INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M IDRA 14 P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M kot³y i podgrzewacze

2 Spis treœci 1. UWAGI DLA U YTKOWNIKA PRZEZNACZENIE GRZEJNIKA OZNACZENIE GRZEJNIKA wg normy DANE TECHNICZNE BUDOWA GRZEJNIKA INSTALOWANIE GRZEJNIKA POWIETRZE DO SPALANIA DZIA ANIE GRZEJNIKA U YTKOWANIE GRZEJNIKA URUCHAMIANIE GRZEJNIKA REGULACJA WYDATKU I TEMPERATURY WODY WY CZANIE GRZEJNIKA NIEBEZPIECZEÑSTWO ZAMARZNIÊCIA ZDEJMOWANIE OBUDOWY PRZEGL DY I NAPRAWY KONSERWACJA BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA URZ DZEÑ GAZOWYCH Szanowny Kliencie. Dziêkujemy za wybranie grzejnika wody przep³ywowej Beretta. Z pewnoœci¹ jest to jedno z najlepszych urz¹dzeñ grzewczych na rynku. Instrukcja ta zosta³a przygotowana, aby poprzez uwagi i rady dotycz¹ce instalacji, poprawnego u ytkowania i konserwacji, umo liwiæ pe³ne i prawid³owe wykorzystanie mo liwoœci grzejnika wody przep³ywowej. Zachêcamy do jej uwa nego przeczytania, bowiem tylko w ten sposób podgrzewacz mo e byæ u ytkowany d³ugo i z pe³n¹ satysfakcj¹. Zachowaj tê instrukcjê w celu ewentualnych póÿniejszych konsultacji. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowi¹zuj¹ Polskie Normy i Przepisy. 2

3 1. UWAGI DLA U YTKOWNIKA Instrukcja obs³ugi stanowi integraln¹ czêœæ wyposa enia grzejnika wody przep³ywowej, nale y upewniæ siê czy jest ona na wyposa eniu urz¹dzenia, tak e w przypadku odsprzeda y innemu w³aœcicielowi lub przeprowadzki, tak aby zawsze mog³a byæ wykorzystana przez u ytkownika, instalatora lub Autoryzowany Serwis Beretta. Instalacja grzejnika wody przep³ywowej oraz jakiekolwiek dzia³ania serwisowe lub konserwacyjne musz¹ byæ wykonywane przez Autoryzowany Serwis Beretta. Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce czy automatyka regulacyjna, mog¹ byæ modyfikowane wy³¹cznie przez producenta lub importera. Niew³aœciwa instalacja mo e prowadziæ do wypadków oraz strat materialnych, wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialnoœæ producenta/ importera za szkody wynik³e z b³êdnej instalacji lub u ytkowania, b¹dÿ nieprzestrzegania wskazañ producenta. Podgrzewacz powinien byæ pod³¹czony do instalacji gazowej i do sieci wodoci¹gowej zgodnie ze swoimi w³aœciwoœciami i moc¹. Zabrania siê u ywania urz¹dzenia do innych celów ni tu wymienione. Powinny byæ stosowane wy³¹cznie oryginalne czêœci zamienne. Po rozpakowaniu nale y upewniæ siê czy urz¹dzenie nie jest uszkodzone. Elementy opakowania (karton, woreczki plastikowe, styropian, itp.) nie powinny byæ dostêpne dla dzieci jako Ÿród³o ewentualnego zagro enia. W przypadku d³u szej nieobecnoœci zamkn¹æ dop³yw gazu. W przypadku przewidywanego zagro enia zamarzaniem opró niæ kocio³ z wody. W przypadku uszkodzenia i/lub nieprawid³owego funkcjonowania urz¹dzenia, nale y je wy³¹czyæ, powstrzymuj¹c siê od jakiejkolwiek próby napraw Czuj¹c zapach gazu: - nie nale y u ywaæ prze³¹czników elektrycznych, telefonu lub jakiegokolwiek przedmiotu mog¹cego wywo³aæ iskrê. - nale y natychmiast otworzyæ drzwi i okna - zamkn¹æ centralny zawór gazu lub butli, wezwaæ technika Absolutnie zabrania siê zatykaæ szmatami, papierem lub czymkolwiek otworu wentylacyjnego w pomieszczeniu, gdzie znajduje siê podgrzewacz. Nie zostawiaæ pojemników i substancji ³atwopalnych w pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest podgrzewacz. Aby lepiej wykorzystaæ urz¹dzenie nale y pamiêtaæ, e: - okresowe przemycie wod¹ z detergentem, oprócz poprawy wygl¹du, zabezpiecza je przed korozj¹; - w przypadku zabudowania grzejnika wody przep³ywowej wewn¹trz mebla nale y zostawiæ po bokach przynajmniej 5 cm dla wietrzenia i konserwacji, a pozosta³e wymagania powinny byæ zgodne z przepisami obowi¹zuj¹cymi w Polsce; 2. PRZEZNACZENIE GRZEJNIKA. Gazowy grzejnik wody przep³ywowej s³u y do podgrzewania bie ¹cej wodoci¹gowej wody u ytkowej (pitnej). Strumieñ wody przep³ywaj¹cej przez grzejnik jest dostosowany do zapotrzebowania wody w gospodarstwie domowym: nape³nianie wanien, mycie w umywalkach, zlewozmywakach itp. Grzejnik jest urz¹dzeniem typu B, zatem musi byæ przy³¹czony do przewodu spalinowego w œcianie budynku odprowadzaj¹cego spaliny ponad dach budynku, pod dzia³aniem ci¹gu naturalnego (grawitacyjnego). Ka dy grzejnik jest przystosowany do spalania tylko jednego rodzaju gazu podanego na tabliczce znamionowej i w karcie gwarancyjnej. Przestawienie na inny rodzaj gazu powinno byæ wykonane zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji przestawiania przez Autoryzowany Serwis Beretta. 3. OZNACZENIE GRZEJNIKA - wg norm: IDRA 11P-GGWP-17,4 -B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M IDRA 14P-GGWP-24,4 -B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M Opis oznaczników: GGWP - Gazowy Grzejnik Wody Przep³ywowej. IDRA 11P - 17,4 - moc (wydajnoœæ) cieplna grzejnika w kw IDRA 14P - 24,4 - moc (wydajnoœæ) cieplna grzejnika w kw B1 - urz¹dzenie typu B1: przy³¹czane do przewodu spalinowego z ci¹giem naturalnym. II - przystosowany do spalania wiêcej ni jednej grupy lub podgrupy gazu tzn. podgrupy II35 (gaz ziemny GZ-35), II50 (gaz ziemny GZ-50), IIIB;C (propan - butan techniczny - mieszanina B i propan techniczny - mieszanina C). x - z wymian¹ czêœci przy przestawieniu na inny rodzaj gazu. ip zasilanie iskrowo - piezoelektryczne Zc - zabezpieczenie przed cofaniem spalin (wyp³ywem do pomieszczenia) w przypadku braku lub s³abego ci¹gu kominowego. P2 - normalnociœnieniowy, o zakresie ciœnienia wody od 0,6 do 6,0 bar. PN-87/M Polska Norma: Gazowe grzejniki wody przep³ywowej. Wymagania i badania. 3

4 4. Dane techniczne IDRA 11P i 14P Parametr Jednostka IDRA 11 P IDRA 14 P Znamionowa moc cieplna grzejnika(wydajnoœæ cieplna) kw 17,4 24,4 * kcal/min kcal/godz Moc cieplna u ytkowa minimalna kw ,0 Moc cieplna palnika g³ównego (obci¹ enie cieplne) maks. kw 20,3 28,3 ** kcal/min kcal/godz Moc cieplna palnika g³ównego (obci¹ enie cieplne) min kw 10,7 13 Moc cieplna palnika zapalaj¹cego kw ok. 0,13 Ciœnienie wody (roboczy zakres) MPa bar 0,06-0,6 0,6-6 Znamionowy strumieñ wody l/min *** Zakres poboru wody przy ustawieniu regulatora wody na przep³yw pe³ny i d³awieniu zaworem czerpalnym l/min Przyrost temperatury wody przy ustawieniu regulatora na maksymalny przep³yw wody T C ok. 25 Zmniejszony strumieñ wody l/min ok. 5 ok.7 Zakres poboru wody przy ustawieniu regulatora na przep³yw zmniejszony i d³awieniu zaworem czerpalnym l/min 2, Przyrost temperatury wody przy ustawieniu regulatora na przep³yw zmniejszony T C ok. 50 Ciœnienie w palniku przy: GZ-50 kpa 1,3 mbar 13 GZ-35 kpa 0,45 0,40 mbar 4,5 4,0 Propano-butanie/ propanie kpa 3,2 mbar 32 Maksymalne zu ycie gazu: Propano-butanu/propanu kg/godz 1,7 2,2 GZ-50 GZ-35 m 3 /godz m 3 /godz 2,2 2,9 3,2 3,5 Œrednica dyszy: 0,30 - palnika g³ównego GZ-35 1,8 (12 szt) 1,8 (16 szt) - palnika zapalaj¹cego GZ-35 mm 0,50 - palnika zapalaj¹cego GZ-35- palnika g³ównego 0,71 (12szt) 0,71 (16szt) propan-butan/propan - palnika zapalaj¹cego - propan-butan/propan 0,18 - palnika g³ównego GZ-50 - palnika zapalaj¹cego GZ-50 1,15 (12 szt) 1,15 (16 szt) Króciec przy³¹czeniowy gazu 1/2 na 3/4 (z³¹czka) Króciec przy³¹czeniowy wody: -zimniej ciep³ej mm 1/2 1/2 Œrednica przy³¹cza do odprowadzania spalin mm 110/130 Sprawnoœæ cieplna % 87 Wymiary grzejnika Wysokoœæ Szerokoœæ mm G³êbokoœæ Masa Grzejnika: Bez opakowania kg 13,5 15,5 * dla GZ 35-22,7 kw ** dla GZ 35-26,4 kw *** dla GZ

5 PODSTAWOWE PARAMETRY STOSOWANYCH GAZÓW Liczba Wobbego Grupa gazu Podgrupa Gazu Ciep³o spalania Wartoœæ opa³owa Ciœnienie Znamionowa Zakres wartoœci œrednie œrednie przy³¹czeniowe - - MJ/m 3 kpa GZ ,9 35,2 2,0 +0,5-0,4 II gazy ziemne GZ ,5-37,5 28,5 25,8 1,3 +0,3 Propan-butan MJ/kg III gazy Propan p³ynne techniczny - - 3,6 (mieszanina BiC) 49,9 45,6-0,25 5. BUDOWA GRZEJNIKA. Widok zewnêtrzny grzejnika, jego wymiary zewnêtrzne i po³o enie przy³¹czy pokazano na rysunkach nr 1 i 2. W zespole wodnym grzejnika znajduje siê regulator ciœnienia wody, którego zadaniem jest utrzymanie sta³ego przep³ywu wody przy zmianach ciœnienia w instalacji wodoci¹gowej wody zimnej. W zespole gazowym znajduje siê regulator ciœnienia gazu, którego zadaniem jest zapewnienie sta³ych warunków zasilania palnika (strumienia gazu) niezale nie od zmian ciœnienia gazu w instalacji gazowej. Utrzymanie sta³ego przep³ywu wody przy równoczesnym utrzymaniu sta³ego przep³ywu gazu zapewnia stabiln¹ pracê. ø 110/ Ø a b a 400 b 275 Rys.1. Widok zewnêtrzny grzejnika Idra 11 P: a) z przodu, b) z boku. wymiary podano w mm. Rys.2. Widok zewnêtrzny grzejnika Idra 14 P: a) z przodu, b) z boku. wymiary podano w mm. 5

6 Zespó³ gazowy jest wyposa ony w samoczynny zawór regulacji przep³ywu gazu, tzw. zawór modulacji p³omienia, który przy regulacji zaworem czerpalnym, reguluje wielkoœæ strumienia gazu (wielkoœæ p³omienia), odpowiednio do wielkoœci strumienia pobieranej wody ciep³ej. Zadaniem tego zaworu jest odpowiednie zmniejszanie lub zwiêkszanie przep³ywu gazu, je eli zostaje zmniejszony lub zwiêkszony pobór wody przy domykaniu lub otwieraniu zaworu czerpalnego. Grzejnik ma przerywacz ci¹gu i króciec s³u ¹cy pod³¹czeniu do przewodu spalinowego w œcianie budynku. Spaliny z grzejnika s¹ odprowadzane do przewodu rur¹ o œrednicy 130 mm i dalej, ponad dach budynku. Na przerywaczu ci¹gu jest za³o ony czujnik ci¹gu kominowego, którego zadaniem jest odciêcie dop³ywu gazu do palnika, je eli ci¹g w przewodzie jest za s³aby i nie odci¹ga ca³ych spalin do przewodu spalinowego. Jest to zabezpieczenie przed wyp³ywem (cofaniem) spalin do pomieszczenia i zatruciem u ytkownika. Chwilowy, krótkotrwa³y brak ci¹gu kominowego nie powinien zak³ócaæ normalnej pracy grzejnika. Zabrania siê wprowadzania jakichkolwiek zmian lub od³¹czenia zabezpieczenia przed cofaniem spalin. W przypadku uszkodzenia urz¹dzenia lub nieprawid³owego dzia³ania nale y wezwaæ Autoryzowany Serwis Beretta. 6. INSTALOWANIE GRZEJNIKA. 14,5 260 = = 14,5 313 = = Rys.3. Po³o enie otworów na haki (widok od ty³u) Idra 11P B A A - przy³¹cze wody zimnej. 60 B - przy³¹cze wody ciep³ej. (Wymiary na rys. 3 i 4 podano w mm.) 60 Rys.4. A - przy³¹cze wody zimnej. Po³o enie otworów na haki B - przy³¹cze wody ciep³ej. (Wymiary na rys. 3 i 4 podano w mm.) (widok od ty³u) Idra 14P B A Decyduj¹cym czynnikiem bezpieczeñstwa u ytkowania grzejnika jest zainstalowanie urz¹dzenia zgodnie z przepisami. Przepisy podaj¹ce podstawowe wymagania dla warunków (w tym warunki instalowania grzejników) s¹ zawarte w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. R.P Nr 10 poz. 46 z dnia 8 lutego 1995r. wraz z póÿniejszymi zmianami). Grzejniki mog¹ byæ umieszczone tylko w pomieszczeniach nie przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi. Przewód spalinowy w œcianie budynku, do którego maj¹ byæ odprowadzane spaliny powinien byæ przed zainstalowaniem sprawdzony przez Zak³ad Kominiarski. Grzejnik jest przewidziany do zawieszenia na œcianie.rozmieszczenie otworów w œcianie tylnej grzejnika s³u ¹cych do zawieszenia go na hakach pokazano na rysunkach 3 i 4. Grzejnik nie powinien byæ zawieszony nad kuchni¹ gazow¹ lub podobnym urz¹dzeniem, aby nie osadza³y siê na nim zanieczyszczenia. W celu umo liwienia dostêpu do obs³ugi grzejnika nale y wokó³ niego pozostawiæ woln¹ przestrzeñ co najmniej tak¹ jak na rysunku 5. 6

7 25 25 Na instalacji gazowej przed grzejnikiem zaleca siê stosowaæ zawór odcinaj¹cy. Podejœcie instalacji wody zimnej zakoñczyæ zaworem. Zaleca siê stosowanie przy³¹czy umo liwiaj¹cych kompensowanie niedok³adnoœci wykonania instalacji. Mo na wykonaæ przegubowe podejœcie z³¹czek instalacyjnych. Nie wolno napinaæ instalacji!! Podejœcie zimnej wody zakoñczyæ zaworem przelotowym prostym lub k¹towym. Zaleca siê stosowanie przy³¹czy umo liwiaj¹cych kompensowanie sposobu wykonania instalacji. Nie wolno napinaæ instalacji!! Uszkodzenie grzejnika lub instalacji spowodowane wadliwym przy³¹czeniem nie podlega reklamacji z tytu³u gwarancji udzielanej na grzejnik. 200 Rys.5. Rys.5. Najmniejsze odleg³oœci do obs³ugi grzejnika. Na instalacji gazowej przed grzejnikiem zaleca siê stosowaæ zawór odcinaj¹cy. 7. POWIETRZE DO SPALANIA. W celu zapobiegania korozji czêœci grzejnika (g³ównie nagrzewnicy i przewodów spalinowych) nale y zwracaæ uwagê, aby powietrze dop³ywaj¹ce do spalania nie zawiera³o sk³adników aktywnych sprzyjaj¹cych korozji. Szczególnie aktywne s¹ zwi¹zki chlorowców (zawieraj¹ce chlor, fluor) znajduj¹ce siê w rozpuszczalnikach, farbach, klejach, aerozolach i ró nych domowych œrodkach do czyszczenia. Nie nale y przechowywaæ takich œrodków w pomieszczeniach z grzejnikiem, lub w s¹siednich pomieszczeniach. Aby nie powodowaæ pogorszenia jakoœci spalania i zabrudzenia (szczególnie sadz¹) czêœci grzejnika, powietrze dostarczane do spalania nie powinno byæ zanieczyszczone, a p³omieñ na palniku powinien byæ niebieski, nie powinien byæ ó³ty, kopc¹cy. Pomieszczenie, w którym pracuje grzejnik powinno byæ utrzymywane w czystoœci. 8. DZIA ANIE GRZEJNIKA IDRA 11P i 14P Grzejniki s³u ¹ do szybkiego dostarczania gor¹cej wody. Pobranie wody mo e odbywaæ siê przez dowolne zawory czerpalne. Gdy jest potrzebna gor¹ca woda nale y otworzyæ zawór czerpalny ciep³ej wody. Wówczas zapala siê samoczynnie palnik zapalaj¹cy, potem palnik g³ówny, po krótkim czasie palnik zapalaj¹cy gaœnie, a pozostaje zapalony tylko palnik g³ówny i woda przep³ywaj¹ca przez grzejnik ogrzewa siê. Po zamkniêciu przep³ywu wody (zaworu czerpalnego) p³omieñ palnika g³ównego gasi siê i oba palniki pozostaj¹ nie zapalone do czasu kolejnego otwarcia zaworu czerpalnego ciep³ej wody i poboru wody. Grzejniki IDRA 11P i 14P s¹ urz¹dzeniami o samoczynnie i proporcjonalnie zmieniaj¹cej siê mocy (maj¹ samoczynny zawór modulacji gazu), to znaczy mog¹ dostosowaæ zu ycie gazu (modulacjê p³omienia) do wymaganych poborów wody. To pozwala na utrzymanie sta³ej temperatury wody ciep³ej wyp³ywaj¹cej z grzejnika, przy ró nych wielkoœciach strumienia wody. Grzejniki te, w odró nieniu od tradycyjnych grzejników pozwalaj¹ na pracê przy mniejszych natê eniach przep³ywu wody, ustawianych zaworem czerpalnym. Urz¹dzenia te nadaj¹ siê szczególnie do instalacji z nowoczesnymi bateriami mieszalnikowymi lub termostatycznymi. Elementy roboczej regulacji w grzejniku pokazano na rys.6, na którym oznaczono: A - wziernik do obserwacji p³omienia B - pokrêt³o regulatora strumienia gazu C - pokrêt³o regulatora przep³ywu strumienia wody D pokrêt³o regulatora przep³ywu (temperatury) wody 7

8 9. U YTKOWANIE GRZEJNIKA. Przed u ytkowaniem nale y sprawdziæ, czy wszystkie zawory przed grzejnikiem s¹ zamkniête, czy grzejnik lub przy³¹cza nie s¹ uszkodzone, czy bateria znajduje siê w pojemniku i czy nie jest zu yta. A - wziernik, B - regulator strumienia gazu, C - przycisk zapalacza piezo, A B MAX MIN OFF C D - regulator strumienia wody MAX MIN OFF Idrabagno AP Rys.6. Elementy regulacji w grzejniku (widok z przodu). C 9.1. Uruchamianie grzejnika. Rys.6. D Czynnoœci przy uruchamianiu: * Otworzyæ zawór przelotowy na instalacji wody zimnej przed grzejnikiem. * Otworzyæ kurek odcinaj¹cy na instalacji gazowej przed grzejnikiem (lub na butli z gazem). * Ustawiæ pokrêt³o B (rys.6) regulatora gazu w pozycji du y p³omieñ (MAX). * Wcisn¹æ do oporu pokrêt³o B trzymaj¹c wciœniête przycisn¹æ przycisk C z zapalaniem piezo Gaz dop³ywaj¹cy do palnika zapalaj¹cego powinien zapaliæ siê od iskry. Je eli nie chce siê zapaliæ powtórnie wcisn¹æ przycisk C. Po zapaleniu siê palnika zapalaj¹cego trzymaæ nadal wciœniête pokrêt³o B przez sekund, potem zwolniæ przycisk, palnik powinien pozostaæ zapalony. Od tej chwili grzejnik mo e dostarczaæ gor¹c¹ wodê na ka de yczenie. Otwarcie zaworu czerpalnego ciep³ej wody i pobór wody powoduje zapalenie siê palnika g³ównego, do czasu zamkniêcia zaworu czerpalnego (przerwania poboru wody). Po zamkniêciu zaworu czerpalnego po zakoñczonym pobieraniu gor¹cej wody palniki nie pal¹ siê i grzejnik jest gotowy do dalszej pracy. Niezamierzone zgaœniêcie p³omienia lub wyp³yw spalin do pomieszczenia w czasie pracy grzejnika spowoduje zadzia³anie zaworu zabezpieczenia przeciwwyp³ywowego, które zamknie dop³yw gazu do palnika i grzejnik zastanie unieruchomiony. Aby grzejnik ponownie uruchomiæ, nale y przewietrzyæ pomieszczenie i powtórzyæ wy ej opisane czynnoœci uruchamiania Regulacja wydatku i temperatury wody. Grzejniki s¹ przeznaczone do pracy przy normalnym ciœnieniu wody. Wyposa one s¹ w regulator przep³ywu (temperatury) wody z regulacj¹ ci¹g³¹. Je eli pokrêt³o D regulatora jest obrócone do oporu w lewo (pozycja - ), to otrzymuje siê pe³ny strumieñ wody o najni szej temperaturze, je eli do koñca w prawo (pozycja + ) - zmniejszony strumieñ wody (do ok. po³owy strumienia pe³nego) o najwy szej temperaturze. Przy ustawieniu regulatora wody w po³o eniach poœrednich przyrosty temperatury wody zmieniaj¹ siê proporcjonalnie do poborów wody. Zmniejszaj¹c pokrêt³em D strumieñ wody od ok.11 l/min do ok.5 l/min dla Idry 11P lub od ok. 14l/min. do ok.7l/min. dla Idry 14 P, temperatura wyp³ywaj¹cej z grzejnika wody bêdzie ros³a od ok. 40 C do ok. 65 C (przy temperaturze wody dop³ywaj¹cej 15 C). Iloœæ wody mo na równie regulowaæ zaworem czerpalnym przy dowolnym po³o eniu pokrêt³a regulatora wody w grzejniku. Wówczas temperatura (przyrost temperatury) wody wyp³ywaj¹cej jest w przybli eniu sta³a i zale na od po³o enia rêcznego regulatora wody w grzejniku. W tym przypadku zawór gazu dostarcza do palnika iloœæ gazu proporcjonaln¹ do iloœci wody wyp³ywaj¹cej. Regulacjê strumienia wody zaworem czerpalnym wykonuje siê przy po³o eniu regulatora wody w grzejniku na przep³yw zmniejszony; mo na wtedy zmniejszaæ pobór wody do ok. 2,5 l/min; wtedy przyrost temperatury wody t bêdzie w przybli eniu sta³y (ok. 50 C), a wyp³ywaj¹ca woda bêdzie mia³a temperaturê ok. 65 C (przy temperaturze wody dop³ywaj¹cej 15 C). 8

9 Grzejnik ma rêczny regulator wydatku gazu pe³ni¹cy rolê rêcznego regulatora temperatury wody, niezale nie od wielkoœci poboru wody. Zmieniaj¹c po³o enie pokrêt³a B regulatora gazu od MAX (po³o enie do koñca w lewo) do MIN (po³o enie œrodkowe) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zmienia siê obci¹ enie cieplne grzejnika od 100% do ok. 50 % obci¹ enia pe³nego i równoczeœnie odpowiednio zmienia siê (maleje) temperatura wody wyp³ywaj¹cej z grzejnika (od najwy szej do najni szej mo liwej do uzyskania); Mo na tym sposobem zmniejszyæ przyrost temperatury wody przep³ywu pe³nego z ok. 25 C do ok. 12,5 C, a przep³ywu zmniejszonego z ok. 50 C do ok. 25 C. Mo liwe do uzyskania zakresy regulacji temperatury bêd¹ zale a³y równie od temperatury wody dop³ywaj¹cej. Zale noœæ poboru i temperatury wody przy ustawieniu pokrêt³a rêcznego regulatora przep³ywu gazu B na MAX (rys.6) przedstawiono na rys.7 dla Idry 11P i rys. 8 dla Idry 14P. Idra 11 P Idra 14 P lt/1 l/min lt/1 l/min 11 B 14 B B1 B1 5 A1 2,5 A 7 A1 2,5 A T C pokrêt³o Selettore T C Selettore pokrêt³o Rys.7. Rys.8. Przy pomocy pokrêt³a regulatora przep³ywu wody D (rys.6) jest mo liwe wstêpne ustalenie temperatury T wody wyp³ywaj¹cej z grzejnika (T = t + t wody zimnej z sieci). Przyk³ad odczytania wykresu np. dla Idry 11P * ¹dana temperatura ciep³ej wody T = 50 C, wiêc przyrost temperatury t = 35 C (50 C-15 C sieæ), * od punktu t = 35 C przeprowadziæ pionow¹ liniê do przeciêcia siê z dwiema krzywymi zakresu pracy, * zaznaczyæ punkty A i B, * odszukaæ na rzêdnej minimalny przep³yw wody A1 i maksymalny B1 w l/min. W zaznaczonym zakresie przep³ywu od A1 do B1 wstêpnie wybrana temperatura wody w czasie pracy grzejnika pozostanie sta³a przy zmiennych poborach, regulowanych zaworem czerpalnym Wy³¹czanie grzejnika. Grzejnik zostaje wy³¹czony, je eli pokrêt³o regulatora gazu B ustawi siê w pozycji OFF (rys.6). Je eli przewiduje siê nie u ywanie grzejnika przez d³u szy czas, nale y zamkn¹æ rêczny zawór odcinaj¹cy gaz przed grzejnikiem, lub w przypadku zasilania gazem p³ynnym - zawór na butli z gazem. 10. NIEBEZPIECZEÑSTWO ZAMARZNIÊCIA. Je eli istnieje mo liwoœæ, e w pomieszczeniu, w którym grzejnik jest zainstalowany temperatura mo e spaœæ poni ej zera, koniecznie nale y opró niæ grzejnik ze wszystkiej znajduj¹cej siê w nim wody. W tym celu nale y zamkn¹æ kurek na dop³ywie wody zimnej i spuœciæ wodê z grzejnika, odkrêcaj¹c korek w zespole wodnym, w miejscu pokazanym strza³k¹ na rys.9 Rys.9. 9

10 11. ZDEJMOWANIE OBUDOWY - rys.10 Aby zdj¹æ obudowê nale y: * zdj¹æ pokrêt³o regulatora wody B, * zdj¹æ pokrêt³o regulatora gazu A, * przyci¹gn¹æ obudowê do przodu, * unieœæ obudowê w górê w celu uwolnienia z górnych zaczepów, Aby ponownie za³o yæ obudowê nale y wykonaæ wy ej wymienione czynnoœci w kolejnoœci odwrotnej. Aa Bb Rys PRZEGL DY I NAPRAWY NIESPRAWNOŒCI GRZEJNIKA OBJAWY PRZYCZYNY SPOSÓB POSTÊPOWANIA Brak iskry Przewód elektrody od³¹czony. Po³¹czyæ. Elektroda od³¹czona. Wymieniæ. Za ma³e ciœnienie wody. Sprawdziæ instalacjê wodn¹, ustawiæ pokrêt³o regulatora wody na ma³y przep³yw. Membrana uszkodzona. Wymieniæ. Œruba regulacyjna zablokowana. Wykrêciæ, wyczyœciæ. Palnik zapalaj¹cy nie zapala Zatkana dysza palnika zapalaj¹cego. Oczyœciæ dmuchaj¹c; siê od iskry Wyregulowaæ. Brak Zasilania gazem. Otworzyæ gaz. Przy zasilaniu z butli wyregulowaæ, w razie potrzeby wymieniæ reduktor. Uszkodzone zabezpieczenie kontroli p³omienia. Wyregulowaæ. Zapowietrzona instalacja gazowa. Odpowietrzyæ Palnik zapalaj¹cy po zapaleniu Uk³ad zabezpieczenia nie dzia³a Sprawdziæ naprawiæ / wymieniæ gaœnie (temperatura lub magnes uszkodzone) Palnik zapalaj¹cy zapalony, Niskie ciœnienie wody Regulator strumienia wody ustawiæ na ma³y jednak nie zapala siê palnik g³ówny przep³yw (do oporu w prawo) Uszkodzona membrana Wymieniæ Nie gaœnie palnik g³ówny po Popychacz zespo³u wodnego zablokowany Rozebraæ, wyczyœciæ, ewentualnie zakrêceniu wody ciep³ej w pozycji otwarty. wymieniæ. Zawór gazowy zablokowany w pozycji otwarty. Rozebraæ, wyczyœciæ, ewentualnie wymieniæ. Zabrudzony zawór gazu. Sprawdziæ, wyczyœciæ. Nieprawid³owe dzia³anie reduktora przy Wyregulowaæ reduktor lub wymieniæ. zasilaniu z butli. eberka palnika brudz¹ Z³y ci¹g kominowy, zakurzone otoczenie Sprawdziæ przewody spalinowe. siê w krótkim czasie ó³ty p³omieñ. Za du e zu ycie gazu. Sprawdziæ rodzaj gazu. Wyczyœciæ palnik. Woñ gazu Nieszczelnoœæ na instalacji doprowadzaj¹cej Przewietrzyæ pomieszczenie i usun¹æ lub w grzejniku nieszczelnoœæ ( na instalacji lub w grzejniku) Woñ spalin Zatkany odp³yw spalin. Sprawdziæ przewody spalinowe. Za du e zu ycie gazu. Sprawdziæ, wyregulowaæ zu ycie gazu. 10

11 13. KONSERWACJA Aby zapewniæ d³ugie u ytkowanie i sprawnoœæ grzejnika wody przep³ywowej, konieczne jest poddawanie go regularnym przegl¹dom. Czêstoœæ przegl¹dów zale y od warunków pracy, instalacji i u ytkowania jednak przyjmuje siê za wskazane coroczne kontrole przez Autoryzowany Serwis Beretta. Wczeœniejsze zaplanowanie przegl¹du pozwoli oszczêdziæ czas i pieni¹dze. Nale y pamiêtaæ, e wszelkie dzia³ania na podgrzewaczu mo e podejmowaæ tylko Autoryzowany Serwis Beretta. UWAGA: Przed podjêciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia grzejnika wody przep³ywowej nale y odci¹æ dop³yw gazu KONSERWACJA OKRESOWA Normalnie przewidywane s¹ nastêpuj¹ce czynnoœci konserwacyjne: - czyszczenie palnika - czyszczenie wymiennika ciep³a - sprawdzenie i czyszczenie rur - sprawdzenie ci¹gu kominowego - kontrola wygl¹du zewnêtrznego grzejnika wody przep³ywowej - kontrola zapalania, gaszenia i funkcjonowania grzejnika wody przep³ywowej - kontrola szczelnoœci wody i gazu - kontrola zu ycia gazu na mocy maksymalnej i minimalnej - sprawdzenie zabezpieczeñ przy braku gazu - czyszczenia paneli dokonywaæ wy³¹cznie wod¹ z myd³em, nie czyœciæ paneli i innych czêœci rozpuszczalnikiem 13.2 KONSERWACJA SPECJALNA Jest to przywrócenie dzia³ania grzejnika wody przep³ywowej do zasad przewidzianych przez producenta np. po uszkodzeniu. Normalnie przewidziane s¹ nastêpuj¹ce czynnoœci: 1 przegl¹d czêœci i zespo³ów 2 naprawa czêœci 3 wymiana elementu Czynnoœci te (pkt i 13.2 Instrukcji) wykonuje Autoryzowany Serwis Beretta za pomoc¹ specjalnych œrodków i narzêdzi OBS UGA GWARANCYJNA Obs³uga gwarancyjna jest realizowana zgodnie z warunkami okreœlonymi w karcie gwarancyjnej. Je eli w okresie gwarancyjnym wyst¹pi¹ usterki w pracy grzejnika wody przep³ywowej nale y wezwaæ Autoryzowany Serwis Beretta OBS UGA POGWARANCYNA Obs³uga pogwarancyjna, w tym m.in. punkty 13.1 i 13.2 niniejszej instrukcji jest œwiadczona poprzez Autoryzowany Serwis Beretta, który dysponuje ca³ym asortymentem czêœci zamiennych. UWAGA: Wszelkie czynnoœci naprawcze i konserwacyjne wykonywane przez u ytkownika lub inne nieuprawnione osoby mog¹ prowadziæ do wypadków lub strat materialnych, a prowadzone w okresie gwarancyjnym pozbawi¹ uprawnieñ wynikaj¹cych z karty gwarancyjnej. 11

12 14. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA URZ DZEÑ GAZOWYCH ZASADY OGÓLNE Te urz¹dzenia gazowe, które s¹ dopuszczone do uÿytkowania i oznaczone znakiem bezpieczeñstwa B s¹ bezpieczne, jeÿeli uÿywa siê je zgodnie z przeznaczeniem i przestrzega ogólnych zasad uÿytkowania urz¹dzeñ gazowych. Przede wszystkim naleÿy pamiêtaæ, Ÿe ulatniaj¹cy siê gaz palny grozi wybuchem i poÿarem, oraz o tym, Ÿe kaÿde urz¹dzenie gazowe zuÿywa powietrze do spalania gazu i wydziela spaliny zawieraj¹ce substancje szkodliwe dla zdrowia cz³owieka. Dlatego teÿ naleÿy dbaæ o stan techniczny uÿytkowanych urz¹dzeñ gazowych, a w czasie ich pracy umoÿliwiaæ swobodny dop³yw powietrza i odp³yw spalin. Dop³yw powietrza jest konieczny zarówno do spalania gazu, jak i do przewietrzania pomieszczenia. KaŸde pomieszczenie, w którym jest zaistalowane urz¹dzenie gazowe musi mieæ zapewnione przewietrzanie, tj. otwory lub szczeliny do dop³ywu œwieÿego powietrza oraz otwór do przewodu wywiewnego (z kratk¹), s³uÿ¹cy do odprowadzania zuÿytego powietrza. Nie wolno robiæ nic, co zak³óci³oby odp³yw spalin lub wietrzenie. Wszystkie urz¹dzenia gazowe musz¹ mieæ odprowadzenie spalin rur¹ do przewodu spalinowego w œcianie i dalej ponad dach budynku. Nie wolno dopuszczaæ do wyp³ywu spalin do wnêtrza pomieszczeñ mieszkalnych. Bez odprowadzenia spalin dopuszcza siê tylko palniki do gotowania i piekarniki kuchni domowych. NaleŸy wówczas pamiêtaæ, aby nie dopuszczaæ do nadmiernego wzrostu stêÿenia spalin w powietrzu pomieszczenia i do wdychania takiej mieszaniny. OSTRZE ENIA! Nieprawid³owe, niezgodne z instrukcj¹ uÿytkowania obchodzenie siê z urz¹dzeniem gazowym moÿe spowodowaæ z³e spalanie gazu, mog¹ce doprowadziæ do jego uszkodzenia lub wyp³ywu gazu palnego do otoczenia. To moÿe staæ siê przyczyn¹ wypadku, np. wybuchu, poÿaru lub zatrucia osób znajduj¹cych siê w pobliÿu urz¹dzenia gazowego. Ulatniaj¹cy siê gaz lub spaliny stanowi¹ zagroÿenie dla zdrowia i Ÿycia ludzi. Gaz mieszaj¹cy siê z powietrzem, oprócz zagroÿenia wybuchem i poÿarem, powoduje zmniejszenie zawartoœci tlenu w powietrzu i przy wiêkszych stêÿeniach powoduje duszenie. Wystêpuj¹ objawy niedotlenienia. Spaliny zawieraj¹ tlenek wêgla, który powoduje zatrucie objawiaj¹ce siê szumem w uszach, ociêÿa³oœci¹, przyœpieszonym têtnem, zawrotami g³owy, wymiotami, ogólnym os³abieniem i utrat¹ przytomnoœci. W przypadku zatrucia naleÿy udzieliæ choremu pierwszej pomocy i wezwaæ pogotowie ratunkowe. POSTÊPOWANIE PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY: wynieœæ chorego na œwieÿe powietrze, rozpi¹æ odzieÿ, u³atwiæ oddychanie, podaæ do w¹chania œrodki trzeÿwi¹ce, np. amoniak, w przypadku, gdy chory straci³ przytomnoœæ i nie oddycha, naleÿy zastosowaæ sztuczne oddychanie, chorego okryæ kocem i nie pozwalaæ mu zasn¹æ, nieustannie dozorowaæ chorego aÿ do przybycia lekarza GDY UCHODZI GAZ! Obecnoœæ gazu w pomieszczeniu lub w pobliÿu urz¹dzenia gazowego moÿna rozpoznaæ po charakterystycznym zapachu obecnego w gazie nawaniacza. Postêpowanie w razie stwierdzenia zapachu gazu: ZAMKN Æ kurki (lub zawory) doprowadzaj¹ce gaz do urz¹dzenia (palników), lub zawór na butli z gazem, jeÿeli urz¹dzenie jest zasilane z butli. JeŸeli by³y zamkniête, to zamkn¹æ takÿe kurki na instalacji przed urz¹dzeniem lub przed gazomierzem albo kurek g³ówny przed budynkiem. NIE WOLNO zapalaæ otwartego ognia, np. zapa³ek, zapalniczek, wchodziæ z zapalonym papierosem. NIE WOLNO za³¹czaæ lub wy³¹czaæ odbiorniki elektryczne oraz uÿywaæ inne urz¹dzenia elektryczne lub mechaniczne powoduj¹ce powstawanie iskry elektrycznej lub udarowej. ZGASIÆ otwarte Ÿród³o ognia. Za³¹czone urz¹dzenia elektryczne wy³¹czyæ tylko wtedy, jeÿeli istnieje zagroÿenie zapalenia siê od nich gazu, np. mocno nagrzana kuchenka elektryczna. OTWORZYÆ okna i PRZEWIETRZYÆ pomieszczenie. JeŸeli gaz uchodzi z nieszczelnego zaworu butli z gazem, natychmiast ZAMKN Æ zawór, od³¹czyæ butlê i WYNIEŒÆ j¹ na zewn¹trz budynku. NIE WOLNO uÿywaæ ognia w celu ustalenia miejsca nieszczelnoœci instalacji gazowej. Sprawdziæ stan urz¹dzenia. W razie potrzeby WEZWAÆ pogotowie gazowe. 12

13 14.3. BEZPIECZEÑSTWO PRZECIWPO AROWE W pomieszczeniach, w których s¹ uÿywane urz¹dzenia gazowe oraz w s¹siednich pomieszczeniach ze wspóln¹ wentylacj¹, nie wolno przechowywaæ lub uÿywaæ materia³ów ³atwopalnych, np. lakiery, rozpuszczalniki, chemiczne œrodki do czyszczenia. UWAGA! Aerozole na butanie (tzw. ekologiczne) nieszczelne lub uÿywane w zbyt duÿych iloœciach w pobliÿu urz¹dzeñ gazowych lub iskrz¹cych mog¹ groziæ wybuchem i poÿarem! - Stolarkê, palne wyk³adziny œcienne, meble, zas³ony, firanki itp. przedmioty ³atwopalne zabrania siê umieszczaæ w pobliÿu urz¹dzeñ gazowych lub przewodów odprowadzanie spalin. NaleŸy zachowaæ bezpieczne odleg³oœci. - Do zapalania palników nie uÿywaæ papieru. - Nie wolno k³aœæ szmat i przedmiotów ³atwopalnych na otworach lub przewodach odp³ywu spalin z urz¹dzeñ. - W pobliÿu urz¹dzeñ, a szczególnie z palnikami otwartymi i przy przewodach spalinowych nie wolno suszyæ ubrañ i innych przedmiotów palnych. - W razie zapalenia siê gazu uchodz¹cego z nieszczelnego zaworu butli NALE Y na butlê narzuciæ mokry koc w celu st³umienia ognia, a nastêpnie moÿna polewaæ go wod¹ w celu ostudzenia butli i umoÿliwienia zakrêcenia zaworu. - Butlê nieszczeln¹ i niesprawn¹ naleÿy wynieœæ na otwart¹ przestrzeñ bez zag³êbienia terenu i w oddaleniu od wlotów kana³ów. Wezwaæ pogotowie gazowe. - W razie poÿaru lub wybuchu w pomieszczeniach, w których znajduje siê urz¹dzenie lub instalacje naleÿy natychmiast zamkn¹æ kurek g³ówny. Wezwaæ straÿ poÿarn¹ i pogotowie gazowe BEZPIECZNE ZAINSTALOWANIE URZ DZEÑ - NaleŸy przestrzegaæ zasad instalowania podanych w instrukcji urz¹dzenia. - Wszelkie prace instalacyjne i naprawy powinna wykonywaæ tylko osoba maj¹ca odpowiednie techniczne wykszta³cenie zawodowe,. - Urz¹dzenia gazowe naleÿy stosowaæ tylko do tego gazu, do którego jest ono przystosowane. Rodzaj gazu jest podany na tabliczce znamionowej. - Urz¹dzenie gazowe moÿe byæ instalowane tylko w pomieszczeniu maj¹cym sprawny uk³ad przewietrzania, tj. otwory nawiewne w oknach lub w drzwiach i otwór do przewodu wywiewnego w œcianie. - Urz¹dzenie powinno byæ tak umiejscowione, aby by³ ³atwy dostêp do uÿytkowania go i obs³ugi. Wszelkie samowolne przeróbki urz¹dzenia, instalacji, przy³¹czy, dostosowanie do innego rodzaju gazu i przestawianie urz¹dzenia na inne miejsca s¹ zabronione. Wszelkie przeróbki zmniejszaj¹ce przeœwit otworów nawiewnych (przes³anianie, zatykanie) oraz przewodów wywiewnych i spalinowych w pomieszczeniu i urz¹dzeniu s¹ zabronione. - Meble i inne urz¹dzenia naleÿy ustawiaæ tak, aby nie utrudnia³y przep³ywu powietrza. - JeŸeli w pomieszczeniu s¹ urz¹dzenia gazowe z odprowadzeniem spalin do przewodu z ci¹giem naturalnym, to nie wolno stosowaæ wentylatorów na przewodach wentylacji wywiewnej. - Przed przy³¹czeniem urz¹dzenia naleÿy sprawdziæ przewody spalinowe i wentylacyjne (wykonuje zak³ad kominiarski), a potem okresowo dokonywaæ przegl¹dów i je czyœciæ. Dbaæ o sprawnoœæ dzia³ania uk³adu przewietrzania. - Przewody zerowania i uziemienia urz¹dzeñ elektrycznych nie wolno ³¹czyæ z rurami instalacji gazowej lub wodnej. - Urz¹dzenie niekompletne lub niezupe³ne albo nieprawid³owo pod³¹czone do wszystkich instalacji nie wolno uruchamiaæ BEZPIECZNE U YTKOWANIE BUTLI - W pomieszczeniu, w którym znajduje siê zasilane urz¹dzenie gazowe, moÿe byæ tylko jedna przy³¹czona do niego butla z gazem. - Butla musi byæ w pozycji pionowej, w odleg³oœci co najmniej 1,5 m od urz¹dzenia gazowego. W¹Ÿ przy³¹czeniowy powinien mieæ co najmniej 1,5 m. Przy³¹cze wêÿa powinno znajdowaæ siê co najmniej 0,5 m od urz¹dzenia. - Butli nie wolno uÿytkowaæ i przechowywaæ: a) w pomieszczeniach, w których znajduj¹ siê inne, oprócz zasilanego urz¹dzenia gazowe na paliwa sta³e lub p³ynne, wyczystki do przewodów spalinowych lub wentylacyjnych z innych urz¹dzeñ lub pomieszczeñ, b) w pomieszczeniach z urz¹dzeniami iskrz¹cymi, c) w pomieszczeniach mieszkalnych, d) w pomieszczeniach poniÿej poziomu terenu lub wejœæ do nich, e) w pobliÿu studzienek lub oczek kanalizacyjnych bez syfonu, f) we wg³êbieniach terenu lub innych miejscach umoÿliwiaj¹cych gromadzenie gazu. - Pomieszczenie na butlê powinno mieæ sta³y uk³ad przewietrzania z ci¹giem naturalnym. Butla z gazem nie moÿe nagrzewaæ siê do temperatury powyÿej 35 C. 13

14 - Na zawór butli powinien byæ szczelnie nakrêcony reduktor. Koñce wêÿa przy³¹czeniowego powinny byæ zabezpieczone opaskami zaciskowymi. - Butlê przy³¹czon¹ do urz¹dzenia nie wolno przenosiæ. - W¹Ÿ przy³¹czeniowy nie powinien byæ za³amany, przygnieciony, skrêcony. Stan wêÿa i uszczelki na zaworze naleÿy okresowo sprawdzaæ przy wymianie butli. - Powinien byæ ³atwy dostêp do zamkniêcia zaworu butli. - Po wymianie butli naleÿy sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO U YTKOWANIA URZ DZEÑ - NaleŸy bezwzglêdnie przestrzegaæ wskazówki i zalecenia podane w instrukcji uÿytkowania i obs³ugi urz¹dzenia. - Osoby korzystaj¹ce z urz¹dzenia naleÿy dok³adnie nauczyæ uruchamiaæ i wy³¹czaæ urz¹dzenie. - Ma³e dzieci i osoby nie zapoznane z instrukcj¹ obs³ugi nie wolno dopuszczaæ do uÿywania urz¹dzenia. - Nie wolno pozwalaæ dzieciom bawiæ siê prz urz¹dzeniach gazowych. Mog¹ ulec obraÿeniom. - Wszyscy musz¹ pamiêtaæ o niebezpieczeñstwie poparzenia siê przy nieuwaÿnej obs³udze urz¹dzeñ gazowych. - Na czas d³uÿszej przerwy w pracy urz¹dzenia (np. wyjazd na wakacje) naleÿy zamykaæ kurek na instalcji gazowej przed urz¹dzeniem, zawory na innych instalacjach zasilaj¹cych, wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. - Kurek na przy³¹czu lub zawór na butli nie wolno otwieraæ bez uprzedniego sprawdzenia, czy wszystkie kurki w urz¹dzeniu s¹ zamkniête oraz, czy ogólny stan urz¹dzenia i przy³¹cza jest prawid³owy. - Nie wolno uderzaæ w pokrêt³a, zawory, palniki, osprzêt itp. - P³omieñ gasiæ przed zamkniêciem kurka, nie wolno zdmuchiwaæ. - Nie wolno przys³aniaæ lub zatykaæ otwory i kana³y uk³adu powietrzno-spalinowego w urz¹dzeniu. - Na instalacji gazowej nie wolno wieszaæ Ÿadnych przedmiotów. Urz¹dzenie gazowe powinno byæ utrzymywane w czystoœci. Do czyszczenia nie naleÿy uÿywaæ ostrych szmatek, szczotek, i proszków, rozpuszczalników, p³ynów i aerozoli aktywnych chemicznie. - Raz w roku wykonaæ okresowy przegl¹d techniczny i oczyszczenie urz¹dzenia. Powinno to robiæ osoba maj¹ca techniczne wykszta³cenie zawodowe. - W razie wyst¹pienia zak³óceñ w dzia³aniu urz¹dzenia naleÿy postêpowaæ zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obs³ugi. UŸytkownik moÿe wykonywaæ tylko naprawy opisane w instrukcji obs³ugi. JeŸeli to nie pomoÿe wezwaæ przeszkolon¹ obs³ugê. - Niesprawne urz¹dzenie nie wolno uÿytkowaæ BEZPIECZNE U YTKOWANIE GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEP YWOWEJ - Grzejnik, jak kaÿde urz¹dzenie gazowe zuÿywa powietrze do spalania gazu i wydziela spaliny zawieraj¹ce substancje szkodliwe dla zdrowia cz³owieka. Dlatego bardzo waÿny jest poprawnie dzia³aj¹cy uk³ad wentylacyjny i spalinowy w mieszkaniach, w których s¹ uÿywane urz¹dzenia gazowe. - JeŸeli wyczuje siê zapach spalin, to natychmiast naleÿy wy³¹czyæ grzejnik zamykaj¹c pobór ciep³ej wody lub zawór gazu na grzejniku. Natychmiast naleÿy wyjœæ z pomieszczenia, pozostawiæ otwarte drzwi i otworzyæ najbliÿsze okno. Po przewietrzeniu uruchomiæ na krótko grzejnik i sprawdziæ czy cofanie siê spalin ust¹pi³o. JeŸeli nie ust¹pi³o to wezwaæ instalatora. UWAGA! Chwilowe i rzadko powtarzaj¹ce siê podmuchy wiatru w przewodzie nie stanowi¹ zagroÿenia jeÿeli po ich ustaniu grzejnik pracuje prawid³owo i spaliny odp³ywaj¹ przewodem na zewn¹trz. - Nie wolno dopuœciæ do przemarzniêcia grzejnika. JeŸeli pomieszczenie, w którym znajduje siê siê grzejnik pozostawia siê naraÿone na przemarzniêcie, to wczeœniej obowi¹zkowo naleÿy spuœciæ ca³kowicie wodê z grzejnika oraz z instalacji wody ciep³ej i zimnej. - Grzejnik nie moÿe byæ naraÿony na dzia³anie oparów czynników korozyjnych, ani instalowany w miejscach o sta³ej, duÿej wilgotnoœci. - Grzejnik powinien byæ pod³¹czony do instalacji wody pitnej, odpowiednio do jego ciœnieñ roboczych i wydajnoœci. - Zmiêkczacz twardej wody za³oÿony na instalacji przed grzejnikiem, zmniejsza czêstoœæ czyszczenia nagrzewnicy i utrzymuje optymaln¹ wydajnoœæ urz¹dzenia. Wadliwe zainstalowanie grzejnika, niezgodne z instrukcj¹ uÿytkowania i instalowania moÿe byæ powodem zagroÿeñ dla ludzi, zwierz¹t i rzeczy. Wytwórca nie ponosi za to odpowiedzialnoœci. 14

15 15

16 Cod Ed. 05/00 kot³y i podgrzewacze Wierzchos³awice Informacja o Autoryzowanym Serwisie Beretta Bezp³atna Infolinia

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ. IDRA 11 Bi. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-bj-Zc-P2 PN-87/M-40301.

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ. IDRA 11 Bi. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-bj-Zc-P2 PN-87/M-40301. INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 Bi GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-bj-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 Bi GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-bj-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 14.7 Bezpieczne u ytkowanie grzejnika... 14 wody przep³ywowej 15. Wartoœci nastawieñ gazu...14 16. Opis niesprawnoœci grzejnika...

Spis treœci. 14.7 Bezpieczne u ytkowanie grzejnika... 14 wody przep³ywowej 15. Wartoœci nastawieñ gazu...14 16. Opis niesprawnoœci grzejnika... Spis treœci 1. Przeznaczenie grzejnika... 3 2. Oznaczenie wytwórcy... 3 3. Oznaczenie wed³ug norm... 3 4. Dane techniczne... 4 5. Budowa grzejnika... 5 6. Instalowanie grzejnika... 7 7. Zdejmowanie obudowy...

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej WRP 11B 23 WRP 11B 21 WRP 14B 23 WRP 14B 21 6 720 606 700 ( 04.02 )PL MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPRO- WADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej WRP 11G 23 WRP 11G 21 WRP 14G 23 WRP 14G 21 WRP 18G 23 6 720 606 702 (04.02) PL HydroPower MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPRO- WADZONY WY CZNIE

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Idra 11 Di Idra 14 Di

Idra 11 Di Idra 14 Di INSTRUKCJA OBS UGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ Idra 11 Di Idra 14 Di 1 kot³y i podgrzewacze Szanowny Kliencie Dziêkujemy za wybranie grzejnika wody przep³ywowej

Bardziej szczegółowo

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe Materia³y projektowe Gazowe kot³y wisz¹ce z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych kot³ów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master Instrukcja monta u baterii podtynkowej Master Przed rozpoczêciem 1 monta u Przed rozpoczêciem monta u baterii, prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹. Zawarte w instrukcji schematy maj¹ charakter

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770

Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770 Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770 2 ANTAP GRUPA I. WSTÊP Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie instalatorów sprzêtu z bran y ciep³owniczej z prawid³owym sposobem monta u ciep³omierza SHARKY

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801 INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 1 Zastosowanie i budowa Kompaktowy zespó³ wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciep³a do zastosowania : - w budownictwie mieszkaniowym, - w budynkach biurowych, - w

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze przep³ywowe

Ogrzewacze przep³ywowe Elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe ThermoDrive DDLE 18 ThermoDrive 18 / 400V 3~ 945 305 872 DDLE 21 ThermoDrive 21 / 400V 3~ 945 305 873 DDLE 24 ThermoDrive 24 / 400V 3~ 945 305 874 DDLE 27 ThermoDrive

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL 4000 PL 5015 PL 4024 PL 5024 Model samohamowny (samoblokuj¹cy) z odblokowaniem, szybki Model samohamowny (samoblokuj¹cy), wolny, z wy³¹cznikiem

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia CO. Tlenek węgla: niewidzialny zabójca

Zagrożenia CO. Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Zagrożenia CO Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Czym jest tlenek węgla? Tlenek węgla (CO) jest bardzo niebezpiecznym gazem, produktem niepełnego spalania gazu, drewna

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ. Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ. Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ WST P Szanowni Paƒstwo Kupujàc gazowy grzejnik wody MAG...nabyliÊcie Paƒstwo wysokiej jakoêci

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

CF-GAS - GAZOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA typu Roof Top

CF-GAS - GAZOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA typu Roof Top OMNI SCL Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja CF P CF GZOW CENTRL KLIMTYZCYJN typu Roof Top Nazwa CF 100 CF 00 CF 00 CF 400 CF 500 CF 00 CF 700 Sprê Sprê standardowy wzmocniony Kod produktu TKPLC100 TKPLC100

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci DLA TWOJEGO BEZPIECZEÑSTWA

Spis treœci DLA TWOJEGO BEZPIECZEÑSTWA Spis treœci 1 Przeznaczenie grzejnika...3 2 Oznaczenie wytwórcy...3 3 Oznaczenie wed³ug norm...3 4 Dane techniczne...4 5 Budowa grzejnika...5 5.1 Hydrogenerator...7 6 Instalowanie grzejnika...7 6.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce. Materia³y dla instalatorów. 1. Typy dostarczanych kot³ów. ZSE/ZWE 24-4 MFA Typ kot³a Nr katalogowy Rodzaj gazu

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce. Materia³y dla instalatorów. 1. Typy dostarczanych kot³ów. ZSE/ZWE 24-4 MFA Typ kot³a Nr katalogowy Rodzaj gazu Materia³y dla instalatorów Gazowe kot³y wisz¹ce 1. Typy dostarczanych kot³ów Rys. 1 ZSE/ZWE 24-4 MFA Typ kot³a Nr katalogowy Rodzaj gazu ZSE 24-4 MFA 23 7 712 231 763 GZ 50 ZWE 24-4 MFA 23 7 713 234 950

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

A 10 FORM NO B

A 10 FORM NO B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Polski Dla własnego bezpieczeñstwa Przestrzegać wskazówek bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA WENTYLATORY KANA OWÓ OSIOWE W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA 2009 PRZEZNACZENIE Wentylatory kana³owe osiowe serii VENTS VKOM o œrednicy od 150 do 315 mm, przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Zmywarka Siemens SD6P1S SMU58M15EU01 kody błędów

Zmywarka Siemens SD6P1S SMU58M15EU01 kody błędów kody błędów Wyœwietlacz Wyœwietlacz E:00 Nie ma b³êdów Interfejs Modu³ mocy (zasilania) E:01 E:01 E:02 E:02 E:03 E:03 E:04 E:05 E:05 Migaj¹ce diody LED na koñcu procesu flash Zatrzymanie w aktualnej pozycji,

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA 2009 Wstêp Certyfikat stanowi jedn¹ ca³oœæ wraz ze specyfikacjami technicznymi i instrukcj¹ obs³ugi dla wentylatora do kana³ów prostok¹tnych

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi. RBPL marzec '99 TW 2

Instrukcja monta u i obs³ugi. RBPL marzec '99 TW 2 Instrukcja monta u i obs³ugi 7 7 901 0 RBPL marzec '99 Jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji monta u i obs³ugi gwarantuje prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia. Monta mo e wykonaæ tylko uprawniony instalator.

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej RBPL styczeñ '99 WRP 250-5 KB WRP 325-5 KB 6.720.605.818 (01.99) MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZE- PROWADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY ZAK

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego

Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego Arkusz znormalizowany 1 8100 25 Wydanie 1105 Wymiary monta owe w mm Przy³¹cza rozdzielacza: 6 szt. G 3/4" ze sto kiem Wymiary Zastosowanie rurki

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Bezpieczne u ytkowanie grzejnika wody przep³ywowej 15. Wartoœci nastawieñ gazu Opis niesprawnoœci grzejnika...

Spis treœci Bezpieczne u ytkowanie grzejnika wody przep³ywowej 15. Wartoœci nastawieñ gazu Opis niesprawnoœci grzejnika... Spis treœci 1. Przeznaczenie grzejnika... 3 2. Oznaczenie wytwórcy... 3 3. Oznaczenie wed³ug norm... 3 4. Dane techniczne... 4 5. Budowa grzejnika... 5 6. Instalowanie grzejnika... 7 7. Zdejmowanie obudowy...

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

HydroPower. Gazowy grzejnik wody przep³ywowej WRP KG WRP KG. Instrukcja monta u i obs³ugi. RBPL styczeñ '01

HydroPower. Gazowy grzejnik wody przep³ywowej WRP KG WRP KG. Instrukcja monta u i obs³ugi. RBPL styczeñ '01 Instrukcja monta u i obs³ugi RBPL styczeñ '01 Gazowy grzejnik wody przep³ywowej WRP 250-8 KG WRP 325-8 KG Z zap³onem elektronicznym, regulowan¹ maksymaln¹ moc¹, wyposa ony w potrójny system bezpieczeñstwa:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI BEZPIECZNEGO ZAMIESZKIWANIA

WARUNKI BEZPIECZNEGO ZAMIESZKIWANIA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JADWIŻYN 64-920 Piła, ul. Łączna 51 NIP 764-000-53-693 tel.67 3514825/24 WARUNKI BEZPIECZNEGO ZAMIESZKIWANIA w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Jadwiżyn w Pile 90% swojego

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika Zasobnik ciepłej wody użytkowej Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika Zasobnik ciepłej wody użytkowej Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi unistor Zasobnik ciepłej wody użytkowej Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18

Bardziej szczegółowo

Tmax. Uwaga: Uwaga: opcja. DIGI midi. Gniazdo z uziemieniem 230V. kabel fabryczny 2x0,75. przewód dok³adany przez instalatora

Tmax. Uwaga: Uwaga: opcja. DIGI midi. Gniazdo z uziemieniem 230V. kabel fabryczny 2x0,75. przewód dok³adany przez instalatora G³ówne elementy instalacji: Odbiornik ciep³a - instalacja grzejnikowa Odbiornik ciep³a - instalacja pod³ogowa Odbiornik ciep³a, np. instalacja grzejnikowa, instalacja wentylacyjna itp. Symbol wszystkich

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej RBPL czerwiec '99 WR 250-1 KE WR 325-1 KE 6.720.605.818 (01.99) MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPROWADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY ZAK AD

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA 2010 Wstêp Certyfikat stanowi jedn¹ ca³oœæ wraz ze specyfikacjami technicznymi i instrukcj¹ obs³ugi dla wentylatora do kana³ów prostok¹tnych

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej W 11P 23 W 11P 21 6 720 606 696 ( 04.02 )PL MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPRO- WADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY ZAK AD INSTALACYJNY Prawid³owa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej WRP 11B 23 WRP 11B 21 WRP 14B 23 WRP 14B 21 6 720 606 700 ( 04.02 )PL MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPRO- WADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej WR 11E 23 WR 11E 21 6 720 606 698 ( 04.02 )PL MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPRO- WADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY ZAK AD INSTALACYJNY Prawid³owa

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej W 11P 23 W 11P 21 6 720 606 696 (02.09) PL MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPRO- WADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY ZAK AD INSTALACYJNY Prawid³owa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi punkty Instrukcja monta u punkty calormatic FBGa

Instrukcja obs³ugi punkty Instrukcja monta u punkty calormatic FBGa - 0 + calormatic FBGa VRC calormatic FBG a Art.-Nr. 9537 dla regulatora VRC Set calormatic UB,UBW oraz Klassik BW INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U URZ DZENIA ZDALNEGO STEROWANIA Instrukcja obs³ugi punkty 1...7

Bardziej szczegółowo

Akcesoria M5 G 1" Seria 600

Akcesoria M5 G 1 Seria 600 RTUS POLSK kcesoria " Zawory kontroluj¹ce przep³yw Zawory szybkiego spustu Zawory - elementy logiczne T³umiki Zawory zwrotne Rozga³êŸniki proste Zawory blokuj¹ce Rozga³êŸniki do monta u w grupy konomizer

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej W 11P 23 W 11P 21 6 720 606 696 ( 04.02 )PL MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPRO- WADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY ZAK AD INSTALACYJNY Prawid³owa

Bardziej szczegółowo

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x ewostronne Instrukcja monta u Typ ASO DOBE ó ko Nazwa roducent Fabryka Mebli iwe Sp. jawna idia Szarzyñska, Witold Szarzyñski, 3-00 Zagórz ul. Sk³adowa Wyprodukowano zgodnie z norm¹ EN -: 00 rawostronne

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej WR 11E 23 WR 11E 21 6 720 606 698 (02.09) PL MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPRO- WADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY ZAK AD INSTALACYJNY Prawid³owa

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

TYP D [mm] B [mm] H [mm] L [mm] C [mm] A [mm] G Typ filtra GWO-160-III-1/2 GWO-200-III-1/2 GWO-250-III-3/4 GWO-315-III-3/4 GWO-400-III-3/4

TYP D [mm] B [mm] H [mm] L [mm] C [mm] A [mm] G Typ filtra GWO-160-III-1/2 GWO-200-III-1/2 GWO-250-III-3/4 GWO-315-III-3/4 GWO-400-III-3/4 WYMIENNIKI GLIKOL-POWIETRZE DO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEP A TYP GWO Zastosowanie: Wstêpne ogrzewanie powietrza wentylacyjnego zim¹ powietrza w okresie letnim Wspó³praca z gruntowym glikolowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej WRP 11G 23 WRP 11G 21 WRP 14G 23 WRP 14G 21 WRP 18G 23 6 720 606 702 (04.02) PL HydroPower MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPRO- WADZONY WY CZNIE

Bardziej szczegółowo

KOSPEL S.A KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi umo liwi prawid³ow¹ instalacjê i eksploatacjê urz¹dzenia, zapewniaj¹c jego d³ugotrwa³¹ i niezawodn¹ pracê. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

calormatic FBGd VRC calormatic FBG d Art.-Nr INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U URZ DZENIA ZDALNEGO STEROWANIA dla regulatora VRC Set colormatic MF

calormatic FBGd VRC calormatic FBG d Art.-Nr INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U URZ DZENIA ZDALNEGO STEROWANIA dla regulatora VRC Set colormatic MF - 0 + calormatic FBGd VRC calormatic FBG d Art.-Nr. 9538 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U URZ DZENIA ZDALNEGO STEROWANIA dla regulatora VRC Set colormatic MF SPIS TREŒCI 1 Widok urz¹dzenia, elementy obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE SERII 527

DANE TECHNICZNE SERII 527 Zawory alvole bezpieczeñstwa di sicurezzadoper instalacji impianti c.o. dopuszczone di riscaldamento, i wyregulowane qualificate przez I.S.P.E.S.L. e tarate I.S.P.E.S.L. ezpieczeñstwo. zia³anie zaworu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo