ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN. ZMIANA STUDIUM NR I zmiany w części tekstowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN. ZMIANA STUDIUM NR I zmiany w części tekstowej"

Transkrypt

1 Burmistrz Świebodzina Województwo Lubuskie ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN ZMIANA STUDIUM NR I zmiany w części tekstowej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. r. Warszawa

2 Zmiana I Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, przyjętej Uchwałą Nr XIII / 135 / 2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011 r. ma charakter punktowy. W związku z tym niniejszy załącznik do uchwały przyjmującej Zmianę I studium określa zmiany w zakresie części tekstowej studium części I (uwarunkowania), II (kierunki) i III (uzasadnienie i synteza). Załączniki do uchwały stanowią ponadto wyrysy z części graficznej opracowania dotyczące poszczególnych elementów objętych zmianą. Dla uczytelnienia wersji jednolitej dokumentu studium, wszystkie zmiany w przeznaczeniu 25 terenów, określone na rysunku kierunków studium i oznaczone numerami porządkowymi, wymienione zostały jedynie w części III Uzasadnieniu zawierającym objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezie ustaleń projektu zmiany studium. Rysunek 1. Obszary zmian przeznaczeń terenów gminy i miasta Świebodzin wraz z numerami porządkowymi 2

3 Część obszarów, dla których zmieniono przeznaczenie terenu nie wymagała uzupełnienia zapisów w zakresie kierunków zmian i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów obszary nr 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dla tych obszarów przeznaczenie terenu tożsame jest z przyjętymi w Uchwale Nr XIII / 135 / 2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011 r. zapisami. Nie wyszczególniono ich zatem w części II studium, rozdziale nr 3. Dla obszarów, które wymagały uzupełnienia zapisów w zakresie kierunków zmian i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów obszary o numerach porządkowych 2, 5, 6, 9, 17 dodano stosowne zapisy w części II studium, rozdziale nr CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII / 135 / 2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: a) W części wstępnej, zatytułowanej Podstawa formalno prawna, po ostatnim zdaniu wprowadza się zapis w brzmieniu: [Zmiana I studium stanowi zmianę aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XIII/135/2011 z dnia 28 października 2011 r. Podstawę formalno prawną opracowania stanowi Uchwała Nr XXVI/336/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XIII/135/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin. Zmiana I obowiązującego dokumentu planistycznego związana jest ze złożonymi wnioskami do studium, ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także zmianą kwestii regulowanych przez przepisy odrębne. Tym samym zakres zmiany I studium dotyczy: - wprowadzenia obszarów górniczych Radoszyn I i Raków I; - aktualizacji przebiegu granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska ; - wyznaczenia na rysunku zmiany studium granic historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin; - 25 zmian w zakresie przeznaczenia terenów, których zasięg i zakres zmiany określony w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany I studium. Zmiana I wyróżniona została w tekście studium nawiasem kwadratowym i cyfrą rzymską I, stanowiącą przypis do aktualizowanych bądź zmienianych zapisów. Na rysunkach studium obszary zmiany I studium w zakresie przeznaczenia terenów oznaczone zostały kolorem niebieskim i numerem porządkowym obszaru zmiany (od 1 do 25). Aktualizacje i uzupełnienia na rysunkach studium przebiegu granic obszarów górniczych, GZWP i obszaru zabytkowego wpasowane zostały w przyjęte wcześniej oznaczenia studium. W niniejszej Zmianie I studium uwzględnione zostały ustalenia określone w Zmianie planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, przyjętej Uchwałą Nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r. Zmiana planu województwa z 2012 r. stanowi aktualizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego przyjętego w październiku 2002 (Uchwała Nr XXXVII/272/2002 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 października 2002 r.), w oparciu o który sporządzone było studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2011 r. Zmiana I studium wpasowana została w obowiązujący dokument, tworząc jednolite opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin.] b) W rozdziale 2. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w pkt Surowce naturalne - występowanie udokumentowanych złóż kopalin, w tabeli 13. Rejestr obszarów złóż na terenie miasta i gminy Świebodzin wprowadza się zmianę w wierszu 4. obszar nr 7112 Radoszyn został zniesiony, a także wprowadza się 2 nowe wiersze związane z obszarami Radoszyn I i Raków I: 3

4 Podstawowe Podstawowe [7112 Radoszyn I Z1:DGKw /26101/12/BG Aktywny Podstawo wej Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego ropa naftowa (główna), gaz ziemny (towarzysząca) 589,53 ha brak danych 10-4/3/192 Raków I Z1:DW.III Aktywny Pospolitej Złoża kruszyw naturalnych kruszywo naturalne 6,49 ha brak danych] c) W rozdziale 2. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w pkt Hydrologia, w ppkt 2 po ostatnim zdaniu dodaje się zapis w brzmieniu: [W zmianie I studium zaktualizowano przebieg granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr Wielkopolska Dolina Kopalna.] d) W rozdziale 5. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, w tabeli 20. Rejestr obszarów i terenów górniczych na terenie miasta i gminy Świebodzin wprowadza się zmianę w wierszu 4. obszar nr 7112 Radoszyn został zniesiony, a także wprowadza się 2 nowe wiersze związane z obszarami Radoszyn I i Raków I: [7112 Radoszyn I Z1:DGKw /26101/12/BG ważna do aktywny Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego ropa naftowa (główna), gaz ziemny (towarzysząca) 589,53 ha PGNiG S.A., w Warszawie ul. M. Kasprzaka Warszawa 10-4/3/192 Raków I Z1:DW.III aktywny Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego ropa naftowa (główna), gaz ziemny (towarzysząca) 589,53 ha P. Andrzej Pankowski; Agencja Finans Plus Nowy świat Sulechów] e) W rozdziale 5. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, poniżej tabeli 20. Rejestr obszarów i terenów górniczych na terenie miasta i gminy Świebodzin dodaje się zapis w brzmieniu: [Obszary zmiany I studium oznaczone numerami porządkowymi 1, 3-6, 8-19, objęte są koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego PGNiG w Warszawie: Świebodzin Wolsztyn, nr 24/95/p z dnia 3 sierpnia 1995 r., ważną do dnia 31 grudnia 2015 r.] I f) W rozdziale 9. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, w pkt Uwarunkowania wynikające z dokumentów szczebla wojewódzkiego, w ppkt Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego po ostatnim zdaniu wprowadza się zapis: [W niniejszej Zmianie I studium uwzględnione zostały ustalenia określone w Zmianie planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, przyjętej Uchwałą Nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r. Zmiana planu województwa z 2012 r. stanowi aktualizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego przyjętego w październiku 2002 (Uchwała Nr XXXVII/272/2002 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 października 2002 r.), w oparciu o który sporządzone było studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2011 r.] 2. CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII / 135 / 2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: a) Na początku dokumentu, przed rozdziałem 1 Cele polityki przestrzennej dodaje się zapis w brzmieniu: [Zmiana I studium stanowi zmianę aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XIII/135/2011 z dnia 28 października 2011 r. 4

5 Podstawę formalno prawną opracowania stanowi Uchwała Nr XXVI/336/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XIII/135/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin. Zmiana I wyróżniona została w tekście studium nawiasem kwadratowym i cyfrą rzymską I, stanowiącą przypis do aktualizowanych bądź zmienianych zapisów. Na rysunkach studium obszary zmiany I studium w zakresie przeznaczenia terenów oznaczone zostały kolorem niebieskim i numerem porządkowym obszaru zmiany (od 1 do 25). Aktualizacje i uzupełnienia na rysunkach studium przebiegu granic obszarów górniczych, GZWP i obszaru zabytkowego wpasowane zostały w przyjęte wcześniej oznaczenia studium. Dla uczytelnienia wersji jednolitej dokumentu studium, wszystkie zmiany w przeznaczeniu terenów, określone na rysunku kierunków studium i oznaczone numerami porządkowymi, wymienione zostały jedynie w części III Uzasadnieniu zawierającym objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezie ustaleń projektu zmiany studium. Część obszarów, dla których zmieniono przeznaczenie terenu nie wymagała uzupełnienia zapisów w zakresie kierunków zmian i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów obszary nr 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dla tych obszarów przeznaczenie terenu tożsame jest z przyjętymi w Uchwale Nr XIII / 135 / 2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011 r. zapisami. Nie wyszczególniono ich zatem w części II studium, rozdziale nr 3. Dla obszarów, które wymagały uzupełnienia zapisów w zakresie kierunków zmian i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów obszary o numerach porządkowych 2, 5, 6, 9, 18 dodano stosowne zapisy w części II studium, rozdziale nr 3.] b) W rozdziale 3. Kierunki zmian i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy, w pkt 3.4. Tereny funkcjonalne zainwestowane i rozwojowe gminy, w ppkt Tereny zabudowy i infrastruktury technicznej : dla terenów zabudowy usług publicznych (UP), terenów zabudowy usług publicznych z zielenią urządzoną (UP/ZP) oraz terenów zabudowy usług publicznych z placem publicznym (UP/KP) po drugim tirecie dodaje się tiret w brzmieniu: - [dla terenu objętego zmianą I studium zlokalizowanego w Świebodzinie przy ul. Łęgowskiej, oznaczonego numerem porządkowym 2, funkcja podstawowa: u usługi publiczne z możliwością lokalizacji lądowiska dla helikopterów jednostek ratowniczych;] dla terenów aktywności gospodarczej (AG), terenów aktywności gospodarczej, w tym zabudowy produkcyjnej o charakterze rolniczym (AG r) oraz terenów aktywności gospodarczej, w tym zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 (AG/UC) po drugim tirecie dodaje się cztery tirety w brzmieniu: - [dla terenu objętego zmianą I studium zlokalizowanego w sołectwie Jeziory, oznaczonego numerem porządkowym 6, funkcja uzupełniająca: gospodarka odpadami z możliwością rozbudowy miejsko-gminnego składowiska odpadów;] - [dla terenu objętego zmianą I studium zlokalizowanego w sołectwie Chociule, oznaczonego numerem porządkowym 9, funkcja podstawowa: produkcja rolnicza, funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna związana z prowadzeniem działalności, zieleń izolacyjna, zabudowa administracyjna, usługowa, socjalna i biurowa służąca obsłudze funkcji podstawowej oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja;] - [dla terenu objętego zmianą I studium zlokalizowanego w sołectwie Jordanowo, oznaczonego numerem porządkowym 17, gdzie zlokalizowane jest przejście dolne przez pas drogowy autostrady dla zwierząt małych ustala się: zachowanie pasa zieleni o szerokości minimum 50 m od przejścia dolnego dla zwierząt, z wprowadzeniem nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, lokalizację ogrodzeń od strony przejścia dolnego dla zwierząt w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zwierząt na teren inwestycji, zastosowania odpowiedniego oświetlenia terenu inwestycji, nie wpływającego negatywnie na funkcjonowanie przejścia dla zwierząt;] I dla terenów strategicznych urządzeń komunikacji samochodowej (parkingi i/lub garaże buforowe) z zabudową usługową (KS/U) dodaje się tiret na końcu akapitu w brzmieniu: 5

6 - [dla terenu objętego zmianą I studium zlokalizowanego w sołectwie Jordanowo, oznaczonego numerem porządkowym 17, gdzie zlokalizowane jest przejście dolne przez pas drogowy autostrady dla zwierząt małych ustala się: zachowanie pasa zieleni o szerokości minimum 50 m od przejścia dolnego dla zwierząt, z wprowadzeniem nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, lokalizację ogrodzeń od strony przejścia dolnego dla zwierząt w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zwierząt na teren inwestycji, zastosowania odpowiedniego oświetlenia terenu inwestycji, nie wpływającego negatywnie na funkcjonowanie przejścia dla zwierząt.] I c) W rozdziale 9. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, w akapicie Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym na obszarze gminy obejmują w szczególności:, po ostatniej wymienionej inwestycji dodaje się zapis w brzmieniu: [lokalizacja lądowiska dla helikopterów jednostek ratowniczych na terenie objętym zmianą I studium zlokalizowanym w Świebodzinie przy ul. Łęgowskiej, oznaczonym numerem porządkowym 2]. d) W rozdziale 10. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w akapicie Studium wyróżnia obszary, na których realizowane są cele publiczne o znaczeniu ponadlokalnym należą do nich:, zmienia się zapis dotyczący ostatniego wymienionego obszaru na zapis w brzmieniu: [teren górniczy kopaliny stanowiącej własność Skarbu Państwa Radoszyn I NR 7112 (kopalina: ropa naftowa (główna), gaz ziemny (towarzysząca) podtyp: ropa naftowa parafinowana).] e) W rozdziale 12. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne po akapicie zaczynającym się od słów Na obszarze gminy Świebodzin występują grunty rolne kl. II - III oraz grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego., dodaje się zapis w brzmieniu: [Na terenie objętym zmianą studium nr I, zlokalizowanym w sołectwie Glińsk i oznaczonym numerem porządkowym 25, wskazana jest lokalizacja terenów usług sportu US, dla których wymagana będzie zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.] 3. CZĘŚĆ III UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM W załączniku nr 7 do Uchwały Nr XIII / 135 / 2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: a) Na początku dokumentu, przed rozdziałem 1 Synteza uwarunkowań i ich wpływ na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy dodaje się zapis w brzmieniu: [Zmiana I studium stanowi zmianę aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XIII/135/2011 z dnia 28 października 2011 r. Podstawę formalno prawną opracowania stanowi Uchwała Nr XXVI/336/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XIII/135/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin. Zmiana I wyróżniona została w tekście studium nawiasem kwadratowym i cyfrą rzymską I, stanowiącą przypis do aktualizowanych bądź zmienianych zapisów. Na rysunkach studium obszary zmiany I studium w zakresie przeznaczenia terenów oznaczone zostały kolorem niebieskim i numerem porządkowym obszaru zmiany (od 1 do 25). Aktualizacje i uzupełnienia na rysunkach studium przebiegu granic obszarów górniczych, GZWP i obszaru zabytkowego wpasowane zostały w przyjęte wcześniej oznaczenia studium.] b) W rozdziale 1 Synteza uwarunkowań i ich wpływ na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy, po akapicie zaczynającym się od słów Głównymi zagrożeniami powodowanymi przez rozwój mogą być: dodaje się zapis w brzmieniu: [W zakresie zmiany I studium zmiana uwarunkowań w stosunku do studium przyjętego Uchwałą Nr XIII / 135 / 2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011 r. odnosi się do następujących kwestii: 6

7 - wprowadzenie obszarów górniczych Radoszyn I i Raków I; - aktualizacja przebiegu granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska ; - wyznaczenie na rysunku zmiany studium granic historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin; - 25 zmian w zakresie przeznaczenia terenów, których zasięg i zakres zmiany określony w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany I studium. Wpływ zmienionych uwarunkowań w zmianie I studium jest tożsamy z przyjętymi zapisami odnośnie wpływu uwarunkowań studium na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy. Tym samym: wskazuje się konieczność objęcia szczególną ochroną obszarów w zasięgu granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska, postuluje się umożliwienie gospodarczego wykorzystania zidentyfikowanych złóż surowców naturalnych. ochrona prawna historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin ujęta została w studium jako uwarunkowanie jedynie w części tekstowej, należało zatem uzupełnić zapisy o ilustrację zasięgu przestrzennego obszaru zabytkowego.] I c) W rozdziale 2 Objaśnienie przyjętych rozwiązań w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na końcu dodaje się zapis w brzmieniu: [Zmiana I obowiązującego dokumentu planistycznego związana jest ze złożonymi wnioskami do studium, ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także zmianą kwestii regulowanych przez przepisy odrębne. Tym samym zakres zmiany I studium dotyczy: - wprowadzenia obszarów górniczych Radoszyn I i Raków I; - aktualizacji przebiegu granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska ; - wyznaczenia na rysunku studium granic historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin; - 25 zmian w zakresie przeznaczenia terenów, których zasięg i zakres zmiany określony w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany I studium.] d) W rozdziale 3 Synteza ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w pkt 3.2 Przeznaczenie terenów na końcu dodaje się zapis w brzmieniu: [Zmiana I studium wprowadza 25 zmian w przeznaczeniu terenów w odniesieniu do studium przyjętego w 2011 r. Zmiany oznaczone zostały numerami porządkowymi od 1 do 25. Poszczególne zmiany w zakresie przeznaczenia terenów polegają na: 1. zmiana przeznaczenia z terenu U-UU (tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem usług mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko) na teren ZC (teren cmentarza), pozwalająca na powiększenie istniejącego cmentarza miejskiego, 2. zmiana przeznaczenia z terenu U-UU (tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem usług mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko) na teren UP (tereny zabudowy usług publicznych) z możliwością lokalizacji lądowiska dla helikopterów jednostek ratowniczych, 3. zmiana przeznaczenia z terenów MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług) na tereny MU (tereny zabudowy usługowo mieszkaniowej), 4. zmiana przeznaczenia z terenu U-UU (tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem usług mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko) na teren ZP (tereny zieleni nieurządzonej i urządzonej: parków, skwerów i zieleńców), 5. zmiana przeznaczenia z terenu U (tereny zabudowy usługowej) na teren UC (tereny zabudowy usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ), 6. zmiana przeznaczenia z terenu IT (tereny obsługi technicznej) na teren AG (tereny aktywności gospodarczej) z funkcją uzupełniającą - gospodarka odpadami z możliwością rozbudowy miejsko-gminnego składowiska odpadów, 7. zmiana przeznaczenia z terenu US (tereny usług sportu) na teren R (tereny rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych), 8. zmiana przeznaczenia z terenu MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług) na teren AG (tereny aktywności gospodarczej), 9. zmiana przeznaczenia z terenów AG (tereny aktywności gospodarczej) i Re (tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych) na teren AG r (tereny aktywności gospodarczej, w tym zabudowy produkcyjnej o charakterze rolniczym) z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej związanej z prowadzeniem działalności, 10. zmiana przeznaczenia z terenów MN/MR (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług), R (tereny rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych) i Re (tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych) na teren KS/U (tereny strategicznych urządzeń komunikacji samochodowej (parkingi i/lub garaże buforowe) z zabudową usługową), 7

8 11. zmiana przeznaczenia z terenu R (tereny rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych) na teren KS/U (tereny strategicznych urządzeń komunikacji samochodowej (parkingi i/lub garaże buforowe) z zabudową usługową), 12. zmiana przeznaczenia z terenu Re (tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych) na teren W (tereny wód otwartych), 13. zmiana przeznaczenia z terenów MN/MR (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług) i Re (tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych) na teren PE (tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin pospolitych), 14. zmiana przeznaczenia z terenów MN/MR (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług), Re (tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych), AG (tereny aktywności gospodarczej), i ZI (tereny zieleni izolacyjnej) na teren AG (tereny aktywności gospodarczej), 15. zmiana przeznaczenia z terenu R (tereny rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych) na teren MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług), 16. zmiana przeznaczenia z terenu LD (tereny dolesień) na teren UT (tereny zabudowy usług turystyki z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej), 17. zmiana przeznaczenia z terenu LD (tereny dolesień) na teren AG (tereny aktywności gospodarczej) i teren KS/U (tereny strategicznych urządzeń komunikacji samochodowej (parkingi i/lub garaże buforowe) z zabudową usługową), 18. zmiana przeznaczenia z terenu UP/ZP (tereny zabudowy usług publicznych z zielenią urządzoną) na teren MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług), 19. zmiana przeznaczenia z terenu UP (tereny zabudowy usług publicznych) na teren MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług), 20. zmiana przeznaczenia z terenów U (tereny zabudowy usługowej) i R (tereny rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych) na teren UM (tereny zabudowy usługowo mieszkaniowej), 21. zmiana przeznaczenia z terenu US (tereny usług sportu) na teren ZC (teren cmentarza), 22. zmiana przeznaczenia z terenu R (tereny rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych) na teren US (tereny usług sportu), 23. zmiana przeznaczenia z terenu U-UU (tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem usług mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko) na teren UM (tereny zabudowy usługowo mieszkaniowej), 24. zmiana przeznaczenia z terenów MN/RM (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług), R (tereny rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych), Re (tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych) i L (tereny lasów) na teren W (tereny wód otwartych) 25. zmiana przeznaczenia z terenu R (tereny rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych) na teren US (tereny usług sportu).] I e) W rozdziale 3 Synteza ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w pkt 3.8 Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym : w akapicie Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym na obszarze gminy obejmują w szczególności:, po ostatniej wymienionej inwestycji dodaje się zapis w brzmieniu: [lokalizacja lądowiska dla helikopterów jednostek ratowniczych na terenie objętym zmianą I studium zlokalizowanym w Świebodzinie przy ul. Łęgowskiej, oznaczonym numerem porządkowym 2]. w akapicie Studium wyróżnia obszary, na których realizowane są cele publiczne o znaczeniu ponadlokalnym należą do nich:, zmienia się zapis dotyczący ostatniego wymienionego obszaru na zapis w brzmieniu: [teren górniczy kopaliny stanowiącej własność Skarbu Państwa Radoszyn I NR 7112 (kopalina: ropa naftowa (główna), gaz ziemny (towarzysząca) podtyp: ropa naftowa parafinowana).] 8

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA Wójt Gminy Gorzyce STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ STUDIUM Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha.

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha. ANALIZA dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla działek nr 998, 349, 348, 976 i 1000 położonych w miejscowości Skuszew oraz

Bardziej szczegółowo

Nysa, r. PP.AU

Nysa, r. PP.AU PP.AU.671.3.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska PP.AU.671.5.2016 Nysa, 15.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA ZBROSŁAWICE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr.. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia.

Załącznik do uchwały nr.. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. Załącznik do uchwały nr.. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK Projekt zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK obejmujący obszar: północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania Wprowadzenie do zmiany Studium. Pierwsza edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany opracowana została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI - PROJEKT - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (OPIS

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice.

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. PP.AU.671.4.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. PP.AU.671.11.2016 Nysa, 16.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ochrona i eksploatacja złóż kruszyw naturalnych oraz rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w planowaniu przestrzennym

Ochrona i eksploatacja złóż kruszyw naturalnych oraz rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w planowaniu przestrzennym Ochrona i eksploatacja złóż kruszyw naturalnych oraz rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w planowaniu przestrzennym mgr inż. arch. Bartłomiej Stawarz AKTY PRAWNE Podstawowym aktem prawa kompleksowo

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/144/08 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 20 listopada 2008 roku

UCHWAŁA NR XXIII/144/08 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 20 listopada 2008 roku UCHWAŁA NR XXIII/144/08 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Julinek w Gminie Leszno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Gminy Kościerzyna z dnia..2017r. w sprawie uchwalenia ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla fragmentów gminy: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Materiał teoretyczny do dwiczeo system planowania przestrzennego, zagadnienia przyrodnicze w dokumentach planistycznych : studium uwarunkowao i

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Wójt Gminy Białośliwie OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Białośliwie, 2012 r. Wyniki oceny aktualności przyjęte zostały uchwałą Nr XVII

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/597/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r.

Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/597/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz. 5872 UCHWAŁA NR XXII/597/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia. SYNTEZA USTALEŃ ZMIANY STUDIUM, UZASADNIENIE PREZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.

Załącznik Nr 4. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia. SYNTEZA USTALEŃ ZMIANY STUDIUM, UZASADNIENIE PREZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA TATRZAŃSKA, W REJONIE ZWANYM BIAŁKA GRAPA Załącznik Nr 4 do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziadowa Kłoda i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień:

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień: UZASADNIENIE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Podbórzańska w Szczecinie pod nazwą Osów-Podbórzańska 1 została zainicjowana Uchwałą Nr XXII/57308 Rady Miasta Szczecin z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo w Płocku Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE POBIEDZISKA Podstawy prawne planowanie przestrzennego: - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr L/222/20l0 Rady Gminy Rokietnica z dnia 10 listopada 20l0r.

Uchwala Nr L/222/20l0 Rady Gminy Rokietnica z dnia 10 listopada 20l0r. Uchwala Nr L/222/20l0 Rady Gminy Rokietnica z dnia 10 listopada 20l0r. w sprawie oceny aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Składowisko odpadów komunalnych w Gminie Rokietnica"

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r.

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r. Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/288/13. Rada Gminy Kościerzyna

Uchwała Nr XI/288/13. Rada Gminy Kościerzyna Uchwała Nr XI/288/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 06 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów 1. Podstawa prawna Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/151/17 RADY GMINY ŁOMAZY z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXI/151/17 RADY GMINY ŁOMAZY z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXI/151/17 RADY GMINY ŁOMAZY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomazy Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. Rozdział I Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. Rozdział I Przepisy ogólne UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 terenu zabudowy zagrodowej w miejscowości Jagodnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/ 31 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/ 31 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI/ 31 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r.

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r. Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla 6 terenów położonych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 878

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 878 Województwa Dolnośląskiego Nr 38 3172 Poz. 878 878 UCHWAŁA RADY GMINY W BOLESŁAWCU z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Burmistrz Świebodzina Województwo Lubuskie ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ujednolicona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN - opracowanie:

Załącznik Nr 2. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN - opracowanie: ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA TATRZAŃSKA, W REJONIE ZWANYM BIAŁKA GRAPA Załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/477/08 Rady Miasta Zielona Góra z d 4 listopada 2008 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo