Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje zakresie zamówienia Strna 1 z 18

2 Spis treści CEL DOKUMENTU... 3 FUNKCJONALNY ZAKRES SYSTEMU... 3 FUNKCJONALNOŚCI NIETYPOWE, KTÓRE MOGĄ WYMAGAĆ SPECYFICZNEJ IMPLEMENTACJI DLA BGK... 7 INFORMACJA O APLIKACJACH, Z KTÓRYMI WYKONAWCA ZINTEFEJSUJE OFEROWANY SYSTEM PODSUMOWANIE POZAFUNKCJONALNEGO ZAKRESU PROJEKTU INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ SKALI UŻYCIA SYSTEMU ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA KOSZT PROJEKTU Strna 2 z 18

3 CEL DOKUMENTU Celem niniejszeg dkumentu jest przedstawienie zakresu planwaneg zamówienia publiczneg na wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (Systemu CSB), jak również ułatwienie uczestnikm zrzumienia zakresu funkcjnalnści czekiwanej przez Zamawiająceg d Systemu CSB. Dkument ten nie mże być traktwany jak specyfikacja wymagań i nie mże być używany w ewentualnych sprach dtyczących zakresu czekiwanej funkcjnalnści Systemu CSB. Dkument stanwi załącznik d głszenia przeprwadzeniu dialgu techniczneg. FUNKCJONALNY ZAKRES SYSTEMU Zakres funkcjnalnści czekiwany przez Zamawiająceg: Obszar Funkcjnalnść pdstawwej działalnści bankwej Kmentarz d zakresu funkcjnalneg Obejmuje standardwą (pdstawwą) dla rynku plskieg funkcjnalnść ferwaną przez większść systemów bankwych: Kartteki klienta (CIF Custmer Identificatin File) Rachunków bieżących i lkat terminwych (w tym O/N) Obsługi identyfikacji maswych płatnści przychdzących (SIMP) Rachunków wirtualnych i technicznych Płatnści krajwych i międzynardwych (przelewy krajwe w tym US, ZUS, przelewy krajwe natychmiastwe, przelewy SORBNET2, przelewy zagraniczne SEPA, TARGET2, SWIFT) Kredytów, pręczeń i gwarancji krajwych, zabezpieczeń Kart płatniczych Trade finance Zarządzania gtówką w ddziale Usługi płynnściwe Knslidacja sald (rzeczywista, wirtualna), Sweeping, sald nett) Strna 3 z 18

4 Obszar Funkcjnalnść wspierająca bszar Działalnść Zlecna Fundusze i Prgramy DZ(FP) Kmentarz d zakresu funkcjnalneg W bszarze tym wymaganych jest k. 200 raprtów peracyjnych i sprawzdawczści ddatkwej. Przez raprty peracyjne rzumie się raprty wykrzystywane przez użytkwników systemu w cdziennej pracy peracyjnej w celu np. ptwierdzenia prawidłwści wyknania peracji i księgwań, ustalenia listy rachunków, zabezpieczeń, etc., które wymagają kreślnych manualnych czynnści administracyjnych. Opis sprawzdawczści ddatkwej znajduje się w dalszej części dkumentu. W ramach bszaru DZ(FP) Bank bsługuje m.in.: 1. fundusze związane z działalnścią zlecną: - fundusze przepływwe mające na celu zarządzenie śrdkami finanswymi pwierznymi bankwi na kreślne cele budżetwe, - fundusze kredytwe mające na celu dfinanswywanie knkretnych inwestycji, 2. pzstałe inicjatywy i prgramy. Działalnść peracyjna bszaru DZ(FP) jest częściw zautmatyzwana przy pmcy platfrmy typu wrkflw kmunikującej się z becnym systemem transakcyjnym pprzez szynę ESB BGK planuje zachwanie używanej becnie platfrmy wrkflw. Oczekiwany zakres funkcjnalny dla Systemu CSB: umżliwienie ewidencji księgwej prduktów (rachunków bieżących, kredytów, etc.) twartych w ramach pszczególnych funduszy i prgramów w drębnych księgach lub pdksięgach twieranie i prwadzenie (mdyfikację) karttek klientów CIF twieranie i prwadzenie standardwych rachunków bankwych wyknywanie płatnści w ciężar tych rachunków zróżnicwanie prwadznej ewidencji księgwej w zależnści d typu prduktu umżliwienie wygenerwania bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku brtów dla pszczególnych funduszy i prgramów generwanie raprtów sprawzdawczści ddatkwej, specyficznych dla pszczególnych funduszy i prgramów W becnym systemie dla pszczególnych prgramów i inicjatyw twartych jest d kilku typów rachunków, na których Strna 4 z 18

5 Obszar Funkcjnalnść wspierająca rachunkwść Kmentarz d zakresu funkcjnalneg grmadzne są dedykwane śrdki pwierzne bankwi na knkretne cele budżetwe. Każdy z tych rachunków ma zdefiniwany indywidualny zestaw schematów księgwych na bazie knt księgwych dedykwanych d bsługi prgramu/inicjatywy, c pzwala na ujęcie księgwe śrdków zgdnie z ich przeznaczeniem raz pzyskania infrmacji dla celów sprawzdawczych. Zasady (plityka) rachunkwści BGK prwadzne są na pdstawie zasad kreślnych w ustawie z dnia 29 września 1994 rku rachunkwści (Dz. U. z 2013 r. pz. 330, z późn. zm.) raz wydanych na jej pdstawie przepisach wyknawczych. Isttnym wymaganiem dla bszaru rachunkwści jest: 1. ptymalnie - mżliwść utwrzenia dwóch planów knt: bankweg raz ewidencyjneg (jeśli drugi plan knt nie jest dstępny bezpśredni, dpuszczalne - pprzez funkcjnalnści księgi) 2. mżliwść prwadzenia sbnych ksiąg z mżliwścią bilanswania się pjedynczej księgi raz zdefiniwanej grupy ksiąg (w pjedynczej księdze bwiązuje jeden z dwóch w/w planów knt. Nie zachdzi przypadek: dwa plany knt w pjedynczej księdze) System CSB musi zapewnić m.in. następujące funkcjnalnści: prwadzenia ewidencji w drębnych księgach rachunkwych standardwe funkcjnalnści księgi: prwadzenie w języku plskim, w PLN, psiadanie dziennika i ewidencji syntetycznej mżliwść sprządzenia bilansu, rachunku zysków i start, pzycji pzabilanswych dla sumy wybranych ksiąg (raz pjedynczej księgi) mżliwść knslidacji kilku wybranych ksiąg w jedną księgę główną, zmianę liczby ksiąg w wyniku dpwiednieg sparametryzwania elastyczne parametryzwanie ksiąg zgdnie z ptrzebami (w tym twrzenie pdksiąg) definiwanie indywidualnych schematów księgwych dla wszystkich prduktów bsługiwanych przez Bank i ich późniejszą mdyfikację definiwanie schematów księgwych dla peracji nietypwych (c najmniej: restrukturyzacja umów, anekswanie umów, ugdy, indywidualna bsługa klienta, umrzenie kredytów, zwrt umrzenia). W becnej strukturze występuje 10 ksiąg dla działalnści własnej i funduszy przepływwych. Ewidencja księgwa pzstałych Strna 5 z 18

6 Obszar Sprawzdawczść Kmentarz d zakresu funkcjnalneg inicjatyw i prgramów prwadzna jest w ramach wydzielnych pdksiąg w ramach działalnści własnej. Patrz tabela Rdzaje działalnści i implikacje na księgi Banku. Patrz Pdzakres Funkcjnalnść wspierająca bszar DZ(FP). Obszar ten bejmuje raprtwanie, które Bank jest zbwiązany przygtwywać dla instytucji nadzrujących (NBP, KNF, etc.) raz raprty statutwe (rczne lub kreswe sprawzdanie finanswe). Obwiązek ich sprządzenia raz zakres wynika z pwszechnie bwiązująceg prawa (ustawy, rzprządzenia krajwe i unijne), aktów prawnych pchdzących d rganów NBP, które dtyczą działalnści gółu banków w Plsce. Sprawzdanie finanswe Banku sprządzane jest zgdnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 rku rachunkwści (t.j. Dz. U. z 2013 r. pz. 330) i wydanymi na jej pdstawie przepisami, rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących i kreswych przekazywanych przez emitentów papierów wartściwych raz warunków uznawania za równważne infrmacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędąceg państwem człnkwskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. pz. 133) raz rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu infrmacji wykazywanych w sprawzdaniach finanswych i sknslidwanych sprawzdaniach finanswych, wymaganych w prspekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, dla których właściwe są plskie zasady rachunkwści (t.j. Dz. U. z 2014r. pz. 300). Data mart sprawzdawczy. Wdrażając ferwany system Wyknawca mże użyć aplikacji SPID używanej becnie przez Bank. Repzytrium danych systemu ułżne w mdelu umżliwiającym na ich pdstawie realizwanie funkcji raprtwania analityczneg, sprawzdawczści raz przekazania zbirów danych na ptrzeby wyceny MSSF i d aplikacji sprawzdawczej. Ekstrakcja danych z wdrażaneg systemu d data martu raz Zarządczej Hurtwni Danych (ZHD jest pza zakresem prjektu) pwinna być realizwana jednym spójnym mechanizmem. Raprty sprawzdawczści ddatkwej rzumiane jak raprty wynikające z umów z klientami Banku, w tym także ministerstwami, agencjami rządwymi, etc., realizwane w ramach bsługi przez Bank sprzedaneg prduktu lub usługi. W specyficznych przypadkach Raprty te mgą być wymagane na skutek ustaw lub aktów niższeg rzędu dedykwanych działalnści wyłącznie BGK, nie są jednak kwalifikwane jak raprty sprawzdawczści bwiązkwej. Strna 6 z 18

7 Strna 7 z 18

8 FUNKCJONALNOŚCI NIETYPOWE, KTÓRE MOGĄ WYMAGAĆ SPECYFICZNEJ IMPLEMENTACJI DLA BGK Niniejszy rzdział zawiera infrmację funkcjnalnściach nietypwych, które mgą wymagać implementacji specyficznej dla BGK. Obszar Rachunki Bieżące i Lkaty (Ptencjalnie) nietypwa funkcjnalnść wymagana dla BGK (Sumy depzytwe) Funkcjnalnść parta na prwadzeniu wielu rachunków wirtualnych d jedneg główneg rachunku sum depzytwych i ewidencji na nich śrdków przyprządkwanych d knkretnej sprawy Klienta. D każdeg rachunku wirtualneg naliczane są dsetki d daty utwrzenia d daty likwidacji rachunku wirtualneg. Funkcjnalnść prduktu zezwala na wielkrtne wpłacanie lub wypłacanie śrdków z rachunku wirtualneg. Oprcentwanie jest przypisane zarówn d rachunku główneg jak i d wszystkich rachunków wirtualnych. Pszczególne rachunki wirtualne psiadają własny numer NRB raz ddatkwe rejestry (pla pmcnicze). Knslidacja finansów Skarbu Państwa Prceswi knslidacji finansów Skarbu Państwa pdlegają wyłącznie wskazane rachunki prwadzne na rzecz pdmitów kreślnych w Ustawie. W przypadku wyknywania prcesu knslidacji na rachunku z uruchminą usługą przeksięgwanie śrdków nie ma wpływu na histrię peracji dla pszczególnych mikrlkat, w tym dla prcesu naliczania dsetek dla każdej z nich. Odsetki naliczne w prcesie knslidacji mgą być rzliczane na wydrębninym rachunku. SIMP System Identyfikacji Maswych Płatnści (SIMP) jest instrumentem partym transakcje/peracje wpłat identyfikwane przez tzw. rachunki wirtualne" pwiązane ze wskazanym rachunkiem d maswych płatnści. Strna 8 z 18

9 Obszar Kredyty, Pręczenia i Gwarancje (Ptencjalnie) nietypwa funkcjnalnść wymagana dla BGK Obsługa SIMIK System musi umżliwiać pwiązanie umwy kredytwej i stwarzysznych rachunków z kdem SIMIK (System Infrmatyczny Mnitringu i Kntrli finanswej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnści.). Pwiązanie dtyczy rachunków ewidencjnwanych w księgach Banku, rachunków ewidencyjnych raz peracji wyknywanych na tych rachunkach. Karty Obsługa Gtówki BGK używa zewnętrznej firmy d bsługi kart. System utsurcera kart dpwiedzialny jest za: Pełnienie funkcji Visa Access Pint Wydanie karty raz autryzacje i rzliczanie transakcji Interfejs d systemu pśrednicząceg w wymianie infrmacji z pdmitami zewnętrznymi, pełniącymi funkcję agenta BGK dla peracji gtówkwych (bciążenia i uznania rachunków bieżących, blkady śrdków,) Strna 9 z 18

10 INFORMACJA O APLIKACJACH, Z KTÓRYMI WYKONAWCA ZINTEFEJSUJE OFEROWANY SYSTEM Obszar integracji Biur Infrmacji Kredytwej DiMn ElixirOK System (u) utsurcera kart SGP SWIFT Alliance Access System BR (MIG BR) System DZ (dawny MIG DZ) UPPS SORBNET2 Opis Biur Infrmacji Kredytwej w zakresie systemu BIK Kredytbircy raz BIK Przedsiębircy System analizy transakcji pwiązanych i pdejrzanych raz sprawzdawczści bwiązkwej w zakresie raprtwania d GIIF Międzybankwy system pśredniczący w elektrnicznej wymianie kmunikatów zleceniach płatniczych raz wierzytelnściach System autryzacji i rzliczeń kart płatniczych Aplikacja realizująca funkcjnalnść zastępczej bsługi kaswejbsługa wypłat i wpłat gtówki zlecnych przez klientów w Systemie/SystemieBE Sciety fr Wrldwide Interbank Financial Telecmmunicatin Bankwy Rejestr klientów nieslidnych Związku Banków Plskich Baza Dkumentów Zastrzeżnych System rzliczeniwy d rzliczeń wyskkwtwych, prwadzny przez NBP D wyknania przez Wyknawcę -Interfejs wyjściwy w zakresie BIK Kredytbircy raz BIK Przedsiębircy -Interfejs plikwy: zestaw danych na ptrzeby raprtwania d GIIF -Interfejs plikwy: zgdnie z dkumentacją ElixirOK -Interfejs plików: Operacje, salda, autryzacje (blkady), bciążenia/uznania, raprty, wniski -Interfejs BIC-ISO: salda nline - Plikwy w standardzie Elixir raz WebService -Interfejs plikwy: zgdnie z dkumentacją SWIFT -Database: Interfejs w zakresie bsługi bankweg rejestru infrmacji sbach i pdmitach gspdarczych, które: czasw nie wywiązują się ze zbwiązań kredytwych wbec banków spełniają kryteria kreślne dla Pdmdułu F tzw. baza miękka. -Database: Interfejs w zakresie bsługi zastrzeżeń z bazą DZ -Interfejs plikwy: zgdnie z dkumentacją Srbnet 2 Strna 10 z 18

11 Obszar integracji MSSF def3000/tr (ifrce) SAK - KFM Szyna ESB HR Opis System wyliczający impairment kredytwy wg MSSF System d bsługi transakcji skarbwych i instrumentów finanswych, na rynku międzybankwym raz z klientami wewnętrznymi Banku System Administracji Kredytów Krajweg Funduszu Mieszkaniweg Warstwa integracyjna udstępniana przez Bank (Red Hat Fuse ESB wersja 4.4 lub nwsza lub Red Hat JBss FUSE 6 lub nwsza) Platfrma bazdanwa SAP-HR na której wspólnie są sadzne systemy kadrwe ehr, mhr, elearning D wyknania przez Wyknawcę - Interfejs plikwy wyjściwy zawierający infrmacje niezbędną d wyliczenia impairmentu kredytweg. - interfejs plikwy wejściwy ładujący wyliczny impairment kredytwy. - Interfejs n-line: dekrety księgwe, weryfikacja sald / blkady śrdków na rachunku bieżącym, pbranie kartteki klienta, dane d pralni, dane dtyczące lkat negcjwanych i transakcji na bnach skarbwych - interfejs wsadwy: kmunikaty swift WE / WY MT 103, parametry transakcji / dane transakcyjne -Interfejs request / respnse: interfejs księgwy (syntetyka), dyspzycje na wypłatę transz, dane d pralni; Interfejs wsadwy: dane na ptrzeby HD -Implementacja usług udstępnianych przez Szynę ESB, d strny systemu centralneg -Interfejs wsadwy plikwy. Z uwagi na brak funkcjnalnści imprtu danych kadrwych bezpśredni z pliku d systemu centralneg defbank, dane te wprwadzane są ręcznie. Dla uprszczenia interfejs ten jest zamdelwany jak plikwy. Pniżej wymienine są systemy, wykrzystujące usługi wystawine na szynie ESB. Obwiązkiem Dstawcy będzie zapewnienie teg typu usług/funkcji p strnie wdrażaneg systemu CSB, w taki spsób, aby mgły być ne udstępnine wymieninym niżej systemm. CGW (Micrsft Dynamics AX) Księga Gspdarki Własnej- księga pmcnicza zapewniająca ewidencję zbwiązań i należnści (rzrachunki z dstawcami i dbircami), raz rzliczanie z pracwnikami (wyjazdy służbwe, zaliczki, rzliczanie kart kredytwych pracwników), ewidencję majątku banku, zarządzanie gspdarką własną Banku. -Interfejs dwustrnny pmiędzy CGW a Księgą Główną Bankwść System Bankwści Elektrnicznej -Interfejs dwustrnny - Kniecznść udstępnienia funkcji/usług Strna 11 z 18

12 Obszar integracji Elektrniczna Opis D wyknania przez Wyknawcę Ferryt Prceswa platfrma wrkflw -Interfejs dwustrnny - Kniecznść udstępnienia funkcji/usług Wyciągi Generwanie wyciągów w dedykwanych dla pszczególnych klientów frmatach (np. MT950, inne frmaty tekstwe) -Funkcja zwracająca dane niezbędne d wygenerwania wyciągu PODSUMOWANIE POZAFUNKCJONALNEGO ZAKRESU PROJEKTU Zakres prac i dstaw niezwiązany z funkcjnalnścią systemu mże być pdsumwany jak: 1. Migracja danych BGK dpwiedzialny jest za dstarczenie danych z systemów źródłwych, wyknanie eksprtu danych z becnie eksplatwanych systemów, zgdnie ze specyfikacją migracji danych pracwaną przez Wyknawcę BGK dpwiedzialny jest za dstarczenie dkumentacji tych danych Wyknawca dpwiedzialny jest za transfrmację danych i ładwanie d instalwaneg systemu Migracja danych bejmuje następujące systemy: Zakres funkcjnalny System(y) Kmentarz Pdstawwa działalnść bankwa główny system transakcyjny: kartteka klienta wraz z wszystkimi numerami mdul klienta (baza główna raz wszystkie archiwa) rachunki bieżące (wraz z kredytami w rachunku bieżącym) w tym: Przeniesienie bilansem twarcia wszystkich brtów z systemu Zamawiająceg. W przypadku gdy przeniesienie brtami będzie Strna 12 z 18

13 Zakres funkcjnalny System(y) Kmentarz raz a/ (Sumy depzytwe) b/ rachunki pdlegające knslidacji Finansów Publicznych (w tym c/ rachunki bjęte systemem identyfikacji maswych płatnści (SIMP) d/ zlecenia stałe rachunki depzytów terminwych w tym: a/ depzyty terminwe u Ministra Finansów księga główna płatnści krajwe i zagraniczne (w tym zlecenia z datą przyszłą) system bsługi kredytów w tym: Umwy zaewidencjnwane w systemie Harmngramy Zabezpieczenia Bilans twarcia dla peracji wypłat i spłat Bilans twarcia ESP system zarządzający kartami i interfejsami d utsurcera kart słwniki tabele raz algrytmy stóp prcentwych parametry dla bsługi PSD tabele walut wraz z kursami (w tym histryczne) niewystarczające przeniesienia pjedynczych transakcji. Przeniesienie wszystkich rachunków funkcjnujących w bazie głównej raz archiwum. Opracwanie przez Wyknawcę przy współpracy z Zamawiającym prcedury i specyfikacji migracji danych raz tabeli knwersji. Strna 13 z 18

14 2. Dstarczenie infrastruktury w architekturze trójwarstwwej: dla śrdwiska prdukcyjneg i preprdukcji dla systemu transakcyjneg w (knfiguracji HA) dla śrdwisk nieprdukcyjnych BGK przewiduje użycie 3 śrdwisk dla własnych celów Infrastruktura będzie rzmieszczna w dwóch udstępnianych przez Bank śrdkach bliczeniwych CPD i RCPD płącznych dwma światłwdami w dległści p łączu d 30 km Zwymiarwanie niezbędnej rzbudwy infrastruktury HD dla ptrzeb datamartu sprawzdawczeg Usługi sieci fizycznej dstarcza Bank. 3. Oprgramwanie narzędziwe: Bazy danych, mnitry transakcji, etc. 4. Utrzymanie aplikacyjnych śrdwisk nieprdukcyjnych: 5. Szklenia Inicjalna instalacja śrdwisk aplikacyjnych Implementacja pczątkwej parametryzacji bizneswej Przekazanie prcedur eksplatacyjnych dla zespłu Banku Szklenia dla pracwników eksplatacji IT raz użytkwników kńcwych W przypadku użytkwników kńcwych zakładane jest pdejście train the trainer Szklenia pwinny być zgdne z dstarczną dkumentacją systemu i dkumentacja szkleniwą 6. Usługi serwiswe i gwarancyjne: Świadczenie tych usług rzpczyna się w mmencie pierwszeg uruchmienia prdukcyjneg systemu Świadczenie tych usług kńczy się 3 lata p zakńczeniu prjektu Usługi te bejmują: Diagnstykę i naprawę błędów Strna 14 z 18

15 Wsparcie pracwników eksplatacji i utrzymania Banku Rzwiązywanie prblemów wydajnściwych Aktualizację systemu i infrastruktury Dstswanie systemu d kniecznych zmian technlgicznych i infrastruktury, dla których prducenci głsili wycfanie wsparcia. Weryfikację kncepcji rzbudwy infrastruktury Asystę techniczną Aktualizację dkumentacji Dstswanie raprtów sprawzdawczści SLA serwiswych i gwarancyjnych, w tym w zakresie usuwania nieprawidłwści działania systemu w terminach nie grszych niż: Usunięcie Awarii d 24 gdzin d mmentu przyjęcia zgłszenia Usunięcie błędu d 48 gdzin d mmentu przyjęcia zgłszenia Usunięcie usterki w najbliższym wydaniu/wersji ale nie później niż 90 dni kalendarzwych d przyjęcia zgłszenia SLA dla infrastruktury 4 gdziny naprawy lub bejścia Serwis prducenta 7. Specyficzne czekiwania pzafunkcjnalne: System pwinien mieć: twarte API raz ferwać usługi integracyjne, których zakres musi umżliwić budwanie własnych frntendów. generatr prstych raprtów, które mgą być następnie udstępniane w ramach raprtów peracyjnych mechanizmy umżliwiające techniczne i bizneswe mnitrwanie wydajnści systemu/aplikacji (wykrywanie błędów) pełne lgwanie aktywnści i zmian w systemie z mżliwścią sterwania wyłączeniami skali takiej rejestracji system pwinien umżliwiać zarządzanie uprawnieniami na pzimie funkcji, danych, limitów itp. Strna 15 z 18

16 INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ SKALI UŻYCIA SYSTEMU Liczba rekrdów pisujących klienta (firmy, sby fizyczne, pełnmcnicy, pręczyciele, etc.): Liczba aktywnych rachunków bankwych prwadznych dla klientów : Liczba rachunków technicznych (własnych Banku): Liczba rachunków wirtualnych ( charakterystyce jak prdukt SIMP): Liczba rachunków wirtualnych ( charakterystyce jak prdukt Liczba użytkwników wewnętrznych (pracwników): 450 Średnia liczba jednczesnych użytkwników wewnętrznych: 300. Oczekiwany czas trwania prcesu ED: <6 h. Czas niedstępnści usług w trakcie EOD: < 3h. Oczekiwany czas zasilania zewnętrznych źródeł danych Hurtwnia: <3 h. Rzmiar bazy danych CSB (TB) - bejmuje pzim skalwalnści systemu, jest t rzmiar bazy danych prdukcyjnej. Obecnie rzmiar bazy systemu wynsi 2,1 TB z przyrstem rcznym na pzimie 200 GB rzmiar hurtwni danych 3,5 TB z przyrstem rcznym na pzimie 400 GB Oczekiwany łączny rzmiar t 20 TB. Maksymalna liczba transakcji d innych banków (wychdzących) / dzień Maksymalna liczba przelewów d innych banków (wychdzących) / gdzina Maksymalna wielkść paczki przelewów (liczba przelewów w jednej paczce) Strna 16 z 18

17 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA KOSZT PROJEKTU Celem niniejszeg rzdziału przedstawienie wymagań w zakresie praw i bwiązków Wyknawcy, które Zamawiający zamierza umieścić w Isttnych Pstanwieniach Umwy (IPU) Planwana długść wdrżenia 3 lata. Wyknawca mże zaprpnwać pdział zakresu na etapy prjektu. Bank wyróżnia trzy kategrie dstarczaneg prgramwania Oprgramwanie Główne prgramwanie stanwiące standardwy prdukt (instalwany w instytucjach finanswych) na rynku zapewniające bsługę i algrytmizację prduktów bankwych i realizujące usługi w zakresie wsparcia prcesów bankwych dstarczane przez prducentów prgramwania psiadające referencje z wykrzystania w wielu bankach. W skład Oprgramwania Główneg wchdzi wszelkie prgramwanie niestanwiące Oprgramwania Dedykwaneg ani Pmcniczeg, wymagane d działania Systemu CSB. Oprgramwanie Dedykwane prgramwanie dstarczane przez Wyknawcę na indywidualne zamówienie Banku realizujące unikalną na rynku funkcjnalnść lub prgramwanie integrujące ze śrdwiskiem IT Banku raz zapewniające dstswanie Oprgramwania Główneg dla ptrzeb zapewnienia zgdnści z prawdawstwem plskim. Oprgramwanie Pmcnicze - prgramwanie typu COTS lub drbne prgramwanie funkcjnalnściach wystandaryzwanych na rynku mżliwe d zastąpienia przez prdukty innych prducentów bez kniecznści ich mdyfikacji. Bank czekuje mżliwści swbdneg rzwju i mdyfikacji Systemu. Oczekiwany przez Zamawiająceg spsób mdyfikacji zstanie zaprezentwany w tku dialgu techniczneg. Bank czekuje praw licencyjnych d Oprgramwania Główneg zapewniająceg swbdę rzwju, c najmniej jaką psiada Wyknawca (integratr), dla Oprgramwania Dedykwaneg przeniesienia praw majątkwych w pełnym zakresie w tym d kdów źródłwych i dkumentacji prjektwej raz d Oprgramwania Pmcniczeg zgdnie z prawami licencyjnymi prducentów prgramwania. Bank czekuje, że System zapewni mżliwść wdrażania samdzielnie lub z wykrzystaniem sób trzecich klejnych wersji i aktualizacji Systemu pchdzących zarówn d prducentów Oprgramwania Główneg jak również d prducentów Oprgramwania Pmcniczeg. Strna 17 z 18

18 Bank czekuje dstarczenia systemu wykrzystująceg usługi szyny ESB d kmunikacji pmiędzy prgramwaniem różnych prducentów raz rzróżnialnych handlw mdułów jedneg prducenta. Bank czekuje swbdy w wykrzystaniu tych wszystkich usług na szynie ESB na zasadach kreślnych w dkumentacji prducentów lub wyknawcy raz mżliwści ddawania przez Bank nwych usług d szyny ESB. Bank czekuje zawarcia umwy escrw na kdy źródłwe, d których praw nie nabędzie, w zakresie Oprgramwania Główneg. Bank czekuje zawarcia kntraktu, jak umwy utsurcingwej zgdnie z wymgami prawa bankweg. Umwa pdlega wszystkim restrykcjm Prawa Zamówień Publicznych. Umwa będzie zawarta na prawie plskim. Bank czekuje dstswania systemu d wymagań prawnych bwiązujących sektr bankwy w Plsce raz zdefiniwanych przez Zamawiająceg funkcjnalnści wynikających ze szczególnych aktów prawnych dtyczących działalnści Banku, w tym dtyczących zarządzania bszarami technlgii infrmatycznej i bezpieczeństwa śrdwiska infrmatyczneg w bankach (Rekmendacja D) raz w zakresie sprawzdawczści i raprtwania, na dzień pdpisania umwy. Przez cały kres bwiązywania Umwy, Wyknawca zbwiązany będzie, na zlecenie, wprwadzić zmiany w Systemie mające zapewnić funkcjnwanie Systemu zgdnie z bwiązującym prawem, raz ptrzebami bizneswymi Zamawiająceg. Za zmiany których mwa w niniejszym punkcie będzie przysługiwał Wyknawcy ddatkwe wynagrdzenie. System musi psiadać interfejs użytkwnika w języku plskim (dpuszcza się język angielski w zakresie bsługi ekranów dla funkcjnalnści i administracji IT) Bank będzie realizwał usługi eksplatacji we własnym zakresie Oczekiwania eksplatacyjne d systemu: Dstępnść kluczwych usług dla klientów 12x5 Dstępnść infrastruktury partej na rzwiązaniach HA 99,99% RTO < 2 gdziny RPO - równy 0 - dnsi się d danych już zapisanych raz peracji ptwierdznych Strna 18 z 18

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: dzierżawa wstrzykiwacza d kntrastu wraz z dstawą materiałów eksplatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowadeba.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowadeba.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwadeba.pl Nwa Dęba: Udzielenie kredytu długterminweg dla Gminy Nwa Dęba Numer głszenia: 129379-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dstawa zestawów kmputerwych i drukarek Numer głszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Lubiszyn: Bankwa bsługa budżetu Gminy Lubiszyn raz jednstek rganizacyjnych w latach 2015-2017

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.attis.cm.pl Warszawa: Sprzęt i drbny asrtyment kmputerwy Numer głszenia: 50184-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Zagadnienia w pracy Fleet Managera

Podstawowe Zagadnienia w pracy Fleet Managera Pdstawwe Zagadnienia w pracy Fleet Managera Prwadzący : Marcin Kryska Grup Fleet Manager Grupa Żywiec S.A. Zakres bwiązków Fleet Managera Pdstawwe bwiązki Fleet Managera : Mycie i sprzątanie aut, Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_15_2014 Numer

Bardziej szczegółowo

który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Oczyszczalnia ścieków w Ruszwie - ETAP II - Wymiana kanalizacji dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk wydawnictw prmujących wjewództw pdkarpackie. Numer głszenia: 234885-2014;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Świadczenie usług pcztwych w zakresie przyjmwania, przemieszczania i dręczania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: Dstawa bnów twarwych dla emerytów i rencistów Numer głszenia: 206082-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.s.gv.pl Warszawa: kmplekswa usługa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej d budynków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa stwrzenia, utrzymania na serwerze zapewninym przez Wyknawcę raz bsługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH (KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, STYMULATOR,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo