Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasach IV VI Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasach IV VI Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasach IV VI Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie opracowany na podstawie programu: Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach4-6 szkoły podstawowej - Lech Łabecki, Marta Łabecka. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 100 w Krakowie. I Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, zadania dodatkowe, odpowiedzi ustne, testy, kartkówki, sprawdziany zadania domowe, przygotowanie uczniów do zajęć. II Zasady oceniania: na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary; ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie); uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie; sprawdziany (większa partia materiału) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem; poprawie ulegają oceny niedostateczne oraz dopuszczające; prace pisemne z materiału bieżącego (testy, kartkówki), obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie muszą być zapowiadane we wcześniejszym terminie oraz nie ulegają poprawie; uczeń nieobecny na sprawdzianie (nieobecność poniżej jednego tygodnia), teście lub kartkówce pisze go/ją na pierwszych zajęciach od pojawienia się w szkole; przy realizacji zadań oceniane będą: umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, estetyka wykonanej pracy przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu, umiejętność zarządzania informacją, umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy; każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem); nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności. III Zasady przyznawania ocen z prac pisemnych: 95% możliwych do uzyskania punktów + zadanie dodatkowe: celujący 100% - 90%: bardzo dobry 89% - 75%: dobry 74% - 50%: dostateczny

2 49% - 30%: dopuszczający 29% - 0%: niedostateczny IV Ustalenie i wystawianie oceny semestralnej i rocznej: Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych prze ucznia ocen. V Wymagania edukacyjne: Klasa IV Ocena celująca: - uzasadnia, dlaczego należy stosować się do regulaminu podczas zajęć technicznych - planuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole - określa rozmieszczenie poszczególnych grup znaków bezpieczeństwa - wymienia zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg - wyjaśnia i uzasadnia, które znaki drogowe są ważne dla pieszych - prace wykonuje w sposób twórczy - formułuje reguły bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię - ocenia bezpieczeństwo pieszego w różnych sytuacjach - wykazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym - ocenia, z jakimi zagrożeniami na drodze mogą się zetknąć piesi w obszarze niezabudowanym - analizuje, jak noszenie odblasków wpływa na widoczność pieszych na drodze - wykazuje się kreatywnością, projektując element odblaskowy - formułuje zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej - wyjaśnia, dlaczego piktogramy są uniwersalne. - odnajduje w rozkładzie jazdy dogodne połączenie z przesiadką - wybiera dogodne połączenie środkami komunikacji publicznej - planuje trasę wycieczki, uwzględniając atrakcje turystyczne - określa, jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk - formułuje reguły bezpiecznego zachowania się pieszych na drodze i w jej pobliżu - omawia zasady przechodzenia przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór oraz torowisko tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej - wskazuje, jak należy zachować się na miejscu wypadku - prezentuje argumenty zwolenników jazdy rowerem - omawia właściwości poszczególnych typów rowerów - wyjaśnia zasady działania i funkcjonowania poszczególnych układów w rowerze - omawia sposoby konserwacji poszczególnych elementów roweru - odnajduje w różnych źródłach informacje nt. naprawy najczęstszych usterek w rowerze - określa, od czego zależy częstotliwość przeprowadzania konserwacji roweru - wyjaśnia, o czym informują określone znaki i stosuje się do nich - posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczńśtwa - wyjaśnia zasady pierwszeństwa obowiązujące na drogach dla rowerów i przejazdach dla rowerów - omawia sposób poruszania się rowerzysty po chodniku i jezdni - wymienia zasady obowiązujące rowerzystów, gdy przemieszczają się w kolumnie rowerowej - wyjaśnia konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania manewrów na drodze - wymienia sytuacje, w których obowiązuje zakaz wyprzedzania i zawracania - wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem

3 - wymienia, kto może kierować ruchem - opisuje sposób zachowania rowerzysty w określonych sytuacjach drogowych - wypowiada się nt. zasady ograniczonego zaufania - uzasadnia konieczność używania elementów zwiększających bezpieczeństwo rowerzysty na drodze - twórczo wykorzystuje gotową pracę do utrwalania wiedzy - omawia środki ostrożności, które należy zachować podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie Ocena bardzo dobra: - opisuje różne rodzaje dróg - wyznacza trasę wycieczki - posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - podaje cechy znaków danego rodzaju - opisuje część drogi - wyróżnia rodzaje dróg - wymienia kolejność działań operacyjnych - szacuje czas kolejnych działań - posługuje się terminami obszar zabudowany i niezabudowany - projektuje element odblaskowy przypinany do plecaka - posługuje się terminami: środki komunikacji publicznej, piktogram, rozkład jazdy - wyjaśnia znaczenie piktogramów - planuje cel wycieczki i dobiera odpowiedni środek transportu - wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy z uwzględnieniem atrakcji turystycznych - podaje najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych - zakłada opatrunek na skaleczenie - definiuje terminy: pobocze, autostrada - określa, które pojazdy nazywa się uprzywilejowanymi - przedstawia hierarchię poleceń i sygnałów spotykanych na skrzyżowaniach - podaje przykłady znaków drogowych z każdej grupy - tłumaczy znaczenie znaków poziomych - wskazuje znaki odnoszące się bezpośrednio do pieszych - określa, jakie znaczenie dla środowiska ma poruszanie się rowerem - rozróżnia typy rowerów - nazywa części wchodzące w skład poszczególnych układów - określa, co należy do dodatkowego wyposażenia roweru - przeprowadza konserwację roweru - wskazuje odpowiedniki znaków poziomych wśród znaków pionowych - prawidłowo posługuje się terminami: włączanie się do ruchu, skręcanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie - omawia właściwy sposób wykonywania skrętu w prawo i w lewo na skrzyżowaniu na jezdni jedno- i dwukierunkowej - określa, w jaki sposób jest kierowany ruch na skrzyżowaniu - odczytuje gesty osoby kierujących ruchem Ocena dobra: - posługuje się terminami: droga, chodnik, droga rowerowa, jezdnia, torowisko, pas ruchu, autostrada - wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń podczas zajęć technicznych - stosuje się do informacji przekazywanych przez znaki drogowe

4 - właściwie organizuje miejsce pracy - prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru zgodnie z ich przeznaczeniem - wskazuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu pieszego na przejściu dla pieszych - wskazuje, na jakich częściach ubrania pieszego powinny być odblaski, aby był on widoczny po zmroku na drodze - czyta ze zrozumieniem rozkład jazdy - projektuje własny piktogram na podstawie gotowych wzorów - wyznacza trasę pieszej wycieczki - pakuje plecak samodzielnie i w racjonalny sposób - wyróżnia rodzaje znaków drogowych - opisuje trasę wycieczki - opisuje właściwy sposób poruszania się rowerem - wymienia układy w rowerze - opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy - prawidłowo posługuje się terminami: znaki drogowe pionowe i poziome - tłumaczy znaczenie wybranych znaków drogowych - wykonuje manewry wymijania, wyprzedzania, omijania, zawracania - wymienia sytuacje, w których rowerzysta może korzystać z chodnika - określa, w jaki sposób jest kierowany ruch na skrzyżowaniu - podaje zasady pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowania - wymienia zasady ułatwiające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze - wyjaśnia, na czym polega zasada organicznego zaufania Ocena dostateczna: - uczeń opanował treści na ocenę dopuszczającą oraz: - rozróżnia znaki bezpieczeństwa - wykonuje pracę według przyjętych założeń - dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy - posługuje się terminami: przejście dla pieszych, sygnalizator - określa sposób poruszania się po drogach w obszarze niezabudowanym - wyjaśnia konieczność noszenia odblasków - odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na terenie kąpieliska - potrafi wyjaśnić znaczenie niektórych znaków drogowych - opisuje, w jaki sposób powinni zachować się uczestnicy ruchu w przykładowych sytuacjach na drodze - w dużym stopniu odczytuje informacje przekazywane przez znaki drogowe - wymienia najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów - określa, jak jest oznaczona droga dla rowerów i kto ma prawo się po niej poruszać Ocena dopuszczająca: - wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom drogowym - określa przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole - nazywa części drogi - wymienia rodzaje znaków drogowych - opisuje sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez niej - podaje przykład właściwego zachowania w środkach komunikacji miejskiej - ustala, jak należy zachować się na drodze, aby nie doszło do wypadku - wymienia numery telefonów alarmowych - wymienia warunki niezbędne do zdobycia karty rowerowej - wylicza elementy obowiązkowego wyposażenia roweru

5 - wymienia kolejne czynności rowerzysty włączającego się do ruchu - przedstawia czynności niedozwolone dla rowerzysty Klasa V Ocena celująca: - omawia właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych - podaje charakterystyczne cechy wyrobów wykonanych z włókien naturalnych i sztucznych - określa wykorzystanie poszczególnych ściegów krawieckich - wykonuje próbki ściegów starannie i zgodnie z wzorem - projektuje ubrania, wykazując się pomysłowością - formułuje ocenę gotowej pracy - określa właściwości i zastosowanie różnych wytworów papierniczych - przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki papieru - omawia budowę pnia drzewa - wyjaśnia, jak oszacować wiek drzewa - określa właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych - wymienia przykłady zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych - przestawia zastosowanie narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych - opisuje, w jaki sposób otrzymuje się tworzywa sztuczne - przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych - tłumaczy zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z tworzywami sztucznymi - formułuje wnioski nt. właściwości metali, wynikające z przeprowadzonych badań - określa rolę segregacji odpadów - tłumaczy termin: elektrośmieci - dba o estetykę tekstów zapisanych pismem technicznym - omawia pojęcie normalizacji w rys. techn. - dba o estetykę i poprawność wykonywanego rysunku - samodzielnie wykonuje ćwiczenie do tematu Pismo techniczne - omawia kolejne etapy szkicowania - wykonuje szkic techniczny przedmiotu z zachowaniem odpowiedniej kolejności działań Ocena bardzo dobra: - przedstawia zastosowanie przyborów krawieckich - posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa szacuje czas kolejnych działań - posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton - podaje, kto i kiedy wynalazł papier - rozróżnia wytwory papiernicze - posługuje się terminami; drewno, pień, tartak, trak, tarcica, materiały drewnopochodne - wymienia nazwy gatunków drzew liściastych i iglastych - nazywa rodzaje tarcicy -opisuje proces przetwarzania drewna - podaje przykłady przedmiotów wykonanych z różnego rodzaju tworzyw - określa właściwości tworzyw -przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki metali - poprawnie posługuje się - omawia właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych - podaje charakterystyczne cechy wyrobów wykonanych z włókien naturalnych i sztucznych

6 - określa wykorzystanie poszczególnych ściegów krawieckich - wykonuje próbki ściegów starannie i zgodnie z wzorem - projektuje ubrania, wykazując się pomysłowością - formułuje ocenę gotowej pracy - określa właściwości i zastosowanie różnych wytworów papierniczych - przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki papieru - omawia budowę pnia drzewa - wyjaśnia, jak oszacować wiek drzewa - określa właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych - wymienia przykłady zastosowania drewna i materiałów metali - prawidłowo segreguje odpady - wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów terminami: metal, ruda, stop, niemetal, metale żelazne, metale nieżelazne - bada właściwości metali - poprawnie posługuje sie terminami: odpady, recykling, surowce organiczne, surowce wtórne, segregacja - wyjaśnia, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego - planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości śmieci gromadzonych w domu - określa funkcje narzędzi kreślarskich i pomiarowych - starannie wykreśla proste rysunki - omawia znaczenie stosowania pisma technicznego - przedstawia zastosowanie poszczególnych linii i prawidłowo posługuje się nimi na rysunku - podaje wysokość i szerokość znaków pisma technicznego - stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów - posługuje się terminem: normalizacja - oblicza wielkość formatów rysunkowych w odniesieniu do formatu A4 - sporządza rys. w podanej podziałce - wykonuje tabliczkę rysunkową - wyznacza osie symetrii narysowanych figur - tłumaczy, dlaczego rys. techn. opisuje sie za pomocą uniwersalnego języka technicznego Ocena dobra: - poprawnie posługuje się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg, konserwacja odzieży - rozróżnia materiały włókiennicze - wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych na metkach odzieżowych - projektuje ubiory na różne okazje - wykonuje próbki poszczególnych ściegów - wymienia kolejność działań (operacji technologicznych) - prawidłowo posługuje się przyborami krawieckimi - wykonuje pracę według przyjętych założeń - omawia proces produkcji papieru - wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru - rozróżnia rodzaje materiałów drewnopochodnych - rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych - charakteryzuje tworzywa sztuczne ze względu na ich właściwości - wymienia zastosowanie różnych -przedstawia zastosowanie przyborów krawieckich - posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa szacuje czas kolejnych działań

7 - posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton - podaje, kto i kiedy wynalazł papier - rozróżnia wytwory papiernicze - posługuje się terminami; drewno, pień, tartak, trak, tarcica, materiały drewnopochodne - wymienia nazwy gatunków drzew liściastych i iglastych - nazywa rodzaje tarcicy -opisuje proces przetwarzania drewna - podaje przykłady przedmiotów wykonanych z różnego rodzaju tworzyw - określa właściwości tworzyw - przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki metali - poprawnie posługuje się - omawia właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych - podaje charakterystyczne cechy wyrobów wykonanych z włókien naturalnych i sztucznych - określa wykorzystanie poszczególnych ściegów krawieckich - wykonuje próbki ściegów starannie i zgodnie z wzorem - projektuje ubrania, wykazując się pomysłowością - formułuje ocenę gotowej pracy - określa właściwości i zastosowanie różnych wytworów papierniczych - przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki papieru - omawia budowę pnia drzewa - wyjaśnia, jak oszacować wiek drzewa - określa właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych - wymienia przykłady zastosowania drewna i materiałów metali - prawidłowo segreguje odpady - wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów - prawidłowo posługuje się przyborami do kreślenia i pomiaru - wykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi - poprawnie wykonuje szkic - odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry określa format zeszytu przedmiotowego - rozróżnia linie rysunkowe i wymiarowe Ocena dostateczna: - omawia konieczność różnicowania stroju w zależności od okazji - rozróżnia ściegi krawieckie - właściwie organizuje stanowisko pracy - dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy - podaje nazwy surowców wykorzystywanych do produkcji papieru - podaje nazwy narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych - podaje nazwy narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych - określa rodzaje metali - omawia, w jaki sposób otrzymuje się metale - podaje nazwy narzędzi do obróbki metali - rozpoznaje niektóre narzędzia kreślarskie i pomiarowe - odwzorowuje poprawnie pismem technicznym niektóre litery i cyfry - uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste szkice techniczne Ocena dopuszczająca: - próbuje organizować właściwie stanowisko pracy - wymienia nazwy przyborów krawieckich

8 - podejmuje się robienia pokrowca na telefon - podaje podstawowe nazwy surowców wykorzystywanych do produkcji papieru - tłumaczy, jak się otrzymuje drewno - wymienia rodzaje drzew - omawia rodzaje tworzyw sztucznych - omawia sposoby zagospodarowania odpadów - wyjaśnia, do czego wykorzystuje się rysunek techniczny - próbuje odwzorować niektóre litery i cyfry w piśmie technicznym Klasa VI Ocena celująca: - planuje działania prowadzące do udoskonalenia osiedla mieszkaniowego - określa, jakimi symbolami oznacza się poszczególne obiekty osiedlowe - wskazuje wady i zalety poszczególnych rodzajów budynków mieszkalnych - podaje znaczenie elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych - formułuje ocenę gotowej pracy - wykazuje się pomysłowością i starannością, projektując wnętrze pokoju swoich marzeń - formułuje ocenę gotowej pracy - rozróżnia symbole poszczególnych elementów obwodów elektrycznych - oblicza koszt zużycia poszczególnych zasobów - wyjaśnia zasady działania wskazanych urządzeń - wykazuje się znajomością nowych technologii stosowanych w produkcji urządzeń audiowizualnych - rysuje symbole poszczególnych elementów obwodów elektrycznych i podaje objaśnienia - określa, na czym polega rzutowanie aksonometryczne - omawia kolejne etapy przedstawienia brył w rzutach aksonometrycznych - wskazuje różnicę między rzutami izometrycznymi a di metrycznymi - samodzielnie wykonuje rysunki starannie i zgodnie z zasadami wymiarowania - formułuje sposoby na zachowanie zdrowia - oblicza czas trwania danej aktywności fizycznej, konieczny do zużytkowania kilokalorii zawartych w określonym produkcie spożywczym - wskazuje zdrowsze zamienniki produktów zawierających dodatki chemiczne - odróżnia żywność przetworzoną od nieprzetworzonej Ocena bardzo dobra: - projektuje idealne osiedle - omawia funkcjonalność osiedla - przyporządkowuje urządzenia do instalacji, których są częścią - wymienia nazwy elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych - tłumaczy konieczność stosowania jednolitej zabudowy - określa, czym zajmują się osoby pracujące w zawodach związanych z budową domu - szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) - wymienia zasady funkcjonalnego urządzania pokoju - wyróżnia w pokoju strefy do nauki, wypoczynku i zabawy - szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) - buduje obwód elektryczny wg schematu - omawia zasady działania różnych instalacji w budynku mieszkalnym - opisuje, jak podłączone są poszczególne instalacje w domu

9 - uzasadnia potrzebę pozyskiwania energii elektrycznej z naturalnych źródeł - przeprowadza pomiary zużycia prądu, wody (i gazu) w określonym czasie - wskazuje w domu miejsca, w których znajdują się liczniki wchodzące w skład poszczególnych instalacji - podaje praktyczne sposoby zmniejszania zużycia prądu, gazu i wody - tłumaczy pojęcie klasy energetycznej - przestawia reguły korzystania z karty gwarancyjnej - odnajduje w instrukcji obsługi potrzebne informacje - przedstawia budowę poszczególnych sprzętów audiowizualnych - omawia zasady bezpiecznej obsługi wybranych urządzeń - wymienia nazwy zawodów związanych z obróbką dźwięku i wyjaśnia, czym zajmują się wykonujące je osoby - omawia zastosowanie instalacji znajdujących się na terenie osiedla i w poszczególnych budynkach - wyjaśnia, na czym polega rzutowanie prostokątne - omawia etapy i zasady rzutowania - zachowuje odpowiednią kolejność działań podczas wykonywania rzutów prostokątnych - wykonuje rzuty izometryczne i dimetryczne ukośne brył - przedstawia wskazane przedmioty w izometrii i dimetrii ukośnej - kreśli rzuty aksonometryczne bryły na podstawie jej rzutów prostokątnych - prawidłowo stosuje linie, znaki i liczby wymiarowe - rysuje i wymiaruje wskazany przedmiot - omawia sposoby wymiarowania rysunku technicznego - podaje przykłady aktywności fizycznej odpowiedniej dla osób w jego wieku - omawia wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka - określa znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka - omawia zawartość piramidy zdrowego żywienia - układa menu o określonej wartości kalorycznej z zachowaniem zasad racjonalnego żywienia - omawia pojęcie żywności ekologicznej - charakteryzuje sposoby konserwacji żywności Ocena dobra: -wymienia nazwy instalacji osiedlowych - wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje - omawia kolejne etapy budowy domu - prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki drewna z zachowaniem zasad bezpieczeństwa -wykonuje pracę wg przyjętych założeń - projektuje wnętrze pokoju swoich marzeń - tworzy kosztorys wyposażenia pokoju nastolatka - prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki drewna z zachowaniem zasad bezpieczeństwa -wykonuje pracę wg przyjętych założeń - posługuje się terminami: instalacja, elektrownia, tablica rozdzielcza, bezpieczniki - omawia rodzaje elektrowni i tłumaczy, co jest w nich źródłem zasilania - nazywa elementy obwodów elektrycznych - prawidłowo odczytuje wskazania liczników - omawia budowę wybranych urządzeń AGD - wymienia zagrożenia związane z nieodpowiednią eksploatacją sprzętu gosp. dom. - rozpoznaje oznaczenia umieszczane na artykułach gosp. dom., określające ich klasę energetyczną - określa zastosowanie urządzeń audiowizualnych - wyjaśnia, do czego służy określony sprzęt audiowizualny - stosuje odpowiednie linie do zaznaczania konturów rzutowanych brył

10 - wykonuje rzutowanie prostych brył geometrycznych, posługując się układem osiągnięcia - rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty prostokątne określonych brył - posługuje się terminami: rzutowanie aksonometryczne, izometria, dimetria ukośna i prostokątna - odróżnia rzuty izometryczne od rzutów w dimetrii ukośnej - uzupełnia rysunki w izometrii i dimetrii ukośnej - opracowuje poradnik, w którym zachęca rówieśników do aktywności fizycznej - przedstawia zasady właściwego odżywiania wg piramidy zdrowego żywienia - ustala, jakie produkty powinny być podstawą diety - omawia wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie człowieka - określa wartość odżywczą wybranych produktów na podst. informacji zamieszczonych na opakowaniach - wymienia nazwy substancji dodawanych do żywności i omawia, jak są one oznaczone - odczytuje z opakowań produktów informacje o dodatkach chemicznych - omawia etapy obróbki wstępnej żywności - przedstawia sposoby konserwacji żywności Ocena dostateczna: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - określa typ zabudowy przeważający w okolicy jego zamieszkania - podaje nazwy zawodów związanych z budową domu - właściwie organizuje miejsce pracy - wymienia kolejność działań - rysuje plan własnego pokoju - dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu - właściwie organizuje miejsce pracy wymienia kolejność działań - określa funkcje instalacji występujących w budynku - rozpoznaje rodzaje liczników - określa funkcje urządzeń domowych - odczytuje ze zrozumieniem instrukcje obsługi wybranych sprzętów gospodarstwa domowego - posługuje się terminem: sprzęt audiowizualny - przyporządkowuje urządzenia do poszczególnych instalacji - posługuje się terminami: rzutnia, rzut główny (rzut z przodu), rzut boczny, rzut z góry - rozróżnia poszczególne rzuty: główny (z przodu), boczny i z góry - wymienia nazwy rodzajów rzutów aksonometrycznych - nazywa elementy zwymiarowanego rysunku technicznego - wymienia przykłady działań zaliczanych do dużej i umiarkowanej aktywności fizyczne - wymienia nazwy produktów dostarczających odpowiednich składników odżywczych - odczytuje z opakowań produktów spożywczych informacje o ich kaloryczności - wyjaśnia, czym się różni żywność przetworzona od nieprzetworzonej - podaje nazwy metod obródki cieplnej żywności Ocena dopuszczająca: - określa, jakie obiekty i instytucje powinny się znaleźć na osiedlu - wymienia rodzaje budynków mieszkalnych - dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy - omawia, jakie funkcje pełni pokój nastolatka - dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy - wymienia instalacje w mieszkaniu

11 - wymienia nazwy instalacji znajdujących się w domu - wymienia urządzenia elektryczne stosowane w domu - wymienia nazwy urządzeń audiowizualnych - nazywa instalacje zasilające poszczególne urządzenia - posługuje się terminem: rzutowanie prostokątne - wymienia nazwy przyborów kreślarskich - wyjaśnia, co to jest wymiarowanie - wyjaśnia, co to jest aktywność fizyczna - wyjaśnia, co to jest piramida zdrowego żywienia, co to są składniki odżywcze - wyjaśnia pojęcie: żywność ekologiczna - wymienia urządzenia elektryczne służące do przygotowywania posiłków.

TECHNIKA kl. 4 Wymagania edukacyjne. I Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach zajęć technicznych:

TECHNIKA kl. 4 Wymagania edukacyjne. I Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach zajęć technicznych: TECHNIKA kl. 4 Wymagania edukacyjne I Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, zadania dodatkowe, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ I. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje obiekty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa?

WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa? Założone osiągnięcia ucznia: WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa? LP. Temat Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: 1 Na osiedlu rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Temat Na osiedlu Dom bez tajemnic To takie proste! Mostek dla chomika W pokoju Wymagania podstawowe Uczeń: rozpoznaje obiekty na planie osiedla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 Temat Wymagania ogólne Uczeń: I półrocze Wymagania szczegółowe Uczeń: ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 1. Na osiedlu rozpoznaje obiekty na

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI TEMAT LEKCJI OCENA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ IV: TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Na osiedlu rozpoznaje obiekty na planie osiedla określa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 6 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. V WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. V WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Materiały i ich zastosowanie 1. Od włókna do ubrania poprawnie posługuje się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6 . Na osiedlu. Dom bez tajemnic Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie Temat Ocena Wymagania edukacyjne. To takie proste! Mostek dla chomika. W pokoju nastolatka

Bardziej szczegółowo

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy V 1. Od włókna do ubrania 1 Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE poprawnie posługuje się terminami:

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2 Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne zagospodarowanie osiedla osiedlowe instytucje użyteczności publicznej infrastruktura osiedla 2. Dom bez tajemnic rodzaje etapy budowy domu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 1. Na osiedlu 1 Rozpoznaje obiekty na planie osiedla 2 Określa, jakie obiekty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV oprac. Beata Łabiga KLASA IV ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Wymagania programowe z techniki w klasie IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Wymagania programowe z techniki w klasie IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Wymagania programowe z techniki w klasie IV Wymagania podstawowe wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V Rozdział III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE(12 godzin lekcyjnych) poprawnie posłuży się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca konieczne Ocena dostateczna podstawowe Ocena dobra rozszerzające Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Podstawowe (dostateczny) Wymagania Rozszerzające (dobry)

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa IV. Wymagania na ocenę śródroczną

Zajęcia techniczne Klasa IV. Wymagania na ocenę śródroczną Zajęcia techniczne Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną planuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole, wykazuje się kreatywnością, projektując element odblaskowy, samodzielnie wyznacza trasę wycieczki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV OCENA TEMAT LEKCJI dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ I: BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (P) Uczeń: TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU. określa, jakie obiekty i instytucje powinny

Wymagania podstawowe (P) Uczeń: TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU. określa, jakie obiekty i instytucje powinny Wymagania szczegółowe z techniki w kl.6 KSP, 2018/19 P wymagania podstawowe (dop., dst.) PP wymagania ponadpodstawowe (db., bdb.) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował treści nauczania objęte

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) Uczeń: przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt prawidłowo organizuje miejsce pracy dba o

Bardziej szczegółowo

Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Lech Łabecki, Marta Łabecka

Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.   Lech Łabecki, Marta Łabecka Temat Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: omawia funkcjonalność osiedla przyporządkowuje urządzenia do, których

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje - określa typ zabudowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE technika kl. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE technika kl. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE technika kl. IV WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Odniesienia do podstawy programowej Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Wymagania podstawowe Uczeń: 4.1 wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6) szkoły podstawowej pt. Jak to działa. Autorzy: Lech Łabecki

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl. V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej.

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Temat Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe/konieczne Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy V. Od włókna do ubrania Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeń: rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie planuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. nauczyciel: Irena Olejnik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. nauczyciel: Irena Olejnik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6) szkoły podstawowej pt. Jak to

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNIE ORAZ METODY SPRAWDZANIA WIEDZY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH klasa VI

WYMAGANIA EDUKACYJNIE ORAZ METODY SPRAWDZANIA WIEDZY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH klasa VI Kryteria oceniania WYMAGANIA EDUKACYJNIE ORAZ METODY SPRAWDZANIA WIEDZY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH klasa VI Oceniając osiągnięcia, zwraca się uwagę na: rozumienie zjawisk technicznych, umiejętność wnioskowania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania podstawowe Temat Uczeń: 1. Bezpieczeństwo wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom przede wszystkim w szkole wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu TECHNIKA dla klasy IV SP

Wymagania z przedmiotu TECHNIKA dla klasy IV SP Wymagania z przedmiotu TECHNIKA dla klasy IV SP Temat W pracowni technicznej Bezpieczeństwo przede wszystkim Na Pan Stop Piechotą po mieście Wymagania podstawowe Uczeń: wymienia zasady bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA IV Temat BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV Temat Bezpieczeństwo przede wszystkim Na drodze To takie proste! Pan Stop Piechotą po mieście Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A SEMESTR I TEMATY 1-16 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie,

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania z techniki dla klasy 5

Wymagania z techniki dla klasy 5 Wymagania z techniki dla klasy 5 1. Wszystko o papierze Temat Na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń: Na ocenę dobrą i bardzo dobrą uczeń: Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Ocena niedostateczna: uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne klasa IV Ocena dopuszczający przestrzega regulaminu pracowni technicznej organizuje miejsce pracy rozpoznaje wybrane znaki bhp,

Bardziej szczegółowo

programowej przestrzega regulaminu pracowni technicznej I W pracowni technicznej

programowej przestrzega regulaminu pracowni technicznej I W pracowni technicznej Wymagania z techniki dla uczniów klasy czwartej Temat Wymagania na ocenę dopuszczającą i dostateczną Wymagania na ocenę dobrą i bardzo dobrą Odniesienia do podstawy 1. W pracowni technicznej wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną

Wymagania na ocenę dostateczną Odniesienie do podstawy SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W KALISZU Strona 1 z 6 L.p. Proponowany temat jednostki metodycznej dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą. 1 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5.

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania podaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 wymagania podstawowe wie, jak zapobiegać wypadkom w szkole zna i rozumie zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej przestrzega

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Zagadnienia, materiał nauczania przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat I. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania 2 rola materiałów papierniczych w życiu

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Rok szkolny 2016/2017

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu Jak to działa? Rok szkolny 06/07 Temat. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Na drodze 3. To takie proste! Pan Stop 6. Piechotą po mieście przyczyny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE klasy IV - VI 1. Na lekcjach zajęć technicznych oceniane będą: a. Zadania wytwórcze b. Wiadomości i umiejętności - sprawdziany, kartkówki, rysunek techniczny,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 1. W pracowni technicznej 1 Przestrzega regulaminu pracowni technicznej 2 Planuje stanowisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Ocena dopuszczająca wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu technika w klasie 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu technika w klasie 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu technika w klasie 4 Temat Zakładane osiągnięcia uczniów Uwagi 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim 3. Na drodze To takie proste! Pan Stop 1. BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV Dział podręcznika Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach techniki Ocenę dopuszczającą zna i stosuje regulamin pracowni zna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Wymagania Podstawowe Rozszerzające (dobry) (dostateczny)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Wymagania Podstawowe Rozszerzające (dobry) (dostateczny)

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ZASADY PRACY NA LEKCJACH ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Wymagania podstawowe Uczeń: ZASADY PRACY NA LEKCJACH ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl. VI Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA Oceniana Bezpieczeństwo przede wszystkim zna przyczyny wypadków w szkole zna regulamin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania na kolejne, wyższe oceny zawierają w sobie wymagania na oceny niższe. Ocena niedostateczna to ocena dla ucznia, który: nie wykazuje zainteresowania

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat Liczba godzin Treść nauczania 1. Wszystko o papierze 2 rola materiałów papierniczych w życiu codziennym etapy produkcji papieru rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa IV

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa IV Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa IV Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE PWymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl.iv Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym zajęcia techniczne klasa 4a i 4b rok szkolny 2018/19

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym zajęcia techniczne klasa 4a i 4b rok szkolny 2018/19 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym zajęcia techniczne klasa 4a i 4b rok szkolny 2018/19 Temat 1. Regulamin i bezpieczeństwo w pracowni technicznej. Kryteria oceniania. 2. Bezpieczeństwo przede

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 6 Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Temat. 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Odniesienia do podstawy programowej. Temat. 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? i podręcznika Jak to działa? dla klasy IV, dostosowanego do wieloletniości zawiera 30 jednostek lekcyjnych Temat

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania 1. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 1 regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIśSZYM OTOCZENIU Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć na lekcjach techniki w kl. IV S.P. Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na:

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć na lekcjach techniki w kl. IV S.P. Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć na lekcjach techniki w kl. IV S.P. Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: rozumienie zjawisk technicznych, umiejętność wnioskowania, czytanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca (wym. konieczne) Ocena dostateczna (wym. podstawowe) Ocena dobra (wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania 1. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 1 regulamin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa VI WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa VI I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Temat Środki dydaktyczne. Na osiedlu s. 08 0 arkusz brystolu, kredki plan osiedla. Dom bez tajemnic

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania na kolejne, wyższe oceny zawierają w sobie wymagania na oceny niższe. Ocena niedostateczna to ocena dla ucznia, który: nie wykazuje zainteresowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA kl 6 (NOWA ERA)

KRYTERIA OCENIANIA kl 6 (NOWA ERA) KRYTERIA OCENIANIA kl 6 (NOWA ERA) Oceniając osiągnięcia, zwraca się uwagę na: rozumienie zjawisk technicznych, umiejętność wnioskowania, czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Stopień celujący Stopień bardzo dobry Stopień dobry Stopień dostateczny Stopień dopuszczający Stopień niedostateczny

Stopień celujący Stopień bardzo dobry  Stopień dobry Stopień dostateczny Stopień dopuszczający Stopień niedostateczny Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania

Bardziej szczegółowo