ZBYT WIELE EUROPEJSKICH PRZEDSIĘBIORSTW KOŃCZY DZIAŁALNOŚĆ Z POWODU OPÓŹNIEŃ W PŁATNOŚCIACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZBYT WIELE EUROPEJSKICH PRZEDSIĘBIORSTW KOŃCZY DZIAŁALNOŚĆ Z POWODU OPÓŹNIEŃ W PŁATNOŚCIACH"

Transkrypt

1 ZBYT WIELE EUROPEJSKICH PRZEDSIĘBIORSTW KOŃCZY DZIAŁALNOŚĆ Z POWODU OPÓŹNIEŃ W PŁATNOŚCIACH

2 03 Komisja Europejska ani żadna osoba występująca w jej imieniu nie odpowiada za sposób wykorzystania poniższych informacji. Serwis informacyjny Europe Direct ułatwia znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Bezpłatna linia telefoniczna (*): / (*) Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają połączeń z numerami lub mogą pobierać za nie opłaty. Więcej informacji o Unii Europejskiej jest dostępnych w Internecie (europa.eu). Dane katalogowe podano na końcu niniejszej publikacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, ISBN: doi: /54945 Unia Europejska, 2012 Zezwala się na powielanie niniejszej publikacji pod warunkiem podania źródła. Wydrukowano w Irlandii. DRUK NA PAPIERZE BIELONYM BEZ UŻYCIA CHLORU (ECF). JAK ZAMAWIAĆ PUBLIKACJE UE: Publikacje bezpłatne: za pośrednictwem serwisu EU Bookshop (bookshop.europa.eu) w przedstawicielstwach i delegaturach Unii Europejskiej. Ich dane kontaktowe można uzyskać w Internecie (ec.europa.eu) lub wysyłając faks pod numer Publikacje płatne: za pośrednictwem serwisu EU Bookshop (bookshop.europa.eu) Publikacje płatne (np. roczniki Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz zbiory orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej): za pośrednictwem dystrybutora handlowego Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm) Europa zmaga się z bezprecedensowym wyzwaniem ekonomiczno-społecznym, objawiającym się bardzo dużą liczbą bankructw i utraconych miejsc pracy. Sytuację pogarszają opóźnienia w płatnościach. Przyszła pora na zmianę. Nie ma czasu do stracenia. Antonio Tajani Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość

3 04 05 Razem walczmy z opóźnieniami w płatnościach Co roku w całej Europie tysiące małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) bankrutuje, nie mogąc doczekać się zapłaty za swoje faktury. Czas położyć kres tej szkodliwej kulturze opóźnień w płatnościach w Europie. Opóźnienia płatności są przyczyną zbyt wielu przypadków niewypłacalności firm w Europie, w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Przypadki te prowadzą do utraty miejsc pracy oraz do osobistych tragedii przedsiębiorców. Czas powstrzymać to przynoszące straty zjawisko. Często firmy z sektora MŚP mają trudności z egzekwowaniem swojego prawa do terminowych płatności. Opóźnienia w płatnościach mogą powodować duże koszty czasowe i finansowe, a spory mogą zaszkodzić relacjom z klientami. Należy uprościć egzekwowanie płatności, a uzyskiwanie ich w terminie musi stać się normą. Dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach (Dyrektywa 2011/7/ UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych) to narzędzie UE służące przeciwdziałaniu nieterminowemu regulowaniu należności. Stanowi ona część europejskiego programu Small Business Act (SBA) zbioru różnego rodzaju środków mających ułatwić funkcjonowanie MŚP. Dyrektywa ta wprowadza ramy prawne ścigania dłużników Zasady są proste: Jeśli dłużnik nie zapłaci za towary i usługi w terminie (30 dni w przypadku organów publicznych oraz 60 dni w przypadku przedsiębiorstw), będzie zmuszony zapłacić odsetki i zwrócić wszystkie dodatkowe koszty odzyskiwania należności, jakie poniósł jego wierzyciel. Nasza kampania informacyjna dotycząca opóźnień w płatnościach służy przekazaniu informacji o nowej dyrektywie oraz stanowi forum wymiany najlepszych praktyk, co ma pomóc firmom z sektora MŚP w otrzymywaniu płatności w terminie. Co roku opóźnienia w płatnościach są przyczyną niepotrzebnego bankructwa tysięcy firm W obecnej rzeczywistości dla europejskich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, opóźnienia zapłaty za faktury mogą doprowadzić do bankructwa i utraty miejsc pracy. Co więcej, nieterminowość płatności wywołuje obciążenia administracyjne i finansowe, szczególnie bolesne, kiedy firma i jej klienci znajdują się w różnych krajach członkowskich. To z kolei może negatywnie wpływać na handel transgraniczny. W efekcie negatywne konsekwencje ponosi cała gospodarka europejska. Najbardziej podatne na to zjawisko są firmy z sektora MŚP i rzemiosła. Dla nieocenionych europejskich MŚP wszelkie zakłócenia w przepływie środków pieniężnych mogą wystarczać, aby zamiast wypłacalności realna stała się wizja bankructwa. Kryzys gospodarczy wywołał wiele trudności, jednak dla MŚP problem opóźnień w płatnościach stał się nieproporcjonalnie większy z powodu ograniczania dostępu do linii kredytowych i kredytów bankowych. Z myślą o ochronie europejskich przedsiębiorstw przed opóźnieniami w płatnościach i poprawie ich konkurencyjności 16 lutego 2011 r. przyjęto dyrektywę w sprawie opóźnień w płatnościach. Państwa członkowskie muszą transponować ją do prawa krajowego do 16 marca 2013 r. Europa pomaga przezwyciężyć problem opóźnień w płatnościach Dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach ma na celu przeciwdziałanie nieterminowemu regulowaniu należności w transakcjach handlowych, tzn. między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a organami publicznymi. Inspiracją dla jej nadrzędnego aktu programu Small Business Act (SBA) jest chęć uznania przez Komisję istotnej roli MŚP w gospodarce UE oraz faktu, że skuteczny dostęp do finansowania jest jednym z głównych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorstwa z tego sektora. Dyrektywa odzwierciedla rzeczywistą potrzebę znalezienia rozwiązań służących poprawie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Kiedy dyrektywa ta zostanie prawidłowo wdrożona przez kraje członkowskie, będzie mieć znaczący udział w zapewnieniu płynności finansowej przedsiębiorstw, a tym samym we wspieraniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Dyrektywa ta nie odnosi się do transakcji handlowych z konsumentami.

4 06 07 Jakie zmiany dotyczą transakcji handlowych między organami publicznymi a przedsiębiorstwami? Dla organów publicznych istotne są następujące informacje: Organ publiczny musi zapłacić za zamówione przez siebie towary i usługi w ciągu 30 dni. Brak zapłaty w tym terminie powoduje, że organ ten ma obowiązek zapłaty odsetek ustawowych oraz zwrotu poniesionych przez wierzyciela kosztów odzyskiwania przeterminowanych płatności. Organ nie otrzymuje upomnienia. Ustawowa stopa procentowa odsetek za zwłokę będzie o co najmniej 8 punktów procentowych wyższa niż stopa referencyjna Europejskiego Banku Centralnego. Organom publicznym nie wolno ustalać niższej stopy procentowej. Jeśli opracowano procedurę weryfikacji lub akceptacji umowy lub jest ona przewidziana ustawowo, czas realizacji takiej procedury nie może przekraczać 30 dni kalendarzowych, chyba że w procedurze przetargowej i umowie wyraźnie określono inaczej. Ponadto procedura ta nie może być rażąco nieuczciwa wobec wierzyciela. W szczególnie wyjątkowych przypadkach termin płatności może być wydłużony do maksymalnie 60 dni kalendarzowych. Dla organów publicznych wymienione nowe środki mają charakter obligatoryjny. Instytucje te mają obowiązek dawać dobry przykład sektorowi prywatnemu oraz dowodzić własnej rzetelności i sprawności przez wywiązywanie się z zawartych umów i terminowe regulowanie należności. Dla przedsiębiorstw zawierających transakcje handlowe z organami publicznymi istotne są następujące informacje: 1. Przy podpisywaniu umowy: Zgodnie z nowymi zasadami organ publiczny musi zapłacić przedsiębiorstwu za zamówione towary i usługi w ciągu 30 dni kalendarzowych. Tylko w szczególnie wyjątkowych przypadkach organ publiczny może przedłużyć ten okres do maksymalnie 60 dni kalendarzowych. Wszelkie postanowienia w umowie przewidujące okres płatności przekraczający 60 dni będą traktowane jako rażąco nieuczciwe i albo nie będą miały mocy obowiązującej, albo będą stanowić podstawę do roszczeń o odszkodowanie. Wszelkie postanowienia w umowie wykluczające odsetki za zwłokę będą traktowane jako rażąco nieuczciwe względem wierzyciela i albo nie będą miały mocy obowiązującej, albo będą stanowić podstawę do roszczeń o odszkodowanie. Za nieuczciwe będą także uważane warunki umowy wykluczające odszkodowanie za koszty odzyskiwania należności. Procedury weryfikacji i akceptacji powinny być wyraźnie wskazane w dokumentacji przetargowej oraz w umowie. Co do zasady, czas realizacji takich procedur nie może przekraczać 30 dni kalendarzowych, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i pod warunkiem, że nie jest to nieuczciwe względem przedsiębiorcy (wierzyciela). Stopa procentowa odsetek za zwłokę będzie o co najmniej 8 punktów procentowych wyższa od stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego. Ta stopa nie podlega negocjacjom. Każda stopa poniżej tego progu jest z zasady uznawana za rażąco nieuczciwą. 2. W razie opóźnienia w płatności po stronie organu publicznego: Jeśli przedsiębiorca nie otrzyma należności po upływie okresu płatności, który co do zasady wynosi 30 dni kalendarzowych, jest on uprawniony do obciążenia dłużnika, bez konieczności dostarczenia upomnienia, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego oraz wszystkimi kosztami związanymi z odzyskiwaniem przeterminowanych należności. Stopa procentowa odsetek od zadłużenia przeterminowanego jest o co najmniej 8 punktów procentowych wyższa od stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego. Nie ma obowiązku podejmowania tych działań w stosunku do swojego dłużnika, ale prawo to przysługuje.

5 08 09 Jakie zmiany dotyczą transakcji handlowych między przedsiębiorstwami? Zestawienie nowych środków Dla przedsiębiorstw zawierających transakcje handlowe z innymi przedsiębiorstwami istotne są następujące informacje: Przedsiębiorstwa muszą uregulować faktury w ciągu 60 dni, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i pod warunkiem, że nie jest to nieuczciwe względem wierzyciela. Przedsiębiorstwa mogą również uzgodnić stopę procentową odsetek od zadłużenia przeterminowanego pod warunkiem, że nie jest to rażąco nieuczciwe względem wierzyciela. W razie braku uzgodnień stosuje się ustawową stopę procentową (wyższą o co najmniej 8 punktów procentowych od stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego). Informacje istotne dla wierzycieli: W przypadku opóźnień w płatności wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia odsetek za zwłokę bez upomnienia. Może on także żądać zwrotu kosztów odzyskiwania przeterminowanych należności. Aby powstrzymać ewentualne nadużycie pozycji negocjacyjnej, wierzyciel może skorzystać z innych możliwości przewidzianych w dyrektywie w celu zakwestionowania rażąco nieuczciwych warunków umowy i praktyk. Nie ma obowiązku podejmowania tych działań w stosunku do swojego dłużnika, ale prawo to przysługuje. Dyrektywa ta powinna ułatwić funkcjonowanie europejskich firm zawierających transakcje handlowe w innym kraju członkowskim. Teraz każdy kraj członkowski będzie publikować wszystkie istotne informacje dotyczące opóźnień w płatnościach, w tym stosowaną w danym okresie stopę procentową odsetek. Komisja, z pomocą krajów członkowskich, będzie publikować online stopę procentową odsetek od zadłużenia przeterminowanego. Harmonizacja okresu płatności wnoszonych przez organy publiczne na rzecz przedsiębiorstw: Organy publiczne będą musiały zapłacić za zamówione towary i usługi w ciągu 30 dni albo, tylko w szczególnie wyjątkowych okolicznościach, w ciągu 60 dni. Swoboda umów przy zawieraniu transakcji handlowych między przedsiębiorstwami: Przedsiębiorstwa będą musiały uregulować faktury w ciągu 60 dni, chyba że wyraźnie uzgodnią inaczej i pod warunkiem, że nie jest to rażąco nieuczciwe. Przedsiębiorstwa będą automatycznie uprawnione do dochodzenia odsetek za zwłokę oraz będą mogły otrzymać minimalną kwotę o stałej wysokości 40 euro w formie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Mogą one również dochodzić rekompensaty z tytułu wszystkich pozostałych uzasadnionych kosztów odzyskiwania należności. Ustawowa stopa procentowa odsetek za zwłokę zostanie podwyższona do wysokości co najmniej 8 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego. Organom publicznym nie wolno ustalać niższej stopy procentowej odsetek za zwłokę. Przedsiębiorstwa mogą łatwiej zakwestionować rażąco nieuczciwe warunki umów i praktyki na drodze sądowej. Większa przejrzystość i świadomość: Kraje członkowskie będą musiały publikować stopy procentowe odsetek za zwłokę w sposób zapewniający przedsiębiorstwom łatwy dostęp do tych informacji. Kraje członkowskie zachęca się do opracowania dobrowolnych kodeksów zobowiązań, które przewidują szybkie płatności. Inne europejskie przepisy służące przeciwdziałaniu opóźnieniom w płatnościach pozostają w mocy i zostały zmodyfikowane w celu uproszczenia niejasnego tekstu i wyeliminowania luk. Przedsiębiorstwa nie mają obowiązku stosować nowych środków, ale mają do tego prawo. W pewnych okolicznościach przedsiębiorstwo może chcieć przedłużyć okres płatności o kilka dni lub tygodni w celu zachowania dobrych relacji handlowych z określonym klientem. Dla organów publicznych nowe środki mają charakter obligatoryjny. Instytucje te muszą dawać dobry przykład oraz dowodzić własnej rzetelności i sprawności przez wywiązywanie się z zawartych umów i terminowe regulowanie należności. Kraje członkowskie mogą zachować lub wprowadzić przepisy korzystniejsze dla wierzycieli niż przepisy dyrektywy.

6 10 Zaproszenie na krajowe seminarium W ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej, której celem jest podniesienie stanu wiedzy o problemie opóźnień w płatnościach oraz wsparcie wcześniejszego wdrożenia dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach przez kraje członkowskie, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu organizuje krajowe seminarium w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Seminaria informacyjne umożliwiają zainteresowanym osobom lepsze poznanie problemu opóźnień w płatnościach w ich kraju, uzyskanie przydatnych informacji oraz skorzystanie ze szkoleń i doradztwa w zakresie środków zaradczych przewidzianych w dyrektywie w sprawie opóźnień w płatnościach oraz innych przepisów wykonawczych. W ramach każdego krajowego seminarium przedstawiane są następujące treści: Wprowadzenie do problemu opóźnień w płatnościach Omówienie dyrektywy 2011/7/ UE w sprawie opóźnień w płatnościach Omówienie transakcji między przedsiębiorstwami (B2B) oraz między organami publicznymi a przedsiębiorstwami (PA2B) Omówienie zasad przejrzystości, nieuczciwych warunków umów i praktyk oraz kosztów odzyskiwania należności Omówienie kroków i instrumentów służących przeciwdziałaniu opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych. Zapewnia się możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów przy kawie oraz stół szwedzki. Więcej informacji o tych wydarzeniach i sposobie zgłaszania swojego udziału można znaleźć na naszej stronie internetowej ec.europa.eu/ enterprise/late-payment-campaign Dodatkowe Informacje Kampania Informacyjna na Temat OpÓŹnień W PłatnoŚciach ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw I Przemysłu ec.europa.eu/enterprise Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. SprawiedliwoŚci ec.europa.eu/justice

7 NB PL-C Wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia to główne cele Unii Europejskiej. Dwadzieścia trzy miliony małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie stanowi ponad 98% wszystkich firm, a zarazem podstawę europejskiej gospodarki. W ciągu minionych pięciu lat w przedsiębiorstwach tych pracowało dwie trzecie spośród zatrudnionych w sektorze prywatnym i stworzyły one około 85% nowych miejsc pracy. Jednakże dla małych firm nastały trudne czasy, dlatego pomoc im jest niezbędna. Aby wspierać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, Komisja Europejska podejmuje wszelkie wysiłki konieczne do poprawy otoczenia biznesowego. W tym celu realizuje szereg działań, których celem jest m.in. ułatwienie dostępu do finansowania, ograniczenie biurokracji, a także usprawnienie regulacji na rzecz poprawy efektywności rynku wewnętrznego i promowania innowacyjności. Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw I Przemysłu ec.europa.eu/enterprise bookshop.europa.eu Kampania jest finansowana przez Komisję Europejską. doi: /54945

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3

DECYZJE. 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE

SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE ISSN 1977-2165 Europa Socjalna Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach programu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Wspólny europejski system azylowy. Sprawy wewnętrzne

Wspólny europejski system azylowy. Sprawy wewnętrzne Wspólny europejski system azylowy Sprawy wewnętrzne Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii (*): 00 800 6 7 8

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 24.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. L 10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.1.2001 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska Handel Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo