BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/ POZNAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61 003 POZNAŃ"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E - 053/2015 Symbol KRS ; REGON ; NIP Poznań, Al. Niepodległości 2 tel./fax , w.238, 244 e- mail: Zamawiający: BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/ POZNAŃ NIP Zlecenie z dnia: roku Temat: Opis stanu technicznego i ustalenie wartości rynkowej Prasy do szklenia okien wersja LOP 2650 x 2300, typ VK3522, firmy STB S.p.A. ITALIA, nr seryjny: 31372, rok produkcji: 2008 Nr umowy leasingowej:wa6/00035/2007 Ekspertyza wykonana w wersji elektronicznej nie wymaga pieczątek i podpisów Data: Podpis: Kierownik Zespołu rok mgr inŝ. Andrzej Czarnecki Weryfikator rok mgr inŝ. Marian Grochowina Dyrektor Ośrodka rok mgr inŝ. Andrzej Czarnecki

2 2 1. Podstawa formalna. Podstawą formalną wyceny jest zlecenie BZWBK Leasing S.A., ul.chlebowa 4/ POZNAŃ z dnia roku 2. Podstawa merytoryczna. Wizja lokalna, Strony internetowe: Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych SIMP Bank danych ZORPOT. 3. Zakres opracowania. Wizja lokalna, Identyfikacja maszyny, Opis i ocena stanu technicznego, Wycena wartości rynkowej, Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 4. Cel wyceny Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej dla sprzedaŝy na rynku wtórnym. 5. Przedmiot wyceny: prasa do szklenia okien wersja LOP typ VK3522 Opis maszyny: Prasa przeznaczona do prac szklenia konstrukcji okien i drzwi z kierunkiem pracy: od prawej do lewej, wykonana z kształtowników o grubości 3 mm Konstrukcja prasy przelotowa z lewą belką stałą składaną poza obrys konstrukcji Regulowana belka dociskająca (automatycznie składana poza obrys konstrukcji) Rolotok ułatwiający przesuwanie na prasie szklonych konstrukcji szerokość rolek 200 mm Panel pneumatyczny operatora umieszczony na listwie dociskającej MoŜliwość regulacji wysokości roboczej prasy (unoszenie pneumatyczne do wys. 500mm) Elementy konstrukcji wyłoŝone profilem ślizgowym Stabilna konstrukcja ramy oparta na profilach stalowych grubościennych, zamkniętych Zastosowana pneumatyka siłowa firmy Prema Maksymalna długość szklenia konstrukcji pomiędzy dociskami: 2650 mm Prasa przelotowa, Docisk okna i zablokowanie ruchomej belki jest realizowane przez przełączenie jednego zaworu pneumatycznego, Elementy ślizgowe chronią okno przed uszkodzeniami,

3 3 Zastosowanie łańcuchów zapewnia prawidłowe prowadzenie i docisk ruchomej belki, co z kolei gwarantuje dobre działanie w przypadku małych i duŝych okien - zapobiega przekaszaniu się, Sztywna, niezawodna i trwała konstrukcja, gwarantuje stabilną pracę, Uchylna stała belka umoŝliwia łatwe zsunięcie okna na stojak lub wózek. Prasa do szklenia okien wersja LOP 2650 x 2300 typ VK3522

4 4 DANE TECHNICZNE: Nazwa środka technicznego Prasa do szklenia okien wersja LOP 2650x2300 Typ VK3522 Nr fabryczny Rok produkcji 2008 Producent STB v. Zuccola 71, Nonantola, Modena -Italy Importer/Dystrybutor FIMTEC-POLSKA Sp. z o. o. S.K Plewiska, ul. Południowa 46 Zasilanie Pneumatyczne 7 bar Siłowniki pneumatyczne Prema Wymiary okna Maksymalna wysokość 2300 mm Maksymalna szerokość okna 2650mm ( 2700 mm opcja z uchylną belką stałą ) Wymiary obrabiarki Wysokość 2616 mm Szerokość 3200 mm Głębokość 1000 mm Waga obrabiarki 420 kg 6. Ocena sytuacji rynkowej. Na rynku wtórnym moŝna znaleźć wiele ofert maszyn i całych linii, róŝnych producentów, w tym krajowych, równieŝ europejskich, a nawet producentów dalekowschodnich Oferty firm są na róŝnym poziomie cenowym, jednak ceny na maszyny podobnych roczników mieszczą się w tych samych granicach. Przez ostatnich kilkanaście lat, w okresie duŝego wzrostu zapotrzebowania na nowe, nowoczesne okna związane z duŝym wzrostem budownictwa mieszkaniowego, a takŝe coraz częstszą wymianą okien, maszyny do ich produkcji cieszyły się duŝym powodzeniem, powstało wiele zakładów duŝych i małych. Nowoczesne okna początkowo z profili PCV, później z aluminium, posiadających coraz lepsze parametry w zakresie współczynników przenikalności, szczelności, trwałości i odporności na warunki atmosferyczne cieszyły się sporym powodzeniem. Obecnie jednak, z uwagi na zmniejszające się zapotrzebowanie rynku na okna, poszukiwane są okna o coraz lepszych parametrach eksploatacyjnych, stąd zmniejsza się zapotrzebowanie na tego typu obrabiarki szczególnie starszej generacji. W wyniku duŝej konkurencji, upadające mniejsze firmy pozbywają się uŝywanych maszyn. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe rynek jest nasycony ofertami na uŝywane tego typu obrabiarki. 7. Wizja lokalna Wizja lokalna miała miejsce na placu magazynowym firmy Centa Sp. z o.o Wysogotowie, ul. Kamienna 23 w dniu roku Podczas wizji lokalnej obecni byli: Arkadiusz Cenkier przedstawiciel firmy Centa Sp. z o.o. Andrzej Czarnecki rzeczoznawca SIMP ZORPOT Poznań.

5 5 8. Ustalenia wizji lokalnej i identyfikacja prasy do szklenia okien wersja LOP 2650 x 2300, typ VK3522 IDENTYFIKACJA: W trakcie wizji lokalnej przedstawiciel CENTY okazał prasę do szklenia okien wersji LOP 2650x2300, typ VK3522 rok produkcji 2008, która znajdowała się w hali magazynowej, posadowiona na posadzce betonowej. IDENTYFIKACJA Producent: STB S.p.A., v. Zuccola 71, Nonantola, Modena -Italy Importer/Dystrybutor: FIMTEC POLSKA Sp. z o. o., S.K. Nazwa: prasę do szklenia okien wersja LOP 2650x2300 Typ: VK3522 Rok produkcji: 2008 Nr fabryczny: Znak bezpieczeństwa : CE Podany rok produkcji 2008, wynika prawdopodobnie z faktu, Ŝe maszyna była wyprodukowana pod koniec roku, z przeznaczeniem na sprzedaŝ w 2008 roku i tak oznaczono ją w tabliczce znamionowej. SprzedaŜy dokonano natomiast w pod koniec grudnia 2007 roku. 9. Opis i ocena stanu technicznego. Stan techniczny maszyny określono na podstawie oględzin zewnętrznych w układzie statycznym, bez uruchamiania. Ogólnie wygląd zewnętrzny świadczy o naturalnym zuŝyciu urządzenia wynikającego z okresu eksploatacji. Stwierdzono uszkodzenia malatury ( drobne zarysowania). Nie stwierdzono Ŝadnych wycieków z układu hydraulicznego, czy nieszczelności układu pneumatycznego. Nie stwierdzono powaŝnych uszkodzeń, ani nadmiernego zuŝycia, ponadnormatywnego. UwaŜam, Ŝe stan techniczny maszyny jest dobry, po pewnych naprawach w przeszłości, wykazujący juŝ skutki upływu czasu i zuŝycia. Taki stan pozwala na dalszą eksploatację. Dokumentacji technicznej i Instrukcji obsługi nie przedstawiono Z powyŝszych powodów współczynnik zuŝycia technicznego ustalam: S=35% 10. Metoda wyceny. Wartość rynkowa - jest to wartość, za którą oczekuje się, iŝ chętny kupujący nabędzie od chętnego sprzedającego w normalnej transakcji a obie strony są niezaleŝne od siebie, po przeprowadzeniu marketingu i gdy obie strony są świadome okoliczności i nie działają pod przymusem. W niniejszym opracowaniu, do oszacowania wartości rynkowej obrabiarki wykorzystane będzie podejście kosztowo-mieszane tzw. metoda odtworzeniowa z elementami metody rynkowej, która nazwana jest metodą mieszaną. Wykorzystano tu: - metodę odtworzeniową "blok" dotyczącą opisu i formalizmu przy ocenie stanu technicznego wycenianej prasy do szklenia okien wersja LOP 2650x2300, typu VK3522 a - z metody porównawczej metodykę dochodzeniu do ceny rynkowej obrabiarki z wykorzystaniem wskaźników kształtujących popyt na rynku, o których jest mowa w dalszej

6 6 części operatu. - Oszacowanie wartości rynkowej prasy do szklenia okien wersja LOP 2650x2300, typu - VK 3522 ze względu na utrudniony dostęp do rzeczywistych cen transakcji a jedynie do cen ofertowych przekazywanych ustnie, przez firmy sprzedające, których informacje zostaną wykorzystane do określenia współczynnika rynkowego wykonano przy wykorzystaniu następującego algorytmu: gdzie: W R = W P ( 1 S/100) K E W R wartość rynkowa, W P wartość początkowa, S współczynnik zuŝycia technicznego S= t e /T 100%; t e ilość lat eksploatacji; T- trwałość maszyny, t e = 7 lat, przyjmuję trwałość maszyny T= 20 lat K współczynnik nowoczesności konstrukcji: K = 1 α ( t e 1); α współczynnik ekspercki = 0,01-0,03 E współczynnik podatności rynkowej 0,3 0,9 11. Ustalenie wartości rynkowej prasy do szklenia okien LOP 2650 x 2300, typ VK Wartość początkowa nowej prasy do szklenia okien LOP 2650x2300, typ VK3522 Wartością początkową jest cena nowej prasy do szklenia okien VK3522 lub jej odpowiednika. Wartość początkową prasy do szklenia okien LOP 2650x2300, typ VK3522, rok produkcji 2008 ustalono na podstawie faktury końcowej zakupu Faktura VAT Nr 1785/12/2007 z roku przy uwzględnieniu faktu, Ŝe obrabiarka była uŝytkowana od I kw roku. Podana wartość w/w fakturze wynosiła ,30 zł netto. Przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen dóbr inwestycyjnych wg GUS w okresie od I kw do I kw. 2015, wartość obrabiarki na koniec marca 2015 wynosi:16 980,24 zł netto Tak więc wartość początkowa wyniesie W P = ,24zł netto Po zaokrągleniu przyjmuję wartość początkową W P : W P = ,00 zł netto 11.2 Współczynnik nowoczesności konstrukcji K K współczynnik nowoczesności konstrukcji: K = 1 α ( t e 1); α współczynnik ekspercki Ustalam α = 0,02 t e = 7 lat, przyjmuję trwałość maszyny T= 20 lat K = 1 0,02( 7 1) = 0,88 Ustalam K = 0,88

7 Współczynnik podatności rynkowej. Uwzględniając cel wyceny, przy szacowaniu wartości rynkowej obrabiarki analizuje się następujące składowe współczynniki z zakresu budowy, mające wpływ na wysokość zbiorczego współczynnika" E" takie jak: cena bazowa nowej prasy do szklenia okien wersja LOP 2650x2300, typ VK3522 wysokość marŝy handlowych pośredników parametry techniczne wyposaŝenie standardowe i dodatkowe rok produkcji Oprócz ww. współczynników związanych z budową i eksploatacją, na wartość wycenianej obrabiarki mają wpływ takŝe inne zjawiska rynku, do których naleŝą uwarunkowania ekonomiczne uwzględniające inflację, oprocentowanie kredytów inwestycyjnych, zmieniające się w czasie czynniki lokalne mikroregionu takie jak: popyt na rynku wtórnym, rozwój branŝy sposób zbycia obrabiarki(odpowiednio długi okres oferty, reklama) kondycja finansowa zbywcy Wartość współczynnika " E" zainteresowania rynku wycenianym urządzeniem przyjmuje się w wysokości E = 0, 3 - do 0,9 Uwzględniając aktualną sytuację na rynku przyjmuję współczynnik podatności rynkowej E = 0,70

8 8 OPINIA RZECZOZNAWCY: Na podstawie ustalonego stanu technicznego, przedstawionych dokumentów, oraz zastosowanej obowiązującej metodyki wyceny, a takŝe : - informacji zawartych w informatorach branŝowych, - informatorów WACETOB, BISTYP. - informacji o cenach uŝywanych środków technicznych o zbliŝonych parametrach w ogólnodostępnych wydawnictwach, w Internecie. - informacji z przetargów, - dokumentacji księgowej, - własnej bazy danych OKREŚLAM SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ NETT0 - TZN BEZ PODATKU VAT Wartość rynkowa prasy do szklenia okien W R = W P ( 1 S/100) K E W R = ,00 ( 1 35/100) 0,88 0,70 = 6 806,80 zł netto Po zaokrągleniu wartość rynkowa prasy do szklenia okien wersja LOP 2650x2300 typ VK3522, rok produkcji: 2008 wyniesie: W R = 6 800,00 zł netto słownie: sześć tysięcy osiemset zł netto Poznań, dnia r. Rzeczoznawca SIMP mgr inŝ. Andrzej Czarnecki Nr Cert. 9790

9 9 12. Uwarunkowania i zastrzeŝenia 1. Opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego, lecz charakterystyka i ogólny stan techniczny stanowiły czynniki wpływające w istotnym stopniu na określoną wartość urządzenia. 2. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan fizyczny i wady, których nie moŝna było ustalić podczas oględzin oraz za skutki techniczne i prawne, jakie mogą powstać w czasie przenoszenia na nowe miejsce przeznaczenia. 3. Wartość rynkowa prasy do szklenia okien wersji LOP 2650x2300, typu VK3522, numer fabryczny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny dla celu określonego w pkt Ustalona wartość nie zawiera podatku VAT. 5. Opracowanie moŝe być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym w pkt. 4, w okresie 6 miesięcy od daty wykonania i nie moŝe być publikowane bez zgody autorów Poznań, dnia Rzeczoznawca SIMP mgr inŝ. Andrzej Czarnecki Nr Cert. 9790

10 Dokumentacja fotograficzna 5 zdjęć

11 11

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu KRS 0000152811; REGON 000671540 00166; NIP 526-000 -11-05

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu Symbol E - 139/2013 6 1-8 7 4 Poznań, Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA

mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inŝ. Warnicki Wojciech niezaleŝny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski prof. nadzw. WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Email: napj@uwm.edu.pl 2 1. WPROWADZENIE Proces wyceny - uporządkowany ciąg działań analityczno rachunkowych w wyniku których uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1 KSWP 1

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1 KSWP 1 1. Wprowadzenie POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1 KSWP 1 WARTOŚĆ RYNKOWA I WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA 1.1. Celem niniejszego standardu jest przedstawienie definicji

Bardziej szczegółowo

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ Przedmiot opinii : Samochód osobowy marki PEUGEOT model 607 o numerze rejestracyjnym KR 8300T Zleceniodawca : Komornik Sądowy przy S.R. dla Krakowa - Krowodrzy Leszek

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Archicom sp. z o.o. S.K.A.

Archicom sp. z o.o. S.K.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI Archicom sp. z o.o. S.K.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer 2 ZAWODY REGULOWANE Projekt z dnia 6 czerwca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia..2008 w sprawie zawodu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych

Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych TEMAT 8.2. Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo-hipotecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Joanna Dadacz. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Joanna Dadacz. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe

Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe ANALIZA RYNKU Opracowana z wykorzystaniem danych zawartych w analizie rynku dla budowy hali kupieckiej z częścią biurowo-usługową przy ulicy Namysłowskiej we Wrocławiu wykonanej przez Politechnikę Wrocławską,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo