy. Regulacje prawne dotyczące produktu 1. Regulamin udzielania kredytu Szybki remont. 2. Instrukcja kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Zatorze 3. Instrukcja Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych. 4. Instrukcja prawnych form zabezpieczenia wierzytelności. 5. Instrukcja monitoringu ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń oraz klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych. 6. Instrukcja wymiany informacji w Systemie Bankowy Rejestr. 7. Instrukcja wymiany informacji w systemie SI BIK Klient Indywidualny w Banku Spółdzielczym w Zatorze. 8. Instrukcja wymiany informacji z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.. 5

6 9. Instrukcja zarządzania ryzykiem kredytowym. 10. Ustawa o kredycie konsumenckim. 11. Rekomendacja S. Załączniki Metryki 1. Wniosek o udzielenie kredytu Szybki remont 2. Wniosek o podwyższenie kwoty/prolongatę terminu spłaty kredytu 3. Umowa kredytu Szybki remont 4. Aneks do umowy kredytu kwoty/prolongowanie terminu podwyższenie 5. Dyspozycja wypłaty kredytu 6. Wezwanie do zapłaty 7. Rejestr zawartych umów kredytowych 8. Kosztorys 9. Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy kredytu 10. Zawiadomienie o spłacie kredytu 11. Formularz informacyjny 12. Informacja o sprawdzeniu w bazach 13. Symulacja kosztów obsługi ekspozycji kredytowej Wniosek prolongata/ podwyższenie Umowa Aneks prolongata/ podwyższenie Dyspozycja wypłaty kredytu Wezwanie do zapłaty Rejestr umów Kosztorys Zawiadomienie o Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy spłacie kredytu Formularz informacyjny Informacja o sprawdzeniu w bazach 6

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr... do Uchwały Nr /2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia... roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez dla klientów indywidualnych 1. Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo