Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)"

Transkrypt

1 Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31

2 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI)... 4 FUNKCJONALNY ZAKRES SYSTEMU... 5 Rys. nr 1 Mdel sprawzdawczści Tab. nr 1 Zestawienie rdzajów prduktów dla pszczególnych działalnści zlecnych stan becny Tab. nr 2 Rdzaje działalnści i implikacje na księgi banku - stan becny systemu Tab. nr 3 Funkcjnalnści czekiwane d ksiąg w ramach systemu centralneg banku FUNKCJONALNOŚCI NIETYPOWE, KTÓRE MOGĄ WYMAGAĆ SPECYFICZNEJ IMPLEMENTACJI DLA ZAMAWIAJĄCEGO Rys. nr 2 Schemat knslidacji / deknslidacji finansów publicznych INFORMACJA O APLIKACJACH, DO ZINTERFEJSOWANIA Z NOWYM SYSTEMEM PODSUMOWANIE POZAFUNKCJONALNEGO ZAKRESU PROJEKTU INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ SKALI UŻYCIA SYSTEMU ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA KOSZT PROJEKTU INFORMACJE DODATKOWE Strna 2 z 31

3 CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bank Gspdarstwa Krajweg szuka rzwiązania na nwy Centralny System Bankwy, który ma zapewnić elastycznść, rzumianą jak mżliwść szybkieg reagwania na zmieniające się czekiwania biznesu pprzez knfigurację i parametryzację systemu, bez kniecznści wprwadzania czaschłnnych i ksztwnych zmian. Celem niniejszeg dkumentu jest pzyskanie infrmacji szacwanym kszcie pszczególnych zakresów funkcjnalnych. Dkument ten nie mże być traktwany jak specyfikacja wymagań i nie mże być używany w ewentualnych sprach dtyczących zakresu czekiwanej funkcjnalnści Systemu CSB. Planwane zakresy funkcjnalne związane z wdrżeniem Centralneg Systemu Bankweg dla Zamawiająceg, bejmują dstawę infrastruktury sprzętwej raz świadczenie usług gwarancyjnych i serwiswych przez kres 36 miesięcy d uruchmienia prdukcyjneg systemu. Przez Centralny System Bankwy Zamawiający rzumie Zintegrwany System Teleinfrmatyczny wspierający kmplekswą bsługę klientów, prwadzenie rachunków depzytwych i kredytwych na rzecz klientów i rachunków własnych banku, przetwarzanie transakcji bankwych w czasie rzeczywistym, prezentację i uaktualnienia stanów knt i innych zapisów finanswych, raz zapewniający współpracę z zewnętrznymi systemami/aplikacjami wspmagającymi. Strna 3 z 31

4 ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI) Prsimy udzielenie infrmacji szacwanych ksztach prjektu zakresie zdefiniwanym w dalszej części niniejszeg dkumentu. Ze względu na wielkść zakresu prjektu prsimy udzielenie infrmacji szacwanych ksztach pszczególnych pdzakresów funkcjnalnych raz elementów dstawy. Frmularz cenwy stanwi załącznik nr 1 d niniejszeg dkumentu. Strna 4 z 31

5 FUNKCJONALNY ZAKRES SYSTEMU Zakres funkcjnalnści czekiwany przez Zamawiająceg: Obszar Funkcjnalnść pdstawwej działalnści bankwej Kmentarz d zakresu funkcjnalneg Obejmuje standardwą (pdstawwą) dla rynku plskieg funkcjnalnść ferwaną przez większść systemów bankwych: Kartteki klienta (CIF Custmer Identificatin File) Rachunków bieżących i lkat terminwych (w tym O/N) Obsługi identyfikacji maswych płatnści przychdzących (SIMP) z wykrzystaniem rachunków wirtualnych rzumianych jak numer w frmacie NRB \w celu dknywania płatnści pwiązanych z rzeczywistym rachunkiem bankwym (bieżącym lub pmcniczym). Z jednym rachunkiem bankwym mże być pwiązanych wiele rachunków wirtualnych. Operacje wyknywane z wykrzystaniem numeru rachunku wirtualneg bezpśredni uznają rzeczywisty rachunek bankwy. Rachunków technicznych rzumianych jak rzeczywiste rachunki w frmacie NRB przeznaczeniu niekmercyjnym, dla których nie są zawierane umwy z klientem, wykrzystywane przez Bank d ewidencji rzliczeń z tytułu bsługi depzytów, kredytów, pżyczek, funduszy i rzliczeń własnych Banku. Rachunki techniczne są twierane w knkretnym mdule prduktwym lub przypisane d knta księgweg. Nie psiadają pełnej funkcjnalnści rachunku bankweg. Rachunki techniczne są nieprcentwane, nie są pbierane prwizje i płaty, nie są wydawane d nich karty kredytwe i debetwe, nie służą d depnwania śrdków. Płatnści krajwych i międzynardwych (przelewy krajwe w tym US, ZUS, przelewy krajwe natychmiastwe, przelewy SORBNET2, przelewy zagraniczne SEPA, TARGET2, SWIFT) Kredytów, pręczeń i gwarancji krajwych, zabezpieczeń Trade Finance Obsługa kaswa (wpłaty/wypłaty twarte i zamknięte) Usługi płynnściwe Knslidacja sald (rzeczywista, wirtualna), Sweeping, sald nett) W bszarze tym wymagane jest raprtwanie peracyjne. Przez raprty peracyjne rzumie się raprty wykrzystywane przez użytkwników systemu w cdziennej pracy peracyjnej Strna 5 z 31

6 Obszar Funkcjnalnść wspierająca bszar Działalnść Zlecna Fundusze i Prgramy DZ(FP) Kmentarz d zakresu funkcjnalneg w celu np. ptwierdzenia prawidłwści wyknania peracji i księgwań, ustalenia listy rachunków, zabezpieczeń, etc. Opis sprawzdawczści ddatkwej znajduje się w dalszej części dkumentu. Obejmuje ddatkwe (w stsunku d pdstawwych dla prduktów, rachunków i knt) funkcjnalnści dla prwadznej przez Bank działalnści zlecnej w tym: mżliwść definiwania rdzajów działalnści zlecnej (PROGRAM-y) mżliwść definiwania wydrębninych ksiąg banku (FUNDUSZ-y) dedykwanych d ewidencji działalnści własnej i funduszy (np. Fundusz Dpłat, Krajwy Fundusz Drgwy); mżliwść znaczenia/przypisania knt, rachunków i prduktów d zdefiniwanej działalnści zlecnej (RNS, MDM, PROW, JESSICA, JEREMIE, PORPW, KFD, etc.) na etapie definiwania lub rejestracji p zawarciu umwy (np. pprzez ple nazwie PROGRAM = RNS) mżliwść znaczenia/przypisania knt, rachunków i prduktów d zdefiniwaneg w księgach Banku funduszu (np. FDOP - Fundusz Dpłat) na etapie definiwania lub rejestracji p zawarciu umwy (np. pprzez ple nazwie FUNDUSZ = FD) mżliwść wyszukiwania i pzyskiwania (standardwe widki/raprty/ekstrakty) infrmacji kntach, rachunkach i prduktach bankwych przypisanych d kreślnej działalnści zlecnej (PROGRAM) lub wydrębninych w księgach (FUNDUSZ), zapewnienie mżliwści ewidencji wybranych knt, prduktów i rachunków bankwych pza księgami banku w sbnych księgach. Funkcjnalnści wymagane d bsługi np. pżyczek PROW, JESSICA, JEREMIE; mżliwść blkady/wyłączenia wybranych standardwych funkcjnalnści dla prduktów i rachunków (np. wyłączenie z naliczania rezerw, zmiany grupy ryzyka, brak rzliczania prwizji etc.) zapewnienie mżliwści realizacji przepływów finanswych pmiędzy wydrębninymi księgami (FUNDUSZ-ami) z zachwaniem bilanswania się ksiąg, kniecznść zapewnienia ewidencji pzycji wymiany i wyceny walutwej wydrębninych ksiąg Banku (FUNDUSZ), mżliwść knslidacji wybranej knfiguracji wydrębninych części ksiąg (FUNDUSZ-y) d księgi Banku wraz z mżliwścią generwania bilansu, rachunku zysków i strat raz rachunku brtów. mżliwść definiwania złżnych schematów księgwych bejmujących wiele rachunków w tym ewidencjnwanych w różnych wydrębninych księgach (FUNDUSZ) Strna 6 z 31

7 Obszar Funkcjnalnść wspierająca rachunkwść Kmentarz d zakresu funkcjnalneg Zestawienie rdzajów prduktów dla pszczególnych działalnści zlecnych przedstawin w tabeli w dalszej części dkumentu (vide Tab. nr 1). Zasady (plityka) rachunkwści Zamawiająceg prwadzne są na pdstawie zasad kreślnych w ustawie z dnia 29 września 1994 rku rachunkwści (Dz. U. z 2013 r. pz. 330, z późn. zm.) raz wydanych na jej pdstawie przepisach wyknawczych. Isttne wymagania dla bszaru rachunkwści t: 1. jeden plan knt (zgdny z wzrcwym planem knt dla banków) zapewniający prwadzenie ewidencji w pdziale na fundusze, prgramy i inicjatywy (funkcjnalnść blkująca przenszenie na wynik banku i d bilansu banku transakcji wynikwych i bilanswych wybranych ksiąg ewidencyjnych becnie funkcjnalnść tą zapewnia prwadzenie ksiąg w ramach wydrębnineg ewidencyjneg planu knt) 2. prwadzenie sbnych, bilansujących się ksiąg (dwlne techniczne rzwiązanie realizujące wymóg bilanswania się pjedynczej księgi jest dpuszczalne); Księga rzumiana jest jak takie wydrębnienie ewidencji, by transakcje w ramach księgi bilanswały się, raz był mżliwe sprządzenie zestawienia brtów i sald knt w ramach księgi, sprządzenie bilansu, rachunku zysków i start, pzycji pzabilanswych księgi. 3. knslidacja wybranych ksiąg (np. knslidacja jak księgi głównej banku pięciu wybranych ksiąg na ptrzeby sprawzdania finansweg (ur), lub knslidacja dziesięciu ksiąg jak księgi głównej banku na ptrzeby sprawzdawczści bwiązkwej). 4. standardwe funkcjnalnści księgi: a. prwadzenie ewidencji w języku plskim, zgdnie z zasadą pdwójneg zapisu, w PLN (waluta kraju) raz walucie transakcji/dkumentu, wraz z jednczesnym prwadzeniem dziennika (rejestracja peracji w prządku chrnlgicznym, z zachwaniem klejnej numeracji dkumentów raz liczeniem w spsób ciągły sumy zapisów - brtów) b. mżliwść sprządzenia bilansu, rachunku zysków i start, pzycji pzabilanswych dla sumy wybranych ksiąg raz pjedynczej księgi 5. elastyczne parametryzwanie ksiąg zgdnie z ptrzebami (w tym twrzenie pdksiąg bez wymgu bilanswania się w ramach pdksięgi), twrzenie nwej księgi i włączenie jej d bilansu banku lub nie; wydrębnienie księgi jak część dtychczaswej księgi Strna 7 z 31

8 Obszar Sprawzdawczść Kmentarz d zakresu funkcjnalneg 6. definiwanie indywidualnych schematów księgwych dla wszystkich prduktów bsługiwanych przez Bank z mżliwścią ich późniejszej mdyfikacji 7. definiwanie schematów księgwych dla peracji nietypwych (c najmniej: restrukturyzacja umów, anekswanie umów, ugdy, indywidualna bsługa klienta, umrzenie kredytów, zwrt umrzenia). Patrz tabele: - str. 13 Rdzaje działalnści i implikacje na księgi Banku stan becny. - str. 14 Funkcjnalnści czekiwane d ksiąg w ramach systemu centralneg banku. Patrz Pdzakres Funkcjnalnść wspierająca bszar DZ(FP). Obszar ten bejmuje raprtwanie, które Bank jest zbwiązany przygtwywać dla instytucji nadzrujących (NBP, KNF, etc.) raz raprty statutwe (rczne lub kreswe sprawzdanie finanswe). Obwiązek ich sprządzenia raz zakres wynika z pwszechnie bwiązująceg prawa (ustawy, rzprządzenia krajwe i unijne), aktów prawnych pchdzących d rganów NBP, które dtyczą działalnści gółu banków w Plsce. Sprawzdanie finanswe Banku sprządzane jest zgdnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 rku rachunkwści (t.j. Dz. U. z 2013 r. pz. 330) i wydanymi na jej pdstawie przepisami, rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących i kreswych przekazywanych przez emitentów papierów wartściwych raz warunków uznawania za równważne infrmacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędąceg państwem człnkwskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. pz. 133) raz rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu infrmacji wykazywanych w sprawzdaniach finanswych i sknslidwanych sprawzdaniach finanswych, wymaganych w prspekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, dla których właściwe są plskie zasady rachunkwści (t.j. Dz. U. z 2014r. pz. 300). Wdrażając ferwany system Wyknawca mże użyć aplikacji SPID używanej becnie przez Bank. Repzytrium danych systemu ułżne w mdelu umżliwiającym na ich pdstawie realizwanie funkcji raprtwania analityczneg, sprawzdawczści raz przekazania zbirów danych na ptrzeby wyceny MSSF (wycena MSSF pza zakresem prjektu) i d aplikacji sprawzdawczej. Ekstrakcja danych z wdrażaneg systemu d data martu raz Zarządczej Hurtwni Danych (ZHD jest pza zakresem prjektu) pwinna być realizwana jednym spójnym mechanizmem. Raprty sprawzdawczści ddatkwej rzumiane jak raprty wynikające z umów z klientami Banku, w tym także Strna 8 z 31

9 Obszar Kmentarz d zakresu funkcjnalneg ministerstwami, agencjami rządwymi, etc., realizwane w ramach bsługi przez Bank sprzedaneg prduktu lub usługi. W specyficznych przypadkach Raprty te mgą być wymagane na skutek ustaw lub aktów niższeg rzędu dedykwanych działalnści wyłącznie Zamawiająceg, nie są jednak kwalifikwane jak raprty sprawzdawczści bwiązkwej. Sprawzdawczść bligatryjna: Wyknawca będzie dpwiadał za wdrżenie rzwiązań d generwania sprawzdawczści bligatryjnej d mmentu wygenerwania danych z systemu CSB d wygenerwania raprtów sprawzdawczści bligatryjnej. Na rys 1 elementy, za których wdrżenie będzie dpwiadał Wyknawca są znaczne klrem czerwnym. W ramach prjektu wyknawca dstarczy następujące mduły: 1. Ekstrakty danych z CSB bejmujące wszystkie atrybuty transakcji występujące w systemu Centralnym raz dane z księgi głównej. 2. Narzędzia d zasilenia ODS danymi z CSB, kńcwymi danymi sprawzdawczymi (dane z Aplikacji Sprawzdawczej) raz danymi z aplikacji Kndr+, def3000/tr, BEZA (które nie są częścią prjektu CSB). Dane z tych systemów będą wykrzystywane w sprawzdawczści bwiązkwej (za wystawienie ekstraktów z ddatkwych systemów dpwiada Zamawiający). Wyknawca dstarczy również aplikację, która umżliwi wprwadzanie danych z plików płaskich i Excela d bazy ODS d ddzielnych struktur. Dane z tych struktur Dstawca będzie mógł wykrzystać d generwania sprawzdawczści. Z tak przygtwaneg ODS Zamawiający we własnym zakresie będzie pbierał dane d ZHD (Hurtwnia Zarządcza). 3. Wyknawca będzie dpwiadał za zasilenie DataMartu Sprawzdawczeg, który musi bejmwać ustrukturyzwane i uprządkwane dane, z których będą następnie pbierane dane d Aplikacji Sprawzdawczej. Dane muszą być znaczne datą raz źródłem pchdzenia. 4. Na pdstawie danych z DataMartu Sprawzdawczeg Aplikacja Sprawzdawcza będzie przygtwywała dane sprawzdawcze i będzie generwała pliki w czekiwanych frmatach dla instytucji sprawzdawczych. Aplikacja Sprawzdawcza musi umżliwiać ręczną krektę danych. Wystawienie i zaczytanie kńcwych danych sprawzdawczych z Aplikacji Sprawzdawczej d bazy ODS. Infrastruktura: Zamawiający wymaga, aby Wyknawca implementwał mduły ODS i DataMartu Sprawzdawczeg w technlgii Strna 9 z 31

10 Obszar Kmentarz d zakresu funkcjnalneg dstarcznej przez Zamawiająceg tj. Micrsft SQL Server. Zamawiający dstarczy infrastrukturę na ptrzeby ODS i DataMartu Sprawzdawczeg (na Rys 1 Mdel sprawzdawczści znaczne klrem zielnym). Wyknawca w ramach CSB dstarczy pełną infrastrukturę dla Aplikacji Sprawzdawczej. Strna 10 z 31

11 Rys. nr 1 Mdel sprawzdawczści Strna 11 z 31

12 prgram fundusz w bilansie Banku prgram fundusz w bilansie Banku prgram fundusz w bilansie Banku prgram fundusz w bilansie Banku Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Tab. nr 1 Zestawienie rdzajów prduktów dla pszczególnych działalnści zlecnych stan becny. Oznaczenie działalnści zlecnej rachunek techniczny 1 Rdzaj prduktu rachunek bieżący 2 pżyczka/ kredyt 3 gwarancja 4 FD, FPKiS, FTER, FKOL KFD FŻŚ KFPK,FPU KFM,FRIK PZOZ PROW,JESSICA JEREMIE,PRPW PLDM PKEK PEBI Rachunek techniczny jest wykrzystywany w niektórych prgramach i funduszach d ewidencji pwierznych śrdków, ksztów, przychdów, rzliczeń, realizacji wypłat i przyjmwania spłat etc. - zawsze jest ewidencjnwany w bilansie Banku, w szczególnści w wydzielnej części dla funduszu. 2 Rachunek bieżący jest twierany na pdstawie umwy z klientem. Zawsze jest ewidencjnwany w bilansie Banku, ale nigdy w wydzielnej części dla funduszu. 3 Kredyt/pżyczka mże być ewidencjnwana pza lub w bilansie Banku. Jeśli w bilansie banku t również w wydzielnej części dla funduszu. Jeśli pza bilansem Banku t nigdy w wydzielnej części dla funduszu. 4 Gwarancja mże być ewidencjnwana w bilansie lub pza bilansem Banku. Strna 12 z 31

13 Tab. nr 2 Rdzaje działalnści i implikacje na księgi banku - stan becny systemu Strna 13 z 31

14 Tab. nr 3 Funkcjnalnści czekiwane d ksiąg w ramach systemu centralneg banku Strna 14 z 31

15 FUNKCJONALNOŚCI NIETYPOWE, KTÓRE MOGĄ WYMAGAĆ SPECYFICZNEJ IMPLEMENTACJI DLA ZAMAWIAJĄCEGO Niniejszy rzdział zawiera infrmację funkcjnalnściach nietypwych, które mgą wymagać implementacji specyficznej dla Zamawiająceg. Obszar Rachunki Bieżące i Lkaty Specyficzna funkcjnalnść wymagana przez Zamawiająceg (Sumy depzytwe) Funkcjnalnść parta na prwadzeniu wielu rachunków ewidencyjnych d jedneg główneg (zbirczeg) rachunku sum depzytwych i ewidencji na nich śrdków przyprządkwanych d knkretnej sprawy Klienta. 1. Rachunki ewidencyjne prwadzne są w walucie rachunku zbirczeg, z którym są pwiązane. 2. Rachunek główny (zbirczy) pwiązany jest z rachunkami ewidencyjnymi i prezentuje łączne sald śrdków zgrmadznych na rachunkach ewidencyjnych. Wszystkie peracje na rachunku zbirczym (głównym) dknywane są wyłącznie za pśrednictwem rachunków ewidencyjnych. Każde bciążenie/uznanie rachunku ewidencyjneg ma swje dzwierciedlenie na rachunku głównym (zbirczym) sum depzytwych w czasie rzeczywistym. 3. D każdeg rachunku ewidencyjneg naliczane są dsetki d salda śrdków na tym rachunku d daty wpłaty d dnia pprzedzająceg datę wypłaty śrdków d daty wypłaty lub daty likwidacji rachunku ewidencyjneg. 4. Funkcjnalnść prduktu zezwala na wielkrtne wpłacanie raz wypłacanie śrdków z rachunku ewidencyjneg w frmie gtówkwej i bezgtówkwej. a) Wypłaty z rachunku ewidencyjneg mgą być: całkwite (likwidacja rachunku ewidencyjneg bez mżliwści pnwneg twarcia) częściwe, które umżliwiają wskazanie składników, z których ma zstać zrealizwana wypłata np. wypłata dsetek, wypłata kapitału i dsetek lub wypłata kapitału. b) Wpłaty mgą być dknywane: bezpśredni na rachunek ewidencyjny (wygenerwany przez Klienta pprzez BE) na rachunek główny (zbirczy) - w wyniku wpłaty na rachunek główny (zbirczy) np. wpłata gtówkwa, wpłata Elixir, przelew wewnętrzny, Srbnet, tj. zstaje twarty autmatycznie w systemie centralnym nwy rachunek ewidencyjny w frmacie NRB. Strna 15 z 31

16 Obszar Specyficzna funkcjnalnść wymagana przez Zamawiająceg Wpłata na zamknięty rachunek ewidencyjny skutkuje autmatycznym twarciem nweg rachunku ewidencyjneg. 5. Oprcentwanie raz częsttliwść i termin kapitalizacji dsetek są wspólne dla wszystkich rachunków ewidencyjnych prwadznych w ramach jedneg rachunku główneg (zbirczeg). Oprcentwanie jest przypisane zarówn d rachunku zbirczeg (główneg) jak i d wszystkich rachunków ewidencyjnych z nim pwiązanych i każda zmiana prcentwania w trakcie umwy rachunku główneg pwduje zmianę prcentwania na wszystkich rachunkach ewidencyjnych. 6. Rachunki ewidencyjne psiadają własny numer NRB raz ddatkwe rejestry (pla pmcnicze np. kapitał, dsetki, bciążenia raz pla sprawzdawcze). 7. Likwidacja rachunku główneg (zbirczeg) pwduje likwidację rachunków ewidencyjnych. W przypadku wyknywania prcesu knslidacji na rachunku z uruchminą usługą przeksięgwanie śrdków z rachunku zbirczeg gdz. xx nie ma wpływu na stan śrdków na pszczególnych rachunkach ewidencyjnych, w tym dla prcesu naliczania dsetek dla każdej z nich. P gdzinie xx wypłaty z rachunku ewidencyjneg nie są mżliwe. Knslidacja finansów publicznych Prceswi knslidacji finansów publicznych pdlegają wyłącznie wskazane rachunki prwadzne na rzecz pdmitów kreślnych w Ustawie finansach publicznych. Z rachunków tych pdmity składają d gdz. xx.xx za pśrednictwem bankwści elektrnicznej dyspzycje utwrzenia depzytu terminweg u Ministra Finansów. Dyspzycje te składane są nie później niż na 2 dni rbcze przed planwaną datą utwrzenia depzytu. Okres trwania depzytu kreśla pdmit (maksymalnie 1 rk). Zasady prcentwania tychże depzytów są kreślne w rzprządzeniu Ministra Finansów. Wypłata dsetek d depzytów następuje z drębneg rachunku MF. Wlne śrdki, które nie zstały przekazane w depzyt i nie zstały wydatkwane przez jednstki d gdz. xx.xx - autmatycznie są przekazywane w depzyt vernight. System musi zapewnić mechanizm pzwalający na przeprwadzenie prcesu knslidacji śrdków z rachunków klientów na rachunek Ministra Finansów raz zwrt tych śrdków (deknslidacji) z rachunków Ministra Finansów na rachunki pdmitów. System musi psiadać mechanizm zabezpieczający przed dknaniem bciążenia rachunku w trakcie prcesu knslidacji raz pmiędzy prcesem knslidacji i zakńczeniem deknslidacji śrdków. Ze względów sprawzdawczych knieczna jest mżliwść grupwania pdmitów zgdnie z wymaganiami MF. Według teg sameg kryterium w prcesie knslidacji śrdki z rachunków knslidwanych są przekazywane na rachunek MF. Strna 16 z 31

17 Obszar Specyficzna funkcjnalnść wymagana przez Zamawiająceg Schemat przepływu śrdków patrz Rysunek nr 2. Oprócz standardwych raprtów peracyjnych system musi zapewnić dla bieżąceg raprtwania następujące dane: Listę złżnych dyspzycji utwrzenia i wcześniejszeg rzwiązania depzytu w dniu x z pełną charakterystyką Prgnzę przychdów i rzchdów z tytułu depzytów terminwych i z tytułu zerwanych depzytów MF, Prgnzę wydatków z tytułu dsetek d rzwiązywanych depzytów należnych na dzień x+2 Wykaz utwrznych i rzwiązywanych depzytów w dniu x z pełna charakterystyką Listę niezrealizwanych dyspzycji utwrzenia depzytu w danym dniu z infrmacja przyczynie nieutwrzenia depzytu Strukturę depzytów vernight w pdziale na pdmity wg klasyfikacji MF Salda rachunków pdlegających knslidacji p wyknaniu prcesu knslidacji gdz. xx.xx. Obsługa kredytów d. Krajweg Funduszu Mieszkaniweg Mżliwść rzpisania części kredytu (kapitału) według indywidualnych parametrów, np. drębny harmngram spłat, prcentwanie, skrócenia/ wydłużenia kresu spłaty, włączenie/ wyłączenie kapitalizacji dsetek itp. bez zmiany wyskści rat pzstałej części kredytu np. pprzez prprcjnalne skrócenie kresu kredytwania. Mżliwść wprwadzenia umrzenia całści/ części kredytu i krekty teg umrzenia na dwlną datę wstecz z autmatyczną krektą dsetek. Mżliwść ddawania indywidualnej kwty, którą zwiększy się pzim autmatycznie utwrznej rezerwy celwej. Mżliwść kreślania wyskści pierwszej spłaty kredytu (kapitału i dsetek bądź samych dsetek) na pzimie nie mniejszym i nie większym niż kreślny przez Bank % kwty udzielneg kredytu, z zachwaniem kresu kredytwania nieprzekraczającym kreślnej liczby lat. Mżliwść definiwania stpy indeksacji (zwiększenia) rat kreślnym wskaźnikiem. Mżliwść rzliczania w czasie wg metdy ESP różnicy pmiędzy wartścią nminalną a wartścią rynkwą kredytu; Strna 17 z 31

18 Rys. nr 2 Schemat knslidacji / deknslidacji finansów publicznych Strna 18 z 31

19 INFORMACJA O APLIKACJACH, DO ZINTERFEJSOWANIA Z NOWYM SYSTEMEM Obszar integracji Biur Infrmacji Kredytwej DiMn ElixirOK System (u) utsurcera kart SGP SWIFT Alliance Access System BR (MIG BR) System DZ (dawny MIG DZ) UPPS SORBNET2 Opis Biur Infrmacji Kredytwej w zakresie systemu BIK Kredytbircy raz BIK Przedsiębircy System analizy transakcji pwiązanych i pdejrzanych raz sprawzdawczści bwiązkwej w zakresie raprtwania d GIIF Międzybankwy system pśredniczący w elektrnicznej wymianie kmunikatów zleceniach płatniczych raz wierzytelnściach System autryzacji i rzliczeń kart płatniczych Aplikacja realizująca funkcjnalnść zastępczej bsługi kaswejbsługa wypłat i wpłat gtówki zlecnych przez klientów w Systemie/SystemieBE Sciety fr Wrldwide Interbank Financial Telecmmunicatin Bankwy Rejestr klientów nieslidnych Związku Banków Plskich Baza Dkumentów Zastrzeżnych System rzliczeniwy d rzliczeń wyskkwtwych, prwadzny przez NBP D wyknania przez Wyknawcę -Interfejs wyjściwy w zakresie BIK Kredytbircy raz BIK Przedsiębircy -Interfejs plikwy: zestaw danych na ptrzeby raprtwania d GIIF -Interfejs plikwy: zgdnie z dkumentacją ElixirOK -Interfejs plików: Operacje, salda, autryzacje (blkady), bciążenia/uznania, raprty, wniski -Interfejs BIC-ISO: salda nline - Plikwy w standardzie Elixir raz WebService -Interfejs plikwy: zgdnie z dkumentacją SWIFT -Database: Interfejs w zakresie bsługi bankweg rejestru infrmacji sbach i pdmitach gspdarczych, które: czasw nie wywiązują się ze zbwiązań kredytwych wbec banków spełniają kryteria kreślne dla Pdmdułu F tzw. baza miękka. -Database: Interfejs w zakresie bsługi zastrzeżeń z bazą DZ -Interfejs plikwy: zgdnie z dkumentacją Srbnet 2 MSSF System wyliczający impairment kredytwy wg MSSF - Interfejs plikwy wyjściwy zawierający infrmacje niezbędną d wyliczenia Strna 19 z 31

20 Obszar integracji Opis D wyknania przez Wyknawcę def3000/tr (ifrce) Szyna ESB HR System d bsługi transakcji skarbwych i instrumentów finanswych, na rynku międzybankwym raz z klientami wewnętrznymi Banku Warstwa integracyjna udstępniana przez Bank (Red Hat Fuse ESB wersja 4.4 lub nwsza lub Red Hat JBss FUSE 6 lub nwsza) Platfrma bazdanwa SAP-HR na której wspólnie są sadzne systemy kadrwe ehr, mhr, elearning impairmentu kredytweg. - interfejs plikwy wejściwy ładujący wyliczny impairment kredytwy. - Interfejs n-line: dekrety księgwe, weryfikacja sald / blkady śrdków na rachunku bieżącym, pbranie kartteki klienta, dane d pralni, dane dtyczące lkat negcjwanych i transakcji na bnach skarbwych - interfejs wsadwy: kmunikaty swift WE / WY MT 103, parametry transakcji / dane transakcyjne -Implementacja usług udstępnianych przez Szynę ESB, d strny systemu centralneg -Interfejs wsadwy plikwy. Z uwagi na brak funkcjnalnści imprtu danych kadrwych bezpśredni z pliku d systemu centralneg defbank, dane te wprwadzane są ręcznie. Dla uprszczenia interfejs ten jest zamdelwany jak plikwy. Pniżej wymienine są systemy, wykrzystujące usługi wystawine na szynie ESB. Obwiązkiem Dstawcy będzie zapewnienie teg typu usług/funkcji p strnie wdrażaneg systemu CSB, w taki spsób, aby mgły być ne udstępnine wymieninym niżej systemm. CGW (Micrsft Dynamics AX) Bankwść Elektrniczna System ERP bsługujący Gspdarkę Własną - księga pmcnicza zapewniająca ewidencję zbwiązań i należnści (rzrachunki z dstawcami i dbircami), raz rzliczanie z pracwnikami (wyjazdy służbwe, zaliczki, rzliczanie kart kredytwych pracwników), ewidencję majątku banku, zarządzanie gspdarką własną Banku. System Bankwści Elektrnicznej -Interfejs dwustrnny pmiędzy CGW a Księgą Główną -Interfejs dwustrnny - Kniecznść udstępnienia funkcji/usług Ferryt Prceswa platfrma wrkflw -Interfejs dwustrnny - Kniecznść udstępnienia funkcji/usług Wyciągi Generwanie wyciągów w dedykwanych dla pszczególnych Funkcja zwracająca dane niezbędne d wygenerwania wyciągu Strna 20 z 31

21 Obszar integracji Opis klientów frmatach (np. MT950, inne frmaty tekstwe) D wyknania przez Wyknawcę OTM System bsługi transakcji maswych Interfejs dwustrnny - Kniecznść udstępnienia funkcji/usług Strna 21 z 31

22 PODSUMOWANIE POZAFUNKCJONALNEGO ZAKRESU PROJEKTU Zakres prac i dstaw niezwiązany z funkcjnalnścią systemu mże być pdsumwany jak: 1. Migracja danych Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Zamawiający dpwiedzialny jest za dstarczenie danych z systemów źródłwych, wyknanie eksprtu danych z becnie eksplatwanych systemów, zgdnie ze specyfikacją migracji danych pracwaną przez Wyknawcę Zamawiający dpwiedzialny jest za dstarczenie dkumentacji tych danych Wyknawca dpwiedzialny jest za transfrmację danych i zasilenie nweg Systemu Migracja danych bejmuje następujące elementy: Zakres funkcjnalny System(y) Kmentarz Pdstawwa działalnść bankwa główny system transakcyjny: kartteka klienta aktywne rachunki uzgdnine prdukty bankwe takie jak: SIMP, zlecenia stałe. system bsługi kredytów w tym: Umwy zaewidencjnwane w systemie Harmngramy Zabezpieczenia Bilans twarcia dla peracji wypłat i spłat Bilans twarcia ESP system zarządzający kartami i interfejsami d utsurcera kart Przeniesienie bilansem twarcia wszystkich rachunków i ich stanów, sald na uzgdniny mment w czasie. W przypadku gdy przeniesienie jedynie stanów na dzień będzie niewystarczające zakres migrwanych danych zstanie uzupełniny niezbędny zakres np. brty, peracje. Opracwanie przez Wyknawcę przy współpracy z Zamawiającym prcedury i specyfikacji migracji danych raz tabeli knwersji. Strna 22 z 31

23 Zakres funkcjnalny System(y) Kmentarz raz słwniki tabele raz algrytmy stóp prcentwych parametry dla bsługi PSD tabele walut wraz z kursami (w tym histryczne) 2. Dstarczenie infrastruktury w architekturze trójwarstwwej: dla śrdwiska prdukcyjneg dla systemu transakcyjneg w (knfiguracji HA) dla śrdwisk nieprdukcyjnych Zamawiający przewiduje użycie d 8 śrdwisk dla własnych celów; przy czym w ramach RFI mają zstać wycenine jedynie niezbędne licencje Infrastruktura będzie rzmieszczna w dwóch udstępnianych przez Bank śrdkach bliczeniwych CPD i RCPD płącznych dwma światłwdami w dległści p łączu d 30 km Usługi sieci fizycznej dstarcza Bank. 3. Oprgramwanie narzędziwe: Bazy danych, mnitry transakcji, etc. 4. Transfer wiedzy umżliwiający samdzielną eksplatacją i rzwój Systemu realizwany pprzez szklenia przy pdejściu train the traniner raz inne mechanizmy zaprpnwane przez Wyknawcę. 5. Usługi serwiswe i gwarancyjne: Świadczenie tych usług rzpczyna się w mmencie pierwszeg uruchmienia prdukcyjneg systemu Świadczenie tych usług kńczy się 3 lata p zakńczeniu prjektu Strna 23 z 31

24 Usługi te bejmują: Diagnstykę i naprawę błędów Wsparcie pracwników eksplatacji i utrzymania Banku Rzwiązywanie prblemów wydajnściwych Aktualizację systemu i infrastruktury Dstswanie systemu d kniecznych zmian technlgicznych i infrastruktury, dla których prducenci głsili wycfanie wsparcia. Weryfikację kncepcji rzbudwy infrastruktury Asystę techniczną Aktualizację dkumentacji Dstswanie raprtów sprawzdawczści SLA serwiswych i gwarancyjnych, w tym w zakresie usuwania nieprawidłwści działania systemu w terminach nie grszych niż: Usunięcie Awarii d 24 gdzin d mmentu przyjęcia zgłszenia Usunięcie błędu d 48 gdzin d mmentu przyjęcia zgłszenia Usunięcie usterki w najbliższym wydaniu/wersji ale nie później niż 90 dni kalendarzwych d przyjęcia zgłszenia SLA dla infrastruktury 4 gdziny naprawy lub bejścia Serwis prducenta 6. Specyficzne czekiwania pzafunkcjnalne: System pwinien psiadać twarte API raz ferwać usługi integracyjne, których zakres musi umżliwić integracje rzwiązań własnych Banku, lub też prgramwania strn trzecich. Zakres funkcjnalny dstarczneg API nie mże być mniejszy niż becnie wykrzystywane funkcje. Listę tych funkcji zawiera załącznik nr 2. System pwinien psiadać generatr prstych raprtów, które mgą być następnie udstępniane w ramach raprtów peracyjnych Strna 24 z 31

25 System pwinien psiadać mechanizmy umżliwiające techniczne i bizneswe mnitrwanie wydajnści systemu/aplikacji (wykrywanie błędów), zapewniające mżliwści integracji z becnie wykrzystywanym system Cgns. Strna 25 z 31

26 INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ SKALI UŻYCIA SYSTEMU Liczba rekrdów pisujących klienta (firmy, sby fizyczne, pełnmcnicy, pręczyciele, etc.): Liczba aktywnych rachunków bankwych prwadznych dla klientów : Liczba rachunków technicznych (własnych Banku): Liczba rachunków wirtualnych wykrzystywanych dla prduktu SIMP: Liczba rachunków ewidencyjnych wykrzystywanych dla prduktu Liczba użytkwników wewnętrznych (pracwników): 450 Średnia liczba jednczesnych użytkwników wewnętrznych: 300. Oczekiwany czas trwania prcesu ED: <6 h. Czas niedstępnści usług w trakcie EOD: < 3h. Oczekiwany czas zasilania zewnętrznych źródeł danych Hurtwnia: <3 h. Rzmiar bazy danych CSB (TB) - bejmuje pzim skalwalnści systemu, jest t rzmiar bazy danych prdukcyjnej. Obecnie rzmiar bazy systemu wynsi 2,1 TB z przyrstem rcznym na pzimie 200 GB rzmiar hurtwni danych 3,5 TB z przyrstem rcznym na pzimie 400 GB Maksymalna liczba transakcji d innych banków (wychdzących) / dzień Maksymalna liczba przelewów d innych banków (wychdzących) / gdzina Maksymalna wielkść paczki przelewów (liczba przelewów w jednej paczce) RTO Recvery Time Objective czekiwaniem Zamawiająceg jest aby średnirczna wartść wskaźnika RTO nie przekraczała 4 gdzin Strna 26 z 31

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej Zasby transprtwe sieci telekmunikacyjnych w wymianie handlwej Józef Lubacz, Wjciech Stańczuk, email: jl@tele.pw.edu.pl, w.stanczuk@tele.pw.edu.pl Instytut Telekmunikacji, Plitechnika Warszawska Słwa kluczwe:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo