Literatura. Bazy danych s.1-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Literatura. Bazy danych s.1-1"

Transkrypt

1 Literatura R.Colette, Bazy danych : od koncepcji do realizacji, PWE 1988, S.Forte, T.Howe, J. Ralston, Access2000, HELION 2001, R.J.Muller, Bazy danych, język UML w modelowaniu danych, MIKOM 2000, M.Muraszkiewicz, H.Rybiński, Bazy danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM 1993, J.D.Ullman, J.Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT I. Pająk, G. Pająk, K. Łasiński Wprowadzenie do projektowania baz danych, Wyd. Politech. Zielonogórskiej 1998 Systemy informatyczne inżynierii zarządzania (ćwiczenie nr 9, 10), praca zbiorowa pod. red. Z. Banaszaka, Wyd. Politech. Zielonogórskiej 2001 K. Henderson Bazy danych w architekturze klient-serwer, Robomatic 1998 Bazy danych s.1-1

2 Modelowanie danych pojęcia podstawowe etapy tworzenia projektu informatycznego model relacyjny normalizacja danych Bazy danych s.1-2

3 Pojęcia podstawowe Baza danych uporządkowany zbiór danych, dostępnych dla licznych użytkowników, w którym można przeprowadzić efektywne wyszukiwanie i aktualizowanie informacji. Poziomy organizacji danych: poziom logiczny opisuje sposób w jaki bazę widzi użytkownik; powinien być skonstruowany tak, aby zapewnić maksymalnie naturalny sposób dostępu do informacji zawartej w bazie, poziom fizyczny związany z samym komputerem i niewidoczny dla użytkownika; powinien zapewniać organizację danych w sposób umożliwiający najszybszy dostęp do informacji, co oznacza konieczność strukturalizacji danych zoptymalizowaną pod kątem sposobu pracy komputera. Model danych dobrze zdefiniowany sposób opisu świata rzeczywistego. Modelowanie danych proces przechodzenia od rzeczywistych obiektów do ich reprezentacji w bazie danych System zarządzania bazą danych (SZBD) program zawierający narzędzia umożliwiające budowę i przetwarzanie bazy danych o dowolnej strukturze. System bazy danych baza danych wraz z jej systemem zarządzania Bazy danych s.1-3

4 Etapy budowy aplikacji bazodanowej Analiza * Definiowanie przeznaczenia i funkcjonalności aplikacji. Projekt * Projekt bazy danych i procesów aplikacji, niezbędnych do zaimplementowania żądanych funkcji. Budowa (implementacja) Przekształcenie projektu w aplikację poprzez utworzenie odpowiednich składników bazy danych i programu Testowanie * Sprawdzenie aplikacji pod kątem zgodności z założeniami, przeznaczeniem i zakresem funkcji Instalacja (wdrożenie) Uruchomienie aplikacji w środowisku użytkownika, szkolenia z zakresu obsługi. Etapy projektu na podstawie: K.Henderson, Bazy danych w architekturze klient-serwer, Robomatic 1998 Bazy danych s.1-4

5 Analiza Etap analizy wymaga kontaktu z użytkownikiem końcowym i rozpoznania jego wymagań. Należy unikać zagadnień związanych z wyglądem lub działaniem aplikacji i skupić się na oczekiwaniach użytkownika związanych z funkcjonalnością. Krok 1: Definiowanie przeznaczenia Przeznaczenie aplikacji powinno być wyrażone jednym, prostym zdaniem zawierającym: podmiot (opisuje aplikację), orzeczenie (podstawowe zadanie aplikacji) oraz dopełnienie (opisuje obiekt, którego dotyczy zadanie). Sformułowane przeznaczenie nie zawiera listy funkcji, powinno jednak obejmować wszystkie aspekty przyszłego zastosowania programu. Krok 2: Definiowanie funkcji Listę należy ograniczyć do najważniejszych funkcji aplikacji. Każda powinna bliżej definiować przeznaczenie i nie może wykraczać poza główny cel (kroku 1). Konstrukcja zdań przypomina zdanie wyrażające przeznaczenie całej aplikacji. Krok 3: Schemat opisowy Syntetyczny opis prezentujący funkcjonowanie instytucji dla której aplikacja jest projektowana. Stanowi uzupełnienie listy funkcji, powinien zawierać opis danych, które będą przetwarzane, będzie podstawą do stworzenia modelu danych. Bazy danych s.1-5

6 Analiza przykład Należy zaprojektować aplikację, która umożliwi przechowywanie i analizę danych związanych ze zwolnieniami chorobowymi pracowników z uwzględnieniem informacji o jednostce organizacyjnej, w której są zatrudnieni. Przeznaczenie: Aplikacja przetwarza dane o zwolnieniach chorob. pracowników. Funkcje: Przechowuje dane osobowe pracowników. Przechowuje dane o zwolnieniach chorobowych. Generuje informacje o historii zwolnień każdego pracownika. Wyznacza liczbę dni chorobowych na każdym wydziale. Schemat opisowy: Podstawową jednostką organizacyjną firmy jest wydział. Każdy wydział ma przypisaną nazwę i unikalny kod. Pracownik w danym okresie zatrudnienia jest przypisany do jednego wydziału. W istniejących już systemach informatycznych każda osoba jest identyfikowana przez numer PESEL, ma przypisane imię i nazwisko. Zwolnienia chorobowe są odnotowywane przez określenie daty początku i końca zwolnienia. Bazy danych s.1-6

7 Modele danych Elementy świata rzeczywistego obiekt składnik rzeczywistego systemu postrzegany jako istotny przez jednostkę lub grupę, przyszłych użytkowników bazy danych, powiązanie opis stanu, w którym znalazły się co najmniej dwa obiekty. Obiekty i powiązania są opisywane szczegółowo za pomocą atrybutów. Najważniejsze modele danych sieciowy oparty na strukturze grafu. Obiekty są reprezentowane przez wierzchołki grafu, powiązania przez jego krawędzie, hierarchiczny modyfikacja modelu sieciowego, oparty na strukturze drzewa (graf, który nie zawiera cykli), relacyjny wykorzystuje matematyczne pojęcie relacji, przy jej pomocy reprezentuje zarówno obiekty jak i powiązania, obiektowy wprowadza rozszerzone pojęcie obiektu, który jest opisany nie tylko atrybutami, ale zawiera również metody odpowiadające zachowaniom i umiejętnością obiektów występujących w modelowanej rzeczywistości. Bazy danych s.1-7

8 Model relacyjny definicje (1) Relacją R na zbiorach D 1, D 2,, D n nazywamy dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego tych zbiorów i zapisujemy: R(D 1, D 2,,D n ), R D 1 D 2 D n. Zapis postaci R(D 1, D 2,,D n ) nazywany jest schematem relacji R, a elementy D 1, D 2,, D n atrybutami lub składnikami relacji. Krotka relacji ciąg wartości atrybutów danego schematu relacji. Przykłady Schemat relacji Pracownik: Pracownik(PESEL, Nazwisko, Imię, DataP, DataK, IDW, NazwaW) Krotka relacji Pracownik: < , Kot, Jan, , , W7, WydzMech> Alternatywna definicja relacji: Relacją R na zbiorach D 1, D 2,, D n nazywamy dowolny zbiór krotek postaci: takich, że: d 1 D 1, d 2 D 2,, d n D n. <d 1, d 2,, d n > Bazy danych s.1-8

9 Model relacyjny definicje (2) Identyfikator relacji składnik lub ciąg składników, których wartości określają w sposób jednoznaczny krotkę relacji. Identyfikator kluczowy (klucz) relacji jeden, dowolnie wybrany identyfikator relacji (zazwyczaj kryterium wyboru jest długość). Klucz w schemacie relacji jest zaznaczany przez podkreślenie odpowiednich składników. Schemat relacji Pracownik może być zapisany jako: Pracownik(PESEL, Nazwisko, Imię, DataP, DataK, IDW, NazwaW) Uwaga: Poprawność zaproponowanego klucza zostanie zweryfikowana (s.15) Klucz naturalny klucz złożony z atrybutów relacji, których obecność wynika z przeprowadzonej analizy problemu. Klucz sztuczny sztucznie wprowadzony atrybut relacji, którego wartości gwarantują jednoznaczną identyfikację krotek. W roli klucza sztucznego najczęściej występuje liczba porządkowa. Tabela struktura danych zaimplementowana w bazie danych na podstawie schematu relacji. Bazy danych s.1-9

10 Analiza przykładowej relacji (1) Schemat relacji Pracownik(PESEL, Nazwisko, Imię, DataP, DataK, IDW, NazwaW) Przykładowy zbiór krotek PESEL Nazwisko Imię DataP DataK IDW NazwaW Nowak Andrzej W3 Transport Kowalski Jan W7 Mechaniczny Kowalski Jan W7 Mechaniczny Nowak Andrzej W3 Transport Kowalski Jan W7 Mechaniczny Nowak Andrzej W7 Mechaniczny Kowalski Jan W7 Mechaniczny Nowak Andrzej W7 Mechaniczny Bazy danych s.1-10

11 Analiza przykładowej relacji (2) Problemy związane z korzystaniem z bazy danych o powyższym schemacie: 1. Anomalie przy wstawianiu w relacji zaprojektowanej w przedstawiony sposób krotki zawierające dane pracowników, którzy nie byli jeszcze na zwolnieniu muszą zawierać puste pola. 2. Redundancja pewne informacje w bazie powtarzają się; np. Jan Kowalski był trzykrotnie na zwolnieniu, co spowodowało konieczność trzykrotnego powtórzenia jego pełnych danych. 3. Anomalie przy aktualizacji (niespójność bazy danych) dane pracowników występują w bazie kilkakrotnie mogą więc pojawić się niezgodności, np. Andrzej Nowak początkowo pracował na wydziale W3, jednak zanim poszedł na zwolnienie lekarskie 7 września 2005 r. zmienił wydział na W7, takie podejście powoduje, że w relacji występują krotki dotyczące tej samej osoby zawierające różne dane. 4. Anomalie przy usuwaniu informacje o wydziałach nie są odseparowane od danych pracowników, nie można usunąć wydziału nie usuwając danych pracowników. Bazy danych s.1-11

12 Zależność funkcjonalna Składnik B jest funkcjonalnie zależny od składnika A w relacji R(A, B, C, D) jeżeli każdej wartości aa jest przyporządkowana tylko jedna wartość bb. Zależność funkcjonalną B w stosunku do A zapisujemy AB. Np. w relacji Pracownik: Pracownik(PESEL, Nazwisko, Imię, DataP, DataK, IDW, NazwaW) PESELNazwisko jest zależnością funkcjonalną. Każda osoba ma przypisany unikalny numer PESEL, więc każdemu numerowi PESEL odpowiada dokładnie jedno nazwisko. Zależność odwrotna nie będzie zależnością funkcjonalną, ponieważ w zbiorze pracowników może pojawić się kilka osób o tym samym nazwisku, a w takim przypadku nazwisku będzie odpowiadać kilka różnych numerów PASEL. PESELDataP nie jest zależnością funkcjonalną. Jeden pracownik może mieć kilka zwolnień chorobowych (każde z nich rozpoczyna się innego dnia), więc jednemu numerowi PESEL może odpowiadać wiele dat. Bazy danych s.1-12

13 Zależność funkcjonalna elementarna Składnik B jest w zależności funkcjonalnej elementarnej od składnika A w relacji R(A, B, C, D) jeżeli jest funkcjonalnie zależny od A i nie jest funkcjonalnie zależny od części A. Rozpatrywanie zależności funkcjonalnej elementarnej ma sens jedynie dla składników, które można podzielić na mniejsze części. Np. w relacji Pracownik: Pracownik(PESEL, Nazwisko, Imię, DataP, DataK, IDW, NazwaW) PESEL,DataPDataK jest zależnością funkcjonalną elementarną. Data końca zależy funkcjonalnie od numeru PESEL i daty początku zwolnienia łącznie (wskazanie konkretnej osoby i daty rozpoczęcia zwolnienia jednoznacznie określa jego koniec), ale nie zależy funkcjonalnie tylko od numeru PESEL (analogicznie do zależności PESELDataP) lub tylko od daty początku zwolnienia (tego samego dnia kilku pracowników mogło pójść na zwolnienie). PESEL,DataPNazwisko nie jest zależnością funkcjonalną elementarną. Nazwisko jest zależne funkcjonalnie od samego numeru PESEL (wyjaśnione w przykładzie na stronie poprzedniej). Bazy danych s.1-13

14 Zależność funkcjonalna bezpośrednia Składnik B jest w zależności funkcjonalnej bezpośredniej od składnika A w relacji R(A, B, C, D) jeżeli jest funkcjonalnie zależny od A i nie istnieje taki składnik C dla którego zachodzi: AC i CB. Np. w relacji Pracownik: Pracownik(PESEL, Nazwisko, Imię, DataP, DataK, IDW, NazwaW) PESELImię jest zależnością funkcjonalną bezpośrednią. Poza numerem PESEL w relacji nie istnieje składnik, od którego Imię jest zależne funkcjonalnie (nazwisko może powtórzyć się u kilku pracowników), nie można więc wskazać składnika, poprzez który uzyskuje się zależność pośrednią. PESEL,DataPNazwaW nie jest zależnością bezpośrednią. Nazwa wydziału jest zależna funkcjonalnie od identyfikatora wydziału, jednocześnie identyfikator jest jednoznacznie wyznaczony przez numer PESEL i konkretną datę zwolnienia (danego dnia konkretny pracownik jest przypisany do jednego wydziału), stąd zachodzi: PESEL,DataPIDW, IDWNazwaW, istnieje więc składnik, poprzez który uzyskuje się zależność pośrednią. Bazy danych s.1-14

15 I forma normalna relacji Relacja R jest w pierwszej formie normalnej (IFN) jeżeli każdy ze składników, który nie jest elementem klucza, jest w zależności funkcjonalnej od klucza. Np. relacja Pracownik postaci: Pracownik(PESEL, Nazwisko, Imię, DataP, DataK, IDW, NazwaW) nie jest w IFN, ponieważ na etapie wstępnej analizy źle określono jej klucz. Zależność funkcjonalna od numeru PESEL występuje tylko w przypadku nazwiska i imienia pracownika, daty zwolnień chorobowych (DataP i DataK) oraz dane wydziału (IDW, NazwaW) nie są zależne funkcjonalnie od klucza. Inaczej: PESEL nie jest kluczem, ponieważ nie identyfikuje jednoznacznie krotki. Relacja będzie w IFN, gdy klucz zostanie uzupełniony o składnik DataP: Pracownik(PESEL, Nazwisko, Imię, DataP, DataK, IDW, NazwaW) W konkretnym dniu dany pracownik jest przypisany do jednego wydziału, istnieje więc zależność funkcjonalna PESEL,DataPIDW,NazwaW, ponadto PESEL i data początku jednoznacznie określają datę końca zwolnienia, więc również zależność funkcjonalna PESEL,DataPDataK. Bazy danych s.1-15

16 II forma normalna relacji Relacja R jest w drugiej formie normalnej (IIFN) jeżeli jest w IFN i każdy ze składników, który nie jest elementem klucza, jest w zależności funkcjonalnej elementarnej od klucza. Np. utworzona w poprzednim kroku relacja Pracownik postaci Pracownik(PESEL, Nazwisko, Imię, DataP, DataK, IDW, NazwaW) jest w IFN, ale nie w IIFN, ponieważ istnieją składniki (Nazwisko, Imię), które nie są zależne elementarnie od klucza (PESEL, DataP). Można wykazać, że (strona 12.): PESELNazwisko,Imię. W celu doprowadzenia relacji do IIFN należy dokonać dekompozycji na dwie relacje, których kluczem zostaną składniki będące źródłem zależności elementarnych: Pracownik1(PESEL, DataP, DataK, IDW, NazwaW) Pracownik2(PESEL, Nazwisko, Imię) Bazy danych s.1-16

17 III forma normalna relacji Relacja R jest w trzeciej formie normalnej (IIIFN) jeżeli jest w IIFN i każdy ze składników, który nie jest elementem klucza jest w zależności funkcjonalnej bezpośredniej od klucza. Np. utworzona w poprzednim kroku relacja Pracownik1 postaci Pracownik1(PESEL, DataP, DataK, IDW, NazwaW) jest w IIFN, ale nie jest w IIIFN, ponieważ istnieje składnik (NazwaW), który nie jest zależny bezpośrednio od klucza. Można wykazać, że (strona 14.): PESEL,DataPIDW, IDWNazwaW W celu doprowadzenia relacji do IIIFN należy dokonać dekompozycji na dwie relacje, których kluczem zostaną składniki będące źródłem zależności bezpośrednich: Pracownik1-1(PESEL, DataP, DataK, IDW) Pracownik1-2(IDW, NazwaW) Relacja Pracownik2 jest zarówno w IIFN jak i w IIIF, ponieważ jej wszystkie składniki zależą funkcjonalnie bezpośrednio od klucza. Bazy danych s.1-17

18 Podsumowanie Proces kolejnych transformacji, którym poddawana była pierwotna relacja Pracownik (strony 15-17) nazywany jest normalizacją danych. Jego podstawowym celem jest uzyskanie optymalnego modelu danych, pozbawionego redundancji i innych anomalii przedstawionych na stronie 11. Wynikiem normalizacji jest zestaw trzech relacji w IIIFN postaci: Pracownik1-1 (PESEL, DataP, DataK, IDW) Pracownik1-2 (IDW, NazwaW) Pracownik2 (PESEL, Nazwisko, Imię) Ostatnim krokiem tworzenia modelu danych powinna być analiza schematów relacji i przypisanie im nazw określających ich faktyczną zawartość. W tym przypadku relacja Pracownik2 zawiera dane osobowe pracowników, relacja Pracownik1-2 dane wydziałów, a Pracownik1-1 informacje o zwolnieniach chorobowych, więc ostateczny zestaw relacji przyjmuje postać: Pracownicy (PESEL, Nazwisko, Imię) Wydziały (IDW, NazwaW) Zwolnienia (PESEL, DataP, DataK, IDW) Bazy danych s.1-18

19 Analiza (1) Zawartość zestawu relacji na podstawie przykładowych danych ze strony 10.: Pracownicy PESEL Nazwisko Imię Nowak Andrzej Kowalski Jan Wydziały IDW NazwaW W3 Transport W7 Mechaniczny Zwolnienia PESEL DataP DataK IDW W W W W W W7 Przyjmując rozmiary atrybutów (w znakach): PESEL 11, Nazwisko, Imię 25, IDW 2, NazwaW 15, DataP, DataK 10, otrzymujemy rozmiary: pierwotna relacja: ( ) 8 = 98x8 = 784 relacje w IIIFN: ( ) 2 + (2+15) 2 + ( ) 6 = = 354 Każde kolejne zwolnienie chorobowe powiększy rozmiar pierwotnej relacji o 98 znaków, natomiast w przypadku relacji w IIIFN będą to 33 znaki. Bazy danych s.1-19

20 Analiza (2) Cechy uzyskanego modelu danych: 1. Zestaw relacji w IIIFN pozwala wykonać aplikację zgodną z pierwotnym przeznaczeniem, realizującą zaplanowane funkcje (strona 6.). 2. W porównaniu do pierwotnej postaci relacji uzyskano znaczącą redukcję bazy danych (różnice będą tym większe im większa liczba zwolnień). 3. Relacje w IIIFN oferują dużo większą elastyczność, umożliwiając łatwą rozbudowę schematów relacji bez nadmiernego powiększania rozmiaru bazy danych (np. rozbudowa relacji Pracownicy o dodatkowe dane osobowe). 4. Wyeliminowane zostały redundancje, dzięki czemu aktualizacja danych stała się znacznie łatwiejsza (np. zmiana nazwy wydziału). 5. Dodanie nowego pracownika, który nie był jeszcze na zwolnieniu nie powoduje konieczności utworzenia krotki z pustymi danymi. Bazy danych s.1-20

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d.

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d. TECHNOLOGIE BAZ DANYCH WYKŁAD 1 Wprowadzenie do baz danych. Normalizacja. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Definicja bazy danych Uporządkowany zbiór informacji, posiadający własną strukturę i wartość.

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Wyklad 3 mgr inż. Maciej Lasota mgr inż. Karol Wieczorek Politechnika Świętokrzyska Katedra Informatyki Kielce, 2009 Definicje Operacje na

Bardziej szczegółowo

Wykład II Encja, atrybuty, klucze Związki encji. Opracowano na podstawie: Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych, J.D.Ullman, J.

Wykład II Encja, atrybuty, klucze Związki encji. Opracowano na podstawie: Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych, J.D.Ullman, J. Bazy Danych Wykład II Encja, atrybuty, klucze Związki encji Opracowano na podstawie: Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych, J.D.Ullman, J.Widom Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Encja Byt pojęciowy

Bardziej szczegółowo

030 PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

030 PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 030 PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Elementy procesu projektowania bazy danych Badanie zależności funkcyjnych Normalizacja Projektowanie bazy danych Model ER, diagramy ERD Encje, atrybuty,

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Baza danych "Biblioteka"

Baza danych Biblioteka Baza danych "Biblioteka" przeznaczenie i funkcje aplikacji schemat opisowy model danych implementacja funkcji analiza wybranych przykładów powiązań Bazy danych s.3-1 Przeznaczenie i funkcje aplikacji Przeznaczenie:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

TEMAT: BIBLIOTEKA. ETAP I Cel i główne funkcje aplikacji. Schemat opisowy PRZYKŁADOWY PROJEKT - BIBLIOTEKA. Autorzy:... Grupa:...

TEMAT: BIBLIOTEKA. ETAP I Cel i główne funkcje aplikacji. Schemat opisowy PRZYKŁADOWY PROJEKT - BIBLIOTEKA. Autorzy:... Grupa:... TEMAT: BIBLIOTEKA Autorzy:... Grupa:... ETAP I Cel i główne funkcje aplikacji Przeznaczenie: Baza danych wspomaga funkcjonowanie biblioteki uczelnianej. Funkcje: Przechowuje dane książek będących na stanie

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL;

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL; Program wykładu 1 Model relacyjny (10 godz.): podstawowe pojęcia, języki zapytań (algebra relacji, relacyjny rachunek krotek, relacyjny rachunek dziedzin), zależności funkcyjne i postaci normalne (BCNF,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Modele danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM,

Bazy Danych. Modele danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, Bazy Danych Modele danych Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@agh.edu.pl Cele modelowania Strategia informatyzacji organizacji Cele informatyzacji Specyfikacja wymagań użytkownika Model procesów

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 Bazy Danych LITERATURA C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 J. D. Ullman, Systemy baz danych, WNT - W-wa, 1998 J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

S y s t e m y. B a z D a n y c h

S y s t e m y. B a z D a n y c h S y s t e m y B a z D a n y c h Wykład na przedmiot: Bazy danych Studia zaoczne i podyplomowe UAM Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl W y k ł a d I Temat: Relacyjne bazy danych Plan wykładu: - cel stosowania

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Normalizacja i problem nadmierności danych.

Relacyjne bazy danych. Normalizacja i problem nadmierności danych. Relacyjne bazy danych. Normalizacja i problem nadmierności danych. Robert A. Kłopotek r.klopotek@uksw.edu.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW Relacyjne bazy danych Stworzone

Bardziej szczegółowo

Model relacyjny bazy danych

Model relacyjny bazy danych Bazy Danych Model relacyjny bazy danych Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Bazy Danych 1 1) Model relacyjny bazy danych Relacyjny model bazy danych pojawił się po raz pierwszy w artykule naukowym Edgara

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Wykład zerowy. P. F. Góra

Bazy danych Wykład zerowy. P. F. Góra Bazy danych Wykład zerowy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2012 Patron? Św. Izydor z Sewilli (VI wiek), biskup, patron Internetu (sic!), stworzył pierwszy katalog Copyright c 2011-12 P.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wykład 3: Model związków encji.

Bazy danych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wykład 3: Model związków encji. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Bazy danych Wykład 3: Model związków encji. dr inż. Magdalena Krakowiak makrakowiak@wi.zut.edu.pl Co to jest model związków encji? Model związków

Bardziej szczegółowo

Normalizacja baz danych

Normalizacja baz danych Normalizacja baz danych Definicja 1 1 Normalizacja to proces organizowania danych w bazie danych. Obejmuje to tworzenie tabel i ustanawianie relacji między tymi tabelami zgodnie z regułami zaprojektowanymi

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

Projekt małej Bazy Danych.

Projekt małej Bazy Danych. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Projekt małej Bazy Danych. Przykałdowa baza danych dotycząca forum dyskusyjnego. Autor: Magister inżynier Ireneusz Łukasz Dzitkowski Wałcz, dnia: 08. 02. 2012r. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza postać normalna

Pierwsza postać normalna Normalizacja Pierwsza postać normalna Jedynymi relacjami dozwolonymi w modelu relacyjnym są relacje spełniające następujący warunek: każda wartość w relacji, tj. każda wartość atrybutu w każdej krotce,

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych Bazy danych stanowią obecnie jedno z ważniejszych zastosowań komputerów. Podstawowe zalety komputerowej bazy to przede wszystkim szybkość przetwarzania danych, ilość dostępnych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

K1A_W11, K1A_W18. Egzamin. wykonanie ćwiczenia lab., sprawdzian po zakończeniu ćwiczeń, egzamin, K1A_W11, K1A_W18 KARTA PRZEDMIOTU

K1A_W11, K1A_W18. Egzamin. wykonanie ćwiczenia lab., sprawdzian po zakończeniu ćwiczeń, egzamin, K1A_W11, K1A_W18 KARTA PRZEDMIOTU (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 5. Forma

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Systemy baz danych. technik informatyk 351203

Program nauczania. Systemy baz danych. technik informatyk 351203 Program nauczania Systemy baz technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia 1. Zapoznanie z pojęciem baz 53 1. Pojęcie bazy podstawowe definicje 2 PKZ(E.b)11 2.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH model związków encji. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH model związków encji. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH model związków encji Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Świat rzeczywisty a baza danych Świat rzeczywisty Diagram związków encji Model świata rzeczywistego Założenia, Uproszczenia, ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. Notatki z wykładu. http://robert.brainusers.net 17.06.2009

Systemy baz danych. Notatki z wykładu. http://robert.brainusers.net 17.06.2009 Systemy baz danych Notatki z wykładu http://robert.brainusers.net 17.06.2009 Notatki własne z wykładu. Są niekompletne, bez bibliografii oraz mogą zawierać błędy i usterki. Z tego powodu niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD. Prosta uczelnia. Autor: Jan Kowalski nr indeksu: (przykładowy projekt)

PRZYKŁAD. Prosta uczelnia. Autor: Jan Kowalski nr indeksu: (przykładowy projekt) Prosta uczelnia (przykładowy projekt) Autor: Jan Kowalski nr indeksu: 123456 Opis problemu Projekt ten ma na celu stworzenie systemu do przechowywania i obróbki danych o wynikach egzaminacyjnych około

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Algebra relacji

Bazy danych. Algebra relacji azy danych lgebra relacji Model danych Model danych to spójny zestaw pojęć służący do opisywania danych i związków między nimi oraz do manipulowania danymi i ich związkami, a także do wyrażania więzów

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH. Informatyka. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH Prowadzący: inż. Marek Genge

BAZA DANYCH. Informatyka. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH Prowadzący: inż. Marek Genge BAZA DANYCH Informatyka ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH Prowadzący: inż. Marek Genge Treść zadania: Dyrektor szkoły dysponuje plikami Uczniowie, Klasy i Przedmioty. Oto opisy wierszy w poszczególnych plikach:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Zależności funkcyjne

Zależności funkcyjne Zależności funkcyjne Plan wykładu Pojęcie zależności funkcyjnej Dopełnienie zbioru zależności funkcyjnych Postać minimalna zbioru zależności funkcyjnych Domknięcie atrybutu relacji względem zależności

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA PLAN WYKŁADU Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna BAZY DANYCH Wykład 2 dr inż. Agnieszka Bołtuć MODEL DANYCH Model danych jest zbiorem ogólnych zasad posługiwania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 5. Modelowanie danych. 2009/ Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 5. Modelowanie danych. 2009/ Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 5. Modelowanie danych 1 Etapy tworzenia systemu informatycznego Etapy tworzenia systemu informatycznego - (według CASE*Method) (CASE Computer Aided Systems Engineering ) Analiza wymagań

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH 1 Technologie informacyjne WYKŁAD IV WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH MAIL: WWW: a.dudek@pwr.edu.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad Bazy danych 2 Baza danych to zbiór danych o określonej strukturze. zapisany na

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Bazy danych. Dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka. Email: krzysztof.pieczarka@gmail.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Bazy danych. Dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka. Email: krzysztof.pieczarka@gmail. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Bazy danych Dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka Email: krzysztof.pieczarka@gmail.com Literatura: Connoly T., Begg C., Systemy baz danych Praktyczne metody projektowania,

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model danych

Relacyjny model danych Model relacyjny Relacyjny model danych Relacyjny model danych jest obecnie najbardziej popularnym modelem używanym w systemach baz danych. Podstawą tego modelu stała się praca opublikowana przez E.F. Codda

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego BAZY DANYCH Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego DANE wszelkie liczby, fakty, pojęcia zarejestrowane w celu uzyskania wiedzy o realnym świecie. INFORMACJA - znaczenie przypisywane danym. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 1 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Normalizacje 1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie. Normalizacja to proces organizacji danych w bazie danych. Polega on na

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Technologia przetwarzania danych Nazwa w języku angielskim: Data processing technology Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Pierwsza postać normalna

Pierwsza postać normalna Normalizacja Pierwsza postać normalna Jedynymi relacjami dozwolonymi w modelu relacyjnym są relacje spełniające następujący warunek: każda wartość w relacji, tj. każda wartość atrybutu w każdej krotce,

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl Bazy Danych Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl Literatura i inne pomoce Silberschatz A., Korth H., S. Sudarshan: Database

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników

Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników Słowo wstępne (13) Przedmowa i podziękowania (drugie wydanie) (15) Podziękowania (15) Przedmowa i podziękowania (pierwsze wydanie)

Bardziej szczegółowo

Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego

Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 4 (1) 1 Plan wykładu Transformacja encji Transformacja związków Transformacja hierarchii encji BD wykład 4 (2)

Bardziej szczegółowo

Związki pomiędzy tabelami

Związki pomiędzy tabelami Związki pomiędzy tabelami bazy danych. Stosowanie relacji jako nazwy połączenia miedzy tabelami jest tylko grą słów, którą można znaleźć w wielu podręcznikach ( fachowo powinno się używać związku). Związki

Bardziej szczegółowo

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Rodzaje baz danych Bazy danych można podzielić wg struktur organizacji danych, których używają. Można podzielić je na: Bazy proste Bazy złożone Bazy proste Bazy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Wiktor Warmus (wiktorwarmus@gmail.com) Kamil Witecki (kamil@witecki.net.pl) 5 maja 2010 Motywacje Teoria relacyjnych baz danych Do czego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 1. Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych. (projektowanie logiczne)

Bazy danych 1. Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych. (projektowanie logiczne) Bazy danych 1 Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych (projektowanie logiczne) Projektowanie logiczne przegląd krok po kroku 1. Usuń własności niekompatybilne z modelem relacyjnym 2. Wyznacz relacje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH GŁÓWNE ETAPY PROJEKTOWANIA BAZY MODELOWANIE LOGICZNE

PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH GŁÓWNE ETAPY PROJEKTOWANIA BAZY MODELOWANIE LOGICZNE PLAN WYKŁADU Modelowanie logiczne Transformacja ERD w model relacyjny Odwzorowanie encji Odwzorowanie związków Odwzorowanie specjalizacji i generalizacji BAZY DANYCH Wykład 7 dr inż. Agnieszka Bołtuć GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Algorytm. Krótka historia algorytmów

Algorytm. Krótka historia algorytmów Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych oraz funkcjonalności zarządzających nimi aplikacji

Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych oraz funkcjonalności zarządzających nimi aplikacji Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych oraz funkcjonalności zarządzających nimi aplikacji (w świetle ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Techniczny Kierunek studiów: Informatyka Kod kierunku: 11.3 Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Podstawowe pojęcia

BAZY DANYCH Podstawowe pojęcia BAZY DANYCH Podstawowe pojęcia Wykład 1 dr Lidia Stępień Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie L. Stępień (AJD) BD 1 / 26 Literatura 1. L. Banachowski, Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH I ICH ZNACZENIE W SYSTEMACH INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

RELACYJNE BAZY DANYCH I ICH ZNACZENIE W SYSTEMACH INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ RELACYJNE BAZY DANYCH I ICH ZNACZENIE W SYSTEMACH INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ RELACYJNE BAZY DANYCH I ICH ZNACZENIE W SYSTEMACH INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ 1. ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Model relacyjny. Wykład II

Model relacyjny. Wykład II Model relacyjny został zaproponowany do strukturyzacji danych przez brytyjskiego matematyka Edgarda Franka Codda w 1970 r. Baza danych według definicji Codda to zbiór zmieniających się w czasie relacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Projektowanie baz danych Etapy procesu projektowania BD Określenie celów, jakim ma służyć baza danych (w kontakcie z decydentem z firmy zamawiającej projekt). Sprecyzowanie zakresu dostępnych danych, kategorii

Bardziej szczegółowo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Pierwsze prace nad standaryzacją Obiektowych baz danych zaczęły się w roku 1991. Stworzona została grupa do prac nad standardem, została ona nazwana Object Database Management

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Adam Cankudis IFP UAM

Adam Cankudis IFP UAM W s t ę p d o r e l a c y j n y c h b a z d a n y c h Adam Cankudis IFP UAM B i b l i o g r a f i a T. Morzy i in., Bazy danych, [w:] Studia Informatyczne, Pierwszy stopie ń, http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Modelowanie związków encji Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. II Jesień 2014 1 / 28 Modelowanie Modelowanie polega na odwzorowaniu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. 1. Definicja bazy danych, Baza danych to uporządkowany zbiór danych z pewnej dziedziny tematycznej, zorganizowany w sposób ułatwiający

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNA. Modelowanie danych. Model związków-encji

INFORMATYKA GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNA. Modelowanie danych. Model związków-encji Modelowanie danych. Model związków-encji Plan wykładu Wprowadzenie do modelowania i projektowania kartograficznych systemów informatycznych Model związków-encji encje atrybuty encji związki pomiędzy encjami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Anomalie. Rozkład relacji i normalizacja. Wady redundancji

BAZY DANYCH. Anomalie. Rozkład relacji i normalizacja. Wady redundancji BAZY DANYCH WYKŁAD 5 Normalizacja relacji. Zapytania zagnieżdżone cd. Wady redundancji Konieczność utrzymania spójności kopii, Marnowanie miejsca, Anomalie. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Dekompozycja w systemach wyszukiwania informacji

Dekompozycja w systemach wyszukiwania informacji METODY DEKOMPOZYCJI: Dekompozycja w systemach wyszukiwania informacji ATRYBUTOWA OBIEKTOWA HIERARCHICZNA (zależna i wymuszona) Dekompozycje mają cel wtedy kiedy zachodzi któryś z poniższych warunków: Duża

Bardziej szczegółowo