inforegio Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące reformy polityki spójności na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inforegio Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące reformy polityki spójności na lata 2007 2013"

Transkrypt

1 Biuletyn informacyjny pl 2004 Unia Europejska inforegio Polityka Regionalna Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące reformy polityki spójności na lata Dnia 14 lipca 2004 r. Komisja Europejska przyjęła propozycje legislacyjne dotyczące reformy polityki spójności. Przy całkowitej dotacji 336,1 miliarda EUR, która stanowi około jednej trzeciej unijnego budżetu, reforma stawia sobie za cel przekształcenie działań strukturalnych w taki sposób, aby stały się one: bardziej zorientowane na założenia strategiczne Unii (zobowiązania wynikające z przyjętej strategii lizbońskiej i göteborskiej promujące konkurencyjną i trwałą gospodarkę opartą na wiedzy oraz na Europejskiej Strategii Zatrudnienia), bardziej skoncentrowane na regionach najmniej rozwiniętych, jednocześnie przewidując rozwój pozostałej części terytorium Unii, bardziej zdecentralizowane i wdrażane w sposób uproszczony, przejrzystszy i skuteczniejszy. Propozycje zawierają: rozporządzenie ogólne wyznaczające wspólne przepisy dotyczące trzech źródeł finansowania działań strukturalnych , poszczególne rozporządzenia dla: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (), Europejskiego Funduszu Społecznego (), Funduszu Spójności, oraz całkiem nową propozycję rozporządzenia pozwalającego na utworzenie transgranicznej struktury współpracy. Niniejsze podsumowanie ma na celu pomoc aktorom rozwoju regionalnego w zidentyfikowaniu kluczowych zagadnień tych propozycji w świetle debaty, która toczyć się będzie do momentu przyjęcia nowych ram legislacyjnych. Proponowana reforma ma ogromne znaczenie z uwagi na to, że jej zadaniem jest nakreślenie nowego obrazu europejskiej solidarności w rozszerzonej Unii, jak również w kontekście globalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Strategia i zadania polityki spójności skupią się wokół trzech nowych priorytetowych celów działań strukturalnych (w skrócie: konwergencji, konkurencyjnośći i zatrudnienia, współpracy). Zaproponowano ważne innowacje i uproszczenia, m.in.: prowadzenie corocznego dialogu strategicznego z Państwami Członkowskimi na forum Rady, jak również z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów w celu zapewnienia przestrzegania europejskich priorytetów podczas całego tego okresu, pełne uznanie i wzmocnione finansowanie obszarów o naturalnych niedogodnościach, jak również większa koncentracja na wymiarze miejskim, znaczne oddelegowanie odpowiedzialności Państwom Członkowskim i regionom, w tym w zakresie kontroli, przy zachowaniu rygoru finansowego, redukcja ilości finansowych instrumentów spójności (trzy zamiast sześciu), włączenie zakresu działania obecnych inicjatyw wspólnotowych URBAN i EQUAL oraz działań innowacyjnych do priorytetów programów operacyjnych Państw Członkowskich lub regionów; finansowanie programów operacyjnych przez jeden fundusz ( albo ) z wyjątkiem programów infrastrukturalnych, które i fundusz spójności finansują wspólnie; dla Funduszu Spójności, wieloletnie programowanie i te same zasady, jak dla Funduszy Strukturalnych; last but not least, caíe terytorium Unii i wszyscy jej obywatele będą mieć możliwość korzystania w pełni z nowej polityki spójności. Będzie ona wprawdzie skupiona na rozwoju obszarów zacofanych, ale jednocześnie na dostosowywaniu się do zmieniających się warunków i sytuacji. Kontekst: szeroka i długotrwała debata Propozycje te wyłoniły się podczas szerokiej debaty zapoczątkowanej trzy lata temu przez Komisję. Debata ta jest podstawą Trzeciego raportu na temat spójności gospodarczej i społecznej, przyjętego 18 lutego 2004 r. Jej kulminacyjnym momentem było Trzecie Forum Spójności w maju 2004 r. Regularne dyskusje

2 2 odbywają się również na forum Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Radzie UE i nowej Komisji ds. Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego (REGI). W pierwszym semestrze 2005 r. Rada Europejska pod prezydencją luksemburską jest zobowiązana do podjęcia decyzji w sprawie perspektyw finansowych na okres i na temat propozycji przedstawionej przez Komisję w lutym 2004 r. Parlament i Rada będą wtedy mogły porozumieć się co do nowej regulacji prawnej. Po trzech następnych miesiącach Rada przyjmie Strategiczne orientacje Wspólnoty dla spójności. Komisja, Państwa Członkowskie i regiony ustalą na tej podstawie Strategiczne krajowe ramy odniesień i nowa generacja programów operacyjnych będzie mogła być przygotowywana w roku 2006 r. Głównym celem tych prac jest perspektywa uruchomienia działań od początku 2007 r. Propozycja rozporządzenia ogólnego Łączącym elementem kluczowym propozycji jest rozporządzenie, które wyznacza ogólne przepisy dla dwóch funduszy strukturalnych na lata ( i ), jak również dla Funduszu Spójności. Oto podsumowanie najistotniejszych elementów. Cele, kwalifikowalność, środki Trzy aktualne cele priorytetowe funduszy Cel 1: regiony opóźnione w rozwoju gospodarczym; Cel 2: obszary rekonwersji gospodarczej i społecznej; Cel 3: systemy kształcenia i promocji zatrudnienia w 2007 r. ustąpią trzem następującym: Cel Konwergencja (,, Fundusz Spójności). Podobny do aktualnego celu 1, cel ten ma służyć przyspieszeniu konwergencji gospodarczej regionów gorzej rozwiniętych: Firma innowacyjna w Steyr (Austria): wspiera również przemysłowe badania naukowe. polepszeniu warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia dzięki inwestowaniu w zasoby materialne i ludzkie; innowacji i rozwojowi społeczeństwa opartego na wiedzy; dostosowaniu do zmian gospodarczych i społecznych; ochronle środowiska; efektywności administracyjnej. Cel Konwergencja odegra ważną rolę, zwłaszcza w nowych Państwach Członkowskich, które zmagają się z bezprecedensowymi, niespotykanymi dotąd w Unii dysproporcjami rozwojowymi, Kwalifikowalność Cel Konwergencja będzie w pierwszym rzędzie dotyczył regionów, których produkt krajowy brutto na mieszkańca (PKB/miesz.), obliczony na podstawie danych z trzech lat poprzedzających przyjęcie rozporządzenia, nie osiągnie 75 % średniej rozszerzonej Unii Europejskiej co jest przede wszystkim przypadkiem większości nowych Państw Członkowskich. Aby utrwalić dorobek poprzednich programów, przewidziano specjalne malejące wsparcie przejściowe do 2013 r. dla regionów, które przekroczą wskaźnik 75 % w wyniku efektu statystycznego rozszerzenia i wykażą PKB na mieszkańca pomiędzy 75 % średniej unijnej a ustalonym wskaźnikiem na podstawie listy regionów branych pod uwagę. Regiony ultraperyferyjne (RUP) (Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie i francuskie terytoria zamorskie), bez względu na to, czy zakwalifikują się do celu Konwergencja, będą korzystać ze specjalnej pomocy z finansującej ich integrację z rynkiem wewnętrznym i uwzględniającej ich specyficzne ograniczenia. Cel Konwergencja obejmie, jak poprzednio, działania interwencyjne z Funduszu Spójności w Państwach Członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) nie osiągnie 90 % średniej unijnej, mające na celu pomoc tym państwom w dostosowaniu się do wymogów gospodarczych i walutowych Unii. Wykaz regionów i Państw Członkowskich, które odpowiadają tym wymaganiom, zostanie opublikowany przez Komisję zaraz po wejściu w życie rozporządzenia. Środki: Z sumy 264 miliarda EUR czyli 78,54 % dotacji z funduszy zamiast obecnych 75% środki celu Konwergencja zostaną podzielone następująco: 67,34 % dla regionów o PKB na mieszkańca niższym niż 75 % średniej, 8,38 % dla regionów dotkniętych efektem statystycznym, 23,86 % dla krajów beneficjentów Funduszu Spójności, 0,42 % dla regionów ultraperyferyjnych. Cel: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach (, ). Dla pozostałej części Unii zaproponowano dwuelementowe rozwiązanie. Chodzi o to, by z jednej strony, poprzez programy rozwoju regionalnego () wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność regionów, przewidując jednocześnie zmiany gospodarcze i społeczne oraz wspierając innowację, społeczeństwo oparte na wiedzy, przedsiębiorczość, ochronę środowiska i zapobieganie ryzyku. Z drugiej strony, na bazie Europejskiej Strategii Zatrudnienia, poprzez programy krajowe lub terytorialne finansowane przez, wzmocnić zdolności dostosowawcze pracowników i przedsiębiorstw

3 3 oraz rozwój rynków pracy zorientowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Cel Konkurencyjność odegra kluczową rolę w uniknięciu nowych dysproporcji mogących się pojawić w regionach, które, nie dysponując wystarczającą pomocą publiczną, ucierpiałyby z powodu niekorzystnych czynników społeczno-gospodarczych. Kwalifikowalność: Środki: Wszystkie obszary nieobjęte celem Konwergencja będą mogły korzystać z celu Konkurencyjność. Państwa Członkowskie będą musiały przedstawić listę regionów, dla których zaproponują program współfinansowany przez. W ten sposób wcześniejszy unijny podział na obszary aktualnego celu 2 zostanie zniesiony. Regiony aktualnego Celu 1, które w 2007 r. nie będą kwalifikowały się do celu Konwergencja z powodu ich postępów gospodarczych, otrzymają do 2013 r., w ramach celu Konkurencyjność, specjalną malejącą pomoc przejściową ( phasing-in ) w celu skonsolidowania swoich wysiłków w wyrównywaniu poziomu gospodarczego. Lista tych regionów zostanie opublikowana przez Komisję zaraz po wejściu w życie rozporządzenia. Cel Konkurencyjność będzie dysponował pulą 57,9 miliardów EUR czyli 17,22 % całości podzieloną następująco: 83, 44% dla regionów nieobjętych obecnym celem 1; 16,56 % dla regionów objętych pomocą phasing-in. Podział pomiędzy / wynosi 50/50 dla regionów nieobjętych aktualnym Celem 1. W regionach objętych phasingin część pochodząca z może maksymalnie dojść do 50 %. Cel Europejska współpraca terytorialna (). Priorytetem tego celu, zainspirowanego doświadczeniem inicjatywy wspólnotowej Interreg, jest wzmocnienie współpracy na trzech poziomach: współpracy transgranicznej poprzez wspólne programy, współpracy na szczeblu ponadnarodowym oraz sieci współpracy i wymiany doświadczeń w całej Unii. Cel Współpraca będzie wspierał zrównoważony, harmonijny i trwały rozwój terytorium Unii. Warto zauważyć, że poza celem Współpraca, programy celów Konwergencja i Konkurencyjność obejmą specjalne międzyregionalne działania w ramach współpracy pomiędzy władzami uczestniczącymi w danym programie a władzami co najmniej jednego innego Państwa Członkowskiego. Kwalifikowalność: Współpraca transgraniczna obejmie regiony usytuowane wzdłuż wewnętrznych i niektórych zewnętrznych granic lądowych, jak również niektóre regiony nadmorskie. Ponadto wniesie ona swój wkład w transgraniczny komponent nowego Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz nowego Instrumentu Przedakcesyjnego, które mają zastąpić aktualne programy PHARE, TACIS, MEDA, CARDS, ISPA i SAPARD. Komisja przyjmie, po wejściu w życie rozporządzenia, listę kwalifikowalnych regionów transgranicznych oraz listę obszarów współpracy ponadnarodowej. Całe terytorium Unii jest objęte finansowaniem europejskich sieci współpracy i wymiany. Środki: Ustalone na 13,2 miliarda EUR, czyli 3,94 % całości, dostępne środki dla współpracy terytorialnej zostaną podzielone następująco: 47,73 % na współpracę transgraniczną, z czego 35,61 % na działania współpracy transgranicznej na terenie UE i 12,12% na udział w transgranicznych komponentach Instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa oraz Instrumentu przedakcesyjnego, przy czym partycypacja tych ostatnich powinna być co najmniej równorzędna, 47,73 % dla obszarów współpracy ponadnarodowej, 4,54 % dla europejskich sieci współpracy i wymiany. Polityka spójności na lata : podział wg celów w miliardach euro całość: 336,1 mld EUR Współpraca transgraniczna: 4,7 Phasing-in dla regionów, które były objęte celem 1 w latach : 9,58 Regiony poza konwergencją: 48,31 Specjalny program dla regionów ultraperyferyjnych: 1,1 Granice zewnętrzne: 1,6 Współpraca ponadnarodowa: 6,3 Sieci: 0,6 Regiony poniżej 75% średniej PKB: 177,8 Fundusz Spójności: 62,99 Regiony dotknięte efektem statystycznym: 22,14 Konwergencja Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach Europejska współpraca terytorialna

4 4 Charakterystyka terytorialna Przyszłe programowanie weźmie szczególnie pod uwagę następujące elementy terytorialnej specyfiki regionów: miasta, a zwłaszcza miasta średnie, których rola w rozwoju regionalnym będzie waloryzowana poprzez pomoc w rewitalizacji miejskiej przy wykorzystaniu doświadczenia inicjatywy wspólnotowej URBAN, i które będą musiały przyjąć na siebie bezpośrednie obowiązki, obszary wiejskie lub zależne od rybołówstwa, które będą przedmiotem różnorodnych działań finansowanych przez fundusze strukturalne w sposób komplementarny i zgodny z działaniami nowych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskim Funduszu Rybołówstwa. Zastąpią one sekcję Orientacji i specjalne nakłady sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) dla rozwoju obszarów wiejskich, jak również Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG), ale nie będą już wchodzić w skład funduszy strukturalnych, RUP (regiony ultraperyferyjne), obszary o naturalnych niedogodnościach (wyspy, góry), o słabej lub bardzo słabej gęstości zaludnienia i obszary, które były zewnętrznymi regionami granicznymi Unii, a nie są już nimi od 30 kwietnia 2004 r. Unijna partycypacja i dofinansowania Kwota 336,1 miliarda EUR, czyli całkowite środki dla polityki spójności na lata , stanowi około jednej trzeciej budżetu unijnego i 0,41 % DNB Unii Europejskiej (w tym 0,46 % dla rozwoju obszarów wiejskich). Dla każdego priorytetowego programu operacyjnego udział funduszy w wydatkach publicznych, który będzie wynosił co najmniej 20 %, będzie poddany następującym limitom: 85 % dla Funduszu Spójności, 75 % dla albo w ramach celu Konwergencja i wyjątkowo aż do 80 % w wypadku państw beneficjentów Funduszu Spójności, 50 % dla albo w ramach celu Konkurencyjność, 75 % dla w ramach celu Współpraca, 50 % dla nowej dodatkowej alokacji lub RUP (regiony ultraperyferyjne) jako kompensacja kosztów dodatkowych, Polityka spójności w latach (336,1 miliarda EUR) Programy i instrumenty Kwalifikowalność Priorytety Alokacje Cel Konwergencja w tym program specjalny dla regionów ultraperyferyjnych 78,5 % (264 miliarda EUR) Programy regionalne i krajowe Regiony z PKB/miesz. < 75 % średniej UE25 Efekt statystyczny: Regiony z PKB/miesz. < 75% w EU15 i > 75% w EU25 - innowacja - środowisko naturalne /zapobieganie ryzyku - dostępność - infrastruktura - zasoby ludzkie - wydajność administracyjna 67,34 % = 177,8 mld EUR 8,38 % = 22,14 mld EUR Fundusz Spójności Państwa członkowskie z DNB/miesz. < 90 % średniej unijnej - transport (sieci transeuropejskie) - transport zrównoważony - środowisko - energie odnawialne 23,86 % = 62,99 mld EUR Cel Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach 17,2 % (57,9 miliarda EUR) Programy regionalne () i programy krajowe () Państwa Członkowskie proponują listę regionów (NUTS1 albo NUTS2) Phasing-in Regiony objęte Celem 1 między 2000 i 2006 r. i nieobjęte celem Konwergencja - innowacja - środowisko naturalne/ zapobieganie ryzyku - dostępność - Europejska Strategia Zatrudnienia 83,44 % = 48,31 mld EUR 16,56 % = 9,58 mld EUR Cel Europejska współpraca terytorialna 3,94 % (13,2 miliarda EUR) Programy oraz sieci transgraniczne i ponadnarodowe () Regiony przygraniczne i duże regiony współpracy ponadnarodowej - innowacja - środowisko naturalne/ zapobieganie ryzyku - dostępność - kultura/edukacja 35,61 % transgraniczny 12,12 % Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 47,73 % wspóípraca ponadnarodowa 4,54% sieci

5 5 85 % dla programów operacyjnych w regionach ultraperyferyjnych, jak również na ultraperyferyjnych wyspach greckich. Poza tym przewidziano następujące dofinansowania do kontrybucji : + 10 % dla działań współpracy międzyregionalnej w ramach celów Konwergencja i Konkurencyjność ; + 5 % w ramach celu Konkurencyjność, dla obszarów o naturalnych utrudnieniach (wyspy, strefy górskie), o słabej lub bardzo słabej gęstości zaludnienia zwłaszcza w strefach północnych, które nie będą objęte z urzędu celem Konwergencja i obszarach, które były zewnętrznymi granicami do 30 kwietnia 2004 r. Dofinansowania dla tych obszarów mogą się kumulować do limitu 60 % całkowitego udziału unijnego. Zaliczka wynosząca 7 % z alokacji funduszy strukturalnych 10,5 % na Fundusz Spójności zostanie utrzymana. Zaproponowane rozporządzenie określa również warunki lepszej koordynacji pomiędzy subwencjami z funduszy i pożyczkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), szczególnie dla złożonych połączeń finansowych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Premiowa rezerwa jakościowa oraz krajowa rezerwa na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń Premiowa rezerwa środków odtąd nazwana premiową rezerwą jakościową składa się z 3 % środków przyznanych na i w ramach programów Konwergencja oraz Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach. Ma ona na celu premiowanie poczynionych postępów w zależności od następujących kryteriów: dla celu Konwergencja, na podstawie danych z lat , wzrost wskaźnika PKB na mieszkańca jak również stopy zatrudnienia, dla celu Konkurencyjność, przeznaczenie co najmniej 50 % alokacji z na działania innowacyjne między rokiem 2007 a 2010, jak również wzrost stopy zatrudnienia na podstawie danych z lat Nowa krajowa rezerwa na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, tworzona przez Państwa Członkowskie w wysokości 1 % dotacji celu Konwergencja i 3 % dotacji celu Konkurencyjność, dostarczy dopłat w razie nieprzewidzianego kryzysu sektorowego lub lokalnego, spowodowanego efektami restrukturyzacji społeczno-gospodarczej lub otwarcia wymiany handlowej. Fundusz Spójności uczestniczy w finansowaniu autostrady Patras Ateny Saloniki (Grecja).

6 6 Długotrwałość działań W odpowiedzi na często wyrażane obawy, zaproponowane rozporządzenie zastrzega, że jeśli w ciągu 7 lat dane przedsiębiorstwo lub jakakolwiek instytucja publiczna znacznie zmodyfikuje swoją działalność lub zaprzestanie działalności, na przykład w wyniku jej przeniesienia (delokalizacji), zostanie zastosowana procedura zwrotu udzielonej pomocy. Przedsiębiorstwo podlegające tej procedurze nie będzie mogło już korzystać z dotacji funduszy. Strategia, decentralizacja, uproszczenie Propozycja reformy utrzymuje podstawowe zasady działań strukturalnych: wieloletnie planowanie, pozwalające na unijne zagwarantowanie wystarczającej ciągłości i koncentracji, szerokie i skuteczne partnerstwo zainteresowanych podmiotów na różnych poziomach, współfinansowanie oparte na komplementarności pomocy unijnej i krajowej, ocena wydajności i jakości w różnych stadiach procesu. Wprowadza ona jednak serię poważnych innowacji mających na celu podniesienie efektywności polityki spójności. Oto streszczenie jej najważniejszych punktów. Strategia: Podejście programowania będzie bardziej strategiczne, skupione wokół Strategicznych orientacji dla spójności, priorytetach Komisji i nowych Strategicznych krajowych ramach odniesień. Te dokumenty zastąpią obecne podstawy wsparcia wspólnoty (PWW), jednolite dokumenty programowe (JDP), jak również uzupełnienia programowe. Przedstawiając krótki opis strategii Państwa Członkowskiego i podstawowych działań, które z niej wynikają, każdy z tych nowych dokumentów będzie stanowił swoistą deklarację polityczną dla wypracowania programów operacyjnych. Państwa Członkowskie będą odpowiedzialne za kierowanie działaniami interwencyjnymi. W tym kontekście każdego roku instytucje europejskie będą badać postępy poczynione wobec priorytetów strategicznych Unii na podstawie raportu Komisji sporządzonego z raportów działań krajowych i przekazanego Radzie wraz z raportem o wdrożeniu Szerokich wytycznych polityki gospodarczej. Decentralizacja i uproszczenie: Ta propozycja ma na celu jasne rozgraniczenie ram, natury i podziału różnych obowiązków pomiędzy jednostkami zarządzającymi budżetem unijnym i zobowiązanymi do czuwania nad prawidłową realizacją programów: z jednej strony Państwami Członkowskimi, regionami i beneficjentami, i, z drugiej strony, Komisją. Nadrzędne cele decentralizacji łączą się z zasadą uproszczenia oraz zasadą większej efektywności procesu. Zaproponowane rozporządzenie precyzuje ogólne dyspozycje dotyczące systemów zarządzania i kontroli, funkcji instytucji zarządzającej każdego programu, instytucji certyfikacji wydatków, instytucji kontroli finansowej, jak również Komitetu Monitorującego. W dziedzinie zarządzania finansowego wprowadzono trzy ważne elementy upraszczające. Po pierwsze, płatności i zarządzanie finansami będą odbywać się na poziomie priorytetów, a nie działań, jak to było dotychczas. Następnie, unijny udział będzie obliczany jedynie na podstawie wydatków publicznych. I wreszcie, zasady kwalifikowalności kosztów będą w dużej części krajowe a nie unijne, z wyjątkiem ograniczonej liczby dziedzin, takich jak VAT, który pozostanie niekwalifikowalny. W dziedzinie kontroli większym zaufaniem obdarzone zostaną krajowe systemy kontroli finansowej i certyfikacji wydatków, w przypadku gdy Państwa Członkowskie będą głównymi udziałowcami finansowymi i kiedy Komisja uzyska pewność co do wiarygodności tych systemów na podstawie orzeczenia niezależnego organu audytującego. Ta nowa zasada proporcjonalności pozwoli Komisji ograniczyć jej własne kontrole i audyt. Korekty finansowe dokonywane przez Komisję będą stosowane progresywnie. W przypadku wątpliwości dotyczących dobrego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli albo prawidłowości działań, termin płatności może zostać wstrzymany. Zasada wstrzymania (retencji) 20 % opłat pośrednich, będzie mogła być zastosowana, a w najpoważniejszych przypadkach całość lub część tych płatności może zostać zawieszona. Strategiczne orientacje Wspólnoty dla spójności, Strategiczne krajowe ramy odniesienia i Programy operacyjne będą poddawane ewaluacji. Rozporządzenie ogólne precyzuje obowiązki Państw Członkowskich i Komisji odnoszące się do ewaluacji ex ante i ex post. Ewaluacja śródokresowa nie pojawiła się w propozycji, ale Państwa Członkowskie będą przeprowadzać ewaluacje punktowe, w momencie, kiedy kontrola programów wykaże znaczący rozdźwięk pomiędzy realizacją a początkowymi celami, jak również przy propozycji znaczących zmian programowych. Szkolenie zawodowe finansowanie przez. Nastąpi poprawa koncentracji środków dzięki zrównoważeniu jej aspektu geograficznego, tematycznego i finansowego. Prowadzi to, odmiennie niż w

7 7 obecnym Celu 2, do odejścia od wstępnego podziału na mikrostrefy dla programów celu Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach. Należy pamiętać, że rozwiązanie problemów jest związane z wdrożeniem spójnej strategii dla całego regionu, a nie tylko z prowadzeniem działań skoncentrowanych na obszarach najbardziej potrzebujących. Działanie każdego funduszu strukturalnego (, ) będzie bardziej spójne dzięki zasadzie jeden fundusz na jeden program, dostosowanej do finansowej możliwości działań na poziomie 5 %, w ramach drugiego funduszu, ale bezpośrednio związanymi z zaprogramowanymi przedsięwzięciami. Ten margines 5 % może dojść do 10 % dla w przypadku programów miejskiej rewitalizacji społecznej. Natomiast dla lepszej koordynacji dużych inwestycji w ramach i Funduszu Spójności, ten ostatni nie będzie już finansował oddzielnych projektów, ale priorytety włączając wielkie projekty przekraczające sumę 25 milionów EUR w dziedzinie ochrony środowiska i 50 milionów EUR w innych dziedzinach w ramach programów wspólnych dla /Fundusz Spójności. Działania interwencyjne będą poddane tym samym regułom, co działania interwencyjne z i z, czyli zasadzie ustania zobowiązań względem środków niewykorzystanych dwa lata po ich zaangażowaniu (zasada n+2). Propozycje rozporządzeń dotyczących, i Funduszu Spójności Poza kwestiami zawartymi w rozporządzeniu ogólnym, należy odnotować pokrótce następujące elementy w propozycjach rozporządzeń dla trzech instrumentów finansowych. W ramach celu Konwergencja, obok wzmocnienia infrastruktury sieci transportowych, energetycznych, edukacyjnych, związanych z ochroną środowiska i ochroną zdrowia oraz pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom, położono nowy akcent na badania i innowacje, jak również na zapobieganie powstawaniu ryzyka. W ramach celu Konkurencyjność interwencje ułożą się w tryptyk tematyczny: innowacja i gospodarka oparta na wiedzy, ochrona środowiska i zapobieganie powstawaniu ryzyka, dostęp poza wielkimi centrami miejskimi do usług transportowych i telekomunikacyjnych leżących w ogólnym interesie rozwoju gospodarczego. W ramach celu Współpraca programy transgraniczne będą kładły nacisk na przedsiębiorczość, wspólne zarządzanie, ochronę środowiska i podział na infrastruktury; programy ponadnarodowe będą brały pod uwagę ochronę zasobów wodnych i zarządzanie nimi, dostęp do wielkich sieci i współdziałanie systemów informatycznych, zapobieganie powstawaniu ryzyka oraz działalność badawczą połączoną z rozwojem technologicznym. Rozporządzenie określa również specjalne dyspozycje dotyczące wymiaru miejskiego, obszarów o naturalnych niedogodnościach, regionów ultraperyferyjnych i obszarów wiejskich lub zależnych od rybołówstwa. W tych ostatnich działania interwencyjne w ramach skupią się na innych dziedzinach niż rolnictwo i rybołówstwo oraz na dostępności i polepszeniu więzi między miastami i obszarami wiejskimi. Zostanie wprowadzone wzmocnione powiązanie pomiędzy, Europejską Strategią Zatrudnienia, a priorytetami Unii w dziedzinie integracji społecznej, systemów edukacji i szkoleń oraz równości szans, w celu przewidywania zmian związanych z restrukturyzacją gospodarczą i społeczną, rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i zmianami demograficznymi. W ramach celu Konwergencja chodzi głównie o wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez zwiększenie potencjału zatrudnienia, wydajności pracy oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego, jak również o utrzymanie dobrego zarządzania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracyjnego. W ramach celu Konkurencyjność działanie skoncentruje się na zdolności przystosowawczej pracowników i przedsiębiorstw, dostępie do rynku pracy, integracji społecznej w obszarach najbardziej poszkodowanych, walce przeciwko dyskryminacji oraz rozwoju partnerstwa, sieci systemów zatrudnienia i systemów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Działania innowacyjne będą w całości zintegrowane z programami, podobnie jak działania współpracy ponadnarodowej. Fundusz Spójności Propozycja rozporządzenia podtrzymuje zasady działań interwencyjnych Funduszu Spójności: przestrzeganie kryteriów konwergencji gospodarczej, sprawowanie kontroli nad wydatkami publicznymi oraz uruchomienie stabilnych programów. Jeśli chodzi o transeuropejskie sieci transportowe, działanie Funduszu dotyczy głównie priorytetowych projektów leżących w ogólnoeuropejskim interesie. W odpowiedzi na znaczące potrzeby nowych Państw Członkowskich działania interwencyjne obejmą nie tylko duże infrastruktury transportowe i te związane z ochroną środowiska, ale również dziedziny posiadające ewidentny wymiar środowiskowy, jak efektywność energetyczna i energie odnawialne, transport multimodalny, komunikacja miejska i zbiorowa itp. Propozycja rozporządzenia dla Europejskich Grup ds. Współpracy Transgranicznej (EGWT) Ostatnie zaproponowane rozporządzenie umożliwiłoby stworzenie jednostek o osobowości prawnej, Europejskich Grup ds. Współpracy Transgranicznej, które sprawowałyby władzę zwierzchnią nad wdrożeniem programów celu Współpraca na bazie porozumienia pomiędzy administracjami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi albo innymi organami publicznymi będącymi członkami tych grup. Chodzi też o pokonanie poważnych trudności napotykanych przez Państwa Członkowskie, regiony czy społeczności lokalne w realizacji działań współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej, w wyniku mnogości przepisów prawnych i krajowych procedur. Każda grupa (EGWT) będzie wyposażona w swoje własne statuty, organy i zasady budżetowe oraz będzie wykonywać zadania, które zostaną jej powierzone przez jej członków na podstawie porozumienia określającego prawo, które zostanie zastosowane w działalności EGWT (prawo jednego z Państw Członkowskich biorących udział w EGWT). Obecność EGWT nie będzie mieć jednak wpływu na odpowiedzialność finansową Państw Członkowskich i innych władz.

8 8 Spójność na lata : cele i instrumenty zaproponowane przez Komisję Cele Instrumenty finansowe Cele Instrumenty finansowe Fundusz Spójności Fundusz Spójności Kowergencja Cel 1 Fundusz Spójności EFGiOR Sekcja Gwarancji i Orientacji FIFG Cel 2 Cel 3 Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach - poziom regionalny - poziom krajowy: Europejska Strategia Zatrudnienia Interreg Europejska Współpraca Terytorialna URBAN EQUAL LEADER + Rozwój wsi i restrukturyzacja sektora rybołówstwa poza celem 1 EFGiOR Sekcja Orientacji EFGiOR Sekcja Gwarancji FIFG 9 celów 6 instrumentów 3 cele 3 instrumenty Dokumenty referencyjne Polityka spójności: Projekt rozporządzenia Rady dotyczącego ogólnych przepisów odnośniedo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności z dnia 14 lipca 2004 r., COM(2004) 492 końcowy. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady odnośniedo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lipca 2004 r., COM(2004) 495 końcowy. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady odnośniedo Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 14 lipca 2004 r., COM(2004) 493 końcowy. Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności z dnia 14 lipca 2004 r., COM(2004) 494 końcowy. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia Europejskich Grup ds. Współpracy Transgranicznej z dnia 14 lipca 2004 r., COM(2004) 496 końcowy. Całkowity tekst propozycji i inne informacje związane z procesem reformy są dostępne na stronie DG REGIO: en.htm Rozwój obszarów wiejskich i rybołówstwo: Projekt rozporządzenia Rady dotyczącego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 14 lipca 2004 r., COM(2004) 490 końcowy. Projekt rozporządzenia Rady odnośniedo Europejskiego Funduszu Rybołówstwa z dnia 14 lipca 2004r., COM(2004) 497 końcowy. Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Wydawca: Thierry Daman, WE, DG ds. Polityki Regionalnej, Jednostka 01, Fax: Teksty niniejszej publikacji nie stanowią zobowiązania Komisji. Adres elektroniczny DG ds. Polityki Regionalnej w Internecie: Zamawianie publikacji: - Biuletyn informacyjny jest wydawany w 19 oficjalnych językach Unii Europejskiej. Wydrukowano na papierze utylizowanym. KN PL-J

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Przyczyny powstania polityki regionalnej UE Teoretyczne: Ekonomia neoklasyczna przewidywała występowanie konwergencji dochodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...: 9

Spis treści. Wstęp...: 9 Bogdan Ekstowicz Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne procesu wdrażania europejskich funduszy strukturalnych w Polsce na tle casusu Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii Wstęp...: 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności Polityka spójności UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński Polityka spójności Struktura prezentacji 1. Spójność w UE - stan obecny 2. Jakie są główne zmiany? 3. Jak zostaną

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Polityka regionalna Unii Europejskiej Polityka regionalna Unii Europejskiej Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej Dorota Murzyn mdorota@up.krakow.pl Instrumenty polityki regionalnej UE FUNDUSZE STRUKTURALNE Fundusze Strukturalne

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny

Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny I. Założenia wstępne 1. Zadania dla Ministra odpowiedzialnego za dział rozwój

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013 Narada Dyrektorów Archiwów Państwowych Radziejowice, 24 maja 2007 r. Wydział Integracji Europejskiej NDAP Ewa Rosowska 1 Cele polityki spójności Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Podstawowe zasady Realizacja strategii rozwojowej będzie opierać się o zasady i wartości, których stosowanie jest niezbędne dla osiągnięcia postawionych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1)

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Kraków, grudzień 2014 r.. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Warszawa, 28 października 2013r. Jan Mikołaj Dzięciołowski, DG REGIO 1. Wnioski

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Metody ewaluacji projektów unijnych

Metody ewaluacji projektów unijnych Metody ewaluacji projektów unijnych D R E W A K U S I D E Ł K A T E D R A E K O N O M E T R I I P R Z E S T R Z E N N E J W Y D Z I A Ł E K O N O M I C Z N O - S O C J O L O G I C Z N Y U Ł E K U S I D

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Programy współpracy terytorialnej UE

Programy współpracy terytorialnej UE Programy współpracy terytorialnej UE Elżbieta Książek II Forum Dni Nauki i Technologii Polska Wschód Białystok-Białowieża, 22-24 kwietnia 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek. Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Wniosek Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła nowe zasady i przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1972/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w okresie

Instrumenty wsparcia obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w okresie Instrumenty wsparcia obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w okresie 2014-2020 Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Istebna 14 lutego 2014 roku Środki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW ` NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020 Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Sebastian Stępień Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 5 grudnia 2011 r. (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Strategiczna integralność polityki spójności: porównanie okresów programowania i

Strategiczna integralność polityki spójności: porównanie okresów programowania i DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI ROZWÓJ REGIONALNY Strategiczna integralność polityki spójności: porównanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W LATACH 2007 2013 ORAZ 2014-2020 (PROJEKTY INWESTYCYJNE) TYCHY,

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1260/1999. z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1260/1999. z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę

Bardziej szczegółowo