I. OGŁOSZENIE. 5. Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni po podpisaniu umowy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIE. 5. Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni po podpisaniu umowy."

Transkrypt

1 WORD-WA I. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r., Nr 223, poz. 1655). 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, tel. 068/ fax 068/ Zamówienie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŝna uzyskać w Sekretariacie WORD Zielona Góra bezpłatnie lub na stronie internetowej WORD 3. Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. 4. Zamawiający wyklucza moŝliwość złoŝenia oferty częściowej lub wariantowej. 5. Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni po podpisaniu umowy. 6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. wykonawcy którzy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) KaŜdy z Wykonawców zobowiązany jest do złoŝenia oświadczenia, którego - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2) W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający Ŝąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na kaŝdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

2 3) Na potwierdzenie, Ŝe Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) 4) W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia składa wykaz wykonanych dostaw w ramach leasingu (Załącznik Nr 4 do SIWZ) zawierający co najmniej 2 takie dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie. 8. Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona komisja przetargowa w oparciu dostarczone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 9. Zamawiający nie wymaga wadium. 10. Ofertę naleŝy złoŝyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 11. Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa brutto - znaczenie - 100% 12. Termin składania ofert upływa z dniem godz Oferty naleŝy złoŝyć w sekretariacie WORD Zielona Góra w kopertach zamkniętych z napisem Oferta dostawa samochodu cięŝarowego - NIE OTWIERAĆ PRZED godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz w siedzibie zamawiającego w sali wykładowej nr 3 na piętrze. 15. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. 16. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zielona Góra Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

3 WORD-WA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r., Nr 223, poz. 1655). na Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie p.z.p. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zmówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeŝeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej Zatwierdzam 3. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

4 I. Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra, ul. Nowa 4b Tel. (0-68) , Fax (0-68) Godziny urzędowania: 7:00-15:00 /poniedziałek - piątek/ NIP : II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.10 ust.1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.,Nr 223,poz.1655). III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania w ramach umowy leasingu operacyjnego za umówione równe i stałe raty leasingowe w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych w ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie leasingu - w postaci fabrycznie nowego jednego samochodu cięŝarowego skrzyniowego oplandekowanego, z silnikiem wysokopręŝnym o mocy co najmniej 250KM. Rok produkcji samochodu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - tzn. minimalne wymagania techniczne i uŝytkowe samochodu określa załącznik nr 1 do SIWZ. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, Ŝe Wykonawca moŝe oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi. 3. Leasing winien zostać udzielony na następujących warunkach: 1) waluta: w polskich złotych, 2) opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu stanowi 5 % wartości netto przedmiotu umowy + podatek Vat %, 3) okres finansowania: 36 miesięcy, 4) opłata manipulacyjna: 0%, 5) koszty opłat i ubezpieczenia OC, AC, NW i ASISTANCE na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca przenosząc je na Zamawiającego, w ratach rocznych zgodnie z okresami ubezpieczenia. 6) koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport, rejestracja i inne, ponosi Wykonawca, 7) koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający, 8) terminy płatności rat leasingowych i ubezpieczenia będą określone w umowie leasingu, 9) opcja wykupu przedmiotu zamówienia wysokości 5% wartości netto przedmiotu zamówienia, + podatek Vat %, 10) termin złoŝenia oświadczenia o wykupie, o którym mowa w pkt dni przed terminem płatności ostatniej raty. 4. Symbol dostaw i usług, zgodnie z CPV: samochód cięŝarowy usługi leasingu finansowego 4. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

5 IV. Termin wykonania zamówienia 1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. Termin wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy, okres trwania umowy leasingu 36 miesięcy. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złoŝonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w rozdziale VI SIWZ zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. KaŜdy z Wykonawców zobowiązany jest do złoŝenia oświadczenia, którego - wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. W przypadku wykonawców występujących wspólnie do złoŝenia oświadczenia zobowiązany jest kaŝdy z Wykonawców występujących wspólnie. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający Ŝąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na kaŝdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Na potwierdzenie, Ŝe Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 (Załącznik nr 3) 5. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

6 5. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia składa wykaz wykonanych dostaw w ramach leasingu (Załącznik Nr 4 do SIWZ) zawierający co najmniej 2 takie dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem pod numer ) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do dokonania czynności w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 3) JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) Zamawiający oświadcza, iŝ nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania treści SIWZ. 5) Wszelkie zmiany, modyfikacje treści SIWZ, jak teŝ wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są : 1) w sprawach merytorycznych i formalnych dotyczących przedmiotu zamówienia: Tadeusz Zdebelak - tel VIII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. 2. Cena musi być podana w złotych polskich. 3. Wszelkie upusty udzielone przez wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 4. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. 5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy uŝyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę. 6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemoŝliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 6. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

7 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. 8. Zaleca się, aby oferta złoŝona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 10. KaŜda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron. 11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba, Ŝe pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. 12. Wykonawca, nie później niŝ przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeŝoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iŝ stanowi ona zastrzeŝoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: "Tajemnica przedsiębiorstwa nie udostępniać". 13. Wymaga się, aby kaŝda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na kaŝdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upowaŝnionego do podpisania oferty. 14. Koszt przygotowania i złoŝenia oferty obciąŝa jedynie Wykonawcę. 15. Ofertę naleŝy złoŝyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemoŝliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 16. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (moŝe być pieczęć). Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie w Sekretariacie WORD nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. 17. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złoŝenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. 18. Oferty naleŝy przesłać na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Nowa 4b, Zielona Góra (Sekretariat) 20.Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń, naleŝy złoŝyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność i opisać następująco: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze Zielona Góra, ul. Nowa 4b i oznaczyć: Oferta na dostawę jednego samochodu cięŝarowego w formie leasingu operacyjnego 7. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

8 Nie otwierać przed dniem 30 grudzień 2009 roku, godz XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty naleŝy składać na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra, ul. Nowa 4b ( Sekretariat pok. 101). 2. Termin składania ofert: 30 grudzień 2009 r. do godz.: Termin otwarcia ofert: 30 grudzień 2009 r. o godz.: Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert. 5. Powiadomienie musi być złoŝone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem Oferta zamienna z wycofaniem poprzedniej Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 6. ZłoŜenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest moŝliwe tylko przed upływem terminu składania ofert. 7. ZłoŜenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złoŝonej zostanie uznane za złoŝenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyŝ jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp. 9. Wykonawca moŝe takŝe uzupełnić wcześniej złoŝoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert oznaczając przy tym opakowanie, tak jak podano w rozdziale IX pkt. 20 SIWZ oraz dodatkowym napisem: Uzupełnienie oferty. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności. 10. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby: wszystkie kartki Oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące Ofertę, oferta była złoŝona w teczce lub zszyta w sposób uniemoŝliwiający jej zdekompletowanie, wszystkie dokumenty Oferty powinny być złoŝone wewnątrz opakowania. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty to całkowity koszt leasingu obejmujący opłatę wstępną, sumę rat leasingu, kwotę wykupu. 2. W racie leasingu Wykonawca uwzględnia koszty opłat i ubezpieczenia OC, AC, NW i ASISTANCE na kraje Unii Europejskiej oraz koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport, rejestracja i inne. 3. Cena musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów. 4. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 p.z.p. 5. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednio wagę procentową: Cena ofertowa - 100% 2. Dla kryterium - cena, dla którego wartość minimalna jest najkorzystniejsza ilość punktów będzie 8. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

9 obliczona wg wzoru: cena oferty najtańszej nie podlegającej odrzuceniu Ilość punktów oferty badanej = ,00 pkt x 100% cena oferty badanej 3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zapisom SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Przedmiot umowy: Istotne postanowienia umowy: 1. Wykonawca dostarczy jeden samochód cięŝarowy 1)... (marka, model, typ); zgodnie z minimalnymi wymogami technicznymi i uŝytkowymi określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze złoŝoną ofertą. 2.Termin realizacji zamówienia i czynności odbioru: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, okres trwania umowy leasingu 36 miesięcy. 2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie na minimum siedem dni przed jej realizacją. 3. Odbiór jakościowy przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 5. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dokumenty, w tym dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu leasingu. 3. Wynagrodzenie i warunki płatności: 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą przetargową w wysokości; 1) opłata wstępna 5% : - wartość netto -.zł, - podatek Vat % w kwocie -. zł, - cena brutto w kwocie -. zł 2) suma. rat leasingu : - wartość netto -.zł, - podatek Vat % w kwocie -. zł, - cena brutto w kwocie -. zł 3) kwota wykupu 5% - wartość netto -.zł, - podatek Vat % w kwocie -. zł, - cena brutto w kwocie -. zł, 9. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

10 2. Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej stanowiącej.. % wartości przedmiotu dostawy tj. kwotę brutto.. zł w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie rat leasingowych za dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie następowało sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu z jego odbioru. 4. Zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik nr. do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktur Vat. 5. Strony ustalają, Ŝe kwota do zapłaty przez Zamawiającego za realizację opcji wykupu wynosić będzie zł brutto, ( tj. 5 % netto wartości przedmiotu zamówienia+ podatek Vat). 6. Miesięczne raty leasingu w stałej wysokości. 7. Usługa leasingu będzie obejmowała 36 miesięcznych okresów rozliczeniowych z moŝliwością zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy. 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejŝe ustawy. XVII. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 p.z.p. oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. XIX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. XXI. Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91 b ust. 1 p.z.p. XXII. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciąŝają Wykonawcę Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

11 2. Formularz ofertowy załącznik nr 2 3. Oświadczenie załącznik nr 3 4. Wykaz wykonanych dostaw w ramach leasingu załącznik nr Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. Samochód cięŝarowy posiadający homologację i spełniający poniŝsze warunki: - zabudowa skrzyniowa, - mieć dopuszczalna masa całkowita co najmniej 12t,. - mieć długość pojazdu co najmniej 8m do 8,10m - mieć szerokość co najmniej 2,40m, - osiągać prędkość co najmniej 80km/h, - być wyposaŝony w skrzynię biegów z co najmniej 8 przełoŝeniami w jeździe do przodu, - posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, - posiadać plandekę rozsuwaną z prawej i lewej strony, - samochód dwuosiowy z klasycznym napędem (napęd osi tylnej), - wymagany okres gwarancji minimum 2 lata. I. Silnik-Układ chłodzenia- Sprzęgło. Wymagania techniczne i uŝytkowe samochodu Silnik o mocy km, EURO - 5, okres gwarancji minimum 2 lata. Elektroniczna regulacja silnika EDC Dodatkowy filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody, SpręŜarka powietrza, Hamulec silnikowy Płomieniowe urządzenie rozruchowe Elektroniczny ogranicznik prędkości 85 km/h Tempomat z funkcją kontroli odległości, Zaświadczenie o emisji spalin Wyciszenie hałasu 80 db (92/97EWG) II. Skrzynia biegów: -manualna co najmniej 8 biegów do przodu, III. Przednia oś/przednie zawieszenie: -przednie zawieszenie paraboliczne, -stabilizator osi przedniej, IV. Tylna oś/tylne zawieszenie -tylna oś hipoidalna, -blokada mechanizmu róŝnicowego tylnej osi, 12. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

13 -stabilizator tylnej osi, -tylne zawieszenie powietrzne, -ECAS- regulacja wysokości zawieszenia, V. Zbiornik paliwa -pojemność zbiornika paliwa co najmniej 150 litrów. VI. Układ kierowniczy: -układ kierowniczy lewostronny, -układ kierowniczy wspomagany, -koło kierownicze z regulowaną wysokością i pochyleniem, -blokada koła kierownicy z immobilizerem, VII. Rama: -Rozstaw osi 4500mm lub więcej. -belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu, -belka przeciwnajazdowa przednia, -osłony boczne przeciwnajazdowe, -zderzak z tworzywa sztucznego, -belka poprzeczna tylna, -podnoszenie i opuszczanie pojazdu sterowane pilotem, VIII. Układ hamulcowy: -ABS system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, -ASR system kontroli trakcji, -ESP- system stabilizacji toru jazdy, -systemy ABS, ASR, ESP muszą posiadać moŝliwość ich wyłączenia- kaŝdy oddzielnie, -hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi, -przyłącze spręŝonego powietrza, -osuszacz powietrza, IX.Kabina kierowcy sypialna z układem siedzeń o wyposaŝeniu zewnętrznym: Okres gwarancji na perforację blachy minimum 6 lat. -Kabina wyposaŝona w certyfikowaną klatkę bezpieczeństwa, -Kabina L. -spoiler dachowy, -oświetlenie wejścia kierowcy i pasaŝera, -zawieszenie kabiny kierowcy na poduszkach powietrznych, -centralny zamek, -szyba przednia przyciemniana, -szyby drzwi przyciemniane, -tylna ściana kabiny bez okna. 13. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

14 -osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową, -lusterko wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane, - lusterko krawęŝnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane, -lusterko szerokokątne prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane, -lusterko przednie po stronie pasaŝera dojazdowe zgodne z EU -ramiona lusterek dla zabudowy mm, -dwa dodatkowe lusterka dla instruktora nauki jazdy, -chlapacz pochłaniacz. IX. Kabina kierowcy wyposaŝenie wewnętrzne: Pokrycie siedzenia standardowej jakości, - Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, - Komfortowe siedzenie pasaŝera z zawieszeniem pneumatycznym, - Obicie drzwi z materiału - Pakiet komfortowy-elektryczny kabiny kierowcy - Dodatkowe ogrzewanie powietrzne postojowe, - Klimatyzacja bezfreonowa z automatyczną regulacją temperatury, - Ławka dla pasaŝerów 3-miejscowa z pasami bezpieczeństwa 3-punktowymi, - 2 lampki do czytania dla kierowcy i pasaŝera - Kontrolka nie zapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy -Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasaŝera -Uchwyty z lewej i prawej strony (na słupkach 'B') -Uchwyty z lewej i prawej strony (na słupkach 'A') -Schowek nad szybą przednią -Bez półki na tylnej ścianie -Bez pojemnika izotermicznego -Tablica rozdzielcza w wykonaniu standardowym -Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika X.Wskaźniki: -Dodatkowy elektroniczny przepływomierz paliwa z wyświetlaczem cyfrowym, -Zestaw wskaźników km/h 'Base-Line' -Tachograf cyfrowy; -Fabryczna aktywacja tachografu - wstępna kalibracja. -Komputer pokładowy, -Język 1 'Polski dla wyświetlacza na tablicy wskaźników -Sygnalizacja dźwiękowa dla włączonego biegu wstecznego, -Wielofunkcyjny wyświetlacz w kabinie kierowcy: płyn chłodz/płyn sprysk/ olej siln/olej ukł kier/ciśn doładow 14. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

15 XI. Oświetlenie: -Regulacja zasięgu świateł -Dodatkowe światła dalekosięŝne i przeciwmgielne, -Światła główne halogenowe podwójne H7 dla ruchu prawostronnego, -Światła do jazdy dziennej (spełniające ECE R87) -Światła pozycyjne -Boczne światła obrysowe XII. Układ elektryczny: -Sygnał dźwiękowy elektryczny, -Bez gniazda 24V na końcu ramy, -Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów, -Skrzynka na akumulatory zamykana, -Zapalniczka. XIII. Radio: -CB-antena na dachu kabiny - Radio firmowe - Przygotowanie do montaŝu CB-radia XIV.Skrzynia ładunkowa. - ściany boczne oraz przednia i tylna aluminiowe, - podłoga antypoślizgowa, -stelarze pod plandekę, - plandeka w kolorze Ŝółtym, XV. Inne: - asystent pasa ruchu, wymagane wyposaŝenie dodatkowe potwierdzone badaniem technicznym o przystosowaniu pojazdu do egzaminowania zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŝenia (Dz. U. Nr 32 poz.262 z późn. zm.): a) dodatkowy pedał hamulca roboczego po stronie egzaminatora, b) dodatkowe lusterka zewnętrzne (prawe i lewe) dla egzaminatora, c) dodatkowe lusterko wewnętrzne dla egzaminatora, d) podświetlane tablice z literą L (z tyłu i z przodu) z moŝliwością szybkiego demontaŝu tablic zgodne ze wzorem zawartym w załącznikiem nr 10 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz z poź. zm.) oraz umieszczone w miejscu zgodnym z 34 ust. 1 cytowanego rozporządzenia. b) dodatkowe lampki kontrolne umieszczone w desce rozdzielczej po prawej stronie (egzaminatora): świateł mijania, - świateł drogowych, - kierunkowskazu lewego, - kierunkowskazu prawego, 15. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

16 - Instrukcja obsługi w języku polskim -Fartuchy przeciwbłotne przednie -Bez błotników z tworzywa, -Apteczka oryginalna luzem, -Trójkąt ostrzegawczy oryginalny luzem, -Lampa ostrzegawcza luzem, -Podnośnik hydrauliczny, -1 klin pod koła, -Gaśnica, -Ostateczna kalibr. tachografu cyfr. Klient powinien poinf. Wykonawcę o nr.rej. i dacie pierwszej rejestr. -Dywaniki gumowe, XVI. Wersja wykonania: -dla ruchu prawostronnego, Pojazd moŝe posiadać inne dodatkowe układy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Dla oferowanego samochodu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opisy parametrów funkcjonalnych, uŝytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umoŝliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

17 Załącznik nr 2 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Zielona Góra, ul. Nowa 4b DANE WYKONAWCY: Nazwa i adres Wykonawcy:... Tel...,fax Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. spełniający minimalne wymagania techniczne i uŝytkowe określone przez Zamawiającego, oferuję realizację przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ za cenę: Rodzaj składnika ceny Ilość Wartość jednostkowa netto [w zł] Wartość netto za leasing [w zł] ( kol. 2 X 3 ) Podatek VAT w... % [w zł ] Cena brutto [w zł] (kol. 4+5) Opłata wstępna..% 1 2. Raty leasingowe Kwota wykupu przedmiotu leasingu (opcja wykupu 5%) 1 Suma 17. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

18 Wartość netto oferty:... zł Stawka podatku Vat :... % Kwota podatku Vat: Cena brutto oferty:.... zł.... zł (słownie brutto :.. ) 2. Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Przedmiot zmówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy. 4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 5. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert. 6. Oświadczamy, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy włącznie z wyŝej wymienionymi istotnymi warunkami, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Zgodnie z wymogami ustawowymi i Zamawiającego, przedstawiamy wymagane dokumenty według poniŝszego zestawienia: 8. Proponujemy samochód cięŝarowy o danych technicznych jak niŝej: Typ... Marka... Model... Rok produkcji. Okres gwarancji :.. W załączeniu przekazuję szczegółowe opisy parametrów technicznych i uŝytkowych w/w samochodu cięŝarowego. Data (pieczęcie imienne i podpisy osób upowaŝnionych do reprezentowania firmy ) 18. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

19 Załącznik nr 3 pieczęć wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ul. Nowa 4b w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, Ŝe spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz z późn.zm) tj: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 19. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

20 Załącznik nr 4 pieczęć wykonawcy WYKAZ DOSTAW Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ul. Nowa 4b w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, Ŝe posiadam doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia i składam wykaz wykonanych dostaw w ramach leasingu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (UWAGA: jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niŝ 3 lata naleŝy podać wykaz dostaw zrealizowanych w tym okresie) L.p. Przedmiot dostawy nazwa, typ, model, przedmiotu dostawy ilość dostaw Nazwa i adres odbiorcy Daty wykonania zamówienia (dzień/ miesiąc/ rok) Wartość netto zamówienia Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 20. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych :

Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych : Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 6 do SIWZ Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych : I. DANE POJAZDU 1.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WIPW/ZP/D /08. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WIPW/ZP/D /08. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZP 341 17/2008 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA R.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA R. 1. ZAMAWIAJĄCY: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 24.11.2009 R. Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12 Miejscowość : Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 19.09.2014 r. Znak sprawy ZK-O.252.4.2014 ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku ul. Otolińska 25, 09-407 Płock w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIE. 5. Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni po podpisaniu umowy.

I. OGŁOSZENIE. 5. Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni po podpisaniu umowy. WORD-WA-25-7-2009 I. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Pieczęć wykonawcy:. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa na podstawie umowy leasingu samochodu cięŝarowego specjalistycznego typu - hakowiec

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa na podstawie umowy leasingu samochodu cięŝarowego specjalistycznego typu - hakowiec ZGK 7015/12/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Dostawa na podstawie umowy leasingu samochodu cięŝarowego specjalistycznego typu - hakowiec Jeleśnia, dnia 19 kwietnia 2007r. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:...

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY: Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... Ja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;...

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;... NO-223/I/16 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;...e-mail;... (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( pieczęć firmy) Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU z art.44 Ustawy prawo zamówień publicznych (w tym art. 22 ust.1 P.z.p.)., dn.... Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gierzwałd: dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu typu pickup z opcją wykupu Numer ogłoszenia: 213359-2011; data zamieszczenia: 06.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich - Organizator przetargu działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;. NO-223/XVI/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW/OŚ/PŚ/ZP/U-335-76/10 Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2012-09-07 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TDI/321/5/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o., Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia góra Postępowanie, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku ul. Otolińska 25, 09-407 Płock w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) REGON: O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na dostawę pn.: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR-AG-III.ZP.D AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR-AG-III.ZP.D AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR-AG-III.ZP.D.272.27.2015.AR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 044, faks 22 59

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ACE/BP/MA/212/10 Nazwa oraz adres Zamawiającego: Augustowskie Centrum Edukacyjne Al. Kard. Wyszyńskiego 3 16 300 Augustów tel / fax: 876432861 www.ace.pol.pl

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę WZP/WO/D-332-49/2 Załącznik nr do SIWZ Pieczęć wykonawcy(ów) Ja (my), FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 30 Warszawa działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od Crafter Podwozie Rok modelowy 016 Ważny od 1.05.015 Samochody Użytkowe 1 Modele bazowe rozstaw osi [mm] rodzaj kabiny silnik moc [kw/km] norma emisji spalin* układ siedzeń cena PLN bez VAT cena PLN z VAT

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;...

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;... NO-223/V/16 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;...e-mail;... (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA UŻYWANEGO, ŚREDNIEGO WOZU STRAŻACKIEGO Numer sprawy: RP/ 341/2/07

DOSTAWA UŻYWANEGO, ŚREDNIEGO WOZU STRAŻACKIEGO Numer sprawy: RP/ 341/2/07 Data wykonania: Lipiec 2007 r. Strona numer: 1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: DOSTAWA UŻYWANEGO, ŚREDNIEGO WOZU STRAŻACKIEGO Numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo