BZ WBK S.A. Zespół Windykacji Leasingu ul. Druskiennicka POZNAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZ WBK S.A. Zespół Windykacji Leasingu ul. Druskiennicka 6 60 476 POZNAŃ"

Transkrypt

1 Stwarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Plskich Zespól Ośrdków Rzeczznawstwa i Pstępu Techniczneg SIMP - ZORPOT Ośrdek w Pznaniu E 50/2013 Symbl Pznań, Al. Niepdległści 2 tel./fax , w.238, 244 e- mail: Zamawiający: BZ WBK S.A. Zespół Windykacji Leasingu ul. Druskiennicka POZNAŃ Zlecenie z dnia: rku Temat: Ocena stanu techniczneg i ustalenie wartści rynkwej maszyny d tampndruku tampniarka nr seryjny DONGG4c/1904, rk prdukcji 2011 Nr umwy leasingwej MN4/00072/2012 Ekspertyza wyknana w wersji elektrnicznej nie wymaga pieczątek i pdpisów Data: Pdpis: Kierwnik Zespłu rk mgr inŝ. Andrzej Czarnecki Weryfikatr rk mgr inŝ. Marian Grchwina Dyrektr Ośrdka rk mgr inŝ. Andrzej Czarnecki

2 2 1. Pdstawa frmalna. Pdstawą frmalną wyceny jest zlecenie BZWBK SA Zespłu Windykacji Leasingu z dnia rku 2. Pdstawa merytryczna. Wizja lkalna, Strny internetwe: Standardy zawdwe rzeczznawców majątkwych SIMP Bank danych ZORPOT. 3. Zakres pracwania. Wizja lkalna, Identyfikacja maszyny, Opis i cena stanu techniczneg, Wycena wartści rynkwej, Wyknanie dkumentacji ftgraficznej. 4. Cel wyceny Celem wyceny jest szacwanie wartści rynkwej dla sprzedaŝy na rynku wtórnym. 5. Przedmit wyceny - maszyna d tampndruku Tampniarka typu HP- 160 DZ Maszyny tampdrukwe firmy Dngguan Hengjin Printing Machinery C., Ltd z Chin- krótka charakterystyka gólna Knfiguracja maszyn jest ściśle dstswana d indywidualnych ptrzeb prdukcyjnych Klienta. Mdel maszyny jest dbierany lub dpwiedni mdyfikwany na etapie prdukcji: ilść klrów 1-8, rdzaj stłu pzwalający uzyskać ptymalną wydajnść i precyzję, system farbwy, system czyszczenia tampnów, system niezaleŝnie pracujących tampnów, system suszenia grącym lub chłdnym pwietrzem, panel typu peratrskieg. Istnieje mŝliwść wyknania urządzenia ze sterwnikiem PLC firmy Siemens lub Mitsubishi wraz z dtykwym panelem peratrskim. Istnieje mŝliwść wyknania przyrządwania pzycjnująceg d pwierznych detali. Udzielanie długiej, 48 miesięcznej gwarancji na wszystkie nwe fabrycznie urządzenia bliguje Firmę d zadbania jakść kmpnentów pneumatycznych, elektrycznych juŝ

3 3 na etapie prdukcyjnym stawiając na pierwszym miejscu bezawaryjnść wybierane są pdzespły najwyŝszej jakści: BOSCH, FESTO, SMC. Maszyny mgą stanwić niezaleŝne stanwisk pracy lub być wstawine w linię prdukcyjną. Tampniarka HP-160DZ pneumatyczna 4 klrwa Zastswanie: Tampniarka TP 160 DC zaprjektwana przez firmę jest uniwersalną maszyną drukarską d tampndruku, mŝe być pwszechnie stswana d malwania artykułów pwszechneg uŝytku takich jak: zabawki, elektrnika, urządzenia elektryczne, z twrzyw sztucznych, skóry, metali, szkła, przemysł lekki, pakwania itp. Dsknała jakść i knkurencyjne ceny t gwarancja sprzedaŝy na knkurencyjnym rynku. Parametry techniczne: Rzmiar płyty 100mm * 150mm (4 "x 6") Wielkść nadruku 75mm * 125mm (3 "x 5") Szybkść druku 1800 szt./h Pwierzchnia stacji nadruku 80mm * 110mm Napięci z 220V Dpływ pwietrza 6 bar Wymiary: 770 * 580 * 1400mm Ilść pracujących stacji 14szt Odległść między punktami dstawy farby 114.3mm 180kg Waga Tampndruk przebiega według schematu: 1. Pkrycie matrycy farbą. 2. Usunięcie nadmiaru farby za pmcą rakli (metalwy lub rzadziej gumwy lub z twrzywa sztuczneg elastyczny zgarniacz) tak, by pzstała jedynie w szczelinach wzrca. 3. Dciśnięcie tampnu d płytki wzrcwej farba zstaje przeniesina na tampn.

4 4 4. Dciśnięcie tampnu d zadrukwywaneg przedmitu farba zstaje statecznie sadzna. 6. Wizja lkalna. Wizja lkalna miała miejsce w firmie Centa pl. Sp. z.. w Wysgtwie, ul Kamienna 3 w dniu r Pdczas wizji lkalnej becni byli: Pan Arkadiusz Cenkier przedstawiciel firmy Centa Pan Andrzej Czarnecki rzeczznawca SIMP ZORPOT Pznań. 7. Ustalenia z wizji lkalnej i identyfikacja maszyny W trakcie wizji lkalnej przedstawiciel CENTY kazał Tampniarkę którą na pdstawie danych internetwych rzpznan jak czterklrwą tampniarkę mdel TP-160 DZ prdukcji firmy Dngguan Hengjin Printing Machinery C., Ltd z CHin Ze Zlecenia wyceny i Faktury VAT Nr 1931/DS./ wynikał, Ŝe Tampniarka ma mieć nr seryjny DONGG4c/1904, a rk prdukcji Stwierdzn brak tabliczki znaminwej. Na tylnej ścianie maszyny, zauwaŝn ślad miejsca gdzie prawdpdbnie znajdwała się tabliczka znaminwa- widać wyraźne ślady, które pzstały p derwaniu tabliczki.. Maszyna znajdwała się w hali, pstawina na psadzce hali na na specjalnych śrubwych pdstawkach, w które maszyna jest wypsaŝna. Nie przedstawin dkumentacji maszyny : DTR i Instrukcji Obsługi. 8. Ocena stanu techniczneg W dniu wizji lkalnej przedmitwa Tampniarka TP -160 DZ znajdwała się w magazynie firmy Centa, pstawina na psadzce magazynu. Maszyna nie była pdłączna d źródła zasilania, wbec pwyŝszeg nie mŝna był jej uruchmić i stwierdzić czy jest sprawna. Pszczególne elementy maszyny badan wzrkw. W trakcie ględzin stwierdzn, Ŝe maszyna jest kmpletna, nie brakuje Ŝadneg z waŝniejszych elementów ( pza tabliczką znaminwą). Oceniając stpień zuŝycia maszyny, stwierdzam, Ŝe chyba nie była eksplatwana, nie był widać śladów uŝytkwania maszyny- np: śladów farb malarskich. Malatura maszyny nie była nigdzie uszkdzna, a na częściach metalwych niemalwanych, nie stwierdziłem śladów krzji. Stan techniczny maszyny uwaŝam za bardz dbry. Uwzględniając stan zuŝycia eksplatacyjneg maszyny i gólny stan techniczny, ustalam stpień zuŝycia techniczneg S=10% (z uwagi na brak tabliczki znaminwej) 9. Ocena sytuacji rynkwej. Na rynku wtórnym występują nieliczne ferty na sprzedaŝ uŝywanych maszyn drukarskich d tampndruku Tampniarki, róŝnych firm. Urządzenia mgą pracwać jak samdzielne stanwisk, w razie ptrzeby z uwagi na ilść druków, mgą pracwać w w liniach, itp. MŜna sbie wybrazić, Ŝe taka maszyna mŝe być dbrze zagspdarwana w małych firmach pligraficznych, prdukującą małe ilści druków, a nawet świadczącą usługi dla ludnści. Na rynek natmiast głwnie ferwane są nwe maszyny przez przedstawicieli firm prducenta. Przedstawiciele ci ferują równieŝ maszyny uŝywane, ale są ne p regeneracji, naprawine i udzielana jest na nie kilkumiesięczna gwarancja.

5 5 10. Metda wyceny. W niniejszym pracwaniu, d szacwania wartści rynkwej maszyny d tampndruku prdukcji firmy DHPM C. czterklrwej Tampniarka TP 160 DC, wykrzystane będzie pdejście ksztw-mieszane tzw. metda dtwrzeniwa z elementami metdy rynkwej, która nazwana jest metdą mieszaną. Wykrzystan tu: - metdę dtwrzeniwą dtyczącą pisu i frmalizmu przy cenie stanu zuŝycia eksplatacyjneg maszyny d tampndruku Tampniarki TP 160 DC a - z metdy prównawczej, metdę dchdzenia d ceny rynkwej maszyny d tampndruku Tampniarki TP 160 DC z wykrzystaniem wskaźników kształtujących ppyt na rynku, których jest mwa w dalszej części peratu. Oszacwanie wartści rynkwej maszyny d tampndruku Tampniarka TP 160 DC zstanie wyknane z wykrzystaniem kreślenia współczynnika rynkweg za pmcą następująceg algrytmu: W R = W p ( 1 S/100 ) K E W R wartść rynkwa, W p wartść pczątkwa, S - współczynnik zuŝycia techniczneg K współczynnik nwczesnści knstrukcji: K = 1 α ( t e 1); α współczynnik ekspercki = 0, E współczynnik pdatnści rynkwej 0,3 0,9 11. Ustalenie wartści pczątkwej W P Wartść pczątkwa jest t cena nwej maszyny lub jej dpwiednika. Dla ustalenia wartści pczątkwej maszyny d tampndruku Tampniarkę TP -160 DC wykrzystan pdana Fakturze VAT Nr 1931/DS./2012 z , wartść nett, która zstała zweryfikwana wskaźnikami wzrstu cen dóbr inwestycyjnych GUS za kres d IVkw IV kw rku. Tak wyliczna wartść pczątkwa wynsi ,59 zł nett. P zakrągleniu d dalszych bliczeń przyjmuję: W p = ,00 zł nett 12. Ustalenie wartści współczynnika nwczesnści knstrukcji K K= 1- α ( t e -1) Ustalam α = 0.01 K = (1 1)= 1,00 K = 1,00

6 6 13. Ustalenie współczynnika pdatnści rynkwej E Na pdstawie przeprwadznej analizy rynkwej stwierdzam, Ŝe pdaŝ na uŝywane maszyny tampndrukwe tampniarki typu TP 160 DC jest znikmy. Znalezin zaledwie kilka fert na teg typu maszyny, waŝnść ferty jest ciągle aktualna (mim upływu wielu miesięcy ).Świadczy t, Ŝe nie ma ppytu na teg typu maszyny. ZauwaŜne ferty są przypadkwe, a handel teg typu urządzeniami dbywa się głównie pprzez przedstawicieli firmy Dngguan Hengjin Printing Machinery C., Ltd (np. Firma Tamp Sit z Warszawy ), które w zasadzie sprzedają kmpletne zestawy, linie prdukcyjne rzadk zdarza się sprzedaŝ pjedynczych egzemplarzy naszyn. Brak tabliczki znaminwej maszyny, jest duŝym mankamentem, b pza prblemem z identyfikacją maszyny, istnieje pwaŝna bawa, Ŝe maszyna nie psiada znaku Cє Ustalam zatem współczynnik pdatnści rynkwej na pzimie średnim. Ustalam E= Oszacwanie wartści rynkwej tampniarki TP 160 DC W R = W p ( 1 S/100 ) K E W R = ,00 ( 1-10/100 ) 1,00 0,75 = ,00 zł nett W R = ,00 zł nett P zakrągleniu wartść rynkwa maszyny d tampndruku tampniarki prdukcji Firmy Dngguan Hengjin Printing Machinery C., Ltd typ TP 160 DC wyniesie : W R = ,00 zł nett słwnie: dwadzieścia siem tysiący sześćset zł nett Pznań, dnia rk Rzeczznawca SIMP mgr inŝ. Andrzej Czarnecki leg. Nr 9790/11

7 7 15. Uwarunkwania 1. Opracwanie nie jest ekspertyzą stanu techniczneg, lecz charakterystyka i gólny stan techniczny stanwiły czynniki wpływające w isttnym stpniu na kreślną wartść urządzenia. 2. Rzeczznawca nie bierze dpwiedzialnści za stan fizyczny i wady, których nie mŝna był ustalić pdczas ględzin raz za skutki techniczne i prawne, jakie mgą pwstać w czasie przenszenia na nwe miejsce przeznaczenia. 3. Wartść rynkwa maszyny d tampndruku Tampniarki mdel TP 160 DC, ustalna na dzień sprządzenia wyceny dla celu kreślneg w pkt. 4 pracwania. 4. Ustalna wartść nie zawiera pdatku VAT. 5. Opracwanie mŝe być wykrzystane wyłącznie zgdnie z celem kreślnym w pkt.4 pracwania, w kresie 6 miesięcy d daty wyknania i nie mŝe być publikwane bez zgdy autrów. Pznań, dnia rk Rzeczznawca SIMP mgr inŝ. Andrzej Czarnecki leg. Nr 9790/11

8 8 16. Dkumentacja ftgraficzna. Ft. 1 Tampniarka widk przód lewa strna Ft. 2 Tamniarka widk przód prawa strna

9 9 Ft. 3 Tampniarka widk stłu Ft. 4 Tył tampniarki- wyraźnie widczne ślady derwania prawdpdbnie tabliczki znaminwej

10 10 Ft. 4 Widk ekranu sterwania tampniarki

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61 003 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61 003 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E - 005/2015 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61 003 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61 003 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E - 053/2015 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E- 054/2015 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasingu S.A.

BZ WBK Leasingu S.A. Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E 103/2014 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu KRS 0000152811; REGON 000671540 00166; NIP 526-000 -11-05

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu Symbol E - 139/2013 6 1-8 7 4 Poznań, Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych Kścian: Rzbudwa stacji uzdatniania wdy w Starych Obrzyskach Numer głszenia: 222308-2011; data zamieszczenia: 29.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo