Prawo sektora pozarządowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo sektora pozarządowego"

Transkrypt

1 Prawo sektora pozarządowego Analiza funkcjonalna Maciej Kisilowski Wydanie 1 LexisNexis Warszawa 2009

2 Opracowanie redakcyjne: Anna Wiśniewska Opracowanie techniczne: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Wydanie książki zostało dofinansowane przez Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Warszawie Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, Warszawa tel , faks Infolinia: Redakcja: tel , , , faks Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony

3 Spis treści Przedmowa Wprowadzenie Rozdział 1. W poszukiwaniu modelu prawa sektora pozarządowego 19 Prawo sektora pozarządowego a metodologia nauk prawnych Organizacja pozarządowa. Definicja funkcjonalna Funkcje prawa sektora pozarządowego Model prawa sektora pozarządowego Struktura pracy Część I. Normatywne teorie sektora pozarządowego i kompromis pomiędzy nimi 49 Rozdział 2. Teoria subsydiarności Odciążanie państwa jako tradycyjna wizja zadań sektora Subsydiarność Problemy zasady subsydiarności Konsekwencje zasady subsydiarności: korporatyzm Model prawa oparty na teorii subsydiarności Rozdział 3. Teoria pluralizmu Dobra publiczne i ułomność rynkowa Pluralizm Logrolling Podsumowanie Model prawa oparty na teorii pluralizmu Rozdział 4. Teoria ekonomiczna Źródła teorii ekonomicznej Ułomność kontraktowa i jej typy

4 Spis treści Ekonomiczna teoria zaufania Ekonomiczna teoria kontroli Dlaczego preferencje? Dlaczego nie państwo? Podsumowanie Model prawa sektora oparty na teorii ekonomicznej Rozdział 5. Teoria społeczeństwa obywatelskiego Źródła teorii społeczeństwa obywatelskiego Społeczeństwo obywatelskie Teoria Putnama o kapitale społecznym Krytyka teorii Putnama Podsumowanie Model prawa oparty na teorii społeczeństwa obywatelskiego Rozdział 6. Teoria swobody zrzeszeń Źródła teorii swobody zrzeszeń Prawa autonomiczne czy instrumentalne? Wolność pozytywna czy negatywna? Teoria swobody zrzeszeń: wolność negatywna i autonomiczna Ograniczenia swobody zrzeszeń Podsumowanie Model prawa oparty na teorii swobody zrzeszeń Rozdział 7. Proponowany model prawa jako kompromis pomiędzy normatywnymi teoriami sektora pozarządowego Kłopoty z porównywaniem wartości Tryumf prawnego dogmatyzmu? Kompromis aksjologiczny a kompromis prawny W poszukiwaniu kompromisu: podstawowe zasady proponowanego modelu Prawo ustrojowe Prawo preferencji Prawo działalności komercyjnej i nadzór państwa Podsumowanie Część II. W poszukiwaniu skutecznego prawa 173 Rozdział 8. Prawo ustrojowe sektora pozarządowego w Polsce i w USA

5 Spis treści Organizacje pozarządowe w prawie amerykańskim: uwagi ogólne Organizacja spółki non profit Dopuszczalne cele organizacji non profit Ochrona zakazu dystrybucji Nadzór na organizacjami Różnicowanie standardów w zakresie zakazu dystrybucji Organizacje pozarządowe w prawie polskim: uwagi ogóle Stowarzyszenia zarejestrowane Stowarzyszenie zwykłe Fundacje Specjalistyczne formy prawne organizacji pozarządowych Organizacje kościelne Problem spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 205 Cele organizacji pozarządowych Ochrona zakazu dystrybucji Nadzór nad organizacjami non profit Skuteczność polskiego i amerykańskiego prawa ustrojowego: zarys podstawowych problemów Rozdział 9. Prawo preferencji sektora pozarządowego w Polsce i w USA Prawo preferencji sektora non profit w Stanach Zjednoczonych: uwagi ogólne Organizacje pożytku wzajemnego Organizacje pożytku publicznego Fundacje prywatne Działające fundacje prywatne Publiczne organizacje charytatywne Inne przywileje federalne i stanowe Prawo preferencji dla organizacji pozarządowych w Polsce: uwagi ogólne Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe działające w obszarach preferowanych Organizacje działające w sferze zadań publicznych Organizacje działające w celach preferowanych w prawie podatkowym Organizacje pożytku publicznego Skuteczność polskiego i amerykańskiego prawa preferencji: zarys podstawowych problemów

6 Spis treści Rozdział 10. Prawo działalności komercyjnej sektora pozarządowego w Polsce i w USA Działalność handlowa lub biznesowa organizacji non profit w prawie amerykańskim: uwagi ogólne Definicja działalności handlowej lub biznesowej i podatek od dochodów z niezwiązanej działalności handlowej lub biznesowej Doktryna komercjalizmu Działalność komercyjna organizacji pozarządowych w prawie polskim: uwagi ogólne Ograniczenia działalności komercyjnej organizacji pozarządowych Preferencje dla działalności komercyjnej organizacji pozarządowych. 274 Skuteczność polskiego i amerykańskiego prawa działalności komercyjnej: zarys podstawowych problemów Rozdział 11. Problemy skuteczności prawa sektora pozarządowego w Polsce i w USA Skuteczność implementacyjna: wprowadzenie Regulacje celów i obszarów działania System nadzoru Wdrożenie zakazu dystrybucji Preferencje podatkowe jako subsydium Rozgraniczenia dobrej i złej działalności komercyjnej Skuteczność systemowa: wprowadzenie Biurokratyzacja Nieuczciwa konkurencja Dystrybucja dochodu narodowego Skuteczność prawnopolityczna: wprowadzenie Tworzenie regulacji specjalistycznych organizacji pozarządowych Tworzenie katalogów celów preferowanych Rozdział 12. Proponowany model prawa jako rozwiązanie problemów skuteczności prawa sektora pozarządowego Problemy skuteczności a kompromis prawnonormatywny: wprowadzenie Rezygnacja z regulacji dopuszczalnych celów Rezygnacja z katalogów celów preferowanych Rezygnacja z rozgraniczenia dobrej i złej działalności komercyjnej 347 Problemy skuteczności a kompromis prawnonormatywny: podsumowanie

7 Spis treści Skuteczność proponowanego modelu: wprowadzenie Nacisk na zakaz dystrybucji Organizacje w czterech formach prawnych Składki i usługi członkowskie Dochody kapitałowe Nadzór państwa Wyłączenie dyskusji na temat organizacji kościelnych Skuteczność proponowanego modelu: podsumowanie Podsumowanie Podziękowania Bibliografia Materiały i dokumenty Prace zwarte Artykuły z czasopism Akty prawne Orzecznictwo Inne Skorowidz pojęć i autorów

8 Wprowadzenie Jak powinno wyglądać dobre prawo sektora organizacji pozarządowych w Polsce? Dla twórców gruntownej reformy tego prawa, dokonanej ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1, odpowiedź na to pytanie wydawała się jasna. Prawne uregulowanie funkcjonowania organizacji pozarządowych lub, inaczej, organizacji non profit albo organizacji trzeciego sektora, powinno, zdaniem autorów uzasadnienia do projektu ustawy, odpowiada[ać] konstytucyjnej zasadzie pomocniczości oraz doświadczeniom rozwiniętych państw demokratycznych o gospodarce rynkowej, w tym standardom międzynarodowym, a także sprzyjać dalszej, koniecznej decentralizacji zadań publicznych, prawidłowemu wykonywaniu zadań przez podmioty publiczne oraz rozwojowi działalności organizacji pozarządowych 2. Wymienione wartości i cele, nawiązujące do postanowień Preambuły do Konstytucji RP 3, zdawały się przesądzać o kierunku zmian prawa w tym obszarze. Z perspektywy ponad czterech lat funkcjonowania ustawy pytanie o kierunek reform polskiego prawa sektora pozarządowego wydaje się jednak zaskakująco aktualne. Prowadzone w latach kom- 1 Ustawę tę w dalszej części pracy nazywać będę skrótowo ustawą o działalności pożytku publicznego. 2 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV Kadencji, Uzasadnienie do projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, druk nr 568, Warszawa Preambuła stanowi w szczególności, że Konstytucja oparta jest na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. 15

9 W poszukiwaniu modelu prawa sektora pozarządowego pleksowe badania polskich organizacji pozarządowych ukazują niejednoznaczny obraz skutków wprowadzenia ustawy. Z jednej strony dane rządowe mówią o dynamicznie rozwijającej się współpracy organizacji z administracją publiczną 4, z drugiej jednak działacze trzeciego sektora wskazują na jego finansową stagnację, a przede wszystkim na rosnące trudności w znalezieniu osób chętnych do bezinteresownej aktywności na rzecz innych 5. Opublikowany w 2007 r. wnikliwy raport Instytutu Spraw Publicznych mówi wręcz o rosnącym zbiurokratyzowani[u] i swoistej etatyzacji sektora pozarządowego, który coraz częściej przypomina po prostu zleceniobiorcę zadań publicznych 6. Na ten budzący wątpliwości bilans dotychczasowego funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego nakłada się całkowity brak jasności w kwestii kierunków dalszych zmian omawianej dziedziny prawa. W ciągu ostatnich czterech lat na etapie rządowym bądź parlamentarnym rozważano co najmniej pięć projektów nowelizacji podstawowych aktów prawa sektora pozarządowego, z których każdy reprezentował diametralnie różne wizje i koncepcje. W myśl rządowego projektu nowelizacji ustawy o fundacjach z 2007 r., działalność fundacji miała np. zostać poddana szerokiej kontroli państwowej, a jej działalność gospodarcza drastycznie ograniczona warunkiem przeznaczenia na jej cel co najmniej zł 7. Złożony w tym samym roku projekt poselski proponował ograniczenie nadzoru administracyjnego, a działalność gospodarczą dopuszczał już przy przeznaczeniu na nią kwoty 1000 zł 8. Przygotowywany w 2008 r. rządowy projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego zmierza do podniesienia wymagań wobec 4 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sprawozdanie z funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2005, Warszawa Zob. M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006; A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat, Filantropia i 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa Instytut Spraw Publicznych, Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Monitoring funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2007, s Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencji, Projekt ustawy o fundacjach, druk nr 1890, Warszawa 2007, art. 16 ust Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencji, Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o fundacjach, druk nr 1794, Warszawa 2007, art. 1 pkt 2. 16

10 Wprowadzenie organizacji pozarządowych pragnących uzyskać uprzywilejowany status organizacji pożytku publicznego ; ma to zapewnić urzeczywistnienie istotn[ych] standard[ów] procesu profesjonalizacji sektora pozarządowego 9. Będąca odpowiedzią na ten projekt ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych postuluje natomiast zniesienie instytucji organizacji pożytku publicznego 10, a szeroko komentowane stanowisko Fundacji Rozwoju Wsi zawiera nawet postulat całkowitej likwidacji ustawy 11. Do tego wspomnieć należy o coraz liczniejszych pomysłach tworzenia nowych instytucji, ciał konsultacyjnych i procedur, których celem ma być usprawnienie działalności organizacji pozarządowych 12. Oceniając stan tej debaty, można z przykrością stwierdzić, że rezultatem wprowadzenia ustawy o działalności pożytku publicznego stało się przede wszystkim upodobnienie prawa sektora pozarządowego do innych gałęzi polskiego prawa prawa powszechnie krytykowanego za niestabilność, niespójność, inflację i brak klarownej wizji aksjologicznej 13. Przyłączając się do tej krytyki, muszę jednak zauważyć, że jej ad- 9 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Projekt z 9 kwietnia 2008 r., DPP-I MB/ Instytut Spraw Publicznych, Stanowisko Instytutu Spraw Publicznych przygotowane przez Program Polityki Społecznej, dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Internet: 11 Fundacja Rozwoju Wsi, Opinia na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i proponowanych zmian, Internet: 12 Zob. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego ; zobacz też stanowisko Forum Darczyńców przestrzegające przed wprowadzaniem nowych i zawiłych konstrukcji prawnych w proponowanej nowelizacji do ustawy. Forum Darczyńców, Opinia Forum Darczyńców w Polsce na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 kwietnia 2008 r., Internet: 13 Zob. np. A. Stelmachowski, Problem stabilności prawa, w: Prawo i ład społeczny, Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000; Krytyka sposobu stanowienia prawa jest też niemal stałym elementem corocznego wystąpienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie RP dotyczącego problemów wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału. Szczególnie dobitne było tu wystąpienie M. Safjana w 2005 r. Prezes Trybunału stwierdził w nim, między innymi, iż powszechną świadomością [ ] jest to, że w tej chwili przeżywamy moment, który można by określić [ ] swoistym kryzysem prawa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV Kadencji, Sprawozdanie stenograficzne ze 108 posiedzenia (dzień 2, pkt 13), Internet: 17

11 W poszukiwaniu modelu prawa sektora pozarządowego resatem, co najmniej w tym samym stopniu, co parlamentarzyści bądź urzędnicy publiczni, powinna być nauka prawa. Szczególnie bowiem w obszarze prawa publicznego nauka wydaje się w coraz mniejszym stopniu odgrywać dziś rolę intelektualnego moderatora procesów prawotwórczych, wyznaczającego kierunki jego długofalowego rozwoju. Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie takiego kierunku w obszarze prawa sektora pozarządowego. Jednocześnie jednak zaprezentowana analiza ma stanowić głos w dyskusji na temat zmian w metodach badania prawa, koniecznych do przywrócenia nauce prawa jej społecznej roli. W szczególności prezentowana praca jest, wedle mojej wiedzy, pierwszą przygotowaną na polskim gruncie całościową aplikacją współczesnego funkcjonalizmu prawnego nurtu badawczego, którego zwolennicy zajmują stanowisko, że interpretacja prawa bądź poszukiwanie sposobów jego ulepszania muszą opierać się na analizie funkcji, jakie prawo to ma spełniać w społeczeństwie. Funkcjonalizm, stojący w wyraźnej opozycji do powszechnie praktykowanej w Polsce formalnodogmatycznej metody badawczej, jest niezwykle dynamicznie rozwijającym się prądem w światowej nauce prawa. W świetle tak nakreślonych celów niniejszej pracy, zaprezentowana analiza może szczególnie zainteresować trzy grupy czytelników. Pierwszą z nich są liderzy organizacji pozarządowych, szczególnie ci, którzy aktywnie uczestniczą w toczącej się dyskusji nad reformami prawa trzeciego sektora. Mam nadzieję, że znajdą oni w tej pracy szerokie spojrzenie na funkcje sektora pozarządowego we współczesnym społeczeństwie demokratycznym, a także praktyczne wskazówki, jak można by te funkcje efektywniej wcielać w życie za pomocą regulacji publicznoprawnej. Drugą grupą są badacze prawa zainteresowani alternatywnym wobec prawniczego dogmatyzmu spojrzeniem na zadania i narzędzia współczesnych nauk prawnych. Liczne odniesienia do najnowszych pozycji literatury funkcjonalistycznej z całego świata mogą wreszcie uczynić tę pracę przydatną dla wykładowców kursów ze wstępu do prawoznawstwa, a także seminariów magisterskich. 18

12 Skorowidz pojęć i autorów Ackerman, Bruce A. 31, 78, 93 Altruizm 94, 113, 122, , 151, 170, 308, 322 Arrow, Kenneth A. 28, Asymetria informacyjna 50, 89, 96, 100, 106, 136, 156, 172, 328 Autotransakcje (self-dealing) 43, 163, 188, , 233, 235, 255, 354, 357, 369 Awersja do ryzyka (risk aversion) 160 Ben-Ner, Anver , 108, 165 Bittker, Boris I. 74, , 145, 169, 223 Blicharz, Jolanta 33, 115 Calabresi, Guido 31, 90, 147, 150, , 340, Cioch, Henryk 27, 51 52, 197 Clotfelter, Charles , 359 Cohen, Felix 27, 30, 39 Czarna skrzynka (black box) 153, 176, 332 Dahl, Robert A. 80, 133 Darowizna 21, 23, 24, 42, 44 46, 67 71, 84, 93 95, 113, , , 145, 162, 166, , 196, 213, 226, 229, 230, , 242, 244, 245, 261, 266, 275, 276, 286, 288, 292, 323, 330, 341, 347, 351, 353, 354, , 360 Dobro mieszane zdefiniowane 73 74, 98 preferowane prywatne zdefiniowane 74 preferowane publiczne zdefiniowane 74 prywatne zdefiniowane 73 publiczne/kolektywne zdefiniowane 73 Doktryna cypres Downs, Anthony 28, 75 76, 83, 121 Dworkin, Ronald , 195 Działająca fundacja prywatna Działalność komercyjna organizacji pozarządowych akcesoryjna , 316, 362 model społecznikowski , , , 312 model usługowy , , , , 282, 312 niezwiązana 87, 168, 234, 263, , 275, 279, 313, 314, 342, 348, 349 Działalność statutowa organizacji pozarządowych 40, 240, 241, , 251, 254, 270, , 295, , 347, 353 Efektywność techniczna zdefiniowana w sensie Pareto zdefiniowana

13 Skorowidz pojęć i autorów For-profit w przebraniu (for-profit in disguise) 87 88, 304, 305, 309 Fremont-Smith, Marion R. 24, 38, 180, 181, 183, 184, 186, 288, , 302 Fundacja prywatna (w prawie amerykańskim) 151, 161, 222, , 235, 256, 311, 327 w prawie polskim 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 40, 195, 197, 198, 208, 210, 211, , 240, 241, 244, 251, 270, 272, 273, 275, 282, 285, 286, 288, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 299, 300, 306, 307, 310, 312, 343, 355 Fundraising (zbiórka) 266, 267, 353 Funkcjonalizm 18, 30 31, 147, 152, 153, 154, 155, 156, 174 Hansmann, Henry B. 34, 36, 51, 53, 56, 73, 89, 90, 93 97, , 106, 107, 108, 110, 151, 169, 190, 302, 310, 311, 349, 358 Hart, H.L.A. 153 Herzlinger, Regina E. 102, 103, 168, 303, 304 Interesariusze strony popytu (demand-side stakeholers) 100, 108, 110, 165 Izdebski, Hubert 32, 33, 40, 51 53, 56, 57, 59, 65, 74, 194, 204, 206, 209, 239, 251, 252, 335, 336 Kapitał społeczny (social capital) 116, , 122, 124, 125, 156, 163, 165, , 322, 361 Kapitał żelazny (endownment) 22, 68, 230, 358 Karta (charter) 185, 186, 281 Katolicka Nauka Społeczna 53 54, 59 Kidyba, Andrzej 194, 273 Korporatyzm 59 66, 77 80, 118, 163, , 212, 226, 252, 285, 341 Koszty transakcyjne 83 84, 87, 101, , 117, 118, 158, 190, Koszty uzyskania przychodów 34, 69, 140, 226, 265, 267, 294, 311, 314, 353, 357 Kościelne osoby prawne 35, 177, , 241, 249, 250 Kościół katolicki 20, 177, 180, , 238, 250, 273 Krashinsky, Michael 74, 82, 83, , 158, 337 Kultura organizacji 292, 293, , 323, 348 Legutko, Ryszard 133, 341 Levine, Michael E. 31, 95, 368 Lobbing 76, 229, 334, 335, 337, 345 Logika działań kolektywnych (logic of collective action) 98, 99, 101, 333, 334, 335, 337 Logrolling 81 87, 103, 104, 169, 337, 338 Model elementy proponowanego modelu prawa 42 47, 162, pozytywny i normatywny zdefiniowany 41 Nadzór nad organizacjami pozarządowymi 16, 23, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 67, 71, 88, 107, 110, 162, 165, 169, 171, 172, 181, 189, 190, 196, 201, , 255, 283, 284, 289, , 310, 316, 333, 344, 351, , 362 Niepreferowane dobro prywatne 74 Niewspółmierność i nieporównywalność zdefiniowana Odpis 1% 254 Odpis podatkowy w prawie amerykańskim 137, 138, , , 330 Olson, Mancur , 333, 334 Organizacja pozarządowa definicja funkcjonalna definicja z ustawy o działalności pożytku publicznego

14 Skorowidz pojęć i autorów Organizacja pożytku publicznego w prawie amerykańskim [501(c)(3)] 225, , , 262, 268 w prawie polskim 17, 26, 206, 222, 237, 239, , 274, 275, 276, 313, , 322 Organizacje pożytku wzajemnego 139, , 229, 236, 245, 257, 281 Organizacje służby publicznej (public service organizations) 139, 140 Pasażer na gapę (free-rider) 74, 75, 83, 84, 86, 93, 99, 101, 104, 105, 109, 167, 318 Pius XI 53, 54 Pluralizm 50, 61, 72 73, 77 81, 82, 85 87, 89, 90, 103, 105, 111, 148, 149, 154, , , , 171, , 192, 210, 226, 231, 232, 246, 257, 259, 260, 279, 281, 282, 318, 328, 338, 342, 361 Posner, Richard A. 31, 148, 229 Przeworski, Adam 29 Publiczne organizacje charytatywne 229, 230, , 282, 313 Putnam, Robert 81, , 122, 124, 166, 171 Quid pro quo 51, 67, 113, 126, 220, 221, 245, 257, 267, 310, 341, 345, 347 Rawls, John 41, 93, 130, 151, 152, 162, 328 Raz, Joseph 149, 150, , 158, 159 Rose-Ackerman, Susan 66, 84, 89, 92, 114, 121, 122, 264, 303, 304, 348, 352, 353, 356, 368 Salamon, Lester M. 19, 20, 21, 24, 57, 58, 177, 289, 329 Shapiro, Ian 28, 76, 91, 332 Simon, John G. 21, 32, 51, 68, 81, 84, 114, 137, 138, 151, 221, 222, 225, 226, , , 269, 330, 359, 367 Składki członkowskie 21, 24, 46, 86, 139, 143, 163, 196, 226, 266, 351, Skuteczność implementacyjna zdefiniowana 175 prawno-polityczna zdefiniowana systemowa zdefiniowana 175 Specjalistyczne organizacje pozarządowe izby gospodarcze 199, 200, 212, 214, 217, , 273, 333 ochotnicze straże pożarne 177, 193, 200, 216, 241 organizacje pracodawców 20, 199, 211, 214, 217, 244, 251 społeczno-zawodowe organizacje rolników 35, 180, 195, 199, 214, 274 związki zawodowe 20, 28, 35, 45, 124, 130, 177, 182, 195, 199, 201, 211, 214, 216, 217, 226, 241, 244, 251, 273, 275, 286, 292, 333, 335, 354 Społeczeństwo obywatelskie 50, 52, 59, 72, 111, 112, , , 129, 130, 132, 148, 156, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 196, 205, 259, 260, 269, 275, , 282, 318, 322, 342, 361 Spółka akcyjna Spółka non profit (nonprofit corporation; w prawie amerykańskim) , , , 304, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w prawie polskim) 164, , 356 Statut (articles) 34, 36, 43, 45, 46, 163, 185, 189, 198, 203, , , 227, 247, 249, 253, 274, 286, 290, 310, 357 Stelmachowski, Andrzej 13, 17, 367 Stowarzyszenie (w prawie polskim) 19, 20, 23, 26, 35 37, 40, 42, 45, 46, 402

15 Skorowidz pojęć i autorów , 198, 201, 202, , 210, , 215, 216, 241, 249, 252, 282, , 293, 296, 297, 299, 300, 306, 307, 310, 327, 333, 343, 346 Stowarzyszenie zwykłe (w prawie polskim) 42, Subsydia celowe, bezpośrednie 67, 69, 84, 101, 109, 123, 124, 145, 221, 346 Subsydiarność 49, 50, 51 71, 72, 77, 85, 103, 104, 111, 122, 148, 161, 163, , , 184, 185, , 197, 201, 205, 210, 211, 220, 222, 224, 231, 232, 235, 245, 250, 253, , 259, 260, , 281, 282, , , 300, 301, 310, 311, , 322, 327, 333, 336, 338, , 350, 359, 361 Subsydiowanie skrośne (cross-subsidization) 258 Szkoła (teoria) racjonalnego wyboru 28, 75 77, 92, 121, 147, 176, 332, 333 Tocqueville, Alexis de 112, 119, 129, 130 Trójsektorowy podział zadań społecznych zdefiniowany 32 Trust 182, 186, , 225, 263 Trzaskowski, Roman 23, 52, 57, 211, 270, 272, 273, 295, 298, 307, 308, 325 Tyrania większości 80, 86, 185 Uczciwa (nieuczciwa) konkurencja 175, 264, 267, 280, 282, 284, 313, , 348, 352 Ułomność kontraktowa (contract failure) 89 90, 93 97, , 163, 168, 169, 172 Weisbrod, Burton A. 21, 22, 73 77, 81, 87, 87, 89, 97, 103, 143, 167, 267, 304, 314, 326, 348 Winczorek, Piotr 25, 159, 175, 294 Wolność negatywna zdefiniowana 134 pozytywna zdefiniowana 134 w Teorii Swobody Zrzeszeń 135 Wybór tragiczny , , 340 Young, Dennis R. 32, 38, 121, , 308, 310, 352 Zakaz dystrybucji (nondistribution constraint) 34 36, 43 47, 87, 96 97, 100, 101, , 110, 121, , 166, 171, 172,181, , , , , 218, 228, 239, 253, 255, 278, 284, 301, 302, , 333, 344, , 356, 357, Zwolnienie podatkowe 37 38, 51, 67, 69, 71, 84 86, , 108, 109, 123, , 145, 162, 166, 168, 169, 170, 220, 221, , 232, 236, 237, , 254, 261, 263, 264, , 275, 289, 291, 293, 304, , 325, 327, 341, , 349, 358, 359 Zysk 12, 26, 33 35, 43, 69, 70, 97, 98, 100, 102, 109, 140, 163, 170, 171, 183, 199, 200, , 213, 214, 218, 228, 229, 238, 239, 264, 265, 268, 269, 271, 292, 302, 304, 306, 308, 314, 315, 326, 337, 352, 358, 363

Spis treści. Rozdział 4. Teoria ekonomiczna... 89 Źródła teorii ekonomicznej... 90 Ułomność kontraktowa i jej typy... 93

Spis treści. Rozdział 4. Teoria ekonomiczna... 89 Źródła teorii ekonomicznej... 90 Ułomność kontraktowa i jej typy... 93 Przedmowa... 11 Wprowadzenie.... 15 Rozdział 1. W poszukiwaniu modelu prawa sektora pozarządowego 19 Prawo sektora pozarządowego a metodologia nauk prawnych... 25 Organizacja pozarządowa. Definicja funkcjonalna...

Bardziej szczegółowo

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego Moim najdroższym Wiktorii i Kubie Polecamy równie : u Elektroniczna księga wieczysta A. Stefańska u Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne M.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Tomasz Schimanek Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Tomasz Schimanek Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 2 PLAN PREZENTACJI I. SAMORZĄD TERYTORIALNY II. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE III. WSPÓŁPRACA IV. DLACZEGO WSPÓŁPRACA? 3 SAMORZĄD

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego Ustawa o działalności pożytku publicznego Komentarz najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MARCIN DADEL ZESPÓŁ REDAKCYJNY STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Uwagi wstępne... 46

Spis treści. I. Uwagi wstępne... 46 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII Przedmowa do tomu I... XXXV Rozdział 1. Krytyka wartości poznawczej i analitycznej funkcji ochronnej prawa pracy... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Funkcje prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Proponowane rozwiązania ustawowe Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Poniżej przedstawiamy wersję roboczą propozycji uregulowania opracowaną przez grupę prawną Zespołu. Projekt ten opiera się na projekcie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Telefon 81 4453751 KANCELARIA ADWOKACKA Adw.

Bardziej szczegółowo

PLAN-KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu: WSPÓŁPRACA WOJSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

PLAN-KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu: WSPÓŁPRACA WOJSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI PLAN-KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu: WSPÓŁPRACA WOJSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI ORAZ POZOSTAŁYM OTOCZENIEM SPOŁECZNYM WOJSKA TEMAT: Współpraca z otoczeniem

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola

Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MONIKA CHRZCZONOWICZ STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim

Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim Bartosz Rakoczy Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Gierłowska, Joanna Ołówek Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/242/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie polityki Gminy Malechowo wobec organizacji pozarządowych.

UCHWAŁA NR XXIV/242/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie polityki Gminy Malechowo wobec organizacji pozarządowych. UCHWAŁA NR XXIV/242/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie polityki Gminy Malechowo wobec organizacji pozarządowych. Na podstawie art. 118 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 Spis treści Wstęp... 7 1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 1.1. Interdyscyplinarność badań naukowych organizacji pozarządowych... 11 1.2. Cechy i funkcje organizacji pozarządowych...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych LexisNexis Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Monografie Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2011 roku LexisNexis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004 Grudzień 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr 1177 Ustawa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz Zatrudnianie osób. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz Podstawowym celem i założeniem niniejszej publikacji jest ukazanie sytuacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 7. Włodzimierz Gromski Wstęp... 13 Bibliografia... 18. Część I. Państwo

Spis treści. Wykaz skrótów... 7. Włodzimierz Gromski Wstęp... 13 Bibliografia... 18. Część I. Państwo Wykaz skrótów... 7 Włodzimierz Gromski Wstęp... 13 Bibliografia... 18 Część I. Państwo Elżbieta Kundera Państwo w gospodarce w ujęciu doktryny liberalnej... 21 1. Wstęp... 21 2. Państwo w teorii A. Smitha...

Bardziej szczegółowo

Prawo w praktyce. Due diligence. Karolina Kocemba, Dominika Latawiec-Chara, Michał Tomczak wydanie 1

Prawo w praktyce. Due diligence. Karolina Kocemba, Dominika Latawiec-Chara, Michał Tomczak wydanie 1 Prawo w praktyce Due diligence Karolina Kocemba, Dominika Latawiec-Chara, Michał Tomczak wydanie 1 Opracowanie redakcyjne: Joanna Pastuszka Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron

Bardziej szczegółowo

Najem i wynajem lokali komercyjnych

Najem i wynajem lokali komercyjnych Najem i wynajem lokali komercyjnych Agnieszka Damasiewicz Wydanie 2 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad fundacjami

Nadzór nad fundacjami Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk o Państwie i Prawie Mgr Daniel Kuć Nadzór nad fundacjami Praca doktorska opracowana pod kierunkiem prof. dr hab. Huberta Izdebskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH SPOŁECZNE FUNKCJE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie. ISBN; 978-83-63913-58-8 Ilość stron 304 Termin organizacja pozarządowa wywodzi się z terminologii anglosaskiej i jest dosłownym tłumaczeniem amerykańskiego Non Governmental Organization", od którego powstał

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE

Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE.. Ksiazka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem zagadnien

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Tadeusz Sławecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 195/05. Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR 195/05. Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR 195/05 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Celestynów z Organizacjami Pozarządowymi Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Polski model dostępu do informacji w administracji publicznej. Zagadnienia ogólne (Grzegorz Rydlewski)... 14 1.1. Doktrynalne i normatywne aspekty

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

zatrudniać pracowników. Praca społeczna oznacza, że członkowie stowarzyszenia nie

zatrudniać pracowników. Praca społeczna oznacza, że członkowie stowarzyszenia nie W ostatnim czasie otrzymuję liczne skargi przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące projektowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania Red.: Joachim Osiński Wprowadzenie Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI wieku (Joachim Osiński) 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce

Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Prawno-konstytucyjne aspekty wprowadzenia euro w Polsce dr Tomasz SŁOMKA Decyzję o wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie"

Tomasz Schimanek. Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie Tomasz Schimanek Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie" Zakładanie fundacji i likwidacja Rozwiązania prawne, które

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE GDAŃSK 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Polityka darowizn Grupy Azoty

Polityka darowizn Grupy Azoty POLITYKA DAROWIZN GRUPY AZOTY Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o zmianie ustawy o fundacjach

USTAWA. z dnia o zmianie ustawy o fundacjach p r o j e k t USTAWA z dnia o zmianie ustawy o fundacjach Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4147 Warszawa, 14 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Sobczyk. Problem horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie sądów pracy

Arkadiusz Sobczyk. Problem horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie sądów pracy Arkadiusz Sobczyk Problem horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie sądów pracy Kodeks pracy a Konstytucja RP - tzw. podstawowe zasady prawa pracy zawarte w kodeksie pracy stanowią odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji ibuk.org.pl

Statut Fundacji ibuk.org.pl Statut Fundacji ibuk.org.pl Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja ibuk.org.pl, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 1) Beatę Marię Kaczmarek, 2) Wojciecha Lipińskiego zwanymi

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania II Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4

Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania II Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Wykaz skrótów...11 Akty prawne...11 Periodyki...12 Inne...13 Słowo wstępne do wydania II...15 Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach...17 Artykuł 1...19 1. Przedmiot działalności statutowej fundacji

Bardziej szczegółowo

Publikacja dotowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja dotowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Recenzja: prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Marek Szczepaniak Korekta: Marek Szczepaniak Joanna Barska Projekt okładki, zgodnie z pomysłem Autora:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna. zarys problematyki. Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej. Kwiecie, 2008 r.

Ekonomia Społeczna. zarys problematyki. Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej. Kwiecie, 2008 r. Ekonomia Społeczna zarys problematyki Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej Kwiecie, 2008 r. Plan prezentacji 1. Ekonomia społeczna ujęcia definicyjne 2. Stan i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania w stosunku do jednostki naukowej mającej realizować Program MAB

1. Wymagania w stosunku do jednostki naukowej mającej realizować Program MAB Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. OPINIA W PRZEDMIOCIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FORMY PRAWNEJ DLA JEDNOSTKI NAUKOWEJ MAJĄCEJ SKORZYSTAĆ Z FINANSOWANIA W PROGRAMIE TEAMING OF EXCELLENCE W RAMACH HORYZONT 2020 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH. I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych

USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH. I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych I. ZBIÓRKI - STAN OBECNY Obowiązuje ustawa z 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych, która wymagała : - Pozwolenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA I WARSZAWY

ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA I WARSZAWY Zarządzanie Publiczne, vol. 1(13), pp. 117-135 Kraków 2011 Published online February 9, 2012 ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej www.rpo.gov.pl Spis treści Informacje ogólne... 3 Cele ustawy... 3 Definicja... 3 Założyciele... 4 Uprawnienia przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk Kodeks spółek handlowych Kazusy Dorota Bugajna-Sporczyk Warszawa 2013 Schematy opracowane przez Łukasza Zamojskiego pochodzą z publikacji Kodeks spółek handlowych ze schematami, wydanie 4, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r.

Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r. Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r. Świadomość podatkowa Jak powstają zobowiązania Jaki jest związek przepisów podatkowych z normami prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok. krok po kroku

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok. krok po kroku Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok krok po kroku Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Justyna Jóźwiak Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda ISBN: 978-83-269-4706-3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r.

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. 1 Spis treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 PRELEGENCI str. 7 STRUKTURA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus

Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus Kraków, 31 marca 2012r. Dyrektor wczoraj Dyrektor dziś Dyrektor w sieci Po co szkole organizacja pozarządowa: - Szkoła jako jednostka

Bardziej szczegółowo

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI /7 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 26 września 2007r. Data: 26 września

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Wydział Nauk Ekonomicznych UW Seminarium PSEAP 25/10/2007 PLAN WYSTĄPIENIA I II III IV Ekonomia konstytucyjna jako program badawczy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Piotr Konieckiewicz. Testy na Aplikacje. Częśd I. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Piotr Konieckiewicz. Testy na Aplikacje. Częśd I. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 1 Piotr Konieckiewicz Testy na Aplikacje Częśd I Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Kamilem Rawą, pewnego popołudnia wpadliśmy na pomysł

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo