Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD3/12_03/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja portalu Internetowego PostNuke (PD3) Wst p Budowa szkolnej strony internetowej mo e by procesem, mudnym i czasoch onnym dlatego warto upro ci sobie to zadanie korzystaj c z gotowych na rynku rozwi za. W Internecie mo na znale wiele darmowych portali internetowych. Wyró niaj cym si w ród nich jest system portalu PostNuke. Jego podstawow zalet jest dost pno spolszczonego interfejsu u ytkownika oraz pe na przeno no pomi dzy platformami oprogramowania. Proces instalacji i wst pnej konfiguracji portalu dla serwerów Windows z zainstalowanymi serwerami IIS lub Apache jest jednakowo prosty. Wi kszo pozosta ych rozwi za bardzo trudno zintegrowa z serwerami WWW IIS. Aby mo na by o zainstalowa portal PostNuke wymagana jest instalacja serwera PHP i serwera bazy danych MySQL. Podstawow zalet portali pracuj cych w oparciu o PHP jest mo liwo równie atwej konfiguracji na komputerze domowym lub uczniowskim co na serwerze szkolnym. Proces instalacji portalu na serwerze SBS mo na podzieli na kilka etapów: stworzenie bazy danych dla portalu oraz za o enie u ytkownika w bazie danych MySQL wraz z przydzieleniem mu odpowiednich praw dost pu do stworzonej bazy stworzenie katalogu przeznaczonego do publikowania nadanie mu odpowiednich uprawnie na dysku i skopiowanie do niego plików portalu utworzenie wirtualnego serwera WWW, który b dzie publikowa stron naszego portalu (W ramach kursu wykorzystamy utworzony wcze niej dla nowej domeny wirtualny serwer WWW tak, aby PostNuke zarz dza jego g ówn witryn ) stworzenie regu dost pu do portalu w ISA serwerze (W ramach kursu wykorzystamy wcze niej stworzone regu y dost pu do wirtualnego serwera WWW stworzonego dla nowej domeny) wywo anie portalu i jego wst pna konfiguracja usuni cie plików powoduj cych dziury w zabezpieczeniach portalu Poni sza instrukcja opisuje wszystkie powy sze etapy tworzenia portalu nie skupia si jednak na kwestiach zarz dzania i pracy z portalem po jego instalacji. Na ko cu instrukcji znajdziesz linki do stron internetowych po wi conych pracy z portalem PostNuke. by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_03/z [v. 1.1B] Strona 1/10

2 Zadanie 1 Za o enie u ytkownika w bazie danych MySQL oraz ustawienie odpowiednich uprawnie Odpowiedni baz i u ytkownika dla niej mo na za o y na wiele sposobów. My wykorzystamy do tego program phpmyadmin Polecenie 1 Za o enie bazy danych w programie phpmyadmin (na kursie logujemy si do programu phpmyadmin z konsoli serwera, ale przy opisanym w poprzedniej instrukcji sposobie instalacji programu mo emy to zrobi z dowolnego miejsca sieci) 1. B d c zalogowanym na konsoli serwera uruchom przegl dark Internet Explorer (je li pracujesz przy stacji, skorzystaj z pulpitu zdalnego) 2. W polu Adres: przegl darki wprowad adres: np.: 3. W oknie Po cz z polu Nazwa u ytkownika wprowad nazw superu ytkownika bazy: root 4. W oknie Po cz z polu has o wprowad has o superu ytkownika bazy: zxcvbnm W otwartym interfejsie programu phpmyadmin w polu Utworzenie nowej bazy danych wprowad nazw bazy danych: postnukexx np. postnuke17 6. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin pozostaw nierozwini t list System porówna 7. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin wybierz przycisk Utworzenie 8. Przejd do strony g ównej programu phpmyadmin wybieraj c ikon przedstawiaj c dom (znajduje si po lewej stronie ekranu) 9. Zamknij okno programu Internet Explorer by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_03/z [v. 1.1B] Strona 2/10

3 Polecenie 2 Stworzenie u ytkownika w bazie danych MySQL i przydzielenie mu odpowiednich uprawnie 1. B d c zalogowanym na konsoli serwera uruchom przegl dark Internet Explorer 2. W polu Adres: przegl darki wprowad adres: np.: 3. W oknie Po cz z w polu Nazwa u ytkownika wprowad nazw superu ytkownika bazy: root 4. W oknie po cz z Po cz z w polu has o wprowad has o superu ytkownika bazy: zxcvbnm W otwartym interfejsie programu phpmyadmin wybierz hyperlink Uprawnienia 6. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin wybierz hyperlink Dodanie nowego u ytkownika 7. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin w polu Nazwa u ytkownika wprowad nazw u ytkownika: postnukexx np. postnuke17 8. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin z listy rozwijanej Nazwa u ytkownika wybierz U ycie pola tekstowego 9. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin z listy Host wybierz Hostlokalny Dlaczego dajemy stworzonemu u ytkownikowi mo liwo po czenia jedynie z komputera lokalnego? 10. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin z listy Has o wybierz U ycie pola tekstowego 11. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin w polu has o wpisz: zaq12wsx 12. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin w polu Ponownie wpisz: zaq12wsx 13. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin upewnij si, e nie zaznaczy e, adnych opcji dotycz cych uprawnie 14. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin wybierz przycisk Wykonanie 15. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin odnajd sekcj Uprawnienia specyficzne dla baz danych (na dole strony) 16. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin w sekcji Uprawnienia specyficzne dla baz danych z listy rozwijanej Dodaj uprawnienia dla nast puj cych baz danych: wybierz za o on w a nie baz danych: postnukexx 17. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin w sekcji Uprawnienia specyficzne dla baz danych wybierz przycisk Wykonanie by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_03/z [v. 1.1B] Strona 3/10

4 18. Upewnij si, e znajdujesz si sekcji U ytkownik - Baza danych postnukexx 19. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin w tabeli Edycja uprawnie zaznacz kolejno wszystkie uprawnienia w kolumnach Dane; Struktura oraz Administracja UWAGA nie korzystaj z hiper cza Zaznaczenie wszystkich nie zawsze dzia a poprawnie Dane Struktura Administracja SELECT CREATE GRANT INSERT ALTER LOCK TABLES UPDATE INDEX REFERENCES DELETE DROP CREATE TEMPORARY TABLES 20. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin w sekcji wybierz przycisk Wykonanie 21. Zamknij okno programu Internet Explorer Dlaczego przydzielili my u ytkownikowi uprawnienia w ten sposób? Polecenie 3 Testowanie poprawno ci wykonania poprzednich polece 1. B d c zalogowanym na konsoli serwera uruchom przegl dark Internet Explorer 2. W polu Adres: przegl darki wprowad adres: np.: 3. W oknie Po cz z w polu Nazwa u ytkownika wprowad nazw u ytkownika bazy: postnukexx 4. W oknie Po cz z w polu has o wprowad has o u ytkownika bazy: zaq12wsx 5. W otwartym interfejsie programu phpmyadmin po lewej stronie powiniene zobaczy nazw bazy danych do której twój u ytkownik ma uprawnienia Je li widzisz tylko postnukexx to poprzednie polecenia zosta y wykonane poprawnie. U ytkownik posiada jedynie uprawnienia do modyfikowania tej bazy. 6. Zamknij okno programu Internet Explorer by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_03/z [v. 1.1B] Strona 4/10

5 Zadanie 2 Przygotowanie do instalacji i konfigaracji portalu PostNuke Zadanie omawia przygotowanie plików do instalacji portalu PostNuke na szkolnym serwerze, w tym przygotowanie pliku konfiguracyjnego procedury instalacyjnej. Polecenie 1 Umieszczenie portalu PostNuke w folderze przeznaczonym na strony wirtualnego serwera WWW nowej domeny 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera, wybierz z paska zada kolejno: Start Mój komputer 2. W oknie Eksploratora Windows otwórz szkoleniow p yt CD dostarczon przez prowadz cego 3. W oknie Eksploratora Windows otwórz folderu PostNuke 4. W oknie Eksploratora Windows z menu wybierz Edycja Zaznacz wszystko 5. W oknie Eksploratora Windows z menu wybierz Edycja Kopiuj 6. W oknie Eksploratora Windows przejd do folderu o nazwie takiej, jak skrócona nazwa twojej nowej domeny (np. kosmici) znajduj cego si na dysku O: serwera 7. W oknie Eksploratora Windows, znajduj c si wewn trz folderu o nazwie takiej, jak skrócona nazwa twojej nowej domeny (np. kosmici) z menu wybierz Edycja Wklej 8. Po skopiowaniu plików zamknij okno Eksploratora Windows Polecenie 3 Edycja podstawowego pliku konfiguracyjnego portalu PostNuke (jest ono konieczne tylko, je li instalujesz portal w systemie Windows) 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera, wybierz z paska zada kolejno: Start Mój komputer 2. W oknie Eksploratora Windows przejd do katalogu o nazwie takiej, jak skrócona nazwa twojej nowej domeny (np. kosmici) znajduj cego si na dysku O: serwera 3. W oknie Eksploratora Windows w oknie eksploratora otwórz plik o nazwie config.php 4. Okno config.php WordPad powi ksz na ca y ekran 5. Maj c aktywne okno config.php WordPad naci nij raz klawisz PgDown by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_03/z [v. 1.1B] Strona 5/10

6 6. W oknie config.php WordPad odnajd sekcj zawieraj c nast puj ce wpisy $pnconfig['dbtype'] = 'mysql'; $pnconfig['dbtabletype'] = 'MyISAM'; $pnconfig['dbhost'] = 'localhost'; $pnconfig['dbuname'] = ''; $pnconfig['dbpass'] = ''; $pnconfig['dbname'] = 'Phoenix'; $pnconfig['system'] = '0'; $pnconfig['prefix'] = 'nuke'; $pnconfig['encoded'] = '1'; Popraw powy sze wpisy w nast puj cy sposób: (Linie oznaczone strza k i szarym t em podlegaj modyfikacji wzgl dem oryginalnych) $pnconfig['dbtype'] = 'mysql'; $pnconfig['dbtabletype'] = 'MyISAM'; $pnconfig['dbhost'] = 'localhost'; $pnconfig['dbuname'] = 'postnukexx'; $pnconfig['dbpass'] = 'zaq12wsx'; $pnconfig['dbname'] = 'postnukexx'; $pnconfig['system'] = '1'; $pnconfig['prefix'] = 'nuke'; $pnconfig['encoded'] = '0'; 7. W oknie config. php WordPad wybierz z menu Plik Zapisz 8. Mo esz zamkn okno config.php WordPad Co oznaczaj poszczególne zamienione sekcje? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_03/z [v. 1.1B] Strona 6/10

7 Zadanie 3 Konfiguracja portalu Zadanie omawia instalacj, konfiguracj oraz posprz tanie po instalacji portalu PostNuke. Polecenie 1 Instalacja bazy danych dla portalu i okre lenie has a dla administratora portalu 1. B d c zalogowanym na konsoli serwera uruchom przegl dark Internet Explorer 2. W polu Adres: przegl darki wprowad adres: np. 3. W otwartej stronie instalacyjnej portalu z listy J zyk wybierz Polski i wybierz przycisk Ustaw J zyk 4. Po zapoznaniu si z licencj GNU GPL wci nij przycisk Dalej (Je li warunki licencji nie s dla ciebie satysfakcjonuj ce zrezygnuj z instalacji portalu postnuke) Uwaga czerwony komunikat Baza nie zosta a utworzona jest prawid owym objawem, poniewa program nie tworzy bazy automatycznie zrobili my to wcze niej, r cznie. 5. W kolejnym oknie wybierz przycisk Kontynuuj 6. W oknie Informacje o bazie danych w polu Host bazy danych wpisz: localhost 7. W oknie Informacje o bazie danych w polu Nazwa u ytkownika bazy danych wpisz: postnukexx 8. W oknie Informacje o bazie danych w polu Has o u ytkownika bazy danych wpisz: zaq12wsx 9. W oknie Informacje o bazie danych w polu Nazwa bazy danych wpisz: postnukexx 10. W oknie Informacje o bazie danych pozosta e pola pozostaw niezmienione. 11. W oknie Informacje o bazie danych zaznacz opcj Serwis instalowany jest w Intranecie lub sieci lokalnej 12. W oknie Informacje o bazie danych wybierz przycisk Wy lij 13. W kolejnym oknie upewnij si, e wypisane tu informacje s poprawne nast pnie wybierz przycisk Nowa Instalacja 14. W oknie Nowa Instalacja upewnij si, e nie zaznaczy e opcji stwórz baz 15. W oknie Nowa Instalacja wybierz przycisk Start (zostanie za o ona struktura bazy mo e to zaj c chwile czasu) 16. W kolejnym oknie wybierz umieszczony na samym dole przycisk Kontynuuj 17. W oknie ustawie administracyjnych w polu Login administratora: wpisz Admin 18. W oknie ustawie administracyjnych w polu Imi i Nazwisko administratora: wpisz swoje imi i nazwisko 19. W oknie ustawie administracyjnych w polu Has o administratora (weryfikacja): wpisz zaq12wsx by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_03/z [v. 1.1B] Strona 7/10

8 20. W oknie ustawie administracyjnych w polu Adres Administratora wpisz: np.: 21. W oknie ustawie administracyjnych w polu URL Administratora wpisz: np.: W oknie ustawie administracyjnych wybierz przycisk Ustaw Login 23. W kolejnym oknie wybierz przycisk Zako cz 24. W ostatnim oknie instalatora wybierz hyperlink Przejd do twojej strony PostNuke a 25. Je li widzisz stron portalu to znaczy, e uda o ci si zainstalowa i skonfigurowa portal PostNuke Polecenie 2 Usuni cie pliku instalacyjnego 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera, wybierz z paska zada kolejno: Start Mój komputer 2. W oknie Eksploratora Windows przejd do katalogu o nazwie takiej, jak skrócona nazwa twojej domeny (np. kosmici) znajduj cego si na dysku O: serwera 3. W oknie Eksploratora Windows wybierz prawym klawiszem plik o nazwie install.php 4. Z menu kontekstowego wybierz Usu 5. W oknie Eksploratora Windows wybierz prawym klawiszem myszy folder install 6. Z menu kontekstowego wybierz Usu 7. Zamknij okno Eksploratora Windows Dlaczego po instalacji portalu nale y usun jego plik konfiguracyjny by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_03/z [v. 1.1B] Strona 8/10

9 Zadanie 4 Testowanie poprawno ci pracy portalu Polecenie 1 Testowanie dzia ania uprawnie Administratora portalu 1. B d c zalogowanym na konsoli serwera uruchom przegl dark Internet Explorer 2. W polu Adres: przegl darki wprowad adres: np.: 3. W ramce Zaloguj (po prawej stronie ekranu) w polu U ytkownik wpisz: admin 4. W ramce Zaloguj w polu has o wpisz has o: zaq12wsx 5. W ramce Zaloguj wybierz Loguj 6. Po zalogowaniu z ramki G ówne menu (po lewej stronie ekranu) wybierz hyperlink Administracja 7. W Menu Administracyjnym wybierz ikon podpisan Ustawienia 8. W menu Konfiguracja strony w polu Nazwa strony: wpisz Portal stworzony na kursie opiekuna 9. W menu Konfiguracja strony w polu Slogan strony: wpisz Tworzenie portalu mo e by proste 10. W menu Konfiguracja strony w polu Data uruchomienia strony wpisz dzisiejsz dat 11. W menu Konfiguracja strony w polu administratora wpisz np.: 12. W menu Konfiguracja strony z listy Domy lny motyw tej strony wybierz motyw portalu np.: PostNukeBlue (z Internetu mo esz pobra wiele ró nych motywów portalu PostNuke) 13. W menu Konfiguracja strony pozosta e pola pozostaw niezmienione 14. W menu Konfiguracja strony wybierz przycisk Zapisz zmiany (na samym dole strony) Je li zmieni e motyw portalu powinien zmieni si jego wygl d. by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_03/z [v. 1.1B] Strona 9/10

10 Polecenie 2 Utworzenie, prostej Ankiety 1. B d c zalogowanym na konsoli serwera uruchom przegl dark Internet Explorer 2. W polu Adres: przegl darki wprowad adres: 3. W ramce Zaloguj (po prawej stronie ekranu) w polu U ytkownik wpisz: admin 4. W ramce Zaloguj w polu has o wpisz has o: zaq12wsx 5. W ramce Zaloguj wybierz Loguj 6. Po zalogowaniu z ramki G ówne menu (po lewej stronie ekranu) wybierz hyperlink Administracja 7. W Menu Administracyjnym wybierz ikon podpisan Ankiety 8. W menu Administracja ankietami/g osowaniami w ramce Utwórz now ankiet w polu Tytu Ankiety wprowad Program którego kursu wydaje ci si najlepszy? 9. W menu Administracja ankietami/g osowaniami w ramce Utwórz now ankiet w polu Opcja 1 wpisz: D1 10. W menu Administracja ankietami/g osowaniami w ramce Utwórz now ankiet w polu Opcja 2 wpisz: D2 11. W menu Administracja ankietami/g osowaniami w ramce Utwórz now ankiet w polu Opcja 3 wpisz: D3 12. W menu Administracja ankietami/g osowaniami w ramce Utwórz now ankiet wybierz przycisk Utwórz ankiet 13. Z ramki G ówne menu (po lewej stronie ekranu) wybierz hyperlink Strona g ówna 14. Czy po prawej stronie ekranu widzisz stworzon w a nie ankiet? Je li tak to odpowiedz na ni. 15. Mo esz zamkn przegl dark. Wskazówka Aktualna wersj portalu PostNuke wraz z dodatkowymi modu ami rozszerzaj cymi funkcjonalno portalu oraz tematami zmieniaj cymi jego wygl d mo esz znale pod poni szym adresem: Polskie wersje portalu PostNuke oraz spolszczon dokumentacj a tak e wiele ciekawych artyku ów dotycz cych pracy z portalem postnuke znajdziesz pod adresem: - podsumowanie by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_03/z [v. 1.1B] Strona 10/10

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_06/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 Instalacja portalu Internetowego PostNuke (SPD1.2) Wstęp Budowa szkolnej strony

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_05/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 Instalacja portalu Internetowego BlueDragon (SPD1.2) Wstęp Budowa szkolnej strony

Bardziej szczegółowo

Instalacja portalu Internetowego Mambo

Instalacja portalu Internetowego Mambo Instrukcja numer SPD4/17_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 Instalacja portalu Internetowego Mambo (SPD1.2) Wstęp Budowa szkolnej strony

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/11_06/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Instalacja obsługi języka PHP na serwerze SBS2003 Język skryptowy PHP

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) Założenie kont użytkowników i konfiguracja miejsca na ich indywidualne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Tworzenie i edycja zasad grup - wymuszenie ustawienia tapety Zadanie 1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Automatyczne zakładanie kont (D1) Zadanie 1 Zakładanie 40 kont dla nowej grupy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_05/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Przygotowanie dedykowanego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_03/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Windows Media Encoder - konwersja plików (PD3) Konwersja plików multimedialnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Active Directory - jednostki organizacyjne - tworzenie struktury Jednostki

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 4 (D1) Zadanie 4 Wypełnianie zawartością

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - Gadu - Gadu (PD3) W niniejszej instrukcji omawiamy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera FTP w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012

Instalacja i konfiguracja serwera FTP w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 Źródło: http://www.ipv6migrationguide.net/pl/?mode=browse&ident=1357332926&page=2&step =14 Instalacja i konfiguracja serwera FTP w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 Instalacja serwera FTP Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_05/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Nagrywanie kopii bezpiecze stwa i wa nych danych u ytkowników Nagrywanie,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_03/Z3 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - miejsca w sieci Internet (D2) Zadanie 3 Automatyczne definiowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_06/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Praca na kontach lokalnych stacji - tworzenie kont lokalnych na stacji i

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pe nego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezb dne do pomy lnego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk kwiecień 2016 Spis treści: 1. Połączenie z systemem i logowanie 3 2. Operacje w systemie e-dziekanat 4 3. Wprowadzanie ocen 8 4. Oceny cząstkowe 12 5. Obecności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/10_04/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (PD2) Zadanie 6 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi na

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Domyślnie dostępne konta i ich właściwości - zadanie 1 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z7 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 7 (D1) Zadanie 7 Modyfikowanie właściwości

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEJ PLATFORMY e-kwt AEROKLUBU NADWIŚLAŃSKIEGO (opracował: Ł. Skonecki) Internetowa platforma e-kwt została udostępniona pod adresem: http://kwt.lisie.pl Platforma jest udostępniona

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo