SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

2 Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z dnia 20 października 1994 r.) oraz ustawa o zmianie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.) 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ) nowelizacja z dnia 12 września 1996 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 593) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 70. poz. 473 z dnia 1 lipca 2011 r.) 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.145) oraz ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 614 z dnia 24 maja 2011 r.) 5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 8 kwietnia 2010 r. oraz ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Nr 81, poz.529 z dnia 8 kwietnia 2010 r.) 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. (Dz. U. 2003/26/2260) w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 7. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 9. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. 1991/120/526, 2000/2/11) 10. Rządowy program na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła 2

3 Wstęp: Założeniem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny z uwzględnieniem prawa do przekonań religijnych, światopoglądowych oraz wolności sumienia. Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom powszechny dostęp do nauki i wychowania, ochronę przed przemocą, a także kierować się dobrem uczniów, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z zachowaniem poszanowania godności osobistej. Szkolny Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Zestawem Programów Nauczania, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Program jest przygotowany dla wszystkich uczniów naszej szkoły w ramach godzin wychowawczych, wychowania do życia w rodzinie i innych przedmiotów, na których mogą być realizowane założenia programowe. Realizatorami programu są wszyscy,, i szkolny, pielęgniarka szkolna, katecheci oraz zapraszani specjaliści do spraw profilaktyki. Program proponuje kształcenie dojrzałej postawy ucznia wobec samego siebie, jak i wobec otaczającej go rzeczywistości. Został tak opracowany, aby zapobiegał zagrożeniom współczesnej młodzieży i pomagał pracować nad problemami istniejącymi wśród naszych uczniów. Problemy zostały wyłonione dzięki ankietom i pracy wychowawczej na terenie szkoły. Na podstawie wyników obserwacji, rozmów, wywiadów i ankiet, ustalono listę priorytetów w zakresie działań profilaktycznych w pracy z uczniami i rodzicami. Program obejmuje cztery obszary oddziaływań: promocja zdrowia, profilaktyka uzależnień, doskonalenie komunikacji interpersonalnej, przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom młodzieży; Warunkiem skutecznej profilaktyki jest skoordynowanie działań we wszystkich obszarach funkcjonowania. Zadania z poszczególnych obszarów będą realizowane w ramach godzin do dyspozycji, zajęć z określonych przedmiotów oraz różnych form działalności pozalekcyjnej szkoły. Przewidziane zostało uczestnictwo uczniów w warsztatach, spektaklach, akcjach, festynach i jarmarkach, zgodnie z tematyką programu. Sprawdzianem przydatności programu będzie jego ewaluacja. Wnioski z niej posłużą modyfikacji i doskonaleniu programu pod względem konstrukcji, tematyki oraz form realizacji. Program profilaktyki w XV LO jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, wynikające ze specyfiki środowiska szkoły oraz szeroko pojęty kontekst przemian społeczno-ekonomicznych w kraju. 3

4 Diagnoza środowiska szkolnego identyfikacja problemów: Podstawą do opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki są informacje zebrane od nauczycieli, rodziców i uczniów za pomocą: - obserwacji zachowań i problemów młodzieży na terenie szkoły oraz w sytuacjach pozalekcyjnych, - analizy problemów edukacyjnych i wychowawczych zgłaszanych do a i a szkolnego oraz wychowawców (analiza dokumentacji, rozmowa), - analizy problemów zdrowotnych rejestrowanych i dostrzeganych przez pielęgniarkę szkolną (rozmowa), - analizy problemów zgłaszanych przez rodziców (konsultacje indywidualne, zebrania klasowe) Cele programu: 1. Stworzenie jednolitego i kompleksowego oddziaływania profilaktycznego na uczniów (rodzice - pracownicy administracji i obsługi szkoły - pracownicy instytucji gdańskich, działających na rzecz młodzieży); 2. Wspieranie wychowania i nauczania wszędzie tam, gdzie pojawia się zagrożenie dla rozwoju młodzieży, a także w przypadku uczniów o szczególnych uzdolnieniach i pasjach; 3. Koncentrowanie się na tworzeniu warunków, w których młodzież ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych, np. poprzez biwaki, wycieczki, zabawy, zajęcia pozalekcyjne itp.; 4. Wspieranie rodziców w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych poprzez różne formy doskonalenia umiejętności rodziców w pracy profilaktycznej; 5. Uświadamianie uczniów, rodziców i nauczycieli o konieczności działań profilaktycznych, które mają wpływu na przyszłe decyzje i życie młodych ludzi. 4

5 Harmonogram działań w zdiagnozowanych obszarach: I OBSZAR PROMOCJA ZDROWIA Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 1. Dostarczanie uczniom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia. 2. Promowanie zdrowia w szkole i poza społecznością szkolną. 1. Wprowadzenie do treści lekcji biologii, chemii i godzin wychowawczych tematyki związanej z zasadami zdrowego żywienia oraz wpływu sposobu odżywiania na zdrowie człowieka. 2. Udział młodzieży w różnorodnych formach zajęć rekreacyjnych i sportowych organizowanych przy współpracy z Radą Szkoły. biologii, chemii i prowadzący zajęcia 3. Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą. 4. Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym i nowotworowym. 3. Wprowadzenie do treści lekcji biologii, wychowania fizycznego i godzin wychowawczych tematyki związanej z higieną osobistą Zajęcia warsztatowe dotyczące problematyki HIV/AIDS, gruźlicy oraz nowotworów sutka, szyjki macicy w ramach godz. wychowania do życia w rodzinie i biologii Objęcie uczniów akcją szczepień ochronnych.. nauczyciel wdżr, biologii, zaproszeni specjaliści nauczyciel wdżr, biologii, zaproszeni specjaliści 5. Poprawienie jakości działań podejmowanych na rzecz ucznia przez osoby sprawujące nad nim opiekę. 6. Promowanie wśród uczniów racjonalnego odżywiania. 7. Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka. 8. Działania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny, kondycję i poprawę postawy ucznia Kierowanie uczniów wymagających pomocy specjalistycznej do odpowiednich placówek służących radą i pomocą Organizowanie opieki nad niepełno - sprawnymi uczniami w szkole poprzez stwarzanie sprzyjających warunków do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu szkoły 6. Wprowadzenie do treści lekcji biologii, wychowania fizycznego i godzin wychowawczych tematyki związanej z higieną osobistą. 7. Udział uczniów w akcjach Sprzątania Świata i Dnia Ziemi oraz programach prozdrowotnych i konkursach. 8. Częste rozmowy z uczniami, którzy nie przestrzegają podstawowych zasad współżycia społecznego. dyrektor szkoły klas biologii, wf-u i, pielęgniarka n-le biologii, 5

6 II OBSZAR PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 1. Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień i zagrożeń występujących we współczesnym świecie. 1. Wprowadzenie do treści lekcji biologii, chemii i godzin wychowawczych tematyki związanej z narkomanią, alkoholizmem, paleniem tytoniu, dopalaczami, innymi środkami farmakolo - gicznymi ze szczególnym uwzględnieniem skutków społecznych, rodzinnych i zdrowotnych. biologii, chemii, 2. Wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. 3.Ukazanie perspektywy zdrowego życia i dróg do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających. 4. Dostarczanie wiedzy na temat wpływu alkoholu i narkotyków na życie w rodzinie (ze szcze gólnym uwzględnieniem dzieci). 5. Kształtowanie postaw umożli - wiających samostanowienie oraz ochronę własnych praw ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego zachowania. 6. Zapoznanie uczniów ze skutkami uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania. 2.Wyodrębnienie w bibliotece szkolnej i u a szkolnego biblioteczki związanej z tematyką zagrożeń zdrowotnych i patologii. 3. Podejmowanie działań służących eliminowaniu z obyczajowości młodzieży nikotyny i alkoholu jako narkotyków inicjacyjnych" otwierających drogę do innych środków odurzających. 4. Przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie szkoły oraz podczas wycieczek klasowych. 5. Udział młodzieży w projekcjach filmów akcentujących problemy osób zagrożonych uzależnieniem. 6. Organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. bibliotekarze klas, i pracownicy szkoły,,, 7. Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu. 7. Kontynuowanie współpracy z Towarzystwem Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko i PPP 4: a) udział młodzieży w warsztatach Co wiem o uzależnieniach, b) uczestnictwo w akcji antynarkotykowej KONTAKT _ BUS" w formie konkursów, quizów, odpowiedzi na pytania ankietowe, c) udostępnianie materiałów propagujących wiedzę o skutkach nałogów (plakaty, ulotki). pracownicy Mrowiska" pracownicy poradni iczno - icznej 8. Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska szkolnego. 8. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych, wyjść do kina, na spektakle teatralne, do muzeów, Rozgrywki sportowe na terenie szkoły. Udział uczniów w międzyszkolnych zawodach sportowych. Systematyczne kontrole toalet i pomieszczeń szkoły w ramach dyżurów. Sprawozdanie a dotyczące sytuacji opiekuńczo-wychowawczej szkoły. klas wf-u, pracownicy szkoły 6

7 III OBSZAR DOSKONALENIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I PRZYGOTOWANIE DO RADZENIA SOBIE ZE STRESEM Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 1. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 1. Przeprowadzenie zajęć n/t komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz technik rozwiązywania konfliktów dla uczniów. 2. Poprawienie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. 3. Kształtowanie nawyków zachowań asertywnych. 4. Przełamywanie barier komunikacyjnych. 5. Zapoznanie uczniów z aspektami racjonalnego podejmowania decyzji. 6. Rozwijanie u uczniów asertywności. 7. Poznanie przyczyn stresu i uświadomienie wpływu stresu na organizm człowieka. 2. Wykorzystywanie technik negocjacyjnych w pracy lekcyjnej. 3. Uświadomienie uczniom konieczności kształtowania w sobie postaw asertywnych. 4. Ćwiczenie asertywności poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych i rodzajowych w czasie godzin wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych. 5. Organizowanie dla uczniów klas drugich warsztatów zawodoznawczych Twoja przyszłość twoją sprawą" prowadzonych przez pracowników PPP nr Prowadzenie warsztatów terapeutycznych w ramach godzin wychowawczych przez a szkolnego 7. Indywidualne poradnictwo i pomoc iczno-iczna Kierowanie uczniów do odpowiednich placówek służących radą i pomocą. przedmiotów pracownicy poradni icznoicznychpe dagog klas 7

8 IV OBSZAR PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM ZACHOWANIOM MŁODZIEŻY Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 1. Poznanie środowisk rodzinnych uczniów Obserwacje uczniów i rozpoznanie sytuacji rodzinnej Indywidualne rozmowy wychowawców, nauczycieli, a i a z uczniami Spotkania z rodzicami uczniów mających problemy., 2. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo. 3. Ograniczenie zjawiska wagarowania uczniów. 4. Rozpoznanie sytuacji ryzykownych i otoczenie opieką uczniów, u których takie zachowania występują 5. Organizacja różnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów Umożliwienie uczniom indywidualnych spotkań z pracownikami Poradni PP Kierowanie do innych placówek służących fachową pomocą. 3. Profilaktyczne rozmowy z rodzicami na temat skutków wagarowania Spotkania a z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie Stworzenie pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom mającym trudności Aktywny udział uczniów w wycieczkach, rajdach oraz turniejach sportowych Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych w szkole: zajęcia kulturalne z elementami socjoterapii, wolontariat, koła zainteresowań Udział uczniów w spektaklach teatralnych, projekcjach filmów, programach i projektach edukacyjnych (,,W dorosłe życie bez długów ) Organizacja spotkań z prawnikami warsztaty na temat prawa cywilnego i karnego., wychowawca,, Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna 6. Informacja o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami. 6. Udostępnienie zainteresowanym rodzicom i uczniom adresów numerów telefonów i zakresu pomocy udzielanej przez odpowiednie placówki. 8

9 INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANICH PROFILAKTYCZNYCH: 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku, ul. Krzemienieckiej 1, tel. (58) , tel. kom Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Gdańsku, ul. Traugutta 82, tel. (58) Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych w Gdańsku, ul. Racławicka 17 tel. (58) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Chopina 42 tel. (58) lub Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsk Nowy Port, Plac. Ks. Gustkowicza 13, tel.(58) lub Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR w Gdańsku ul. 3 Maja 6, tel. (58) Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży MONAR w Gdańsku, ul. Agrarna 2, tel. (58) Sąd Rejonowy w Gdańsk Południe w Gdańsku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Nowe Ogrody 30/ Gdańsk, tel. (58) Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5, tel.(58) , tel. interwencyjny Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny Mrowisko, Sopot, Aleja Niepodległości 817A tel Mobilna Poradnia Młodzieżowa Kontakt Bus, Gdańsk ul. Agrarna 2, tel. (58) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańskie Centrum Zdrowia Gdańsk Nowy Port, ul. Oliwska 62, tel. (58) , (58) Procedury interwencyjne w XV Liceum Ogólnokształcącym im Zjednoczonej Europy w Gdańsku Procedury interwencyjne w XV Liceum Ogólnokształcącym im Zjednoczonej Europy w Gdańsku znajdują się w teczkach Bezpieczeństwo w szkole u dyrektora i a szkoły. 9

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznym być i zdrowo żyć

Bezpiecznym być i zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA 2014/2015 Bezpiecznym być i zdrowo żyć I Założenia programu Profilaktyka szkolna jest to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo