PL B1. Politechnika Szczecińska,Szczecin,PL BUP 08/01. Stefan Żmudzki,Szczecin,PL WUP 01/08

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. Politechnika Szczecińska,Szczecin,PL BUP 08/01. Stefan Żmudzki,Szczecin,PL WUP 01/08"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. F02G 5/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Sposób utylizacji ciepła spalin silników o zapłonie samoczynnym i ograniczenia emisji substancji toksycznych tych spalin oraz układ do utylizacji ciepła spalin silników o zapłonie samoczynnym i ograniczenia emisji substancji toksycznych tych spalin (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 08/01 (73) Uprawniony z patentu: Politechnika Szczecińska,Szczecin,PL (72) Twórca(y) wynalazku: Stefan Żmudzki,Szczecin,PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 01/08 (74) Pełnomocnik: Zawadzka Renata, Dział Patentów i Transferu, Technologii Politechniki Szczecińskiej PL B1 (57) 1. Sposób utylizacji ciepła spalin silników o zapłonie samoczynnym i ograniczenia emisji substancji toksycznych tych spalin, w którym część energii cieplnej spalin zużywa się w odbiornikach energii takich jak układ doładowania silnika, napęd turbiny mocy, kocioł utylizacyjny, przy czym spaliny z kolektora układu wylotowego silnika kieruje się najpierw do izobarycznej komory spalania, znamienny tym, że reguluje się ilość spalanego paliwa w komorze spalania (KS, SS) i w silniku (ZS) tak, aby zawartość tlenu w spalinach opuszczających komorę spalania nie przewyższała 0,14% udziału molowego, przy czym spaliny z układu wylotowego komory spalania o tej dopuszczalnej zawartości tlenu kieruje się do odbiorników energii (TS, TM, SS) i do wielofunkcyjnego katalizatora (KW), przy czym wymagany skład spalin oraz parametry pracy silnika reguluje się sterownikiem elektronicznym (SE) generującym sygnały sterujące dawkowaniem paliwa do silnika (ZS) i komory spalania (KS, SS) oraz sterujące układem wylotowym spalin i układem recyrkulacji spalin, na podstawie sygnałów otrzymywanych od czujników prędkości obrotowej (n), momentu obrotowego (Mo), zawartości tlenu w spalinach (O 2 ) i temperatury spalin (T).

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji ciepła spalin silników o zapłonie samoczynnym i ograniczenia emisji substancji toksycznych tych spalin oraz układ do utylizacji ciepła spalin silników o zapłonie samoczynnym i ograniczenia emisji substancji toksycznych tych spalin. W znanych silnikach o zapłonie samoczynnym dużej mocy, dysponujących znaczną energią cieplną spalin wynikającą z wysokiego poziomu ich temperatury i ciśnienia część tej energii wykorzystuje się do realizacji procesu doładowania samego silnika, a drugą część, zwłaszcza w obszarze mocy nominalnej, do napędu turbiny mocy oraz funkcjonowania kotła utylizacyjnego, w formie wytwornicy pary wodnej. Znane są z publikacji I. Piotrowskiego i K. Witkowskiego pt. Okrętowe silniki spalinowe TRADEMAR Gdynia 1996 r. str sposoby wykorzystania tego ciepła za pomocą dodatkowej turbiny utylizacyjnej (mocy) oraz wymienników ciepła i zespołu turbinowo-prądnicowego. Znany układ do odzyskiwania ciepła spalin silnika firmy Sulzer typu RTA zawiera kocioł utylizacyjny połączony z akumulatorem pary wysokiego ciśnienia i z końcowym podgrzewaczem paliwa oraz z zespołem prądnicowo-turbinowym połączonym ze skraplaczem pary i pompami wody. W układzie zainstalowana jest trzystopniowa chłodnica powietrza ładującego połączona z odbiornikiem gorącej wody. W kotle utylizacyjnym spaliny oddając ciepło produkują parę wodną zasilającą zespół turbinowo-prądnicowy, wytwarzający energię elektryczną w ilości wynikającej z aktualnego nadmiaru energii cieplnej spalin wylotowych silnika spalinowego. Ilość tej energii maleje wraz ze zmniejszeniem się mocy eksploatacyjnej silnika. Ponadto układ ten może być wyposażony w turbinę spalinową wykorzystującą bezpośrednio nadmiar energii zawarty w spalinach wylotowych. Wirnik tej turbiny połączony jest poprzez przekładnię z wałem korbowym silnika spalinowego napędu głównego, przez co przekazuje wytworzoną moc na potrzeby układu napędowego. Układy takie poprawiają znacznie sprawność całkowitą układu napędowego. Jednakże znane rozwiązania nie zapewniają w pełni wykorzystania ciepła odpadowego przy zmiennym obciążeniu silnika i stwarzają konieczność zainstalowania dodatkowych agregatów prądotwórczych zaspokajających zapotrzebowanie na energię elektryczną, na przykład w siłowni statku. Odrębnym problemem występującym w pracy silników spalinowych jest ograniczenie emisji do otoczenia zawartych w spalinach składników toksycznych jak tlenki azotu, tlenek węgla, niespalone węglowodory i cząstki stałe. Znane rozwiązania dotyczące sposobów oczyszczania spalin, opisane w publikacji J. Merkisza pt. Ekologiczne problemy silników spalinowych tom 2 Politechnika Poznańska, Poznań 1999 r., str opierają się głównie na wykorzystaniu wielofunkcyjnych katalizatorów, spełniających funkcje utleniające i redukujące określonych składników toksycznych spalin. Jednakże w silnikach o zapłonie samoczynnym redukujące działanie katalizatorów w odniesieniu do tlenku azotu jest bardzo ograniczone z uwagi na znaczny nadmiar tlenu w spalinach. Tlen wówczas inhibituje reakcję rozkładu tlenku azotu na azot i tlen silnie absorbując się na powierzchni pokrycia katalitycznego, wskutek czego skuteczność procesu redukcji tlenku azotu jest ograniczona do 30%. Stosuje się też selektywną katalityczną redukcję tlenków azotu, najczęściej przy zastosowaniu amoniaku jako reduktora, co pozwala na obniżenie stężenia tlenku azotu w spalinach o 90-95%. Jednakże w niektórych urządzeniach, zwłaszcza na statkach stosowanie amoniaku w dużych ilościach jest niedopuszczalne z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi. Katalizatory wielofunkcyjne znalazły zastosowanie w silnikach o zapłonie iskrowym, gdzie dzięki wykorzystaniu sondy λ uzyskuje się współczynnik nadmiaru powietrza λ 1. Pozwala to na znaczne obniżenie stężenia w spalinach zarówno tlenku węgla, niespalonych węglowodorów jak i tlenków azotu, natomiast w silnikach o zapłonie samoczynnym katalizatory tego typu nie są stosowane. Znany jest z polskiego opisu patentowego Nr sposób zmniejszania emisji szkodliwych składników spalin w silniku o zapłonie samoczynnym polegający na tym, że spaliny pobrane z kolektora układu wylotowego silnika, wyposażonego w katalityczny dopalacz, schładza się w chłodnicy spalin i doprowadza się do filtra powietrza kolektora układu dolotowego silnika, przy czym ilość recyrkulujących spalin reguluje się w funkcji położenia listwy zębatej w pompie wtryskowej i w funkcji temperatury przed katalitycznym dopalaczem. Urządzenie do zmniejszania emisji szkodliwych składników spalin w silniku o zapłonie samoczynnym z układem katalitycznego dopalacza i recyrkulacją spalin ma kolektor układu wylotowego i kolektor układu dolotowego silnika połączony z przewodem recyrkulujących spalin poprzez chłodnicę spalin, zawór regulacyjny połączony z układem sterującym i czujnikiem temperatury oraz poprzez filtr spalin i filtr powietrza. Znane jest z polskiego zgłoszenia patentowego Nr urządzenie napędowe i sposób redukcji ilości tlenków azotu (N0 X ) w spalinach silnika spalinowego. Urządzenie napędowe do spalania paliwa z silnikiem spalinowym, sprężarką zasysanego powietrza i z turbiną na gazy

3 PL B1 3 spalinowe. Pomiędzy sprężarką i silnikiem spalinowym znajduje się rozdzielacz zasysanego powietrza, a pomiędzy silnikiem spalinowym i turbiną usytuowana jest komora spalania. Ponadto urządzenie zawiera zbiornik oraz dyszę połączoną z nim poprzez pierwszy doprowadzający wodę przewód ciśnieniowy, za pomocą której woda wtryskiwana jest do sprężarki w przepłukujące powietrze. Silnik spalinowy wykonany jest jako silnik Diesla, a pierwszy przewód ciśnieniowy i dysza połączone są z przewodem zasysającym przed sprężarką tak, że rozpylona woda wtryskiwana jest do sprężarki. Poza tym pomiędzy rozdzielaczem i zbiornikiem ciśnieniowym znajduje się połączenie ciśnieniowe sterujące ilością wtryskiwanej wody. Sposób redukcji ilości N0 X w spalinach polega na tym, że rozpylona woda wtryskiwana jest do przepłukującego powietrza przed sprężarką, a ciśnienie wody w zbiorniku zależy od ciśnienia ładowanego powietrza przepłukującego. Znany jest z prospektu firmy MAN B & W układ do redukcji katalitycznej N0 X, zawierający instalację amoniaku NH 3 połączoną z instalacją wylotową spalin silnika dwusuwowego typu MC. Dzięki reakcji NH 3 z N0 X otrzymuje się obniżenie zawartości N0 X w spalinach o 75% w stosunku do wartości pierwotnej. Według wynalazku, sposób utylizacji ciepła spalin silników o zapłonie samoczynnym i ograniczenia emisji substancji toksycznych tych spalin, w którym część energii cieplnej spalin zużywa się w odbiornikach energii takich jak układ doładowania silnika, napęd turbiny mocy, kocioł utylizacyjny, przy czym spaliny z kolektora układu wylotowego silnika kieruje się najpierw do izobarycznej komory spalania, polega na tym, że reguluje się ilość spalanego paliwa w komorze spalania i w silniku tak, aby zawartość tlenu w spalinach opuszczających komorę spalania nie przewyższała 0,14% udziału molowego. Spaliny z układu wylotowego komory spalania o tej dopuszczalnej zawartości tlenu, kieruje się do odbiorników energii i do wielofunkcyjnego katalizatora. Wymagany skład spalin oraz parametry pracy silnika reguluje się sterownikiem elektronicznym generującym sygnały sterujące dawkowaniem paliwa do silnika i komory spalania oraz sterujące układem wylotowym spalin i układem recyrkulacji spalin, na podstawie sygnałów otrzymywanych od czujników prędkości obrotowej, momentu obrotowego, zawartości tlenu w spalinach i temperatury spalin. Korzystnie, w charakterze komory spalania stosuje się komorę spalania silnika Stirlinga, przy czym część energii cieplnej spalin wykorzystuje się do wykonania pracy użytecznej przez ten silnik. Korzystnie, spaliny z komory spalania kieruje się do turbosprężarki oraz turbiny mocy połączonych szeregowo lub równolegle w ciągu przepływu spalin. Korzystnie spaliny z komory spalania kieruje się do kanału obejściowego łączącego przewód spalinowy komory spalania z przewodem zasilającym wielofunkcyjnego katalizatora. Kanał obejściowy wyposażony jest w zawór regulacyjny i umożliwia utrzymanie wymaganej dla procesów katalitycznych temperatury spalin wylotowych oraz sterowanie mocą poszczególnych urządzeń cieplnych. Układ według wynalazku, w którym silnik o zapłonie samoczynnym połączony jest z odbiornikami energii cieplnej spalin takimi jak układ doładowania silnika zawierający sprężarkę i chłodnicę powietrza, układ recyrkulacji spalin, turbinę mocy i kocioł utylizacyjny, przy czym kolektor układu wylotowego spalin silnika jest połączony z izobaryczną komorą spalania wyróżnia się tym, że układ wylotowy spalin komory spalania jest połączony z katalizatorem wielofunkcyjnym, przy czym układy paliwowe silnika o zapłonie samoczynnym i komory spalania, układ wylotowy spalin komory spalania oraz układ recyrkulacji spalin sterowane są przez elektroniczny sterownik, połączony z czujnikami prędkości obrotowej, momentu obrotowego, zawartości tlenu w spalinach i temperatury spalin. Sterownik elektroniczny generuje sygnały sterujące dawkowaniem paliwa do silnika i komory spalania tak, że zadana, dopuszczalna zawartość tlenu w spalinach opuszczających komorę spalania nie przewyższa 0,14% udziału molowego. Korzystnie, komorę spalania stanowi komora spalania silnika Stirlinga, przy czym silnik Stirlinga jest połączony z odbiornikiem mocy. Korzystnie, układ wylotowy spalin komory spalania i układ doładowania silnika o zapłonie samoczynnym połączone są szeregowo lub równolegle z turbosprężarką oraz turbiną mocy. Korzystnie, przewód spalinowy komory spalania połączony jest przez kanał obejściowy i zawór regulacyjny z przewodem zasilającym katalizatora wielofunkcyjnego, przy czym zawór jest sterowany sterownikiem elektronicznym. Kanał obejściowy umożliwia utrzymanie wymaganej dla procesów katalitycznych temperatury spalin wylotowych oraz sterowanie mocą poszczególnych urządzeń cieplnych. Korzystnie, komora spalania zewnętrzna, a także komora spalania silnika Stirlinga połączona jest ze sprężarką pomocniczą, napędzaną silnikiem elektrycznym, która zapewnia zasilanie komory w niezbędną ilość powietrza potrzebnego do spalania paliwa, w przypadkach kiedy silnik spalinowy jest wyłączony, a istnieje zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną w siłowni. Pozwala to na funkcjonowanie turbiny mocy i generowanie prądu elektrycznego, jak również wykorzystanie funkcji kotła utylizacyjnego. Korzystnie, odbiornik mocy połączony jest z turbiną mocy poprzez przekładnię. Korzystnie, układ wyposażony jest w układ recyrkulacji spalin zawierający kanał

4 4 PL B1 recyrkulacyjny z zaworem regulacyjnym. Silnik wyposażony jest w kolektor wylotowy, który za chłodnicą połączony jest przez kanał recyrkulacyjny, zawór regulacyjny i dyszę Venturiego z przewodem powietrza doładowującego. Katalizator wielofunkcyjny połączony jest z kotłem utylizacyjnym, przy czym przewód wylotowy spalin z katalizatora połączony jest kanałem recyrkulacyjnym poprzez zawór regulacyjny ze sprężarką układu doładowania silnika. Występujące w układzie odgałęzienie recyrkulacji spalin pozwala z jednej strony na obniżenie toksyczności spalin w samym silniku spalinowym, a z drugiej strony może ograniczyć ilość paliwa niezbędną do zredukowania nadmiaru tlenu w spalinach na wylocie komory spalania. Dotyczy to zwłaszcza pracy silnika przy małych obciążeniach, przy których współczynnik nadmiaru tlenu bardzo silnie rośnie osiągając wartości rzędu Wówczas spełnienie warunku redukcji nadmiaru tlenu w komorze spalania mogłoby spowodować przeciążenie cieplne układu. Rozwiązanie według wynalazku umożliwia w wysokim stopniu odzyskanie energii cieplnej spalin silników o zapłonie samoczynnym do wykonania pracy użytecznej oraz ograniczenie emisji substancji toksycznych spalin przez wykorzystanie katalizatorów o wysokiej skuteczności. Wynalazek jest bliżej objaśniony w przykładach realizacji na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uproszczony schemat układu, przy czym linią pogrubioną zaznaczono przewody spalinowe, linią cienką przewody powietrza, linią przerywaną zaznaczono przebieg sygnałów sterujących, linią kropkową zaznaczono przebieg sygnałów wartości mierzonych, fig. 2 przedstawia uproszczony schemat odmiany układu, w którym zastosowano silnik Stirlinga, przy czym linią pogrubioną zaznaczono przewody spalinowe, linią cienką przewody powietrza, linią przerywaną zaznaczono przebieg sygnałów sterujących, linią kropkową zaznaczono przebieg sygnałów wartości mierzonych, fig. 3 przedstawia uproszczony schemat odmiany układu, przy czym linią pogrubioną zaznaczono przewody spalinowe, linią cienką przewody powietrza, linią przerywaną zaznaczono przebieg sygnałów sterujących, linią kropkową zaznaczono przebieg sygnałów wartości mierzonych, fig. 4 przedstawia schematycznie uproszczony schemat odmiany układu, przy czym linią pogrubioną zaznaczono przewody spalinowe, linią cienką przewody powietrza, linią przerywaną zaznaczono przebieg sygnałów sterujących, linią kropkową zaznaczono przebieg sygnałów wartości mierzonych. P r z y k ł a d I Silnik o zapłonie samoczynnym ZS, połączony jest z układem doładowania powietrza zawierającym turbosprężarkę TS połączoną z nim poprzez chłodnicę CH i dyszę Venturiego V. Kolektor wylotowy spalin K silnika o zapłonie samoczynnym ZS połączony jest z izobaryczną komorą spalania KS. Układ wylotowy spalin komory spalania KS połączony jest równolegle z turbiną mocy TM oraz z turbiną turbosprężarki TS, oraz z katalizatorem wielofunkcyjnym KW. Katalizator KW jest połączony z kotłem utylizacyjnym KU. Turbina jest sprzężoną poprzez przekładnię P z generatorem prądu lub odbiornikiem mocy silnika ZS. Układ jest wyposażony w układ elektronicznego sterownika SE, sterującego poprzez zawory regulacyjne Zr układami paliwowymi silnika o zapłonie samoczynnym ZS i komory spalania KS, sterującego układem wylotowym spalin komory spalania oraz sterującego układem recyrkulacji spalin zawierającym kanał recyrkulacyjny Kr z zaworem regulacyjnym Zr, łączący kolektor K poprzez dyszę Venturiego V z układu doładowania silnika ZS. Elektroniczny sterownik SE, połączony jest z czujnikami prędkości obrotowej n i momentu obrotowego Mo silnika ZS oraz z czujnikami zawartości tlenu w spalinach O 2 i temperatury spalin T, umieszczonymi na przewodach spalinowych silnika ZS i komory spalania KS. Sterownik elektroniczny SE generuje sygnały sterujące dawkowaniem paliwa do silnika ZS i komory spalania KS tak, że zadana, dopuszczalna zawartość tlenu w spalinach opuszczających komorę spalania nie przewyższa 0,14% udziału molowego. Układ sterownika elektronicznego SE dostosowuje dawkę paliwa dostarczanego do komory spalania tak, aby w miarę zmieniających się parametrów, a zwłaszcza obciążenia siłowni zapewnić wymagane warunki dla poprawnej pracy wielofunkcyjnego katalizatora. Układ wyposażony jest w kanał obejściowy Ko wyposażony w zawór regulacyjny Zr, który to kanał łączy przewód spalinowy komory spalania KS z wielofunkcyjnym katalizatorem KW i który umożliwia utrzymanie wymaganej dla procesów katalitycznych temperatury spalin wylotowych oraz sterowanie mocą poszczególnych urządzeń cieplnych. Po przeanalizowaniu sygnałów z czujników wartości mierzonych, sterownik SE generuje impulsy wykonawcze, które sterują ilością paliwa podawanego do silnika spalinowego i komory spalania, ilością recyrkulowanych spalin oraz przepływem spalin przez kanał obejściowy Ko tak, aby osiągnąć wymaganą, narzuconą z zewnątrz, moc napędową układu energetycznego oraz dopuszczalne stężenie tlenu w spalinach za komorą, którego graniczna dopuszczalna wartość wynosi 0,14% udziału molowego, które to stężenie warunkuje poprawną pracę wielofunkcyjnego katalizatora i zapewnia mu efektywne wypełnianie jego

5 PL B1 5 funkcji utleniających i redukujących. Spaliny wylotowe z silnika ZS, zawierające znaczną ilość tlenu są kierowane do komory spalania KS. W komorze spalania KS pracującej przy stałym ciśnieniu spala się dowolne paliwo ciekłe lub gazowe w taki sposób, aby całkowicie wykorzystać tlen zawarty w spalinach wylotowych z silnika ZS. Spaliny z komory spalania doprowadza się do katalizatora wielofunkcyjnego KW umieszczonego w ciągu przepływu spalin. Spaliny doprowadzone do katalizatora powinny zawierać tlen w ilości nie większej niż 0,14% udziału molowego. Spaliny opuszczające komorę spalania, dysponujące jeszcze dość znaczną energią cieplną są kierowane również do turbosprężarki i turbiny mocy TM, połączonych w układzie równoległym, a następnie do katalizatora wielofunkcyjnego KW, kotła utylizacyjnego KU i w ostatniej fazie do otoczenia. Działanie katalizatora wielofunkcyjnego pozwala na znaczące wyeliminowanie ze spalin wszystkich składników toksycznych, to jest tlenków azotu, tlenku węgla, niespalonych węglowodorów i cząstek stałych, głównie dzięki zredukowaniu zawartości tlenu w spalinach wpływających do katalizatora do niezbędnego minimum. Występujące w układzie odgałęzienie recyrkulacji Kr spalin pozwala z jednej strony na obniżenie toksyczności spalin w samym silniku spalinowym ZS, a z drugiej strony może ograniczyć ilość paliwa niezbędną do zredukowania nadmiaru tlenu w spalinach na wylocie komory spalania. Dotyczy to zwłaszcza pracy silnika ZS przy małych obciążeniach, przy których współczynnik nadmiaru tlenu bardzo silnie rośnie osiągając wartości rzędu Wówczas spełnienie warunku redukcji nadmiaru tlenu w komorze spalania mogłoby spowodować przeciążenie cieplne układu. Układ jest wyposażony w sprężarkę pomocniczą SP napędzaną silnikiem elektrycznym, połączoną z komorą spalania KS. Sprężarka pomocnicza zapewnia zasilanie komory spalania w niezbędną ilość powietrza potrzebną do spalania w przypadkach gdy wyłączony jest silnik ZS, a istnieje zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną w siłowni. Pozwala to na funkcjonowanie turbiny mocy TM i generowanie prądu elektrycznego jak również wykorzystanie funkcji kotła utylizacyjnego KU. P r z y k ł a d II Układ analogiczny do przykładu I, przy czym komorę spalania stanowi komora spalania w silniku Stirlinga SS. W układzie tym część energii cieplnej spalin wykorzystana jest na wykonanie pracy użytecznej przez silnik Stirlinga, napędzający na przykład generator prądu, sprężarkę, pompę. W układzie tym czujnikami n, Mo mierzy się również prędkość kątową i moment obrotowy silnika Stirlinga, a wartości mierzone podaje się do elektronicznego sterownika SE. P r z y k ł a d III Układ analogiczny do przykładu I, przy czym turbina mocy TM oraz turbosprężarka TS połączone są szeregowo z układem wylotowym spalin komory spalania KS. W rozwiązaniu tym kanał recyrkulacyjny spalin Kr wyposażony w zawór regulacyjny Zr umieszczony jest za katalizatorem wielofunkcyjnym KW, a przed kotłem utylizacyjnym KU i doprowadza spaliny z katalizatora KW do sprężarki powietrza doładowującego S. P r z y k ł a d IV Układ analogiczny do przykładu II, przy czym turbina mocy TM oraz turbosprężarka TS połączone są szeregowo z układem wylotowym spalin komory spalania SS silnika Stirlinga i układem doładowania silnika ZS. P r z y k ł a d V Spaliny z kolektora wylotowego K silnika o zapłonie samoczynnym ZS podaje się przez układ recyrkulacji Kr do układu doładowania powietrznego silnika, do którego powietrze atmosferyczne podaje się sprężarką S, poprzez chłodnicę powietrza CH i dyszę Venturiego V. Część spalin z kolektora K podaje się do komory spalania KS, w której ulegają spaleniu. Spaliny wylotowe z komory spalania KS podaje się do katalizatora wielofunkcyjnego KW, poprzez turbosprężarkę TS i turbinę mocy TM połączone szeregowo lub równolegle z układem wylotowym spalin. Gorące spaliny oddają energię na napęd turbiny turbosprężarki oraz napęd turbiny mocy, napędzającej generator prądu 6. Przed katalizatorem KW spaliny wylotowe z silnika ZS oraz spaliny wylotowe z komory spalania KS poddaje się pomiarom na zawartość tlenu czujnikami O 2 i pomiarom temperatury czujnikami T. Jednocześnie czujnikami n mierzy się prędkość obrotową silnika ZS oraz moment obrotowy, czujnikiem Mo. Czujniki te podają chwilowe wartości mierzone do sterownika elektronicznego SE, który steruje dawkowaniem paliwa do silnika ZS i do komory spalania KS tak, aby nie została przekroczona zadana, dopuszczalna zawartość tlenu w spalinach doprowadzonych do katalizatora KW. Dopuszczalne stężenie tlenu w tych spalinach nie może przekroczyć 0,14% zawartości molowej, co warunkuje skuteczność działania katalizatora i oczyszczenie spalin z N0 X. Oczyszczone w katalizatorze KW spaliny podaje się do

6 6 PL B1 kotła utylizacyjnego KU, gdzie ich energia cieplna zostaje wykorzystana w wytwornicy pary do wytworzenia pary wodnej. P r z y k ł a d VI Sposób analogiczny do przykładu V, przy czym w charakterze komory spalania stosuje się komorę spalania silnika Stirlinga SS, w którym energia cieplna spalania w komorze zostaje wykorzystana na wykonanie pracy użytecznej przez ten silnik na przykład do napędu generatora prądu, sprężarki, pompy lub wspomagania napędu silnika ZS. W sposobie tym czujnikami n i Mo mierzy się również prędkość kątową i moment obrotowy silnika Stirlinga, a wartości mierzone podaje się do elektronicznego sterownika SE. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób utylizacji ciepła spalin silników o zapłonie samoczynnym i ograniczenia emisji substancji toksycznych tych spalin, w którym część energii cieplnej spalin zużywa się w odbiornikach energii takich jak układ doładowania silnika, napęd turbiny mocy, kocioł utylizacyjny, przy czym spaliny z kolektora układu wylotowego silnika kieruje się najpierw do izobarycznej komory spalania, znamienny tym, że reguluje się ilość spalanego paliwa w komorze spalania (KS, SS) i w silniku (ZS) tak, aby zawartość tlenu w spalinach opuszczających komorę spalania nie przewyższała 0,14% udziału molowego, przy czym spaliny z układu wylotowego komory spalania o tej dopuszczalnej zawartości tlenu kieruje się do odbiorników energii (TS, TM, SS) i do wielofunkcyjnego katalizatora (KW), przy czym wymagany skład spalin oraz parametry pracy silnika reguluje się sterownikiem elektronicznym (SE) generującym sygnały sterujące dawkowaniem paliwa do silnika (ZS) i komory spalania (KS, SS) oraz sterujące układem wylotowym spalin i układem recyrkulacji spalin, na podstawie sygnałów otrzymywanych od czujników prędkości obrotowej (n), momentu obrotowego (Mo), zawartości tlenu w spalinach (O 2 ) i temperatury spalin (T). 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w charakterze komory spalania stosuje się komorę spalania silnika Stirlinga (SS), przy czym część energii cieplnej spalin wykorzystuje się do wykonania pracy użytecznej przez ten silnik. 3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że spaliny z komory spalania (KS, SS) kieruje się do turbosprężarki (TS) oraz do turbiny mocy (TM) połączonych szeregowo lub równolegle w ciągu przepływu spalin, zaś spaliny z katalizatora wielofunkcyjnego (KW) podaje się do kotła utylizacyjnego (KU), przy czym część spalin doprowadza się kanałem recyrkulacyjnym (Kr) poprzez zawór regulacyjny (Zr) do układu doładowania powietrza silnika (ZS). 4. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że spaliny z komory spalania (KS, SS) kieruje się do kanału obejściowego (Ko) łączącego przewód spalinowy komory spalania z przewodem zasilającym wielofunkcyjnego katalizatora (KW). 5. Układ do utylizacji ciepła spalin silników o zapłonie samoczynnym i ograniczenia emisji substancji toksycznych tych spalin, w którym silnik połączony jest z odbiornikami energii cieplnej spalin takimi jak układ doładowania silnika zawierający sprężarkę i chłodnicę powietrza, układ recyrkulacji spalin, turbinę mocy i kocioł utylizacyjny, przy czym kolektor układu wylotowego spalin silnika jest połączony z izobaryczną komorą spalania, znamienny tym, że układ wylotowy spalin komory spalania (KS, SS) jest połączony z katalizatorem wielofunkcyjnego (KW), przy czym układ paliwowy silnika (ZS) o zapłonie samoczynnym, układ paliwowy komory spalania (KS, SS) i układ wylotowy spalin komory spalania oraz układ recyrkulacji spalin sterowane są przez elektroniczny sterownik (SE), połączony z czujnikami prędkości obrotowej (n), momentu obrotowego (Mo), zawartości tlenu w spalinach (O 2 ) i temperatury spalin (T), przy czym sterownik elektroniczny (SE) generuje sygnały sterujące dawkowaniem paliwa do silnika (ZS) i komory spalania (KS, SS) tak, że zadana, dopuszczalna zawartość tlenu w spalinach opuszczających komorę spalania nie przewyższa 0,14% udziału molowego. 6. Układ według zastrz. 5, znamienny tym, że komorę spalania stanowi komora spalania silnika Stirlinga (SS), przy czym silnik Stirlinga jest połączony z odbiornikiem mocy. 7. Układ według zastrz. 5 albo 6, znamienny tym, że układ wylotowy spalin komory spalania (KS, SS) i układ doładowania silnika (ZS) połączone są szeregowo lub równolegle z turbosprężarką (TS) oraz turbiną mocy (TM).

7 PL B Układ według zastrz. 5 albo 6, znamienny tym, że przewód spalinowy komory spalania (KS, SS) połączony jest przez kanał obejściowy (Ko) i zawór regulacyjny (Zr) z przewodem zasilającym katalizatora wielofunkcyjnego (KW) przy czym zawór (Zr) jest sterowany sterownikiem elektronicznym (SE). 9. Układ według zastrz. 5 albo 6, znamienny tym, że komora spalania (KS, SS) jest połączona ze sprężarką pomocniczą (SP). 10. Układ według zastrz. 6, znamienny tym, że odbiornik mocy jest połączony z turbiną mocy (TM) poprzez przekładnię (P). 11. Układ według zastrz. 5, znamienny tym, że układ recyrkulacji spalin zawiera kanał recyrkulacyjny (Kr) z zaworem regulacyjnym (Zr). 12. Układ według zastrz. 5 albo 6, znamienny tym, silnik (ZS) wyposażony jest w kolektor wylotowy (K), który za chłodnicą (CH) połączony jest przez kanał recyrkulacyjny (Kr), zawór regulacyjny (Zr) i dyszę Venturiego (V) z przewodem powietrza doładowującego. 13. Układ według zastrz. 5 albo 6, znamienny tym, że katalizator wielofunkcyjny (KW) połączony jest z kotłem utylizacyjnym (KU), przy czym przewód wylotowy spalin z katalizatora (KW) połączony jest kanałem recyrkulacyjnym (Kr) poprzez zawór regulacyjny (Zr) ze sprężarką (S) układu doładowania silnika (ZS). Rysunki

8 8 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382097 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2007

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE99/02029 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE99/02029 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199883 (21) Numer zgłoszenia: 347572 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.11.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej PL 222423 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222423 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406170 (51) Int.Cl. F02G 5/02 (2006.01) F01N 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06

PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203050 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369645 (51) Int.Cl. F23N 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.08.2004

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 221580 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221580 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398286 (51) Int.Cl. F24H 9/00 (2006.01) C10J 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim PL 224683 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224683 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 410139 (22) Data zgłoszenia: 14.11.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54)

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL PL 217850 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217850 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392777 (22) Data zgłoszenia: 28.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. ABB Spółka z o.o.,warszawa,pl BUP 03/02. Paweł Mróz,Wrocław,PL WUP 02/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. ABB Spółka z o.o.,warszawa,pl BUP 03/02. Paweł Mróz,Wrocław,PL WUP 02/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196928 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 341637 (51) Int.Cl. F22G 5/20 (2006.01) F22G 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd

Bardziej szczegółowo

PL B1. PISKORZ WALDEMAR, Kodeń, PL BUP 23/11. WALDEMAR PISKORZ, Kodeń, PL WUP 09/14. rzecz. pat.

PL B1. PISKORZ WALDEMAR, Kodeń, PL BUP 23/11. WALDEMAR PISKORZ, Kodeń, PL WUP 09/14. rzecz. pat. PL 217936 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217936 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391145 (22) Data zgłoszenia: 04.05.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14 PL 221481 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221481 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403188 (51) Int.Cl. F02C 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13 PL 219618 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219618 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398455 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (1 1)73396 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskie] (21) Numer zgłoszenia: 302236 (2)Data zgłoszenia: 14.02.1994 (51) IntCl6 B60L 7/22 B60L 11/12

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 18/03

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 18/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199293 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 352444 (51) Int.Cl. F02M 27/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.02.2002

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

Sposób i układ automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca

Sposób i układ automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca PL 218063 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218063 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388471 (51) Int.Cl. B64D 33/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( )

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( ) PL 222484 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222484 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406309 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/ RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180536 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 315275 (22) Data zgłoszenia: 12.07.1996 (51) IntCl7 F04B 49/02

Bardziej szczegółowo

n) OPIS OCHRONNY PL 59587

n) OPIS OCHRONNY PL 59587 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej n) OPIS OCHRONNY PL 59587 WZORU UŻYTKOWEGO [2lj Numer zgłoszenia: 108290 @ Data zgłoszenia: 17.06.1998 13) Y1 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176612 (13) B1 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309855 (22) Data zgłoszenia: 31.07.1995 (51) IntCl6: B63J

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

,EP,

,EP, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199837 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 349991 (51) Int.Cl. F02M 61/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób chłodzenia obwodów form odlewniczych i układ technologiczny urządzenia do chłodzenia obwodów form odlewniczych

PL B1. Sposób chłodzenia obwodów form odlewniczych i układ technologiczny urządzenia do chłodzenia obwodów form odlewniczych PL 221794 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221794 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404233 (22) Data zgłoszenia: 06.06.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176342 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308646 (22) Data zgłoszenia: 14.05.1995 (51) IntCl6: F01K 13/02 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób geotermalnego gospodarowania energią oraz instalacja do geotermalnego odprowadzania energii cieplnej

PL B1. Sposób geotermalnego gospodarowania energią oraz instalacja do geotermalnego odprowadzania energii cieplnej PL 220946 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220946 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390753 (51) Int.Cl. F24J 3/08 (2006.01) F25B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205375 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376272 (51) Int.Cl. F01D 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 21.07.2005

Bardziej szczegółowo

PL B1. OSTROWSKI LESZEK, Gdańsk-Wrzeszcz, PL OSTROWSKI STANISŁAW, Gdańsk-Wrzeszcz, PL BUP 26/10

PL B1. OSTROWSKI LESZEK, Gdańsk-Wrzeszcz, PL OSTROWSKI STANISŁAW, Gdańsk-Wrzeszcz, PL BUP 26/10 PL 213042 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213042 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388240 (51) Int.Cl. F02D 15/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206388 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360335 (51) Int.Cl. F24D 12/02 (2006.01) E04F 17/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób sterowania prędkości obrotowej silnika klatkowego przez przełączanie

(54) Sposób sterowania prędkości obrotowej silnika klatkowego przez przełączanie RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 164000 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 8 5 2 3 8 (22) Data zgłoszenia: 1 6.0 5.1 9 9 0 (51) IntCl5: H02P

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10 PL 213989 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387578 (51) Int.Cl. E03F 5/22 (2006.01) F04B 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

PL B1. LANDI RENZO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów, PL BUP 23/15. FABIO GHIZZI, Zielonki Wieś, PL

PL B1. LANDI RENZO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów, PL BUP 23/15. FABIO GHIZZI, Zielonki Wieś, PL PL 224335 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224335 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 408041 (51) Int.Cl. F02M 37/10 (2006.01) F02M 43/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób oceny szczelności komory spalania silnika samochodowego i układ do oceny

(54) Sposób oceny szczelności komory spalania silnika samochodowego i układ do oceny RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189563 (21) Numer zgłoszenia: 332658 (22) Data zgłoszenia: 19.04.1999 (13) B1 (51) IntCl7 G01M 15/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F24D 3/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F24D 3/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186539 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 326661 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1998 (51 ) IntCl7 F24D 3/08 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń PL 223368 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223368 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407350 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 212814 B1. WONAM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL 27.02.2012 BUP 05/12

PL 212814 B1. WONAM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL 27.02.2012 BUP 05/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212814 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392196 (51) Int.Cl. E21F 3/00 (2006.01) F24F 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209108 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359766 (51) Int.Cl. F24C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.04.2003

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ recyrkulacji powietrza podmuchowego w ciepłowniczym kotle rusztowym i ciepłowniczy kocioł rusztowy

PL B1. Układ recyrkulacji powietrza podmuchowego w ciepłowniczym kotle rusztowym i ciepłowniczy kocioł rusztowy PL 218981 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218981 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386602 (22) Data zgłoszenia: 25.11.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL PL 224252 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224252 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403166 (51) Int.Cl. B66C 13/08 (2006.01) H02K 7/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL PL 215062 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215062 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388397 (51) Int.Cl. F24C 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175233 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307218 (22) Data zgłoszenia: 13.02.1995 (51) Int.Cl.6: E05F 15/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1891374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 06777335.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1891374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 06777335. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1891374 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.06 0677733.8 (13) (1) T3 Int.Cl. F23C / (06.01) F23L 7/00

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Urządzenie do wymiany powietrza z odzyskiem ciepła, zwłaszcza w komorach lakierniczych

PL B1. Urządzenie do wymiany powietrza z odzyskiem ciepła, zwłaszcza w komorach lakierniczych PL 217481 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217481 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393612 (51) Int.Cl. B05B 15/12 (2006.01) F24F 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKA (13) B1. (54) Urządzenie do topienia i natrysku asfaltu lanego

POLSKA (13) B1. (54) Urządzenie do topienia i natrysku asfaltu lanego RZECZPOSPOLITA (19) PL (11) 162158 POLSKA (13) B1 (21) Num er zgłoszenia: 280989 (51) IntCl5: E01C 19/08 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 08.08.1989 Rzeczypospolitej Polskiej (54) Urządzenie do topienia

Bardziej szczegółowo

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. Fig 1 C02F 1/74. (57) 1. Układ zestawu hydroforowego uzdatniającego

(13) B1 PL B1. Fig 1 C02F 1/74. (57) 1. Układ zestawu hydroforowego uzdatniającego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167812 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 8 9 7 1 7 (22) Data zgłoszenia:. 03.04.1991 (51) IntCl6: C 0 2 F 1

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oraz układ klimatyzowania pomieszczeń, zwłaszcza w ośrodkach przetwarzania danych

PL B1. Sposób oraz układ klimatyzowania pomieszczeń, zwłaszcza w ośrodkach przetwarzania danych PL 221978 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221978 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404122 (22) Data zgłoszenia: 28.05.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2496799 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.11. 77796. (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL PL 221984 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221984 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 405070 (51) Int.Cl. F24H 1/26 (2006.01) F24H 9/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsk Podlaski, PL BUP 16/13. BOGUSŁAW GRĄDZKI, Stok, PL WUP 06/16

PL B1. POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsk Podlaski, PL BUP 16/13. BOGUSŁAW GRĄDZKI, Stok, PL WUP 06/16 PL 221919 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221919 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397946 (51) Int.Cl. F03D 3/06 (2006.01) F03D 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(57) turbiny promien owo-osiowej i sprężarki promieniowo-osiowej których (19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 F02C 3/04

(57) turbiny promien owo-osiowej i sprężarki promieniowo-osiowej których (19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 F02C 3/04 R Z E C Z P O SP O L IT A P O L S K A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)171309 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21 ) Numer zgłoszenia: 300902 (2)Data zgłoszenia: 28.10.1993 (51) IntCl6 F02C

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. RAUHUT JACEK, Pleszew, PL SZKUDLAREK DARIUSZ, Pleszew, PL BUP 16/ WUP 07/14

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. RAUHUT JACEK, Pleszew, PL SZKUDLAREK DARIUSZ, Pleszew, PL BUP 16/ WUP 07/14 PL 67279 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120722 (22) Data zgłoszenia: 02.02.2012 (19) PL (11) 67279 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udźwigu

PL B1. Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udźwigu PL 219224 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219224 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394214 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11 PL 215021 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215021 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389150 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10 PL 214845 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214845 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387534 (51) Int.Cl. F16F 9/50 (2006.01) F16F 9/508 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 08/09. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 09/13

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 08/09. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 09/13 PL 214686 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214686 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383510 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2007.10) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WONAM Sp. z o.o.,jastrzębie Zdrój,PL BUP 15/07

PL B1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WONAM Sp. z o.o.,jastrzębie Zdrój,PL BUP 15/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203181 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378678 (51) Int.Cl. E21F 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.01.2006

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179299 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia. 313568 (2 2) Data zgłoszenia: 29.03.1996 (51) IntCl7 F04D 29/08 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158806 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 276796 (51) IntCl 5: B01D 53/02 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 27.12.1988 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych PL 216644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216644 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390532 (51) Int.Cl. B01D 50/00 (2006.01) B04C 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec Reduktor dwustopniowy firmy Koltec 1 króciec wlotowy LPG, 2 zawór regulacji ciśnienia w komorze I stopnia, 3 komora I stopnia, 4 komora II stopnia, 5 króciec wylotowy LPG, 6 zawór regulacji ciśnienia II

Bardziej szczegółowo

PL B1. ATLAS COPCO AIRPOWER N.V,Wilrijk,BE ,BE,2000/0409. Willy Joseph Rosa Bodart,Wilrijk,BE Bart Anton Lode Talboom,Kontich,BE

PL B1. ATLAS COPCO AIRPOWER N.V,Wilrijk,BE ,BE,2000/0409. Willy Joseph Rosa Bodart,Wilrijk,BE Bart Anton Lode Talboom,Kontich,BE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199923 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 348292 (22) Data zgłoszenia: 26.06.2001 (51) Int.Cl. F04C 29/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13 PL 219638 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219638 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398456 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice,PL

PL B1. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204322 (21) Numer zgłoszenia: 358652 (22) Data zgłoszenia: 10.02.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. F23K 3/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat. PL 220905 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220905 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376878 (51) Int.Cl. F16H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199495 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 362360 (51) Int.Cl. F22D 11/00 (2006.01) C02F 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163271 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 286299 (22) Data zgłoszenia: 01.08.1990 (51) IntCl5: F03D 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

(54) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2

(54) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184012 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322413 (22) Data zgłoszenia: 03.10.1997 (51) IntCl7 E04B 1/70 (54)

Bardziej szczegółowo

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik:

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181254 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314258 (51) IntCl7 F22B 37/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 15.05.1996 F23J 15/00 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

( 5 7 ). Układ hydrauliczny stanowiska do badania (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 G01M3/28 RZECZPOSPOLITA POLSKA

( 5 7 ). Układ hydrauliczny stanowiska do badania (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 G01M3/28 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 173796 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 304755 (22) Data zgłoszenia: 18.08.1994 (51) IntCl6: F15B 19/00 G01M3/28

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307287 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1995 (51) IntCl6: H04M 1/64 G06F

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET, Gołuszowice, PL BUP 24/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET, Gołuszowice, PL BUP 24/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119041 (22) Data zgłoszenia: 19.05.2010 (19) PL (11) 66144 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181834 (21) Numer zgłoszenia: 326385 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Bilans cieplny silnika spalinowego

Bilans cieplny silnika spalinowego Układ zapłonowy Silniki Diesla nie wymagają dodatkowych urządzeń w celu wywołania zapłonu - powstaje on samoczynnie na skutek stworzonych warunków i odpowiedniego paliwa podatnego na samozapłon. Natomiast

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 298286 (22) Data zgłoszenia 26.03.1993 (51) IntCl6: F03D 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób chłodzenia ogniw fotowoltaicznych oraz urządzenie do chłodzenia zestawów modułów fotowoltaicznych

PL B1. Sposób chłodzenia ogniw fotowoltaicznych oraz urządzenie do chłodzenia zestawów modułów fotowoltaicznych PL 218032 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218032 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389224 (22) Data zgłoszenia: 07.10.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZARYCHTA WALDEMAR, Jelenia Góra, PL BUP 08/14. WALDEMAR ZARYCHTA, Jelenia Góra, PL WUP 07/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. ZARYCHTA WALDEMAR, Jelenia Góra, PL BUP 08/14. WALDEMAR ZARYCHTA, Jelenia Góra, PL WUP 07/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 222351 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222351 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401088 (22) Data zgłoszenia: 08.10.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204324 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376908 (51) Int.Cl. B01D 53/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.09.2005

Bardziej szczegółowo

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)196330 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 343384 (51) Int.Cl. G01N 3/56 (2006.01) G01M 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo