6. Oceny z zajęć do wyboru będą wpisywane do dziennika w wyznaczonym obszarze, w ramach wychowania fizycznego z zaznaczoną nazwą fakultetu i będą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Oceny z zajęć do wyboru będą wpisywane do dziennika w wyznaczonym obszarze, w ramach wychowania fizycznego z zaznaczoną nazwą fakultetu i będą"

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie obowiązującego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i zawiera szczegółowe rozwiązania w ocenianiu z wychowania fizycznego w I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie klasy I i II 1. Cele PSO są zgodne z celami opisanymi w WSO. 2. Nauczyciel na początku każdego okresu informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych (podstawowych i ponadpodstawowych) oraz sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wymagania programowe dla poszczególnych klas zawarte są w planie dydaktycznym i podawane są przy rozpoczynaniu poszczególnych działów nauczania. 3. Realizacja materiału nauczania odbywać się będzie w ramach zajęć wychowania fizycznego w systemie klasowo-lekcyjnym, obowiązkowych zajęć modułu edukacja zdrowotna oraz w systemie obowiązkowych zajęć do wyboru tzw. zajęć fakultatywnych. 4. Przyjmuje się minimalną ilość ocen cząstkowych: 4.1. zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym zajęcia edukacji zdrowotnej zajęcia do wyboru Ocenianie śródokresowe obejmuje wiadomości i umiejętności uczniów oraz ich aktywność w niżej wymienionych obszarach: 4.1Obszary podstawowe: Stopień opanowania materiału programowego (standardy wymagań programowych): Stopień opanowania umiejętności ruchowych. Indywidualny poziom sprawności fizycznej ucznia i jego postępy. Wiedza ucznia i umiejętności jej wykorzystania w praktycznym działaniu Obszary dodatkowe: Postawa ucznia i jego stosunek do przedmiotu (gotowość i aktywność na lekcjach). Udział ucznia w różnorodnych zajęciach nadobowiązkowych (pozalekcyjnych, pozaszkolnych), zawodach sportowych Ocenę aktywności bieżącej ucznia odbywa się za pomocą ocen cząstkowych oraz w punktach + i - wg następujących kryteriów: Punkt odnotowany w dzienniku jako,,+'' o wartości 0,5 punktu doliczanego do średniej ocen cząstkowych uczeń w semestrze może zdobyć 3 punkty,,+'' np. za wyróżniającą się aktywność na lekcjach, wykonanie drobnych pomocy przyborów sportowych (szarfy, woreczki...), przygotowanie i przeprowadzenie rozgrzewki, propozycje i przygotowanie ćwiczeń, pomoc przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie dzienniczka samokontroli i samooceny, pomoc w porządkowaniu pomieszczeń, bazy sportowej, magazynu, dodatkowe samodzielne inicjatywy związane z działalnością sportowo-rekreacyjną klasy i szkoły, osiągnięcie postępu w poziomie opanowania wybranej umiejętności ruchowej lub sprawności fizycznej Punkt odnotowany w dzienniku jako,,-'' o wartości,,- 0,5'' punktu, doliczonego do średniej ocen cząstkowych uczeń otrzymuje za: odmowę, bez uzasadnienia, wykonania zadnia ruchowego, każdy kolejny brak stroju sportowego poza dozwolonym limitem nieprzygotowań, nieposzanowanie sprzętów i przyborów, złe zachowanie się w czasie reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, samowolne opuszczenie obiektu sportowego. nieodpowiednie zachowanie, wulgarność i brak dyscypliny, przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, wszelkie przejawy niehigienicznego trybu życia (nieodpowiedni strój), szkodzenie własnemu zdrowiu (np. papierosy, alkohol). Uczeń może maksymalnie otrzymać 3 punkty + i,,-''

2 6. Oceny z zajęć do wyboru będą wpisywane do dziennika w wyznaczonym obszarze, w ramach wychowania fizycznego z zaznaczoną nazwą fakultetu i będą traktowane jak oceny cząstkowe, które wchodzą w skład ocen okresowych i końcowych z przedmiotu wychowanie fizyczne. 7. Przyjmuje się jednolite nazewnictwo zajęć do wyboru: 7.1. Zajęcia sportowe S 7.2. Zajęcia rekreacyjno-zdrowotne R 7.3. Zajęcia taneczne T 7.4. Zajęcia turystyczne - TUR 8. Nauczyciel ma prawo za pomocą testu lub sprawdzianu rozpoznać możliwości i umiejętności ruchowe uczniów klas. Wyniki są wyłącznie informacją dla nauczyciela, nie zapisuje się ich w dzienniku i nie uwzględnia przy wystawianiu oceny za okres. 9. Uczeń z frekwencją 50% i mniejszą może być nieklasyfikowany z danego przedmiotu niezależnie od uzyskanych ocen 10. Formy sprawdzania i oceniania uczniów z wychowania fizycznego (oraz narzędzia kontroli) obejmujące poniższe obszary: 6.1.Obszary podstawowe: Poziom umiejętności ruchowych - nauczyciel ocenia ucznia z tych działów, które były przedmiotem nauczania w danym okresie (np. gimnastyka, p. nożna, p. koszykowa, lekka atletyka, itp.), uwzględniając przede wszystkim postęp i dokładność wykonania zadania testowego. Forma kontroli: sprawdziany praktyczne (np. wykonanie określonego ćwiczenia, zestawu ćwiczeń, układu, ewolucji, elementu technicznego, itp.) Poziom sprawności fizycznej (siła, szybkość, skoczność, wytrzymałość, itd.) - nauczyciel przeprowadza bez wcześniejszej zapowiedzi i stanowią podstawę oceny poziomu sprawności motorycznej. Uzyskane wyniki są do wglądu u nauczyciela prowadzącego. Forma kontroli: testy sprawności fizycznej (badające poszczególne komponenty sprawności motorycznej) Wiadomości - ocena stanu wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej (np. sprawność morfofunkcjonalna, motoryczna, troska o zdrowie, umiejętności sędziowania, znajomość terminologii, gier sportowych i rekreacyjnych) Forma kontroli: odpowiedź ustna, sprawdzian pisemny lub praktyczny Obszary dodatkowe - uczeń może uzyskać dodatkowe oceny lub punkty a" lub b" Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych - uczeń uczestniczący w nieobowiązkowej kulturze fizycznej oceniany jest 2 razy w roku szkolnym przed zakończeniem każdego okresu. Systematyczne uczestnictwo ucznia w zajęciach nadobowiązkowych oraz starty w zawodach sportowych (międzyszkolnych i pozaszkolnych) premiowane jest cząstkową oceną celującą. Udział w zajęciach nadobowiązkowych i zawodach sportowych nie zwalnia ucznia z obowiązku uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego Postawa ucznia na zajęciach obowiązkowych - brana jest pod uwagę aktywność ucznia podczas lekcji oraz gotowość ucznia do zajęć. Forma kontroli: Aktywność bieżąca - obserwacja ucznia, zadania praktyczne. Gotowość do zajęć - analiza dziennika nauczyciela wychowania fizycznego. Uczeń, który w semestrze wykazał się 100% gotowością do zajęć (zawsze czynnie ćwiczy) premiowany jest cząstkową oceną celującą. 11. Wystawione oceny kontroli bieżącej nauczyciel powinien umotywować ustnie, wskazując uczniowi braki w umiejętnościach, sprawnościach i wiadomościach. 12. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ramach zajęć klasowolekcyjnych dwa razy w każdym okresie. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji to przede wszystkim brak stroju sportowego lub jego części. Za każde kolejne (powyżej dwóch) nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje -", natomiast w przypadku wykorzystania określonego limitu 3 punktów -, uczeń otrzymuje oceną cząstkową niedostateczną. Zgłoszenie nieprzygotowania na zapowiedzianym sprawdzianie (umiejętności, wiadomości) oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu.

3 13. Zasady poprawy wyników pracy ucznia Usprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie zobowiązuje ucznia do ustalenia terminu uzupełnienia zaliczenia w ciągu tygodnia. Uczeń ma prawo do poprawy jednej niekorzystnej oceny w ciągu semestru z zapowiedzianych albo niezapowiedzianych form kontroli. Może tego dokonać na bieżąco w ciągu tygodnia lub na koniec semestru. Na 3 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną/końcoworoczną nauczyciel na prośbę ucznia (uczniów) wyznacza jedną lekcję, która musi odbyć się w przeciągu 2 tygodni, umożliwiając uczniowi poprawienie jednej niekorzystnej oceny uzyskanej z sprawdzianów umiejętności, sprawności i wiadomości. Oceny z aktywności podczas zajęć nie podlegają trybowi poprawy. 14. Tryb ustalenia oceny wyższej niż przewidywana na 1 tydzień przed klasyfikacją końcoworoczną jest zgodny z opisanym w WSO. 15. Nauczyciel na 1 miesiąc przed klasyfikacją informuje wychowawcę klasy o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 16. Na 1 tydzień przed klasyfikacją końcoworoczną nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie końcoworocznej z zajęć wychowania fizycznego. 17. Klasyfikowanie wstawianie ocen śródrocznych i końcoworocznych Na ocenę z wychowania fizycznego składają się cząstkowe oceny z zajęć prowadzonych w ramach systemu klasowo-lekcyjnego (realizacja wymagań podstawy programowej), zajęć edukacji zdrowotnej oraz oceny z zajęć do wyboru (realizacja dodatkowych treści) Ocenę śródroczną i końcoworoczną wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach systemu klasowo-lekcyjnego, uwzględniając ocenę ucznia uzyskaną w ramach zajęć do wyboru Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, czyli ocena z wychowania fizycznego jest wypadkową: Chęci - wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań, aktywności na zajęciach. Postępu - poziomu osiągniętych zmian w umiejętnościach i sprawności w stosunku do diagnozy początkowej. Postawy - stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowania w przebieg zajęć i stosunku do własnej aktywności i zdrowia. Rezultatu - informacji o osiągniętych wynikach, dokładności wykonania zadania, poziomu zdobytej wiedzy (stopień opanowania materiału programowego) Kryteria ocen z wychowania fizycznego: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: o spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, o wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, o umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania (w tym również uczestniczenie w nadobowiązkowych zajęciach sportowo-rekreacyjnych w szkole lub poza nią oraz udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych), o wzorowo wypełnia obowiązek gotowości do lekcji, o prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, o wykazuje wzorową postawę w stosunku do współćwiczących, o opanował umiejętności i wiadomości ponadpodstawowe, uzyskując wyniki w przedziale % podczas zadań kontrolno-oceniających. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: o całkowicie opanował materiał programowy, o ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, o zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie, o systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnianiu, o prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, o bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania,

4 o jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń, o wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć, o posiada duże wiadomości i szerokie umiejętności w zakresie kultury fizycznej. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: o w zasadzie opanował materiał programowy, o ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość płynnie i dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi. o aktywnie uczestniczy w zajęciach, o bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, o osiąga postęp w poszczególnych klasach w opanowaniu umiejętności i wiadomości, o wykazuje się dobrą sprawnością ogólną, o jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń, o z pomocą nauczyciela potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności na lekcji. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: o uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami, o wywiązuje się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, o osiąga przynajmniej minimalny postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości, o potrafi wykonać najprostsze ćwiczenia przy pomocy nauczyciela, popełniając błędy, o przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń, Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: o uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym, o uczestniczy w zajęciach i wywiązuje się z powierzonych obowiązków w stopniu minimalnym, o ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi. o ma duże braki w umiejętnościach i wiadomościach z zakresu treści programowych, o wykazuje wyraźny brak nawyków higienicznego i zdrowego trybu życia. o na zajęciach wychowania fizycznego przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, o nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu fizycznym. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: o jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program, o nie opanował umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, o wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami. o charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie kultury fizycznej. o wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do specyfiki przedmiotu, o nie bierze czynnego udziału w lekcji, o swoim zachowaniem dezorganizuje grupę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, o jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznozawodowej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania Uczeń bardzo sprawny fizycznie lub/i czynnie uczestniczący w kulturze fizycznej nadobowiązkowej, który w rażący sposób zaniedbuje obowiązek uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego z wyłączeniem powodów zdrowotnych (frekwencja w danym okresie poniżej 70%) nie może uzyskać oceny śródrocznej (końcoworocznej) celującej.

5 17.7. Uczeń mniej sprawny fizycznie, ale systematyczny, którego frekwencja na lekcjach w danym okresie jest powyżej 90% zasługuje w klasyfikacji śródrocznej (końcoworocznej) na ocenę co najmniej dobrą Uczeń, który na skutek zwolnienia lekarskiego obejmującego zakresem powyżej 50% wszystkich zrealizowanych zajęć lekcyjnych, ma możliwość uzyskania oceny śródrocznej (końcoworocznej) po zaliczeniu zaległych testów i sprawdzianów w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Dyrektor szkoły może również zwolnić w/w ucznia z obecności na lekcji. Nieobecność ta nie jest wliczana do ogólnej frekwencji Przy jednorazowych zwolnieniach lekarskich na czas do 1 miesiąca, zwolnienia z ćwiczeń dokonuje nauczyciel prowadzący. Przy kolejnym zwolnieniu lekarskim tego samego ucznia zwolnienia z ćwiczeń dokonuje dyrektor szkoły Przy jednorazowych zwolnieniach lekarskich na czas nie krótszy niż 2 miesiące zwolnienia z ćwiczeń dokonuje tylko dyrektor szkoły Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego ma obowiązek uczestniczenia w lekcji i przynoszenia sportowego obuwia zmiennego. Uczeń pełni rolę pomocnika nauczyciela w przygotowaniu i organizacji zajęć W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego (cały okres lub rok szkolny) w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony" Uczeń, który z powodów zdrowotnych w ostatnim okresie klasy trzeciej był zwolniony z zajęć wychowania fizycznego (uczeń był klasyfikowany w poprzednich klasach i w okresie I klasy trzeciej) może być klasyfikowany z ostatnią oceną klasyfikacyjną z tego przedmiotu, czyli ocena śródroczną. 18. Pozostałe kwestie oceniania dokonuje się zgodnie z opisanymi w WSO. Podpis nauczycieli wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie obowiązującego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i zawiera szczegółowe rozwiązania w ocenianiu z wychowania fizycznego w I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie klasy III 19. Cele PSO są zgodne z celami opisanymi w WSO. 20. Nauczyciel na początku każdego okresu informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych (podstawowych i ponadpodstawowych) oraz sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wymagania programowe dla poszczególnych klas zawarte są w planie dydaktycznym i podawane są przy rozpoczynaniu poszczególnych działów nauczania. 21. Ocenianie śródokresowe obejmuje wiadomości i umiejętności uczniów oraz ich aktywność w niżej wymienionych obszarach: 3.1Obszary podstawowe: Stopień opanowania materiału programowego (standardy wymagań programowych): Stopień opanowania umiejętności ruchowych. Indywidualny poziom sprawności fizycznej ucznia i jego postępy. Wiedza ucznia i umiejętności jej wykorzystania w praktycznym działaniu Obszary dodatkowe: Postawa ucznia i jego stosunek do przedmiotu (gotowość i aktywność na lekcjach). Udział ucznia w różnorodnych zajęciach nadobowiązkowych (pozalekcyjnych, pozaszkolnych), zawodach sportowych Ocenę aktywności bieżącej ucznia odbywa się za pomocą ocen cząstkowych oraz w punktach + i - wg następujących kryteriów: Punkt odnotowany w dzienniku jako,,+'' o wartości 0,5 punktu doliczanego do średniej ocen cząstkowych uczeń w semestrze może zdobyć 3 punkty,,+'' np. za wyróżniającą się aktywność na lekcjach,

6 wykonanie drobnych pomocy przyborów sportowych (szarfy, woreczki...), przygotowanie i przeprowadzenie rozgrzewki, propozycje i przygotowanie ćwiczeń, pomoc przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie dzienniczka samokontroli i samooceny, pomoc w porządkowaniu pomieszczeń, bazy sportowej, magazynu, dodatkowe samodzielne inicjatywy związane z działalnością sportowo-rekreacyjną klasy i szkoły, osiągnięcie postępu w poziomie opanowania wybranej umiejętności ruchowej lub sprawności fizycznej Punkt odnotowany w dzienniku jako,,-'' o wartości,,- 0,5'' punktu, doliczonego do średniej ocen cząstkowych uczeń otrzymuje za: odmowę, bez uzasadnienia, wykonania zadnia ruchowego, każdy kolejny brak stroju sportowego poza dozwolonym limitem nieprzygotowań, nieposzanowanie sprzętów i przyborów, złe zachowanie się w czasie reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, samowolne opuszczenie obiektu sportowego. nieodpowiednie zachowanie, wulgarność i brak dyscypliny, przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, wszelkie przejawy niehigienicznego trybu życia (nieodpowiedni strój), szkodzenie własnemu zdrowiu (np. papierosy, alkohol). Uczeń może maksymalnie otrzymać 3 punkty + i,,-'' 22. Nauczyciel ma prawo za pomocą testu lub sprawdzianu rozpoznać możliwości i umiejętności ruchowe uczniów klas. Wyniki są wyłącznie informacją dla nauczyciela, nie zapisuje się ich w dzienniku i nie uwzględnia przy wystawianiu oceny za okres. 23. Uczeń z frekwencją 50% i mniejszą może być nieklasyfikowany z danego przedmiotu niezależnie od uzyskanych ocen 24. Formy sprawdzania i oceniania uczniów z wychowania fizycznego (oraz narzędzia kontroli) obejmujące poniższe obszary: 6.1.Obszary podstawowe: Poziom umiejętności ruchowych - nauczyciel ocenia ucznia z tych działów, które były przedmiotem nauczania w danym okresie (np. gimnastyka, p. nożna, p. koszykowa, lekka atletyka, itp.), uwzględniając przede wszystkim postęp i dokładność wykonania zadania testowego. Forma kontroli: sprawdziany praktyczne (np. wykonanie określonego ćwiczenia, zestawu ćwiczeń, układu, ewolucji, elementu technicznego, itp.) Poziom sprawności fizycznej (siła, szybkość, skoczność, wytrzymałość, itd.) - nauczyciel przeprowadza bez wcześniejszej zapowiedzi i stanowią podstawę oceny poziomu sprawności motorycznej. Uzyskane wyniki są do wglądu u nauczyciela prowadzącego. Forma kontroli: testy sprawności fizycznej (badające poszczególne komponenty sprawności motorycznej) Wiadomości - ocena stanu wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej (np. sprawność morfofunkcjonalna, motoryczna, troska o zdrowie, umiejętności sędziowania, znajomość terminologii, gier sportowych i rekreacyjnych) Forma kontroli: odpowiedź ustna, sprawdzian pisemny lub praktyczny Obszary dodatkowe - uczeń może uzyskać dodatkowe oceny lub punkty a" lub b" Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych - uczeń uczestniczący w nieobowiązkowej kulturze fizycznej oceniany jest 2 razy w roku szkolnym przed zakończeniem każdego okresu. Systematyczne uczestnictwo ucznia w zajęciach nadobowiązkowych oraz starty w zawodach sportowych (międzyszkolnych i pozaszkolnych) premiowane jest cząstkową oceną celującą. Udział w zajęciach nadobowiązkowych i zawodach sportowych nie zwalnia ucznia z obowiązku uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego Postawa ucznia na zajęciach obowiązkowych - brana jest pod uwagę aktywność ucznia podczas lekcji oraz gotowość ucznia do zajęć. Forma kontroli: Aktywność bieżąca - obserwacja ucznia, zadania praktyczne.

7 Gotowość do zajęć - analiza dziennika nauczyciela wychowania fizycznego. Uczeń, który w semestrze wykazał się 100% gotowością do zajęć (zawsze czynnie ćwiczy) premiowany jest cząstkową oceną celującą. 25. Wystawione oceny kontroli bieżącej nauczyciel powinien umotywować ustnie, wskazując uczniowi braki w umiejętnościach, sprawnościach i wiadomościach. 26. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji dwa razy w każdym okresie. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji to przede wszystkim brak stroju sportowego lub jego części. Za każde kolejne (powyżej dwóch) nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje -", natomiast w przypadku wykorzystania określonego limitu 3 -, uczeń otrzymuje oceną cząstkową niedostateczną. Zgłoszenie nieprzygotowania na zapowiedzianym sprawdzianie (umiejętności, wiadomości) oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu. 27. Zasady poprawy wyników pracy ucznia Usprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie zobowiązuje ucznia do ustalenia terminu uzupełnienia zaliczenia w ciągu tygodnia. Uczeń ma prawo do poprawy jednej niekorzystnej oceny w ciągu semestru z zapowiedzianych albo niezapowiedzianych form kontroli. Może tego dokonać na bieżąco w ciągu tygodnia lub na koniec semestru. Na 3 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną/końcoworoczną nauczyciel na prośbę ucznia (uczniów) wyznacza jedną lekcję, która musi odbyć się w przeciągu 2 tygodni, umożliwiając uczniowi poprawienie jednej niekorzystnej oceny uzyskanej z sprawdzianów umiejętności, sprawności i wiadomości. Oceny z aktywności podczas zajęć nie podlegają trybowi poprawy. 28. Tryb ustalenia oceny wyższej niż przewidywana na 1 tydzień przed klasyfikacją końcoworoczną jest zgodny z opisanym w WSO. 29. Nauczyciel na 1 miesiąc przed klasyfikacją informuje wychowawcę klasy o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 30. Na 1 tydzień przed klasyfikacją końcoworoczną nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie końcoworocznej z zajęć wychowania fizycznego. 31. Klasyfikowanie wstawianie ocen śródrocznych i końcoworocznych Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, czyli ocena z wychowania fizycznego jest wypadkową: Chęci - wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań, aktywności na zajęciach. Postępu - poziomu osiągniętych zmian w umiejętnościach i sprawności w stosunku do diagnozy początkowej. Postawy - stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowania w przebieg zajęć i stosunku do własnej aktywności i zdrowia. Rezultatu - informacji o osiągniętych wynikach, dokładności wykonania zadania, poziomu zdobytej wiedzy (stopień opanowania materiału programowego) Kryteria ocen z wychowania fizycznego: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie (w tym również uczestniczenie w nadobowiązkowych zajęciach sportowo-rekreacyjnych w szkole lub poza nią oraz udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych). Wzorowo wypełnia obowiązek gotowości do lekcji (zawsze ćwiczy - brak nieprzygotowań). Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia. Opanował umiejętności i wiadomości ponadpodstawowe, uzyskując wyniki w przedziale % podczas zadań kontrolno-oceniających. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnianiu. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć (wykorzystał maksymalnie 2 nieprzygotowania - brak stroju - w semestrze). Chętnie doskonali swoją sprawność motoryczną, posiada duże wiadomości i szerokie umiejętności w zakresie kultury fizycznej.

8 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który aktywnie uczestniczy w zajęciach, bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, osiąga postęp w poszczególnych klasach w opanowaniu umiejętności i wiadomości. Prowadzi higieniczny tryb życia, wykazuje się dobrą sprawnością ogólną. Z pomocą nauczyciela potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności na lekcji. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który wywiązuje się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, osiąga przynajmniej minimalny postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości. Potrafi wykonać najprostsze ćwiczenia przy pomocy nauczyciela, popełniając błędy. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uczestniczy w zajęciach i wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Uczeń ma duże braki w umiejętnościach i wiadomościach z zakresu treści programowych, biernie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje wyraźny brak wiadomości i nawyków higienicznego i zdrowego trybu życia. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje grupę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i nie sportowy tryb życia. Nie opanował umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznozawodowej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania Uczeń bardzo sprawny fizycznie lub/i czynnie uczestniczący w kulturze fizycznej nadobowiązkowej, który w rażący sposób zaniedbuje obowiązek uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego z wyłączeniem powodów zdrowotnych (frekwencja w danym okresie poniżej 70%) nie może uzyskać oceny śródrocznej (końcoworocznej) celującej Uczeń mniej sprawny fizycznie, ale systematyczny, którego frekwencja na lekcjach w danym okresie jest powyżej 90% zasługuje w klasyfikacji śródrocznej (końcoworocznej) na ocenę co najmniej dobrą Uczeń, który na skutek zwolnienia lekarskiego obejmującego zakresem powyżej 50% wszystkich zrealizowanych zajęć lekcyjnych, ma możliwość uzyskania oceny śródrocznej (końcoworocznej) po zaliczeniu zaległych testów i sprawdzianów w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Dyrektor szkoły może również zwolnić w/w ucznia z obecności na lekcji. Nieobecność ta nie jest wliczana do ogólnej frekwencji Przy jednorazowych zwolnieniach lekarskich na czas do 1 miesiąca, zwolnienia z ćwiczeń dokonuje nauczyciel prowadzący. Przy kolejnym zwolnieniu lekarskim tego samego ucznia zwolnienia z ćwiczeń dokonuje dyrektor szkoły Przy jednorazowych zwolnieniach lekarskich na czas nie krótszy niż 2 miesiące zwolnienia z ćwiczeń dokonuje tylko dyrektor szkoły Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego ma obowiązek uczestniczenia w lekcji i przynoszenia sportowego obuwia zmiennego. Uczeń pełni rolę pomocnika nauczyciela w przygotowaniu i organizacji zajęć W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego (cały okres lub rok szkolny) w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony" Uczeń, który z powodów zdrowotnych w ostatnim okresie klasy trzeciej był zwolniony z zajęć wychowania fizycznego (uczeń był klasyfikowany w poprzednich klasach i w okresie I klasy trzeciej) może być klasyfikowany z ostatnią oceną klasyfikacyjną z tego przedmiotu, czyli ocena śródroczną. 14. Pozostałe kwestie oceniania dokonuje się zgodnie z opisanymi w WSO. Podpis nauczycieli wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego rok szkolny

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego rok szkolny Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego rok szkolny 2018-2019. Na lekcjach wychowania fizycznego będą oceniane: -postawy wobec wychowania fizycznego i zdrowego ciała (strój, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT OCENY Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. OCENIANE BĘDĄ ; 1. Sumienne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o: 1. Podstawę programową z wychowania fizycznego. 2. Statut Gimnazjum w Starych Proboszczewicach.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100. Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100. Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby każdy mógł z niego skorzystać. J. Śniadecki Wychowanie fizyczne należy traktować

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA ZASADY OCENIANIA SKALA OCEN: 1 niedostateczny 2 dopuszczający 3 dostateczny 4 dobry 5 bardzo dobry 6 celujący Uczeń może otrzymać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. LOTNICTWA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. LOTNICTWA POLSKIEGO Założenie: Każdy uczeń, który wykaże się zaangażowaniem i dobrą wolą może otrzymać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAWIERAJĄCY WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Radomiu Nauczyciele realizujący: nauczyciele wychowania fizycznego w II LO im M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie A. ZASADY OCENIANIA Zgodnie z nową podstawą programową ocena półroczna i roczna wystawiana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W MRZEZINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W MRZEZINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W MRZEZINIE Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania fizycznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego

Wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego Wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Ocena osiągnięć ucznia odbywać będzie się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I - III GIMNAZJUM I. Uczniowie oceniani są głównie za wkład pracy na zajęciach, a także: postawę wobec zajęć wychowania fizycznego (tzn. strój

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o: 1. Podstawę programową z wychowania fizycznego. 2. Statut Szkoły Podstawowej w Starych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania

Bardziej szczegółowo

L I C E U M / G I M N A Z J U M

L I C E U M / G I M N A Z J U M PSO WF.1 Wymagania w zakresie oceniania z wychowania fizycznego opracowane na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego I. Podstawy prawne: Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z : - Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Ocena pracy ucznia Uczeń oceniany jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego. Na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM I LICEUM w roku szkolnym 2018/2019

WYCHOWANIE FIZYCZNE - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM I LICEUM w roku szkolnym 2018/2019 WYCHOWANIE FIZYCZNE - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM I LICEUM w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel: Zbigniew Woźniak grupy: G3ab ch, G3d ch, I A dz. I. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania nauczyciele wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania nauczyciele wychowania fizycznego Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Obowiązujący od roku szkolnego 2007/2008 Tygodniowa liczba godzin przedmiotu: 3 godziny PSO opracowali: nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły.

Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. Kryteria oceny z wychowania fizycznego Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Radosław Wącisz Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile Rok szkolny 2017/18 Przedmiotowy system oceniania kl. 7 SPTS, kl. 2 i 3 GTS Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROBNINIE

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROBNINIE KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROBNINIE Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W RATAJACH SŁUPSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W RATAJACH SŁUPSKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W RATAJACH SŁUPSKICH Założenia ogólne. Celem głównym wychowania fizycznego jest zaszczepienie nawyków systematycznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego. w zawodzie: Technik ekonomista Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej

Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego. w zawodzie: Technik ekonomista Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Wymagania edukacyjne z przedmiotu wychowanie fizyczne w zawodzie: Technik ekonomista Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej dla kas I-IV na rok szkolny 2017/2018 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego Przedmiotowy system oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE WYCIĄG ZE STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE 7 12.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE WYMAGANIA PRIORYTETOWE 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie Wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni

Wewnątrzszkolne Ocenianie Wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni Wewnątrzszkolne Ocenianie Wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z 2. Przedmiotowy System Oceniania ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w Publicznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej Zasady oceniania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania z Wychowania Fizycznego. 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne. SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 4 Sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO obwiązujący w XLI LO w Krakowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO obwiązujący w XLI LO w Krakowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO obwiązujący w XLI LO w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania Programem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Wewnątrzszkolne ocenianie w odniesieniu do wychowania fizycznego określa: obszary oceniania przedmiot oceny w każdym obszarze szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PSO polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu oraz postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2017/2018 w klasie II, III gimnazjum Imię i nazwisko nauczyciela Marek Szromba, Grzegorz Majcherczyk, Daniel Pochopień Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego. Wymagania priorytetowe

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego. Wymagania priorytetowe Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego PSO ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria oceniania z wychowania fizycznego dla klasy IV,V,VI,VII. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

Zasady i kryteria oceniania z wychowania fizycznego dla klasy IV,V,VI,VII. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem Zasady i kryteria oceniania z wychowania fizycznego dla klasy IV,V,VI,VII Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem rok szkolny 2017/2018 Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach.

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach. Ocenianie odbywa się za pomocą: Informacje wstępne. 1. Obserwacji ucznia: przygotowanie do lekcji, posiadanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym

Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie Czym kieruję się i w jaki sposób oceniam uczniów klas IV-VI na lekcjach wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok szkolny 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok szkolny 2014/2015 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 SKALA OCEN W ocenianiu cząstkowym, semestralnym i rocznym stosowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej w Chorzewie Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej w Chorzewie Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej w Chorzewie Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Nauczyciele uczący: Renata Czerwińska, Roman Gojlik, Justyna Grankowska, Olga Piórkowska, Agnieszka Kmieć, Arkadiusz Majewski, Dariusz Kęsy Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej Nauczyciel wychowania fizycznego: Paweł Mazur Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego na rok szkolny 2010 / 2011 1. Uczeń może być niesklasyfikowany, jeżeli ilość godzin opuszczonych przekracza 50%. 2. Na początku roku szkolnego uczeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1) Nauczyciel na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach zapoznaje uczniów z:

I. Postanowienia ogólne 1) Nauczyciel na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach zapoznaje uczniów z: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE I. Postanowienia ogólne 1) Nauczyciel na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach zapoznaje uczniów z: - przedmiotowym systemem oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE. II etap edukacyjny Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE. II etap edukacyjny Klasy IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Cele kształcenia - wymagania ogólne II etap edukacyjny Klasy IV-VI Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII I. Ogólne zasady oceniania: KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie WYBRANE ZASADY I WYMAGANIA Z WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w Szkole Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w Szkole Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego w Katowicach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 1. Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z obowiązującymi przepisami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU SKALA OCEN W ocenianiu cząstkowym, semestralnym i rocznym stosowane są następujące stopnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w Gimnazjum nr 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w Gimnazjum nr 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum nr 55 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM SZARYCH SZEREGÓW W BEŁCHATOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM SZARYCH SZEREGÓW W BEŁCHATOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM SZARYCH SZEREGÓW W BEŁCHATOWIE I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne przedmiotowego systemu oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Celem głównym wychowania fizycznego jest zaszczepienie nawyków systematycznego uczestnictwa przez całe życie w różnorodnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI Podstawa prawna: KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Elżbieta Grześkowiak mgr Stanisława Szarłata mgr Beata Hołowko mgr Renata Golczyk mgr Agnieszka Lorenc mgr Mirosław

Bardziej szczegółowo

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, Kryteria oceniania z wychowania fizycznego stosowane przez wszystkich nauczycieli nauczających przedmiotu w roku szkolnym 2010/2011, w klasach I III liceum Problem oceny z wychowania fizycznego to temat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Cele oceniania 1. Informowanie o poziomie sprawności ruchowej ucznia, o postępach w motoryce i umiejętnościach ruchowych ucznia, o trudnościach i specjalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE. z wychowania fizycznego

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE. z wychowania fizycznego PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE z wychowania fizycznego Ocena z wychowania fizycznego winna służyć: Pozyskaniu przez nauczyciela i uczniów informacji o stanie procesu nauczania i uczenia się. Zwiększenia zainteresowania

Bardziej szczegółowo

VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Wychowanie Fizyczne

VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Wychowanie Fizyczne VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie Fizyczne Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego dla czwartego etapu kształcenia kl.i-iii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Dla klas 4 i 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Dla klas 4 i 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Dla klas 4 i 5 I Cele wychowania fizycznego Harmonijny rozwój fizyczny ucznia poprzez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących rozwój

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Ocena z wychowania fizycznego powinna być wypadkową w odniesieniu do :

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Ocena z wychowania fizycznego powinna być wypadkową w odniesieniu do : PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocena z wychowania fizycznego powinna być wypadkową w odniesieniu do : - wysiłku ucznia wkładanego w usprawnianie się i wywiązanie z podejmowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ogólne warunki dotyczące funkcjonowania ucznia na lekcjach wychowania fizycznego 1. Uczeń na początku roku jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r dotyczącym zmiany sposobu oceniania na zajęciach wychowania fizycznego, przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego należy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM im. B. PRUSA w KARCZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PUBLICZNE GIMNAZJUM im. B. PRUSA w KARCZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PUBLICZNE GIMNAZJUM im. B. PRUSA w KARCZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klasy VB Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klasy VB Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Rok szkolny 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klasy VB Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Rok szkolny 2017/2018 Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego oddziały gimnazjalne Cele edukacyjne w wychowaniu fizycznym: Wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego w Gimnazjum KRYTERIA OCENY. Celujący (6) Ustaloną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

Zakres wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego w Gimnazjum KRYTERIA OCENY. Celujący (6) Ustaloną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : Zakres wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego w Gimnazjum OCENA KRYTERIA OCENY Celujący (6) Ustaloną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : - spełnia wymagania edukacyjne na ocenę ustaloną bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Urszula Kierczak, Janusz Janota Zdrowie Sport - Rekreacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CELUJĄCA 6 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb (5). 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO)

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO) KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO) Przedmiot oceny z wychowania fizycznego: Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczna lub dopuszczająca Ocenę niedostateczną

Ocenę dostateczna lub dopuszczająca Ocenę niedostateczną Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich dla klasy I i II realizowany dla rocznika 2012/13, 2013/14. Na podstawie programu nauczania Urszuli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Cele

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Cele Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Cele Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego ma na celu : poinformowanie ucznia o poziomie jego sprawności fizycznej oraz brakach w tym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach w roku szkolnym 2016/2017

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach w roku szkolnym 2016/2017 Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach w roku szkolnym 2016/2017 Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, w szczególności bierzemy pod uwagę

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne oceniania i klasyfikowania uczniów z wychowania fizycznego:

I. Zasady ogólne oceniania i klasyfikowania uczniów z wychowania fizycznego: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z REKREACJI Społeczne Gimnazjum "Dwójka" Nr 45 STO im. Pawła Jasienicy Rok szkolny 2016/17. Na zajęcia wychowania fizycznego składa się 2h/ tygodniowo rekreacji oraz 2h/tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z wychowania fizycznego. w Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej

Przedmiotowe ocenianie z wychowania fizycznego. w Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej Przedmiotowe ocenianie z wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej 1. Ocenianie przedmiotowe z wychowania fizycznego zostało opracowane w oparciu o: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków warunków sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. CELE OCENIANIA: Poinformowanie ucznia o stanie jego osiągnięć sportowych w tym zakresie, Pomoc uczniom w planowaniu swojego rozwoju, Motywowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JELENIEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JELENIEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JELENIEJ GÓRZE Wymagania i kryteria ocen z wychowania fizycznego obejmują obszary: A. Aktywność, postawa na lekcji B. Opanowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH Opracowali: Anna Konieczna Radosław Konieczny Spis treści: I. Podstawa prawna PZO. II. Cele oceniania osiągnięć uczniów.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - reprezentuje umiejętności ruchowe na najwyższym poziomie - uczestniczy we wszystkich formach zajęć programowych -

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014

PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014 PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014 PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY UCZNIA: 1. OCENA POSTAWY I AKTYWNOŚCI NA LEKCJACH WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Ocena z wychowania fizycznego spełnia następujące funkcje:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Ocena z wychowania fizycznego spełnia następujące funkcje: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiot oceny z wychowania fizycznego: Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Ocena w wychowaniu fizycznym

Ocena w wychowaniu fizycznym Ocena w wychowaniu fizycznym Funkcja oceny: - dydaktyczna - wychowawcza - społeczna Uczeń jest oceniany za: - posiadane umiejętności (sprawdziany, testy sprawności- szczegółowe kryteria oceniania) i ich

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DRUGI ETAP KSZTAŁCENIA (KL. IV - VI) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZACZARNIU ROK SZKOLNY 2015/2016

Bardziej szczegółowo