UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI R E C E N Z J A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI R E C E N Z J A"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI ODDZIAŁ KLINICZNY GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ Kierownik Oddziału:. prof. dr hab. med. Andrzej Bieńkiewicz Łódź, ul. Pabianicka 62; tel , ; fax Łódź, R E C E N Z J A Pracy doktorskiej lek. Iwony Kubickiej Mendak pt.: Ocena przyczyn niepowodzeń leczenia i ryzyka późnych powikłań brachyterapii LDR i HDR chorych na raka szyjki macicy w materiale Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Rak szyjki macicy do niedawna zajmował pierwsze miejsce wśród zachorowań na nowotwory złośliwe narządów płciowych żeńskich w Polsce. W ciągu ostatniej dekady nowotwór ten ustąpił pierwszeństwa rakowi trzonu macicy i jajnika ale tylko dlatego, że wzrosła ilość zachorowań na te dwa nowotwory przy niestety względnie stałej ilości nowych rozpoznań raka szyjki macicy, jakie obserwuje się corocznie w Polsce. Pod względem struktury rozpoznań pierwszorazowych i w konsekwencji odległych efektów leczenia nadal znajdujemy się na odległym miejscu w Europie. Co roku w Polsce zapada na tę chorobę ponad 3 tysiące kobiet (rok ), a współczynniki zachorowalności obniżają się w sposób daleki od satysfakcjonującego. Niestety z tego samego powodu zmarło w Polsce w 2013 roku 1735 kobiet. Działania mające poprawić wyniki leczenia tego nowotworu są wielokierunkowe. W wielu krajach skandynawskich skuteczne metody badań przesiewowych pozwoliły na spektakularny spadek zachorowań na inwazyjnego raka szyjki macicy. Warunkiem skuteczności tych programów jest przede wszystkim wysoka zgłaszalność kobiet na okresowe badania cytologiczne połączona ze stałym doskonaleniem metod tego badania i połączeniem ich z jednoczasowym badaniem w kierunku infekcji onkogennymi wirusami HPV. Wprowadzony w 2006 roku Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego

2 Wykrywania Raka Szyjki Macicy nie do końca spełnił pokładane w nim oczekiwania. Z jednej strony pomimo szeroko zakrojonej akcji popularyzującej Program, zgłaszalność pacjentek nie przekroczyła 30%, z drugiej strony, jak uczy wspomniane powyżej doświadczenia skandynawskie, efekty takich programów przy założeniu wysokiej frekwencji dają się zaobserwować dopiero po dekadzie trwania akcji. Tak więc w warunkach polskich nadal około 75% chorych z rakiem szyjki macicy zgłasza się do ośrodków onkologii w zaawansowanych stadiach klinicznych choroby w których leczenie chirurgiczne nie jest już możliwe a jedyną formą leczenia choroby pozostaje radiochemioterapia. Ocenie skuteczności leczenia tą właśnie metodą i próbie oceny przyczyn niepowodzeń terapii na materiale Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poświęcona jest praca, której recenzję mi powierzono. Próba zdefiniowania tych czynników w sposób istotny może przełożyć się na efekty leczenia. W tej kwestii w Polsce również mamy wiele do zrobienia. To w największym skrócie powód, dla którego uważam, że wybrany przez Doktorantkę temat jest ciekawy, i co najważniejsze cenny z klinicznego punktu widzenia. Przedstawiona mi do oceny praca doktorska liczy łącznie 152 strony, ma typowy dla tego rodzaju opracowań układ, zwraca natomiast uwagę staranna szata graficzna, jakość papieru i wydruku, co już na pierwszy rzut oka recenzenta sprawia korzystne wrażenie. W 24 stronicowym wstępie Autorka omawia syntetycznie epidemiologię, symptomatologię, diagnostyke, profilaktykę i terapię raka szyjki macicy. Czyni to w sposób ładny i przystępny, dobrym polskim językiem w oparciu o nowe i klasyczne pozycje piśmiennictwa. Rozdział, którego istotną część stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnych metod leczenia energią promienistą raka szyjki macicy jest cennym źródłem informacji na ten temat, będac jednocześnie dobrym wprowadzeniem do części pracy, którą stanowią badania własne Doktorantki. Z racji tematu pracy, jak i zainteresowań zawodowych czytającego, uwagę zwracają ładnie wkomponowane w tekst pracy rysunki, zdjęcia i schematy związane z diagnostyką i planowaniem leczenia energią promienista nowotworu. Cel pracy jest jasny i klarowny. Autorka postanowiła ocenić odległe wyniki leczenia według protokółów przyjętych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii chorych z rozpoznanym rakiem szyjki macicy oraz zidentyfikować kliniczne czynniki ryzyka niepowodzenia leczenia łącznie z oceną ryzyka powikłań popromiennych. Efektem końcowym podjętych badań jest próba optymalizacji leczenia tej grupy chorych zmierzająca do poprawy wskaźników związanych z tym nowotworem. Grupę badaną stanowiły 184 kobiey z rozpoznanym nowotworem złośliwym szyjki macicy w stopniu zaawansowania IB1-IVA, leczone w Dziale Brachyterapii

3 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (ŚCO) w okresie Praca ma charakter retrospektywny, co jest oczywiste ze względu na cenne dane dotyczące przeżyć i późnych powikłań ocenianych w tej grupie chorych. W kolejnych częściach pracy, autorka starannie charakteryzuje badaną grupę uwzględniając procentowy rozkład chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania klinicznego nowotworu a także analizę histopatologiczną rozpoznanych nowotworów. Następnie szczegółowo przedstawia poszczególne schematy leczenia, jakie stosowane były u badanych pacjentek. Metody leczenia stosowane w ŚCO uwzględniają również nowe terapie, w tym hipertermię i techniki konformalne, wprowadzone w 2009 roku. Opracowanie statystyczne dokonane zostało przy zastosowaniu klasycznych testów i modeli analizy, w tym również krzywych przeżycia Kaplana-Meiera, stanowiących cenną część opracowania. Wyniki przedstawiono w obszernym, 55-stronicowym rozdziale w postaci starannie opracowanych i skomentowanych tabel i wykresów. Zasadniczą częścią rozdziału jest istotna z utylitarnego punktu widzenia, ocena skuteczności leczenia odniesiona do poszczególnych metod napromieniania z uwzględnieniem takich czynników jak stopień zróżnicowania komórkowego, stopień zaawansowania klinicznego, wyjściowe stężenie hemoglobiny, objętość guza, ilość cykli podanej cisplatyny. Kolejnymi, istotnymi parametrami, poddanymi analizie w grupie badanej był czas trwania leczenia, wiek chorych a także zastosowana łączna dawka energii. Ostatnią część rozdziału poświęconego omówieniu wyników stanowi fragment poświęcony istotnemu zagadnieniu jakim jest ocena późnej toksyczności zastosowanego leczenia. Autorka skupiła się na powikłaniach związanych z układem moczowym i trawiennym. Jednym z wykładników niepowodzenia leczenia jest miejscowy lub odległy nawrót choroby. To kolejny oceniany przez doktorantkę parametr związany z leczeniem chorych z rakiem szyjki macicy, omówiony w tej części doktoratu. Ciekawa i wartościowa jest analiza dotycząca czynników prognostycznych w badanej grupie chorych. Autorka wskazuje na istotny wpływ utkania histologicznego, stopnia zaawansowania klinicznego, objętości guza, czasu trwania terapii,stężenia hemoglobiny oraz ilości cykli chemioterapii na dalsze lsy chorych. W kolejnym rozdziale dysertacji Autorka analizuje uzyskane wyniki badań w kontekście dostępnych danych literaturowych. Rozdział Dyskusja napisany jest ładną polszczyzną, jest zwięzły, rzeczowy i oparty na aktualnym piśmiennictwie. Doktorantka swobodnie konfrontuje wyniki swoich badań z doniesieniami innych autorów, potrafi odnieść się do nich krytycznie w oparciu o doświadczenie własne oraz uzyskane wyniki. Na

4 szczególne podkreślenie zasługują rezultaty porównań między doniesieniami literaturowymi a danymi własnymi autorki. Zarówno całkowite 3- i 5-letnie przeżycia, jak również ryzyko powikłań późnych pozostają w pełni porównywalne z danymi z wiodących ośrodków europejskich. Zdefiniowanymi przez autorkę w pracy czynnikami, wpływającymi niekorzystnie na uzyskiwane wyniki leczenia są: wydłużony czas trwania leczenia (ponad 56 dni) oraz wielkość guza w momencie rozpoznania choroby. Pierwszy z tych czynników związany jest często z ograniczeniami natury medycznej jak również względami logistyczno administracyjnymi, stanowiącymi bolączkę wielu szpitali. Drugi związany jest zaś z późną zgłaszalnością chorych, specyficzną między innymi dla populacji polskich pacjentek. Istotnym czynnikiem, wpływającym na odległe wyniki terapii w literaturze, jak i w materiale Autorki jest inny niż płaskonabłonkowy charakter guza. Chore z rozpoznanym rakiem gruczołowym i gruczołowo-płaskonabłonkowym szyjki macicy charakteryzują się wyższym stopniem zaawansowania w momencie rozpoznania i znacznie mniejszym odsetkiem 3 i 5- letnich przeżyć. Autorka wykazała również, że takie czynniki, jak prawidłowe stężenie hemoglobiny, podanie zaplanowanej dawki energii promienistej oraz cisplatyny korzystnie wpływają na odległe wyniki leczenia chorych. W omawianym rozdziale Autorka w sposób swobodny i wyważony konfrontuje swoje wyniki z danymi opublikowanymi w piśmiennictwie. Całość tego rozdziału stanowi interesujące opracowanie, w którym zawarte są również istotne konkluzje, mogące mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje terapeutyczne. Rozprawę kończy siedem wniosków podsumowujących uzyskane wyniki badań i w pełni odnoszące się do celów, jakie te badania miały spełnić. Autorka stwierdza, że zarówno technika niskodawkowa LDR, jak również wysokodawkowa (HDR) dają porównywalne efekty terapeutyczne. Zwraca uwagę na takie czynniki jak wielkość guza, czas trwania radioterapii, stężenie hemoglobiny u napromienianych chorych a także wysokość dawki zastosowanej jako czynniki wpływające na wyniki leczenia. Zwraca ponadto uwagę na znaczenie badania PET-CT w indywidualizacji planowania leczenia u chorych z rakiem szyjki macicy. W kolejnych częściach doktoratu znajdują się, zgodnie z wymogami tego typu opracowań streszczenia polskie i angielskie. Zwraca uwagę poprawna angielszczyzna. Ponadto znajdują się tam spis piśmiennictwa, załączniki ułatwiające zrozumienie tekstu przez osoby mniej zorientowane w tematyce onkologii ginekologicznej, oraz spisy rycin i tabel. Spis piśmiennictwa zawiera 123 starannie wybrane pozycje, głównie anglojęzyczne z ostatnich lat oraz te, które należą do klasyki literatury przedmiotu.

5

Zielona Księga. Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie

Zielona Księga. Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Zielona Księga Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Zielona Księga Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Polskie Towarzystwo Onkologiczne Zieloną Księgę opracowano z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SZYJKI MACICY

NOWOTWORY SZYJKI MACICY Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Stomia jelitowa wciąż aktualny problem w chirurgii kolorektalnej str. 6. 46 Najprościej jest zacząć od początku...

Stomia jelitowa wciąż aktualny problem w chirurgii kolorektalnej str. 6. 46 Najprościej jest zacząć od początku... 6 Stomia jelitowa... Wywiad z prof. M. Szczepkowskim 46 Najprościej jest zacząć od początku... 50 Probiotyki uzupełnieniem zdrowej diety sierpień 2014 ISBN ISSN 2353-639X Fot. Wavebreakmedia Depositphotos.com

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Warszawa 2008 1 Spis Treści Prewencja pierwotna nowotworów... 3 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy... 6 Populacyjny

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK 2. AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT SAMODZIELNA PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI POŁOŻNICZYCH WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET MEDYCZNY

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 139/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WI

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WI Prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Poznań, 20 maja 2014r. Katedra Logistyki Międzynarodowej Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki System kompleksowego wspomagania terapii cukrzycy i chorób metabolicznych Joanna

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym.

Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym. Rozprawa doktorska Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym. mgr Joanna Bystrzycka Promotor pracy: dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek Zakład

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2014 r. COM(2014) 584 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU

Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU STRESZCZENIE Programem populacyjnej, aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy zostaną objęte kobiety w wieku 25-59 lat. Celem ogólnym niniejszego programu jest obniżenie zachorowalności

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Jacek Jassem, Maciej Krzakowski

Jacek Jassem, Maciej Krzakowski Rak piersi Redakcja: Jacek Jassem, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Barbara Bobek-Billewicz, Renata Duchnowska, Arkadiusz Jeziorski, Wojciech Olszewski, Elżbieta Senkus-Konefka,

Bardziej szczegółowo

RECENZJA Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrostendionu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet

RECENZJA Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrostendionu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet RECENZJA rozprawy doktorskiej lek. med. Bertranda Janoty pt.: Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrostendionu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet. Przedstawiona do recenzji

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 27/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. wczesnego wykrywania raka prostaty. u mężczyzn w wieku 50-65 roku życia. na terenie. Powiatu Lubińskiego 2014-2016

Program profilaktyczny. wczesnego wykrywania raka prostaty. u mężczyzn w wieku 50-65 roku życia. na terenie. Powiatu Lubińskiego 2014-2016 Załącznik nr 3 do uchwały Nr CCXXX/870/2014 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 września 2014 r. Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn w wieku 50-65 roku życia na terenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.)

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Mięsaki kości Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Współautorzy: Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Ryś, Tomasz Świtaj, Wojciech Woźniak Wstęp Prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

podstawy onkologii klinicznej

podstawy onkologii klinicznej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie podstawy onkologii klinicznej Redaktor naukowy dr n. med. janusz Meder PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ Redakcja naukowa dr n. med. Janusz Meder Warszawa

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR ANALIZA KLINICZNA Warszawa, Giotrif (afatynib) w leczeniu I linii chorych na N DRP z mutacją aktywującą genu EGFR analiza

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo