Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku."

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: przygotowany w związku z publiczną subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, publiczną ofertą sprzedaży do akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda i zamiarem ubiegania się o dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym łącznie do akcji serii A1 i A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz do Praw do Akcji serii A2. Sprzedający po zakończeniu procesu tworzenia księgi popytu podejmą decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty. Wynikiem decyzji Sprzedających będzie podanie do publicznej wiadomości, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z podziałem na poszczególne transze. Podmiot oferujący akcje BPSC SA: Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27 OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą akcji BPSC SA na terenie Polski oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Za wyjątkiem osób wymienionych w niniejszym Prospekcie, tj. członków Zarządu Spółki, żadna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z ofertą. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest zgoda Zarządu. Spółka i Oferujący oświadczają, że nie zamierzają podejmować żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem przed, w trakcie trwania oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości. Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Prospektu Emisyjnego bądź jego treści, zobowiązane są do przestrzegania wszelkich ograniczeń prawnych dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski oraz udziału w Publicznej Ofercie akcji BPSC SA DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronach internetowych: - Emitenta pod adresem ; - Oferującego Beskidzkiego Domu Maklerskiego SA pod adresem a także dodatkowo Prospekt w formie drukowanej dostępny będzie: - w siedzibie Emitenta w Chorzowie, ul. Gałeczki 61 - w siedzibie Oferującego BDM SA w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27 - w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1 - w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4 - w Punktach Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane Emitent informuje i oświadcza, że w okresie ważności Prospektu Emisyjnego w Biurze Zarządu Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta (www.bpsc.com.pl) będzie można zapoznać się z poniższymi dokumentami: 1) Prospektem Emisyjnym; 2) Statutem Emitenta; 3) Regulaminem Walnego Zgromadzenia; 4) Regulaminem Rady Nadzorczej; 5) Regulaminem Zarządu; 6) Oświadczeniem o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta; 7) Historycznymi informacjami finansowymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych Emitenta za lata: 2004, 2005 i 2006, a także kopiami raportów z ich badania oraz śródrocznymi informacjami finansowymi za I półrocze 2007 r. wraz z raportem z ich badania. Emitent oświadcza i informuje, że nie ma innych raportów, pism i dokumentów, wycen i oświadczeń, sporządzonych przez ekspertów, na wniosek Emitenta, poza tymi do których odniesienia, lub których fragmenty znajdują się w niniejszym Prospekcie. 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE A. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH, KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH B. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH KAPITALIZACJA I ZOBOWIĄZANIA, PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, CZYNNIKI RYZYKA Wybrane informacje finansowe Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Czynniki ryzyka C. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta Ogólny zarys działalności Emitenta D. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z POWIĄZANYMI STRONAMI E. INFORMACJE FINANSOWE F. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Oferta i dopuszczenie do obrotu Plan dystrybucji Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Rozwodnienie Koszty emisji G. INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy (akcyjny) Dokumenty do wglądu CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI OBJĘTYMI EMISJĄ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I JEGO BRANŻĄ Ryzyko związane z wpływem potencjalnych przyszłych przejęć i akwizycji Ryzyko technologiczne Ryzyko fluktuacji kadry Ryzyko związane z harmonogramem inwestycyjnym Ryzyko związane z wprowadzeniem na rynki ukraiński i rosyjski systemu Impuls Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko powiązań rodzinnych członków Zarządu Emitenta oraz członków Rady Nadzorczej Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji lub znaczącej ich zmiany i innego wykorzystania pozyskanych środków pieniężnych Ryzyko związane z rozdrobnieniem akcjonariatu Ryzyko związane z umowami o dofinansowanie zawartymi z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Ryzyko związane z kontrolą skarbową CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski Ryzyko związane ze zmiennością przepisów prawa i ich interpretacji Ryzyko polityki podatkowej Ryzyko nasilenia konkurencji i konsolidacji rynku Ryzyko związane ze zmianami tempa wzrostu rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie w Polsce CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA AKCJI OFEROWANYCH Ryzyko niedojścia Publicznej Oferty do skutku Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od oferty publicznej Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego Ryzyko wynikające ze Stanowiska Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości Ryzyko rynku kapitałowego Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii A Ryzyko wynikające z art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej Ryzyko wynikające z możliwości zastosowania sankcji zawartych w przepisach art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko dotyczące możliwości wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego na podstawie 31 Regulaminu Giełdy

4 Spis treści Ryzyko dotyczące możliwości zawieszenia notowań akcji Emitenta na podstawie 30 Regulaminu Giełdy Ryzyko związane z oświadczeniem GPW z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie funkcjonowania w obrocie giełdowym akcji o bardzo niskiej wartości rynkowej Ryzyko związane z niespełnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 roku Ryzyko niezatwierdzenia Aneksu do Prospektu emisyjnego Ryzyko prowadzenia akcji promocyjnej z naruszeniem przepisów prawa CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE Emitent Wprowadzający Podmioty sporządzające Prospekt BIEGLI REWIDENCI W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Osoby fizyczne dokonujące badania historycznych informacji finansowych Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i osób działających w jego imieniu i na rzecz z Emitentem Informacje o zmianie biegłego rewidenta WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Inwestycje ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Działalność podstawowa Główne rynki działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej BPSC Czynniki nadzwyczajne Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej Umowy znaczące zawierane w normalnym toku działalności Emitenta STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie Wykaz istotnych podmiotów zależnych od Emitenta ŚRODKI TRWAŁE Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Wynik operacyjny ZASOBY KAPITAŁOWE Informacje dotyczące źródła kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pkt i BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty i licencje Znaki towarowe INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Grupa Kapitałowa Emitenta opiera swoje prognozy oraz prognoza wyników Raport sporządzony przez niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów Prognozy wyników ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA

5 Spis treści Informacje o członkach organów zarządzających Informacje o członkach organów nadzorczych Osoby zarządzające wyższego szczebla Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz Spółki lub jej podmiotów zależnych Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących oraz organów zarządzających wyższego szczebla zawartych z Emitentem lub z którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego ZATRUDNIENIE Informacje o zatrudnieniu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Informacje o posiadanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych akcjach i opcjach na akcje Emitenta Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Historyczne informacje finansowe Dane finansowe pro forma Badanie historycznych informacji finansowych Data najnowszych sprawozdań finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka Emitenta odnośnie wypłaty dywidendy, wszelkie ograniczenia w tym zakresie oraz wartość wypłaconej dywidendy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe (łącznie z wszelkimi postępowaniami w toku lub które według wiedzy Emitenta mogą wystąpić) za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta INFORMACJE DODATKOWE Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta Informacje dotyczące Statutu Emitenta ISTOTNE UMOWY Podsumowanie istotnych umów innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub członek jego grupy kapitałowej za okres 2 lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji Prospektu Emisyjnego Podsumowanie innych istotnych umów, których stroną jest członek grupy kapitałowej Emitenta, zawierających postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla grupy kapitałowej w dacie Prospektu Emisyjnego INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH CZĘŚĆ IV DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE

6 Spis treści 1.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych Oświadczenie osób odpowiedzialnych CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w Ofertę Przesłanki Oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Podstawowe dane dotyczące papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe Informacje na temat rodzaju i formy papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych Waluta emitowanych papierów wartościowych Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw Podstawa prawna emisji Przewidywana data emisji papierów wartościowych Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego Informacje na temat potrącanych u źródła podatków od dochodu INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena Plasowanie i gwarantowanie DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzanej do obrotu na rynku regulowanym Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania Informacje na temat opcji stabilizacji cen w związku z Ofertą INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Umowy zakazu sprzedaży akcji typu Lock-up KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone; źródła tych informacji ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Statut Emitenta Załącznik nr 2 Uchwała NWZA w sprawie emisji Akcji serii A Załącznik nr 3 Opinia Zarządu Emitenta w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii A2 oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A Załącznik nr 4 Uchwała NWZA Emitenta w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A1 oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu Załącznik nr 5 Formularz zapisu na Akcje Oferowane

7 Spis treści Załącznik nr 6 Lista biur maklerskich uczestniczących w ofercie Załącznik nr 7 Definicje i objaśnienia skrótów

8 Część I - Podsumowanie CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE (a) Podsumowanie powinno być traktowane przez inwestorów jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego; (b) Każda decyzja o inwestycji w akcje powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości treści Prospektu Emisyjnego; (c) W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do treści Prospektu Emisyjnego, skarżący inwestor może na mocy ustawodawstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego; (d) Osoby, które sporządziły niniejsze Podsumowanie będące częścią Prospektu Emisyjnego, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkody wyrządzone w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z pozostałymi częściami Prospektu Emisyjnego. A. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH, KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Pan Ignacy Miedziński Pan Franciszek Szweda Pani Barbara Michalik Pan Rafał Juraszek Prezes Zarządu, Wiceprezes ds. Rozwoju, Członek Zarządu Wiceprezes ds. Wdrożeń, Członek Zarządu Wiceprezes ds. Sprzedaży, Członek Zarządu Osobami zarządzającymi wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalności, są: Pan Rafał Orawski Pani Maria Pawlik Pan Andrzej Boryka Pan Ireneusz Krak Pan Henryk Klimek Prokurent, Dyrektor Finansowy Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży Prokurent, Dyrektor ds. Wdrożeń Dyrektor ds. Rozwoju Aplikacji Prokurent, Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: Pan Piotr Kalaman Pan Gary Dodge Pani Joanna Miedzińska Pani Bronisława Szweda Pan Hubertus J. van der Vaart Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Doradcą prawnym Emitenta jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, w imieniu której działają: Pan Mateusz Rodzynkiewicz Komplementariusz Badanie skonsolidowanych półrocznych informacji finansowych obejmujących okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku, sporządzonego według Polskich Standardów Rachunkowości przeprowadziła Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem W imieniu Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. badanie przeprowadziła Joanna Solarczyk, Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 9502/7088. Badanie skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Emitenta za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz jednostkowych historycznych informacji finansowych Emitenta za okresy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. i od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. dla potrzeb niniejszego Prospektu przeprowadziła Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 1695.W imieniu Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. badanie przeprowadziła Joanna Solarczyk, Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 9502/

9 Część I - Podsumowanie Badanie jednostkowego sprawozdania za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. sporządzonego według Polskich Standardów Rachunkowości przeprowadziła Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem W imieniu Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. badanie przeprowadziła Joanna Solarczyk, Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 9502/7088. Badanie jednostkowego sprawozdania za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. sporządzonego według Polskich Standardów Rachunkowości przeprowadził Ernst &Young Audit Sp. Z o. o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 130. W imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o. o. badanie przeprowadził Sebastian Łyczba,Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 9946/7392. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. sporządzonego według Polskich Standardów Rachunkowości przeprowadził BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Postępu 12 Oddział w Katowicach ul Drzymały 15, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 523. W imieniu BDO Polska Sp. z o.o. badanie przeprowadziła Grażyna Maślanka, Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 9375/7031. Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają: Pan Janusz Smoleński Pan Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu Prokurent B. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH KAPITALIZACJA I ZOBOWIĄZANIA, PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, CZYNNIKI RYZYKA 1. Wybrane informacje finansowe Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) na działalności operacyjnej (136) Zysk (strata) brutto (534) Zysk (strata) netto (563) Aktywa razem Zobowiązania razem W tym zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji w sztukach Wartość księgowa na akcję 1,92 17,78 20,40 15,81 27,02 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (0,11) 0,97 3,59 3,53 2,92 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 573 (778) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (536) (359) (4 438) (1 883) (1 791) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (368) Zmiana stanu środków pieniężnych (331) (1066) (1 313) Źródło: Emitent 9

10 Część I - Podsumowanie 2. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Oferta obejmuje emisję Akcji serii A2 oraz sprzedaż części Akcji serii A1 przez część dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja Akcji serii A2 Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane, a cena emisyjna będzie równa cenie maksymalnej, tj. 16 zł za akcję, szacunkowa wartość wpływów pieniężnych netto z emisji wyniesie ok. 12 mln zł (gdyż zakładane koszty emisji to 0,8 mln zł). Środki pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Akcji serii A2 przeznaczone zostaną na sfinansowanie i realizację strategii rozwoju oraz inwestycje zaplanowane w roku W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji serii A2 w publicznej ofercie, środki finansowe pozyskane przez Emitenta będą wystarczające do realizacji przedstawionych poniżej celów. Pozyskanie środków z emisji Akcji serii A2 ma na celu realizację następujących planów inwestycyjnych: a/ 3,5 mln złotych - wydatki związane z rozwojem następujących spółek zależnych: - Proximus Sp z o o - Emitent zamierza przeznaczyć 1,5 mln zł na rozwój spółki Proximus Sp z o.o poprzez udzielenie jej pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na kapitał obrotowy. Zadaniem spółki Proximus Sp. z o.o. jest oferowanie na rynku produkcji i dystrybucji energii produktów, których nie obejmowała dotychczas oferta Emitenta, takich jak bilingi i paszportyzacja*. Celem działania Spółki Proximus Sp z o.o jest osiągnięcie w ciągu trzech lat pozycji kluczowego dostawcy oferowanych rozwiązań dla wspomnianego sektora (i wybranych klientów sektora przemysłowego). W oparciu o doświadczony zespół zostanie zbudowany efektywny kanał sprzedaży, oraz centrum kompetencyjne uzupełniające dotychczas posiadane rozwiązania przez Emitenta. - ITalents SA - Emitent zamierza przeznaczyć 1 mln zł na rozwój spółki ITalents SA poprzez udzielenie pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na kapitał obrotowy. ITalents SA specjalizuje się w leasingu pracowników branży teleinformatycznej, między innymi na potrzeby Grupy Kapitałowej BPSC. - Kompass Plus Sp. z o.o. - Emitent zamierza przeznaczyć 1 mln złotych, w postaci pożyczki długoterminowej oraz środków na zwiększenie kapitału zakładowego, na rozwój produktu o nazwie SVOD (ukraińskiego zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie firmą, klasy ERP*) oferowanego przez spółkę Kompass Plus Sp z o.o oraz dalszą integrację z wybranymi modułami systemu Impuls 5. Środki z emisji zostaną również przeznaczone na działania marketingowe na Ukrainie i zatrudnienie specjalistów odpowiedzialnych za sprzedaż produktu. b/ 1,6 mln złotych - inwestycje związane z rozwojem Impuls 5. Emitent zamierza przeznaczyć 1,6 mln złotych na prace analityczno-programistyczne związane z rozwojem produktu Impuls 5, uwzględniającego zmieniające się potrzeby klientów i najnowsze technologie teleinformatyczne. Szczegółowy opis produktu został przedstawiony w pkt c/ 0,6 mln złotych wydatki związane z rozwojem infrastruktury sprzętowej i sieciowej. Emitent zamierza przeznaczyć na inwestycje związane z infrastrukturą 0,6 mln złotych. Spółka zamierza sfinansować zakup środków produkcji, w tym, w szczególności sprzętu komputerowego oraz oprogramowania sieciowego i narzędziowego. Cel ten realizowany będzie w spółce BPSC. Inwestycja dotycząca rozwoju infrastruktury ma związek z operacyjną działalnością Emitenta. d/ 6,3 mln złotych wydatki związane z przeprowadzeniem akwizycji. Przeprowadzenie emisji akcji pozwoli na dalszy wzrost wartości Emitenta w drodze przejęć. Obecnie Emitent prowadzi rozmowy z wyselekcjowanymi podmiotami, które mogą stanowić cele inwestycyjne. W związku z tym że rozmowy te są na wstępnym etapie i Emitent nie podjął żadnych wiążących zobowiązań nie można wskazać nazw podmiotów ani określić dokładnie jaka będzie wartość tych transakcji, jaka część transakcji będzie finansowana środkami własnymi, jaka obcymi i jak wpłyną one na wartość Emitenta. Wszystkie wskazane inwestycje są równoważne dla Emitenta, gdyż ich realizacja wynika z przyjętej strategii rozwoju. Wskazane cele inwestycyjne i związany z nimi sposób wykorzystania pozyskanych środków będą realizowane niezależnie, zaś kolejność realizacji inwestycji planowanych w roku 2008 jest następująca: a) Realizacja nakładów związanych ze spółkami zależnymi. b) Rozwój sztandarowego produktu Impuls 5 c) Wydatki związane z zakupem infrastruktury sprzętowej. d) Wydatki związane z przeprowadzeniem akwizycji Do momentu wykorzystania środków z emisji Akcji serii A2, pozyskane środki będą inwestowane w lokaty bankowe, bony skarbowe, obligacje państwowe lub też posłużą do zmniejszenia zadłużenia w rachunku bieżącym. W przypadku konieczności zwiększenia nakładów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie akwizycji, Spółka sfinansuje je ze środków wypracowanych z działalności operacyjnej lub kredytów. W przypadku pozyskania z emisji mniejszej kwoty niż zakładana, stosownie ograniczona będzie realizacja celu (d) poprzez zmniejszenie zakresu inwestycji związanych z przeprowadzeniem akwizycji. W sytuacji, gdy wpływy z emisji Akcji serii A2 (pomimo ograniczenia celu d) nie pokryją potrzeb inwestycyjnych Emitenta związanych z realizacją 10

11 Część I - Podsumowanie celów emisji, brakujące środki Emitent uzupełni wypracowaną nadwyżką finansową oraz finansowaniem zewnętrznym. W przypadku realizacji części wskazanych celów emisji Emitent nie wyklucza możliwości przesunięcia środków między ww. celami z emisji Akcji serii A2, w sytuacji, gdy takie ich wykorzystanie będzie bardziej efektywne dla rozwoju Spółki. Ewentualna decyzja odnośnie zmiany przeznaczenia środków pozyskanych z emisji wraz z określonym zakresem zmian zostanie podjęta przez Zarząd w formie uchwały. W przypadku podjęcia decyzji o przesunięciu środków pomiędzy cele emisji w okresie od dnia zatwierdzenia Prospektu do dnia rozpoczęcia notowań papierów wartościowych Emitenta na rynku regulowanym informacja o tym zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej w formie Aneksu do Prospektu, a od dnia rozpoczęcia notowań papierów wartościowych Emitenta na rynku regulowanym informacja o zmianie celów emisji zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w formie raportu bieżącego. * szczegółowe wyjaśnienie pojęć znajduje się w Części IV Dokumentu Ofertowego, Załącznik nr 7 Definicje i objaśnienia skrótów Sprzedaż części Akcji serii A1 Sprzedaż w Publicznej Ofercie przez część dotychczasowych akcjonariuszy części Akcji Serii A1 wynika z: - dążenia do zwiększenia płynności akcji w trakcie notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie; w wyniku podwyższenia kapitału o Akcje serii A2, ilość akcji w wolnym obrocie na rynku regulowanym stanowiłaby bowiem tylko 13,8 % ogólnej liczby akcji Spółki, - z filozofii inwestowania i strategii inwestycyjnej stosowanej standardowo przez fundusze, których inwestycje mają charakter finansowy. Upublicznienie spółki i sprzedaż akcji na giełdzie jest jednym ze sposobów zakończenia inwestycji - zamiaru uzyskania przez akcjonariuszy, środków finansowych na cele nie związane z działalnością spółki. 3. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego branżą: - Ryzyko związane z wpływem potencjalnych przyszłych przejęć i akwizycji - Ryzyko technologiczne - Ryzyko fluktuacji kadry - Ryzyko związane z harmonogramem inwestycyjnym - Ryzyko związane z wprowadzeniem na rynki ukraiński i rosyjski systemu Impuls - Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży - Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu - Ryzyko powiązań rodzinnych członków Zarządu Emitenta oraz członków Rady Nadzorczej - Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji lub znaczącej ich zmiany i innego wykorzystania pozyskanych środków pieniężnych - Ryzyko związane z rozdrobnieniem akcjonariatu - Ryzyko związane z umowami o dofinansowanie zawartymi z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - Ryzyko związane z kontrolą skarbową Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta: - Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski - Ryzyko związane ze zmiennością przepisów prawa i ich interpretacji - Ryzyko polityki podatkowej - Ryzyko nasilenia konkurencji i konsolidacji rynku - Ryzyko związane ze zmianami tempa wzrostu rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie w Polsce Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji Oferowanych: - Ryzyko niedojścia Publicznej Oferty do skutku - Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od oferty publicznej - Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów - Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego - Ryzyko wynikające ze Stanowiska Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych - Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości - Ryzyko rynku kapitałowego - Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii A2 - Ryzyko wynikające z art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej - Ryzyko wynikające z możliwości zastosowania sankcji zawartych w przepisach art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 11

12 Część I - Podsumowanie - Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa - Ryzyko dotyczące możliwości wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego na podstawie 31 Regulaminu Giełdy - Ryzyko dotyczące możliwości zawieszenia notowań akcji Emitenta na podstawie 30 Regulaminu Giełdy - Ryzyko związane z oświadczeniem GPW z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie funkcjonowania w obrocie giełdowym akcji o bardzo niskiej wartości rynkowej - Ryzyko związane z niespełnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 roku - Ryzyko niezatwierdzenia Aneksu do Prospektu emisyjnego - Ryzyko prowadzenia akcji promocyjnej z naruszeniem przepisów prawa C. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 1. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 1988 W maju 1988 roku działalność rozpoczyna pracownia projektowania systemów cyfrowych, ówczesny zakład rzemieślniczy, założony przez Pana Romana Zająca Nabycie udziałów w firmie Konsultant Sp z o.o, która jest poprzednikiem prawnym obecnego Biura Projektowania Systemów Cyfrowych SA przez Ignacego Miedzińskiego, Franciszka Szwedę i Romana Zająca 1991 BPSC Sp z o.o kończy prace nad pierwszą wersją pakietu aplikacji biznesowych o nazwie Zarządzanie BPSC v.3 na bazie Clipper dbase. System ten został do chwili obecnej wdrożony w ponad 1000 firm w Polsce BPSC Sp z o.o rozpoczyna prace nad nową wersją pakietu z wykorzystaniem technologii czwartej generacji. Poszukując środków na sfinansowanie inwestycji w sierpniu pozyskano inwestora finansowego, firmę Caresbac Polska będącą oddziałem amerykańskiego funduszu VC. Równocześnie prowadzono prace nad funkcjonalnością pakietu Zarządzanie v W trakcie prac nad nową wersją systemu BPSC Sp z o.o podpisała umowę partnerską z firmą Oracle - światowym liderem technologii baz danych. Współpraca przy projektowaniu systemu zaowocowała uzyskaniem przez BPSC Sp z o.o, jako pierwszej firmy w Polsce, prawa do stosowania znaku powered on Oracle. BPSC Sp z o.o uzyskała również tytuł Oracle Solution Partner i Value Added Reseller Wykorzystując bazę danych oraz narzędzia firmy Oracle BPSC Sp z o.o stworzyła pierwszy polski w pełni zintegrowany system klasy MRPII/ERP o handlowej nazwie Impuls BPSC. W jego skład weszły początkowo następujące moduły: finanse księgowość, kadry płace, gospodarka materiałowa, środki trwałe, produkcja. Rozpoczęto pilotażowe projekty wdrożeniowe w firmach Dehak i Pemug BPSC Sp z o.o pozyskała kolejnego inwestora finansowego Seaf CEE Growth Fund LLC dzięki któremu kontynuowano prace rozwojowe nad kolejną wersją systemu Impuls BPSC. Przekształcono BPSC Sp z o.o w Spółkę Akcyjną. Wprowadzono na rynek wersję internetową systemu Intensywne działania promocyjne pakietu Impuls BPSC. BPSC SA podpisała umowę z ZETO Poznań, na mocy której system udostępniono w modelu outsourcingu / ASP. BPSC S.A uzyskała tytuł IBM Server Proven. Funkcjonalność systemu poszerzono o aplikację do zarządzania relacjami z klientami - CRM. BPSC S.A osiągnęła 36% procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży rekordowy na polskim rynku ERP System Impuls BPSC znalazł się wśród produktów nagrodzonych w V Edycji Medalu Europejskiego BPSC S.A jako jedyna rodzima firma znalazła się w gronie 5 największych producentów ERP w Polsce (wg IDC). BPSC S.A w Rankingu Technology Fast50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej. W VI edycji konkursu Medalu Europejskiego nagrodzone zostały usługi wdrożeń systemów klasy ERP świadczone przez BPSC S.A. Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przyznał BPSC S.A Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii przedsiębiorstw, które odniosły szczególne sukcesy w 2003 roku. BPSC S.A została nagrodzona prestiżową statuetką Cezara Śląskiego Biznesu przyznawaną najlepszym śląskim przedsiębiorstwom. BPSC S.A otrzymała godło programu Firma Przyjazna Klientowi BPSC S.A utrzymała pozycję największego polskiego dostawcy na krajowym rynku ERP (wg IDC) i po raz kolejny znalazła się wśród najszybciej rozwijających się firm w Europie Środkowej (Ranking Technology Fast50). BCC po raz drugi wyróżniło BPSC S.A w konkursie Cezary Śląskiego Biznesu nagradzając firmę Diamentem do otrzymanej rok wcześniej statuetki Cezara Wyróżnienie BPSC S.A złotą statuetką Lidera Polskiego Biznesu za dynamiczny rozwój, innowacyjność na rynku usług informatycznych i skuteczne zarządzanie jakością obsługi klienta. W Konkursie Promocyjnym Lider Rynku Euro Leader system Impuls BPSC zdobył tytuł najlepszego polskiego systemu klasy ERP.4 miejsce wśród producentów ERP działających na polskim rynku. Najwyższa pozycja wśród polskich dostawców (wg DiS). BPSC S.A po raz trzeci znalazła się w rankingu Technology Fast50 oraz otrzymała tytuł Gazeli Biznesu przyznawany przez dziennik Puls Biznesu Wprowadzenie przez BPSC S.A na rynek nowego pakietu klasy ERP - Impuls 5. Uczestnicy jednej z największych w branży konferencji - Systemy dla przedsiębiorstw uznali system za Najlepszy Produkt Roku Wyróżnienie BPSC S.A Diamentem do statuetki Lidera Polskiego Biznesu za dynamiczny rozwój, innowacyjność na rynku usług informatycznych i skuteczne zarządzanie jakością obsługi klienta. Wyróżnienie w konkursie Informatyki dla Energetyki Roku BPSC S.A po raz drugi otrzymała tytuł Gazeli Biznesu. Zarejestrowana została zależna spółka ukraińska Kompass Plus Sp z o.o oraz zależna spółka rosyjska Infosys 12

13 Część I - Podsumowanie Sp z o.o Działalność operacyjną rozpoczęły spółki zależne : Proximus Sp z o.o oraz Kompass Plus Sp z o.o. BPSC SA otrzymała prestiżową nagrodę od korporacji Oracle za Największą ilość wdrożeń systemu klasy MRPII/ERP na platformie Oracle w Europie Centralnej. Śląska Loża BCC po raz drugi nagrodziła BPSC Diamentem do statuetki Cezara Śląskiego Biznesu. W ogólnopolskim konkursie Business Centre Club BPSC otrzymało kolejny Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. System Impuls 5 został nagrodzony Złotym Bitem podczas konferencji z cyklu GigaCon - IT w Budownictwie. BPSC otrzymało wyróżnienie w konkursie Złote Procesory Teleinfo w kategorii aplikacja wspomagająca zarządzanie dla MSP za system Impuls 5. Trzeci rok z rzędu BPSC zostało wyróżnione Gazelą Biznesu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii A2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii A2 oraz zmiany Statutu oraz uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A1 oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu BPSC S.A zakłada spółkę zależną ITalents SA. Redakcja MSI Polska przyznała firmie BPSC S.A tytuł Najlepszy dostawca IT dla przemysłu 2007 w kategorii ERP/MRP II (system polski) producent. W roku 2008 Spółka zamierza przeprowadzić publiczną ofertę subskrypcji nie więcej niż Akcji serii A2 oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz publiczną ofertę sprzedaży nie więcej niż Akcji serii A1 Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do: - Kompass Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Doniecku (Ukraina) - posiada 75% kapitału zakładowego o łącznej wartości nominalnej USD, co stanowi także 75% udziału w ogólnej liczbie głosów, - Infosys Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie (Rosja) posiada 80 % kapitału zakładowego o łącznej wartości nominalnej Rubli, co stanowi także 80 % udziału w ogólnej liczbie głosów tej spółki, - Proximus Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie - posiada udziałów o łącznej wartości nominalnej zł co stanowi 79% kapitału zakładowego oraz udziału w ogólnej liczbie głosów - ITalents SA z siedzibą w Warszawie posiada akcji o łącznej wartości nominalnej zł, co stanowi 70 % kapitału zakładowego oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 2. Ogólny zarys działalności Emitenta Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA jest firmą specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem klasy MRP II i ERP. Spółka założona w roku 1988 na początku działalności zajęła się opracowaniem pakietu księgowego, opartego na systemie MS DOS. BPSC tworzy narzędzia, które optymalizują organizację procesów wewnątrz firmy i umożliwiają prowadzenie działalności w Internecie. Zatrudnia najwyższej klasy specjalistów w doskonały sposób łączących wiedzę na temat nowych technologii ze znajomością potrzeb współczesnych przedsiębiorstw. W roku 1991 ukończono tworzenie pierwszego zintegrowanego pakietu produktów do zarządzania przedsiębiorstwem opartego na MS DOS. Uwzględniając fakt, że najważniejsza grupa klientów, czyli dynamicznie rozwijający się sektor średnich przedsiębiorstw w Polsce, potrzebowała bardziej zaawansowanych rozwiązań ERP, w roku 1992 Spółka w oparciu o inwestycje funduszu Caresbac Polska (obecnie Caresbac Seaf Polska Sp z o.o S.K.A) utworzyła dział Rozwoju Aplikacji (R&D), który opracował oparty na technologii Oracle system klasy MRPII/ERP pod nazwą Impuls, na rynku znany jako Impuls BPSC v.4. W 2003 roku Spółka uzyskała certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2000 dla wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. BPSC jest laureatem prestiżowych konkursów Lider Polskiego Biznesu, Lider Rynku oraz Euro Leader. BPSC zostało wyróżnione także Cezarem i Diamentem Śląskiego Biznesu. Według rankingu firmy audytorskiej Deloitte w latach Spółka należała do grona 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej (Technology FAST 50). W 2005 roku BPSC znalazło się także w grupie 500 najdynamiczniejszych spółek technologicznych z całej Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (Technology Fast 500). Od 2005 roku Emitent posiada tytuł Gazeli Biznesu, który przyznaje dziennik Puls Biznesu. W 2005 roku, BPSC SA w oparciu o średnioterminową pożyczkę w wysokości 3,35 mln PLN otrzymaną od amerykańskiej instytucji finansowej OPIC przygotowało nową wersję pakietu Impuls 5. W 2006 roku system Impuls 5 zajął 1 miejsce w konkursie Najlepszy Produkt Roku. D. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z POWIĄZANYMI STRONAMI Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat BPSC SA przedstawia się następująco. Struktura akcjonariuszy Emitenta przed Publiczną Ofertą Udział Liczba Udział w głosach Liczba akcji W kapitale w % głosów % "Caresbac Seaf - Polska Sp. z ,85% ,85% o.o." Spółka Komandytowo- 13

14 Część I - Podsumowanie Akcyjna SEAF Central and Eastern Europe Growth Fund LLC ,48% ,48% Ignacy Miedziński ,89% ,89% Franciszek Szweda ,73% ,73% Szymon Zając ,37% ,37% Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna (subemitent ,48% ,48% usługowy dla ESOP II) Pozostali akcjonariusze ,20% ,20% Razem % % E. INFORMACJE FINANSOWE Wybrane pozycje bilansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (tys. zł) BILANS (w tys. zł) I pół I pół Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne w tym wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA r a z e m PASYWA I pół I pół Kapitał (fundusz) własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - (85) - Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe - - Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (20) Zysk (strata) z lat ubiegłych: (67) (81) (81) (330) 84 Zysk (strata) netto (563) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - - Kapitał mniejszości Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe PASYWA r a z e m Źródło: Emitent 14

15 Część I - Podsumowanie Wybrane pozycje rachunku wyników Grupy Kapitałowej Emitenta (tys. zł) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. Zł) I pół I pół Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) (535) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (136) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) (534) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) (10) Zysk (strata) brutto (534) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zyski (straty) mniejszości (50) (1) Zysk (strata) netto (563) Źródło: Emitent F. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 1. Oferta i dopuszczenie do obrotu Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych: akcji zwykłych na okaziciela serii A1, - do akcji zwykłych na okaziciela serii A2, - do Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii A2. Na podstawie niniejszego Prospektu jest oferowanych: Akcji serii A2 oferowanych przez Zarząd w ramach subskrypcji oraz - do Akcji serii A1 oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzających (Akcje Sprzedawane). Sprzedający po zakończeniu procesu tworzenia księgi popytu podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty. Wynikiem decyzji Sprzedających będzie podanie do publicznej wiadomości, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z podziałem na poszczególne transze zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych. Zgodnie z art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli prospekt emisyjny nie wskazuje ostatecznej liczby oferowanych papierów wartościowych, osobie która złożyła zapis na akcje przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie oferowanych papierów wartościowych, przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o tej liczbie. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w firmie inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe. W niniejszym Prospekcie Emisyjnym Emitent przyjął rozwiązanie, że ostateczna liczba oferowanych akcji wraz z podziałem na poszczególne transze zostanie podania do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane i tym samym osobie składającej zapis będzie już znana informacja w zakresie ostatecznej liczby oferowanych papierów wartościowych. Akcje serii A1 i Akcje serii A2 (Akcje Oferowane) oferowane są łącznie w ramach Publicznej Oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej Oferty mogą być przydzielone zarówno Akcje serii A1, jak i Akcje serii A2. Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: 15

16 Część I - Podsumowanie - Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest do Akcji Oferowanych oraz - Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest do Akcji Oferowanych. Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: - 19 maja 2008 r. początek book buildingu - 27 maja 2008 r. godzina koniec book buildingu - 28 maja 2008 r. rozpoczęcie publicznej subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej - 30 maja 2008 r. zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej - 30 maja 2008 r. zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej - do 5 czerwca 2008 r. przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej - do 5 czerwca 2008 r. ostateczny termin zamknięcia Publicznej Oferty Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 16 zł. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane na podstawie rezultatów badania popytu na akcje. Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji będą mogły być składane w okresie od 19 maja 2008 roku do 27 maja 2008 roku do godziny Informacje o formie deklaracji oraz sposobie jej złożenia udzielane będą w okresie budowy księgi popytu w POK Oferującego lub członka konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt Części IV Dokumentu ofertowego lub telefonicznie pod nr tel lub Przed rozpoczęciem procesu tworzenia księgi popytu Emitent opublikuje przedział cenowy, którego górna granica nie będzie przekraczać ceny maksymalnej, o której mowa powyżej. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia księgi popytu. Emitent może podjąć decyzję o zmianie ogłoszonego przedziału cenowego. Informacje dotyczące ustalenia przedziału cenowego i jego ewentualnych zmian będą podawane przez Emitenta do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. W trakcie procesu tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie Oferujący oraz członek konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt Części IV Dokumentu ofertowego kierować będą do potencjalnych inwestorów propozycje udziału w Transzy Instytucjonalnej. Forma oraz tryb, w jakim składane będą propozycje udziału w Transzy Instytucjonalnej, zostaną określone przez Oferującego zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu. Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udziału w tworzeniu księgi popytu powinni skontaktować się (w okresie tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie) z Oferującym lub członkiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt Części IV Dokumentu ofertowego w celu skierowania do nich propozycji uczestnictwa, o której mowa powyżej. W wyniku tych działań powstanie tzw. księga popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej (lista inwestorów deklarujących zainteresowanie nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej ze wskazaniem liczby akcji, których nabyciem są zainteresowani oraz ceny, jaką są gotowi za nie zapłacić). Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorom, iż udział w procesie budowania księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie będzie warunkiem koniecznym do umieszczenia inwestora na Liście Wstępnego Przydziału, a w konsekwencji przydziału Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej. Po zakończeniu procesu tworzenia księgi popytu Sprzedający podejmą decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty. Wynikiem decyzji Sprzedających będzie podanie do publicznej wiadomości, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z podziałem na poszczególne transze zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych. Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzję o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii A2, a Wprowadzający o wysokości ostatecznej ceny sprzedaży Akcji serii A1, przy czym ostateczna cena sprzedaży Akcji serii A1 musi być równa ostatecznej cenie emisyjnej Akcji serii A2. Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii A2 oraz ostatecznej cenie sprzedaży Akcji serii A1 zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane poprzez przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 16

17 Część I - Podsumowanie 2. Plan dystrybucji Zapisy na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej poprzedzone zostaną procedurą tworzenia księgi popytu (book-building). W ramach Transzy Indywidualnej można składać zapisy na nie więcej niż akcji. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej, w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. Inwestorzy, do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej pod warunkiem, że złożą zapis opiewający na więcej niż akcji. W przypadku złożenia zapisu na mniejszą liczbę akcji zapis taki będzie uznany za nieważny. Przydział w Transzy Indywidualnej. Przydział akcji nastąpi nie później niż 6 dni od dnia zakończenia zapisów w Transzy Indywidualnej. Przydział w Transzy Instytucjonalnej. Przydział akcji nastąpi nie później niż 6 dni od dnia zakończenia zapisów w Transzy Instytucjonalnej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków oferty oraz działań wymaganych przy składaniu zapisów (w szczególności tworzenia księgi popytu ) znajdują się w Części IV Dokumentu ofertowego pkt Szczegółowe informacje dotyczące zasad dystrybucji i przydziału znajdują się w Części IV Dokumentu ofertowego pkt Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Nazwisko i imię lub firma (nazwa) Rodzaj akcji Ilość akcji oferowanych akcjonariusza "Caresbac Seaf- Polska Sp. z o.o." Akcje zwykłe na okaziciela serii A1 do Spółka Komandytowo-Akcyjna SEAF Central and Eastern Europe Akcje zwykłe na okaziciela serii A1 do Growth Fund LLC Franciszek Szweda Akcje zwykłe na okaziciela serii A1 do Szymon Zając Akcje zwykłe na okaziciela serii A1 do Razem do Rozwodnienie Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat BPSC SA przedstawia się następująco. Struktura akcjonariuszy Emitenta przed Publiczną Ofertą Liczba akcji Udział Liczba Udział w głosach W kapitale w % głosów % "Caresbac Seaf - Polska Sp. z o.o." Spółka Komandytowo ,85% ,85% Akcyjna SEAF Central and Eastern Europe Growth Fund LLC ,48% ,48% Ignacy Miedziński ,89% ,89% Franciszek Szweda ,73% ,73% Szymon Zając ,37% ,37% Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna (subemitent ,48% ,48% usługowy dla ESOP II) Pozostali akcjonariusze ,20% ,20% Razem % % Poniżej została zaprezentowana struktura kapitału zakładowego po emisji Akcji serii A2 przygotowana przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte. Nowa emisja Akcji serii A2 jest oferowana z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Zakładając, że dotychczasowi akcjonariusze Spółki nie będą brali udziału w Publicznej Ofercie oraz że wszystkie akcje tj Akcji serii A1 17

18 Część I - Podsumowanie zostanie sprzedanych oraz Akcji serii A2 zostanie subskrybowanych w ramach Publicznej Oferty, struktura akcjonariatu BPSC SA ulegnie rozwodnieniu w sposób opisany poniżej. Struktura akcjonariuszy Emitenta po przeprowadzeniu Publicznej Oferty Liczba akcji Udział Udział w Liczba głosów W kapitale w % głosach % "Caresbac Seaf- Polska Sp. z o.o." Spółka Komandytowo ,53% ,53% Akcyjna SEAF Central and Eastern Europe Growth Fund LLC ,48% ,48% Ignacy Miedziński ,98% ,98% Franciszek Szweda ,39% ,39% Szymon Zając ,31% ,31% Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna (subemitent ,27% ,27% usługowy dla ESOP II) Pozostali akcjonariusze ,89% ,89% Nowi akcjonariusze ,15% ,15% Razem % % Struktura kapitału zakładowego BPSC SA po emisji Akcji serii A2 Akcje Liczba akcji Udział w ogólnej liczbie akcji seria A ,2 % seria A ,8 % 5. Koszty emisji Zgodnie z szacunkami Zarządu, przy założeniu wartości oferty na poziomie 12,8 mln PLN, całkowite koszty związane z emisją Akcji serii A2 mogą wynieść około 0,8 mln PLN i są szacowane następująco: - Koszty sporządzenia Prospektu, doradztwa i oferowania 640 tys. PLN, w tym prowizja z tytułu plasowania wyniesie około 200 tys. PLN - Koszt kampanii promocyjnej 100 tys. PLN, - Pozostałe koszty 60 tys. PLN. Emitent przewiduje, że wpływy z emisji Akcji serii A2 przy zakładanej cenie maksymalnej wyniosą do 12,8 mln złotych, natomiast wpływy pieniężne netto po odliczeniu kosztów emisji około 12 mln złotych. Koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją Akcji serii A1 oferowanych w ramach Oferty Publicznej zostaną pokryte przez Wprowadzających i nie zostały przedstawione w powyższym zestawieniu. G. INFORMACJE DODATKOWE 1. Kapitał zakładowy (akcyjny) Kapitał zakładowy Emitenta tworzy (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 groszy każda akcja. Wszystkie akcje, tworzące kapitał zakładowy Emitenta, zostały wyemitowane i opłacone. 2. Dokumenty do wglądu Emitent informuje i oświadcza, że w okresie ważności Prospektu Emisyjnego w Biurze Zarządu Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta (www.bpsc.com.pl) będzie można zapoznać się z poniższymi dokumentami: 1) Prospektem Emisyjnym 2) Statutem Emitenta; 3) Regulaminem Walnego Zgromadzenia; 4) Regulaminem Rady Nadzorczej; 5) Regulaminem Zarządu; 6) Oświadczeniem o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta; 7) Historycznymi informacjami finansowymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych Emitenta za lata: 2004, 2005 i 2006, a także kopiami raportów z ich badania oraz śródrocznymi informacjami finansowymi za I półrocze 2007 r. wraz z raportem z ich badania. 18

19 Część I - Podsumowanie Emitent oświadcza i informuje, że nie ma innych raportów, pism i dokumentów, wycen i oświadczeń, sporządzonych przez ekspertów, na wniosek Emitenta, poza tymi do których odniesienia, lub których fragmenty znajdują się w niniejszym Prospekcie. 19

20 Część II Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz papierami wartościowymi objętymi emisją CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI OBJĘTYMI EMISJĄ 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I JEGO BRANŻĄ 1.1. Ryzyko związane z wpływem potencjalnych przyszłych przejęć i akwizycji Jednym z głównych założeń strategii BPSC, mogących mieć istotny wpływ na poziom przychodów i wyniki finansowe, są przejęcia lub fuzje z innymi podmiotami oraz tworzenie nowych podmiotów. Także z chwilą, gdy Spółka dokona przejęcia innego podmiotu, proces pełnego zintegrowania tejże jednostki może być obarczony wieloma ryzykami, np. odejścia kluczowych pracowników, utraty części klientów czy też wysokich kosztów całego procesu integracji. Spółka dokonuje oceny potencjalnych przejęć i akwizycji, gdy pojawiają się takie możliwości. Realizacja takich transakcji wymaga szczególnego zaangażowania kierownictwa wysokiego szczebla Spółki i może się wiązać ze znaczącymi kosztami związanymi z identyfikacją i oceną kandydatów do przejęcia, negocjowaniem umów i integracją przejmowanych podmiotów. Dla przeprowadzenia takich transakcji Spółka może potrzebować dodatkowego finansowania. Korzyści z potencjalnych przejęć zależeć będą przede wszystkim od zdolności Spółki do integracji przejmowanych podmiotów w swoje struktury. Przyszłe akwizycje mogą się wiązać z przejęciem istniejących zobowiązań i ryzykiem wystąpienia zobowiązań nieujawnionych. Spółka nie może zapewnić, że w przyszłości wystąpią korzystne możliwości przejęć bądź, gdy takie nastąpią, że ich wynikiem będzie udana integracja podmiotów nabytych z Emitentem. Nieudane włączenie nabywanych podmiotów w BPSC może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki i jej wyniki finansowe. Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez ciągłą analizę rynku i staranne przygotowanie planowanych inwestycji w zakresie przejęć i akwizycji Ryzyko technologiczne Sektor IT jest obszarem gwałtownych zmian technologicznych. Działalność oraz rozwój Emitenta zależą w dużej mierze od dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie technologii informatycznych i wiedzy na temat ich wykorzystania we własnych rozwiązaniach. Spółka projektując i rozbudowując swoje produkty stosuje najnowsze rozwiązania techniczne. Korzysta też z rozwiązań partnerów, w szczególności firmy Oracle, Microsoft oraz Borland. Na bazie umów partnerskich ma ona dostęp do zaawansowanych technologii na atrakcyjnych warunkach. Istnieje ryzyko, że z powodów niezależnych lub zależnych od Emitenta sytuacja ta ulegnie niekorzystnym dla Spółki zmianom. Nie można też przewidzieć, jakie skutki dla działalności Spółki będą miały zmiany technologiczne w dziedzinie EAS. Nawet jeżeli Spółce uda się dokonać adaptacji jej działalności do takich zmian, nie można zapewnić, że inni uczestnicy rynku, z którymi Spółka współpracuje także będą zdolni przystosować się do tych zmian co najmniej w takim samym stopniu. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, Zarząd nie może zagwarantować utrzymania pozycji konkurencyjnej Spółki, aczkolwiek aktualna pozycja Spółki, zaliczanej do liderów w zakresie stałego wprowadzania najnowszych technologii w swoim obszarze działania, znacznie to ryzyko ogranicza Ryzyko fluktuacji kadry Działalność oraz rozwój Emitenta zależą w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Najlepsi z nich łączą umiejętności z zakresu informatyki z kompetencjami z dziedziny zarządzania projektami i przedsiębiorstwem. Jest to cecha charakterystyczna dla przedsiębiorstw działających na rynku technologii informatycznych. Dynamiczny rozwój krajowych i zagranicznych firm informatycznych działających na terenie Polski oraz UE, może doprowadzić do wzrostu popytu na wysoce wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Pracownicy tacy cieszą się dużym zainteresowaniem rynku pracy. Główną metodą ich pozyskiwania jest oferowanie konkurencyjnych warunków zatrudnienia. Może się to przełożyć na wzrost kosztów wynagrodzeń w Spółce, a także spowodować problem z pozyskaniem nowych wysoko wykwalifikowanych pracowników, na których opiera się działalność Emitenta. Pomimo, iż ryzyko to dotychczas nie miało istotnego wpływu na działalność Emitenta, Emitent nie może zapewnić, że sytuacja taka nie wystąpi w przyszłości. Hipotetycznie wiązałoby się to z negatywnym wpływem na działalność, sytuację finansową i wyniki Spółki. Emitent aby ograniczyć ryzyko fluktuacji kadry przygotował i realizuje zgodnie z wytycznymi Rady Nadzorczej program opcji na akcje (ESOP), który jest jednym z elementów polityki personalnej Spółki oraz udoskonala procesy rekrutacji i zarządzania kapitałem ludzkim. W związku z powyższym ryzyko związane z utratą wysoko wykwalifikowanej kadry jest ograniczane Ryzyko związane z harmonogramem inwestycyjnym Środki pozyskane z emisji akcji Emitent zamierza przeznaczyć na realizację zaplanowanych w roku 2008 inwestycji, w tym w szczególności wydatków związanych z rozwojem oraz sprzedażą produktów i usług na rynku ukraińskim, rozwojem produktu Impuls 5, rozwojem Spółki Proximus Sp z o.o, rozwojem infrastruktury sprzętowej oraz planowanymi akwizycjami. 20

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie Oferującego Niniejszy aneks

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 1 Wewnętrzna Okładka akapit w brzmieniu: Było

Zmiana nr 1 Wewnętrzna Okładka akapit w brzmieniu: Było ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Biura Projektowania Systemów Cyfrowych Spółka, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku Niniejszy Aneks nr 2 został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. 1. Zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu raportu okresowego za trzeci kwartał 2005 roku kończący się. Raport kwartalny Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo