Narodowe Centrum Nauki. Wyniki badania ankietowego wnioskodawców pierwszych konkursów NCN z 2011 r. OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowe Centrum Nauki. Wyniki badania ankietowego wnioskodawców pierwszych konkursów NCN z 2011 r. OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1"

Transkrypt

1 Narodowe Centrum Nauki Wyniki badania ankietowego wnioskodawców pierwszych konkursów NCN z 2011 r. OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1

2 PLAN PREZENTACJI 1. Zakres i realizacja badania wśród wnioskodawców pierwszych konkursów NCN 2. Cele badania 3. Metodologia badań jakościowych i ilościowych 4. Harmonogram badań jakościowych i ilościowych 5. Podstawowe wyniki badań jakościowych 6. Podstawowe wyniki badań ilościowych 2

3 ZAKRES I REALIZACJA BADANIA Zakres przedmiotowy: pierwsze konkursy NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATA, HARMONIA ogłoszone 15 marca 2011 r. Zakres podmiotowy: badanie jakościowe: wybrani kierownicy projektów pierwszych konkursów NCN badanie ilościowe: losowo wybrana grupa wnioskodawców pierwszych konkursów NCN Wykonanie: badanie zrealizowane w całości przez Zespół ds. Analiz i Ewaluacji Narodowego Centrum Nauki termin realizacji badania: kwiecień-sierpień 2012 r. 3

4 CELE BADANIA Cele główne: Ocena trafności oferty konkursowej NCN wg wnioskodawców Ocena jakości obsługi wnioskodawców Ocena funkcjonalności systemu oceny i wyboru projektów wg wnioskodawców Identyfikacja obszarów problemowych i przegląd postulowanych przez wnioskodawców usprawnień 4

5 CELE BADANIA CELE BADAWCZE PYTANIA BADAWCZE BADANIA JAKOŚCIOWE Identyfikacja kluczowych obszarów problemowych oraz uszczegółowienie pytań badawczych do dalszego etapu badań. 1. Jaki jest poziom znajomości i ocena oferty konkursowej NCN? 2. Jak oceniane są: dostępność i kompleksowość informacji dot. oferty konkursowej NCN kontakt z NCN w trakcie przygotowywania wniosku i realizacji projektu procedury przeprowadzania konkursów NCN 3. Czy istnieją jakieś obszary, które wymagają usprawnienia i w jakim zakresie? BADANIA ILOŚCIOWE Pogłębienie i wyjaśnienie wyników badań jakościowych. 1. Czy oferta pierwszych konkursów NCN właściwie odnosi się do potrzeb potencjalnego wnioskodawcy? 2. Jak wnioskodawcy oceniają trafność oferty konkursowej NCN? 3. Jak wnioskodawcy oceniają jakość obsługi wnioskodawców? 4. Jak wnioskodawcy oceniają zmiany wprowadzone w systemie oceny projektów w stosunku do rozwiązań obowiązujących we wcześniejszych konkursach MNiSW? 5. Co należałoby usprawnić w działaniach NCN lub zmodyfikować? 5

6 METODOLOGIA BADAŃ TECHNIKA BADAWCZA GRUPA DOCELOWA DOBÓR PRÓBY LICZBA BADANYCH BADANIA JAKOŚCIOWE Telefoniczny wywiad pogłębiony (IDI) Grantobiorcy pierwszych konkursów NCN Celowy (wg typu konkursu, panelu dyscyplin, stopnia/tytułu naukowego) 12 osób (100% założonej próby badawczej) BADANIA ILOŚCIOWE Ankieta prowadzona przez Internet (CAWI) Wnioskodawcy pierwszych konkursów NCN Losowy (metoda doboru systematycznego; z uporządkowanej listy wnioskodawców wylosowano co trzecią osobę do badania) 626 osób (24% z ogółu wysłanych zaproszeń) 6

7 HARMONOGRAM BADAŃ Lp Działania badawcze Opracowanie celów i pytań badawczych Opracowanie scenariusza IDI Dobór respondentów do IDI Prowadzenie wywiadow telefonicznych Opracowanie wyników badań Przygotowanie kwestionariusza ankiety Pretest ankiety Zdefiniowanie populacji i dobór próby do badania Zbieranie danych (CAWI) 11 Przygotowanie bazy danych 13 Analiza danych ilościowych 14 Opracowanie raportu 15 końcowego Czas realizacji (miesiące/tygodnie) IV V VI VII VIII

8 PODSTAWOWE WYNIKI BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 8

9 RESPONDENCI POGŁĘBIONYCH WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH: STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, RODZAJ JEDNOSTKI TYP KONKURSU HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) NZ (Nauki o Życiu) OPUS 1 dr, uczelnia wyższa dr hab., jednostka naukowa PAN dr hab., uczelnia wyższa PRELUDIUM 1 mgr, uczelnia wyższa mgr, jednostka naukowa PAN mgr, jednostka naukowa PAN SONATA 1 dr, uczelnia wyższa dr, uczelnia wyższa dr inż., uczelnia wyższa HARMONIA 1 dr hab., uczelnia wyższa dr, uczelnia wyższa prof., instytut badawczy 9

10 OCENA DZIAŁALNOŚCI NCN POZYTYWNE AMBIWALENTNE NEGATYWNE Różnorodna i kompleksowa oferta konkursowa NCN. Strona internetowa NCN jako główne źródło informacji. Kontakt z NCN pod względem dostępności i jakości uzyskanych informacji. Przyjęte rozwiązania: rezultatem grantu nie musi być uzyskanie stopnia/tytułu naukowego, możliwość kierowania projektem przez osoby bez tytułu dr, nowe konkursy, w szczególności PRELUDIUM, HARMONIA. Podział na 25 paneli dyscyplin kłopotliwy w przypadku projektów interdyscyplinarnych. Dyskusyjność użyteczności sporządzania wniosków w dwóch wersjach językowych. Nieadekwatność parametrów bibliometrycznych w przypadku nauk humanistycznych oraz w ocenie dorobku młodych naukowców. Bardzo długi czas oczekiwania na wyniki konkursów. Brak informacji o wynikach oceny formalnej. Brak dostępu do recenzji dla wnioskodawców, których projekty zakwalifikowano do finansowania. Niski poziom merytoryczny i lakoniczność niektórych recenzji. 10

11 POSTULOWANE USPRAWNIENIA KATEGORIE USPRAWNIEŃ OCENA PROJEKTÓW INFORMACJE, POLITYKA INFORMACYJNA NOWE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE USPRAWNIENIA TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE Zmniejszenie wagi dorobku naukowego kierownika w ocenie wniosku na rzecz oceny wartości merytorycznej projektu Dostęp do pełnej treści recenzji pozytywnych i negatywnych Większa aktywność NCN w zakresie promocji konkursów i możliwości finansowania projektów wśród pracowników akademickich Organizacja szkoleń przez NCN dla wnioskodawców Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zmian wprowadzanych w ofercie konkursowej Bezpośrednia informacja o wynikach kolejnych etapów oceny wniosków Publikacja wyników oceny formalnej Propozycje nowych konkursów: finansowanie celowych wyjazdów zagranicznych do konkretnych ośrodków, które zajmują się danym tematem, krótkie zagraniczne wizyty stażowe/studyjne dla doktorantów, finansowanie innowacyjnych i ryzykownych projektów młodych naukowców Wprowadzenie możliwości przygotowania wniosku off-line Wprowadzenie możliwości wydrukowania całego wniosku w celu jego archiwizacji lub korekty w wersji papierowej, usprawnienie systemu OSF 11

12 PODSTAWOWE WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH (CAWI) 12

13 POPULACJA PRÓBA RESPONDENCI 7826 wnioskodawców w czterech konkursach 2606 zaproszonych do udziału w badaniu 626 respondentów 13

14 UCZESTNICY BADANIA STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, RODZAJ JEDNOSTKI JEDNOSTKA STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY BRAK MGR DR DR HAB. PROF. OGÓŁEM UCZELNIA WYŻSZA 1% 31% 41% 14% 13% 77% JEDNOSTKA NAUKOWA PAN 0% 23% 39% 22% 16% 13% INSTYTUT BADAWCZY 2% 28% 52% 9% 9% 9% INNE 14% 72% 14% 0% 0% 1% OGÓŁEM (% CAŁOŚCI) 2% 30% 40% 15% 13% 100% 14

15 UCZESTNICY BADANIA WG KONKURSÓW SONATA 1 19% HARMONIA 1 4% OPUS 1 46% PRELUDIUM 1 31% 15

16 UCZESTNICY BADANIA WG KWALIFIKACJI DO FINANSOWANIA, TYPU KONKURSU TYP KONKURSU CZY PROJEKT ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY DO FINANSOWANIA? TAK NIE % Z OGÓŁEM LICZBA % LICZBA % OGÓŁEM HARMONIA % 16 59% 27 4% OPUS % % % PRELUDIUM % % % SONATA % 71 59% % OGÓŁEM % % % 16

17 UCZESTNICY BADANIA WG DOŚWIADCZENIA W KIEROWANIU PROJEKTEM BADAWCZYM Czy był/a Pan/i kierownikiem grantu badawczego finansowanego ze środków publicznych (krajowych lub zagranicznych)? TAK 269 osób 43% NIE 357 osób 57% 17

18 OCENA STRONY INTERNETOWEJ NCN Proszę ocenić informacje na temat konkursu, w którym brał/a Pan/i udział, dostępne na stronie internetowej NCN? bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba łatwość znalezienia informacji 5% 13% 15% 26% 41% 54% 20% odsetek odpowiedzi pozytywnych odsetek odpowiedzi negatywnych aktualność informacji 3% 9% 20% 20% 48% 68% 12% kompleksowość informacji 3% 12% 10% 29% 46% 58% 13% czytelność (zrozumiałość) informacji 3% 9% 16% 22% 50% 66% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 18

19 ZROZUMIAŁOŚĆ KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW Czy kryteria oceny wniosku były dla Pana/i zrozumiałe? raczej tak 51% raczej nie 12% zdecydowanie tak 13% zdecydowanie nie 5% brak odpowiedzi 17% nie mam zdania 2% 19

20 TRUDNOŚĆ Z PRZYPORZĄDKOWANIEM PROJEKTU DO JEDNEGO Z 25 PANELI DYSCYPLIN Czy miał/a Pan/i trudności z przyporządkowaniem swojego projektu do jednego z 25 oferowanych paneli dziedzinowych? raczej nie 46% nie mam zdania 2% raczej tak 18% zdecydowanie nie 24% zdecydowanie tak brak 9% odpowiedzi 1% 20

21 TRUDNOŚĆ Z PRZYPORZĄDKOWANIEM PROJEKTU DO JEDNEGO Z 25 PANELI DYSCYPLIN Respondenci, którzy wskazali na trudności z wyborem paneli dyscyplin (27% udzielonych odpowiedzi) zostali poproszeni o wyjaśnienia, z czego wynika ta trudność. Odpowiedzi na ww. pytanie udzieliło ok. 22% wszystkich respondentów. Najczęściej wskazywanymi przyczynami trudności w przyporządkowaniu właściwego panelu były: interdyscyplinarny charakter projektu 42% wszystkich odpowiedzi brak odpowiedniego panelu 28% odpowiedzi zbyt ogólny charakter niektórych paneli 19% odpowiedzi 21

22 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? Respondenci zostali poproszeni o ocenę mechanizmów działań przyjętych przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku na czterostopniowej skali: 1 bardzo negatywnie 2 raczej negatywnie 3 raczej pozytywnie 4 bardzo pozytywnie 22

23 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? Większość mechanizmów działania przyjętych przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 r. jest oceniana pozytywnie: niemal wszystkie mechanizmy zostały ocenione raczej lub bardzo pozytywnie przynajmniej przez połowę badanych (z wyjątkiem oceny braku ograniczeń co do wysokości środków wnioskowanych w ramach jednego projektu w konkursie HARMONIA) na podstawie odpowiedzi badanych można wyróżnić mechanizmy oceniane relatywnie: najwyżej (mniej niż 10% ocen negatywnych) średnio (ocen negatywnych więcej niż 10% do około 20% badanych) najniżej (z najwyższym odsetkiem ocen negatywnych) 23

24 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? Mechanizmy oceniane wysoko: (około 80% badanych ocenia je raczej lub bardzo pozytywnie, mniej niż 10% ocenia negatywnie) Nowy typ konkursu SONATA Nowy typ konkursu PRELUDIUM Rezultatem grantu nie musi być uzyskanie stopnia naukowego 24

25 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN MECHANIZMY OCENIANE WYSOKO Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? ocena pozytywna ocena negatywna brak zdania brak odpowiedzi 0% 20% 40% 60% 80% 100% 79% 4% 15% 2% wprowadzenie nowego typu konkursu SONATA 79% 7% 12% 2% wprowadzenie nowego typu konkursu PRELUDIUM 83% 7% 9% 1% rezultatem grantu nie musi być uzyskanie stopnia naukowego 25

26 OCENA WPROWADZENIA NOWEGO TYPU KONKURSU: SONATA Jak ocenia Pan/i wprowadzenie nowego typu konkursu SONATA? brak odpowiedzi 2% nie mam zdania 15% bardzo pozytywnie 56% raczej pozytywnie 23% raczej negatywnie bardzo negatywnie 1% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 26

27 OCENA WPROWADZENIA NOWEGO TYPU KONKURSU: PRELUDIUM Jak ocenia Pan/i wprowadzenie nowego typu konkursu PRELUDIUM? brak odpowiedzi 2% nie mam zdania 12% bardzo pozytywnie 60% raczej pozytywnie 19% raczej negatywnie bardzo negatywnie 2% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 27

28 OCENA BRAKU KONIECZNOŚCI UZYSKANIA PRZEZ KIEROWNIKA STOPNIA NAUKOWEGO W WYNIKU PROJEKTU Jak ocenia Pan/i wprowadzenie rozwiązania, że rezultatem grantu nie musi być uzyskanie stopnia naukowego? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania 9% bardzo pozytywnie 54% raczej pozytywnie 29% raczej negatywnie bardzo negatywnie 2% 5% 0% 20% 40% 60% 28

29 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN Mechanizmy oceniane średnio: (grupa mechanizmów ocenianych negatywnie przez więcej niż 10% do około 20% badanych) Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? Nieingerowanie w kosztorys projektów Możliwość kierowania projektem przez osoby bez stopnia naukowego doktora Zaangażowanie recenzentów zagranicznych w proces oceny Dwustopniowy proces oceny wniosków Możliwość ubiegania się o grant przez osoby fizyczne Wprowadzenie podziału na panele i grupy dyscyplin Brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie PRELUDIUM Brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie HARMONIA Brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie OPUS 29

30 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN MECHANIZMY OCENIANE ŚREDNIO Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? ocena pozytywna ocena negatywna brak zdania brak odpowiedzi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79% 12% 9% nieingerowanie przez zespół ekspertów w kosztorys projektu 76% 19% 5% możliwość kierowania projektem przez osoby bez stopnia naukowego doktora 73% 20% 7% 1% zaangażowanie recenzentów zagranicznych w proces oceny 69% 20% 11% 1% dwustopniowy proces uzgadniania oceny przez zespół ekspertów 67% 15% 17% 1% możliwość ubiegania się o grant przez osoby fizyczne 67% 21% 12% wprowadzenie 25 paneli dziedzinowych w trzech grupach dyscyplin 56% 14% 29% 1% brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie OPUS 51% 21% 26% 3% brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie PRELUDIUM 43% 13% 42% 2% brak limitów finansowania dla jednego projektu w konkursie HARMONIA 30

31 OCENA ZASADY NIEINGEROWANIA PRZEZ ZESPÓŁ EKSPERTÓW W KOSZTORYS PROJEKTU Jak ocenia Pan/i zasadę nieingerowania przez zespół ekspertów w kosztorys projektu? brak odpowiedzi 0,5% nie mam zdania 9% bardzo pozytywnie 44% raczej pozytywnie 35% raczej negatywnie 10% bardzo negatywnie 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 31

32 OCENA MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA PROJEKTEM PRZEZ OSOBY NIEPOSIADAJĄCE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA Jak ocenia Pan/i możliwość kierowania projektem przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora? brak odpowiedzi nie mam zdania 0,5% 5% bardzo pozytywnie 51% raczej pozytywnie 25% raczej negatywnie 12% bardzo negatywnie 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 32

33 OCENA ZASADY ZAANGAŻOWANIA RECENZENTÓW ZAGRANICZNYCH W OCENĘ PROJEKTÓW Jak ocenia Pan/i zaangażowania recenzentów zagranicznych w ocenę projektów? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania 7% bardzo pozytywnie 46% raczej pozytywnie 27% raczej negatywnie 12% bardzo negatywnie 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 33

34 OCENA DWUSTOPNIOWEGO PROCESU UZGADANIANIA OCENY PRZEZ ZESPÓŁ EKSPERTÓW Jak ocenia Pan/i dwustopniowy proces uzgadniania oceny przez zespół ekspertów? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania 11% bardzo pozytywnie 31% raczej pozytywnie 38% raczej negatywnie 12% bardzo negatywnie 8% 0% 10% 20% 30% 40% 34

35 OCENA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O FINANSOWANIE PROJEKTU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Jak ocenia Pan/i możliwość ubiegania się o grant przez osoby fizyczne? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania 17% bardzo pozytywnie 37% raczej pozytywnie 30% raczej negatywnie 9% bardzo negatywnie 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 35

36 OCENA WPROWADZENIA PODZIAŁU NA 25 PANELI DYSCYPLIN W TRZECH GŁÓWNYCH DZIAŁACH Jak ocenia Pan/i wprowadzenie 25 paneli dziedzinowych w trzech grupach dyscyplin? brak odpowiedzi 0,5% nie mam zdania 12% bardzo pozytywnie 18% raczej pozytywnie 49% raczej negatywnie 17% bardzo negatywnie 3,5% 0% 20% 40% 60% 36

37 OCENA BRAKU OGRANICZEŃ CO DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW WNIOSKOWANYCH W RAMACH JEDNEGO PROJEKTU W KONKURSIE OPUS Jak ocenia Pan/i brak ograniczeń, co do wysokości środków wnioskowanych w ramach jednego projektu w konkursie OPUS? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania bardzo pozytywnie raczej pozytywnie 27% 29% 29% raczej negatywnie 11% bardzo negatywnie 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 37

38 OCENA BRAKU OGRANICZEŃ CO DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW WNIOSKOWANYCH W RAMACH JEDNEGO PROJEKTU W KONKURSIE PRELUDIUM Jak ocenia Pan/i brak ograniczeń, co do wysokości środków wnioskowanych w ramach jednego projektu w konkursie PRELUDIUM? brak odpowiedzi 3% nie mam zdania bardzo pozytywnie raczej pozytywnie 24% 26% 27% raczej negatywnie 16% bardzo negatywnie 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 38

39 OCENA BRAKU OGRANICZEŃ, CO DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW WNIOSKOWANYCH W RAMACH JEDNEGO PROJEKTU W KONKURSIE HARMONIA Jak ocenia Pan/i brak ograniczeń co do wysokości środków wnioskowanych w ramach jednego projektu w konkursie HARMONIA? brak odpowiedzi 2% nie mam zdania 42% bardzo pozytywnie raczej pozytywnie 22% 21% raczej negatywnie 10% bardzo negatywnie 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 39

40 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? Mechanizmy oceniane nisko: (grupa mechanizmów z najwyższym odsetkiem odpowiedzi negatywnych) Obowiązek sporządzenia opisu projektu w języku angielskim Uwzględnianie w ocenie dorobku naukowego parametrów bibliometrycznych 40

41 OCENA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA NCN MECHANIZMY OCENIANE NISKO Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte przez NCN w konkursach rozstrzygniętych w 2011 roku? ocena pozytywna ocena negatywna brak zdania brak odpowiedzi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 58% 37% 1% Obowiązek sporządzenia opisu 4% projektu w języku angielskim 48% 48% 4% Uwzględnianie w ocenie dorobku naukowego parametrów bibliometrycznych 41

42 OCENA OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA OPISU PROJEKTU W JĘZYKU ANGIELSKIM Jak ocenia Pan/i obowiązek sporządzenia opisu projektu w języku angielskim? brak odpowiedzi 1% nie mam zdania 4% bardzo pozytywnie raczej pozytywnie 28% 30% raczej negatywnie 22% bardzo negatywnie 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 42

43 OCENA UWZGLĘDNIANIA W OCENIE DOROBKU NAUKOWEGO WARTOŚCI PARAMETRÓW BIBLIOMETRYCZNYCH Jak ocenia Pan/i uwzględnianie w ocenie dorobku naukowego wartości takich parametrów, jak np. indeks h, liczba cytowań? brak odpowiedzi 0% nie mam zdania 4% bardzo pozytywne 21% raczej pozytywne raczej negatywne 27% 26% bardzo negatywne 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 43

44 OBSZARY PROBLEMOWE I USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ RESPONDENTÓW Ponad 70% respondentów (445 osób) udzieliło odpowiedzi na pytanie otwarte: Co według Pana/i należałoby usprawnić w działaniach lub zmodyfikować w ofercie konkursowej NCN?, w tym: 67% (298) osoby, których projekty nie otrzymały finansowania 33% (147) osoby, których projekty otrzymały finansowanie 44

45 OBSZARY PROBLEMOWE I USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ RESPONDENTÓW Na podstawie odpowiedzi respondentów wyodrębniono obszary problemowe Każda wypowiedź została zakodowana wg wyróżnionych obszarów problemowych Podczas kodowania uwzględniono rodzaje i liczbę wskazywanych obszarów Wyróżniono 13 rodzajów obszarów problemowych Średnio respondenci wskazywali na 2 obszary problemowe 45

46 OBSZARY PROBLEMOWE I MOŻLIWE USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ RESPONDENTÓW NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE OBSZARY PROBLEMOWE (WYPOWIEDŹ DANEGO RESPONDENTA MOGŁA DOTYCZYĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO OBSZARU PROBLEMOWEGO) RECENZJE (POSTULATY: M.IN. BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE I MERYTORYCZNE RECENZJE, WPROWADZENIE JAWNOŚCI RECENZJI, KONTROLOWANIE ICH JAKOŚCI, UPUBLICZNIANIE LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW) TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW (POSTULATY: M.IN. SKRÓCENIE CZASU OCZEKIWANIA NA WYNIKI KONKURSÓW, WCZEŚNIEJSZA INFORMACJA O WYNIKACH KOLEJNYCH ETAPÓW OCENY, DŁUŻSZY OKRES POMIĘDZY OGŁASZANIEM KOLEJNYCH KONKURSÓW) RECENZENCI (POSTULATY: M.IN. ZWIĘKSZENIE LICZBY RECENZENTÓW ZAGRANICZNYCH, ZNIESIENIE ZASADY ANONIMOWOŚCI, BARDZIEJ MERYTORYCZNY DOBÓR RECENZENTÓW, ZWIĘKSZENIE LICZBY EKSPERTÓW) INNE (POSTULATY: M.IN. PROPOZYCJE NOWYCH KONKURSÓW, ZMIANY W KRYTERIACH OCENY PROJEKTÓW, NIEWPROWADZANIE ZMIAN W TRAKCIE TRWANIA KONKURSU) OBSŁUGA WNIOSKODAWCÓW (POSTULATY: M.IN. WIĘKSZA KULTURA OSOBISTA I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW NCN, JAŚNIEJSZE I ŁATWIEJ DOSTĘPNE INFORMACJE, JASNE I PRZEJRZYSTE PROCEDURY ODWOŁAWCZE, USPRAWNIENIA SYSTEMU OSF) OPIS I WERSJA JĘZYKOWA PROJEKTU (POSTULATY: M.IN. ZNIESIENIE OPISU PROJEKTU W WERSJI ANGIELSKIEJ, ZNIESIENIE OPISU PROJEKTU W WERSJI POLSKIEJ, UNIKANIE POWIELANIA PRZEDSTAWIANYCH INFORMACJI, ZNIESIENIE OPISU PROJEKTU W DWÓCH WERSJACH JĘZYKOWYCH) WYMOGI FORMALNE (POSTULATY: M.IN. WYELIMINOWANIE ODRZUCANIA WNIOSKU Z POWODÓW FORMALNYCH, ZREDUKOWANIE LICZBY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, WPROWADZENIE STANDARYZOWANYCH KRYTERIÓW DLA PROCESU OCENY, UPROSZCZENIE SPOSOBU WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW) LICZBA WYPOWIEDZI % Z ODPOWIEDZI (N=445) % 97 22% 87 20% 86 19% 65 15% 57 13% 48 11% 46

47 OBSZARY PROBLEMOWE I MOŻLIWE USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ RESPONDENTÓW NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE OBSZARY PROBLEMOWE (WYPOWIEDŹ DANEGO RESPONDENTA MOGŁA DOTYCZYĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO OBSZARU PROBLEMOWEGO) OCENA DOROBKU (POSTULATY: M.IN. NIEMIARODAJNOŚĆ INDEKSU H I LICZBY CYTOWAŃ, ZMNIEJSZENIE WPŁYWU OCENY DOROBKU NA CAŁKOWITĄ OCENĘ PROJEKTU, NIEKOMPLETNOŚĆ WYKORZYSTYWANYCH BAZ DO OCENY DOROBKU NAUKOWEGO) FINANSOWANIE PROJEKTU (POSTULATY: M.IN. PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O AKCEPTOWANYCH RAMACH FINANSOWYCH PROJEKTÓW, BRAK OGRANICZEŃ FINANSOWYCH W KONKURSIE SONATA, PRELUDIUM, PODNIESIENIE LIMITÓW FINANSOWYCH W KONKURSIE SONATA, PRELUDIUM, JASNE I JEDNOZNACZNE REGUŁY FINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ I APARATURY BADAWCZEJ) GRUPY DYSCYPLIN/PANELE (POSTULATY: M.IN. ZWIĘKSZENIE LICZBY GRUP DYSCYPLIN, WPROWADZENIE NOWEGO PODZIAŁU PANELI NAUKOWYCH, USZCZEGÓŁOWIENIE WYBRANYCH PANELI, ZMIANA ZASADY FINANSOWANIA PANELI, POSZERZENIE LISTY PANELI DYSCYPLIN O PANELE INTERDYSCYPLINARNE) MŁODZI NAUKOWCY (POSTULATY: M.IN. NIE OCENIANIE DOROBKU NAUKOWEGO MŁODYCH NAUKOWCÓW NA PODSTAWIE PARAMETRÓW BIBLIOMETRYCZNYCH, WIĘKSZY NACISK NA WARTOŚC MERYTORYCZNĄ PROJEKTU, ZLIKWIDOWANIE OGRANICZENIA JEDNOKROTNEGO FINANSOWANIA PROJEKTU W KONKURSACH SONATA ORAZ SONATA BIS) ETAPY OCENY PROJEKTÓW (POSTULATY: PROPOZYCJE MODYFIKACJI ETAPÓW OCENY PROJEKTÓW) BADANIA PODSTAWOWE (POSTULATY: M.IN. AKCEPTOWANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH O ZNAMIONACH APLIKACYJNYCH, USUNIĘCIE OGRANICZENIA BADAŃ PODSTAWOWYCH) REALIZACJA PROJEKTU (POSTULATY: M.IN. WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ ANEKSOWANIA UMÓW, WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ REALIZOWANIA PROJEKTU, W TYM MODYFIKOWANIA KOSZTORYSU) LICZBA WYPOWIEDZI % Z ODPOWIEDZI (N=445) 45 10% 39 9% 32 7% 29 7% 19 4% 18 4% 11 2% 47

48 OBSZARY PROBLEMOWE I MOŻLIWE USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ KIEROWNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW Co według Pana/i należałoby usprawnić w działaniach lub zmodyfikować w ofercie konkursowej NCN? % wskazań wśród kierowników projektów zakwalifikowanych do finansowania, N=147 (33% z 445) REALIZACJA PROJEKTU BADANIA PODSTAWOWE ETAPY OCENY PROJEKTÓW MŁODZI NAUKOWCY GRUPY DYSCYPLIN/PANELE FINANSOWANIE PROJEKTU OCENA DOROBKU WYMOGI FORMALNE OPIS I WERSJA JĘZYKOWA PROJEKTU OBSŁUGA WNIOSKODAWCÓW INNE RECENZENCI TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW RECENZJE 3% 4% 4% 5% 7% 8% 10% 12% 19% 17% 13% 18% 15% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 48

49 OBSZARY PROBLEMOWE I MOŻLIWE USPRAWNIENIA WSKAZYWANE PRZEZ KIEROWNIKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW Co według Pana/i należałoby usprawnić w działaniach lub zmodyfikować w ofercie konkursowej NCN? % wskazań wśród kierowników projektów niezakwalifikowanych do finansowania, N=298 (67% z 445) REALIZACJA PROJEKTU BADANIA PODSTAWOWE ETAPY OCENY PROJEKTÓW MŁODZI NAUKOWCY GRUPY DYSCYPLIN/PANELE FINANSOWANIE PROJEKTU OCENA DOROBKU WYMOGI FORMALNE OPIS I WERSJA JĘZYKOWA PROJEKTU OBSŁUGA WNIOSKODAWCÓW INNE RECENZENCI TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW RECENZJE 0% 5% 4% 8% 8% 8% 11% 10% 10% 13% 17% 23% 24% 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 49

50 Zespół ds. Analiz i Ewaluacji

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Puszczykowo, marzec 2013r.

Puszczykowo, marzec 2013r. Raport końcowy z badania własnego w ramach projektu AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi Puszczykowo, marzec

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 10/2011 z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo