FORMY PRACY. Formy pracy dzielą się na kilka grup. Oto ich ogólna charakterystyka:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMY PRACY. Formy pracy dzielą się na kilka grup. Oto ich ogólna charakterystyka:"

Transkrypt

1 FORMY PRACY Forma pracy to inaczej środek jakiego używamy, aby osiągnąć konkretny cel wychowawczy. Gdy mamy już temat naszej zbiórki, umiejscowiliśmy go w naszej harcerskiej rzeczywistości, możemy go przekazać na wiele sposobów. A zatem musimy dobrać do niego odpowiednie formy. Przy doborze form pracy musimy pamiętać, że: - Najpierw musimy znać cel wychowawczy, potem dobieramy do niego formę(nigdy zaś odwrotnie) - Forma musi być zgodna z treścią tego, co chcemy przekazać. Na przykład jeśli chcemy nauczyć wyznaczania azymutu, to nie za pomocą gawędy czy listów, ale na grze terenowej itd. - Forma musi być atrakcyjna dla harcerzy(dostosowana do ich wieku i zainteresowań) - Najciekawszy zawsze będzie Twój własny pomysł, wymyślony przez Ciebie od początku do końca, lub udoskonalona(zmieniona) forma już wcześniej istniejąca. - Formy dynamiczne powinny się przeplatać z formami statycznymi Dobierając formy na zbiórkę, musimy także wziąć pod uwagę: - Wiek harcerzy - Staż harcerzy w drużynie, a tym samym ich rozwój harcerski i doświadczenie(tzn. dana forma może być atrakcyjna dla kogoś, kto jest drugi raz na zbiórce, natomiast "stary wyga" wynudzi się na niej śmiertelnie) - Zainteresowania, hobby i wiedzę, jaka posiadają harcerze - Ogólny poziom, jaki sobą reprezentują To ty znasz najlepiej swoje dziewczyny i swoich chłopców, wiesz co będzie dla nich ciekawe i inspirujące, czym się zainteresują, a co nie zrobi na nich żadnego wrażenia. Formy pracy dzielą się na kilka grup. Oto ich ogólna charakterystyka: 1. Formy terenowe Nadają się do przeprowadzenia w plenerze, lepiej niż inne uczą błyskawicznego podejmowania decyzji, samodzielności działania, rozwijają spostrzegawczość, sprzyjają zdobywaniu wielu nowych umiejętności praktycznych, umożliwiają szeroki i bezpośredni kontakt ze środowiskiem, przyrodą, ludźmi. Pomagają kształtować aktywny stosunek harcerzy do środowiska. Są to np.: zwiad, wycieczka, biwak, rajd, techniki harcerskie, harce, zlot, manewry, podchody, olimpiada, festyn. 2. Formy wydawnicze Pomagają zachować i utrwalić to, co chcielibyśmy aby zostało na dłuższy czas w pamięci harcerzy. Są to np.: czasopismo, komiks, śpiewnik, przewodnik, kronika 3. Formy audiowizulane Istnieją różne możliwości korzystania z tej grupy form, jednak należą one do dość kosztownych. Twoi harcerze na pewno z przyjemnością obejrzą nakręcony przez siebie film, czy wysłuchają własnej audycji nagranej na kasecie. Są to np.: film, fotografia, video, slajd, audycja, reportaż, wywiad 4. Formy zabawy intelektualnej-aktywność twórcza Organizowanie, wykonywanie jak i sam udział wymaga od harcerza pewnego wysiłku intelektualnego. Wzięcie udziału w tych formach wymusza od uczestnika ujawnienia swoich wartości psycho-fizycznych i intelektualnych. Aktywność twórcza jest charakterystyczna dla każdego człowieka. Potrzeba tworzenia, systematycznie zaspokajana, rozwija się i stopniowo przekształca w ukierunkowane zainteresowania. Tworzenie jest wykorzystaniem posiadanych doświadczeń, przetworzeniem ich w nową jakość. Są to np.: gry planszowe, konkurs, turniej, quiz, krzyżówka, sądy nad poglądami i wszelkie formy w których trzeba wykazać się, coś stworzyć(plastycznie, muzycznie itd.), w których wymagana jest wyobraźnia i nieszablonowość. 5. Formy operowania słowem Zaliczamy do nich wszystkie formy, w których wykorzystywane jest posługiwanie się słowem

2 mówionym. Przede wszystkim chodzi o umiejętne i precyzyjne formułowanie oraz wyrażanie myśli, poglądów, wrażeń i przeżyć. Są to np.: gawęda, opowiadanie, montaż słowno-muzyczny, happening, inscenizacje i inne formy teatralne, kominek, wieczornica, wywiady, dyskusja, piosenki, pląsy. 6. Formy statyczne Są to formy wymagające tylko zorganizowania i wykorzystania, bez potrzeby aktywnej prezentacji. Nie wymagają od harcerzy wysiłku fizycznego. Są to np.: plakaty, miejsca pamięci, makiety, wystawy, plakietki, poczta harcerska, gazetka, apel, akademia. ZASADY DOBORU FORM - Forma musi być zgodna z treścią, która chcesz przekazać. - Formy, które dobierasz, powinny być oryginalne. - Korzystaj również z nowych form, które przynosi rozwój techniki i nauki(np.: wykorzystaj video, komputer, internet). - Każda forma powinna mieć swoje tempo, unikaj dłużyzn. - Wybrana przez Ciebie forma powinna zapewniać przeplatanie się różnych elementów aktywności(np.: słuchanie i mówienie, oglądanie i pokazywanie). W miarę możliwości postaraj się, aby zawierała ona elementy statyczne i dynamiczne. - Wybrana forma powinna dać Ci możliwość stopniowania napięcia i wprowadzenia elementu kulminacyjnego zabawy. - W doborze form wykorzystaj inspirujące Cię wydarzenia. Mogą to być na przykład informacje przekazane przez mass media, literatura i poezja, kroniki, filmy, muzyka oraz własne obserwacje. - Wykorzystuj rekwizyty staraj się, aby wśród nich znalazły się rzeczy autentyczne(np. zdjęcia, nagrane wypowiedzi, wypożyczone stroje lub eksponaty) oraz elementy wykonane przez Ciebie(plansze, skrypty, listy itp.). Jeśli jest to potrzebne, do form dobierz odpowiedni podkład dźwiękowy i światło. - Jeśli chcesz zapoznać harcerzy z wiedzą specjalistyczną lub ciekawym tematem zapraszaj fachowców. Pamiętaj, aby zawsze powiedzieć, czego od nich oczekujesz oraz ustalić z nimi dokładnie temat i przebieg spotkania. - Dobierając formy np.: na zbiórki Rady Drużyny, pamiętaj, że powinny one: - Ukazać harcerzom możliwie dużo różnorodnych form - Być inspiracją dla zastępowych do pracy w ich zastępach - Łączyć zajęcia na świeżym powietrzu i w budynku.

3 Harcerskie formy pracy Opracowane przez Janusza Tomaszewskiego AKADEMIA - forma nadawania uroczystego charakteru ważnym sprawom, najczęściej rocznicom lub wydarzeniom. Charakterystyczny dla akademii jest podział uczestników na odbiorców i wykonawców. ALARM - jest formą sprawdzenia natychmiastowej gotowości harcerzy, a także sposobem szybkiego zmobilizowania zespołu do działania. alarm do pilnego działania - to harcerska odpowiedź na niespodziewane potrzeby alarm obozowy np.: mundurowy, nocy przed grą itp. GAZETKA - publikacja wydawana okresowo w pewnych stałych terminach. Może być cenną i ciekawą forma pracy jeśli wyraża rzeczywiste zainteresowania jej redaktorów i czytelników. OGNISKO - to misterium, świętość dla harcerzy. Dostarcza wartościowych przeżyć, uspokaja, nastraja do refleksji. ognisko - spotkanie - biorą w nim udział sami harcerze, czasem zaprasza się na nie gości, ale nie są to widzowie lecz uczestnicy spotkania. Wszyscy obecni jednakowo aktywnie uczestniczą w ognisku. Często odbywa się bez scenariusza i przygotowanego programu. Każdy ma prawo zabrać głos, wziąć udział w zabawie lub grze. ognisko - impreza - organizowane jest z udziałem gości widzów, ze specjalnie przygotowany, programem. Ma charakter swego rodzaju widowiska plenerowego. Program trzeba przygotować starannie, przewidując w nim elementy aktywujące widzów np.: piosenki, zabawy. AUDYCJA audycja słowna - podstawowym jej instrumentem jest słowo. audycja muzyczna audycja słowno-muzyczna Podstawowe formy stosowane w audycjach to: - informacja, czyli krótkie wiadomości o wydarzeniach. - reportaż, bezpośrednio zarejestrowany (np. na taśmie magnetofono - wej) przebieg wydarzenia, imprezy, zbiórki. - dyskusja, organizowana w celu omówienia waznej sprawy - wywiad - pogadanka, wypowiedź jednej osoby w interesującej dziedzinie. - audycja poetycka, prezentująca utwory poetyckie - konkurs - porady praktyczne BIEG - służy rozwijaniu określonych umiejętności i zaradności harcerzy w warunkach terenowych Bieg sumujący zdobycie stopnia - organizuje się go dla harcerzy, którzy wcześniej spełnili odpowiednie dla danego stopnia wymagania. Bieg terenoznawczy - w celu praktycznego nauczenia orientowania się w terenie, sporządzanie szkiców w marszu, robienie jodełki itp. Bieg przyrodniczy - służy sprawdzeniu i wzbogaceniu wiedzy przyrodniczej.

4 Bieg sprawdzający postawy - wzdłuż trasy pozoruje się konkretne, nie związane z tematem trasy sytuacje. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY - jedna z form pracy scenicznej, polega na wykorzystaniu fragmentów wierszy, prozy przy jednoczesnym korzystaniu z utworów muzycznych. Należy: - zsynchronizować tematykę montażu z wiodącym tematem imprezy. - starannie dobrać cytaty. - opracować dane teksty - dostosować utwory muzyczne - przygotować scenografię - wyselekcjonować harcerzy mających zdolności interpretacyjne. - przeprowadzić próby mające na celu zgranie elementów montażu. - wyreżyserować cały montaż. FOTOGRAFIA - fotografia dokumntacyujna ma za zadanie zachowanie obrazów przemijających wydarzeń historycznych (np. z życia obozu, imprezy harcerskie) Rodzaje fotografii: - reportaż - fotomontaż, czyli fotograficzny obraz otrzymany przez zmontowanie w jedną całość temtyczną wycinków z kilku fotografii. - zdjęcia pamiątkowe - dokumentacyjne (np. pionierka obozowa) Można również fotografie wykorzystywać przy różnych okazjach: kroniki, wystawy, wieczory wspomnień, gazetki. CAPSTRZYK - jest formą uczestniczenia w obchodach uroczystości, rocznic i świąt. Jest sposobem wyrażania emocjonalnego stosunku harcerzy do tych wydarzeń. Słowo capstrzyk oznacza sygnał wykonywany najczęściej na trąbce, oznajmiający koniec zajęć dziennych. DYSKUSJA dyskusja tradycyjna - biorą w niej udział wszyscy uczestnicy spotkania w takiej kolejności w jakiej się zgłaszają, albo w ustalonej przez prowadzącego dyskusję. dyskusja panelowa - dyskutuje ze sobą tylko kilka osób, pozostali uczestnicy przysłuchują się. dyskusja 66 - organizujemy ja gdy chcemy uzyskać opinię wszystkich w jednej kwestii. Uczestników dzielimy na 6 osobowe zespoły, które dyskutują w ograniczonym czasie np. po 6 minut. Potem następuje dyskusja plenarna, podczas której przedstawiają wyniki swojej pracy. ZLOT - zgromadzenie osób przybyłych z różnych stron w celu odbycia obrad lub wzięcia udziału we wspólnej imprezie kulturalnej, turystycznej itp. Dobrze zorganizowany i przeprowadzony zlot pozostaje ważnym elementem wychowawczym, a harcerz odczuwa wewnętrzną łączność z innymi harcerzami. Zloty można podzielić na dwie grupy: 1. rocznica wydarzenia 2. poświęcony jakiejś postaci 3. jubileusz działalności 1. zloty drużyn 2. Zloty ogólnopolskie 3. Zloty chorągwiane

5 FILM - wykorzystuje się go do utrwalenia faktów z życia drużyny, szczepu, itd. GAWĘDA - opowiadanie, opowieść, pogadanka. Jest to rodzaj krótkiego, barwnego opowiadania opartego o prostą fabułę, odnoszącego się do przykładu zachowań ludzkich, opisów i faktów z życia. Celem tego opowiadania jest wywołanie emocjonalnego stosunku do określonych sprawm wydarzen itp. gawęda okolicznościowa - zawiązana z ważnymi wydarzeniami, rocznicami, świętami. Oddziałująca na uczucia wychowanków powoduje ich emocjonalne wiązanie z określonymi treściami. gawęda sytuacyjna - związana z różnymi sytuacjami wychowawczymi zaistniałymi np. w drużynie. Gawęda może odnosić się do danej sytuacji bezpośrednio lub pośrednio - przez opowiadanie o podobnym zdarzeniu. Może być wygłoszona "na gorąco" zaraz po wymagającym interwencji zdarzeniu. gawęda obrzędowa - związana z różnymi obrzędowymi okolicznościami w drużynie np.: składanie przyrzeczenia. gawęda - scenariusz, drużynowy w jej trakcie przygotowuje sytuacje, którą za chwilę harcerze sami powtórzą. Na jej podstawie przygotowuje się konkretne zajęcia. gawęda "klasyczna" - wygłoszona przez drużynowego, opowiada o pozytywnym charakterze, który po wielu trudnościach odnosi zwycięstwo. gawęda - rozmowa, zawiera ona element rozmowy i dyskusji. Efekt zamierzony osiągamy stawiając pytania i opisując kontrowersyjne sytuacje. gawęda - wspólne opowiadanie - drużynowy rozpoczyna opowiadanie, a harcerze je kontynuują MANEWRY - powinny przypominać grę wojenną, w której różne zaskakujące nie przewidywane przez uczestników sytuacje wymagają natychmiastowej gotowości, wykazania się różnymi umiejętnościami. Manewry powinny być sprawdzeniem odwagi, dyscypliny, umiejętności współdziałania z kolegami. DEFILADA - forma o charakterze dyscyplinującym, porządkującym. Dobrze służy zgraniu zastępu lub drużyny. Jest formą zaprezentowania się drużyny wobec innych zespołów harcerskich oraz widzów. GRY SPORTOWE - zaspokajają potrzebę ruchu, umożliwiają organizowanie nieskomplikowanej rywalizacji między jednostkami i zespołami, rozwijają sprawność fizyczną. gry sportowe zespołowe - oparte na rywalizacji sportowej dwóch lub więcej zespołów. Mają jednolite i stałe przepisy. gry sportowe indywidualne - występuje w nich element rywalizacji i walki sportowej między dwoma zawodnikami. GRY ŚWIETLICOWE - za ich pomocą można rozwijać wiele pożytecznych cech np.: logiczne myślenie, spostrzegawczość, pamięć wzrokową, wyobraźnię, pamięć itp. gry planszowe. gry losowe - o wygranej decyduje los i szczęście gry losowo-strategiczne - o przebiegu decyduje los, ale grający ma szansę stosowania w ramach obowiązujących przepisów pewnej własnej taktyki, dokonuje wyboru różnych wariantów gry. gry strategiczne - o wygranej decydują umiejętności grającego. gry sprawdziany - celem jest sprawdzenie wiadomości z wybranej dziedziny. Uczestnik gry

6 wykorzystując wiedzę musi rozwiązać konkretne zadania. gry i zabawy towarzyskie - są swobodne i spontaniczne. GRY TERENOWE - z reguły odbywają się w lesie. Podczas nich harcerze zdobywają lub sprawdzają różne swoje umiejętności, poznają okolice, ćwiczą sprawność ruchową, zmysł obserwacji. gra terenowa prosta - wykorzystujemy tylko elementy terenoznawstwa. gra terenowa rozbudowana - ma jakąś fabułę, rozgrywa się między różnymi zespołami, w trudnych warunkach. gra terenowa nocna - zazwyczaj prosta gra terenowa odbywająca się w nocy. KOMINEK - odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, ma podobne walory co ognisko. Jest zebraniem o charakterze kameralnym. Mogą być kominki reżyserowane z wcześniej przygotowanym programem, bądź też spontaniczne z przygotowanymi piosenkami i gawędą na wiodący temat. HARCE - są to przede wszystkim gry i ćwiczenia terenowe. "Na biwaku, czy wycieczce zawsze znajdziesz te dwie, trzy godziny, aby przeprowadzić grę terenową z podchodzeniem, czy obroną terenu". SPOTKANIE - z człowiekiem, który może coś przekazać naszym harcerzom. spotkanie związane z realizacja zadania - pozwala głębiej poznać problem, którym harcerze sie aktualnie zajmują. spotkanie okolicznościowe - jako sposób uczczenia rocznicy lub święta. INSCENIZACJA (TEATR) - krótkie formy artystyczne, mogą być np.: elementami kominka, ogniska. Polegają na zaprezentowaniu przy udziale harcerzy sytuacji, zdarzenia. Tematyka przedstawienia jest dowolna i zależy od jego motywu oraz celu. teatr samorodny - od momentu ustalenia tematu, harcerze pracują samodzielnie: dzielą role, układają kolejność wydarzeń (piszą scenariusz). Nie ma potrzeby uczenia się ról ani przeprowadzania prób. Wszystko jest umowne (nie ma rekwizytów i dekoracji) i oparte na wyobraźni harcerzy. Temat podsuwa drużynowy, potem wszystko zależy od harcerzy. inscenizacja okolicznościowa - drużyna przygotowuje ją z okazji jakiegoś wydarzenia, rocznicy, święta. Wykorzystuje się gotowy scenariusz. Odbywają się próby, przygotowuje się rekwizyty i dekoracje. teatrzyk Kukiełkowy teatr faktu - oparty na informacjach zaczerpniętych z historii, pamiętników, literatury. Ilustruje na podstawie faktów, wypowiedzi, określone problemy polityczne, społeczne. Inscenizacja angażuje emocjonalnie zarówno wykonawców jak i widzów. KOMIKS - historyjka obrazkowa opatrzona krótkim tekstem, zwykle o charakterze sensacyjnym lub humorystycznym. Można wykonać dla naszych celów, na potrzeby drużyny komiks przedstawiający historie z obozowego życia, rajdu, biegu na stopień itp. Taką rzecz łatwo jest zmieścić w kronice, w gazetce, na tablicy ogłoszeń. Robienie komiksu rozwija między innymi wyobraźnię, estetykę, poprawny język. KONKURS - przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców. Formuła konkursu musi być atrakcyjna i stanowić bodziec do poszerzenia i zgłębienia wiedzy.

7 quiz - polega na odpowiedzi na pytania, mogą brać w nim udział indywidualni uczestnicy, a także kilkuosobowe zespoły. Ma na celu sprawdzenie wiedzy. konkurs umiejętności - np. praktycznych, sprawnościowych, manualnych, kulinarnych itd. konkurs twórczości - np. rysunkowy, poetycki, muzyczny, wynalazczy, jego celem jest wywołanie zainteresowania określoną dziedziną twórczości lub tematyką. konkurs kombinowany - może obejmować wiedzę, umiejętności jak i twórczość. Uczestnicy nie tylko odpowiadają na pytania, ale wykonują różne praktyczne zadania, wykazują się możliwościami twórczymi. MAKIETA - model jakiejkolwiek kompozycji przestrzennej, pomnika itd. Materiał, z którego wykonuje się modele, jest zróżnicowany np. karton, plastelina, blaszki, drewno itd. Mogę zawierać elementy ruchome, służące do objaśnienia poszczególnych ruchów np. urządzeń, ludzi itd. Makietując różne rzeczy należy uwzględnić celowość tego rodzaju działania -> Co chcemy osiągnąć makietując zdarzenie? WYWIAD - rozmowa mając na celu zebranie pewnych wiadomości. Wywiad jest bezpośrednim kontaktem harcerzy z ludźmi uczestniczącymi w ważnych wydarzeniach, robiących ciekawe rzeczy itd. Tematyka wywiadu jest dowolna i uzależnia się ją od potrzeby oraz od możliwości jej przeprowadzenia przez harcerzy. MISTERIUM - to w starożytności forma kultu dostępna tylko dla wtajemniczonych; uroczystość, której głównym elementem było widowisko dotyczące epizodu z życia jakiegoś bóstwa, połączone z procesjami, tańcami, śpiewami itp. Obecnie misterium to w przenośni niezrozumiałe, tajemnicze zjawiska i procesy, np. misterium życia, śmierci, odradzania się przyrody itp. Słownik języka polskiego PWN 1979 Uzupełniając powyższe można dodać, że misterium w harcerstwie jest wykorzystywane do zaznaczenia jakichś wartości, symboliki znaczeń itd. Zazwyczaj atmosfera jest bardzo ważna przy misteriach. Łączy w sobie tajemnicę, zainteresowanie, zachwyt, może strach itp. VIDEO - można puścić film na zbiórce, zimowisku, szkoleniu instruktorskim. Można samemu nagrać film. Filmy historyczne jeż nakręcone mogą być wykorzystywane na szkoleniach instruktorskich, rajdach. Ważne są fimy-reportaże kręcone podczas zlotów, obozów, rajdów itd. SĄD - inscenizacja rozprawy sądowej z udziałem harcerzy instruktorów. "sąd nad poglądem" - popularnie stosowany z okazji wszechnic, historycznych szkoleń i kursów. Stosując te formę, trzeba rzetelnie przygotować jej stronę merytoryczną np. poprzez odpowiednie przygotowanie uczestników sądu. Wskazany jest kilkudniowy okres przygotowawczy. Nie może to być improwizacja. W przygotowaniu "sądu nad poglądem" pomoże ci: - wybranie tematu sądu - zebranie materiałów pomocniczych - zapoznanie się obrony i oskarżenia z materiałem - rozpracowanie strategii obrony, poskarżenia - gruntowne przygotowanie się sędziego do prowadzenia rozprawy - przygotowanie "sali rozpraw" np. strojów, dowodów rzeczowych. TURNIEJ

8 - to forma współzawodnictwa indywidualnego lub zespołowego w zakresie wiedzy lub umiejętności, charakteryzująca się wieloetapowością. W przypadku turniejów zespołowych można spodziewać się, że zwycięstwo spowoduje wewnętrzne "scementowanie" się zespołu. HAPPENING - forma artystyczna dająca dużą swobodę wyrażania wizji artystycznych. Wykorzystuje nagrania dźwiękowe, slajdy, filmy, grę świateł, oryginalna scenografię, rekwizyty itd. Podczas happeningu włącza się do niego osoby będące obserwatorami, a których udział jest przewidziany w scenariuszu. WYCIECZKA - wędrówka piesza, wyjazd, podróż. Wycieczka ma konkretny cel i temat. wycieczka terenowa wycieczka krajoznawczo-przyrodnicza - ma na celu poznanie np.; pięknych zakątków oklicy, zabytków itp. wycieczka społeczna - jej celem jest poznanie obiektów produkcyjnych, kulturowych lub usługowych, a także ludzi w miejscach pracy. RAJD - impreza turystyczna lub zawody sportowe polegające na przebyciu określonej rasy w wyznaczonym czasie przy ustalonych warunkach regulaminu. rajd pieszy rajd rowerowy rajd tematyczny - np.: Rajd Arsenał WYSTAWA - wystawiony na pokaz zbiór wytworów działalności człowieka w jakiejkolwiek dziedzinie lub okazów przyrody. wystawa twórczości - np. prac plastycznych, rzeźby, twórczości technicznej. Wystawy te są pokazem dorobku i osiągnięć harcerzy. wystawa hobbystów i zbieraczy - prezentuje się na niej eksponaty z różnych dziedzin, którymi zajmują się hobbyści, zachęca do zainteresowania się danym hobby. wystawa drużyny, szczepu - najczęściej wystawiana z okazji jubileuszu drużyny, szczepu. wystawa historyczna - np. z okazji rocznicy danego wydarzenia. wystawy z różnych dziedzin kultury - związane z prezentacją dziedziny, którą chcemy aktualnie zainteresować innych np. filmem, teatrem, muzyką. ZWIAD - zbieranie wiadomości na jakiś temat, często wśród większej liczby ludzi, na większym terenie. Organizuje się je zarówno w miejscu bezpośredniej działalności, jak i w innych rejonach kraju np. podczas obozu. Przedmiotem zainteresowania może być życie ludzi, obyczaje, działalność organizacji, instytucji, przyroda itd. zwiad - obserwacja - podstawową techniką zabierania informacji jest obserwacja. Tematy mogą być różne, ale tylko takie, które umożliwiają zdobycie informacji drogą obserwowania. zwiad - wywiad - oparty na rozmowie przeprowadzonej z ludźmi, którzy mogą dostarczyć informacji na inny temat. zwiad - wycieczka - wycieczka wtedy jest zwiadem, gdy podstawowe zadanie jej uczestników polega na zebraniu informacji na określony temat. zwiad - zadanie między zbiórkowe - każdy indywidualnie zbiera informacje dotyczące określonej sprawy, które potem sumują się w jedna całość.

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

W drużynie harcerskiej

W drużynie harcerskiej S Y S T E M Z a s tępowy W drużynie harcerskiej BROSZURA METODYCZNA ZESPOŁU HARCERSKIEGO CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ 1 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PRZEDMOWA... 3 ROZDZIAŁ I CZYM JEST SYSTEM ZASTĘPOWY... 4

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Sesja IV/7 Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji

Sesja IV/7 Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji Sesja IV/7 Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji MATERIAŁ 6.1 Miękkie, alternatywne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 2 i 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala

Bardziej szczegółowo