INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M IDRA 14 P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M kot³y i podgrzewacze

2 Spis treœci 1. UWAGI DLA U YTKOWNIKA PRZEZNACZENIE GRZEJNIKA OZNACZENIE GRZEJNIKA wg normy DANE TECHNICZNE BUDOWA GRZEJNIKA INSTALOWANIE GRZEJNIKA POWIETRZE DO SPALANIA DZIA ANIE GRZEJNIKA U YTKOWANIE GRZEJNIKA URUCHAMIANIE GRZEJNIKA REGULACJA WYDATKU I TEMPERATURY WODY WY CZANIE GRZEJNIKA NIEBEZPIECZEÑSTWO ZAMARZNIÊCIA ZDEJMOWANIE OBUDOWY PRZEGL DY I NAPRAWY KONSERWACJA BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA URZ DZEÑ GAZOWYCH Szanowny Kliencie. Dziêkujemy za wybranie grzejnika wody przep³ywowej Beretta. Z pewnoœci¹ jest to jedno z najlepszych urz¹dzeñ grzewczych na rynku. Instrukcja ta zosta³a przygotowana, aby poprzez uwagi i rady dotycz¹ce instalacji, poprawnego u ytkowania i konserwacji, umo liwiæ pe³ne i prawid³owe wykorzystanie mo liwoœci grzejnika wody przep³ywowej. Zachêcamy do jej uwa nego przeczytania, bowiem tylko w ten sposób podgrzewacz mo e byæ u ytkowany d³ugo i z pe³n¹ satysfakcj¹. Zachowaj tê instrukcjê w celu ewentualnych póÿniejszych konsultacji. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowi¹zuj¹ Polskie Normy i Przepisy. 2

3 1. UWAGI DLA U YTKOWNIKA Instrukcja obs³ugi stanowi integraln¹ czêœæ wyposa enia grzejnika wody przep³ywowej, nale y upewniæ siê czy jest ona na wyposa eniu urz¹dzenia, tak e w przypadku odsprzeda y innemu w³aœcicielowi lub przeprowadzki, tak aby zawsze mog³a byæ wykorzystana przez u ytkownika, instalatora lub Autoryzowany Serwis Beretta. Instalacja grzejnika wody przep³ywowej oraz jakiekolwiek dzia³ania serwisowe lub konserwacyjne musz¹ byæ wykonywane przez Autoryzowany Serwis Beretta. Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce czy automatyka regulacyjna, mog¹ byæ modyfikowane wy³¹cznie przez producenta lub importera. Niew³aœciwa instalacja mo e prowadziæ do wypadków oraz strat materialnych, wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialnoœæ producenta/ importera za szkody wynik³e z b³êdnej instalacji lub u ytkowania, b¹dÿ nieprzestrzegania wskazañ producenta. Podgrzewacz powinien byæ pod³¹czony do instalacji gazowej i do sieci wodoci¹gowej zgodnie ze swoimi w³aœciwoœciami i moc¹. Zabrania siê u ywania urz¹dzenia do innych celów ni tu wymienione. Powinny byæ stosowane wy³¹cznie oryginalne czêœci zamienne. Po rozpakowaniu nale y upewniæ siê czy urz¹dzenie nie jest uszkodzone. Elementy opakowania (karton, woreczki plastikowe, styropian, itp.) nie powinny byæ dostêpne dla dzieci jako Ÿród³o ewentualnego zagro enia. W przypadku d³u szej nieobecnoœci zamkn¹æ dop³yw gazu. W przypadku przewidywanego zagro enia zamarzaniem opró niæ kocio³ z wody. W przypadku uszkodzenia i/lub nieprawid³owego funkcjonowania urz¹dzenia, nale y je wy³¹czyæ, powstrzymuj¹c siê od jakiejkolwiek próby napraw Czuj¹c zapach gazu: - nie nale y u ywaæ prze³¹czników elektrycznych, telefonu lub jakiegokolwiek przedmiotu mog¹cego wywo³aæ iskrê. - nale y natychmiast otworzyæ drzwi i okna - zamkn¹æ centralny zawór gazu lub butli, wezwaæ technika Absolutnie zabrania siê zatykaæ szmatami, papierem lub czymkolwiek otworu wentylacyjnego w pomieszczeniu, gdzie znajduje siê podgrzewacz. Nie zostawiaæ pojemników i substancji ³atwopalnych w pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest podgrzewacz. Aby lepiej wykorzystaæ urz¹dzenie nale y pamiêtaæ, e: - okresowe przemycie wod¹ z detergentem, oprócz poprawy wygl¹du, zabezpiecza je przed korozj¹; - w przypadku zabudowania grzejnika wody przep³ywowej wewn¹trz mebla nale y zostawiæ po bokach przynajmniej 5 cm dla wietrzenia i konserwacji, a pozosta³e wymagania powinny byæ zgodne z przepisami obowi¹zuj¹cymi w Polsce; 2. PRZEZNACZENIE GRZEJNIKA. Gazowy grzejnik wody przep³ywowej s³u y do podgrzewania bie ¹cej wodoci¹gowej wody u ytkowej (pitnej). Strumieñ wody przep³ywaj¹cej przez grzejnik jest dostosowany do zapotrzebowania wody w gospodarstwie domowym: nape³nianie wanien, mycie w umywalkach, zlewozmywakach itp. Grzejnik jest urz¹dzeniem typu B, zatem musi byæ przy³¹czony do przewodu spalinowego w œcianie budynku odprowadzaj¹cego spaliny ponad dach budynku, pod dzia³aniem ci¹gu naturalnego (grawitacyjnego). Ka dy grzejnik jest przystosowany do spalania tylko jednego rodzaju gazu podanego na tabliczce znamionowej i w karcie gwarancyjnej. Przestawienie na inny rodzaj gazu powinno byæ wykonane zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji przestawiania przez Autoryzowany Serwis Beretta. 3. OZNACZENIE GRZEJNIKA - wg norm: IDRA 11P-GGWP-17,4 -B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M IDRA 14P-GGWP-24,4 -B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M Opis oznaczników: GGWP - Gazowy Grzejnik Wody Przep³ywowej. IDRA 11P - 17,4 - moc (wydajnoœæ) cieplna grzejnika w kw IDRA 14P - 24,4 - moc (wydajnoœæ) cieplna grzejnika w kw B1 - urz¹dzenie typu B1: przy³¹czane do przewodu spalinowego z ci¹giem naturalnym. II - przystosowany do spalania wiêcej ni jednej grupy lub podgrupy gazu tzn. podgrupy II35 (gaz ziemny GZ-35), II50 (gaz ziemny GZ-50), IIIB;C (propan - butan techniczny - mieszanina B i propan techniczny - mieszanina C). x - z wymian¹ czêœci przy przestawieniu na inny rodzaj gazu. ip zasilanie iskrowo - piezoelektryczne Zc - zabezpieczenie przed cofaniem spalin (wyp³ywem do pomieszczenia) w przypadku braku lub s³abego ci¹gu kominowego. P2 - normalnociœnieniowy, o zakresie ciœnienia wody od 0,6 do 6,0 bar. PN-87/M Polska Norma: Gazowe grzejniki wody przep³ywowej. Wymagania i badania. 3

4 4. Dane techniczne IDRA 11P i 14P Parametr Jednostka IDRA 11 P IDRA 14 P Znamionowa moc cieplna grzejnika(wydajnoœæ cieplna) kw 17,4 24,4 * kcal/min kcal/godz Moc cieplna u ytkowa minimalna kw ,0 Moc cieplna palnika g³ównego (obci¹ enie cieplne) maks. kw 20,3 28,3 ** kcal/min kcal/godz Moc cieplna palnika g³ównego (obci¹ enie cieplne) min kw 10,7 13 Moc cieplna palnika zapalaj¹cego kw ok. 0,13 Ciœnienie wody (roboczy zakres) MPa bar 0,06-0,6 0,6-6 Znamionowy strumieñ wody l/min *** Zakres poboru wody przy ustawieniu regulatora wody na przep³yw pe³ny i d³awieniu zaworem czerpalnym l/min Przyrost temperatury wody przy ustawieniu regulatora na maksymalny przep³yw wody T C ok. 25 Zmniejszony strumieñ wody l/min ok. 5 ok.7 Zakres poboru wody przy ustawieniu regulatora na przep³yw zmniejszony i d³awieniu zaworem czerpalnym l/min 2, Przyrost temperatury wody przy ustawieniu regulatora na przep³yw zmniejszony T C ok. 50 Ciœnienie w palniku przy: GZ-50 kpa 1,3 mbar 13 GZ-35 kpa 0,45 0,40 mbar 4,5 4,0 Propano-butanie/ propanie kpa 3,2 mbar 32 Maksymalne zu ycie gazu: Propano-butanu/propanu kg/godz 1,7 2,2 GZ-50 GZ-35 m 3 /godz m 3 /godz 2,2 2,9 3,2 3,5 Œrednica dyszy: 0,30 - palnika g³ównego GZ-35 1,8 (12 szt) 1,8 (16 szt) - palnika zapalaj¹cego GZ-35 mm 0,50 - palnika zapalaj¹cego GZ-35- palnika g³ównego 0,71 (12szt) 0,71 (16szt) propan-butan/propan - palnika zapalaj¹cego - propan-butan/propan 0,18 - palnika g³ównego GZ-50 - palnika zapalaj¹cego GZ-50 1,15 (12 szt) 1,15 (16 szt) Króciec przy³¹czeniowy gazu 1/2 na 3/4 (z³¹czka) Króciec przy³¹czeniowy wody: -zimniej ciep³ej mm 1/2 1/2 Œrednica przy³¹cza do odprowadzania spalin mm 110/130 Sprawnoœæ cieplna % 87 Wymiary grzejnika Wysokoœæ Szerokoœæ mm G³êbokoœæ Masa Grzejnika: Bez opakowania kg 13,5 15,5 * dla GZ 35-22,7 kw ** dla GZ 35-26,4 kw *** dla GZ

5 PODSTAWOWE PARAMETRY STOSOWANYCH GAZÓW Liczba Wobbego Grupa gazu Podgrupa Gazu Ciep³o spalania Wartoœæ opa³owa Ciœnienie Znamionowa Zakres wartoœci œrednie œrednie przy³¹czeniowe - - MJ/m 3 kpa GZ ,9 35,2 2,0 +0,5-0,4 II gazy ziemne GZ ,5-37,5 28,5 25,8 1,3 +0,3 Propan-butan MJ/kg III gazy Propan p³ynne techniczny - - 3,6 (mieszanina BiC) 49,9 45,6-0,25 5. BUDOWA GRZEJNIKA. Widok zewnêtrzny grzejnika, jego wymiary zewnêtrzne i po³o enie przy³¹czy pokazano na rysunkach nr 1 i 2. W zespole wodnym grzejnika znajduje siê regulator ciœnienia wody, którego zadaniem jest utrzymanie sta³ego przep³ywu wody przy zmianach ciœnienia w instalacji wodoci¹gowej wody zimnej. W zespole gazowym znajduje siê regulator ciœnienia gazu, którego zadaniem jest zapewnienie sta³ych warunków zasilania palnika (strumienia gazu) niezale nie od zmian ciœnienia gazu w instalacji gazowej. Utrzymanie sta³ego przep³ywu wody przy równoczesnym utrzymaniu sta³ego przep³ywu gazu zapewnia stabiln¹ pracê. ø 110/ Ø a b a 400 b 275 Rys.1. Widok zewnêtrzny grzejnika Idra 11 P: a) z przodu, b) z boku. wymiary podano w mm. Rys.2. Widok zewnêtrzny grzejnika Idra 14 P: a) z przodu, b) z boku. wymiary podano w mm. 5

6 Zespó³ gazowy jest wyposa ony w samoczynny zawór regulacji przep³ywu gazu, tzw. zawór modulacji p³omienia, który przy regulacji zaworem czerpalnym, reguluje wielkoœæ strumienia gazu (wielkoœæ p³omienia), odpowiednio do wielkoœci strumienia pobieranej wody ciep³ej. Zadaniem tego zaworu jest odpowiednie zmniejszanie lub zwiêkszanie przep³ywu gazu, je eli zostaje zmniejszony lub zwiêkszony pobór wody przy domykaniu lub otwieraniu zaworu czerpalnego. Grzejnik ma przerywacz ci¹gu i króciec s³u ¹cy pod³¹czeniu do przewodu spalinowego w œcianie budynku. Spaliny z grzejnika s¹ odprowadzane do przewodu rur¹ o œrednicy 130 mm i dalej, ponad dach budynku. Na przerywaczu ci¹gu jest za³o ony czujnik ci¹gu kominowego, którego zadaniem jest odciêcie dop³ywu gazu do palnika, je eli ci¹g w przewodzie jest za s³aby i nie odci¹ga ca³ych spalin do przewodu spalinowego. Jest to zabezpieczenie przed wyp³ywem (cofaniem) spalin do pomieszczenia i zatruciem u ytkownika. Chwilowy, krótkotrwa³y brak ci¹gu kominowego nie powinien zak³ócaæ normalnej pracy grzejnika. Zabrania siê wprowadzania jakichkolwiek zmian lub od³¹czenia zabezpieczenia przed cofaniem spalin. W przypadku uszkodzenia urz¹dzenia lub nieprawid³owego dzia³ania nale y wezwaæ Autoryzowany Serwis Beretta. 6. INSTALOWANIE GRZEJNIKA. 14,5 260 = = 14,5 313 = = Rys.3. Po³o enie otworów na haki (widok od ty³u) Idra 11P B A A - przy³¹cze wody zimnej. 60 B - przy³¹cze wody ciep³ej. (Wymiary na rys. 3 i 4 podano w mm.) 60 Rys.4. A - przy³¹cze wody zimnej. Po³o enie otworów na haki B - przy³¹cze wody ciep³ej. (Wymiary na rys. 3 i 4 podano w mm.) (widok od ty³u) Idra 14P B A Decyduj¹cym czynnikiem bezpieczeñstwa u ytkowania grzejnika jest zainstalowanie urz¹dzenia zgodnie z przepisami. Przepisy podaj¹ce podstawowe wymagania dla warunków (w tym warunki instalowania grzejników) s¹ zawarte w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. R.P Nr 10 poz. 46 z dnia 8 lutego 1995r. wraz z póÿniejszymi zmianami). Grzejniki mog¹ byæ umieszczone tylko w pomieszczeniach nie przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi. Przewód spalinowy w œcianie budynku, do którego maj¹ byæ odprowadzane spaliny powinien byæ przed zainstalowaniem sprawdzony przez Zak³ad Kominiarski. Grzejnik jest przewidziany do zawieszenia na œcianie.rozmieszczenie otworów w œcianie tylnej grzejnika s³u ¹cych do zawieszenia go na hakach pokazano na rysunkach 3 i 4. Grzejnik nie powinien byæ zawieszony nad kuchni¹ gazow¹ lub podobnym urz¹dzeniem, aby nie osadza³y siê na nim zanieczyszczenia. W celu umo liwienia dostêpu do obs³ugi grzejnika nale y wokó³ niego pozostawiæ woln¹ przestrzeñ co najmniej tak¹ jak na rysunku 5. 6

7 25 25 Na instalacji gazowej przed grzejnikiem zaleca siê stosowaæ zawór odcinaj¹cy. Podejœcie instalacji wody zimnej zakoñczyæ zaworem. Zaleca siê stosowanie przy³¹czy umo liwiaj¹cych kompensowanie niedok³adnoœci wykonania instalacji. Mo na wykonaæ przegubowe podejœcie z³¹czek instalacyjnych. Nie wolno napinaæ instalacji!! Podejœcie zimnej wody zakoñczyæ zaworem przelotowym prostym lub k¹towym. Zaleca siê stosowanie przy³¹czy umo liwiaj¹cych kompensowanie sposobu wykonania instalacji. Nie wolno napinaæ instalacji!! Uszkodzenie grzejnika lub instalacji spowodowane wadliwym przy³¹czeniem nie podlega reklamacji z tytu³u gwarancji udzielanej na grzejnik. 200 Rys.5. Rys.5. Najmniejsze odleg³oœci do obs³ugi grzejnika. Na instalacji gazowej przed grzejnikiem zaleca siê stosowaæ zawór odcinaj¹cy. 7. POWIETRZE DO SPALANIA. W celu zapobiegania korozji czêœci grzejnika (g³ównie nagrzewnicy i przewodów spalinowych) nale y zwracaæ uwagê, aby powietrze dop³ywaj¹ce do spalania nie zawiera³o sk³adników aktywnych sprzyjaj¹cych korozji. Szczególnie aktywne s¹ zwi¹zki chlorowców (zawieraj¹ce chlor, fluor) znajduj¹ce siê w rozpuszczalnikach, farbach, klejach, aerozolach i ró nych domowych œrodkach do czyszczenia. Nie nale y przechowywaæ takich œrodków w pomieszczeniach z grzejnikiem, lub w s¹siednich pomieszczeniach. Aby nie powodowaæ pogorszenia jakoœci spalania i zabrudzenia (szczególnie sadz¹) czêœci grzejnika, powietrze dostarczane do spalania nie powinno byæ zanieczyszczone, a p³omieñ na palniku powinien byæ niebieski, nie powinien byæ ó³ty, kopc¹cy. Pomieszczenie, w którym pracuje grzejnik powinno byæ utrzymywane w czystoœci. 8. DZIA ANIE GRZEJNIKA IDRA 11P i 14P Grzejniki s³u ¹ do szybkiego dostarczania gor¹cej wody. Pobranie wody mo e odbywaæ siê przez dowolne zawory czerpalne. Gdy jest potrzebna gor¹ca woda nale y otworzyæ zawór czerpalny ciep³ej wody. Wówczas zapala siê samoczynnie palnik zapalaj¹cy, potem palnik g³ówny, po krótkim czasie palnik zapalaj¹cy gaœnie, a pozostaje zapalony tylko palnik g³ówny i woda przep³ywaj¹ca przez grzejnik ogrzewa siê. Po zamkniêciu przep³ywu wody (zaworu czerpalnego) p³omieñ palnika g³ównego gasi siê i oba palniki pozostaj¹ nie zapalone do czasu kolejnego otwarcia zaworu czerpalnego ciep³ej wody i poboru wody. Grzejniki IDRA 11P i 14P s¹ urz¹dzeniami o samoczynnie i proporcjonalnie zmieniaj¹cej siê mocy (maj¹ samoczynny zawór modulacji gazu), to znaczy mog¹ dostosowaæ zu ycie gazu (modulacjê p³omienia) do wymaganych poborów wody. To pozwala na utrzymanie sta³ej temperatury wody ciep³ej wyp³ywaj¹cej z grzejnika, przy ró nych wielkoœciach strumienia wody. Grzejniki te, w odró nieniu od tradycyjnych grzejników pozwalaj¹ na pracê przy mniejszych natê eniach przep³ywu wody, ustawianych zaworem czerpalnym. Urz¹dzenia te nadaj¹ siê szczególnie do instalacji z nowoczesnymi bateriami mieszalnikowymi lub termostatycznymi. Elementy roboczej regulacji w grzejniku pokazano na rys.6, na którym oznaczono: A - wziernik do obserwacji p³omienia B - pokrêt³o regulatora strumienia gazu C - pokrêt³o regulatora przep³ywu strumienia wody D pokrêt³o regulatora przep³ywu (temperatury) wody 7

8 9. U YTKOWANIE GRZEJNIKA. Przed u ytkowaniem nale y sprawdziæ, czy wszystkie zawory przed grzejnikiem s¹ zamkniête, czy grzejnik lub przy³¹cza nie s¹ uszkodzone, czy bateria znajduje siê w pojemniku i czy nie jest zu yta. A - wziernik, B - regulator strumienia gazu, C - przycisk zapalacza piezo, A B MAX MIN OFF C D - regulator strumienia wody MAX MIN OFF Idrabagno AP Rys.6. Elementy regulacji w grzejniku (widok z przodu). C 9.1. Uruchamianie grzejnika. Rys.6. D Czynnoœci przy uruchamianiu: * Otworzyæ zawór przelotowy na instalacji wody zimnej przed grzejnikiem. * Otworzyæ kurek odcinaj¹cy na instalacji gazowej przed grzejnikiem (lub na butli z gazem). * Ustawiæ pokrêt³o B (rys.6) regulatora gazu w pozycji du y p³omieñ (MAX). * Wcisn¹æ do oporu pokrêt³o B trzymaj¹c wciœniête przycisn¹æ przycisk C z zapalaniem piezo Gaz dop³ywaj¹cy do palnika zapalaj¹cego powinien zapaliæ siê od iskry. Je eli nie chce siê zapaliæ powtórnie wcisn¹æ przycisk C. Po zapaleniu siê palnika zapalaj¹cego trzymaæ nadal wciœniête pokrêt³o B przez sekund, potem zwolniæ przycisk, palnik powinien pozostaæ zapalony. Od tej chwili grzejnik mo e dostarczaæ gor¹c¹ wodê na ka de yczenie. Otwarcie zaworu czerpalnego ciep³ej wody i pobór wody powoduje zapalenie siê palnika g³ównego, do czasu zamkniêcia zaworu czerpalnego (przerwania poboru wody). Po zamkniêciu zaworu czerpalnego po zakoñczonym pobieraniu gor¹cej wody palniki nie pal¹ siê i grzejnik jest gotowy do dalszej pracy. Niezamierzone zgaœniêcie p³omienia lub wyp³yw spalin do pomieszczenia w czasie pracy grzejnika spowoduje zadzia³anie zaworu zabezpieczenia przeciwwyp³ywowego, które zamknie dop³yw gazu do palnika i grzejnik zastanie unieruchomiony. Aby grzejnik ponownie uruchomiæ, nale y przewietrzyæ pomieszczenie i powtórzyæ wy ej opisane czynnoœci uruchamiania Regulacja wydatku i temperatury wody. Grzejniki s¹ przeznaczone do pracy przy normalnym ciœnieniu wody. Wyposa one s¹ w regulator przep³ywu (temperatury) wody z regulacj¹ ci¹g³¹. Je eli pokrêt³o D regulatora jest obrócone do oporu w lewo (pozycja - ), to otrzymuje siê pe³ny strumieñ wody o najni szej temperaturze, je eli do koñca w prawo (pozycja + ) - zmniejszony strumieñ wody (do ok. po³owy strumienia pe³nego) o najwy szej temperaturze. Przy ustawieniu regulatora wody w po³o eniach poœrednich przyrosty temperatury wody zmieniaj¹ siê proporcjonalnie do poborów wody. Zmniejszaj¹c pokrêt³em D strumieñ wody od ok.11 l/min do ok.5 l/min dla Idry 11P lub od ok. 14l/min. do ok.7l/min. dla Idry 14 P, temperatura wyp³ywaj¹cej z grzejnika wody bêdzie ros³a od ok. 40 C do ok. 65 C (przy temperaturze wody dop³ywaj¹cej 15 C). Iloœæ wody mo na równie regulowaæ zaworem czerpalnym przy dowolnym po³o eniu pokrêt³a regulatora wody w grzejniku. Wówczas temperatura (przyrost temperatury) wody wyp³ywaj¹cej jest w przybli eniu sta³a i zale na od po³o enia rêcznego regulatora wody w grzejniku. W tym przypadku zawór gazu dostarcza do palnika iloœæ gazu proporcjonaln¹ do iloœci wody wyp³ywaj¹cej. Regulacjê strumienia wody zaworem czerpalnym wykonuje siê przy po³o eniu regulatora wody w grzejniku na przep³yw zmniejszony; mo na wtedy zmniejszaæ pobór wody do ok. 2,5 l/min; wtedy przyrost temperatury wody t bêdzie w przybli eniu sta³y (ok. 50 C), a wyp³ywaj¹ca woda bêdzie mia³a temperaturê ok. 65 C (przy temperaturze wody dop³ywaj¹cej 15 C). 8

9 Grzejnik ma rêczny regulator wydatku gazu pe³ni¹cy rolê rêcznego regulatora temperatury wody, niezale nie od wielkoœci poboru wody. Zmieniaj¹c po³o enie pokrêt³a B regulatora gazu od MAX (po³o enie do koñca w lewo) do MIN (po³o enie œrodkowe) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zmienia siê obci¹ enie cieplne grzejnika od 100% do ok. 50 % obci¹ enia pe³nego i równoczeœnie odpowiednio zmienia siê (maleje) temperatura wody wyp³ywaj¹cej z grzejnika (od najwy szej do najni szej mo liwej do uzyskania); Mo na tym sposobem zmniejszyæ przyrost temperatury wody przep³ywu pe³nego z ok. 25 C do ok. 12,5 C, a przep³ywu zmniejszonego z ok. 50 C do ok. 25 C. Mo liwe do uzyskania zakresy regulacji temperatury bêd¹ zale a³y równie od temperatury wody dop³ywaj¹cej. Zale noœæ poboru i temperatury wody przy ustawieniu pokrêt³a rêcznego regulatora przep³ywu gazu B na MAX (rys.6) przedstawiono na rys.7 dla Idry 11P i rys. 8 dla Idry 14P. Idra 11 P Idra 14 P lt/1 l/min lt/1 l/min 11 B 14 B B1 B1 5 A1 2,5 A 7 A1 2,5 A T C pokrêt³o Selettore T C Selettore pokrêt³o Rys.7. Rys.8. Przy pomocy pokrêt³a regulatora przep³ywu wody D (rys.6) jest mo liwe wstêpne ustalenie temperatury T wody wyp³ywaj¹cej z grzejnika (T = t + t wody zimnej z sieci). Przyk³ad odczytania wykresu np. dla Idry 11P * ¹dana temperatura ciep³ej wody T = 50 C, wiêc przyrost temperatury t = 35 C (50 C-15 C sieæ), * od punktu t = 35 C przeprowadziæ pionow¹ liniê do przeciêcia siê z dwiema krzywymi zakresu pracy, * zaznaczyæ punkty A i B, * odszukaæ na rzêdnej minimalny przep³yw wody A1 i maksymalny B1 w l/min. W zaznaczonym zakresie przep³ywu od A1 do B1 wstêpnie wybrana temperatura wody w czasie pracy grzejnika pozostanie sta³a przy zmiennych poborach, regulowanych zaworem czerpalnym Wy³¹czanie grzejnika. Grzejnik zostaje wy³¹czony, je eli pokrêt³o regulatora gazu B ustawi siê w pozycji OFF (rys.6). Je eli przewiduje siê nie u ywanie grzejnika przez d³u szy czas, nale y zamkn¹æ rêczny zawór odcinaj¹cy gaz przed grzejnikiem, lub w przypadku zasilania gazem p³ynnym - zawór na butli z gazem. 10. NIEBEZPIECZEÑSTWO ZAMARZNIÊCIA. Je eli istnieje mo liwoœæ, e w pomieszczeniu, w którym grzejnik jest zainstalowany temperatura mo e spaœæ poni ej zera, koniecznie nale y opró niæ grzejnik ze wszystkiej znajduj¹cej siê w nim wody. W tym celu nale y zamkn¹æ kurek na dop³ywie wody zimnej i spuœciæ wodê z grzejnika, odkrêcaj¹c korek w zespole wodnym, w miejscu pokazanym strza³k¹ na rys.9 Rys.9. 9

10 11. ZDEJMOWANIE OBUDOWY - rys.10 Aby zdj¹æ obudowê nale y: * zdj¹æ pokrêt³o regulatora wody B, * zdj¹æ pokrêt³o regulatora gazu A, * przyci¹gn¹æ obudowê do przodu, * unieœæ obudowê w górê w celu uwolnienia z górnych zaczepów, Aby ponownie za³o yæ obudowê nale y wykonaæ wy ej wymienione czynnoœci w kolejnoœci odwrotnej. Aa Bb Rys PRZEGL DY I NAPRAWY NIESPRAWNOŒCI GRZEJNIKA OBJAWY PRZYCZYNY SPOSÓB POSTÊPOWANIA Brak iskry Przewód elektrody od³¹czony. Po³¹czyæ. Elektroda od³¹czona. Wymieniæ. Za ma³e ciœnienie wody. Sprawdziæ instalacjê wodn¹, ustawiæ pokrêt³o regulatora wody na ma³y przep³yw. Membrana uszkodzona. Wymieniæ. Œruba regulacyjna zablokowana. Wykrêciæ, wyczyœciæ. Palnik zapalaj¹cy nie zapala Zatkana dysza palnika zapalaj¹cego. Oczyœciæ dmuchaj¹c; siê od iskry Wyregulowaæ. Brak Zasilania gazem. Otworzyæ gaz. Przy zasilaniu z butli wyregulowaæ, w razie potrzeby wymieniæ reduktor. Uszkodzone zabezpieczenie kontroli p³omienia. Wyregulowaæ. Zapowietrzona instalacja gazowa. Odpowietrzyæ Palnik zapalaj¹cy po zapaleniu Uk³ad zabezpieczenia nie dzia³a Sprawdziæ naprawiæ / wymieniæ gaœnie (temperatura lub magnes uszkodzone) Palnik zapalaj¹cy zapalony, Niskie ciœnienie wody Regulator strumienia wody ustawiæ na ma³y jednak nie zapala siê palnik g³ówny przep³yw (do oporu w prawo) Uszkodzona membrana Wymieniæ Nie gaœnie palnik g³ówny po Popychacz zespo³u wodnego zablokowany Rozebraæ, wyczyœciæ, ewentualnie zakrêceniu wody ciep³ej w pozycji otwarty. wymieniæ. Zawór gazowy zablokowany w pozycji otwarty. Rozebraæ, wyczyœciæ, ewentualnie wymieniæ. Zabrudzony zawór gazu. Sprawdziæ, wyczyœciæ. Nieprawid³owe dzia³anie reduktora przy Wyregulowaæ reduktor lub wymieniæ. zasilaniu z butli. eberka palnika brudz¹ Z³y ci¹g kominowy, zakurzone otoczenie Sprawdziæ przewody spalinowe. siê w krótkim czasie ó³ty p³omieñ. Za du e zu ycie gazu. Sprawdziæ rodzaj gazu. Wyczyœciæ palnik. Woñ gazu Nieszczelnoœæ na instalacji doprowadzaj¹cej Przewietrzyæ pomieszczenie i usun¹æ lub w grzejniku nieszczelnoœæ ( na instalacji lub w grzejniku) Woñ spalin Zatkany odp³yw spalin. Sprawdziæ przewody spalinowe. Za du e zu ycie gazu. Sprawdziæ, wyregulowaæ zu ycie gazu. 10

11 13. KONSERWACJA Aby zapewniæ d³ugie u ytkowanie i sprawnoœæ grzejnika wody przep³ywowej, konieczne jest poddawanie go regularnym przegl¹dom. Czêstoœæ przegl¹dów zale y od warunków pracy, instalacji i u ytkowania jednak przyjmuje siê za wskazane coroczne kontrole przez Autoryzowany Serwis Beretta. Wczeœniejsze zaplanowanie przegl¹du pozwoli oszczêdziæ czas i pieni¹dze. Nale y pamiêtaæ, e wszelkie dzia³ania na podgrzewaczu mo e podejmowaæ tylko Autoryzowany Serwis Beretta. UWAGA: Przed podjêciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia grzejnika wody przep³ywowej nale y odci¹æ dop³yw gazu KONSERWACJA OKRESOWA Normalnie przewidywane s¹ nastêpuj¹ce czynnoœci konserwacyjne: - czyszczenie palnika - czyszczenie wymiennika ciep³a - sprawdzenie i czyszczenie rur - sprawdzenie ci¹gu kominowego - kontrola wygl¹du zewnêtrznego grzejnika wody przep³ywowej - kontrola zapalania, gaszenia i funkcjonowania grzejnika wody przep³ywowej - kontrola szczelnoœci wody i gazu - kontrola zu ycia gazu na mocy maksymalnej i minimalnej - sprawdzenie zabezpieczeñ przy braku gazu - czyszczenia paneli dokonywaæ wy³¹cznie wod¹ z myd³em, nie czyœciæ paneli i innych czêœci rozpuszczalnikiem 13.2 KONSERWACJA SPECJALNA Jest to przywrócenie dzia³ania grzejnika wody przep³ywowej do zasad przewidzianych przez producenta np. po uszkodzeniu. Normalnie przewidziane s¹ nastêpuj¹ce czynnoœci: 1 przegl¹d czêœci i zespo³ów 2 naprawa czêœci 3 wymiana elementu Czynnoœci te (pkt i 13.2 Instrukcji) wykonuje Autoryzowany Serwis Beretta za pomoc¹ specjalnych œrodków i narzêdzi OBS UGA GWARANCYJNA Obs³uga gwarancyjna jest realizowana zgodnie z warunkami okreœlonymi w karcie gwarancyjnej. Je eli w okresie gwarancyjnym wyst¹pi¹ usterki w pracy grzejnika wody przep³ywowej nale y wezwaæ Autoryzowany Serwis Beretta OBS UGA POGWARANCYNA Obs³uga pogwarancyjna, w tym m.in. punkty 13.1 i 13.2 niniejszej instrukcji jest œwiadczona poprzez Autoryzowany Serwis Beretta, który dysponuje ca³ym asortymentem czêœci zamiennych. UWAGA: Wszelkie czynnoœci naprawcze i konserwacyjne wykonywane przez u ytkownika lub inne nieuprawnione osoby mog¹ prowadziæ do wypadków lub strat materialnych, a prowadzone w okresie gwarancyjnym pozbawi¹ uprawnieñ wynikaj¹cych z karty gwarancyjnej. 11

12 14. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA URZ DZEÑ GAZOWYCH ZASADY OGÓLNE Te urz¹dzenia gazowe, które s¹ dopuszczone do uÿytkowania i oznaczone znakiem bezpieczeñstwa B s¹ bezpieczne, jeÿeli uÿywa siê je zgodnie z przeznaczeniem i przestrzega ogólnych zasad uÿytkowania urz¹dzeñ gazowych. Przede wszystkim naleÿy pamiêtaæ, Ÿe ulatniaj¹cy siê gaz palny grozi wybuchem i poÿarem, oraz o tym, Ÿe kaÿde urz¹dzenie gazowe zuÿywa powietrze do spalania gazu i wydziela spaliny zawieraj¹ce substancje szkodliwe dla zdrowia cz³owieka. Dlatego teÿ naleÿy dbaæ o stan techniczny uÿytkowanych urz¹dzeñ gazowych, a w czasie ich pracy umoÿliwiaæ swobodny dop³yw powietrza i odp³yw spalin. Dop³yw powietrza jest konieczny zarówno do spalania gazu, jak i do przewietrzania pomieszczenia. KaŸde pomieszczenie, w którym jest zaistalowane urz¹dzenie gazowe musi mieæ zapewnione przewietrzanie, tj. otwory lub szczeliny do dop³ywu œwieÿego powietrza oraz otwór do przewodu wywiewnego (z kratk¹), s³uÿ¹cy do odprowadzania zuÿytego powietrza. Nie wolno robiæ nic, co zak³óci³oby odp³yw spalin lub wietrzenie. Wszystkie urz¹dzenia gazowe musz¹ mieæ odprowadzenie spalin rur¹ do przewodu spalinowego w œcianie i dalej ponad dach budynku. Nie wolno dopuszczaæ do wyp³ywu spalin do wnêtrza pomieszczeñ mieszkalnych. Bez odprowadzenia spalin dopuszcza siê tylko palniki do gotowania i piekarniki kuchni domowych. NaleŸy wówczas pamiêtaæ, aby nie dopuszczaæ do nadmiernego wzrostu stêÿenia spalin w powietrzu pomieszczenia i do wdychania takiej mieszaniny. OSTRZE ENIA! Nieprawid³owe, niezgodne z instrukcj¹ uÿytkowania obchodzenie siê z urz¹dzeniem gazowym moÿe spowodowaæ z³e spalanie gazu, mog¹ce doprowadziæ do jego uszkodzenia lub wyp³ywu gazu palnego do otoczenia. To moÿe staæ siê przyczyn¹ wypadku, np. wybuchu, poÿaru lub zatrucia osób znajduj¹cych siê w pobliÿu urz¹dzenia gazowego. Ulatniaj¹cy siê gaz lub spaliny stanowi¹ zagroÿenie dla zdrowia i Ÿycia ludzi. Gaz mieszaj¹cy siê z powietrzem, oprócz zagroÿenia wybuchem i poÿarem, powoduje zmniejszenie zawartoœci tlenu w powietrzu i przy wiêkszych stêÿeniach powoduje duszenie. Wystêpuj¹ objawy niedotlenienia. Spaliny zawieraj¹ tlenek wêgla, który powoduje zatrucie objawiaj¹ce siê szumem w uszach, ociêÿa³oœci¹, przyœpieszonym têtnem, zawrotami g³owy, wymiotami, ogólnym os³abieniem i utrat¹ przytomnoœci. W przypadku zatrucia naleÿy udzieliæ choremu pierwszej pomocy i wezwaæ pogotowie ratunkowe. POSTÊPOWANIE PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY: wynieœæ chorego na œwieÿe powietrze, rozpi¹æ odzieÿ, u³atwiæ oddychanie, podaæ do w¹chania œrodki trzeÿwi¹ce, np. amoniak, w przypadku, gdy chory straci³ przytomnoœæ i nie oddycha, naleÿy zastosowaæ sztuczne oddychanie, chorego okryæ kocem i nie pozwalaæ mu zasn¹æ, nieustannie dozorowaæ chorego aÿ do przybycia lekarza GDY UCHODZI GAZ! Obecnoœæ gazu w pomieszczeniu lub w pobliÿu urz¹dzenia gazowego moÿna rozpoznaæ po charakterystycznym zapachu obecnego w gazie nawaniacza. Postêpowanie w razie stwierdzenia zapachu gazu: ZAMKN Æ kurki (lub zawory) doprowadzaj¹ce gaz do urz¹dzenia (palników), lub zawór na butli z gazem, jeÿeli urz¹dzenie jest zasilane z butli. JeŸeli by³y zamkniête, to zamkn¹æ takÿe kurki na instalacji przed urz¹dzeniem lub przed gazomierzem albo kurek g³ówny przed budynkiem. NIE WOLNO zapalaæ otwartego ognia, np. zapa³ek, zapalniczek, wchodziæ z zapalonym papierosem. NIE WOLNO za³¹czaæ lub wy³¹czaæ odbiorniki elektryczne oraz uÿywaæ inne urz¹dzenia elektryczne lub mechaniczne powoduj¹ce powstawanie iskry elektrycznej lub udarowej. ZGASIÆ otwarte Ÿród³o ognia. Za³¹czone urz¹dzenia elektryczne wy³¹czyæ tylko wtedy, jeÿeli istnieje zagroÿenie zapalenia siê od nich gazu, np. mocno nagrzana kuchenka elektryczna. OTWORZYÆ okna i PRZEWIETRZYÆ pomieszczenie. JeŸeli gaz uchodzi z nieszczelnego zaworu butli z gazem, natychmiast ZAMKN Æ zawór, od³¹czyæ butlê i WYNIEŒÆ j¹ na zewn¹trz budynku. NIE WOLNO uÿywaæ ognia w celu ustalenia miejsca nieszczelnoœci instalacji gazowej. Sprawdziæ stan urz¹dzenia. W razie potrzeby WEZWAÆ pogotowie gazowe. 12

13 14.3. BEZPIECZEÑSTWO PRZECIWPO AROWE W pomieszczeniach, w których s¹ uÿywane urz¹dzenia gazowe oraz w s¹siednich pomieszczeniach ze wspóln¹ wentylacj¹, nie wolno przechowywaæ lub uÿywaæ materia³ów ³atwopalnych, np. lakiery, rozpuszczalniki, chemiczne œrodki do czyszczenia. UWAGA! Aerozole na butanie (tzw. ekologiczne) nieszczelne lub uÿywane w zbyt duÿych iloœciach w pobliÿu urz¹dzeñ gazowych lub iskrz¹cych mog¹ groziæ wybuchem i poÿarem! - Stolarkê, palne wyk³adziny œcienne, meble, zas³ony, firanki itp. przedmioty ³atwopalne zabrania siê umieszczaæ w pobliÿu urz¹dzeñ gazowych lub przewodów odprowadzanie spalin. NaleŸy zachowaæ bezpieczne odleg³oœci. - Do zapalania palników nie uÿywaæ papieru. - Nie wolno k³aœæ szmat i przedmiotów ³atwopalnych na otworach lub przewodach odp³ywu spalin z urz¹dzeñ. - W pobliÿu urz¹dzeñ, a szczególnie z palnikami otwartymi i przy przewodach spalinowych nie wolno suszyæ ubrañ i innych przedmiotów palnych. - W razie zapalenia siê gazu uchodz¹cego z nieszczelnego zaworu butli NALE Y na butlê narzuciæ mokry koc w celu st³umienia ognia, a nastêpnie moÿna polewaæ go wod¹ w celu ostudzenia butli i umoÿliwienia zakrêcenia zaworu. - Butlê nieszczeln¹ i niesprawn¹ naleÿy wynieœæ na otwart¹ przestrzeñ bez zag³êbienia terenu i w oddaleniu od wlotów kana³ów. Wezwaæ pogotowie gazowe. - W razie poÿaru lub wybuchu w pomieszczeniach, w których znajduje siê urz¹dzenie lub instalacje naleÿy natychmiast zamkn¹æ kurek g³ówny. Wezwaæ straÿ poÿarn¹ i pogotowie gazowe BEZPIECZNE ZAINSTALOWANIE URZ DZEÑ - NaleŸy przestrzegaæ zasad instalowania podanych w instrukcji urz¹dzenia. - Wszelkie prace instalacyjne i naprawy powinna wykonywaæ tylko osoba maj¹ca odpowiednie techniczne wykszta³cenie zawodowe,. - Urz¹dzenia gazowe naleÿy stosowaæ tylko do tego gazu, do którego jest ono przystosowane. Rodzaj gazu jest podany na tabliczce znamionowej. - Urz¹dzenie gazowe moÿe byæ instalowane tylko w pomieszczeniu maj¹cym sprawny uk³ad przewietrzania, tj. otwory nawiewne w oknach lub w drzwiach i otwór do przewodu wywiewnego w œcianie. - Urz¹dzenie powinno byæ tak umiejscowione, aby by³ ³atwy dostêp do uÿytkowania go i obs³ugi. Wszelkie samowolne przeróbki urz¹dzenia, instalacji, przy³¹czy, dostosowanie do innego rodzaju gazu i przestawianie urz¹dzenia na inne miejsca s¹ zabronione. Wszelkie przeróbki zmniejszaj¹ce przeœwit otworów nawiewnych (przes³anianie, zatykanie) oraz przewodów wywiewnych i spalinowych w pomieszczeniu i urz¹dzeniu s¹ zabronione. - Meble i inne urz¹dzenia naleÿy ustawiaæ tak, aby nie utrudnia³y przep³ywu powietrza. - JeŸeli w pomieszczeniu s¹ urz¹dzenia gazowe z odprowadzeniem spalin do przewodu z ci¹giem naturalnym, to nie wolno stosowaæ wentylatorów na przewodach wentylacji wywiewnej. - Przed przy³¹czeniem urz¹dzenia naleÿy sprawdziæ przewody spalinowe i wentylacyjne (wykonuje zak³ad kominiarski), a potem okresowo dokonywaæ przegl¹dów i je czyœciæ. Dbaæ o sprawnoœæ dzia³ania uk³adu przewietrzania. - Przewody zerowania i uziemienia urz¹dzeñ elektrycznych nie wolno ³¹czyæ z rurami instalacji gazowej lub wodnej. - Urz¹dzenie niekompletne lub niezupe³ne albo nieprawid³owo pod³¹czone do wszystkich instalacji nie wolno uruchamiaæ BEZPIECZNE U YTKOWANIE BUTLI - W pomieszczeniu, w którym znajduje siê zasilane urz¹dzenie gazowe, moÿe byæ tylko jedna przy³¹czona do niego butla z gazem. - Butla musi byæ w pozycji pionowej, w odleg³oœci co najmniej 1,5 m od urz¹dzenia gazowego. W¹Ÿ przy³¹czeniowy powinien mieæ co najmniej 1,5 m. Przy³¹cze wêÿa powinno znajdowaæ siê co najmniej 0,5 m od urz¹dzenia. - Butli nie wolno uÿytkowaæ i przechowywaæ: a) w pomieszczeniach, w których znajduj¹ siê inne, oprócz zasilanego urz¹dzenia gazowe na paliwa sta³e lub p³ynne, wyczystki do przewodów spalinowych lub wentylacyjnych z innych urz¹dzeñ lub pomieszczeñ, b) w pomieszczeniach z urz¹dzeniami iskrz¹cymi, c) w pomieszczeniach mieszkalnych, d) w pomieszczeniach poniÿej poziomu terenu lub wejœæ do nich, e) w pobliÿu studzienek lub oczek kanalizacyjnych bez syfonu, f) we wg³êbieniach terenu lub innych miejscach umoÿliwiaj¹cych gromadzenie gazu. - Pomieszczenie na butlê powinno mieæ sta³y uk³ad przewietrzania z ci¹giem naturalnym. Butla z gazem nie moÿe nagrzewaæ siê do temperatury powyÿej 35 C. 13

14 - Na zawór butli powinien byæ szczelnie nakrêcony reduktor. Koñce wêÿa przy³¹czeniowego powinny byæ zabezpieczone opaskami zaciskowymi. - Butlê przy³¹czon¹ do urz¹dzenia nie wolno przenosiæ. - W¹Ÿ przy³¹czeniowy nie powinien byæ za³amany, przygnieciony, skrêcony. Stan wêÿa i uszczelki na zaworze naleÿy okresowo sprawdzaæ przy wymianie butli. - Powinien byæ ³atwy dostêp do zamkniêcia zaworu butli. - Po wymianie butli naleÿy sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO U YTKOWANIA URZ DZEÑ - NaleŸy bezwzglêdnie przestrzegaæ wskazówki i zalecenia podane w instrukcji uÿytkowania i obs³ugi urz¹dzenia. - Osoby korzystaj¹ce z urz¹dzenia naleÿy dok³adnie nauczyæ uruchamiaæ i wy³¹czaæ urz¹dzenie. - Ma³e dzieci i osoby nie zapoznane z instrukcj¹ obs³ugi nie wolno dopuszczaæ do uÿywania urz¹dzenia. - Nie wolno pozwalaæ dzieciom bawiæ siê prz urz¹dzeniach gazowych. Mog¹ ulec obraÿeniom. - Wszyscy musz¹ pamiêtaæ o niebezpieczeñstwie poparzenia siê przy nieuwaÿnej obs³udze urz¹dzeñ gazowych. - Na czas d³uÿszej przerwy w pracy urz¹dzenia (np. wyjazd na wakacje) naleÿy zamykaæ kurek na instalcji gazowej przed urz¹dzeniem, zawory na innych instalacjach zasilaj¹cych, wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. - Kurek na przy³¹czu lub zawór na butli nie wolno otwieraæ bez uprzedniego sprawdzenia, czy wszystkie kurki w urz¹dzeniu s¹ zamkniête oraz, czy ogólny stan urz¹dzenia i przy³¹cza jest prawid³owy. - Nie wolno uderzaæ w pokrêt³a, zawory, palniki, osprzêt itp. - P³omieñ gasiæ przed zamkniêciem kurka, nie wolno zdmuchiwaæ. - Nie wolno przys³aniaæ lub zatykaæ otwory i kana³y uk³adu powietrzno-spalinowego w urz¹dzeniu. - Na instalacji gazowej nie wolno wieszaæ Ÿadnych przedmiotów. Urz¹dzenie gazowe powinno byæ utrzymywane w czystoœci. Do czyszczenia nie naleÿy uÿywaæ ostrych szmatek, szczotek, i proszków, rozpuszczalników, p³ynów i aerozoli aktywnych chemicznie. - Raz w roku wykonaæ okresowy przegl¹d techniczny i oczyszczenie urz¹dzenia. Powinno to robiæ osoba maj¹ca techniczne wykszta³cenie zawodowe. - W razie wyst¹pienia zak³óceñ w dzia³aniu urz¹dzenia naleÿy postêpowaæ zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obs³ugi. UŸytkownik moÿe wykonywaæ tylko naprawy opisane w instrukcji obs³ugi. JeŸeli to nie pomoÿe wezwaæ przeszkolon¹ obs³ugê. - Niesprawne urz¹dzenie nie wolno uÿytkowaæ BEZPIECZNE U YTKOWANIE GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEP YWOWEJ - Grzejnik, jak kaÿde urz¹dzenie gazowe zuÿywa powietrze do spalania gazu i wydziela spaliny zawieraj¹ce substancje szkodliwe dla zdrowia cz³owieka. Dlatego bardzo waÿny jest poprawnie dzia³aj¹cy uk³ad wentylacyjny i spalinowy w mieszkaniach, w których s¹ uÿywane urz¹dzenia gazowe. - JeŸeli wyczuje siê zapach spalin, to natychmiast naleÿy wy³¹czyæ grzejnik zamykaj¹c pobór ciep³ej wody lub zawór gazu na grzejniku. Natychmiast naleÿy wyjœæ z pomieszczenia, pozostawiæ otwarte drzwi i otworzyæ najbliÿsze okno. Po przewietrzeniu uruchomiæ na krótko grzejnik i sprawdziæ czy cofanie siê spalin ust¹pi³o. JeŸeli nie ust¹pi³o to wezwaæ instalatora. UWAGA! Chwilowe i rzadko powtarzaj¹ce siê podmuchy wiatru w przewodzie nie stanowi¹ zagroÿenia jeÿeli po ich ustaniu grzejnik pracuje prawid³owo i spaliny odp³ywaj¹ przewodem na zewn¹trz. - Nie wolno dopuœciæ do przemarzniêcia grzejnika. JeŸeli pomieszczenie, w którym znajduje siê siê grzejnik pozostawia siê naraÿone na przemarzniêcie, to wczeœniej obowi¹zkowo naleÿy spuœciæ ca³kowicie wodê z grzejnika oraz z instalacji wody ciep³ej i zimnej. - Grzejnik nie moÿe byæ naraÿony na dzia³anie oparów czynników korozyjnych, ani instalowany w miejscach o sta³ej, duÿej wilgotnoœci. - Grzejnik powinien byæ pod³¹czony do instalacji wody pitnej, odpowiednio do jego ciœnieñ roboczych i wydajnoœci. - Zmiêkczacz twardej wody za³oÿony na instalacji przed grzejnikiem, zmniejsza czêstoœæ czyszczenia nagrzewnicy i utrzymuje optymaln¹ wydajnoœæ urz¹dzenia. Wadliwe zainstalowanie grzejnika, niezgodne z instrukcj¹ uÿytkowania i instalowania moÿe byæ powodem zagroÿeñ dla ludzi, zwierz¹t i rzeczy. Wytwórca nie ponosi za to odpowiedzialnoœci. 14

15 15

16 Cod Ed. 05/00 kot³y i podgrzewacze Wierzchos³awice Informacja o Autoryzowanym Serwisie Beretta Bezp³atna Infolinia

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia.

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. MODUŁ III LEKCJA 3 Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. Formy realizacji: Œcie ka edukacyjna lekcja techniki lub fizyki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo