Narodowe Centrum Nauki. Wyniki badania ankietowego wnioskodawców pierwszych konkursów NCN z 2011 r. OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowe Centrum Nauki. Wyniki badania ankietowego wnioskodawców pierwszych konkursów NCN z 2011 r. OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1"

Transkrypt

1 Narodowe Centrum Nauki Wyniki badania ankietowego wnioskodawców pierwszych konkursów NCN z 2011 r. OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1

2 PLAN PREZENTACJI 1. Zakres i realizacja badania wśród wnioskodawców pierwszych konkursów NCN 2. Cele badania 3. Metodologia badań jakościowych i ilościowych 4. Harmonogram badań jakościowych i ilościowych 5. Podstawowe wyniki badań jakościowych 6. Podstawowe wyniki badań ilościowych 2

3 ZAKRES I REALIZACJA BADANIA Zakres przedmiotowy: pierwsze konkursy NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATA, HARMONIA ogłoszone 15 marca 2011 r. Zakres podmiotowy: badanie jakościowe: wybrani kierownicy projektów pierwszych konkursów NCN badanie ilościowe: losowo wybrana grupa wnioskodawców pierwszych konkursów NCN Wykonanie: badanie zrealizowane w całości przez Zespół ds. Analiz i Ewaluacji Narodowego Centrum Nauki termin realizacji badania: kwiecień-sierpień 2012 r. 3

4 CELE BADANIA Cele główne: Ocena trafności oferty konkursowej NCN wg wnioskodawców Ocena jakości obsługi wnioskodawców Ocena funkcjonalności systemu oceny i wyboru projektów wg wnioskodawców Identyfikacja obszarów problemowych i przegląd postulowanych przez wnioskodawców usprawnień 4

5 CELE BADANIA CELE BADAWCZE PYTANIA BADAWCZE BADANIA JAKOŚCIOWE Identyfikacja kluczowych obszarów problemowych oraz uszczegółowienie pytań badawczych do dalszego etapu badań. 1. Jaki jest poziom znajomości i ocena oferty konkursowej NCN? 2. Jak oceniane są: dostępność i kompleksowość informacji dot. oferty konkursowej NCN kontakt z NCN w trakcie przygotowywania wniosku i realizacji projektu procedury przeprowadzania konkursów NCN 3. Czy istnieją jakieś obszary, które wymagają usprawnienia i w jakim zakresie? BADANIA ILOŚCIOWE Pogłębienie i wyjaśnienie wyników badań jakościowych. 1. Czy oferta pierwszych konkursów NCN właściwie odnosi się do potrzeb potencjalnego wnioskodawcy? 2. Jak wnioskodawcy oceniają trafność oferty konkursowej NCN? 3. Jak wnioskodawcy oceniają jakość obsługi wnioskodawców? 4. Jak wnioskodawcy oceniają zmiany wprowadzone w systemie oceny projektów w stosunku do rozwiązań obowiązujących we wcześniejszych konkursach MNiSW? 5. Co należałoby usprawnić w działaniach NCN lub zmodyfikować? 5

6 METODOLOGIA BADAŃ TECHNIKA BADAWCZA GRUPA DOCELOWA DOBÓR PRÓBY LICZBA BADANYCH BADANIA JAKOŚCIOWE Telefoniczny wywiad pogłębiony (IDI) Grantobiorcy pierwszych konkursów NCN Celowy (wg typu konkursu, panelu dyscyplin, stopnia/tytułu naukowego) 12 osób (100% założonej próby badawczej) BADANIA ILOŚCIOWE Ankieta prowadzona przez Internet (CAWI) Wnioskodawcy pierwszych konkursów NCN Losowy (metoda doboru systematycznego; z uporządkowanej listy wnioskodawców wylosowano co trzecią osobę do badania) 626 osób (24% z ogółu wysłanych zaproszeń) 6

7 HARMONOGRAM BADAŃ Lp Działania badawcze Opracowanie celów i pytań badawczych Opracowanie scenariusza IDI Dobór respondentów do IDI Prowadzenie wywiadow telefonicznych Opracowanie wyników badań Przygotowanie kwestionariusza ankiety Pretest ankiety Zdefiniowanie populacji i dobór próby do badania Zbieranie danych (CAWI) 11 Przygotowanie bazy danych 13 Analiza danych ilościowych 14 Opracowanie raportu 15 końcowego Czas realizacji (miesiące/tygodnie) IV V VI VII VIII

8 PODSTAWOWE WYNIKI BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 8

9 RESPONDENCI POGŁĘBIONYCH WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH: STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, RODZAJ JEDNOSTKI TYP KONKURSU HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) NZ (Nauki o Życiu) OPUS 1 dr, uczelnia wyższa dr hab., jednostka naukowa PAN dr hab., uczelnia wyższa PRELUDIUM 1 mgr, uczelnia wyższa mgr, jednostka naukowa PAN mgr, jednostka naukowa PAN SONATA 1 dr, uczelnia wyższa dr, uczelnia wyższa dr inż., uczelnia wyższa HARMONIA 1 dr hab., uczelnia wyższa dr, uczelnia wyższa prof., instytut badawczy 9

10 OCENA DZIAŁALNOŚCI NCN POZYTYWNE AMBIWALENTNE NEGATYWNE Różnorodna i kompleksowa oferta konkursowa NCN. Strona internetowa NCN jako główne źródło informacji. Kontakt z NCN pod względem dostępności i jakości uzyskanych informacji. Przyjęte rozwiązania: rezultatem grantu nie musi być uzyskanie stopnia/tytułu naukowego, możliwość kierowania projektem przez osoby bez tytułu dr, nowe konkursy, w szczególności PRELUDIUM, HARMONIA. Podział na 25 paneli dyscyplin kłopotliwy w przypadku projektów interdyscyplinarnych. Dyskusyjność użyteczności sporządzania wniosków w dwóch wersjach językowych. Nieadekwatność parametrów bibliometrycznych w przypadku nauk humanistycznych oraz w ocenie dorobku młodych naukowców. Bardzo długi czas oczekiwania na wyniki konkursów. Brak informacji o wynikach oceny formalnej. Brak dostępu do recenzji dla wnioskodawców, których projekty zakwalifikowano do finansowania. Niski poziom merytoryczny i lakoniczność niektórych recenzji. 10

11 POSTULOWANE USPRAWNIENIA KATEGORIE USPRAWNIEŃ OCENA PROJEKTÓW INFORMACJE, POLITYKA INFORMACYJNA NOWE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE USPRAWNIENIA TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE Zmniejszenie wagi dorobku naukowego kierownika w ocenie wniosku na rzecz oceny wartości merytorycznej projektu Dostęp do pełnej treści recenzji pozytywnych i negatywnych Większa aktywność NCN w zakresie promocji konkursów i możliwości finansowania projektów wśród pracowników akademickich Organizacja szkoleń przez NCN dla wnioskodawców Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zmian wprowadzanych w ofercie konkursowej Bezpośrednia informacja o wynikach kolejnych etapów oceny wniosków Publikacja wyników oceny formalnej Propozycje nowych konkursów: finansowanie celowych wyjazdów zagranicznych do konkretnych ośrodków, które zajmują się danym tematem, krótkie zagraniczne wizyty stażowe/studyjne dla doktorantów, finansowanie innowacyjnych i ryzykownych projektów młodych naukowców Wprowadzenie możliwości przygotowania wniosku off-line Wprowadzenie możliwości wydrukowania całego wniosku w celu jego archiwizacji lub korekty w wersji papierowej, usprawnienie systemu OSF 11

12 PODSTAWOWE WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH (CAWI) 12

13 POPULACJA PRÓBA RESPONDENCI 7826 wnioskodawców w czterech konkursach 2606 zaproszonych do udziału w badaniu 626 respondentów 13

14 UCZESTNICY BADANIA STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, RODZAJ JEDNOSTKI JEDNOSTKA STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY BRAK MGR DR DR HAB. PROF. OGÓŁEM UCZELNIA WYŻSZA 1% 31% 41% 14% 13% 77% JEDNOSTKA NAUKOWA PAN 0% 23% 39% 22% 16% 13% INSTYTUT BADAWCZY 2% 28% 52% 9% 9% 9% INNE 14% 72% 14% 0% 0% 1% OGÓŁEM (% CAŁOŚCI) 2% 30% 40% 15% 13% 100% 14

15 UCZESTNICY BADANIA WG KONKURSÓW SONATA 1 19% HARMONIA 1 4% OPUS 1 46% PRELUDIUM 1 31% 15

16 UCZESTNICY BADANIA WG KWALIFIKACJI DO FINANSOWANIA, TYPU KONKURSU TYP KONKURSU CZY PROJEKT ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY DO FINANSOWANIA? TAK NIE % Z OGÓŁEM LICZBA % LICZBA % OGÓŁEM HARMONIA % 16 59% 27 4% OPUS % % % PRELUDIUM % % % SONATA % 71 59% % OGÓŁEM % % % 16

17 UCZESTNICY BADANIA WG DOŚWIADCZENIA W KIEROWANIU PROJEKTEM BADAWCZYM Czy był/a Pan/i kierownikiem grantu badawczego finansowanego ze środków publicznych (krajowych lub zagranicznych)? TAK 269 osób 43% NIE 357 osób 57% 17

18 OCENA STRONY INTERNETOWEJ NCN Proszę ocenić informacje na temat konkursu, w którym brał/a Pan/i udział, dostępne na stronie internetowej NCN? bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba łatwość znalezienia informacji 5% 13% 15% 26% 41% 54% 20% odsetek odpowiedzi pozytywnych odsetek odpowiedzi negatywnych aktualność informacji 3% 9% 20% 20% 48% 68% 12% kompleksowość informacji 3% 12% 10% 29% 46% 58% 13% czytelność (zrozumiałość) informacji 3% 9% 16% 22% 50% 66% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 18

19 ZROZUMIAŁOŚĆ KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW Czy kryteria oceny wniosku były dla Pana/i zrozumiałe? raczej tak 51% raczej nie 12% zdecydowanie tak 13% zdecydowanie nie 5% brak odpowiedzi 17% nie mam zdania 2% 19

20 TRUDNOŚĆ Z PRZYPORZĄDKOWANIEM PROJEKTU DO JEDNEGO Z 25 PANELI DYSCYPLIN Czy miał/a Pan/i trudności z przyporządkowaniem swojego projektu do jednego z 25 oferowanych paneli dziedzinowych? raczej nie 46% nie mam zdania 2% raczej tak 18% zdecydowanie nie 24% zdecydowanie tak brak 9% odpowiedzi 1% 20

21 TRUDNOŚĆ Z PRZYPORZĄDKOWANIEM PROJEKTU DO JEDNEGO Z 25 PANELI DYSCYPLIN Respondenci, którzy wskazali na trudności z wyborem paneli dyscyplin (27% udzielonych odpowiedzi) zostali poproszeni o wyjaśnienia, z czego wynika ta trudność. Odpowiedzi na ww. pytanie udzieliło ok. 22% wszystkich respondentów. Najczęściej wskazywanymi przyczynami trudności w przyporządkowaniu właściwego panelu były: interdyscyplinarny charakter projektu 42% wszystkich odpowiedzi brak odpowiedniego panelu 28% odpowiedzi zbyt ogólny charakter niektórych paneli 19% odpowiedzi 21

22 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? Respondenci zostali poproszeni o ocenę mechanizmów działań przyjętych przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku na czterostopniowej skali: 1 bardzo negatywnie 2 raczej negatywnie 3 raczej pozytywnie 4 bardzo pozytywnie 22

23 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? Większość mechanizmów działania przyjętych przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 r. jest oceniana pozytywnie: niemal wszystkie mechanizmy zostały ocenione raczej lub bardzo pozytywnie przynajmniej przez połowę badanych (z wyjątkiem oceny braku ograniczeń co do wysokości środków wnioskowanych w ramach jednego projektu w konkursie HARMONIA) na podstawie odpowiedzi badanych można wyróżnić mechanizmy oceniane relatywnie: najwyżej (mniej niż 10% ocen negatywnych) średnio (ocen negatywnych więcej niż 10% do około 20% badanych) najniżej (z najwyższym odsetkiem ocen negatywnych) 23

24 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? Mechanizmy oceniane wysoko: (około 80% badanych ocenia je raczej lub bardzo pozytywnie, mniej niż 10% ocenia negatywnie) Nowy typ konkursu SONATA Nowy typ konkursu PRELUDIUM Rezultatem grantu nie musi być uzyskanie stopnia naukowego 24

25 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN MECHANIZMY OCENIANE WYSOKO Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? ocena pozytywna ocena negatywna brak zdania brak odpowiedzi 0% 20% 40% 60% 80% 100% 79% 4% 15% 2% wprowadzenie nowego typu konkursu SONATA 79% 7% 12% 2% wprowadzenie nowego typu konkursu PRELUDIUM 83% 7% 9% 1% rezultatem grantu nie musi być uzyskanie stopnia naukowego 25

26 OCENA WPROWADZENIA NOWEGO TYPU KONKURSU: SONATA Jak ocenia Pan/i wprowadzenie nowego typu konkursu SONATA? brak odpowiedzi 2% nie mam zdania 15% bardzo pozytywnie 56% raczej pozytywnie 23% raczej negatywnie bardzo negatywnie 1% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 26

27 OCENA WPROWADZENIA NOWEGO TYPU KONKURSU: PRELUDIUM Jak ocenia Pan/i wprowadzenie nowego typu konkursu PRELUDIUM? brak odpowiedzi 2% nie mam zdania 12% bardzo pozytywnie 60% raczej pozytywnie 19% raczej negatywnie bardzo negatywnie 2% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 27

28 OCENA BRAKU KONIECZNOŚCI UZYSKANIA PRZEZ KIEROWNIKA STOPNIA NAUKOWEGO W WYNIKU PROJEKTU Jak ocenia Pan/i wprowadzenie rozwiązania, że rezultatem grantu nie musi być uzyskanie stopnia naukowego? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania 9% bardzo pozytywnie 54% raczej pozytywnie 29% raczej negatywnie bardzo negatywnie 2% 5% 0% 20% 40% 60% 28

29 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN Mechanizmy oceniane średnio: (grupa mechanizmów ocenianych negatywnie przez więcej niż 10% do około 20% badanych) Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? Nieingerowanie w kosztorys projektów Możliwość kierowania projektem przez osoby bez stopnia naukowego doktora Zaangażowanie recenzentów zagranicznych w proces oceny Dwustopniowy proces oceny wniosków Możliwość ubiegania się o grant przez osoby fizyczne Wprowadzenie podziału na panele i grupy dyscyplin Brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie PRELUDIUM Brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie HARMONIA Brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie OPUS 29

30 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN MECHANIZMY OCENIANE ŚREDNIO Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? ocena pozytywna ocena negatywna brak zdania brak odpowiedzi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79% 12% 9% nieingerowanie przez zespół ekspertów w kosztorys projektu 76% 19% 5% możliwość kierowania projektem przez osoby bez stopnia naukowego doktora 73% 20% 7% 1% zaangażowanie recenzentów zagranicznych w proces oceny 69% 20% 11% 1% dwustopniowy proces uzgadniania oceny przez zespół ekspertów 67% 15% 17% 1% możliwość ubiegania się o grant przez osoby fizyczne 67% 21% 12% wprowadzenie 25 paneli dziedzinowych w trzech grupach dyscyplin 56% 14% 29% 1% brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie OPUS 51% 21% 26% 3% brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie PRELUDIUM 43% 13% 42% 2% brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie HARMONIA 30

31 OCENA ZASADY NIEINGEROWANIA PRZEZ ZESPÓŁ EKSPERTÓW W KOSZTORYS PROJEKTU Jak ocenia Pan/i zasadę nieingerowania przez zespół ekspertów w kosztorys projektu? brak odpowiedzi 0,5% nie mam zdania 9% bardzo pozytywnie 44% raczej pozytywnie 35% raczej negatywnie 10% bardzo negatywnie 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 31

32 OCENA MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA PROJEKTEM PRZEZ OSOBY NIEPOSIADAJĄCE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA Jak ocenia Pan/i możliwość kierowania projektem przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora? brak odpowiedzi nie mam zdania 0,5% 5% bardzo pozytywnie 51% raczej pozytywnie 25% raczej negatywnie 12% bardzo negatywnie 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 32

33 OCENA ZASADY ZAANGAŻOWANIA RECENZENTÓW ZAGRANICZNYCH W OCENĘ PROJEKTÓW Jak ocenia Pan/i zaangażowania recenzentów zagranicznych w ocenę projektów? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania 7% bardzo pozytywnie 46% raczej pozytywnie 27% raczej negatywnie 12% bardzo negatywnie 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 33

34 OCENA DWUSTOPNIOWEGO PROCESU UZGADANIANIA OCENY PRZEZ ZESPÓŁ EKSPERTÓW Jak ocenia Pan/i dwustopniowy proces uzgadniania oceny przez zespół ekspertów? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania 11% bardzo pozytywnie 31% raczej pozytywnie 38% raczej negatywnie 12% bardzo negatywnie 8% 0% 10% 20% 30% 40% 34

35 OCENA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O FINANSOWANIE PROJEKTU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Jak ocenia Pan/i możliwość ubiegania się o grant przez osoby fizyczne? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania 17% bardzo pozytywnie 37% raczej pozytywnie 30% raczej negatywnie 9% bardzo negatywnie 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 35

36 OCENA WPROWADZENIA PODZIAŁU NA 25 PANELI DYSCYPLIN W TRZECH GŁÓWNYCH DZIAŁACH Jak ocenia Pan/i wprowadzenie 25 paneli dziedzinowych w trzech grupach dyscyplin? brak odpowiedzi 0,5% nie mam zdania 12% bardzo pozytywnie 18% raczej pozytywnie 49% raczej negatywnie 17% bardzo negatywnie 3,5% 0% 20% 40% 60% 36

37 OCENA BRAKU OGRANICZEŃ CO DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW WNIOSKOWANYCH W RAMACH JEDNEGO PROJEKTU W KONKURSIE OPUS Jak ocenia Pan/i brak ograniczeń, co do wysokości środków wnioskowanych w ramach jednego projektu w konkursie OPUS? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania bardzo pozytywnie raczej pozytywnie 27% 29% 29% raczej negatywnie 11% bardzo negatywnie 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 37

38 OCENA BRAKU OGRANICZEŃ CO DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW WNIOSKOWANYCH W RAMACH JEDNEGO PROJEKTU W KONKURSIE PRELUDIUM Jak ocenia Pan/i brak ograniczeń, co do wysokości środków wnioskowanych w ramach jednego projektu w konkursie PRELUDIUM? brak odpowiedzi 3% nie mam zdania bardzo pozytywnie raczej pozytywnie 24% 26% 27% raczej negatywnie 16% bardzo negatywnie 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 38

39 OCENA BRAKU OGRANICZEŃ, CO DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW WNIOSKOWANYCH W RAMACH JEDNEGO PROJEKTU W KONKURSIE HARMONIA Jak ocenia Pan/i brak ograniczeń co do wysokości środków wnioskowanych w ramach jednego projektu w konkursie HARMONIA? brak odpowiedzi 2% nie mam zdania 42% bardzo pozytywnie raczej pozytywnie 22% 21% raczej negatywnie 10% bardzo negatywnie 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 39

40 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? Mechanizmy oceniane nisko: (grupa mechanizmów z najwyższym odsetkiem odpowiedzi negatywnych) Obowiązek sporządzenia opisu projektu w języku angielskim Uwzględnianie w ocenie dorobku naukowego parametrów bibliometrycznych 40

41 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN MECHANIZMY OCENIANE NISKO Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? ocena pozytywna ocena negatywna brak zdania brak odpowiedzi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 58% 37% 1% Obowiązek sporządzenia opisu 4% projektu w języku angielskim 48% 48% 4% Uwzględnianie w ocenie dorobku naukowego parametrów bibliometrycznych 41

42 OCENA OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA OPISU PROJEKTU W JĘZYKU ANGIELSKIM Jak ocenia Pan/i obowiązek sporządzenia opisu projektu w języku angielskim? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania 4% bardzo pozytywnie raczej pozytywnie 28% 30% raczej negatywnie 22% bardzo negatywnie 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 42

43 OCENA UWZGLĘDNIANIA W OCENIE DOROBKU NAUKOWEGO WARTOŚCI PARAMETRÓW BIBLIOMETRYCZNYCH Jak ocenia Pan/i uwzględnianie w ocenie dorobku naukowego wartości takich parametrów, jak np. indeks h, liczba cytowań? brak odpowiedzi 0% nie mam zdania 4% bardzo pozytywne 21% raczej pozytywne raczej negatywne 27% 26% bardzo negatywne 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 43

44 OBSZARY PROBLEMOWE I USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ RESPONDENTÓW Ponad 70% respondentów (445 osób) udzieliło odpowiedzi na pytanie otwarte: Co według Pana/i należałoby usprawnić w działaniach lub zmodyfikować w ofercie konkursowej NCN?, w tym: 67% (298) osoby, których projekty nie otrzymały finansowania 33% (147) osoby, których projekty otrzymały finansowanie 44

45 OBSZARY PROBLEMOWE I USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ RESPONDENTÓW Na podstawie odpowiedzi respondentów wyodrębniono obszary problemowe Każda wypowiedź została zakodowana wg wyróżnionych obszarów problemowych Podczas kodowania uwzględniono rodzaje i liczbę wskazywanych obszarów Wyróżniono 13 rodzajów obszarów problemowych Średnio respondenci wskazywali na 2 obszary problemowe 45

46 OBSZARY PROBLEMOWE I MOŻLIWE USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ RESPONDENTÓW NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE OBSZARY PROBLEMOWE (WYPOWIEDŹ DANEGO RESPONDENTA MOGŁA DOTYCZYĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO OBSZARU PROBLEMOWEGO) RECENZJE (POSTULATY: M.IN. BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE I MERYTORYCZNE RECENZJE, WPROWADZENIE JAWNOŚCI RECENZJI, KONTROLOWANIE ICH JAKOŚCI, UPUBLICZNIANIE LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW) TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW (POSTULATY: M.IN. SKRÓCENIE CZASU OCZEKIWANIA NA WYNIKI KONKURSÓW, WCZEŚNIEJSZA INFORMACJA O WYNIKACH KOLEJNYCH ETAPÓW OCENY, DŁUŻSZY OKRES POMIĘDZY OGŁASZANIEM KOLEJNYCH KONKURSÓW) RECENZENCI (POSTULATY: M.IN. ZWIĘKSZENIE LICZBY RECENZENTÓW ZAGRANICZNYCH, ZNIESIENIE ZASADY ANONIMOWOŚCI, BARDZIEJ MERYTORYCZNY DOBÓR RECENZENTÓW, ZWIĘKSZENIE LICZBY EKSPERTÓW) INNE (POSTULATY: M.IN. PROPOZYCJE NOWYCH KONKURSÓW, ZMIANY W KRYTERIACH OCENY PROJEKTÓW, NIEWPROWADZANIE ZMIAN W TRAKCIE TRWANIA KONKURSU) OBSŁUGA WNIOSKODAWCÓW (POSTULATY: M.IN. WIĘKSZA KULTURA OSOBISTA I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW NCN, JAŚNIEJSZE I ŁATWIEJ DOSTĘPNE INFORMACJE, JASNE I PRZEJRZYSTE PROCEDURY ODWOŁAWCZE, USPRAWNIENIA SYSTEMU OSF) OPIS I WERSJA JĘZYKOWA PROJEKTU (POSTULATY: M.IN. ZNIESIENIE OPISU PROJEKTU W WERSJI ANGIELSKIEJ, ZNIESIENIE OPISU PROJEKTU W WERSJI POLSKIEJ, UNIKANIE POWIELANIA PRZEDSTAWIANYCH INFORMACJI, ZNIESIENIE OPISU PROJEKTU W DWÓCH WERSJACH JĘZYKOWYCH) WYMOGI FORMALNE (POSTULATY: M.IN. WYELIMINOWANIE ODRZUCANIA WNIOSKU Z POWODÓW FORMALNYCH, ZREDUKOWANIE LICZBY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, WPROWADZENIE STANDARYZOWANYCH KRYTERIÓW DLA PROCESU OCENY, UPROSZCZENIE SPOSOBU WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW) LICZBA WYPOWIEDZI % Z ODPOWIEDZI (N=445) % 97 22% 87 20% 86 19% 65 15% 57 13% 48 11% 46

47 OBSZARY PROBLEMOWE I MOŻLIWE USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ RESPONDENTÓW NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE OBSZARY PROBLEMOWE (WYPOWIEDŹ DANEGO RESPONDENTA MOGŁA DOTYCZYĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO OBSZARU PROBLEMOWEGO) OCENA DOROBKU (POSTULATY: M.IN. NIEMIARODAJNOŚĆ INDEKSU H I LICZBY CYTOWAŃ, ZMNIEJSZENIE WPŁYWU OCENY DOROBKU NA CAŁKOWITĄ OCENĘ PROJEKTU, NIEKOMPLETNOŚĆ WYKORZYSTYWANYCH BAZ DO OCENY DOROBKU NAUKOWEGO) FINANSOWANIE PROJEKTU (POSTULATY: M.IN. PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O AKCEPTOWANYCH RAMACH FINANSOWYCH PROJEKTÓW, BRAK OGRANICZEŃ FINANSOWYCH W KONKURSIE SONATA, PRELUDIUM, PODNIESIENIE LIMITÓW FINANSOWYCH W KONKURSIE SONATA, PRELUDIUM, JASNE I JEDNOZNACZNE REGUŁY FINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ I APARATURY BADAWCZEJ) GRUPY DYSCYPLIN/PANELE (POSTULATY: M.IN. ZWIĘKSZENIE LICZBY GRUP DYSCYPLIN, WPROWADZENIE NOWEGO PODZIAŁU PANELI NAUKOWYCH, USZCZEGÓŁOWIENIE WYBRANYCH PANELI, ZMIANA ZASADY FINANSOWANIA PANELI, POSZERZENIE LISTY PANELI DYSCYPLIN O PANELE INTERDYSCYPLINARNE) MŁODZI NAUKOWCY (POSTULATY: M.IN. NIE OCENIANIE DOROBKU NAUKOWEGO MŁODYCH NAUKOWCÓW NA PODSTAWIE PARAMETRÓW BIBLIOMETRYCZNYCH, WIĘKSZY NACISK NA WARTOŚC MERYTORYCZNĄ PROJEKTU, ZLIKWIDOWANIE OGRANICZENIA JEDNOKROTNEGO FINANSOWANIA PROJEKTU W KONKURSACH SONATA ORAZ SONATA BIS) ETAPY OCENY PROJEKTÓW (POSTULATY: PROPOZYCJE MODYFIKACJI ETAPÓW OCENY PROJEKTÓW) BADANIA PODSTAWOWE (POSTULATY: M.IN. AKCEPTOWANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH O ZNAMIONACH APLIKACYJNYCH, USUNIĘCIE OGRANICZENIA BADAŃ PODSTAWOWYCH) REALIZACJA PROJEKTU (POSTULATY: M.IN. WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ ANEKSOWANIA UMÓW, WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ REALIZOWANIA PROJEKTU, W TYM MODYFIKOWANIA KOSZTORYSU) LICZBA WYPOWIEDZI % Z ODPOWIEDZI (N=445) 45 10% 39 9% 32 7% 29 7% 19 4% 18 4% 11 2% 47

48 OBSZARY PROBLEMOWE I MOŻLIWE USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ KIEROWNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW Co według Pana/i należałoby usprawnić w działaniach lub zmodyfikować w ofercie konkursowej NCN? % wskazań wśród kierowników projektów zakwalifikowanych do finansowania, N=147 (33% z 445) REALIZACJA PROJEKTU BADANIA PODSTAWOWE ETAPY OCENY PROJEKTÓW MŁODZI NAUKOWCY GRUPY DYSCYPLIN/PANELE FINANSOWANIE PROJEKTU OCENA DOROBKU WYMOGI FORMALNE OPIS I WERSJA JĘZYKOWA PROJEKTU OBSŁUGA WNIOSKODAWCÓW INNE RECENZENCI TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW RECENZJE 3% 4% 4% 5% 7% 8% 10% 12% 19% 17% 13% 18% 15% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 48

49 OBSZARY PROBLEMOWE I MOŻLIWE USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ KIEROWNIKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW Co według Pana/i należałoby usprawnić w działaniach lub zmodyfikować w ofercie konkursowej NCN? % wskazań wśród kierowników projektów niezakwalifikowanych do finansowania, N=298 (67% z 445) REALIZACJA PROJEKTU BADANIA PODSTAWOWE ETAPY OCENY PROJEKTÓW MŁODZI NAUKOWCY GRUPY DYSCYPLIN/PANELE FINANSOWANIE PROJEKTU OCENA DOROBKU WYMOGI FORMALNE OPIS I WERSJA JĘZYKOWA PROJEKTU OBSŁUGA WNIOSKODAWCÓW INNE RECENZENCI TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW RECENZJE 0% 5% 4% 8% 8% 8% 11% 10% 10% 13% 17% 23% 24% 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 49

50 Zespół ds. Analiz i Ewaluacji

Narodowe Centrum Nauki Szansa dla młodych naukowców

Narodowe Centrum Nauki Szansa dla młodych naukowców Szansa dla młodych naukowców finansowanie badań podstawowych - agencja wykonawcza powołana ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,

Bardziej szczegółowo

LIDER MAŁOPOLSKI 2011 Nagroda specjalna dla Narodowego Centrum Nauki

LIDER MAŁOPOLSKI 2011 Nagroda specjalna dla Narodowego Centrum Nauki LIDER MAŁOPOLSKI 2011 Nagroda specjalna dla Narodowego Centrum Nauki Kraków, 21 marca 2012 Justyna Woźniakowska Budżet NCN 2011 2012 - informacje podstawowe jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania

Bardziej szczegółowo

MONIKA BRODNICKA-POGODA BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

MONIKA BRODNICKA-POGODA BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH MONIKA BRODNICKA-POGODA BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KRAJOWE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE PROJEKTY MAESTRO dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, ważnych dla

Bardziej szczegółowo

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015.

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015. Harmonogram konkursów NCN w roku 2015 https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015. Propozycje wniosków

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: PRELUDIUM, ETIUDA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI MNiSW STYPENDIUM STARTFUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki Jak przygotowywać projekty badawcze? Zygmunt M. Kowalski Ekspert panelu NZ9

Narodowe Centrum Nauki Jak przygotowywać projekty badawcze? Zygmunt M. Kowalski Ekspert panelu NZ9 Narodowe Centrum Nauki Jak przygotowywać projekty badawcze? Zygmunt M. Kowalski Ekspert panelu NZ9 Plan prezentacji 1. Panele Narodowego Centrum Nauki 2. Procedura oceny i kwalifikacji projektów badawczych

Bardziej szczegółowo

Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki

Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki mgr inż. Katarzyna Dudek Na co można otrzymać dofinansowanie? W ofercie NCN znajduje się obecnie 9 stałych typów konkursów, adresowanych do różnorodnych grup

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów

Bardziej szczegółowo

Oferta konkursowa dla rozpoczynających karierę naukową

Oferta konkursowa dla rozpoczynających karierę naukową Oferta konkursowa dla rozpoczynających karierę naukową I. Konkursy dedykowane osobom nieposiadającym stopnia naukowego doktora: PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r.

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe Centrum Nauki Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Organizatorzy: Porozumienie Uczelni Technicznych wraz z, Warszawskim Porozumieniem. Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki. Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki. Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki agencja wykonawcza powołana do finansowania

Bardziej szczegółowo

Porady praktyczne dla pracowników IMP składających granty do NCN w 2012 r.

Porady praktyczne dla pracowników IMP składających granty do NCN w 2012 r. Porady praktyczne dla pracowników IMP składających granty do NCN w 2012 r. Otwarte Konkursy PRELUDIUM 3 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową

Bardziej szczegółowo

Streszczenie wyników badań opinii ekspertów wewnętrznych oceniających wnioski złożone w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 oraz SONATA 7 w 2014 roku

Streszczenie wyników badań opinii ekspertów wewnętrznych oceniających wnioski złożone w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 oraz SONATA 7 w 2014 roku Streszczenie wyników badań opinii ekspertów wewnętrznych oceniających wnioski złożone w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 oraz SONATA 7 w 2014 roku Kraków, kwiecień 2014 r. 1 Założenia i cele badawcze Cele

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów

Bardziej szczegółowo

Dzień Młodego Naukowca

Dzień Młodego Naukowca Dzień Młodego Naukowca Uniwersytet Śląski 26 listopada 2015 r., Katowice Weronika Bieniasz Koordynator Dyscyplin Misja Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych Magdalena Kowalczyk Koordynator Dyscyplin, Nauki o Życiu

Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych Magdalena Kowalczyk Koordynator Dyscyplin, Nauki o Życiu Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych Magdalena Kowalczyk Koordynator Dyscyplin, Nauki o Życiu Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Eksperta oceniającego wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki (II etap oceny)

Wytyczne dla Eksperta oceniającego wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki (II etap oceny) Wytyczne dla Eksperta oceniającego wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki (II etap oceny) Kraków, sierpień 2012 r. 1/6 Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 1.1. Typy konkursów NCN... 2 1.2. Typy

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI KONKURS SONATA BIS 3 ATYYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. SONATA BIS 3 jest to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień

Bardziej szczegółowo

Badania podstawowe esencją nauki

Badania podstawowe esencją nauki Badania podstawowe esencją nauki Plan prezentacji 1. Narodowe Centrum Nauki 2. Konkursy NCN 3. Konkurs POLONEZ 4. EMRM 2015 2 Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych. Prezentacja prof. K.W. Nowak

Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych. Prezentacja prof. K.W. Nowak Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych Prezentacja prof. K.W. Nowak Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)

Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) źródło: www.ncn.gov.pl Magdalena Frątczak Rodzaje Opus Preludium Sonata Harmonia Maestro Konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Bardziej szczegółowo

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkursy Narodowego Centrum Nauki Konkursy Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, stypendiów

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Badao Naukowych. Tomasz Janus Biuro ds. Badao Naukowych

Biuro ds. Badao Naukowych. Tomasz Janus Biuro ds. Badao Naukowych Tomasz Janus Biuro ds. Badao Naukowych Dlaczego badania? art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na mocy którego uczelnia ma w szczególności prawo do prowadzenia badao naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE DO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI O FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH CITIUS ALTIUS FORTIUS

WNIOSKOWANIE DO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI O FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH CITIUS ALTIUS FORTIUS WNIOSKOWANIE DO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI O FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH CITIUS ALTIUS FORTIUS Typy konkursów 2017 OPUS konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zdobywać granty na badania?

Jak skutecznie zdobywać granty na badania? Jak skutecznie zdobywać granty na badania? Arkadiusz Kawa Katedra Logistyki i Transportu arkadiusz.kawa@ue.poznan.pl VIII Konferencja Badania Naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 16 maja 2017

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne R E G U L A M I N podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NARODOWE CENTRUM NAUKI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NARODOWE CENTRUM NAUKI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NARODOWE CENTRUM NAUKI MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NAROMANII PROJEKTY BADAWCZE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sposób finansowania projektów określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. (DzU nr 21, poz. 126).

Sposób finansowania projektów określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. (DzU nr 21, poz. 126). MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNISW) NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZYCH WŁASNYCH, PRAC HABILITACYJNYCH I PRAC DOKTORSKICH Sposób finansowania

Bardziej szczegółowo

Narodowego Centrum Nauki

Narodowego Centrum Nauki Działalnośćalność Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, stypendiów

Bardziej szczegółowo

Granty badawcze. dr Tomasz Janus Biuro ds. Badań Naukowych UKSW

Granty badawcze. dr Tomasz Janus Biuro ds. Badań Naukowych UKSW Granty badawcze dr Tomasz Janus Biuro ds. Badań Naukowych UKSW CZYM BĘDZIEMY SIĘ ZAJMOWAĆ? Czym będziemy się zajmować Zanim zaczniesz pisać wniosek Poszukiwanie źródła finansowania Przegląd literatury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 10/2011 z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 16/2016 z dnia 3 marca 2016 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA 11

UCHWAŁA 16/2016 z dnia 3 marca 2016 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA 11 Rada Narodowego Centrum Nauki KR.0003.16.2016 UCHWAŁA 16/2016 z dnia 3 marca 2016 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA 11 Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 8/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 8/2011 z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Kraków, 6.03.2014 r. PROGRAM LIDER PROGRAM LIDER wspiera rozwój kadry naukowej poprzez finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wnioskowanie o dofinansowanie badań ze środków publicznych PRELUDIUM. Mgr Katarzyna Kapłon

Wnioskowanie o dofinansowanie badań ze środków publicznych PRELUDIUM. Mgr Katarzyna Kapłon Wnioskowanie o dofinansowanie badań ze środków publicznych PRELUDIUM Mgr Katarzyna Kapłon Plan prezentacji Typy konkursów NCN Preludium Aplikowanie system OSF Budowanie projektu Co? Jak? Po co? Zasoby

Bardziej szczegółowo

NCN dziś i jutro. Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki

NCN dziś i jutro. Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki NCN dziś i jutro Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki (NCN) to agencja wykonawcza powołana w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. do

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Centrum Nauki

Działalność Narodowego Centrum Nauki Działalność Narodowego Centrum Nauki Zbigniew Błocki (Uniwersytet Jagielloński) http://gamma.im.uj.edu.pl/ blocki KWUMI, Politechnika Warszawska, 13-14 czerwca 2014 Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Zasady aplikowania MINIATURA 1

Zasady aplikowania MINIATURA 1 Zasady aplikowania MINIATURA 1 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 08.03.2017 Wprowadzenie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Cytowania w ocenie dorobku naukowego z punktu widzenia projektów badawczych

Cytowania w ocenie dorobku naukowego z punktu widzenia projektów badawczych Cytowania w ocenie dorobku naukowego z punktu widzenia projektów badawczych Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu V konferencja uczelniana 5 czerwca 2014 Dział ds. Badań Naukowych i

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS. www.umcs.lublin.pl

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS. www.umcs.lublin.pl Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS Dotychczasowa struktura organizacyjna Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych Nowa struktura organizacyjna Centrum Badań Naukowych i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów ogłoszonych 15 września 2014 r.

Zasady i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów ogłoszonych 15 września 2014 r. Zasady i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów ogłoszonych 15 września 2014 r. Bielsko-Biała, 05.11.2014 Przed przystąpieniem do pisania wniosków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komitet Polityki Naukowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komitet Polityki Naukowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komitet Polityki Naukowej Opinia z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie sprawozdania z realizacji zadań Narodowego Centrum Nauki za rok 2013 I. Uwagi wprowadzające 1.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektów NCN. Na co zwrócid uwagę?

Przygotowanie projektów NCN. Na co zwrócid uwagę? Przygotowanie projektów NCN Na co zwrócid uwagę? Do konkursów organizowanych przez NCN mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe W rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONKURSOWA I WNIOSKI

PROCEDURA KONKURSOWA I WNIOSKI PROCEDURA KONKURSOWA I WNIOSKI 1 Kontakt z pracownikami Centrum DOW DBR DRP 2 Konkurs PRELUDIUM kierownik projektu osoba, która na moment składnia wniosku nie posiada stopnia naukowego doktora; maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk

Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk Plan prezentacji NCN informacje podstawowe Konkursy NCN UJ konkursach w NCN 2 Narodowe Centrum Nauki Narodowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 55/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 55/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki KR.0003.55.2015 UCHWAŁA NR 55/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków konkursu POLONEZ 1 oraz regulaminu przyznawania środków na projekty

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK Metody-Doświadczenia-Efekty Justyna Łuksza Ośrodek Badań Losów Zawodowych Absolwentów Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM NAUKI

NARODOWE CENTRUM NAUKI NARODOWE CENTRUM NAUKI Zgromadzenie plenarne KRASP 18 listopada 2016 r. prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki 1 BUDŻET NCN 2017 2017 wzrost budżetu NCN o 149 268 tys.

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

NCN (Narodowe Centrum Nauki) cyklicznie otwiera konkursy adresowane do wszystkich naukowców 1.

NCN (Narodowe Centrum Nauki) cyklicznie otwiera konkursy adresowane do wszystkich naukowców 1. NCN (Narodowe Centrum Nauki) cyklicznie otwiera konkursy adresowane do wszystkich naukowców 1. Konkursy podzielone są ze względu na poziom rozwoju naukowego wnioskodawcy. Podział wygląda następująco: PRELUDIUM

Bardziej szczegółowo

Granty NCN Granty unijne

Granty NCN Granty unijne Warszawa, 2016 rok Granty MNiSW (NPRH) - moduł Dziedzictwo narodowe. Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk ZAŁĄCZNIK nr 1 zarządzenia nr 4 /2017 Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 maja 2017 r. REGULAMIN PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI:

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM Gabriela Waliszewska Ilona Niewczas KONKURS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze. Programy finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Prowadzenie: Katarzyna DUDEK 10, 12, 19 listopada 2015 r.

Projekty badawcze. Programy finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Prowadzenie: Katarzyna DUDEK 10, 12, 19 listopada 2015 r. Projekty badawcze Programy finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Prowadzenie: Katarzyna DUDEK 10, 12, 19 listopada 2015 r. Składanie wniosków Wnioski przygotowuje się i składa w systemie Obsługi Strumieni

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 1955-2015 Wydział InŜynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Projekty naukowe Leszek Książek Kraków, 18.01.2017 r. 1 otworzyło nabór do konkursów: ETIUDA, SONATINA I UWERTURA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Wskaźnik sukcesu, obliczany zarówno na podstawie stosunku liczby KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: październik 2011 r. OPUS to konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym na finansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIDER. NCBR.gov.pl. Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401

PROGRAM LIDER. NCBR.gov.pl. Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 PROGRAM LIDER Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl [ 1 ] Program LIDER PROGRAM LIDER wspiera rozwój kadry

Bardziej szczegółowo

Wniosek grantowy do NCN INFORMACJE PRAKTYCZNE

Wniosek grantowy do NCN INFORMACJE PRAKTYCZNE Wniosek grantowy do NCN INFORMACJE PRAKTYCZNE Procedury wewnętrzne 1. Wnioskodawca przed przygotowaniem wniosku jest zobowiązany przedstawić założenia projektu kierownikowi swojego Zakładu/Pracowni i poddać

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Rada Doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Rada Doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Szanowni Państwo, prezentujemy krótki przewodnik po grantach oraz konkursach, dzięki którym można zdobyć środki na przeprowadzenie badań naukowych oraz samorozwój. Przy każdej pozycji znajduje się odnośnik

Bardziej szczegółowo

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 211/212

Bardziej szczegółowo

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2013 r. 15 czerwca 2012 roku Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci ogłosiło konkurs MAESTRO przeznaczony dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadań partnerskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DOA-III.272.1.47.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) I. Przedmiot zamówienia II. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania społecznego pn. Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

W INSTYTUCIE FIZJOLOGII ROŚLIN

W INSTYTUCIE FIZJOLOGII ROŚLIN REGULAMIN FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROTOKÓŁ OCENY OFERT na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu Zostać przedsiębiorczym - program

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

SONATA 9 załącznik nr 2 KONKURS SONATA 9

SONATA 9 załącznik nr 2 KONKURS SONATA 9 SONATA 9 załącznik nr 2 KONKURS SONATA 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ OSOBĘ ROZPOCZYNAJĄCĄ KARIERĘ NAUKOWĄ POSIADAJĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Zasad finansowania badań promocyjnych dla młodych naukowców

Bardziej szczegółowo

Granty dotyczące współpracy międzynarodowej w Narodowym Centrum Nauki. Dzień Internacjonalizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Granty dotyczące współpracy międzynarodowej w Narodowym Centrum Nauki. Dzień Internacjonalizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Granty dotyczące współpracy międzynarodowej w Narodowym Centrum Nauki Dzień Internacjonalizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22.06.2016 1 Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań naukowych

Finansowanie badań naukowych Finansowanie badań naukowych Katarzyna Klessa Prezentacja dla ILS, Wydział Neofilologii UAM, 22.11.2016 Wstęp Informacje o szczegółach konkursów przedstawione w tej prezentacji są aktualne na dzień dzisiejszy,

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Realizacja badania została oparta o metody ilościowo-jakościowe, które były względem siebie komplementarne.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent

Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent w ramach projektu Kuźnia Kadr 7, czyli podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie - Praktyki studenckie - prawdziwa wartość czy przykra konieczność. Maciej Beręsewicz Anita Maćkowiak Marta Musiał Łukasz Wawrowski SKN Estymator Spis treści 1 Metoda badania 3 1. Cel badania............................

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER Biuletyn BZPU 9/14

NEWSLETTER Biuletyn BZPU 9/14 Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw Informacji dotyczących możliwości aplikacyjnych w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych środków przeznaczonych na rozwój

Bardziej szczegółowo

Od studenta do doświadczonego naukowca

Od studenta do doświadczonego naukowca 30 stycznia 2013 r. Od studenta do doświadczonego naukowca Diamentowy Grant, Iuventus Plus, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców, Mobilność Plus, Ideas Plus, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ul.

Bardziej szczegółowo

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Co finansujemy? Badania podstawowe oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe : podstawy metodyczne / Stanisław Kaczmarczyk. - wyd. 4. Warszawa, 2011

Badania marketingowe : podstawy metodyczne / Stanisław Kaczmarczyk. - wyd. 4. Warszawa, 2011 Badania marketingowe : podstawy metodyczne / Stanisław Kaczmarczyk. - wyd. 4. Warszawa, 2011 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ I. Przygotowanie procesu badań marketingowych 17 Rozdział 1. Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo