Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych"

Transkrypt

1 Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

2 European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce podjęta została ze względu na znaczące osiągnięcia Polski w dziedzinie poszanowania energii i ochrony środowiska. Instytut swoim zasięgiem obejmuje Polskę oraz kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Zarządem Instytutu od dnia powstania kieruje Lilla LESIAK.

3 Celem firmy jest działalność doradcza, audytorska i edukacyjna. Instytut opracowuje studia finansowania projektów proekologicznych w oparciu o środki krajowe i zagraniczne w tym środki funduszy ekologicznych, środki pomocowe oraz pochodzące z ekokonwersji polskiego zadłużenia. Instytut prowadzi doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji termomodernizacyjnych, energooszczędnych oraz odnawialnych źródeł energii.

4 Kontrahenci Instytutu to: Uczelnie Wyższe, Jednostki Samorządu Terytorialnego wszystkich szczebli, Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakłady Opieki Zdrowotnej, Hotele, Ośrodki Wypoczynkowe i Sanatoria, Zakłady Przemysłowe z terenu całego kraju. Instytut od momentu swego powstania jest organizacją non profit. Wynagrodzenie z tytułu realizacji montażu finansowego jest realizowane wyłącznie na zasadzie success fee, tj. jakakolwiek płatność z tego tytułu uiszczania jest przez Inwestorów wyłącznie po przyznaniu preferencyjnego finansowania.

5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet Inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

6 Celem programu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych.

7 W ramach programu dofinansowane będą takie działania jak: - ocieplenie obiektu, - wymiana okien i drzwi zewnętrznych, - wymiana oświetlenia na energooszczędne, w tym LED, - przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, - zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemów zarządzania budynkiem, - budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych, - likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,

8 W ramach programu dofinansowane będą takie działania jak: - instalacja mikrogeneracji (proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy) lub mikrotrigeneracji (skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu użytkowego) na potrzeby własne, - Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w modernizowanych energetycznie budynkach, - Instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

9 Przewiduje się wsparcie bezzwrotne oraz wsparcie w formie zwrotnej do wysokości 85% kosztów kwalifikowania zadania.

10 Beneficjentami programu będą organy władzy publicznej, w tym państwowe jednostki budżetowe i administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, państwowe osoby prawne, a także podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji

12 Celem programu jest : zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków.

13 Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, tj.: kompleksowa termomodernizacja budynku; zastosowanie rekuperacji ciepła/wentylacji z odzyskiem ciepła, inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony atmosfery w postaci ograniczenia zużycia energii cieplnej.

14 Maksymalny koszt jednostkowy możliwy do dofinansowania ze środków Funduszu wynosi: 140 zł/m2 docieplenie ścian zewnętrznych (bez uwzględnienia ścian fundamentowych); 200 zł/m2 docieplenie ścian fundamentowych; 75 zł/m2 docieplenie stropodachu; 200 zł/m2 docieplenie dachu; 500 zł/m2 wymiana stolarki okiennej; zł/m2 wymiana drzwi zewnętrznych.

15 Dofinansowanie przewidziane jest w formie pożyczki, pożyczki długoterminowej oraz pomostowej przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Pożyczki mogą być częściowo umarzane w wysokości od 10 do 40%, z wyjątkiem pożyczek udzielonych na realizację zadań z udziałem środków UE oraz których okres spłaty wynosi do 24 miesięcy włącznie.

16 Beneficjentami programu są: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz ich jednostki podległe, Osoby prawne, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

17 Koszt kwalifikowany koszt realizacji zadania, niezbędny dla osiągnięcia założonego efektu ekologicznego. przygotowanie i oczyszczenie podłoża pod ocieplenie; drenaż (osuszanie) przy ociepleniu fundamentów; zakup materiału ociepleniowego i wykonanie ocieplenia; wykonanie warstwy elewacyjnej (tynk mineralny, akrylowy, silikatowy, silikonowy itp.); koszty związane z użyciem sprzętu, który jest niezbędny do wykonania prac termomodernizacyjnych np. rusztowania; roboty związane z niezbędną dla ocieplenia modernizacją konstrukcji dachu i stropodachu; demontaż starych okien, zakup nowych okien i ich montaż;

18 demontaż i montaż parapetów okiennych zewnętrznych, z wykluczeniem montażu i zakupu parapetów ozdobnych np. klinkierowych, kamiennych itp.; demontaż starych, zakup i montaż nowych drzwi zewnętrznych; opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji (w tym audyt energetyczny); demontaż/ zakup i montaż instalacji kanałów wentylacyjnych wraz z montażem centrali wentylacyjnej wraz z odzyskiem ciepła; zakup i montaż zaworów termostatycznych, zapewniających utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu; inne koszty niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego.

19 1) W przypadku projektów dofinansowanych ze środków UE stosuje się obowiązujące wytyczne z zakresie kwalifikowania wydatków obowiązujące w ramach poszczególnych programów, zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2) Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia/ odzyskania na mocy odrębnych przepisów. W przypadku projektów dofinansowanych ze środków UE stosuje się obowiązujące odpowiednie wytyczne. 3) Koszty poniesione w okresie do 24 miesięcy przed datą złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie mogą zostać zaliczone do kosztu kwalifikowalnego zadania, 4) Rozliczeniu ze środków Funduszu mogą podlegać jedynie wydatki poniesione po dacie decyzji Zarządu przyznającej dofinansowanie lub promesę dofinansowania.

20 Koszty niekwalifikowane koszty poniesione na n/w cele nie mogą być opłacane ze środków Funduszu: demontaż i montaż obróbek blacharskich (w tym tabliczki umieszczone na budynku); wykonanie elewacji ozdobnej innej niż mineralna, akrylowa, silikatowa, silikonowa np. klinkier, elewacja z różnego rodzaju kamienia; wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa konstrukcji dachu i stropodachu; roboty budowlano naprawcze, wykończeniowe towarzyszące wykonaniu termomodernizacji np. kominów itp.; demontaż i montaż krat i instalacji odgromowej;

21 opaska wokół budynków przy ocieplaniu fundamentów obiektu; wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych; demontaż i montaż zewnętrznych parapetów ozdobnych np. klinkierowych, kamiennych; nadzór inwestorski.

22 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

23 Celem programu jest : Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi.

24 Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na: modernizacji lokalnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (biodegradowalna materia organiczna), zastąpienie pieców gazowych olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek); likwidacji starego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej; rozbudowie sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci; budowie sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni;

25 Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na: modernizacji systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, sieci ciepłowniczych, budowie układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzaniu nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń; wymianie starego taboru na tabor z silnikami spełniającymi obowiązujące normy EURO lub silniki elektryczne w transporcie publicznym; inne zadania przynoszące efekt ekologiczny w zakresie ochrony atmosfery.

26 Dofinansowanie przewidziane jest w formie pożyczki, pożyczki długoterminowej oraz pomostowej przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Pożyczki mogą być częściowo umarzane w wysokości od 15 do 50%, z wyjątkiem pożyczek udzielonych na realizację zadań z udziałem środków UE, pożyczek udzielonych na zakup środków transportu publicznego oraz których okres spłaty wynosi do 24 miesięcy włącznie.

27 Beneficjentami programu są: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz ich jednostki podległe, Osoby prawne, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

28 Koszt kwalifikowany koszt realizacji zadania, niezbędny dla osiągnięcia założonego efektu ekologicznego. koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji; demontaż starej instalacji źródła ciepła; zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo; zakup urządzeń/ materiałów niezbędnych do budowy sieci; roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem sieci; rozruch technologiczny instalacji i urządzeń; koszty modernizacji sieci ciepłowniczych;

29 koszty modernizacji systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym (np. modernizacja palenisk w ciepłowni); koszty budowy lub modernizacji źródeł w oparciu o zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji; koszty wprowadzania nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie niskiej emisji (np. instalacje odpylania, filtrów, cyklonów i multicyklonów); koszt przyłączenia do sieci; koszt zakupu środków transportu publicznego; inne koszty niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego.

30 1) W przypadku projektów dofinansowanych ze środków UE stosuje się obowiązujące wytyczne z zakresie kwalifikowania wydatków obowiązujące w ramach poszczególnych programów, zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2) Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia/ odzyskania na mocy odrębnych przepisów. W przypadku projektów dofinansowanych ze środków UE stosuje się obowiązujące odpowiednie wytyczne. 3) Koszty poniesione w okresie do 24 miesięcy przed datą złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie mogą zostać zaliczone do kosztu kwalifikowalnego zadania. 4) Rozliczeniu ze środków Funduszu mogą podlegać jedynie wydatki poniesione po dacie decyzji Zarządu przyznającej dofinansowanie lub promesę dofinansowania.

31 Koszty niekwalifikowane koszty poniesione na n/w cele nie mogą być opłacane ze środków Funduszu: nadzór inwestorski; odtworzenie nawierzchni po wykonaniu prac związanych z budową sieci.

32 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Rozdział 1: Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.

33 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Rozdział 1: Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: ( ) a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

34 b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a, d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

35 3) przedsięwzięcia remontowe przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest: a) remont budynków wielorodzinnych, b) wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali, c) przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie, d) wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;

36 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Rozdział 2 Premia termomodernizacyjna Art. 3. Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej premią termomodernizacyjna, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:

37 1) Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a: a) W budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy co najmniej 10%, b) W budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego co najmniej o 15%, c) W pozostałych budynkach co najmniej o 25%, lub 2) Zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b co najmniej o 25%, lub 3) Zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. c co najmniej o 20%, lub 4) Zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

38 Art. 4. Kredyt, o którym mowa w art. 3, nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które: 1) zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa; 2) uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Art Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z zastrzeżeniem ust Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż: 1) 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i 2) dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

39 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Rozdział 3 Premia remontowa Art Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. 2. Rozpoczęcie użytkowania, o którym mowa w ust. 1, inwestor potwierdza każdym dokumentem wskazującym na możliwość faktycznego korzystania z budynku wielorodzinnego, a w przypadku niemożności przedstawienia takiego dokumentu uprawdopodabnia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt użytkowania tego budynku.

40 Art Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego, przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, zwana dalej premią remontową, jeżeli: 1) w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10%, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, i 2) wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.

41 2. Jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3, warunkiem uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, co najmniej o 25%. 3. Jeżeli dany budynek wielorodzinny był przedmiotem: 1) przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową warunkiem uzyskania premii związanej z kolejnym przedsięwzięciem remontowym dotyczącym tego budynku jest uzyskanie oszczędności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na poziomie co najmniej 5%, chyba że w efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć osiągnięto oszczędności na poziomie co najmniej 25% rocznego zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia remontowego;

42 2) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną nie stosuje się warunków określonych w pkt 1 oraz w ust. 1 pkt 1 i ust. 2; 3) przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego, w związku z którymi przekazano odpowiednio premię remontową lub termomodernizacyjną suma wartości wskaźników kosztów przedsięwzięcia ustalonych na dzień złożenia każdego z wniosków o premię nie może być wyższa niż 0, Przepisy ust. 3 pkt 2 i 3 stosuje się również w przypadku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie ustawy.

43 5. Inwestorowi, o którym mowa w ust. 1, który złożył więcej niż jeden wniosek o przyznanie premii, premia remontowa przysługuje, jeżeli: 1) zakres prac, których dotyczą wnioski, jest różny i 2) suma wskaźników kosztów tych przedsięwzięć oraz przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, ustalonych na dzień złożenia każdego wniosku o premię, nie jest wyższa niż 0, Jeżeli z audytu remontowego budynku wielorodzinnego wynika, że spełnia on wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego, nie stosuje się warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz w ust. 3 pkt 1.

44 Art. 8. Kredyt, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nie może być przeznaczony na: 1) remont lokali, z wyjątkiem prac, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b; 2) prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku; 3) sfinansowanie prac, na które: a) zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa, b) uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

45 Art Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego, z zastrzeżeniem ust Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

46 3. Premia remontowa stanowiąca pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). Premii remontowej nie można udzielić podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającemu kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej 4).

47 FINANSOWANIE W STRONIE TRZECIEJ: Finansowanie z reguły oparte jest na koszcie kapitału WIBOR + 2,5%, na okres ok. 5 lat. Możliwe jest zbilansowanie finansowania do wysokości 100 % nakładów. Oferta obejmuje finansowanie pojedynczych urządzeń, specjalistycznych systemów i linii technologicznych, a także kompleksową budowę całych obiektów przemysłowych. W zakres finansowania wchodzi infrastruktura nowych i remontowanych obiektów, zapewniająca nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyki budynków i ciepłownictwa, zintegrowanych systemów zarządzania budynkami i systemami, bądź systemów zabezpieczeń i ochrony obiektów. Świadczone usługi inżynieryjne obejmują projektowanie pod klucz obiektów przemysłowych, prace konstrukcyjne i budowlane, montaż urządzeń i uruchamianie obiektów.

48 FINANSOWANIE W STRONIE TRZECIEJ c.d.: Jednym z obszarów działania strony trzeciej jest realizacja usług zapewniających obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych w obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkaniowych, systemach ciepłowniczych oraz budynkach przemysłowych i handlowych. Wdrażane są kompleksowe rozwiązania techniczne, wprowadzające energooszczędne i ekologiczne technologie chroniące środowisko naturalne. Realizowane są przedsięwzięcia energooszczędne z gwarancjami uzyskania oszczędności i aranżacją finansowania. Realizowane projekty obejmują także zarządzanie energią i świadczenie usług serwisowych, zapewniających uzyskanie gwarantowanych oszczędności.

49 Dziękuję za uwagę Lilla Lesiak

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo