Inicjatywy klastrowe na Dolnym Śląsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inicjatywy klastrowe na Dolnym Śląsku"

Transkrypt

1 Luty-marzec 2014

2 Inicjatywy klastrowe na Dolnym Śląsku 1. Klaster przemysłowy definicja 2. Historia klastra 3. Wsparcie dla klastrów na Dolnym Śląsku: Regionalna Strategia Innowacji Projekt CluStrat 1. Stan inicjatyw klastrowych na Dolnym Śląsku 2. Przegląd wiodących klastrów w województwie dolnośląskim: Polski Klaster Biotechnologiczny Linum Ceramika Bolesławiecka Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny EEI Dolnośląski Klaster Surowcowy Klaster Energia Mega Nano Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji Klaster NutriBioMed SIDE CLUSTER Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu Klaster Led Lighting Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej 6. Inicjatywy klastrowe na DŚ podsumowanie 7. Korzyści z kooperacji klastrowych

3 Klaster przemysłowy - definicja (ang. industrial cluster, inne nazwy to m.in. grono, klaster regionalny, dystrykt przemysłowy, lokalny system produkcyjny) skoncentrowana przestrzennie grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, działających w pokrewnych sektorach, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, która poprzez współpracę i koncentrację cennych zasobów pozwala przedsiębiorstwom osiągnąć lub wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.

4 Historia klastra Koncepcja klastra przemysłowego została sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę Michaela Portera, Jednak za jej prekursora należy uznać brytyjskiego ekonomistę Alfreda Marshalla, który stworzył pojęcie tzw. zewnętrznych korzyści skali. Wynikały one z powstania na danym obszarze grupy wyspecjalizowanych dostawców i odbiorców, rozwoju lokalnego rynku pracy oraz przepływu wiedzy między przedsiębiorstwami. Charakterystyczną cechą klastrów przemysłowych jest to, że przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań. Konkurencja nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju. To zjawisko określa się w zarządzaniu słowem kooperencja. Taka sytuacja jest możliwa, gdy koncentracja specyficznych w danym sektorze zasobów i kompetencji osiągnie masę krytyczną, przy której klaster staje się atrakcyjnym ośrodkiem i przyciąga dalsze zasoby.

5 Historia klastra Przykładem takiego efektu jest Dolina Krzemowa w USA, w której rozwój przemysłu technologii informatycznych przyciągnął i nadal przyciąga najlepszych informatyków z całego świata, sprawiając, że przedsiębiorstwa informatyczne tam zlokalizowane coraz bardziej powiększają swoją przewagę wobec konkurencji. Najbardziej znanym polskim klastrem jest klaster lotniczy w południowo-wschodniej części kraju Dolina Lotnicza.

6 Na Dolnym Śląsku W województwie dolnośląskim podstawowym instrumentem wspierającym rozwój klastrów jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. Zauważalne są pozytywne tendencje zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie zwiększonej ich współpracy liczba nowych inicjatyw klastrowych.

7 Na Dolnym Śląsku W ramach Programu Wsparcia Klastrów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspiera rozwój klastrów w województwie dolnośląskim oraz wzmacnia ich pozycję konkurencyjną na rynku. W formule konkursowej organizowane są nabory wniosków, w wyniku których dotacje na rozwój współpracy klastrowej otrzymują głównie koordynatorzy klastrów. Dofinansowanie publiczne działalności klastrów musi wiązać się z wyraźnymi wymogami wobec efektów ich działania wsparcie ma umożliwić dorównanie przez inicjatywy mniejszych firm efektom funkcjonowania klastrów opartych na kapitale wielkich koncernów. Realizacja strategii odbywa się przy wykorzystaniu wskazanych przez Komisję Europejską kluczowych narzędzi innowacyjnego rozwoju regionów, którymi są: klastry innowacyjne, nowe instrumenty inżynierii finansowej, rozwój postaw przedsiębiorczości i umiejętności w zakresie komercjalizacji wiedzy, zamówienia publiczne oraz regionalna infrastruktura badawcza i ośrodki kompetencji oparte o wielodyscyplinarne zespoły badawcze.

8 Regionalna Strategia Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata opisał kierunki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie. Cele strategiczne RSI dotyczą również rozwoju klastrów, jako organizacji mających znaczny wpływ na stopień innowacyjności.

9 Projekt CluStrat Międzynarodowy projekt CluStrat, którego celem jest wdrożenie pilotażowych rozwiązań w polityce klastrowej różnych regionów. W ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk organizatorzy zaprosili ekspertów ds. klasteringu, którzy przybliżyli doświadczenia związane z funkcjonowaniem największego polskiego klastra związanego z przemysłem lotniczym. Uczestnicy spotkania zostali też poinformowani o przebiegu II Międzynarodowego Dialogu Politycznego w Budapeszcie.

10 Projekt CluStrat Podejmowane działania wpisują się w politykę rozwoju prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ujętą w obecnej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. - Od 2010 r. Samorząd Województwa Dolnośląskiego - z budżetu województwa na wsparcie dolnośląskich klastrów - przeznaczył prawie 2 mln zł, udzielając 21 dotacji

11 Cel projektu: wypracowanie rekomendacji dla władz regionalnych w zakresie: -konkurencyjności klastrów w świetle nowo powstających gałęzi gospodarek i kwestii międzysektorowych, - tworzenia takich produktów i usług klastrowych, które mogą odpowiedzieć na zapotrzebowanie nowych rynków, - promocji idei clusteringu z korzyścią dla swoich członków, - wypracowania wspólnej strategii w zakresie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności klastrów w regionie Europy Środkowej na każdym poziomie: od lokalnego do międzynarodowego.

12 Stan inicjatyw Na terenie województwa znajduje się 5 parków technologicznych oraz kilkadziesiąt klastrów i inicjatyw klastrowych. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 zakłada utworzenie z Dolnego Śląska europejskiego regionu węzłowego, koncentrującego najnowsze czynniki wytwórcze i pobudzającego aktywność gospodarczą. Celem nadrzędnym Strategii jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionu oraz poprawa konkurencyjności przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

13 Klastry w województwie dolnośląskim Szacunki w zakresie skali przynależności przedsiębiorstw do klastrów, dla województwa dolnośląskiego, w zależności od źródła danych, przedstawiają zróżnicowane wyniki. Udział przedsiębiorstw w powiązaniach kooperacyjnych wynosi od kilku do ponad dwudziestu procent dolnośląskich firm. Zakładając, iż za powiązanie kooperacyjne przyjmuje się wyłącznie sformalizowane lub publicznie znane formy współpracy, wówczas interpretacja danych wskazuje, że co dwudzieste przedsiębiorstwo na Dolnym Śląsku jest członkiem tak rozumianej sieci współpracy. Potwierdzeniem skali aktywności kooperacyjnej jest liczba klastrów oficjalnie działających w regionie, szacowana na kilkanaście tego typu organizacji. W 2008 r. szczegółowe badania w ramach raportu Rozwój klastrów w regionie dolnośląskim wskazywały na istnienie 13 sieci współpracy obecnych zarówno w branżach tradycyjnych (np. przemysł drzewny) jak i nowoczesnych (biotechnologia, ICT).

14 Polski Klaster Biotechnologiczny Linum Założycielem i koordynatorem Polskiego Klastra Biotechnologicznego Linum jest Fundacja Linum. Klaster ma za zadanie wspierać współpracę w ramach grupy przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i stowarzyszeń branżowych w celu komercjalizacji najnowszych osiągnięć naukowych wykorzystujących lecznicze właściwości naturalnego lnu. Źródłem idei klastra i bazą merytoryczną dla działań powiązania są realizowane projekty produktów medycznych zespołu prof. Jana Szopy Skórkowskiego z Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Klaster posiada wparcie merytoryczne Prezydium Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Izby Lnu i Konopii oraz Polskiej Federacji Biotechnologii. Misją Polskiego Klastra Biotechnologicznego Linum jest rewitalizacja upraw oraz przetwórstwa lnu na Dolnym Śląsku. Region ten był przez wieki znany z doskonałych warunków do uprawy tej rośliny.

15 Polski Klaster Biotechnologiczny Linum Uczestnicy klastra: 1. Regbud Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Redgosz 2. Mabis Jolanta Biskupiak 3. Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o. 4. Marek Radwański Ekotex 5. Silver Apartments S.C. 6. WFB Baird Poland Sp. z o.o. 7. Len Pharma Sp. z o.o. 8. Madex Spółka Jawna 9. Orzeł Sp. z o.o. 10.Uniwersytet Wrocławski 11.Fundacja Linum

16 Polski Klaster Biotechnologiczny Linum Tkanina lniana tamblowana na mokro, nasączona preparatem z wytłoków lnianych, do produkcji opatrunków ze wskazaniem do leczenia trzeciego etapu gojenia się ran z obfitym wysiękiem i średnio zainfekowanych. Lenplast 3 to lniana tkanina o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ran o etiologii żylnej (rany cukrzycowe, owrzodzenia chroniczne etc.). Zalecana w trzecim etapie gojenia się ran (naskórkowanie, stymulacja porastania rany). Klaster oferuje swoje produkty -

17 Ceramika Bolesławiecka Jest to klaster oparty na lokalnej tradycji produkcji ceramiki łączący jednocześnie przemysł turystyczny. Porozumienie dotyczące utworzenia inicjatywy klastrowej branży budowlano ceramicznej pod honorowym patronatem Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa zostało podpisane podczas konferencji Innowacyjna Gospodarka Polska i Europejska. Mechanizmy rozwoju i wsparcia. zorganizowanej przez PPTB na targach BUDMA Klaster jest obecnie koordynowany przez Stowarzyszenie Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych Via Sudetica.

18 Ceramika Bolesławiecka Stowarzyszenie finansowane jest ze składek członkowskich, a członkiem Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja. Obecnie należy do Stowarzyszenia ok. 30 podmiotów wspieranych również przez władze lokalne. Członkowie aktywnie działający w inicjatywie podzieleni są w grupy zadania. Obecnie prace odbywają się w następujących obszarach: Sprawy formalne związane z umowami dot. porozumienia pomiędzy firmami i instytucjami wchodzącymi w skład klastra, Portal wymiany informacji, który ma stać się narzędziem codziennego użytku osób zaangażowanych w rozwój regionu, a także źródłem informacji dla potencjalnych turystów poszukujących atrakcji, Marketing i public relations, aby stworzyć rozpoznawalną markę regionalną, Organizacja wspólnych zakupów w sekcji turystycznej i ceramicznej, Obszar finansowania, czyli jak i skąd pozyskać środki na działalność Stowarzyszenia.

19 Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny EEI Koncentruje działania w obszarze odnawialnych źródeł energii, wywodzi się z sieci naukowo-gospodarczej EKOENERGIA. Branżą jest energia odnawialna. Obszarem działania klastra są przede wszystkim: energia ze źródeł odnawialnych, racjonalne gospodarowanie energią, poprawa stanu środowiska naturalnego na Dolnym Śląsku, wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesne technologie w energetyce. W planach klastra jest także finansowanie projektów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Przyczyną założenia klastra był niski poziom produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na Dolnym Śląsku.

20 Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny EEI Przedsiębiorstwa 9 (SYGMA Sp. z o.o., Eco-Termica Sp. z o.o., Metalerg Sp. j., BMT Polska Sp. z o.o., IMAS International Sp. z o.o., Ładziński Zakłady Metalowe, Projektowanie i Nadzór - Bożena Jarzyna,Euronorm - Jacel Moskała.Sky Storage Sp. z o.o.) Instytucje Otoczenia Biznesu 3 (CEDRES Lider Klastra EEI,Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Zachodnia Izba Gospodarcza) Jednostki Naukowe 8 (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Instytut Energetyki PAN w Warszawie, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) Jednostki Samorządu Terytorialnego 3 (Urząd Miejski w Bielawie, Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Urząd Gminy i Miasta Węgliniec) Podmioty zagraniczne - 8 :Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (Kokkola, Finlandia), CENTRIA Research and Development (Kokkola, Finlandia),eutec ingenieure GbR (Drezno, Niemcy), Finnish Forest Research Institute (Kannus, Finlandia), Fraunhofer Zentrum Mittel- und Osteuropa (Lipsk, Niemcy), German Biomass Research Centre (Lipsk, Niemcy),Leibniz Institute (Lipsk, Niemcy), Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (Drezno, Niemcy).

21 Dolnośląski Klaster Surowcowy powołany na rzecz racjonalnego gospodarowania surowcami na Dolnym Śląsku. Branżą jest badanie i rozwój.dolnośląski Klaster Surowcowy realizuje przedsięwzięcia mające ułatwić nawiązywanie oraz poszerzanie kontaktów między przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i jednostkami samorządowymi efektem tego ma być lepsze wykorzystanie potencjału przemysłowego, naukowego i społecznego, istniejącego w regionie. Klaster jest inicjatywą integrującą wysiłki różnych podmiotów (przedsiębiorstw przemysłowych, jednostek badawczych, samorządów terytorialnych) w celu efektywnego, innowacyjnego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystywania już eksploatowanych i nowych zasobów surowcowych.

22 Dolnośląski Klaster Surowcowy Partnerami Dolnośląskiego Klastra Surowcowego są: Skoncentrowane geograficznie przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska: KGHM ECOREN S.A. PCC Rokita" S.A. Stowarzyszenie Kamieniarzy Ziemi Strzegomskiej, Władze Regionalne - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Uczelnie i instytucje naukowo-badawcze Politechnika Wrocławska Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska) Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii we Wrocławiu Poltegor Instytut - Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Instytucje otoczenia biznesu; Dolnośląska Izba Gospodarcza Założyciel klastra - KGHM Cuprum CBR

23 Klaster Energia Mega Nano Drugi z klastrów branży energetycznej, zajmujący się zarówno tematyką odnawialnych źródeł energii jak i racjonalizacji jej wykorzystania. Cele: Kooperacja nauki i gospodarki, Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technik produkcji czystej energii z wykorzystaniem różnych źródeł w skali mikro i makro oraz poprawy efektywności jej wykorzystania, Kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach produkcji energii i jej wykorzystania, Integracja Uczelni, Przedsiębiorców, Samorządu Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska.

24 Klaster Energia Mega Nano Członkowie Klastra (4 uczelnie, 18 partnerów przemysłowych, samorząd miejski): Grupa robocza: Innowacyjne Technologie Kogeneracyjne (Innovative Cogeneration Technologies).

25 Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji Celem Klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych jest stworzenie platformy współpracy polskich i europejskich innowacyjnych firm, działających w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), instytucji korzystających z technologii informatycznych, wyższych uczelni, specjalistycznych szkół teleinformatycznych i władz regionalnych. Zadania Klastra ICT bezpośrednio wiążą się z rozwojem społeczeństwa informacyjnego Polski i Europy. Współpraca partnerów w ramach Klastra koncentruje się przede wszystkim na zadaniach służących zwiększeniu konkurencyjności firm z branży IT i gospodarki europejskiej oraz synergicznemu rozwojowi trzech elementów "triady wiedzy" - tzn. badań naukowych, wdrożeń dla innowacyjnego przemysłu i kształceniu.

26 Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji PARTNERZY: Wyższe Uczelnie i Szkoły (8) Instytucje badawczo-rozwojowe (2) Instytucje samorządowe (2) Instytucje otoczenia biznesu (10) Firmy i przedsiębiorstwa (55) GRUPY ROBOCZE (16) m.in.: Infrastruktura i systemy informatyczne Regionu Dolnośląskiego Kształcenie w zakresie ICT na Dolnym Śląsku "e-edukacja Infrastruktura i systemy informatyczne Służby Zdrowia Bezpieczeństwo informatyczne Sztuczna inteligencja w uwalnianiu wiedzy

27 Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji

28 Klaster NutriBioMed powstały, podobnie jak klaster e-zdrowie na bazie sieci naukowo-gospodarczej; ten nietypowy klaster łączy medycynę i przemysł spożywczy opracowując technologie wytwarzania suplementów diety oraz zdrowej żywności; Branżą jest żywność, biotechnologia, kosmetyka, farmacja. Klaster NUTRIBIOMED to konsorcjum o charakterze naukowo-przemysłowym. Ideą Klastra jest stworzenie mocnej pozycji Polski w produktach obejmujących suplementy diety, nutraceutyki i preparaty biomedyczne oparte o rodzime, naturalne surowce oraz o własne know-how. Obszar zainteresowań i działań klastra obejmuje zaawansowane technologie w przetwórstwie żywności oraz biotechnologii, kosmetyce i farmacji. Obecnie w skład klastra wchodzi 6 uczelni wyższych, 3 instytucje otoczenia biznesu oraz 29 przedsiębiorstw z branży żywnościowej, biotechnologicznej i biomedycznej.

29 Partnerzy obecnie 49 podmiotów Klaster NutriBioMed

30 SIDE CLUSTER Klaster drzewny SIDE-CLUSTER to organizacja stymulująca postęp technologiczny w branży budowlanej. Wspiera firmy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji osiągnięć technologicznych, społecznych oraz organizacyjnych z zakresu budownictwa drewnianego i jego otoczenia. SIDE-CLUSTERT skupia miro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora budowlanego i drzewnego oraz instytucje naukowo- badawcze i ośrodki wspierające rozwój regionalny. Klaster wprowadza na rynek innowacyjny produkt, jakim jest mobilny energooszczędny dom drewniany oraz budynek użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole, dom pogodnej starości itp.), wykonywany w 100% w warunkach hali fabrycznej (wraz z fundamentem, w standardzie pod klucz ). Energooszczędne gotowe domy oraz budynki użyteczności publicznej produkowane w obrębie linii produkcyjnej stanowić będą alternatywę dla budownictwa tradycyjnego.

31 SIDE CLUSTER Członkowie klastra (42) Adamczak System Aluprotech Sp. z o.o. Andrzej Czuchraj B3 - Rozwiązania dla biznesu Biuro Projektów Realizacji i Reprografii Robert Misiek BUD-STAL-TEST II Barbara Bossowska-Zdziech (BST II) Cert-Energo Piotr Trzaskacz CUKO Mariola Gruszka - Kompleksowe wyposażanie wnętrz EL- ENERGO Karolina Tarnowska Elektro-Amper Usługi Elektroinstalacyjne ELEKTRO-VOLT Usługi Elektryczne Elster Projekt Sp. z o.o. Eskadra usługi wysokościowe Filip Selent finqen Biuro Tłumaczeń GLAZUREX Jawor INX: Biuro Rachunkowe dr Dorota Trzcińska-Mielczarek Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kita LEVIATAN Przedsiębiorstwo Usługowo Rozbiórkowe Marek Łukowski MERX Zdzisław Marek Modułowe Systemy Wentylacji S.C. (marka Rekoterm i marka Hurtwent) MPS PIOTR P. SYCZ Ost-Commmerz Polska Parkiety Jawor Jerzy Jastrzębski POLSKIE CENTRUM DACHOWE SP.Z O.O. Projektowanie Wnętrz Małgorzata Turbak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Galis Mirosław Lisowski Przedsiębiorstwo TAGA EcoDomy Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych ZEMAR Przedsiębiorstwo SOWA Maciej Sroka ROLES Rolety-Markizy Józef Hiszka Rozenkowski studio projektowe SyNiS Zarządzanie Energią Sp. z o.o. TARTAK POPIELÓW sp. z o.o. D i S Wierzbiccy TEIJO TALO POLSKA sp. z o.o. THERMVOLT Usługi kurierskie i ogólnobudowlane "GEWA" WAY2SUCCESS Agata Słodkiewicz WIĄZARY STANISZÓW Wrocławskie Biuro Inwestorskie Wrocławskiego Oddziału PZITB Sp. z o.o. ZAKŁAD ELEKTRO-INSTALACYJNY Henryk Czepułkowski Zakład Przerobu Drewna Gaj Myślinów Zakład Usług Budowlanych Wojciechowski Zygmunt Zakład Usług Remontowo-Budowlanych inż. Kazimierz Wołyniec Ładziński Zakłady Metalowe

32 SIDE CLUSTER Partnerzy klastra Instytucje otoczenia biznesu, organizacje branżowe i przedsiębiorstwa 6 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH WE WROCŁAWIU DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ Uczelnie wyższe i jednostki naukowo badawcze - 6 MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLSKA AKADEMIA NAUK PRACOWNICY NAUKOWI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PRACOWNICY NAUKOWI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ Jednostki samorządu terytorialnego - 6 URZĄD GMINY W PROCHOWICACH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĄD MIEJSKI W JAWORZE URZĄD MIEJSKI W LEGNICY

33 SIDE CLUSTER Partnerzy zagraniczni - 7 CENTRIA RESEARCH AND DEVELOPMENT (Kokkola, Finlandia) CENTRO ANTARTIDE (Bolonia, Włochy) CLIMATE-KIC (organizacja międzynarodowa, Affiliate Partner) KESKI POHJANMAAN LIITTO (Kokkola, Finlandia) METACLUSTER CLUSTERS-CORD (Praga, Czechy) TEIJO-TALOT OY (Pernio, Finlandia) EICHENBAUM GmbH (Gotha, Niemcy) Aktualności Już dziś możesz zostać właścicielem pierwszego w Polsce domu w technologii Teijo Talot! Cena gotowego domu z wykończeniem "pod klucz": ,00 zł netto Powierzchnia użytkowa 46,6 m 2

34 SIDE CLUSTER Owocem pięcioletnich działań klastra SIDE CLUSTER jest Polsko - fińska firma TEIJO- TALO POLSKA sp. z o.o. Powstała aby realizować wiodący cel działalności klastra produkować energooszczędne, ekologiczne, mobilne budynki drewniane. Z TEIJO- TALO POLSKA Sp. z o.o. zbudują Państwo: Dom mieszkalny Budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, budynki socjalne, domy spokojnej starości, Domek wczasowy/ rekreacyjny Lokal usługowy, gastronomiczny, Garaż, Budynek biurowy,

35 Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu Powstał w 2009r., jego ideą jest wspieranie rozwoju gospodarki regionu oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży wytwórczej. Głównym inicjatorem klastra jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. Ponadto, Wrocławskie Centrum Badao EIT+ Sp. z o.o. aktywnie działa nad powołaniem trzech klastrów technologicznych, w tym: Klastra Fotonicznego stowarzyszony z Europejską Platformą Technologiczną Photonics. W ramach porozumienia współpracują podmioty gospodarcze i badawcze na rzecz rozwijania technologii i opracowywania materiałów dla fotoniki, Klastra Nanotechnologii w Nauce i Biznesie działającego w skali krajowej w obszarze nanotechnologii

36 Klaster Led Lighting zrzesza firmy rozwijające najnowsze technologie alternatywne do tradycyjnych źródeł oświetlenia. Potencjał powstawania inicjatyw kla-strowych w regionie jest w zasadzie nieograniczony nie ma branży, w której powiązania kooperacyjne nie dawałaby wzajemnych korzyści. Działania regionu na rzecz klastrów nie powinny być ograniczane z góry zdefi niowanym zakresem rodzajów podmiotów, do których będą kierowane. Należy podkreślić, że najbardziej prężne inicjatywy klastrowe mają charakter oddolny rolą regionu jest jedynie wyzwolenie inicjatywy do działania.

37 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej

38 Historia DKEO Klaster został założony dnia 13 lutego 2008 roku przez następujące instytucje: Fundację Centrum Innowacji i Rozwoju Energii Odnawialnej P.H.U. PAULAN, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. zwane Założycielami klastra. Głównym celem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej jest koordynacja działań zmierzających do badania, wdrażania i instalowania odnawialnych źródeł energii oraz propagowania idei poszanowania energii przez różne instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje działające na terenie Dolnego Śląska.

39 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Jest to klaster prężnie działający w dziedzinie energii odnawialnej i ochrony środowiska. Stowarzyszenie powstało podczas spotkania założycielskiego, które miało miejsce w dniu 3 lutego 2012r. Stanowi kontynuację działania Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej - dobrowolnego zrzeszenia osób i podmiotów zaangażowanych w promocję energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej i dążenia do zrównoważonego rozwoju.

40 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Celem Stowarzyszenia jest: 1. dążenie do poprawy stanu środowiska, 2. integracja przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i badawczo rozwojowych, jednostek edukacyjnych instytucji i organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej, 3. edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym ochrony środowiska, gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii, oraz możliwości zastosowania tych rozwiązań, 4. promocja oraz wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii), 5. wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, 6. wspieranie i promowanie firm, organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie innych dziedzin związanych zrównoważonym rozwojem energetyki.

41 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Grupa 47 współpracujących firm, organizacji, jednostek edukacyjnych i badawczorozwojowych. - ok.500 mln zł - roczna wielkość obrotów w firmach klastrowych - 2 tys. osób - wielkość zatrudnienia w firmach klastrowych Koncentracja firm z klastra Dolny Śląsk -stowarzyszenie zarejestrowane w KRS ( 42 osoby ) PARKTYCY DLA PRAKTYKÓW - Co może zaoferować DKEO?: - Praktycy nowych technologii energetycznych doświadczenie wyniesione z projektowania i wdrażania rozwiązań służących zmniejszaniu kosztów energii - Niskie koszty poprzez udział w projektach UE

42 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Sieci tematyczne: Przedsiębiorstwa ciepłownicze przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dostarczaniem ciepła, które prowadzą działania związane z OZE, ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką energetyczną. Firmy - przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, instalacją i dostarczaniem urządzeń związanych z OZE, ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką energetyczną. Samorządy jednostki samorządu terytorialnego, urzędy miast i gmin, urząd marszałkowski i urząd wojewódzki. Instytucje finansowe banki, Fundusze Ochrony Środowiska i inne instytucje finansujące przedsięwzięcia związane z OZE, ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką energetyczną. Edukacja ośrodki badawczo rozwojowe, jednostki edukacyjne, szkoły średnie i wyższe, firmy szkoleniowe. Inne - fundacje, stowarzyszenia, izby i inne jednostki non-profit, które wspierają rozwój OZE, ochronę środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę energetyczną.

43 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Działania zrealizowane: I VI Forum Energetyki Odnawialnej od Dolnośląskie Targi OZE we Wrocławiu Udział w Forum Samorządowym w Kudowie Młodzieżowe Forum Ekologiczne w 2012 Europejskie Słoneczne Dni w 2012 i 2013 Szkolenia w ramach projektu Samorządowy Menadżer ds. Energii Udział w projekcie Efektywność Energetyczna w Praktyce Udział w Dniach Inteligentnej Energii w Dzierżoniowie Nominacje i ekspozycje na Galach Dolnośląskiego Klucza Sukcesu Wdrożenie podstawy programowej nowego zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Bielawskiej Szkole Słonecznej Współpraca firm w realizacjach inwestycji

44 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Dolnośląskie Targi Energii Odnawialnej

45 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Europejskie Słoneczne Dni w Dzierżoniowie 12 maja 2012 oraz 12 maja 2013 Konkurs dla dzieci i młodzieży z tematyki OŹE i poszanowania energii Stoiska edukacyjne: -kolektory słoneczne -fotowoltaika -generatory wiatrowe -pompy ciepła -oświetlenie LED

46 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Działania realizowane: Współpraca z Side Cluster w zakresie budowy domów energooszczędnych Młodzieżowe Forum Ekologiczne olimpiada wojewódzka Energetyczny Portal Innowacyjny PL-CZ Projekt PARP dla branży medycznej, pod nazwą: Zielona Firma usługi trenerskie i doradztwo w zakresie OZE budżet 105 tys. Projekt PARP dla branży teleinformatycznej, pod nazwą: Zielony rozwój MŚP branży ICT usługi trenerskie i doradztwo w zakresie OZE budżet 120 tys.

47 Inicjatywy klastrowe na DŚ - podsumowanie Rozwój wspierany przez programy UE i UM Korzyści dla firm skupionych w klastrach Współpraca firm i B+R obustronne korzyści Współpraca klastrów (inicjatywa DKEO Rada Klastrów)

48 Korzyści z kooperacji klastrowych: Działania wzmacniające powiązania kooperacyjne członków klastra: 1. Mapa kompetencji członków klastra, w której jest wykazany obszar działania i oferta poszczególnych firm. Dostępny na wspólnym portalu dla wszystkich członków klastra oraz ich klientów. 2. Platforma wolnych mocy produkcyjnych i dostępnego potencjału ludzkiego oraz technicznego, która ułatwi kooperację i wzajemne zlecanie sobie usług. 3. Giełda pracy i poleceń (ludzie, firmy), którzy współpracują z członkami klastra i np. aktualnie szukają pracy lub zgłaszanie zapotrzebowania na określone kompetencje czy podwykonawców.

49 Korzyści z kooperacji klastrowych: Działania wzmacniające powiązania kooperacyjne członków klastra: 4. Grupy zakupowe do wspólnego negocjowania korzystnych cen zaopatrzenia np. w energię, paliwa (np. pellet, węgiel, benzynę?), surowce, produkty, usługi doradcze, prawne, telekomunikacyjne, gospodarkę odpadami etc 5. Wypożyczalnia narzędzi i przyrządów pomiarowych (wzajemne użyczanie lub zakup na "majątek" klastra do wspólnego użytkowania) w celu zzmniejszenia kosztów oraz optymalnego obłożenia pracą urządzeń i maszyn. 6. Rynek szkoleń oferty szkoleniowe członków klastra. 7. System przekazywania sobie nadmiarowych zleceń (z różnych dziedzin wg mapy kompetencji), których nie jesteśmy w stanie obsłużyć a mogą być pożądane u innego członka klastra.

50 Korzyści z kooperacji klastrowych: Działania wzmacniające powiązania kooperacyjne członków klastra: 7. Giełda używanych maszyn, narzędzi, wyposażenia, samochodów, materiałów - kupowanie z wiadomego źródła jest lepsze niż od nieznanego osobiście sprzedawcy. 8. Wspólna biblioteka prasy, raportów, norm, z których korzystamy sporadycznie i mogą być przekazywane innym członkom klastra a czasami zalegają na naszych półkach. Możemy też zakupywać prenumeraty zbiorowe jak to ma miejsce z np. w DKEO z magazynem FOTOWOLTAKA w wersji elektronicznej, który wzbudził liczne zainteresowanie - to znacznie obniża koszta. 9. Wspólne użytkowanie oprogramowania i licencji - wymaga odpowiedniego oprzyrządowania prawnego.

51 Korzyści z kooperacji klastrowych: Działania wzmacniające powiązania kooperacyjne członków klastra: 10. Rozwój programów promocyjnych dla produktów i usług np. "Produkt rekomendowany przez DKEO". 11. Zaangażowanie w tworzenie Rady Klastrów (związek stowarzyszeń) oraz współpraca z innymi klastrami na terenie Dolnego Śląska, kraju oraz współpraca międzynarodowa.

52

IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH KLASTRÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU. Raport

IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH KLASTRÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU. Raport Wrocław 2009 IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH KLASTRÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU Raport Wrocław 2009 Raport opracowany przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk Autorzy publikacji Zespół Projektu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Weryfikacja i implementacja modeli azjatyckich w warunkach gospodarki polskiej

Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Weryfikacja i implementacja modeli azjatyckich w warunkach gospodarki polskiej Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Weryfikacja i implementacja modeli azjatyckich w warunkach gospodarki polskiej Cząstkowe wyniki badań Grant badawczy Narodowego Centrum Nauki

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKONOMICZNA W ZAKRESIE ROZWOJU KLASTRÓW

POLITYKA EKONOMICZNA W ZAKRESIE ROZWOJU KLASTRÓW 6 POLITYKA EKONOMICZNA W ZAKRESIE ROZWOJU KLASTRÓW 6.1. WPROWADZENIE W polityce ekonomicznej coraz więcej uwagi poświęca się problemowi przestrzennej koncentracji przedsiębiorstw współpracujących ze sobą

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć KLASTER. przewodnik Wydanie II rozszerzone. Redakcja Władysław Szajna. Rzeszów 2011

Jak stworzyć KLASTER. przewodnik Wydanie II rozszerzone. Redakcja Władysław Szajna. Rzeszów 2011 Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim Wyższa

Bardziej szczegółowo

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 0601-63-80-42, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE CO JEST CO?

INNOWACJE CO JEST CO? INNOWACJE CO JEST CO? Gdańsk 2006 1 2 INNOWACJE CO JEST CO? POMORSKIE STUDIA REGIONALNE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk 2006 3 WYDAWCA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Departament

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Założenia działania informacja dla członków inicjatywy Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Spis treści 1 Podsumowanie... 3 2 Uwarunkowania... 5 2.1 Inicjatywa Klaster LifeScience...

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu Zespół autorski: dr Tomasz Brodzicki Maciej Dzierżanowski Marita Koszarek Stanisław Szultka Współpraca: Andrzej Ereciński Kristofer Erlandsson Marcin Kapuściński

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw maj (151) 2014 ISSN 1505-781X euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów Projekt Ekologia w biznesie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i rozwój klastrów w województwie łódzkim

Znaczenie i rozwój klastrów w województwie łódzkim Piotr Kinas * Znaczenie i rozwój klastrów w województwie łódzkim Wstęp Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w gospodarce światowej, stworzyły nowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. W celu dalszego

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce Projekt Ministerstwo Gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce Warszawa, październik 2009 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka koncepcji klastrów 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Klastry oraz inicjatywy klastrowe w województwie lubuskim

Klastry oraz inicjatywy klastrowe w województwie lubuskim Klastry oraz inicjatywy klastrowe w województwie lubuskim Województwo Lubuskie, które charakteryzuje się dużą różnorodnością branżową i dużym rozdrobnieniem sektora prywatnego, odnotowuje w ostatnich 2

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo