Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje zakresie zamówienia Strna 1 z 18

2 Spis treści CEL DOKUMENTU... 3 FUNKCJONALNY ZAKRES SYSTEMU... 3 FUNKCJONALNOŚCI NIETYPOWE, KTÓRE MOGĄ WYMAGAĆ SPECYFICZNEJ IMPLEMENTACJI DLA BGK... 7 INFORMACJA O APLIKACJACH, Z KTÓRYMI WYKONAWCA ZINTEFEJSUJE OFEROWANY SYSTEM PODSUMOWANIE POZAFUNKCJONALNEGO ZAKRESU PROJEKTU INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ SKALI UŻYCIA SYSTEMU ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA KOSZT PROJEKTU Strna 2 z 18

3 CEL DOKUMENTU Celem niniejszeg dkumentu jest przedstawienie zakresu planwaneg zamówienia publiczneg na wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (Systemu CSB), jak również ułatwienie uczestnikm zrzumienia zakresu funkcjnalnści czekiwanej przez Zamawiająceg d Systemu CSB. Dkument ten nie mże być traktwany jak specyfikacja wymagań i nie mże być używany w ewentualnych sprach dtyczących zakresu czekiwanej funkcjnalnści Systemu CSB. Dkument stanwi załącznik d głszenia przeprwadzeniu dialgu techniczneg. FUNKCJONALNY ZAKRES SYSTEMU Zakres funkcjnalnści czekiwany przez Zamawiająceg: Obszar Funkcjnalnść pdstawwej działalnści bankwej Kmentarz d zakresu funkcjnalneg Obejmuje standardwą (pdstawwą) dla rynku plskieg funkcjnalnść ferwaną przez większść systemów bankwych: Kartteki klienta (CIF Custmer Identificatin File) Rachunków bieżących i lkat terminwych (w tym O/N) Obsługi identyfikacji maswych płatnści przychdzących (SIMP) Rachunków wirtualnych i technicznych Płatnści krajwych i międzynardwych (przelewy krajwe w tym US, ZUS, przelewy krajwe natychmiastwe, przelewy SORBNET2, przelewy zagraniczne SEPA, TARGET2, SWIFT) Kredytów, pręczeń i gwarancji krajwych, zabezpieczeń Kart płatniczych Trade finance Zarządzania gtówką w ddziale Usługi płynnściwe Knslidacja sald (rzeczywista, wirtualna), Sweeping, sald nett) Strna 3 z 18

4 Obszar Funkcjnalnść wspierająca bszar Działalnść Zlecna Fundusze i Prgramy DZ(FP) Kmentarz d zakresu funkcjnalneg W bszarze tym wymaganych jest k. 200 raprtów peracyjnych i sprawzdawczści ddatkwej. Przez raprty peracyjne rzumie się raprty wykrzystywane przez użytkwników systemu w cdziennej pracy peracyjnej w celu np. ptwierdzenia prawidłwści wyknania peracji i księgwań, ustalenia listy rachunków, zabezpieczeń, etc., które wymagają kreślnych manualnych czynnści administracyjnych. Opis sprawzdawczści ddatkwej znajduje się w dalszej części dkumentu. W ramach bszaru DZ(FP) Bank bsługuje m.in.: 1. fundusze związane z działalnścią zlecną: - fundusze przepływwe mające na celu zarządzenie śrdkami finanswymi pwierznymi bankwi na kreślne cele budżetwe, - fundusze kredytwe mające na celu dfinanswywanie knkretnych inwestycji, 2. pzstałe inicjatywy i prgramy. Działalnść peracyjna bszaru DZ(FP) jest częściw zautmatyzwana przy pmcy platfrmy typu wrkflw kmunikującej się z becnym systemem transakcyjnym pprzez szynę ESB BGK planuje zachwanie używanej becnie platfrmy wrkflw. Oczekiwany zakres funkcjnalny dla Systemu CSB: umżliwienie ewidencji księgwej prduktów (rachunków bieżących, kredytów, etc.) twartych w ramach pszczególnych funduszy i prgramów w drębnych księgach lub pdksięgach twieranie i prwadzenie (mdyfikację) karttek klientów CIF twieranie i prwadzenie standardwych rachunków bankwych wyknywanie płatnści w ciężar tych rachunków zróżnicwanie prwadznej ewidencji księgwej w zależnści d typu prduktu umżliwienie wygenerwania bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku brtów dla pszczególnych funduszy i prgramów generwanie raprtów sprawzdawczści ddatkwej, specyficznych dla pszczególnych funduszy i prgramów W becnym systemie dla pszczególnych prgramów i inicjatyw twartych jest d kilku typów rachunków, na których Strna 4 z 18

5 Obszar Funkcjnalnść wspierająca rachunkwść Kmentarz d zakresu funkcjnalneg grmadzne są dedykwane śrdki pwierzne bankwi na knkretne cele budżetwe. Każdy z tych rachunków ma zdefiniwany indywidualny zestaw schematów księgwych na bazie knt księgwych dedykwanych d bsługi prgramu/inicjatywy, c pzwala na ujęcie księgwe śrdków zgdnie z ich przeznaczeniem raz pzyskania infrmacji dla celów sprawzdawczych. Zasady (plityka) rachunkwści BGK prwadzne są na pdstawie zasad kreślnych w ustawie z dnia 29 września 1994 rku rachunkwści (Dz. U. z 2013 r. pz. 330, z późn. zm.) raz wydanych na jej pdstawie przepisach wyknawczych. Isttnym wymaganiem dla bszaru rachunkwści jest: 1. ptymalnie - mżliwść utwrzenia dwóch planów knt: bankweg raz ewidencyjneg (jeśli drugi plan knt nie jest dstępny bezpśredni, dpuszczalne - pprzez funkcjnalnści księgi) 2. mżliwść prwadzenia sbnych ksiąg z mżliwścią bilanswania się pjedynczej księgi raz zdefiniwanej grupy ksiąg (w pjedynczej księdze bwiązuje jeden z dwóch w/w planów knt. Nie zachdzi przypadek: dwa plany knt w pjedynczej księdze) System CSB musi zapewnić m.in. następujące funkcjnalnści: prwadzenia ewidencji w drębnych księgach rachunkwych standardwe funkcjnalnści księgi: prwadzenie w języku plskim, w PLN, psiadanie dziennika i ewidencji syntetycznej mżliwść sprządzenia bilansu, rachunku zysków i start, pzycji pzabilanswych dla sumy wybranych ksiąg (raz pjedynczej księgi) mżliwść knslidacji kilku wybranych ksiąg w jedną księgę główną, zmianę liczby ksiąg w wyniku dpwiednieg sparametryzwania elastyczne parametryzwanie ksiąg zgdnie z ptrzebami (w tym twrzenie pdksiąg) definiwanie indywidualnych schematów księgwych dla wszystkich prduktów bsługiwanych przez Bank i ich późniejszą mdyfikację definiwanie schematów księgwych dla peracji nietypwych (c najmniej: restrukturyzacja umów, anekswanie umów, ugdy, indywidualna bsługa klienta, umrzenie kredytów, zwrt umrzenia). W becnej strukturze występuje 10 ksiąg dla działalnści własnej i funduszy przepływwych. Ewidencja księgwa pzstałych Strna 5 z 18

6 Obszar Sprawzdawczść Kmentarz d zakresu funkcjnalneg inicjatyw i prgramów prwadzna jest w ramach wydzielnych pdksiąg w ramach działalnści własnej. Patrz tabela Rdzaje działalnści i implikacje na księgi Banku. Patrz Pdzakres Funkcjnalnść wspierająca bszar DZ(FP). Obszar ten bejmuje raprtwanie, które Bank jest zbwiązany przygtwywać dla instytucji nadzrujących (NBP, KNF, etc.) raz raprty statutwe (rczne lub kreswe sprawzdanie finanswe). Obwiązek ich sprządzenia raz zakres wynika z pwszechnie bwiązująceg prawa (ustawy, rzprządzenia krajwe i unijne), aktów prawnych pchdzących d rganów NBP, które dtyczą działalnści gółu banków w Plsce. Sprawzdanie finanswe Banku sprządzane jest zgdnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 rku rachunkwści (t.j. Dz. U. z 2013 r. pz. 330) i wydanymi na jej pdstawie przepisami, rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących i kreswych przekazywanych przez emitentów papierów wartściwych raz warunków uznawania za równważne infrmacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędąceg państwem człnkwskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. pz. 133) raz rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu infrmacji wykazywanych w sprawzdaniach finanswych i sknslidwanych sprawzdaniach finanswych, wymaganych w prspekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, dla których właściwe są plskie zasady rachunkwści (t.j. Dz. U. z 2014r. pz. 300). Data mart sprawzdawczy. Wdrażając ferwany system Wyknawca mże użyć aplikacji SPID używanej becnie przez Bank. Repzytrium danych systemu ułżne w mdelu umżliwiającym na ich pdstawie realizwanie funkcji raprtwania analityczneg, sprawzdawczści raz przekazania zbirów danych na ptrzeby wyceny MSSF i d aplikacji sprawzdawczej. Ekstrakcja danych z wdrażaneg systemu d data martu raz Zarządczej Hurtwni Danych (ZHD jest pza zakresem prjektu) pwinna być realizwana jednym spójnym mechanizmem. Raprty sprawzdawczści ddatkwej rzumiane jak raprty wynikające z umów z klientami Banku, w tym także ministerstwami, agencjami rządwymi, etc., realizwane w ramach bsługi przez Bank sprzedaneg prduktu lub usługi. W specyficznych przypadkach Raprty te mgą być wymagane na skutek ustaw lub aktów niższeg rzędu dedykwanych działalnści wyłącznie BGK, nie są jednak kwalifikwane jak raprty sprawzdawczści bwiązkwej. Strna 6 z 18

7 Strna 7 z 18

8 FUNKCJONALNOŚCI NIETYPOWE, KTÓRE MOGĄ WYMAGAĆ SPECYFICZNEJ IMPLEMENTACJI DLA BGK Niniejszy rzdział zawiera infrmację funkcjnalnściach nietypwych, które mgą wymagać implementacji specyficznej dla BGK. Obszar Rachunki Bieżące i Lkaty (Ptencjalnie) nietypwa funkcjnalnść wymagana dla BGK (Sumy depzytwe) Funkcjnalnść parta na prwadzeniu wielu rachunków wirtualnych d jedneg główneg rachunku sum depzytwych i ewidencji na nich śrdków przyprządkwanych d knkretnej sprawy Klienta. D każdeg rachunku wirtualneg naliczane są dsetki d daty utwrzenia d daty likwidacji rachunku wirtualneg. Funkcjnalnść prduktu zezwala na wielkrtne wpłacanie lub wypłacanie śrdków z rachunku wirtualneg. Oprcentwanie jest przypisane zarówn d rachunku główneg jak i d wszystkich rachunków wirtualnych. Pszczególne rachunki wirtualne psiadają własny numer NRB raz ddatkwe rejestry (pla pmcnicze). Knslidacja finansów Skarbu Państwa Prceswi knslidacji finansów Skarbu Państwa pdlegają wyłącznie wskazane rachunki prwadzne na rzecz pdmitów kreślnych w Ustawie. W przypadku wyknywania prcesu knslidacji na rachunku z uruchminą usługą przeksięgwanie śrdków nie ma wpływu na histrię peracji dla pszczególnych mikrlkat, w tym dla prcesu naliczania dsetek dla każdej z nich. Odsetki naliczne w prcesie knslidacji mgą być rzliczane na wydrębninym rachunku. SIMP System Identyfikacji Maswych Płatnści (SIMP) jest instrumentem partym transakcje/peracje wpłat identyfikwane przez tzw. rachunki wirtualne" pwiązane ze wskazanym rachunkiem d maswych płatnści. Strna 8 z 18

9 Obszar Kredyty, Pręczenia i Gwarancje (Ptencjalnie) nietypwa funkcjnalnść wymagana dla BGK Obsługa SIMIK System musi umżliwiać pwiązanie umwy kredytwej i stwarzysznych rachunków z kdem SIMIK (System Infrmatyczny Mnitringu i Kntrli finanswej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnści.). Pwiązanie dtyczy rachunków ewidencjnwanych w księgach Banku, rachunków ewidencyjnych raz peracji wyknywanych na tych rachunkach. Karty Obsługa Gtówki BGK używa zewnętrznej firmy d bsługi kart. System utsurcera kart dpwiedzialny jest za: Pełnienie funkcji Visa Access Pint Wydanie karty raz autryzacje i rzliczanie transakcji Interfejs d systemu pśrednicząceg w wymianie infrmacji z pdmitami zewnętrznymi, pełniącymi funkcję agenta BGK dla peracji gtówkwych (bciążenia i uznania rachunków bieżących, blkady śrdków,) Strna 9 z 18

10 INFORMACJA O APLIKACJACH, Z KTÓRYMI WYKONAWCA ZINTEFEJSUJE OFEROWANY SYSTEM Obszar integracji Biur Infrmacji Kredytwej DiMn ElixirOK System (u) utsurcera kart SGP SWIFT Alliance Access System BR (MIG BR) System DZ (dawny MIG DZ) UPPS SORBNET2 Opis Biur Infrmacji Kredytwej w zakresie systemu BIK Kredytbircy raz BIK Przedsiębircy System analizy transakcji pwiązanych i pdejrzanych raz sprawzdawczści bwiązkwej w zakresie raprtwania d GIIF Międzybankwy system pśredniczący w elektrnicznej wymianie kmunikatów zleceniach płatniczych raz wierzytelnściach System autryzacji i rzliczeń kart płatniczych Aplikacja realizująca funkcjnalnść zastępczej bsługi kaswejbsługa wypłat i wpłat gtówki zlecnych przez klientów w Systemie/SystemieBE Sciety fr Wrldwide Interbank Financial Telecmmunicatin Bankwy Rejestr klientów nieslidnych Związku Banków Plskich Baza Dkumentów Zastrzeżnych System rzliczeniwy d rzliczeń wyskkwtwych, prwadzny przez NBP D wyknania przez Wyknawcę -Interfejs wyjściwy w zakresie BIK Kredytbircy raz BIK Przedsiębircy -Interfejs plikwy: zestaw danych na ptrzeby raprtwania d GIIF -Interfejs plikwy: zgdnie z dkumentacją ElixirOK -Interfejs plików: Operacje, salda, autryzacje (blkady), bciążenia/uznania, raprty, wniski -Interfejs BIC-ISO: salda nline - Plikwy w standardzie Elixir raz WebService -Interfejs plikwy: zgdnie z dkumentacją SWIFT -Database: Interfejs w zakresie bsługi bankweg rejestru infrmacji sbach i pdmitach gspdarczych, które: czasw nie wywiązują się ze zbwiązań kredytwych wbec banków spełniają kryteria kreślne dla Pdmdułu F tzw. baza miękka. -Database: Interfejs w zakresie bsługi zastrzeżeń z bazą DZ -Interfejs plikwy: zgdnie z dkumentacją Srbnet 2 Strna 10 z 18

11 Obszar integracji MSSF def3000/tr (ifrce) SAK - KFM Szyna ESB HR Opis System wyliczający impairment kredytwy wg MSSF System d bsługi transakcji skarbwych i instrumentów finanswych, na rynku międzybankwym raz z klientami wewnętrznymi Banku System Administracji Kredytów Krajweg Funduszu Mieszkaniweg Warstwa integracyjna udstępniana przez Bank (Red Hat Fuse ESB wersja 4.4 lub nwsza lub Red Hat JBss FUSE 6 lub nwsza) Platfrma bazdanwa SAP-HR na której wspólnie są sadzne systemy kadrwe ehr, mhr, elearning D wyknania przez Wyknawcę - Interfejs plikwy wyjściwy zawierający infrmacje niezbędną d wyliczenia impairmentu kredytweg. - interfejs plikwy wejściwy ładujący wyliczny impairment kredytwy. - Interfejs n-line: dekrety księgwe, weryfikacja sald / blkady śrdków na rachunku bieżącym, pbranie kartteki klienta, dane d pralni, dane dtyczące lkat negcjwanych i transakcji na bnach skarbwych - interfejs wsadwy: kmunikaty swift WE / WY MT 103, parametry transakcji / dane transakcyjne -Interfejs request / respnse: interfejs księgwy (syntetyka), dyspzycje na wypłatę transz, dane d pralni; Interfejs wsadwy: dane na ptrzeby HD -Implementacja usług udstępnianych przez Szynę ESB, d strny systemu centralneg -Interfejs wsadwy plikwy. Z uwagi na brak funkcjnalnści imprtu danych kadrwych bezpśredni z pliku d systemu centralneg defbank, dane te wprwadzane są ręcznie. Dla uprszczenia interfejs ten jest zamdelwany jak plikwy. Pniżej wymienine są systemy, wykrzystujące usługi wystawine na szynie ESB. Obwiązkiem Dstawcy będzie zapewnienie teg typu usług/funkcji p strnie wdrażaneg systemu CSB, w taki spsób, aby mgły być ne udstępnine wymieninym niżej systemm. CGW (Micrsft Dynamics AX) Księga Gspdarki Własnej- księga pmcnicza zapewniająca ewidencję zbwiązań i należnści (rzrachunki z dstawcami i dbircami), raz rzliczanie z pracwnikami (wyjazdy służbwe, zaliczki, rzliczanie kart kredytwych pracwników), ewidencję majątku banku, zarządzanie gspdarką własną Banku. -Interfejs dwustrnny pmiędzy CGW a Księgą Główną Bankwść System Bankwści Elektrnicznej -Interfejs dwustrnny - Kniecznść udstępnienia funkcji/usług Strna 11 z 18

12 Obszar integracji Elektrniczna Opis D wyknania przez Wyknawcę Ferryt Prceswa platfrma wrkflw -Interfejs dwustrnny - Kniecznść udstępnienia funkcji/usług Wyciągi Generwanie wyciągów w dedykwanych dla pszczególnych klientów frmatach (np. MT950, inne frmaty tekstwe) -Funkcja zwracająca dane niezbędne d wygenerwania wyciągu PODSUMOWANIE POZAFUNKCJONALNEGO ZAKRESU PROJEKTU Zakres prac i dstaw niezwiązany z funkcjnalnścią systemu mże być pdsumwany jak: 1. Migracja danych BGK dpwiedzialny jest za dstarczenie danych z systemów źródłwych, wyknanie eksprtu danych z becnie eksplatwanych systemów, zgdnie ze specyfikacją migracji danych pracwaną przez Wyknawcę BGK dpwiedzialny jest za dstarczenie dkumentacji tych danych Wyknawca dpwiedzialny jest za transfrmację danych i ładwanie d instalwaneg systemu Migracja danych bejmuje następujące systemy: Zakres funkcjnalny System(y) Kmentarz Pdstawwa działalnść bankwa główny system transakcyjny: kartteka klienta wraz z wszystkimi numerami mdul klienta (baza główna raz wszystkie archiwa) rachunki bieżące (wraz z kredytami w rachunku bieżącym) w tym: Przeniesienie bilansem twarcia wszystkich brtów z systemu Zamawiająceg. W przypadku gdy przeniesienie brtami będzie Strna 12 z 18

13 Zakres funkcjnalny System(y) Kmentarz raz a/ (Sumy depzytwe) b/ rachunki pdlegające knslidacji Finansów Publicznych (w tym c/ rachunki bjęte systemem identyfikacji maswych płatnści (SIMP) d/ zlecenia stałe rachunki depzytów terminwych w tym: a/ depzyty terminwe u Ministra Finansów księga główna płatnści krajwe i zagraniczne (w tym zlecenia z datą przyszłą) system bsługi kredytów w tym: Umwy zaewidencjnwane w systemie Harmngramy Zabezpieczenia Bilans twarcia dla peracji wypłat i spłat Bilans twarcia ESP system zarządzający kartami i interfejsami d utsurcera kart słwniki tabele raz algrytmy stóp prcentwych parametry dla bsługi PSD tabele walut wraz z kursami (w tym histryczne) niewystarczające przeniesienia pjedynczych transakcji. Przeniesienie wszystkich rachunków funkcjnujących w bazie głównej raz archiwum. Opracwanie przez Wyknawcę przy współpracy z Zamawiającym prcedury i specyfikacji migracji danych raz tabeli knwersji. Strna 13 z 18

14 2. Dstarczenie infrastruktury w architekturze trójwarstwwej: dla śrdwiska prdukcyjneg i preprdukcji dla systemu transakcyjneg w (knfiguracji HA) dla śrdwisk nieprdukcyjnych BGK przewiduje użycie 3 śrdwisk dla własnych celów Infrastruktura będzie rzmieszczna w dwóch udstępnianych przez Bank śrdkach bliczeniwych CPD i RCPD płącznych dwma światłwdami w dległści p łączu d 30 km Zwymiarwanie niezbędnej rzbudwy infrastruktury HD dla ptrzeb datamartu sprawzdawczeg Usługi sieci fizycznej dstarcza Bank. 3. Oprgramwanie narzędziwe: Bazy danych, mnitry transakcji, etc. 4. Utrzymanie aplikacyjnych śrdwisk nieprdukcyjnych: 5. Szklenia Inicjalna instalacja śrdwisk aplikacyjnych Implementacja pczątkwej parametryzacji bizneswej Przekazanie prcedur eksplatacyjnych dla zespłu Banku Szklenia dla pracwników eksplatacji IT raz użytkwników kńcwych W przypadku użytkwników kńcwych zakładane jest pdejście train the trainer Szklenia pwinny być zgdne z dstarczną dkumentacją systemu i dkumentacja szkleniwą 6. Usługi serwiswe i gwarancyjne: Świadczenie tych usług rzpczyna się w mmencie pierwszeg uruchmienia prdukcyjneg systemu Świadczenie tych usług kńczy się 3 lata p zakńczeniu prjektu Usługi te bejmują: Diagnstykę i naprawę błędów Strna 14 z 18

15 Wsparcie pracwników eksplatacji i utrzymania Banku Rzwiązywanie prblemów wydajnściwych Aktualizację systemu i infrastruktury Dstswanie systemu d kniecznych zmian technlgicznych i infrastruktury, dla których prducenci głsili wycfanie wsparcia. Weryfikację kncepcji rzbudwy infrastruktury Asystę techniczną Aktualizację dkumentacji Dstswanie raprtów sprawzdawczści SLA serwiswych i gwarancyjnych, w tym w zakresie usuwania nieprawidłwści działania systemu w terminach nie grszych niż: Usunięcie Awarii d 24 gdzin d mmentu przyjęcia zgłszenia Usunięcie błędu d 48 gdzin d mmentu przyjęcia zgłszenia Usunięcie usterki w najbliższym wydaniu/wersji ale nie później niż 90 dni kalendarzwych d przyjęcia zgłszenia SLA dla infrastruktury 4 gdziny naprawy lub bejścia Serwis prducenta 7. Specyficzne czekiwania pzafunkcjnalne: System pwinien mieć: twarte API raz ferwać usługi integracyjne, których zakres musi umżliwić budwanie własnych frntendów. generatr prstych raprtów, które mgą być następnie udstępniane w ramach raprtów peracyjnych mechanizmy umżliwiające techniczne i bizneswe mnitrwanie wydajnści systemu/aplikacji (wykrywanie błędów) pełne lgwanie aktywnści i zmian w systemie z mżliwścią sterwania wyłączeniami skali takiej rejestracji system pwinien umżliwiać zarządzanie uprawnieniami na pzimie funkcji, danych, limitów itp. Strna 15 z 18

16 INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ SKALI UŻYCIA SYSTEMU Liczba rekrdów pisujących klienta (firmy, sby fizyczne, pełnmcnicy, pręczyciele, etc.): Liczba aktywnych rachunków bankwych prwadznych dla klientów : Liczba rachunków technicznych (własnych Banku): Liczba rachunków wirtualnych ( charakterystyce jak prdukt SIMP): Liczba rachunków wirtualnych ( charakterystyce jak prdukt Liczba użytkwników wewnętrznych (pracwników): 450 Średnia liczba jednczesnych użytkwników wewnętrznych: 300. Oczekiwany czas trwania prcesu ED: <6 h. Czas niedstępnści usług w trakcie EOD: < 3h. Oczekiwany czas zasilania zewnętrznych źródeł danych Hurtwnia: <3 h. Rzmiar bazy danych CSB (TB) - bejmuje pzim skalwalnści systemu, jest t rzmiar bazy danych prdukcyjnej. Obecnie rzmiar bazy systemu wynsi 2,1 TB z przyrstem rcznym na pzimie 200 GB rzmiar hurtwni danych 3,5 TB z przyrstem rcznym na pzimie 400 GB Oczekiwany łączny rzmiar t 20 TB. Maksymalna liczba transakcji d innych banków (wychdzących) / dzień Maksymalna liczba przelewów d innych banków (wychdzących) / gdzina Maksymalna wielkść paczki przelewów (liczba przelewów w jednej paczce) Strna 16 z 18

17 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA KOSZT PROJEKTU Celem niniejszeg rzdziału przedstawienie wymagań w zakresie praw i bwiązków Wyknawcy, które Zamawiający zamierza umieścić w Isttnych Pstanwieniach Umwy (IPU) Planwana długść wdrżenia 3 lata. Wyknawca mże zaprpnwać pdział zakresu na etapy prjektu. Bank wyróżnia trzy kategrie dstarczaneg prgramwania Oprgramwanie Główne prgramwanie stanwiące standardwy prdukt (instalwany w instytucjach finanswych) na rynku zapewniające bsługę i algrytmizację prduktów bankwych i realizujące usługi w zakresie wsparcia prcesów bankwych dstarczane przez prducentów prgramwania psiadające referencje z wykrzystania w wielu bankach. W skład Oprgramwania Główneg wchdzi wszelkie prgramwanie niestanwiące Oprgramwania Dedykwaneg ani Pmcniczeg, wymagane d działania Systemu CSB. Oprgramwanie Dedykwane prgramwanie dstarczane przez Wyknawcę na indywidualne zamówienie Banku realizujące unikalną na rynku funkcjnalnść lub prgramwanie integrujące ze śrdwiskiem IT Banku raz zapewniające dstswanie Oprgramwania Główneg dla ptrzeb zapewnienia zgdnści z prawdawstwem plskim. Oprgramwanie Pmcnicze - prgramwanie typu COTS lub drbne prgramwanie funkcjnalnściach wystandaryzwanych na rynku mżliwe d zastąpienia przez prdukty innych prducentów bez kniecznści ich mdyfikacji. Bank czekuje mżliwści swbdneg rzwju i mdyfikacji Systemu. Oczekiwany przez Zamawiająceg spsób mdyfikacji zstanie zaprezentwany w tku dialgu techniczneg. Bank czekuje praw licencyjnych d Oprgramwania Główneg zapewniająceg swbdę rzwju, c najmniej jaką psiada Wyknawca (integratr), dla Oprgramwania Dedykwaneg przeniesienia praw majątkwych w pełnym zakresie w tym d kdów źródłwych i dkumentacji prjektwej raz d Oprgramwania Pmcniczeg zgdnie z prawami licencyjnymi prducentów prgramwania. Bank czekuje, że System zapewni mżliwść wdrażania samdzielnie lub z wykrzystaniem sób trzecich klejnych wersji i aktualizacji Systemu pchdzących zarówn d prducentów Oprgramwania Główneg jak również d prducentów Oprgramwania Pmcniczeg. Strna 17 z 18

18 Bank czekuje dstarczenia systemu wykrzystująceg usługi szyny ESB d kmunikacji pmiędzy prgramwaniem różnych prducentów raz rzróżnialnych handlw mdułów jedneg prducenta. Bank czekuje swbdy w wykrzystaniu tych wszystkich usług na szynie ESB na zasadach kreślnych w dkumentacji prducentów lub wyknawcy raz mżliwści ddawania przez Bank nwych usług d szyny ESB. Bank czekuje zawarcia umwy escrw na kdy źródłwe, d których praw nie nabędzie, w zakresie Oprgramwania Główneg. Bank czekuje zawarcia kntraktu, jak umwy utsurcingwej zgdnie z wymgami prawa bankweg. Umwa pdlega wszystkim restrykcjm Prawa Zamówień Publicznych. Umwa będzie zawarta na prawie plskim. Bank czekuje dstswania systemu d wymagań prawnych bwiązujących sektr bankwy w Plsce raz zdefiniwanych przez Zamawiająceg funkcjnalnści wynikających ze szczególnych aktów prawnych dtyczących działalnści Banku, w tym dtyczących zarządzania bszarami technlgii infrmatycznej i bezpieczeństwa śrdwiska infrmatyczneg w bankach (Rekmendacja D) raz w zakresie sprawzdawczści i raprtwania, na dzień pdpisania umwy. Przez cały kres bwiązywania Umwy, Wyknawca zbwiązany będzie, na zlecenie, wprwadzić zmiany w Systemie mające zapewnić funkcjnwanie Systemu zgdnie z bwiązującym prawem, raz ptrzebami bizneswymi Zamawiająceg. Za zmiany których mwa w niniejszym punkcie będzie przysługiwał Wyknawcy ddatkwe wynagrdzenie. System musi psiadać interfejs użytkwnika w języku plskim (dpuszcza się język angielski w zakresie bsługi ekranów dla funkcjnalnści i administracji IT) Bank będzie realizwał usługi eksplatacji we własnym zakresie Oczekiwania eksplatacyjne d systemu: Dstępnść kluczwych usług dla klientów 12x5 Dstępnść infrastruktury partej na rzwiązaniach HA 99,99% RTO < 2 gdziny RPO - równy 0 - dnsi się d danych już zapisanych raz peracji ptwierdznych Strna 18 z 18

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo