INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; Wadowice tel./fax , , INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM według stanu na dzień roku WADOWICE, WRZESIEŃ 2015

2 STOPA BEZROBOCIA Miernikiem poziomu bezrobocia jest podawana w procentach stopa bezrobocia, obliczana jako stosunek liczby zarejestrowanych do liczby osób aktywnych zawodowo. Wskaźnik ten stosowany jest w badaniach bezrobocia rejestrowanego w urzędach pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec lipca 2015 r. (ostatnie dane GUS) wynosiła: 9,4 % w powiecie wadowickim; 8,6 % w województwie małopolskim; 10,1 % dla Polski. Powyższe oznacza, że stopa bezrobocia w powiecie wadowickim była niższa od wskaźnika krajowego o 0,7 pkt. procentowego i wyższa o 0,8 pkt. procentowego w porównaniu do stopy procentowej w województwie małopolskim. Rok wcześniej tj. w lipcu 2014 r. stopa bezrobocia w powiecie osiągnęła poziom 11,5 %. Wykres 1: Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim ,6 13,1 12, ,8 11,5 11,5 11,3 11,1 10, ,2 10,8 10,8 11, ,3 9,7 9, Źródło: Dane GUS Powiat wadowicki ze stopą bezrobocia 9,4 % sytuuje się na 10 pozycji wśród 22 powiatów województwa małopolskiego. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach według stanu na koniec sierpnia 2015 roku wynosiła 5169 osób. W stosunku do stanu na dzień 31 sierpnia 2014 roku, kiedy to liczba bezrobotnych wynosiła 6486 osób, poziom bezrobocia w powiecie wadowickim zmniejszył się o 1317 osób (tj. spadek o 20,31 %). Podobnie jak w latach poprzednich nadal odnotowuje się przewagę bezrobotnych kobiet w ogólnej populacji zarejestrowanych osób bezrobotnych. Udział kobiet w końcu sierpnia 2015 roku 2 S t r o n a

3 ukształtował się na poziomie 2893 osób i wyniósł 55,97% ogółu bezrobotnych (w sierpniu 2014 r. było 54,58 %). Wykres 2: Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wg stanu na koniec poszczególnych miesięcy w okresie styczeń 2014 r. sierpień 2015 r W miesiącu sierpniu 2015 r. zarejestrowały się w tut. urzędzie 593 osoby bezrobotne, 323 kobiety, natomiast w miesiącu sierpniu ubiegłego roku zarejestrowano 661 bezrobotnych, 343 kobiety. 132 osoby bezrobotne (tj. 22,26 % ogółu rejestracji) zarejestrowały się w Urzędzie po raz pierwszy jako osoby bezrobotne. W grupie 593 osób bezrobotnych zarejestrowanych w sierpniu br. 81,96 % (486 osób) stanowiły osoby pozostające w zatrudnieniu bezpośrednio przed rejestracją, z czego prawie 8 % to pracownicy zwolnieni z przyczyn pracodawcy, a 18,04 % to osoby dotychczas niepracujące. Zarejestrowani Tabela 1: Bezrobotni zarejestrowani w 2015 roku Ogółem w miesiącu sierpniu 2015 r. kobiety Narastająco ogółem od 01/2015 Ogółem z tego: poprzednio pracujące zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujące Z ogółem bezrobotni zarejestrowani: po raz pierwszy po raz kolejny S t r o n a

4 Osoby, które były zatrudnione przed uzyskaniem statusu bezrobotnego stanowią na dzień 31 sierpnia 2015 r. zdecydowaną większość wśród bezrobotnych tj. 86,6 % ogółu figurujących w ewidencji bezrobotnych (4476 osób), z czego 10 % (522 osoby) zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (na koniec sierpnia 2014 roku osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy pozostawało w ewidencji 652 tj. 12 % poprzednio pracujących). W ewidencji PUP pozostawały 693 osoby bezrobotne dotychczas niepracujące tj. 13,4 % ogółu. Wśród zarejestrowanych na koniec sierpnia br osoby tj. 85,5% ogółu to bezrobotni bez prawa do zasiłku, a 747 (14,5 % ogółu) z prawem do zasiłku. Tabela 2: Bezrobotni zarejestrowani wg stanu na r. Wyszczególnienie Ogółem Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku w końcu miesiąca sprawozdawczego Razem kobiety Razem kobiety Ogółem Poprzednio pracujące zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy Dotychczas niepracujące BILANS BEZROBOCIA Stan płynności poziomu bezrobocia zależy od dwóch czynników: napływu czyli osób rejestrujących się jako bezrobotne w danym okresie (tzn. osoby nowo zarejestrowane) oraz odpływu czyli liczby osób tracących status bezrobotnego samym czasie (tzn. osoby wyrejestrowane). Jeżeli w pewnym okresie czasu napływ osób do bezrobocia przewyższa odpływ to wówczas mamy do czynienia z przyrostem bezrobocia, gdy sytuacja jest odwrotna ze zmniejszaniem się bezrobocia. Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani w m-cu 08/2015 Bezrobotni zarejestrowani narastająco od 01/2015 Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w m-cu 08/2015 Bezrobotni wyłączeni z ewidencji narastająco od 01/2015 Tabela 3: Napływ i odpływ osób bezrobotnych Ogółem kobiety Zamieszkali na wsi Napływ bezrobotnych kobiety Z prawem do zasiłku kobiety Odpływ bezrobotnych S t r o n a

5 W okresie od stycznia do sierpnia 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach zarejestrowały się łącznie 4923 osoby. W analogicznym okresie roku 2014 zarejestrowało się 5063 bezrobotnych. Oznacza to, że napływ bezrobotnych w ciągu ośmiu miesięcy 2015 roku był o 140 osób niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wykres 3: Napływ i odpływ bezrobotnych w poszczególnych miesiącach napływ I_ II 632 III 590 IV 512 V 507 VI 523 VII 677 VIII 661 IX 878 X 716 XI 763 XII 700 I_ II 633 III 654 IV 540 V 482 VI 548 VII 600 VIII 593 odpływ Od początku 2015 roku wyrejestrowano 6183 osoby. W analogicznym okresie roku 2014 wyrejestrowano 6308 osób. Oznacza to, że odpływ w roku 2015 był niższy o 125 osób niż w analogicznym okresie roku Główną przyczynę wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 2997 osób (48,83 % ogółu wyłączeń z ewidencji) wobec 3233 osób przed rokiem. Udział tej kategorii w ogólnej liczbie wyrejestrowanych spadł w ujęciu rocznym (o 2,42 pkt. proc. z 51,25 % do 48,83%). Pracę niesubsydiowaną podjęło 2701 osób, a subsydiowaną (m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, działalność gospodarczą) 296 osób. Przed rokiem odpowiednio 2898 osób i 335 osób. Drugą, co do wielkości liczbowej przyczyną utraty statusu bezrobotnego było niepotwierdzenie gotowości do pracy. W ciągu ośmiu miesięcy 2015 r osób tj. 26,15 % nie potwierdziło gotowości do podjęcia zatrudnienia. Dobrowolną rezygnację zgłosiło 690 osób tj. 11,16 %, natomiast z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji bezrobotnych 61 osób, tj. 0,99%. Utrata statusu bezrobotnego ma też związek z zakończeniem aktywizacji zawodowej. Od początku 2015 roku przyczynami tego typu wyłączeń z ewidencji bezrobotnych były: nabycie praw emerytalnych lub rentowych 50 osób (0,81 %), nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 139 osób (2,25 %). Odpływ z ewidencji osób bezrobotnych od początku roku 2015 związany był także z: rozpoczęciem szkolenia 30 osób, rozpoczęciem stażu 377 osób, rozpoczęciem prac społecznie użytecznych 63 osoby. 5 S t r o n a

6 Powód wyłączenia Tabela 4: Powody wyłączenia z ewidencji w 2015 r. Ogółem w miesiącu sierpniu 2015 r. kobiety Narastająco ogółem od 01/2015 Osoby wyłączone z ewidencji w m-cu sprawozdawczym Podjęcia pracy ogółem podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie pracy subsydiowanej prace interwencyjne roboty publiczne działalność gospodarcza refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego inne Pozostałe: ogółem rozpoczęcie szkolenia rozpoczęcie stażu rozpoczęcie prac społecznie użytecznych odmowa propozycji pracy odmowa ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenie gotowości do pracy dobrowolna rezygnacja podjęcie nauki osiągniecie wieku emerytalnego nabycie praw emerytalnych lub rentowych nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego inne S t r o n a

7 STRUKTURA BEZROBOTYCH Na dzień r. na terenie powiatu wadowickiego zarejestrowanych było: 3406 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi tj. 65,89 % ogółu bezrobotnych (67,14 % ogółu na koniec sierpnia 2014), 2893 kobiety, tj. 55,97 % ogółu bezrobotnych (54,58 % ogółu na koniec sierpnia 2014), 1007 osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego tj. 19,48% ogółu bezrobotnych (53,3% ogółu na koniec sierpnia 2014), 1499 osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych tj. 29 % ogółu bezrobotnych (28,46 % ogółu na koniec sierpnia 2014), 1396 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, tj. 27 % ogółu bezrobotnych (24,66% ogółu na koniec sierpnia 2014), 864 osoby bezrobotne do 25 roku życia, tj. 16,71 % ogółu bezrobotnych (20,59 % ogółu na koniec sierpnia 2014). Tabela 5: Ocena zmian w poziomie bezrobocia (według wybranych kategorii) Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem Kobiety Mężczyźni Poprzednio pracujący Dotychczas niepracujący Zamieszkali na wsi Z prawem do zasiłku Bez prawa do zasiłku Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień r. Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień r. Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień r. Wzrost/spadek w porównaniu do sierpnia 2014 r. Wzrost/spadek w porównaniu do lipca 2015 r. Dynamika lipiec 2015/ sierpień ,38% ,17% ,40% ,20% ,58% ,06% ,84% ,01% ,91% ,47% ,45% 7 S t r o n a

8 W porównaniu do miesiąca sierpnia 2014 roku mamy obecnie do czynienia następującymi zmianami w poszczególnych grupach osób bezrobotnych: W liczbie bezrobotnych ogółem spadek wynosi 1317 osób, tj. o 20,31 %. Liczba osób bez prawa do zasiłku uległa zmniejszeniu o 1273 osoby tj. 22,35 %, a z prawem do zasiłku o 44 osoby tj. o 5,56 %. Wśród osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy spadek wynosi 130 osób tj. o 19,94 %. Liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 647 osób tj. 19,04 %, natomiast mężczyzn o 670 osób tj. 22,74 %. BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to grupa bezrobotnych, która została zdefiniowana w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do osób tych zaliczamy bezrobotnych, którzy ze względu na określone uwarunkowania mają znaczne problemy wyjścia z bezrobocia, tj. bezrobotnych do 30 roku życia, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Spośród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 sierpnia 2015 r., aż 4484 osoby zostały zakwalifikowane do grupy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przy czym jedna osoba może spełniać warunki więcej niż jednej kategorii. Tabela 6: Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wybrane kategorie osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień r. Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień r. Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień r. Ogółem do 30 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystający ze świadczeń pomocy społecznej posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni S t r o n a

9 Najbardziej liczną grupą wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy są obecnie osoby długotrwale bezrobotne 2796 tj. 54,09 % ogółu bezrobotnych, kolejna grupa to osoby do 30 roku życia 1572 tj. 30,41 % (w poprzednim miesiącu 30,67 % ogółu) oraz osoby powyżej 50 roku życia 1396 tj. 27 % (w poprzednim miesiącu 26,71 % ogółu). Najmniej liczną grupę stanowią osoby bezrobotne posiadające co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 2 osoby tj. 0,04 %. W tym miesiącu ponownie zanotowano spadek we wszystkich grupach osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Należy zwrócić jednak uwagę, że przy ogólnym spadku liczby osób bezrobotnych w porównaniu do lipca 2015 roku o 139 osób, mamy do czynienia utrzymaniem się procentowego udziału w ogóle bezrobotnych osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (lipiec 2015 r. 86,74 %; sierpień 2015 r. 86,74 %). Przy ocenie dotyczącej sytuacji osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy należy również zwrócić uwagę na osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. Na koniec sierpnia 2015 zarejestrowanych w tut. Urzędzie osób bezrobotnych do 25 roku życia było 864 tj. 16,72 % ogółu, natomiast osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia było 1396 tj. 27% ogółu osób bezrobotnych. W obu przypadkach w porównaniu do poprzedniego miesiąca tj. lipca br. mamy do czynienia zarówno ze spadkiem ilościowym jak i % udziału w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Wykres 4: Liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz powyżej 50 roku życia od stycznia 2014 roku I 2014 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 II III IV V VI VII VIII do 25 r.ż. pow. 50 r.ż. W porównaniu do sierpnia 2014 roku liczba zarejestrowanych w grupie wiekowej do 25 roku życia zmniejszyła się aż o 472 osoby tj. o 35,53 %. Wraz ze spadkiem w liczbie osób ogółem odnotowano spadek liczby bezrobotnych w grupie osób powyżej 50 roku życia tj. o 204 osoby tj. o 12,75 %. 9 S t r o n a

10 BEZROBOCIE W GMINACH POWIATU WADOWICKIEGO Terytorialne zróżnicowanie pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu wadowickiego jest odzwierciedleniem rozkładu liczby ludności w tych gminach. Według stanu na koniec sierpnia 2015 roku udział bezrobotnych w poszczególnych gminach wahał się od 3,05 % w gminie Mucharz i 3,27 % w gminie Lanckorona do 35,14 % w gminie Andrychów. Tabela 7: Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminach powiatu wadowickiego Gmina r r. zmiana wzrost/spadek Liczba % Liczba % udział liczba osób % bezrob. udział bezrob. Andrychów , , ,98 Brzeźnica 329 5, , ,91 Kalwaria Zeb , , ,83 Lanckorona 194 2, , ,39 Mucharz 182 2, , ,13 Spytkowice 328 5, , ,05 Stryszów 270 4, , ,17 Tomice 300 4, , ,27 Wadowice , , ,67 Wieprz 437 6, , ,05 Razem , , ,00 Tabela 8: Liczba ludności w gminach powiatu wadowickiego wg stanu na r. Gmina 2013 Ludność Powiat = 100 Andrychów ,6 Brzeźnica ,3 Kalwaria Zeb ,5 Lanckorona ,9 Mucharz ,5 Spytkowice ,4 Stryszów ,3 Tomice ,9 Wadowice ,0 Wieprz ,6 Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 10 S t r o n a

11 W porównaniu z końcem sierpnia ubiegłego roku, spadek bezrobocia w 2015 roku dotyczył gmin 5 gmin powiatu wadowickiego: gminy Brzeźnica, gminy Kalwaria Zebrzydowska, gminy Spytkowice, gminy Tomice oraz gminy Wadowice. Największy procentowy spadek bezrobotnych w stosunku do sierpnia 2014 roku nastąpił w gminie Kalwaria Zebrzydowska o 0,83 %, najmniejszy procentowy spadek bezrobotnych odnotowano w gminie Tomice o 0,27 %. W pozostałych gminach, pomimo spadku liczby bezrobotnych nastąpił wzrost procentowego udziału w ogóle bezrobotnych, przy czym największy odnotowano w gminie Andrychów, najniższy w gminie Wieprz. WOLNE MIEJSCA PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W miesiącu sierpniu 2015 do tut. Urzędzie zgłoszono 329 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (w sierpniu 2014 roku zgłoszonych zostało 280 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej). Miejsc pracy subsydiowanej zgłoszono 114 (wzrost o 25 w porównaniu do sierpnia 2014 roku). W porównaniu do sierpnia 2014 roku mamy do czynienia z nieznacznym wzrostem wolnych miejsc pracy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, gdzie w miesiącu sierpniu 2014 roku było 235 wolnych miejsca pracy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ( subsydiowanej 11), a w miesiącu sierpniu 2015 roku mieliśmy do dyspozycji 237 wolnych miejsc pracy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ( subsydiowanej 22). W przypadku miejsc aktywizacji zawodowej mamy do czynienia ze wzrostem o 47 miejsc w porównaniu do sierpnia 2014 roku, co jest głównie wynikiem zwiększonej ilości realizowanych staży w 2015 roku, w bieżącym miesiącu mamy 92 miejsca stażu, a w sierpniu roku poprzedniego było ich 45. Wyszczególnienie Tabela 9: Zgłoszone wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej w miesiącu sierpniu 2014 r. RAZEM subsydiowane w miesiącu sierpniu 2015 r. RAZEM subsydiowane Od stycznia do sierpnia 2015 r. RAZEM subsydiowane Ogółem zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne S t r o n a

12 PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach realizując zadania wynikające ze znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której przepisy weszły w życie w dniu 27 maja 2014 roku każdej osobie bezrobotnej ustala profil pomocy oraz przygotowuje Indywidualny Plan Działania. Każda osoba bezrobotna współpracuje z wyznaczonym dla niej doradcą klienta. Profilowanie pomocy to ustalenie dla bezrobotnego potencjału zatrudnieniowego z punktu widzenia jego sytuacji na rynku pracy oraz czynników mających wpływ na jego wyjście z bezrobocia i podjęcie pracy. Przy ustalaniu profilu pomocy doradca klienta dokonuje analizy sytuacji osoby bezrobotnej oraz jej szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę: oddalenie od rynku pracy, czyli czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, w szczególności takie jak: wiek, płeć, poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, czas pozostawania bez pracy, miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy, dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami, gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, czyli czynniki wskazujące na potrzebę i chęć do podjęcia pracy, w szczególności zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy, dyspozycyjność, powody skłaniające do podjęcia pracy, powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, dotychczasową oraz aktualną gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami. Przy profilowaniu pomocy wykorzystuje się kwestionariusz udostępniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Doradca klienta zadając osobie bezrobotnej kolejne pytania gromadzi i analizuje informacje, które pozwalają określić jej potencjał zatrudnieniowy, a następnie ustalić jeden z trzech profili pomocy: profil pomocy I dla osób aktywnych, gotowych do podjęcia zatrudnienia, profil pomocy II dla osób wymagających intensywnego wsparcia w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, profil pomocy III dla osób oddalonych od rynku pracy, wymagających szczególnego wsparcia ze strony Urzędu i innych instytucji rynku pracy. Po ustaleniu profilu pomocy osoba bezrobotna informowana jest przez doradcę klienta o formach wsparcia z których może skorzystać, adekwatnie do określonego profilu. Profil pomocy dla osoby bezrobotnej ustalany jest niezwłocznie po rejestracji. W okresie od dnia r. do dnia r. doradcy klienta przeprowadzili 2483 wywiady zakończone ustaleniem profilu pomocy. Ustalony profil pomocy stanowi podstawę do przygotowania dla osoby bezrobotnej Indywidualnego Planu Działania. Na dzień 31 sierpnia 2015 r. struktura ustalonych profili przedstawia się następująco: profil pomocy I 57 osób, tj. 1,16 %, profil pomocy II dla 2283 osób, tj. 46,26 % profil pomocy III dla 2595 osób, tj. 52,58% 12 S t r o n a

13 INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA Indywidualny Plan Działania (IPD) to plan działań obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu doprowadzenia do zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy. Przygotowywany jest on przez doradcę klienta we współpracy z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy. W przypadku osób bezrobotnych Indywidualny Plan Działania musi zostać przygotowany obowiązkowo, nie później niż do 60 dni od daty ustalenia profilu pomocy. W Indywidualnym Planie Działania zawarte są: działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie, działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy, planowane terminy realizacji poszczególnych działań, formy, planowana liczba i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu pracy, termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania. Okres planowanej realizacji Indywidualnego Planu Działania nie może być dłuższy niż: 180 dni w przypadku osób, dla których ustalono I profil pomocy, 540 dni w przypadku osób, dla których ustalono II profil pomocy, 720 dni w przypadku osób, dla których ustalono III profil pomocy. W okresie od dnia r. do dnia r. doradcy przygotowali wspólnie ze swoimi klientami 4749 Indywidualnych Planów Działania. Doradca klienta w trakcie realizacji IPD co najmniej raz na 60 dni kontaktuje się z osobą bezrobotną w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji zaplanowanych działań. Kontakt z osobą bezrobotną może być realizowany w formie osobistego spotkania, rozmowy telefonicznej albo wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową. Jeżeli w wyniku realizacji IPD nie udało się doprowadzić osoby bezrobotnej do podjęcia pracy doradca klienta dokonuje analizy jego realizacji i ponownie ustala profil pomocy. 13 S t r o n a

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec października 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec marca 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%*

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%* 1. Szacunkowa stopa bezrobocia* Szacunkowa stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec lutego roku wyniosła 15,9%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 0,3 p.p.. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI V INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w maju roku wyniosła 16,0%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu z kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18818 osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec lutego 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec lutego 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec lutego 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec lutego 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2015

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 13578 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... - 4-5.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017 Bezrobocie w Małopolsce w październiku 217 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Sytuacja w powiatach Przepływy bezrobotnych w rejestrach Oferty pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2016 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu

Bardziej szczegółowo