Odnowa wsi możliwości wykorzystania pozycjonowania satelitarnego GNSS dla potrzeb inwentaryzacji geodanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odnowa wsi możliwości wykorzystania pozycjonowania satelitarnego GNSS dla potrzeb inwentaryzacji geodanych"

Transkrypt

1 Odnowa wsi możliwości wykorzystania pozycjonowania satelitarnego GNSS dla potrzeb inwentaryzacji geodanych Dr inż. Izabela Piech Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Dr inż. Zbigniew Siejka Katedra Geodezji Programy odnowy wsi Program Odnowy wsi wywodzi się z krajów Europy Zachodniej i sięga swoją historią siedemdziesiątych lat XX w. Pierwsze działania notuje się w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a następnie w Dolnej Austrii. Obecnie realizowany jest w większości krajów europejskich. Ideą Programu Odnowy wsi jest aktywizacja mieszkańców, zainteresowanie ich własną wsią i bardzo szeroko pojętą tożsamością miejsca, tradycją i kulturą, przy równoczesnym zapewnieniu wszelkich osiągnięć współczesnej techniki. Zaletą obszarów wiejskich jest to, że są przeciwstawieniem zurbanizowanych terenów miejskich. Przypisana do nich otwarta przestrzeń, zieleń i spokój kształtowały się przez wiele lat bez większych problemów, a wynikało to z naturalnego układu wieś to ludzie zajmujący się rolnictwem. Przemiany zachodzące na tych obszarach zaczęły prowadzić do bezpowrotnego zanikania ich specyficznego charakteru. Zmiany te dotyczą nie tylko przestrzeni, jej widzialnej strony, ale również strony duchowej życia na wsi, jej tradycji i kultury. Uprzemysłowienie rolnictwa, wprowadzanie nowych, miejskich standardów w budownictwie i infrastrukturze oraz odmiennego stylu życia powoduje zacieranie się różnic między wsią i miastem. Obszary wiejskie, kształtowane wcześniej przez ludność zajmującą się rolnictwem, miały zdecydowanie odmienny krajobraz od miasta, wynikający z układu przestrzennego poszczególnych miejscowości i podziału gruntów. W wyniku zmian w gospodarowaniu tereny te zaczęły niebezpiecznie zbliżać się wyglądem do miast. Mieszkańcy wsi, dążąc do podniesienia standardu życia, zapominają o tym, co dla nich najważniejsze o miejscu, w którym żyją, przyciągającym swoim klimatem i odmiennością [Wilczyński 2003]. Wieś, która wcześniej zajmowała się nie tylko produkcją, ale również dystrybucją lokalnych towarów, obecnie stała się rynkiem zbytu dla hurtowni i sklepów sprowadzających artykuły z innych części kraju lub z zagranicy. Mieszkańcy tracą zatrudnienie w rolnictwie, przez co zmuszeni są do poszukiwania innych źródeł dochodów. Niejednokrotnie we wsiach panuje postawa biernego oczekiwania na coś lub kogoś, a najlepiej na pomoc finansową z zewnątrz, która odbierana jest przez mieszkańców jako jedyna możliwość rozwoju. Dla młodych ludzi najczęściej wybieraną drogą na przyszłość jest ucieczka do miasta. Długofalowy rozwój obszarów wiejskich, nie jest możliwy bez uwzględnienia wszystkich aspektów życia na wsi z równoczesnym zachowaniem ich wiejskiego" charakteru. Odnowa wsi jest jedną z możliwości ożywienia terenów wiejskich w bardzo szerokim zakresie. Istotą Programu Odnowy wsi jest jego wieloaspektowość. To nie tylko dbałość o bezpośrednie otoczenie i elewacje budynków czy porządkowanie przestrzeni publicznej, ale również pielęgnowanie dawnych tradycji lub tworzenie nowych, przez co wzmacniają się więzi społeczności lokalnych. Nie można pomijać w 41

2 tych działaniach interesu poszczególnych jednostek, jednakże jest on podporządkowany działaniom ogólnym i wizji dla całej miejscowości. Rys. 13. Odnowa elewacji budynku i bezpośredniego otoczenia (źródło: [Rill 2010]) Postępujące procesy unifikujące życie we wsiach, powodujące zanikanie tradycyjnego sposobu życia i umiastowienie wsi, były inspiracją do powstania w latach 70 ubiegłego stulecia idei Programu Odnowy wsi na terenie Niemiec, w Bawarii i Badenii-Wirtembergii. Początkowo wiązało się to ze scalaniem gruntów, wraz, z którym należało sporządzić plan odnowy wsi. Jednakże już od 1976 r. prowadzenie Odnowy wsi stało się wymogiem usankcjonowanym ustawą. W latach 70. i 80. idea ta znalazła swoich zwolenników w kolejnych regionach Niemiec, a także na terenie Dolnej Austrii. Pierwotnie jej celem było przede wszystkim polepszenie warunków życia, (co łączy się z odpowiednim rozwojem infrastruktury), stworzenie nowych miejsc pracy oraz odejście od tak typowej dla miasta anonimowości. Rys. 14. Odnowa budynków (źródło: [Rill 2010]) Ważną sprawą było, żeby mieszkańcy identyfikowali się z miejscem, w którym żyją, doceniając jego niepowtarzalną wartość. Z upływem lat zwrócono również uwagę na potencjał tkwiący w środowisku i odnawialnych źródłach energii, próbowano także osiągnąć ekonomiczną samowys- 42

3 tarczalność wsi. Istotne stało się ratowanie starych zawodów i obiektów, dbałość o zachowanie dawnych układów wsi oraz dostosowanie nowego budownictwa do regionalnego (Rys. 14 i Fot. 3). Fot. 3. Zmiana infrastruktury (fot. Autorzy, 2010) Rozpowszechnienie się Programu wywołało potrzebę wymiany doświadczeń, stąd w 1987 r. odbył się Pierwszy Europejski Kongres Odnowy wsi. Niezaprzeczalna wartość terenów wiejskich, ich rozwój, a jednocześnie ochrona były motywem zawiązania Europejskiej Wspólnoty Roboczej (ARGE) ds. Rozwoju Terenów Wiejskich i Odnowy Wsi, z siedzibą w Wiedniu. Oficjalnie powstała ona w 1989 r., a początkowo liczyła kilku członkówzałożycieli z terenu Bawarii, Hesji, Dolnej Austrii, Tyrolu i Styrii. Pomimo różnic w realizacji programów (np. w Dolnej Austrii kładzie się główny nacisk na stronę duchową życia wiejskiego, na kształtowanie więzi międzyludzkich, natomiast w Niemczech priorytetem jest polepszenie jakości życia), końcowy efekt jest taki sam aktywizacja całego społeczeństwa wiejskiego. Program Odnowy wsi zmieniał się z biegiem czasu. Początkowo dotyczył jedynie poszczególnych miejscowości, w których porządkowano przestrzeń prywatną i publiczną, jednakże z czasem zaczął obejmować projekty całościowe dla konkretnych wsi, a następnie całe regiony, przez co zwiększał szansę rozwoju każdego uczestnika. Ogromna rolę w programach odnowy wsi odgrywały społeczności lokalne. Od ich aktywności zależało czy dana wieś uczestniczyła w projektach poprawy jakości życia na wsi [Wilczyński 2003]. Proces ten dostosowuje wieś do wymogów współczesności oraz do pełnienie nowych funkcji na rzecz całego społeczeństwa. Wywołuje zmiany strukturalne w wymiarze społecznym i gospodarczym. Dotyczą one miejsca zamieszkania wraz z otoczeniem, infrastrukturą, organizacja przestrzeni publicznej, usługami, komunikacja i bezpieczeństwem. 43

4 W Bawarii odnowa wsi jest realizowana w prawnych i organizacyjnych ramach procesu komasacji gruntów. Możliwe są przy tym trzy warianty: Odnowa wsi z równoczesną komasacją gruntów, co uważa się za najlepszy sposób na wszechstronne (z punktu widzenia struktury) i najbardziej efektywne rozwiązanie, gdyż obejmuje ono także pola otaczające wieś. Odnowa wsi ograniczona tylko do samej wsi lub do jej części. Odnowa wsi bez odniesienia do przepisów komasacji gruntów, stosowana głównie przy sanacji pojedynczych obiektów. Wszystkie ważniejsze decyzje związane z odnową wsi, podejmowane są przez gminę lub w porozumieniu z nią. Decyzje dotyczące przyszłości wsi zapadają w porozumieniu i za zgodą jej mieszkańców [Scheiber 1977]. Unia Europejska wspiera programy odnowy wsi, dlatego również w Polsce gminy będą mogły skorzystać ze środków na odnowę wsi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich. W niektórych regionach Polski już odbyły się programy pilotażowe oparte na doświadczeniach krajów zachodnich w realizacji odnowy wsi. Wykorzystanie pozycjonowania satelitarnego GNSS dla potrzeb inwentaryzacji geodanych Planowana odnowa wsi wiąże się zawsze z planowaniem zagospodarowania danego obszaru ukierunkowanym na jego udostępnianie turystyczne oraz promowanie walorów miejscowości i regionu. Wymaga to między innymi zgromadzenia informacji i przygotowania bazy danych do opracowania produktów infrastruktury turystycznej. Za najbardziej przydatną obecnie metodę realizacji terenowych pomiarów inwentaryzacyjnych i projektowych uznaje się pozycjonowanie satelitarne GNSS oraz docelowo budowę systemu informacji geograficznej. Globalny system pozycjonowania satelitarnego GPS, od momentu udostępnienia użytkownikom cywilnym, zrewolucjonizował pomiary geodezyjne i przyczynił się do bardzo gwałtownego rozwoju technik pozyskiwania danych pozycyjnych i opisowych głównie dla systemów informacji geograficznej (GIS). W zależności od zastosowanej techniki pomiaru można otrzymać dokładności wyznaczenia pozycji od kilku metrów do kilku cm [Lamparski 2004]. Przy realizacji prac inwentaryzacyjnych na potrzeby dla celów turystycznych (np. sieć szlaków turystycznych, obiektów małej architektury, obiektów sakralnych, tras rowerowych itp.) mogą być wykorzystywane niedrogie i szybkie metody pomiarowe oparte na pomiarze kodu odległości zapewniające obecnie dokładności od kilku metrów do dokładności poniżej 1 m. Wyznaczenie pozycji przestrzennej (3D) pojedynczego punktu polega na jednoczesnym pomiarze odległości od anteny odbiornika do minimum 4 satelitów. Pomiar odległości odbywa się poprzez bardzo precyzyjny pomiar różnicy czasu wysłania z satelity i odebrania sygnału satelitarnego przez odbiornik. Jednak obserwacje absolutne wykonywane za pomocą pojedynczego odbiornika obarczone są wieloma błędami, które ograniczają bardzo istotnie dokładność określenia współrzędnych mierzonego obiektu. W związku z tym stosowane są obecnie najczęściej techniki różnicowe (DGPS) oparte o różnego rodzaju naziemne systemy stacji referencyjnych t.j. EUPOS, które pozwalają na zwiększenie dokładności określenia pozycji od około 3 m do 1-3 cm a współrzędne punktu mogą być wyznaczane w czasie rzeczywistym. Techniki te pozwalają na prowadzenie prac inwentaryzacyjnych z jednoczesnym kartowaniem w terenie przy pomocy ręcznych odbiorników GPS tzw. GIS data loggers lub zintegrowanych systemów GPS plus GIS w postaci palmtopa z modułem GPS. Metodyka pozyskiwania geodanych, dotyczących położenia i krótkiej informacji opisowej o obiekcie powinna obejmować następujące etapy: analizę istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych, analizę istniejącej dokumentacji, 44

5 wywiad terenowy miejsca obserwacji, wybór techniki pomiarowej gwarantującej zakładane dokładności, opracowanie formularza bazy danych, pomiar w terenie, wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej, opracowanie danych pomiarowych i opisowych w postaci formularza bazy danych, integracja pozyskanych danych z innymi bazami geoinformacyjnymi. Jako przykładowe narzędzie proponujemy wykorzystać zintegrowany jednoczęstotliwościowy odbiornik sygnałów satelitarnych GPS/GLONASS GMS-2Pro firmy Topcon (Rys. 15). Odbiornik ten umożliwia prowadzenie automatycznych pomiarów z wykorzystaniem różnorodnych technologii pomiarów DGPS z jednoczesną możliwością rejestracji dodatkowych atrybutów o mierzonym obiekcie. Daje to między innymi możliwość wykonywania dokumentacji fotograficznej, wprowadzania opisu obiektu w trakcie pomiaru oraz automatycznego zapisu daty wykonania pomiaru, funkcji istotnej w przypadku wykonywania okresowych prac aktualizacyjnych w systemach informacji o terenie. Rys. 15. Zintegrowany odbiornik GPS/GLONASS GMS-2Pro firmy Topcon (źródło: [www.topcon.com]) Jest to pięćdziesięciokanałowy zintegrowany odbiornik sygnałów satelitarnych posiadający wbudowany kompas cyfrowy, cyfrową kamerę, łącze w technologii Bluetooth, port USB i port szeregowy. Ponadto odbiornik ma możliwość redukcji wielodrożności, można za jego pomocą realizować pomiary statyczne jednoczęstotliwościowe, kinematyczne oraz DGPS posiada także możliwość odbioru dodatkowych informacji oraz poprawek z systemów WAAS i EGNOS. Pozyskane w ten sposób zintegrowane dane o pozycji i różnych własnościach obiektów oraz infrastrukturze stanowią uniwersalne i ważne źródło informacji dla kompleksowego systemu informacji geograficznej do szerokich zastosowań. Gromadzone, okresowo aktualizowane i przechowywane w bazie danych mogą skutecznie wspomagać zarządzanie i podejmowanie decyzji związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów. Ponad-to mogą służyć do wykonywania analiz przestrzennych, różnego rodzaju zapytań do baz danych i stanowić podstawę do przygotowania wysokiej klasy specjalistycz-nych opracowań naukowych, dydaktycznych, turystycznych, i historycznych 45

6 łatwych do powszechnego wykorzystania i zastosowania. Metodyka pozyskiwania geodanych oparta na zastosowaniu zintegrowanych narzędzi GNSS plus GIS pozwala na istotny wzrost efektywności, szybkości realizacji prac oraz jakości gromadzonych informacji w stosunku do dotychczasowych klasycznych metod pozyskiwania geodanych. Źródła Lamparski J NAVSTAR GPS od teorii do praktyki. Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Rill L Dorferneuerung in Bayern. Referat w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia akademickiego w zakresie geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich" realizowanego z programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.Monachium. Wilczyński R Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. RCDRRiOW w Poznaniu. Program Agro-Info. Poznań. (strona internetowa Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi z siedzibą w Wiedniu). 46

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Streszczenie Odnowa wsi jest propozycją programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania

IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania Rolą niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie funkcjonujących już w praktyce rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik Komisja Europejska Podejście Leader : podstawowy poradnik 1 Cel dokumentu/broszury Niniejszy dokument przedstawia podejście Leader, objaśniając jego zastosowanie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo