Ogólne warunki handlowe dotyczące handlu elektronicznego (B2B) R.TEC Polska sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki handlowe dotyczące handlu elektronicznego (B2B) R.TEC Polska sp. z o.o."

Transkrypt

1 Ogólne warunki handlowe dotyczące handlu elektronicznego (B2B) R.TEC Polska sp. z o.o. 1 Zakres obowiązywania ogólnych warunków handlowych Poniższe ogólne warunki handlowe adresowane są do naszych klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna bądź spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonuje czynności prawnych w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej. Niniejsze ogólne warunki handlowe dotyczą wszystkich obecnych i przyszłych zamówień składanych na naszych portalach internetowych oraz dokonywanych z naszym udziałem w handlu elektronicznym. Warunki handlowe naszych dostawców i odbiorców, których treść odbiega od niniejszych warunków handlowych, jest z nimi sprzeczna bądź je uzupełnia, nie stają się częścią umowy nawet w przypadku podania ich do wiadomości, chyba że ich moc obowiązująca zostanie przez nas wyraźnie uznana na piśmie. 2 Zawarcie umowy, procedura zamawiania, dostawa 1) Nasze oferty nie mają charakteru wiążącego. Jeżeli nasze oferty są ograniczone czasowo, to po upływie ich terminu nie mają dla nas mocy wiążącej. Wszystkie podane ceny są cenami netto. W przypadku kupna z wysyłką ilości mniejszej niż 4sztuki do ceny zakupu doliczane są zryczałtowane koszty przesyłki, chyba ze oferta stanowi inaczej. 2) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian natury technicznej oraz zmian kształtu, koloru i/lub masy towaru, o ile takowe zmiany są uzasadnione. 3) Wraz ze złożeniem zamówienia klient w sposób wiążący deklaruje chęć nabycia zamawianego towaru. 4) Otrzymane zamówienia niezwłocznie potwierdzimy drogą elektroniczną. Potwierdzenie odbioru zamówienia nie oznacza przyjęcia oferty, a jedynie ma na celu poinformowanie klienta o wpłynięciu złożonego przezeń zamówienia. Najpóźniej w momencie otrzymania dostawy towaru klient otrzyma od nas wszelkie informacje niezbędne do wydrukowania swojej dokumentacji. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku dopiero poprzez dostarczenie artykułów zamówionych przez klienta. 5) Umowa jest realizowana pod warunkiem terminowego dostarczenia nam niezbędnych towarów przez naszych poddostawców. Powyższe ma zastosowanie tylko wówczas, gdy niewykonanie dostawy nie jest zawinione przez nas, zwłaszcza jeśli współpraca z naszym poddostawcą podlega ochronie ubezpieczeniowej. 6) Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niemożności wykonania dostawy. Wniesione przez klienta płatności zostaną mu niezwłocznie zwrócone.

2 7) Tekst umowy jest przez nas archiwizowany i przesyłany klientowi pocztą elektroniczną wraz z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowym. 8) Jeśli odbiór towaru zleca odbiorca, ryzyko zostaje przeniesione na klienta z chwilą przekazania towaru podmiotowi realizującemu dostawę. Gdy kupujący zwleka z przyjęciem dostawy, pociąga to za sobą takie same konsekwencje jak w powyższym przypadku. 3 Warunki płatności Płatności powinny zostać uiszczone przez klienta w terminie podanym na naszej fakturze bez odliczania jakichkolwiek kwot od kwoty zafakturowanej. Nie mamy obowiązku przyjmowania czeków lub weksli; papiery te są przyjmowane przez nas wyłącznie z myślą o realizacji zobowiązań. W przypadku zwłoki w zapłacie czy też prolongaty płatności mamy prawo domagać się odsetek za zwłokę czy też prolongatę, w wysokości ustawowej. Nie wyklucza to dochodzenia dalszych odszkodowań z tytułu zwłoki w zapłacie. Możemy również żądać od klienta zwrotu kosztów każdego upomnienia w wysokości 10 PLN. Klientowi nie przysługuje prawo do potrącania jakichkolwiek kwot od sumy płatności, chyba że jego żądanie w tej mierze jest bezsporne i zostało prawomocnie uznane. Klient ma prawo do zatrzymania cudzej rzeczy wyłącznie z tytułu roszczeń wzajemnych wynikających ze stosunku umowy. Jeśli w charakterze formy płatności zostanie uzgodnione polecenie zapłaty i/lub upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego, klient zrzeka się wobec nas i swojego banku przysługującego mu prawa wycofania upoważnienia do obciążania jego rachunku na okres trwania naszych stosunków biznesowych oraz obowiązywania polecenia zapłaty. Klient powiadomi bank o zrzeczeniu się tego prawa i na żądanie poinformuje o tym fakcie naszą stronę. 4 Zastrzeżenie prawa własności Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonego przez nas towaru aż do momentu uiszczenia pełnej płatności. Zastrzeżenie prawa własności obowiązuje aż do chwili wyrównania wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunków biznesowych, w tym zobowiązań przyszłych i warunkowych. Klient jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z towarem. Wszelkie niezbędne prace konserwacyjne klient musi wykonywać regularnie i na własny koszt. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o zajęciu towaru przez osoby trzecie, np. w przypadku wzięcia towaru w zastaw, jak również o jego ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu. Klient ma obowiązek poinformować nas o przekazaniu towaru innej osobie oraz o zmianie siedziby swojej firmy.

3 Nasz klient ma prawo do odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej, jednak nie może wykorzystywać go w charakterze zabezpieczenia wierzytelności lub zastawu. Niniejszym klient przenosi na nas wszelkie roszczenia wobec swojego partnera handlowego wynikające z odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności. Akceptujemy przeniesienie tych roszczeń. Nie będziemy ujawniać faktu przeniesienia, o ile klient nie będzie zalegał z zapłatą należności przez okres co najmniej 2 tygodni lub nie wycofa udzielonego nam upoważnienia do pobrania należności z konta. W takich przypadkach klient zobowiązuje się do powiadomienia swoich partnerów handlowych o przeniesieniu roszczeń na naszą stronę oraz do niezwłocznego przedłożenia nam pełnej listy dłużników. W takim wypadku zastrzegamy sobie prawo wglądu w księgi klienta celem ustalenia nazwisk i adresów jego partnerów handlowych. Po przeniesieniu klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń. Jeśli klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych i zalega z płatnością, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia tych roszczeń. Jeśli wartość wszystkich dostępnych dla nas zabezpieczeń przekracza wartość roszczeń wynikających z naszych faktur o ponad 10%, na żądanie klienta zwolnimy część tych zabezpieczeń, przy czym przysługuje nam prawo wyboru zwalnianego zabezpieczenia. Jeśli klient pomimo upomnienia nie wypełni ustalonych warunków płatności lub innych wynikających z umowy zasadniczych obowiązków w zakresie świadczeń, mamy prawo w każdej chwili ponownie zająć dostarczony przez nas towar, niezależnie od tego, czy będzie on zamontowany czy też nie, bądź całkowicie odstąpić od umowy. Klient nasz w wyraźny sposób udziela nam prawa do przejęcia towaru objętego zastrzeżeniem własności w każdym miejscu, jak również do jego demontażu. Posiadacz towaru jest nieodwołalnie uprawniony przez klienta do wydania nam towaru. Nasz klient jest uprawniony do posiadania towarów sprzedanych mu z zastrzeżeniem prawa własności wyłącznie do momentu wyegzekwowania tego prawa przez naszą stronę, a tym samym odstąpienia przez nią od umowy. Przyjmując zwrot towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności, wystawiamy notę uznaniową opiewającą na wartość towaru w danym dniu pomniejszoną o koszty powstałe w wyniku przyjęcia zwrotu. Jeśli towar zostanie przetworzony z wykorzystaniem przedmiotów niebędących naszą własnością, nabywamy prawo współwłasności nowego przedmiotu w proporcji równej stosunkowi wartości dostarczonego przez nas towaru do pozostałych przetworzonych przedmiotów. To samo dotyczy również przypadku zmieszania towaru z innymi przedmiotami niebędącymi naszą własnością. 5 Gwarancja Okres gwarancji na sprzedawane przez nas towary wynosi dwa lata od daty dostawy towaru. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli klient nie zgłosi nam wady w odpowiednim terminie. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o

4 dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Opona lub felga, w odniesieniu do której zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji za wady, powinna zostać przesłana do nas wraz z dokładnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym, aby umożliwić nam sprawdzenie zasadności reklamacji klienta. W przypadku odrzucenia roszczenia z tytułu gwarancji odeślemy klientowi reklamowaną oponę lub felgę na jego koszt, o ile w ciągu 14 dni od wpłynięcia roszczenia nie otrzymamy od klienta innej decyzji w tej kwestii. W przypadku wystąpienia wad towaru wynikających z tytułu gwarancji zobowiązania zrealizujemy poprzez naprawę, wymianę towaru lub zwrot gotówki. Klient jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nam wad i braków towaru w terminie tygodnia od jego otrzymania. W przeciwnym wypadku dochodzenie roszczeń jest bezzasadne. Świadectwem dotrzymania terminu jest data wysłania zgłoszenia. Udowodnienie prawa do roszczeń spoczywa w całości na kliencie; w szczególności dotyczy to udowodnienia samej wady, momentu jej stwierdzenia i terminowego zgłoszenia reklamacji. Odrzucamy wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji za wady, jeżeli przyczyna wad, uszkodzeń lub szkód sprowadza się do tego, że: towar był naprawiany lub w inny sposób przetwarzany przez osoby trzecie, numer fabryczny, znak fabryczny lub inne znaki umieszczone w sposób trwały na towarze zostały usunięte lub zmienione, zwłaszcza jeżeli wskutek tego stały się nieczytelne, opony były eksploatowane z niewłaściwym ciśnieniem i fakt ten został udowodniony, opony lub felgi były narażone na nieprawidłowe obciążenie, szczególnie w wyniku przekroczenia dopuszczalnego progu obciążenia koła danej wielkości i typu oraz dopuszczalnej prędkości jazdy, stan opon lub felg po montażu pogorszył się przez nieprawidłowe ustawienie koła lub w wyniku innych zakłóceń jego ruchu (np. braku wyważenia dynamicznego), opony zostały zamontowane na feldze niewłaściwej, krzywej, skorodowanej lub posiadającej inne wady, opony zostały uszkodzone przez czynniki zewnętrzne, mechaniczne lub chemiczne, przy zmianie koła po przejechaniu km nakrętki lub śruby koła nie zostały dokręcone,

5 opony przed montażem były składowane przez klienta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią na otwartej przestrzeni, towar wykazuje oznaki naturalnego zużycia lub uszkodzenia spowodowanego przez nieprawidłowe użytkowanie lub wypadek, nieprzestrzeganie warunków montażu i eksploatacji oraz warunków gwarancyjnych producentów poszczególnych wyrobów (obręczy i ogumienia). 6 Ochrona danych osobowych Klient zgadza się na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przekazanych nam podczas składania zamówienia do realizacji. Nasza polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z Polityką Prywatności i zgodna z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz Aby możliwa była realizacja i dostawa Państwa zamówienia, przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecamy dostawę, w przypadku transakcji kredytowanych naszym partnerom finansowym, zaś w stosownych przypadkach partnerom odpowiedzialnym za montaż. Jeżeli w przyszłości zrezygnują Państwo z korzystania z usług, będą mogli Państwo złożyć w każdej chwili rezygnację w formie pisemnej. Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy wyłącznie tzw. ciasteczka sesji (tymczasowe), które nie są powiązane z danymi osobowymi lub poufnymi, np. hasłami. Aby móc korzystać z naszego koszyka, konieczne jest odblokowanie ciasteczek tymczasowych. Osoby odwiedzające tę stronę mogą w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu w ten sposób danych w przyszłości. 7 Postanowienia ogólne Miejscem wykonania umowy i wyłączną właściwością miejscową sądu jest miejscowość, w której znajduje się nasza siedziba (Reguły). Prawem obowiązującym jest wyłącznie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, również w stosunku do partnerów zagranicznych. Językiem negocjacji jest język polski. Porozumienia zawarte przez telefon lub ustnie muszą być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych jest lub stanie się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

6 8 Adres do korespondencji: R.TEC Polska Sp. z o.o. Reguły ul. Regulska 2c Piastów

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego PAECH Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie I. DEFINICJE a) Sprzedający - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PAECH

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX Poniższy regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA ATLAS COPCO POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Warszawa, od 14.11.2012r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie http://www.agatahome.pl zamieszczone są informacje o:

2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie http://www.agatahome.pl zamieszczone są informacje o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AGATAHOME.PL Obowiązujący przed 25 grudnia 2014 I. Podstawowe informacje o Sklepie Internetowym Serwis internetowy w postaci Sklepu działającego pod adresem http://www.agatahome.pl

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

Regulamin. http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin. Spis treści

Regulamin. http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin. Spis treści Regulamin http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin Spis treści 1. DEFINICJE 2 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY SPRZEDAJĄCEGO ORAZ DANE KONTAKTOWE 3 4. OFERTA SKLEPU 3 5.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Sklep internetowy paznokcie-bass.pl, działający pod adresem http://www.paznokcie-bass.pl, prowadzony jest przez Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., z siedzibą przy ul. Lidzkiej 26 w Gdyni (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. [Postanowienia ogólne] 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.diamant.pl jest spółka Pfeifer & Langen Marketing Spółka

Bardziej szczegółowo

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA Ogólne warunki sprzedaży Leann Stańczyk SA z siedzibą w Słupsku przy ul. Konarskiego 6 I. WPROWADZENIE 1. Poniższe warunki sprzedaży wyrobów hutniczych obowiązują Strony każdej umowy sprzedaży, zwane dalej:

Bardziej szczegółowo