MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 913[01]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 913[01]"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 913[01]/ZSZ/MENiS/ PROGRAM NAUCZANIA PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 913[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005

2 Autorzy: mgr Barbara Cymańska-Garbowska mgr Barbara Ławicka-Stasiak mgr Andrzej Regiel Recenzenci: mgr Irena Dymarska mgr inż. Jőrg Wilczyński Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 1

3 Spis treści I. Plany nauczania 3 II. Programy nauczania przedmiotów zawodowych 4 1. Technologia prac w obiektach hotelarskich 4 2. Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Zajęcia praktyczne 20 2

4 I. PLAN NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Zasadnicza szkoła zawodowa* Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] Podbudowa programowa: gimnazjum Dla młodzieży Liczba godzin Lp. Przedmioty nauczania tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Klasy I-III 1. Technologia prac w obiektach hotelarskich Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej 5 3. Zajęcia praktyczne 33 Razem 51 *Dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 3

5 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNOLOGIA PRAC W OBIEKTACH HOTELARSKICH Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: posłużyć się podstawowymi pojęciami dotyczącymi hotelarstwa, rozróżnić obiekty hotelarskie, określić typy jednostek mieszkalnych, rozróżnić elementy wyposażenia jednostek mieszkalnych, rozróżnić rodzaje usług hotelarskich, zastosować zasady kultury obsługi gościa hotelowego, zastosować zasady postępowania zgodnie z etyką zawodową, zastosować przepisy kodeksu pracy i obowiązujące regulaminy, określić czynności porządkowe w części noclegowej obiektu hotelarskiego, dobrać środki czystości i środki dezynfekcyjne do rodzaju wykonywanej pracy, posłużyć się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem do prac porządkowych, zastosować techniki prac porządkowych w jednostkach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych, zastosować zasady postępowania z mieniem pozostawionym przez gościa, sprawdzić stan wyposażenia i sprawność urządzeń jednostki mieszkalnej, zgłosić usterki przełożonemu, wykonać prace związane z pielęgnacją roślin pokojowych, wymienić, posegregować i przetransportować bieliznę hotelową, dokonać drobnych napraw bielizny hotelowej, dobrać i zastosować środki oraz techniki prania odpowiednie do rodzaju tkanin, obsłużyć proste urządzenia pralnicze, rozróżnić rodzaje transportu wewnątrz obiektu hotelarskiego, rozróżnić rodzaje zewnętrznego transportu obiektu hotelarskiego, wykonać czynności porządkowe w holu recepcyjnym, wykonać czynności związane z transportem bagażu gości, utrzymać czystość i porządek dróg dojazdowych, chodników i parkingów, 4

6 posadzić rośliny i wykonać czynności związane z pielęgnacją terenów zieleni wokół budynku hotelowego, posłużyć się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem do pielęgnacji terenów zieleni, wykonać prace związane z konserwacją sprzętu rekreacyjnego, wykonać proste naprawy sprzętu rekreacyjnego z zastosowaniem narzędzi i materiałów, posłużyć się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem oraz środkami do utrzymania porządku w otoczeniu obiektu hotelarskiego, zastosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, zastosować metody aktywnego poszukiwania pracy. Materiał nauczania 1. Wiadomości wstępne Podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa. Zadania hotelarstwa. Klasyfikacja bazy noclegowej. Zadania wybranych organizacji hotelarskich. Ćwiczenia: Przyporządkowywanie nazw obiektów hotelarskich do podanych definicji. Wykonywanie plansz przedstawiających obiekty hotelarskie w mieście, powiecie, regionie. 2. Klasyfikacja usług hotelarskich Usługi hotelarskie podstawowe. Usługi hotelarskie dodatkowe. Usługi hotelarskie odpłatne i nieodpłatne. Ćwiczenia: Dobieranie usług hotelarskich do grup rodzajowych. Rozróżnianie usług odpłatnych i nieodpłatnych na podstawie materiałów informacyjnych wybranych obiektów. 3. Wizerunek pracownika pomocniczego obsługi hotelowej Higiena osobista i wygląd zewnętrzny pracownika. Zasady etyki zawodowej. Elementy etykiety hotelarskiej. Zasady kulturalnej obsługi gościa. Współpraca z zespołem i przełożonym. Podstawowe zasady komunikowania się i autoprezentacja. 5

7 Ćwiczenia: Odgrywanie ról pracownika i gościa w określonych scenach rodzajowych. Stosowanie zwrotów grzecznościowych. Prowadzenie rozmowy z przełożonym odgrywanie ról. Inscenizacja rozmowy z potencjalnym pracodawcą, prezentowanie własnej osoby. 4. Pion pobytowy w obiektach hotelarskich Układ funkcjonalny pionu recepcyjno-pobytowego. Typy jednostek mieszkalnych. Rodzaje węzłów higieniczno-sanitarnych. Wyposażenie różnego typu jednostek mieszkalnych. Rodzaje i wyposażenie pomieszczeń ogólnodostępnych. Komunikacja pozioma i pionowa w obiekcie hotelarskim. Przystosowanie pionu pobytowego do potrzeb gości niepełnosprawnych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Ćwiczenia: Rozróżnianie typów jednostek mieszkalnych w poznanych obiektach hotelarskich. Rozróżnianie pomieszczeń ogólnodostępnych w poznanych obiektach hotelarskich. Rozpoznawanie elementów wyposażenia jednostek mieszkalnych. Określanie różnic między wyposażeniem standardowej jednostki mieszkalnej i jednostki dostosowanej do potrzeb gości niepełnosprawnych w obiekcie hotelarskim. 5. Technika pracy służby pięter w obiektach hotelarskich Czynności porządkowe w części noclegowej. Technika prac porządkowych. Środki czystości i środki dezynfekcyjne. Sprzęt porządkowy ręczny i zmechanizowany. Usterki i braki w wyposażeniu jednostki mieszkalnej. Postępowanie z mieniem pozostawionym przez gościa. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Ćwiczenia: Rozróżnianie czynności porządkowych. Rozpoznawanie porządkowego sprzętu ręcznego i zmechanizowanego. Analizowanie instrukcji stosowania środków czystości i środków dezynfekcyjnych. 6

8 6. Prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Magazynowanie bielizny hotelowej i wykonywanie drobnych napraw. Obsługa podstawowego sprzętu pralniczego. Rodzaje transportu hotelowego. Transport bagażu gości. Sprzęt i narzędzia do prostych napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego. Konserwacja i drobne naprawy sprzętu i urządzeń rekreacyjnych. Czystość i porządek w otoczeniu obiektu hotelowego. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Ćwiczenia: Rozróżnianie narzędzi do wykonywania prostych napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego. Rozróżnianie środków i sprzętu do czyszczenia różnych rodzajów powierzchni. Dobieranie środków do malowania i konserwacji różnych powierzchni. 7. Pielęgnacja roślin pokojowych i terenów zieleni Rodzaje roślin pokojowych. Metody, środki i sprzęt do pielęgnacji roślin. Rodzaje terenów zieleni. Zasady pielęgnacji terenów zieleni. Sprzęt do pielęgnacji roślin i środki ochrony. Odzież i środki ochrony indywidualnej. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Ćwiczenia: Wykonywanie plansz przedstawiających teren wokół obiektu hotelarskiego. Rozróżnianie nawozów mineralnych i naturalnych. Dobieranie narzędzi do prac porządkowych i pielęgnacyjnych. Analizowanie plansz przedstawiających techniki sadzenia roślin. Analizowanie instrukcji stosowania środków ochrony roślin. Środki dydaktyczne Regulamin pracy oraz przepisy porządkowe hotelu. Regulamin pracowni. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Instrukcje obsługi urządzeń gospodarczych. Instrukcje stosowania środków myjących i czyszczących. Odzież ochronna. Elementy wyposażenia części noclegowej. Bielizna hotelowa. 7

9 Podstawowy sprzęt i maszyny pralnicze. Środki czystości i środki chemiczne. Tablice, plansze, foliogramy przedstawiające: struktury organizacyjne pionu recepcyjno-noclegowego, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. Katalogi obiektów noclegowych. Filmy dydaktyczne, przeźrocza przedstawiające wystrój i estetykę wnętrz pomieszczeń noclegowych i ogólnodostępnych. Czasopisma branżowe: Hotelarz, Świat hoteli, Doradca Hotelarza. Uwagi o realizacji Program przedmiotu Technologia prac w obiektach hotelarskich obejmuje wiadomości i umiejętności związane z wykonywaniem prac pomocniczych w pionie noclegowym i gospodarczym. W poszczególnych działach przewidziano ćwiczenia mające na celu utrwalanie wiadomości i umiejętności uczniów. Podczas realizacji programu należy zwracać uwagę na dysfunkcje rozwojowe poszczególnych uczniów. Uczniów prezentujących niższy od grupy poziom wiadomości i umiejętności należy otoczyć wszechstronną opieką. Sposób prowadzenia zajęć należy dostosować do specyficznych potrzeb edukacyjnych. Istotne jest przestrzeganie zasady stopniowania trudności i przechodzenia od zadań prostych do coraz bardziej złożonych. Najtrudniejsze do realizacji treści programowe powinny być wyjaśniane i utrwalane przez stosowanie wielokrotnych powtórzeń. Zdobyte przez uczniów wiadomości należy łączyć z zadaniami praktycznymi. Wskazane jest stosowanie metod nauczania odpowiednich do możliwości uczniów i stopnia trudności materiału nauczania. Proponuje się stosowanie pokazów z instruktażem, ćwiczeń praktycznych, inscenizacji, gier dydaktycznych, wskazane jest również prezentowanie filmów i organizowanie dydaktycznych wycieczek. Zajęcia należy prowadzić w odpowiednio wyposażonej pracowni lub określonych obiektach hotelarskich. Należy stosować zarówno indywidualną, jak i grupową formę pracy uczniów. Liczebność grup nie powinna przekraczać 4 osób. Praca w grupach wpływa pozytywnie na poziom motywacji i jakość pracy uczniów, ponadto pozwala na opanowanie przez uczniów umiejętności ponadzawodowych, jak: komunikowanie się, współpraca z zespołem. Uczniowie powinni korzystać z różnych źródeł informacji, jak: instrukcje, czasopisma, katalogi, poradniki, foldery, internet. Nauczyciel powinien przygotowywać na zajęcia materiały dydaktyczne na podstawie dostępnych źródeł informacji zawodowej. 8

10 Proponuje się następujący podział godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych: Lp. Działy tematyczne Liczba godzin 1. Wiadomości wstępne Klasyfikacja usług hotelarskich Wizerunek pracownika pomocniczego obsługi hotelowej Pion pobytowy w obiektach hotelarskich Technika prac służby pięter w obiektach hotelarskich Prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Pielęgnacja roślin pokojowych i terenów zieleni 90 Razem 468 Podane w tabeli liczby godzin na realizację poszczególnych działów mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić zmiany, mające na celu dostosowanie programu do specyfiki szkoły. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu przedmiotu według określonych kryteriów. Osiągnięcia uczniów można oceniać na podstawie: ustnych sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności, pisemnych sprawdzianów (testów osiągnięć o określonym stopniu trudności) obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. Postępy należy oceniać na bieżąco, rozpoznając trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia i uwzględniając indywidualne możliwości uczniów. Podczas oceny wypowiedzi uczniów należy zwracać uwagę na właściwe stosowanie pojęć, merytoryczną jakość wypowiedzi oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy. Kontrolę poprawności wykonania ćwiczeń należy prowadzić w trakcie i po ich realizacji. W procesie oceniania szczególnie należy uwzględnić: stosowanie zasad kultury obsługi gościa hotelowego i zachowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej, rozróżnianie czynności porządkowych w części noclegowej obiektu hotelarskiego i holu recepcyjnym, dobieranie środków do malowania i konserwacji różnych powierzchni 9

11 stosowanie zasad postępowania z mieniem pozostawionym przez gościa. Należy również zwrócić uwagę na organizowanie stanowiska pracy, poprawność, estetykę i czas wykonywania zadania. W końcowej ocenie osiągnięć uczniów, po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania zastosowanych przez nauczyciela. Literatura Bartosiewicz A.: Kumińska A.: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. WSiP, Warszawa 1977 Baworowski J.: Hotelarstwo cz. I, II, WSiP, Warszawa 1985 Błądek Z.: Hotele programowanie, projektowanie, wyposażenie. Wydawnictwo Albus, Poznań 2002 Hansen A.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. WSiP, Warszawa 1998 Koncewicz G.: Kultura obsługi hotelowej. PTE, Kraków 1970 Leland K., Bailey K.: Obsługa Klienta. RM, Warszawa 1999 Leszczyński W., Zakrzewska K.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. RM, Warszawa 1999 Longman D.: Pielęgnowanie roślin pokojowych. PWRiL, Warszawa 1983 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie. cz. III, Wydawnictwo Maria, Polanica Zdrój 2001 Pląder D.: Opis stanowisk w obiektach hotelarskich. UKFiT, PZH, Warszawa 1999 Rączkowski B.: BHP w praktyce. ODDK, Warszawa 2003 Sokołowska A.: Suche bukiety. WRiT, Warszawa1991 Szendel J.: Układanki roślinne. PWRiL, Warszawa 1988 Tautz-Wiessner G.: Savoir-vivre w życiu. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2000 r. Tulibacki T.: Międzynarodowe systemy hotelowe. WSHGiT, Warszawa 2002 Tulibacki T.: Organizacja i zarządzanie hotelarstwem. WSHGiT, Warszawa 2005 Turakiewicz Cz.: Podstawy hotelarstwa. WSE, Warszawa 1998 Witkowski Cz.: Hotelarstwo cz.i, Podstawy hotelarstwa. WSE, Warszawa 2002 Wojciechowski E.: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. ODDK, Gdańsk 1998 Praca zbiorowa: Rośliny ozdobne. WSiP, Warszawa 1979 Praca zbiorowa: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PZH, Warszawa 1997 Czasopisma: Hotelarz, Świat hoteli, Doradca hotelarza 10

12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 92, poz. 460 oraz Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia (Dz. U. Nr 109) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z 1998) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia , w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz z 2004) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia , w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109) Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 11

13 PRACE POMOCNICZE W GASTRONOMII HOTELOWEJ Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: rozróżnić rodzaje zakładów gastronomicznych, określić części funkcjonalne zakładu gastronomicznego, określić elementy wyposażenia sali konsumenckiej, wykonać czynności pomocnicze w sali konsumenckiej, ustawić i nakryć stoły do konsumpcji, zebrać naczynia po konsumpcji, wykonać czynności związane z segregowaniem zastawy, bielizny stołowej i sprzętu kuchennego, zastosować techniki zmywania zastawy stołowej, rozróżnić sprzęt, maszyny i urządzenia gastronomiczne, obsłużyć podstawowe maszyny i urządzenia oraz wykorzystać drobny sprzęt gastronomiczny do produkcji potraw, zastosować techniki zmywania naczyń i sprzętu kuchennego, wykonać czynności pomocnicze związane z magazynowaniem i transportowaniem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych do kuchni, zastosować zasady postępowania z odpadami kuchennymi, rozróżnić rodzaje surowców, półproduktów, produktów i podstawowych wyrobów kulinarnych, ocenić jakość surowców, produktów oraz ich przydatność kulinarną, przechować surowce, produkty i napoje, zastosować racjonalny sposób gospodarowania surowcami, przygotować surowce do procesu technologicznego, utrzymać czystość i porządek w pomieszczeniach kuchennych, magazynowych i sali konsumenckiej, utrzymać porządek i czystość oraz przestrzegać zasad higieny na stanowisku pracy, zastosować środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i roboczą, zastosować przepisy sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 12

14 Materiał nauczania 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy sanitarne obowiązujące w gastronomii Higiena osobista. Książeczka zdrowia pracownika. Środki ochrony indywidualnej, odzież robocza. Zatrucia pokarmowe. Zagrożenia i wypadki na stanowisku pracy. Ćwiczenia: Analizowanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Rozpoznawanie piktogramów, znaków i barw ostrzegawczych. Powiadamianie przełożonego o zagrożeniach i zaistniałych wypadkach podczas pracy. 2. Pracownicy, układ funkcjonalny i wyposażenie hotelowego zakładu gastronomicznego Pracownicy zakładu gastronomicznego. Typy i rodzaje zakładów gastronomicznych. Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego. Podstawowy sprzęt, maszyny i urządzenia gastronomiczne. Ćwiczenia: Rozróżnianie rodzajów zakładów gastronomicznych na podstawie wybranych materiałów. Rozpoznawanie elementów wyposażenia pomieszczeń gastronomicznych na prezentowanych materiałach. 3. Wybrane zagadnienia obsługi konsumenta Wyposażenie i estetyka wystroju wnętrza sali konsumenckiej. Podstawowa bielizna i zastawa stołowa. Nakrywanie stołów do posiłków. Zbieranie naczyń po konsumpcji. Utrzymanie porządku przed i po konsumpcji. Ćwiczenia: Rozpoznawanie elementów wyposażenia wnętrza sal konsumenckich na podstawie prezentowanych materiałów. Poznawanie elementów zastawy i bielizny stołowej. 13

15 4. Prace pomocnicze w kuchni Obsługa podstawowego sprzętu kuchennego. Technika zmywania naczyń i sprzętu kuchennego. Technika zmywania zastawy stołowej. Przechowywanie sprzętu kuchennego. Segregowanie oraz przechowywanie zastawy i bielizny stołowej. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac pomocniczych w kuchni. Ćwiczenia: Rozróżnianie kolejnych czynności ręcznego i mechanicznego zmywania zastawy stołowej. Analizowanie instrukcji stosowania środków myjących i czyszczących. 5. Podstawowe wiadomości z technologii gastronomicznej Rodzaje surowców, produktów i wyrobów gotowych. Ocena przydatności kulinarnej surowców i półproduktów. Przechowywanie surowców i produktów. Transportowanie surowców do kuchni. Wybrane techniki przygotowywania surowców do procesu technologicznego. Racjonalna gospodarka surowcami. Postępowanie z odpadami kuchennymi. Przepisy sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w pomieszczeniach kuchennych i magazynowych. Ćwiczenia: Klasyfikowanie surowców, produktów i wyrobów gotowych na przedstawionych planszach i w katalogach. Analizowanie informacji na opakowaniach produktów spożywczych. Środki dydaktyczne Regulamin pracowni. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych. Instrukcje stosowania środków myjących i czyszczących. Odzież ochronna i robocza. Elementy meblowego wyposażenia części gastronomicznej. Bielizna stołowa. Zastawa stołowa, sztućce, naczynia szklane. Naczynia kuchenne. Tace. Podstawowy sprzęt, maszyny i urządzenia kuchenne. Środki czystości i środki myjące. Środki chemiczne do mycia sprzętu kuchennego i zastawy stołowej. Tablice, plansze, foliogramy przedstawiające: struktury organizacyjne pionu gastronomicznego, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony 14

16 środowiska, zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy, regulaminy, rodzaje naczyń stołowych. Katalogi o tematyce gastronomicznej. Wzory dokumentów. Foldery zakładów gastronomicznych różnego typu. Filmy dydaktyczne, przeźrocza przedstawiające wyposażenie i wystrój wnętrz pomieszczeń gastronomicznych, techniki obsługi w gastronomii hotelowej, rodzaje zastawy stołowej, maszyny i urządzenia gastronomiczne. Czasopisma: Hotele i Restauracje, Przegląd gastronomiczny, Hotelarz. Techniczne środki kształcenia. Uwagi o realizacji Program przedmiotu obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności związane z działalnością gastronomiczną w obiektach hotelarskich. W poszczególnych działach przewidziano ćwiczenia mające na celu utrwalenie wiadomości oraz umiejętności uczniów. Wskazane jest wielokrotne powtarzanie ćwiczeń. Najtrudniejsze do opanowania przez uczniów umiejętności dotyczą obsługi urządzeń, sprzętu kuchennego, stosowania środków czyszczących zgodnie z instrukcją oraz umiejętności współpracy w zespole. Podczas realizacji programu przedmiotu należy stosować metody nauczania odpowiednie do percepcji uczniów oraz przestrzegać zasad nauczania: łączenia teorii z praktyką, poglądowości w procesie nauczania, stopniowania trudności, Treści kształcenia należy dostosowywać do potrzeb i możliwości uczniów. W trakcie realizacji zadań nauczyciel powinien udzielać wskazówek dotyczących poprawnego wykonania ćwiczeń. Wskazane jest stosowanie następujących metod nauczania: ćwiczeń praktycznych poprzedzonych pokazem z objaśnieniem lub instruktażem, podających, jak: wyjaśnienia, opis, pogadanka dydaktyczna, aktywizujących, jak: metoda sytuacyjna, przypadków oraz gry dydaktyczne, eksponujących, jak: filmy dydaktyczne, ekspozycje. 15

17 Aby ułatwić uczniom zrozumienie realizowanych treści programowych wskazane jest organizowanie wycieczek do obiektów hotelarskich oraz na wystawy i targi. Uczniowie powinni również korzystać z różnych źródeł informacji zawodowej. Zajęcia należy prowadzić w obiekcie hotelarskim lub w pracowni przedmiotowej. Wskazane jest stosowanie indywidualnej i grupowej formy pracy z uczniem. Liczebność grup nie powinna przekraczać 4 osób. Praca w grupie wpływa na poziom motywacji uczniów i jakość pracy, umożliwia uczniom opanowanie umiejętności komunikowania się i współpracy w zespole. Uczniowie powinni posiadać aktualne książeczki zdrowia i odpowiedni strój roboczy. Należy zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Proponuje się następujący podział godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych: Lp. Działy tematyczne Liczba godzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy sanitarne obowiązujące w gastronomii Pracownicy, układ funkcjonalny i wyposażenie hotelowego zakładu gastronomicznego Wybrane zagadnienia obsługi konsumenta Prace pomocnicze w kuchni Podstawowe wiadomości z technologii gastronomicznej 45 Razem 180 Podane w tabeli liczby godzin na realizację poszczególnych działów mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić zmiany, mające na celu dostosowanie programu do specyfiki szkoły. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały okres realizacji programu przedmiotu, na podstawie ustalonych kryteriów. Proces oceniania uczniów powinien obejmować: diagnozę stanu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie wyodrębnionych szczegółowych celów kształcenia, rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, 16

18 sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów po zakończeniu realizacji programu przedmiotu. Osiągnięcia ucznia można oceniać na podstawie: ustnych i pisemnych sprawdzianów, obserwacji pracy uczniów podczas wykonywanych zadań praktycznych. Dokonując oceny należy zwrócić uwagę na: poprawność, dokładność, stopień zaangażowania w wykonywanie zadań, przestrzeganie zasad kultury zawodowej, poprawne posługiwanie się terminologią z zakresu gastronomii. Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczeń wskazane jest, sprawdzenie poziomu wiadomości uczniów. Konieczne jest stosowanie zasady indywidualizacji oceniania ze względu na rozwój psychofizyczny i możliwości uczniów. W końcowej ocenie osiągnięć uczniów, po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania zastosowanych przez nauczyciela. Literatura Błądek Z.: Hotele - programowanie, projektowanie i wyposażenie. ALBUS, Poznań 2002 Jargoń R.: Obsługa konsumenta. WSiP, Warszawa 1992 Jargoń R.: Organizacja i technika usług gastronomicznych. WSiP, Warszawa 1989 Magalska D.: Technologia gastronomiczna z elementami higieny i wyposażenia ćwiczenia. WSiP, Warszawa 1998 Magalska D.: Technologia gastronomiczna. WSiP, Warszawa 1998 Witkowski Cz.: Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2000 Witkowski Cz.: Hotelarstwo. cz.i. Podstawy hotelarstwa. WSE, Warszawa 2002 Praca zbiorowa.: Organizacja pracy w hotelarstwie. UKFiT, Warszawa 1999 Czasopisma: Hotele i Restauracje, Przegląd gastronomiczny, Hotelarz, Kuchnia Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 17

19 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: zorganizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, rozróżnić piony funkcjonalne w określonych obiektach hotelarskich, rozpoznać jednostki mieszkalne w różnych obiektach hotelarskich, określić przeznaczenie elementów wyposażenia jednostki mieszkalnej, zastosować zasady etyki zawodowej i zasady kultury obsługi gościa hotelowego, zastosować zasady estetyki i higieny osobistej, przygotować środki i ręczny sprzęt do prac porządkowych w części mieszkalnej, przygotować środki i zmechanizowany sprzęt do prac porządkowych w części mieszkalnej, wykonać prace porządkowe w jednostce mieszkalnej przy pomocy ręcznego i zmechanizowanego sprzętu, wykonać czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym z zastosowaniem środków czystości i środków dezynfekcyjnych, dokonać zmiany bielizny i zaścielić łóżko, posegregować i przetransportować bieliznę hotelową, dokonać drobnych napraw bielizny hotelowej, sprawdzić stan wyposażenia i sprawność urządzeń jednostki mieszkalnej, wykonać prace pomocnicze związane z transportem towarów, wykonać prace porządkowe na zewnątrz budynku hotelowego, wykonać czynności związane z pielęgnacją terenów zieleni za pomocą sprzętu ręcznego i mechanicznego, dokonać prostych napraw i konserwacji sprzętu rekreacyjnego, posłużyć się sprzętem do wykonywania prac porządkowych, rozpoznać rodzaje i części funkcjonalne zakładów gastronomicznych, wykonać prace porządkowe w sali konsumenckiej, ustawić i nakryć stoły do konsumpcji, zebrać naczynia po konsumpcji, posegregować zastawę i bieliznę stołową, umyć zastawę stołową, umyć naczynia i sprzęt kuchenny, posłużyć się podstawowym sprzętem gastronomicznym, 18

20 wykonać prace porządkowe w pomieszczeniach kuchennych i magazynowych, pomóc w transporcie towarów do pomieszczeń kuchennych i magazynowych, usunąć odpady kuchenne zgodnie z obowiązującymi zasadami, rozpoznać surowce, półprodukty, produkty i podstawowe wyroby kulinarne, ocenić przydatność kulinarną surowców i produktów, dokonać obróbki wstępnej surowców gastronomicznych, zastosować przepisy sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, zastosować się do obowiązującego regulaminu w obiekcie hotelowym, wykorzystać dostępne źródła informacji wspomagające pracę, zastosować zasady zachowania w sytuacjach nietypowych w pracy zawodowej, wezwać pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, zastosować środki ochrony indywidualnej. Materiał nauczania 1. Wprowadzenie do zajęć praktycznych Zapoznanie z organizacją i przebiegiem zajęć praktycznych. Analizowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu pracy. Przygotowanie i wyposażenie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii. Zapoznanie z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Rozpoznawanie piktogramów ochrony przeciwpożarowej na planszach. Rozróżnianie i lokalizowanie sprzętu przeciwpożarowego. Zapoznanie z zasadami ochrony środowiska. Rozpoznawanie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Dobieranie środków ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy. Powiadamianie przełożonego o zagrożeniach i wypadkach przy pracy. 2. Stosowanie zasad etyki i kultury zawodowej Stosowanie zasad higieny osobistej. Przestrzeganie zasad estetyki ubioru oraz porządku na stanowisku pracy. Używanie zwrotów grzecznościowych. Komunikowanie się ze współpracownikami i przełożonym. 19

21 3. Wykonywanie prac porządkowych w pionie pobytowym obiektu hotelarskiego Rozróżnianie rodzajów jednostek w poznanych obiektach hotelarskich. Określanie elementów wyposażenia w poznanych jednostkach mieszkalnych. Dobieranie środków czystości i środków dezynfekcyjnych do prac porządkowych oraz ich stosowanie. Użytkowanie sprzętu ręcznego i zmechanizowanego do prac porządkowych. Sprzątanie i dezynfekowanie węzła higieniczno-sanitarnego. Dokonywanie zmiany, sortowanie i transportowanie bielizny hotelowej. Sprawdzanie stanu wyposażenia jednostki mieszkalnej, zgłaszanie usterek oraz braków przełożonemu. Stosowanie procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gościa. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac porządkowych. 4. Wykonywanie prac gospodarczych w obiektach hotelarskich Dokonywanie drobnych napraw bielizny hotelowej. Wykonywanie prac pomocniczych związanych z transportem towarów. Pomaganie przy transporcie bagażu gości. Czyszczenie powierzchni drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przygotowanie środków i sprzętu do malowania. Wykonywanie prac malarskich. Demontowanie uszkodzonych elementów urządzeń i sprzętu rekreacyjnego. Dokonywanie prostych napraw sprzętu i urządzeń. Dbanie o stan dróg dojazdowych, alejek, parkingów i garaży. Przygotowywanie i magazynowanie opału na zimę. Segregowanie i usuwanie odpadów stałych. Porządkowanie i czyszczenie wiat, palenisk, rusztów i urządzeń do grilowania. Konserwowanie sprzętu turystycznego. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac gospodarczych. 5. Pielęgnowanie roślin pokojowych i hotelowych terenów zieleni Rozróżnianie gatunków roślin pokojowych. Stosowanie środków i sprzętu do pielęgnacji roślin. Podlewanie klombów, kwietników i trawników. Nawożenie organiczne i mineralne roślin. Odchwaszczanie kwietników, klombów i trawników. Przekopywanie i spulchnianie gleby. Sadzenie i przesadzanie roślin ozdobnych. Sadzenie krzewów i drzewek ozdobnych. Przycinanie żywopłotów, pędów i kwiatostanów. Zabezpieczanie na zimę roślin wielosezonowych. Stosowanie preparatów ochrony roślin. Obsługiwanie opryskiwaczy i opylaczy. Ręczne i mechaniczne koszenie trawników. Użytkowanie kosiarek elektrycznych i spalinowych. Usuwanie liści z trawników, chodników, dróg i parkingów. Wykonywanie prostych napraw i konserwowanie 20

22 sprzętu ogrodniczego. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 6. Funkcjonowanie hotelowego zakładu gastronomicznego Rozróżnianie hotelowych zakładów gastronomicznych. Zapoznanie z układem funkcjonalnym zakładu gastronomicznego. Rozróżnianie podstawowego sprzętu, maszyn i urządzeń gastronomicznych. 7. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu obsługi konsumenta Porządkowanie sali konsumenckiej przed i po konsumpcji. Ustawianie stołów i krzeseł. Nakrywanie stołów do posiłków. Ustawianie elementów dekoracyjnych na stołach. Wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących obsługi konsumenta. Zbieranie i odnoszenie naczyń po konsumpcji zgodnie z obowiązującą procedurą. 8. Wykonywanie prac pomocniczych w kuchni Użytkowanie podstawowego sprzętu kuchennego zgodnie z instrukcją. Usuwanie resztek z naczyń. Segregowanie i mycie zastawy stołowej. Przechowywanie zastawy i bielizny stołowej. Stosowanie środków myjących i czyszczących. Zmywanie i czyszczenie naczyń oraz sprzętu kuchennego. Przechowywanie naczyń i sprzętu kuchennego. Wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach kuchennych i magazynowych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Dobieranie środków ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy. 9. Przygotowywanie surowców do procesu technologicznego Rozpoznawanie surowców, półproduktów, produktów i wyrobów kulinarnych. Transportowanie surowców i towarów do pomieszczeń kuchennych i magazynowych. Przygotowywanie i obróbka wstępna surowców. Ocenianie przydatności kulinarnej surowców. Gospodarowanie surowcami w sposób racjonalny. Segregowanie i usuwanie odpadów kuchennych zgodnie z obowiązującymi zasadami. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Środki dydaktyczne Regulamin pracowni. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Instrukcje obsługi ręcznego i mechanicznego sprzętu do utrzymania czystości. 21

23 Instrukcje stosowania środków czystości. Odzież ochronna. Sprzęt porządkowy ręczny i mechaniczny. Elementy wyposażenia hotelowej jednostki mieszkalnej i części ogólnodostępnej. Bielizna hotelowa. Środki czystości i środki dezynfekcyjne. Elementy galanterii hotelowej. Sprzęt transportowy. Elementy wyposażenia sali konsumenckiej. Zastawa i bielizna stołowa. Naczynia kuchenne. Podstawowy sprzęt, maszyny i urządzenia kuchenne. Środki chemiczne do mycia sprzętu kuchennego i zastawy stołowej. Sprzęt i urządzenia do pielęgnacji roślin pokojowych i hotelowych terenów zieleni. Sprzęt i urządzenia do wykonywania prostych napraw i prac konserwacyjnych. Plansze i foliogramy przedstawiające: struktury organizacyjne obiektu hotelowego, piktogramy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy, regulaminy. Filmy dydaktyczne przedstawiające: technikę sprzątania jednostki mieszkalnej, wyposażenie obiektów hotelarskich i gastronomicznych, technikę obsługi konsumenta, zastawę stołową. Czasopisma zawodowe: Hotelarz, Doradca hotelarza. Uwagi o realizacji Realizacja programu zajęć praktycznych powinna być skorelowana z treściami kształcenia przedmiotów zawodowych: Technologia prac w obiektach hotelarskich i prace pomocnicze w gastronomii hotelowej. Największą trudność może sprawić uczniom opanowanie umiejętności takich jak: obsługa sprzętu zmechanizowanego, stosowanie środków chemicznych zgodnie z instrukcją, reagowanie w sytuacjach zagrożenia, a także współpraca w grupie podczas realizacji zadań. Stopień trudności zadań należy dostosowywać do psychofizycznych możliwości uczniów. W trakcie zajęć należy wdrażać uczniów do systematycznej pracy, obowiązkowości, dokładności i odpowiedzialności za wykonywane zadania. Dobierając efektywne metody pracy z uczniem należy kierować się wiedzą z zakresu oligofrenopedagogiki, ze względu na zróżnicowany poziom psychofizycznych możliwości uczniów. 22

24 Wskazane jest stosowanie pokazu z objaśnieniem lub pokazu z instruktażem i ćwiczeń praktycznych. Zaleca się również stosowanie objaśnienia, opisu, pogadanki dydaktycznej oraz aktywizujących metod nauczania, w tym inscenizacji. Program zajęć praktycznych powinien być realizowany w obiektach hotelarskich i w pracowniach szkolnych. Zajęcia przeznaczone do realizacji w pracowniach należy przeznaczyć na przygotowanie uczniów do wykonywania czynności zawodowych, a doskonalenie umiejętności powinno przebiegać w realiach hotelowych we współpracy z zespołem pracowniczym i kierownictwem obiektu hotelarskiego. Uwzględniając specyficzne potrzeby uczniów zajęcia praktyczne należy realizować w grupach 2 4 osobowych. Uczniowie powinni dokumentować wykonane zadania w zeszytach ćwiczeń. Umiejętności zawodowe powinny być kształtowane z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności, opanowywane umiejętności należy utrwalać przez wielokrotne powtarzanie. Jakość pracy powinna być każdorazowo kontrolowana i oceniana. Uczniowie mający szczególne trudności w nabywaniu umiejętności, potrzebują bieżącego instruktażu i stymulacji aktywności podczas wykonywania zadań. Proponuje się następujący podział godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych: Lp. Działy tematyczne Liczba godzin 1. Wprowadzenie do zajęć praktycznych Stosowanie zasad etyki i kultury zawodowej Wykonywanie prac porządkowych w pionie pobytowym obiektu hotelarskiego Wykonywanie prac gospodarczych w obiektach hotelarskich Pielęgnowanie roślin pokojowych i hotelowych terenów zieleni Funkcjonowanie hotelowego zakładu gastronomicznego Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu obsługi konsumenta Wykonywanie prac pomocniczych w kuchni Przygotowywanie surowców do procesu technologicznego 100 Razem

25 Podane w tabeli liczby godzin na realizację poszczególnych działów mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić zmiany mające na celu dostosowanie programu do specyfiki szkoły. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie na podstawie jasno sformułowanych kryteriów, z którymi należy zapoznać uczniów. Ocena powinna być każdorazowo uzasadniona, jawna i zgodna z obowiązującą skalą. Dokonując oceny należy wziąć pod uwagę: organizację stanowiska pracy, przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji, punktualność i obowiązkowość, poprawność doboru środków, sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań, przestrzeganie zasad etyki, estetyki i etykiety hotelarskiej, poprawność, sprawność i jakość wykonywanych zadań. W procesie oceniania należy uwzględniać możliwości poszczególnych uczniów. Jako istotne kryteria oceny należy uznać: zaangażowanie uczniów w wykonywanie powierzonych zadań, osiągane postępy, poziom samodzielności uczniów oraz umiejętność pracy w zespole. Należy również zwracać uwagę na umiejętność podporządkowywania się przełożonym. Ocena powinna odnosić się zarówno do pojedynczych czynności zawodowych, jak i do zadań kompleksowych realizowanych z uwzględnieniem poprawności i logicznej kolejności ich wykonywania. Ze względu na obniżone możliwości oceny przez uczniów określonych sytuacji i zdarzeń, na każdych zajęciach należy kontrolować przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Ocena powinna stymulować aktywność ucznia i zapewniać mu poczucie satysfakcji na każdym etapie kształtowania umiejętności. W przypadku prowadzenia zajęć w obiektach hotelarskich, podczas oceniania powinno się uwzględniać opinie pracowników mających bezpośredni kontakt z uczniami. 24

26 Literatura Błądek Z.: Hotele: programowanie, projektowanie i wyposażenie. ALBUS, Poznań 2002 Bonadiman G.: Suche bukiety techniki i kompozycje. Muza, Warszawa 2004 Brochard D.: Trawniki. Jak zaprojektować i pielęgnować trawniki?. Hachette Livre Polska, 2002 Konarzewska M., Zielonka B., Konarzewska-Sokołowska M.: Technologia gastronomiczna. Rea, Warszawa 2004 Legutowska H.: Preparaty roślinne w ochronie i nawożeniu roślin. Działkowiec, 2004 Łabanowski G., Orlikowski L., Wojdyła A.: Pielęgnowanie roślin doniczkowych choroby i szkodniki. Multico, Warszawa 2000 Magalska D.: Technologia gastronomiczna z elementami higieny i wyposażenia ćwiczenia. WSiP, Warszawa 1998 Magalska D.: Technologia gastronomiczna. WSiP, Warszawa 1998 Meudec G., Prat J., Retournard D.: Choroby i szkodniki drzew i krzewów. Rozpoznawanie i zwalczanie. Delta W-Z, Warszawa 2002 Orlikowski L., Wojdyła A.: Choroby ozdobnych drzew liściastych. PLANTPRESS, Kraków 2003 Pesty J. P.: Cięcie roślin ogrodowych. Hachette Livre Polska, 2002 Pląder D. red.: Opis stanowisk pracy w obiektach hotelarskich wraz z zakresem czynności. UKFiT, PZH, Warszawa 1999 Sokołowska A.: Suche bukiety. WRiT, Warszawa1991 Tautz-Wiessner G.: Savoir-vivre w życiu. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2000 Witkowski Cz.: Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2000 Witkowski Cz.: Hotelarstwo cz.1,podstawy hotelarstwa. WSE, Warszawa 2002 Praca zbiorowa: Organizacja pracy w hotelarstwie. UKFiT, Warszawa 1999 Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 25

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ SYMBOL CYFROWY 913[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) utrzymywać

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich 1.6. prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) Poziom wymagań programowych (P lub

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 3 Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem... 8 1.2. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 1.2.1. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa polskiego... 9 1.2.2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Trzecia Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/ Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu praktyka zawodowa w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Pierwsza Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU:

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich 1.6. prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do rogram I praktyki zawodowej w ZS im J. Tuwima Technik hotelarstwa (5 dni kuchnia, 10 dni restauracja, 5 dni służba pięter) T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie- technik hotelarstwa 3. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 4. rzygotowanie i podawanie śniadań 3. Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Dział: 8.1. Organizacja pracy i funkcjonowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich Ocena celujący Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE. Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE. Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP) Podstawy hotelarstwa Organizacja pracy służby pięter wyjaśnić podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zbiór zadań Technik hotelarstwa Kwalifikacja T.12 2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zbiór

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji raktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 la kwalifikacji: T.11. lanowanie i realizacja usług w recepcji Wykonywanie prac związanych z rezerwacją usług oraz obsługą gości w recepcji. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa II MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W roku szkolnym 2005/2006 w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu powstała trzyletnia szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 1) Informacje o zawodzie PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA 422402 nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 Technik hotelarstwa planuje, organizuje,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać znaczenie turystyki

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2016/2017

REKRUTACJA 2016/2017 12-100 Szczytno, ul. Janusza Korczaka 4 tel. centr. 89 624 21 06 internat 89 624 23 66 fax 89 623 10 68 REKRUTACJA 2016/2017 Nasza oferta edukacyjna obejmuje kształcenie w następujących zawodach: kucharz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM Klasa IV, sem. I, zawód: technik mechanik, symbol cyfrowy klasyfikacji zawodu: 311504, program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora CKZiU/TM/2015

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży hotelarskiej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował: Renata

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu procesy technologiczne w gastronomii w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Opracowanie: Alicja Wojnach Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA - 932918 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY

Bardziej szczegółowo

Florysta FLORYSTA

Florysta FLORYSTA Szkoła policealna RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 343203 Florysta OMZ PKZ(RL.o) FLORYSTA 343203 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Kucharz 512[02]

I.1.1. Kucharz 512[02] I.1.1. Kucharz 512[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2237 Przystąpiło łącznie: 1968 przystąpiło: 1950 przystąpiło: 1934 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1764 (90,5%) zdało: 1477 (76,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 26.10.2017 12:00-12:45

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

REKLAMA DZIECIOM - KOLEJNA DOTACAJA DLA DZIECI W STEMPLEWIE

REKLAMA DZIECIOM - KOLEJNA DOTACAJA DLA DZIECI W STEMPLEWIE REKLAMA DZIECIOM - KOLEJNA DOTACAJA DLA DZIECI W STEMPLEWIE W marcu 2013r. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca otrzymało pozytywną odpowiedź na złożony wniosek o dotacje w ramach akcji REKLAMA DZIECIOM.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz Informacje o produkcie Organizacja pracy w hotelarstwie Cena : 33,33 zł (netto) 35,00 zł (brutto) Nr katalogowy : 0000000652 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia Semestr: I-VI Moduł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU ZAJĘĆ KULINARNYCH

PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU ZAJĘĆ KULINARNYCH PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU ZAJĘĆ KULINARNYCH OPRACOWANY PRZEZ WIESŁAWĘ CZWARNO NAUCZYCIELA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PĘCHERACH- ŁBISKACH 1 Rozwijanie umiejętności przygotowania posiłków zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. 1. Cele lekcji

KONSPEKT LEKCJI. 1. Cele lekcji KONSPEKT LEKCJI Data realizacji:24.11.2011r. Klasa: III Td Zawód: kucharz Przedmiot: pracownia gastronomiczna Dział programowy: Sporządzanie wyrobów garmaŝeryjnych Temat: Asortyment i technika sporządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA - STAŻ 1) Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, w tym przygotowujące do egzaminu zawodowego), które

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ASYSTENT FRYZJERA - 932919 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ 1. Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta: Stażysta kształcący się w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z techniki

Przedmiotowy system oceniania z techniki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI 1 Przedmiotowy system oceniania z techniki 1. Przedmiotowy system oceniania jest oparty o wewnątrzszkolny system ocenia. 2. Kryteria wymagań na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa TG.12. TG.13. Planowanie i realizacja usług w recepcji Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 422402 Technik hotelarstwa 422402 Technik hotelarstwa OMZ PKZ(TG.f) OMZ PKZ(TG.f) TECHNIK

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK UL. CHOPINA 26-28; 62-800 KALISZ TEL. 62 767 68 40 E-MAIL KALISZ@ZAK.EDU.PL Praktyka zawodowa do zrealizowania na III semestrze w wymiarze

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK Turystyka i Rekreacja SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Hotelarstwo i gastronomia Stacjonarny / niestacjonarny I,II,III,VI/I stopnia Nazwa przedmiotu Metodyka usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁU GASTRONOMICZNYCH NR PROGRAMU- 343404 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej

Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej 422103 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie w zawodzie) Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) załącznik do WSO S T A T U TU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. St. Staszica w Kutnie

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) załącznik do WSO S T A T U TU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. St. Staszica w Kutnie Przedmiotowy System Oceniania (PSO) załącznik do WSO S T A T U TU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. St. Staszica w Kutnie Spis treści Cel... 3 Zasady... 3 Zakres i kryteria ogólne... 3 Metody i sposoby oceniania...

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Zajęć praktycznych z diagnostyki i naprawy podzespołów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM 1. Przedmiotowy system oceniania jest oparty o wewnątrzszkolny system ocenia. 2. Kryteria wymagań na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE [TECHNIK HOTELARSTWA]

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE [TECHNIK HOTELARSTWA] PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE [TECHNIK HOTELARSTWA] 2011/2012 mgr Małgorzata Brzozowska Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU RAOWNIK OMONIZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, 911205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie techniczne

Wyposażenie techniczne Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Wyposażenie techniczne Opracowanie mgr inż. Renata Bargieł Aktualne od roku szkolnego 2017/2018 1 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI ul. Rynek 32 89-240 Kcynia tel./fax: 052-589-42-80, e-mail: zsskcynia@op.pl

ZESPOŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI ul. Rynek 32 89-240 Kcynia tel./fax: 052-589-42-80, e-mail: zsskcynia@op.pl Załącznik nr 11 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni ZESPOŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI ul. Rynek 32 89-240 Kcynia tel./fax: 052-589-42-80, e-mail: zsskcynia@op.pl 1. WSTĘP Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej.

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 9.1. rojektowanie i wykonywanie produktów i usług reklamowych 9.1. rojektowanie produktów i usług

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie IV-VI 1 Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie IV-VI 1. Przedmiotowy system oceniania jest oparty o wewnątrzszkolny system ocenia. 2. Kryteria wymagań na poszczególne oceny uczeń poznaje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Gastronomia hotelowa

Gastronomia hotelowa Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Gastronomia hotelowa Skrypt do nauki zawodu Technik hotelarstwa 2 Gastronomia hotelowa Skrypt został opracowany zgodnie z obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. podstawą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU RAOWNIK OMONIZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, 911205 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 8.06.2012r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, 911205 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, 911205 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU RAOWNIK OMONIZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, 911205 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo