HARMONOGRAM naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla organizacji pozarządowych w 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HARMONOGRAM naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla organizacji pozarządowych w 2015 r."

Transkrypt

1 HARMONOGRAM naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla organizacji pozarządowych w 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

2 Dodana dzienna data ogłoszenia o naborze (uzupełniono o dzień wyznaczonego już miesiąca) Zmiana harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego WRZESIEŃ 2015 Dodana dzienna data planowanego terminu rozpoczęcia składania wniosków (min. 30 dni od daty ogłoszenia o naborze) Dodana kolumna Najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność (wskazująca dla Beneficjentów termin zakończenia realizacji projektów) Wnioski wynikające z Analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w Województwie Dolnośląskim w okresie programowania UE Zapisy wynikające z podziału interwencji pomiędzy krajowe i regionalne programy operacyjne (tzw. linia demarkacyjna) 2

3 ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - 291,25 mln EUR, w tym 240,8 mln EUR z EFRR i 50,45 mln EUR z EFS ZIT w woj. dolnośląskm: ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej - 193,6 mln EUR, w tym 152,35 mln EUR z EFRR i 41,25 mln EUR z EFS ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej - 113,375 mln EUR, w tym 87 mln EUR z EFRR i 26,375 mln EUR z EFS 4

4 OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI Wsparcie w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) wpisujące się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 adresowane będzie do wybranych obszarów Dolnego Śląska, które nie są objęte mechanizmem ZIT. Terytorialne nakierowanie interwencji ma za zadanie zapewnić trwały i zrównoważony rozwój całego regionu. Wsparcie udzielane będzie na podstawie analizy potencjałów i potrzeb wyznaczonych geograficznie obszarów strategicznej interwencji poprzez dedykowane geograficznie konkursy w wybranych priorytetach inwestycyjnych. 5

5 DELIMITACJA OBSZARÓW STRATEGICZNEJ INTERWENCJI Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w dniu r. w sprawie delimitacji Obszarów Strategicznej Interwencji i szacunkowej wysokości ich wsparcia w ramach RPO WD Wyznaczone Obszary Strategicznej Interwencji: Zachodni Obszar Interwencji; Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji; Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji; Obszar Interwencji Doliny Baryczy; Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej; 6

6 WYSOKOŚĆ WSPARCIA OSI - ok. 340 mln EUR Zachodni Obszar Interwencji 64,2 mln euro Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji 89,8 mln euro Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji 72,9 mln euro Obszar Interwencji Doliny Baryczy 63,8 mln euro Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej 49,3 mln euro 7

7 PODEJŚCIE TERYTORIALNE RPO WD

8 INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU Instytucja Zarządzająca RPO WD (IP) Dolnośląska Instytucja Zarządzająca (DIP) (IP) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) (IP) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT): ZIT WROF, ZIT AJ, ZIT AW 9

9 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 12 marca 2015 r. został przyjęty przez ZWD i opublikowany ramowy harmonogram RPO WD Harmonogram naborów wniosków RPO WD na rok 2015 i 2016 podlegał konsultacjom z DIP, DWUP oraz ZIT 22 września 2015 r. zatwierdzenie przez ZWD aktualizację szczegółowego harmonogramu na rok 2015 i

10 OŚ PRIORYTETOWA 1. Przedsiębiorstwa i innowacje 11

11 OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE - EFRR 1.1. Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych Euro Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa (DIP) 1.3. Rozwój przedsiębiorczości (DIP) Euro Euro 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw (DIP) Euro 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP (DIP) Euro 12

12 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa (organizator DIP i ZIT WROF) euro Ogłoszenie naboru: 30 wrzesień 2015 r. Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: 1.2 A PLN 1.2 B PLN Zakres projektów: 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R 1.2 B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw Beneficjent: konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi 13

13 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw (organizator DIP i ZIT WROF) euro Ogłoszenie naboru: 30 październik 2015 roku Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: 1.4 A PLN Zakres projektów: 1.4 A Tworzenia nowych modeli biznesowych MSP: a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa; b) tworzenie Planów rozwoju eksportu krótkoterminowych - przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy; Beneficjent: Lokalne Grupy Działania (LGD). 14

14 OŚ PRIORYTETOWA 2. TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE 15

15 OŚ PRIORYTETOWA 2. TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE Oś 2 Technologie informacyjnokomunikacyjne 2.1. E-usługi publiczne Euro nabory: grudzień 2015; grudzień

16 2.1. E-usługi publiczne (organizator IZ RPO WD i ZIT AW) euro Ogłoszenie naboru: 30 grudzień 2015 roku Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota alokacji: PLN Zakres projektów: 2.1 A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C) 2.1 C Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i lokalnego służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego. b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego. c) Projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government), w tym także takie, które wykorzystują informacje sektora publicznego i/lub inne, istniejące e-usługi Beneficjent: organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD). 17

17 2.1. E-usługi publiczne (organizator IZ RPO WD i ZIT AW) euro ZIT AW zł ZIT AJ zł ZIT WROF zł Konkurs horyzontalny zł 18

18 OŚ PRIORYTETOWA 3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 19

19 OŚ PRIORYTETOWA 3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (DIP) Euro 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP (DIP) Euro Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Euro 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Euro 3.5. Wysokosprawna kogeneracja (DIP) Euro 20

20 3.5. Wysokosprawna kogeneracja (organizator DIP) euro Ogłoszenie naboru: 28 grudzień 2015 r. Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: PLN Zakres projektów: 3.5.A. Budowa, przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej poniżej do 1 MW wraz z niezbędnymi przyłączeniami. 3.5.B. Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych. Beneficjent: organizacje pozarządowe. 21

21 OŚ PRIORYTETOWA 4. ŚRODOWISKO I ZASOBY 22

22 OŚ PRIORYTETOWA 4. ŚRODOWISKO I ZASOBY 4.1. Gospodarka odpadami Euro Oś 4 Środowisko i zasoby 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa 4.3. Dziedzictwo kulturowe Euro Euro 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Euro 4.5. Bezpieczeństwo Euro 23

23 4.3. Dziedzictwo kulturowe (organizator IZ RPO WD) euro Ogłoszenie naborów: 30 listopad 2015 r. Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota alokacji: PLN Zakres projektów: 4.3.A. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem 4.3.B. Instytucje kultury Beneficjent: organizacje pozarządowe i LGD. 24

24 4.3. Dziedzictwo kulturowe (organizator IZ RPO WD) euro ZIT AW zł ZIT AJ zł ZIT WROF zł OSI zł 25

25 OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 26

26 OŚ PRIORYTETOWA 7: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA - EFRR Oś 7 Infrastruktura edukacyjna 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Euro 7.2. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową Euro 27

27 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną OŚ PRIORYTETOWA 7: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA - EFRR (organizator IZ RPO WD i ZIT AW) euro Ogłoszenie naboru: 30 grudzień 2015 r. Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkursowy Alokacja na nabór: zł Zakres projektów: Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez: 7.1.A przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 7.1.B zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Beneficjent: organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe; organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe. 28

28 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną OŚ PRIORYTETOWA 7: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA - EFRR (organizator IZ RPO WD i ZIT AW) euro Kwota alokacji zł ZIT AW ZIT AJ ZIT WROF zł zł zł Konkurs horyzontalny zł 29

29 OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY 30

30 OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY 8.1. Projekty powiatowych urzędów pracy (DWUP) 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy (DWUP) Euro Euro 8.3. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (DWUP) Euro Oś 8 Rynek pracy 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego (DWUP) Euro 8.5.Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych (DWUP) Euro 8.6. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP (DWUP) Euro 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się (DWUP) Euro 31

31 Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (IOK DWUP) euro Ogłoszenie naboru: 30 wrzesień 2015 roku Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: zł Zakres projektów: 8.2.A-8.2.E instrumenty i usługi rynku pracy: służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji; służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców; służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej; skierowane do osoby z niepełnosprawnościami. Beneficjent: m.in. fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne. 32

32 Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (IOK DWUP) euro Ogłoszenie naboru: 1 grudzień 2015 roku Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: zł Zakres projektów: 8.3.A. Bezzwrotne dotacje obejmujące: doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe. Beneficjent: m.in. fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne. 33

33 Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego (IOK DWUP/ ZIT) euro Ogłoszenie naboru: 27 październik 2015 roku Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: PLN Zakres projektów: 8.4.A Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki. Beneficjent: m.in. fundacje, stowarzyszenia. 34

34 Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych (IOK IZ RPO WD) euro Ogłoszenie naboru: 27 listopad 2015 roku Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: zł Zakres projektów: 8.5.A. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez: wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Beneficjent: m.in. fundacje, stowarzyszenia. 35

35 Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (IOK IZ RPO WD) euro Ogłoszenie naboru: 29 grudzień 2015 roku Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: PLN Zakres projektów: realizacja programów profilaktycznych z zakresu raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego. Beneficjent: podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe. 36

36 OŚ PRIORYTETOWA 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 37

37 OŚ PRIORYTETOWA 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OŚ PRIORYTETOWA 9: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE - EFS 9.1. Aktywna integracja (DWUP ) Euro Oś 9 Włączenie społeczne 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Euro 9.3. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych (DWUP) Euro 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej (DWUP) Euro 38

38 9.1. Aktywna integracja (IOK DWUP/ ZIT) euro Ogłoszenie naboru: 30 wrzesień 2015 roku Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: PLN Zakres projektów: realizacja projektów aktywizacji społeczno zawodowej klientów Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Beneficjent: OPS/ Gmina, PCPR/ Powiat 39

39 9.1. Aktywna integracja (IOK DWUP/ ZIT ) euro Kwota alokacji ZIT AW ,00 zł ZIT AJ ,00 zł ZIT WROF ,00 zł Konkurs horyzontalny ,00 zł 40

40 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (IOK DWUP/ ZIT) euro Ogłoszenie naboru: 30 grudzień 2015 roku Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: PLN Zakres projektów: realizacja projektów z zakresu świadczenia usług opiekuńczych (w tym w instytucjach do 30 podopiecznych), asystenckich, usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz mieszkalnictwa wspieranego Beneficjent: m.in. organizacje pozarządowe. 41

41 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (IOK DWUP/ ZIT) euro Kwota alokacji ZIT AW zł ZIT AJ zł ZIT WROF zł Konkurs horyzontalny zł 42

42 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej (IOK DWUP) euro Ogłoszenie naboru: 30 września 2015 roku Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: ,00 zł Zakres projektów: 9.4.A. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych realizowane w sposób komplementarny w ramach trzech modułów: 1) Usług animacji i inkubacji lokalnej, 2) Usług rozwoju ekonomii społecznej, 3) Usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. Beneficjent: akredytowane OWES. 43

43 OŚ PRIORYTETOWA 10. EDUKACJA 44

44 OŚ PRIORYTETOWA 10. EDUKACJA Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej Euro Oś 10 Edukacja Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie ( Euro Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Euro 45

45 Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej (IOK IZ RPO WD/ ZIT) euro Ogłoszenie naboru: 30 października 2015 Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: PLN Zakres projektów: uruchamianie nowych miejsc w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego. Beneficjent: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organizacje pozarządowe; organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego; przedsiębiorcy. 46

46 Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej (organizator IZ RPO WD) euro ZIT AW zł ZIT AJ zł ZIT WROF zł Konkurs horyzontalny (+OSI) zł 47

47 Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (IOK IZ RPO WD) euro Ogłoszenie naboru: 30 września 2015 Termin rozpoczęcia składania wniosków: r. Tryb naboru: konkurs Kwota: zł Zakres projektów: Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie języków obcych oraz ICT. Beneficjent: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu; uczelnie wyższe. 48

48 PLANOWANE KONKURSY W 2015 ROKU wrzesień październik listopad grudzień 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 9.1 Aktywna integracja 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 10.3Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 4.3 Dziedzictwo kulturowe 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce 2.1 E-usługi publiczne 3.5 Wysokosprawna kogeneracja 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 49

49 PRZYSZŁE NABORY I WYMAGANE DOKUMENTY Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów programy rewitalizacji Dofinansowanie tych działań jest możliwe, jeśli gminy przystąpią do ogólnopolskiego konkursu dotacji na przygotowanie gmin do realizacji działań rewitalizacyjnych według modelu wypracowanego przez MIiR. Konkurs jest dofinansowany z programu krajowego Program Operacyjny Pomoc Techniczna IZ RPO WD wyraziła chęć uczestnictwa w tym projekcie i tym samym będzie współorganizatorem tego konkursu. Za organizację konkursu jest odpowiedzialny Departament Rozwoju Regionalnego w UMWD. Ideą konkursu jest współpraca pomiędzy MIiR a Urzędami Marszałkowskimi, która pozwoli na przygotowanie gminnych programów rewitalizacji spełniających wymogi określone przez MIiR w Wytycznych jak również wymogi określone w Ustawie o rewitalizacji (23 lipca projekt Ustawy o rewitalizacji przyjął Sejm). W ramach konkursu zostanie utworzony zespół ds. rewitalizacji składający się z ekspertów, którzy będą wspierać merytorycznie gminy w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych. 50

50 PRZYSZŁE NABORY I WYMAGANE DOKUMENTY Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną mapy potrzeb zdrowotnych Dokument niezbędny do celów ogłoszenia konkursów naborowych. IZ RPO posiada informacje, że zostały już ukształtowane ramy formalno-prawne umożliwiające podjęcie prac nad utworzeniem mapy potrzeb zdrowotnych. 14 kwietnia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 roku dotyczące zakresu treści map zdrowotnych. Dwie pierwsze mapy opracowane zostaną przez Ministerstwo Zdrowia. Będą więc miały charakter ogólnopolski i będą dotyczyć onkologii i kardiologii. 51

51 PRZYSZŁE NABORY I WYMAGANE DOKUMENTY Działanie 4.1 Gospodarka odpadami plan inwestycyjny Dokument opracowywany przez Wydział Środowiska w UMWD jako załącznik do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Jedynie inwestycje ujęte w tym dokumencie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WD Ostateczna data przyjęcia dokumentu czerwiec 2016 r. 52

52 PRZYSZŁE NABORY I WYMAGANE DOKUMENTY Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa KPOŚK oraz Master Plan Dokumenty opracowywane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Warunkiem wsparcia inwestycji w działaniu 4.2 jest ich ujęcie w aktualizowanym KPOŚK lub Master Planie. 53

53 Kontakt: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy Legnica, ul. Rycerska 24 I piętro, pokój A1 24 tel , Fax: PIFE w Legnicy jest czynny : w poniedziałki w godzinach , w pozostałe dni robocze w godzinach

54 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300 Infolinia: Tel. (71) , (71) Fax: (71) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest czynny: w poniedziałki w godzinach , w pozostałe dni robocze w godzinach

55 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 32/32a tel.: , fax: PIFE w Jeleniej Górze jest czynny w poniedziałki w godzinach , w pozostałe dni robocze w godzinach Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu Wałbrzych, Pl. Magistracki 1 II piętro, pokój 25 tel , fax: PIFE w Wałbrzychu jest czynny w poniedziałki w godzinach , pozostałe dni robocze w godzinach

56 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Wybrzeże Słowackiego Wrocław Dziękuję za uwagę 57

Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Podejście Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Zintegrowane Podejście Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Zintegrowane Podejście Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Obszary Strategicznej Interwencji Cztery obszary integracji A. Wrocławski Obszar Integracji

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów. EFRR/EFS w zł. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów. EFRR/EFS w zł. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1621/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. 4,2631 Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Możliwości dla NGO 1 Programy Operacyjne wdrażające polską politykę rozwoju i europejską politykę spójności w latach 2014 2020. PO Infrastruktura i Środowisko, Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego oraz Zintegrowane Podejście Terytorialne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego oraz Zintegrowane Podejście Terytorialne Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Zintegrowane Podejście Terytorialne Stan prac nad RPO WD RPO WD 2014-2020 zostało przyjęte Uchwałą nr 5541/IV/14 Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Załącznik nr 1 do Uchwały nr 845/V/15 z dnia 1 lipca 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów (w zł) kurs - 4,2405. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów (w zł) kurs - 4,2405. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2015 rok (.. )* Lp.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Główne cele: wsparcie skoncentrowane na pracach B+R

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wrocław czerwiec, 2015 r.

Wrocław czerwiec, 2015 r. Rola Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 Wrocław czerwiec, 2015 r. PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w kontekście możliwości wsparcia z RPO WD

Gospodarka niskoemisyjna w kontekście możliwości wsparcia z RPO WD Gospodarka niskoemisyjna w kontekście możliwości wsparcia z RPO WD 2014-2020 20 stycznia 2016 r. Piotr Puczek Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku Możliwości dofinansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa śląskiego w świetle projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Postępy wdrażania Plany na przyszłość. Kielce, 5 grudnia 2016 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Postępy wdrażania Plany na przyszłość. Kielce, 5 grudnia 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Postępy wdrażania Plany na przyszłość Kielce, 5 grudnia 2016 r. 12 luty 2015 Akceptacja RPOWŚ 2014-2020 przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie 1.4 Internacjonalizacja 1.4.1 1.4.2 ZIT WROF Działanie 1.4 Internacjonalizacja 1.4.1 1.4.2

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT O p o l e, 4 w r z e ś n i a 2 0 1 4 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Konsultacje RPO na lata 2014-2020 Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Wyniki konsultacji N=76 Podstawowe informacje Badanie zostało zaprojektowane z uwagi na toczące się konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE" Dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 System instytucjonalny RPO WSL 2014-2020 Podmiot udzielający desygnacji Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac nad RPO WD

Harmonogram prac nad RPO WD Harmonogram prac nad RPO WD Działanie Termin I projekt RPO WD 2014-2020 25 października 2013 r. Konsultacje społeczne 28 października - 2 grudnia 2013 r. Konsultacje Prognozy OOŚ 23 stycznia 12 lutego

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROJEKT Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 244,4 mln EUR (RPO) 124,7

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ NGO

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ NGO Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ NGO 1 Alokacja 2 252 546 589 (EUR) OP 1. RZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Plan finansowy RPO WD 2014-2020 w podziale na osie priorytetowe Fundusz Wstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działania wdrażane prze Dolnośląską Instytucję Pośrednicząca (DIP) Konkursy ogłaszane przez DIP w 2015 roku Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ;

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata 2014 2020; Polityka Spójności 2014 2020: zrównoważony rozwój obszarów miejskich Interwencja

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej konkursy jakie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY Nazwa planowanego zadania Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Harmonogram realizacji inwestycji Oczekiwane rezultaty Oś priorytetowa I

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Możliwości aplikowania o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 przez Lokalne Grupy Działania. Łukasz Tur

Możliwości aplikowania o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 przez Lokalne Grupy Działania. Łukasz Tur Możliwości aplikowania o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 przez Lokalne Grupy Działania Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Fundusz Wstępna alokacja (EUR)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r.

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Renata Granowska Dyrektor Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z funduszy europejskich dla dolnośląskich MŚP dotacje i instrumenty zwrotne.

Wsparcie z funduszy europejskich dla dolnośląskich MŚP dotacje i instrumenty zwrotne. SPOTKANIE INFORMACYJNE Wsparcie z funduszy europejskich dla dolnośląskich MŚP dotacje i instrumenty zwrotne. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Eliminacja niskiej emisji i zapobieganie zmianom klimatu 1 OGRANICZANIE niskiej emisji W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020

Fundusze Europejskie 2014-2020 Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Legnica, 09.09.2014 r. Budżet unijny 996,8 mld EUR Alokacja dla Polski wyniesie 82,5 mld EUR Wnioski: Alokacja PS dla Polski wyższa niż w obecnej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 31/1246/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Wałbrzych, 6 maja 2015 r.,

Środa z funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Wałbrzych, 6 maja 2015 r., Środa z funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Wałbrzych, 6 maja 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Konferencja: Gospodarka jutra Energia Rozwój Środowisko Wrocław, 20 stycznia 2016 r. Plan prezentacji 1. Organizacja 2. Obszary interwencji

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata Źródła informacji o Funduszach Europejskich. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych PO Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 13/414/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 27 marca 2015 r.

Zielona Góra, 27 marca 2015 r. Zielona Góra, 27 marca 2015 r. RPO Lubuskie 2020 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 906 929 693,00 Finansowanie z EFRR 651 814 747,00 Finansowanie z EFS 255 114 946,00 OP1.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL 2014-2020 Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Katowice, 19 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 47/1861/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Wrocław, 27.11.2015 r. Renata Granowska Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej DIP w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Konsultacje społeczne

RPO WD 2014-2020. Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 Konsultacje społeczne OŚ PRIORYTETOWA 6: INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Cel ogólny Osi Priorytetowej Zapewnienie infrastruktury dla spójności społecznej i poprawy jakości życia, w

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie EFRR EFS Tryb

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Wdrażanie zasady partnerstwa przez poszczególne instytucje zarządzające

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /15

RPDS IP /15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-022/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1594/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

1.2.B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw r.

1.2.B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw r. Załącznik do Uchwały nr 2542/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. 4,4261 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo