I. OGŁOSZENIE. 5. Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni po podpisaniu umowy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIE. 5. Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni po podpisaniu umowy."

Transkrypt

1 WORD-WA I. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r., Nr 223, poz. 1655). 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, tel. 068/ fax 068/ Zamówienie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŝna uzyskać w Sekretariacie WORD Zielona Góra bezpłatnie lub na stronie internetowej WORD 3. Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. 4. Zamawiający wyklucza moŝliwość złoŝenia oferty częściowej lub wariantowej. 5. Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni po podpisaniu umowy. 6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. wykonawcy którzy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) KaŜdy z Wykonawców zobowiązany jest do złoŝenia oświadczenia, którego - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2) W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający Ŝąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na kaŝdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

2 3) Na potwierdzenie, Ŝe Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) 4) W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia składa wykaz wykonanych dostaw w ramach leasingu (Załącznik Nr 4 do SIWZ) zawierający co najmniej 2 takie dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie. 8. Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona komisja przetargowa w oparciu dostarczone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 9. Zamawiający nie wymaga wadium. 10. Ofertę naleŝy złoŝyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 11. Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa brutto - znaczenie - 100% 12. Termin składania ofert upływa z dniem godz Oferty naleŝy złoŝyć w sekretariacie WORD Zielona Góra w kopertach zamkniętych z napisem Oferta dostawa samochodu cięŝarowego - NIE OTWIERAĆ PRZED godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz w siedzibie zamawiającego w sali wykładowej nr 3 na piętrze. 15. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. 16. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zielona Góra Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

3 WORD-WA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r., Nr 223, poz. 1655). na Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie p.z.p. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zmówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeŝeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej Zatwierdzam 3. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

4 I. Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra, ul. Nowa 4b Tel. (0-68) , Fax (0-68) Godziny urzędowania: 7:00-15:00 /poniedziałek - piątek/ NIP : II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.10 ust.1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.,Nr 223,poz.1655). III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania w ramach umowy leasingu operacyjnego za umówione równe i stałe raty leasingowe w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych w ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie leasingu - w postaci fabrycznie nowego jednego samochodu cięŝarowego skrzyniowego oplandekowanego, z silnikiem wysokopręŝnym o mocy co najmniej 250KM. Rok produkcji samochodu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - tzn. minimalne wymagania techniczne i uŝytkowe samochodu określa załącznik nr 1 do SIWZ. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, Ŝe Wykonawca moŝe oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi. 3. Leasing winien zostać udzielony na następujących warunkach: 1) waluta: w polskich złotych, 2) opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu stanowi 5 % wartości netto przedmiotu umowy + podatek Vat %, 3) okres finansowania: 36 miesięcy, 4) opłata manipulacyjna: 0%, 5) koszty opłat i ubezpieczenia OC, AC, NW i ASISTANCE na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca przenosząc je na Zamawiającego, w ratach rocznych zgodnie z okresami ubezpieczenia. 6) koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport, rejestracja i inne, ponosi Wykonawca, 7) koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający, 8) terminy płatności rat leasingowych i ubezpieczenia będą określone w umowie leasingu, 9) opcja wykupu przedmiotu zamówienia wysokości 5% wartości netto przedmiotu zamówienia, + podatek Vat %, 10) termin złoŝenia oświadczenia o wykupie, o którym mowa w pkt dni przed terminem płatności ostatniej raty. 4. Symbol dostaw i usług, zgodnie z CPV: samochód cięŝarowy usługi leasingu finansowego 4. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

5 IV. Termin wykonania zamówienia 1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. Termin wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy, okres trwania umowy leasingu 36 miesięcy. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złoŝonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w rozdziale VI SIWZ zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. KaŜdy z Wykonawców zobowiązany jest do złoŝenia oświadczenia, którego - wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. W przypadku wykonawców występujących wspólnie do złoŝenia oświadczenia zobowiązany jest kaŝdy z Wykonawców występujących wspólnie. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający Ŝąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na kaŝdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Na potwierdzenie, Ŝe Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 (Załącznik nr 3) 5. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

6 5. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia składa wykaz wykonanych dostaw w ramach leasingu (Załącznik Nr 4 do SIWZ) zawierający co najmniej 2 takie dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem pod numer ) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do dokonania czynności w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 3) JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) Zamawiający oświadcza, iŝ nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania treści SIWZ. 5) Wszelkie zmiany, modyfikacje treści SIWZ, jak teŝ wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są : 1) w sprawach merytorycznych i formalnych dotyczących przedmiotu zamówienia: Tadeusz Zdebelak - tel VIII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. 2. Cena musi być podana w złotych polskich. 3. Wszelkie upusty udzielone przez wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 4. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. 5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy uŝyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę. 6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemoŝliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 6. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

7 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. 8. Zaleca się, aby oferta złoŝona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 10. KaŜda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron. 11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba, Ŝe pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. 12. Wykonawca, nie później niŝ przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeŝoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iŝ stanowi ona zastrzeŝoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: "Tajemnica przedsiębiorstwa nie udostępniać". 13. Wymaga się, aby kaŝda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na kaŝdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upowaŝnionego do podpisania oferty. 14. Koszt przygotowania i złoŝenia oferty obciąŝa jedynie Wykonawcę. 15. Ofertę naleŝy złoŝyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemoŝliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 16. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (moŝe być pieczęć). Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie w Sekretariacie WORD nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. 17. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złoŝenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. 18. Oferty naleŝy przesłać na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Nowa 4b, Zielona Góra (Sekretariat) 20.Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń, naleŝy złoŝyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność i opisać następująco: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze Zielona Góra, ul. Nowa 4b i oznaczyć: Oferta na dostawę jednego samochodu cięŝarowego w formie leasingu operacyjnego 7. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

8 Nie otwierać przed dniem 30 grudzień 2009 roku, godz XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty naleŝy składać na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra, ul. Nowa 4b ( Sekretariat pok. 101). 2. Termin składania ofert: 30 grudzień 2009 r. do godz.: Termin otwarcia ofert: 30 grudzień 2009 r. o godz.: Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert. 5. Powiadomienie musi być złoŝone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem Oferta zamienna z wycofaniem poprzedniej Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 6. ZłoŜenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest moŝliwe tylko przed upływem terminu składania ofert. 7. ZłoŜenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złoŝonej zostanie uznane za złoŝenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyŝ jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp. 9. Wykonawca moŝe takŝe uzupełnić wcześniej złoŝoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert oznaczając przy tym opakowanie, tak jak podano w rozdziale IX pkt. 20 SIWZ oraz dodatkowym napisem: Uzupełnienie oferty. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności. 10. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby: wszystkie kartki Oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące Ofertę, oferta była złoŝona w teczce lub zszyta w sposób uniemoŝliwiający jej zdekompletowanie, wszystkie dokumenty Oferty powinny być złoŝone wewnątrz opakowania. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty to całkowity koszt leasingu obejmujący opłatę wstępną, sumę rat leasingu, kwotę wykupu. 2. W racie leasingu Wykonawca uwzględnia koszty opłat i ubezpieczenia OC, AC, NW i ASISTANCE na kraje Unii Europejskiej oraz koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport, rejestracja i inne. 3. Cena musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów. 4. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 p.z.p. 5. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednio wagę procentową: Cena ofertowa - 100% 2. Dla kryterium - cena, dla którego wartość minimalna jest najkorzystniejsza ilość punktów będzie 8. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

9 obliczona wg wzoru: cena oferty najtańszej nie podlegającej odrzuceniu Ilość punktów oferty badanej = ,00 pkt x 100% cena oferty badanej 3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zapisom SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Przedmiot umowy: Istotne postanowienia umowy: 1. Wykonawca dostarczy jeden samochód cięŝarowy 1)... (marka, model, typ); zgodnie z minimalnymi wymogami technicznymi i uŝytkowymi określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze złoŝoną ofertą. 2.Termin realizacji zamówienia i czynności odbioru: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, okres trwania umowy leasingu 36 miesięcy. 2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie na minimum siedem dni przed jej realizacją. 3. Odbiór jakościowy przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 5. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dokumenty, w tym dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu leasingu. 3. Wynagrodzenie i warunki płatności: 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą przetargową w wysokości; 1) opłata wstępna 5% : - wartość netto -.zł, - podatek Vat % w kwocie -. zł, - cena brutto w kwocie -. zł 2) suma. rat leasingu : - wartość netto -.zł, - podatek Vat % w kwocie -. zł, - cena brutto w kwocie -. zł 3) kwota wykupu 5% - wartość netto -.zł, - podatek Vat % w kwocie -. zł, - cena brutto w kwocie -. zł, 9. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

10 2. Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej stanowiącej.. % wartości przedmiotu dostawy tj. kwotę brutto.. zł w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie rat leasingowych za dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie następowało sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu z jego odbioru. 4. Zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik nr. do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktur Vat. 5. Strony ustalają, Ŝe kwota do zapłaty przez Zamawiającego za realizację opcji wykupu wynosić będzie zł brutto, ( tj. 5 % netto wartości przedmiotu zamówienia+ podatek Vat). 6. Miesięczne raty leasingu w stałej wysokości. 7. Usługa leasingu będzie obejmowała 36 miesięcznych okresów rozliczeniowych z moŝliwością zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy. 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejŝe ustawy. XVII. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 p.z.p. oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. XIX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. XXI. Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91 b ust. 1 p.z.p. XXII. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciąŝają Wykonawcę Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

11 2. Formularz ofertowy załącznik nr 2 3. Oświadczenie załącznik nr 3 4. Wykaz wykonanych dostaw w ramach leasingu załącznik nr Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. Samochód cięŝarowy posiadający homologację i spełniający poniŝsze warunki: - zabudowa skrzyniowa, - mieć dopuszczalna masa całkowita co najmniej 12t,. - mieć długość pojazdu co najmniej 8m do 8,10m - mieć szerokość co najmniej 2,40m, - osiągać prędkość co najmniej 80km/h, - być wyposaŝony w skrzynię biegów z co najmniej 8 przełoŝeniami w jeździe do przodu, - posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, - posiadać plandekę rozsuwaną z prawej i lewej strony, - samochód dwuosiowy z klasycznym napędem (napęd osi tylnej), - wymagany okres gwarancji minimum 2 lata. I. Silnik-Układ chłodzenia- Sprzęgło. Wymagania techniczne i uŝytkowe samochodu Silnik o mocy km, EURO - 5, okres gwarancji minimum 2 lata. Elektroniczna regulacja silnika EDC Dodatkowy filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody, SpręŜarka powietrza, Hamulec silnikowy Płomieniowe urządzenie rozruchowe Elektroniczny ogranicznik prędkości 85 km/h Tempomat z funkcją kontroli odległości, Zaświadczenie o emisji spalin Wyciszenie hałasu 80 db (92/97EWG) II. Skrzynia biegów: -manualna co najmniej 8 biegów do przodu, III. Przednia oś/przednie zawieszenie: -przednie zawieszenie paraboliczne, -stabilizator osi przedniej, IV. Tylna oś/tylne zawieszenie -tylna oś hipoidalna, -blokada mechanizmu róŝnicowego tylnej osi, 12. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

13 -stabilizator tylnej osi, -tylne zawieszenie powietrzne, -ECAS- regulacja wysokości zawieszenia, V. Zbiornik paliwa -pojemność zbiornika paliwa co najmniej 150 litrów. VI. Układ kierowniczy: -układ kierowniczy lewostronny, -układ kierowniczy wspomagany, -koło kierownicze z regulowaną wysokością i pochyleniem, -blokada koła kierownicy z immobilizerem, VII. Rama: -Rozstaw osi 4500mm lub więcej. -belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu, -belka przeciwnajazdowa przednia, -osłony boczne przeciwnajazdowe, -zderzak z tworzywa sztucznego, -belka poprzeczna tylna, -podnoszenie i opuszczanie pojazdu sterowane pilotem, VIII. Układ hamulcowy: -ABS system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, -ASR system kontroli trakcji, -ESP- system stabilizacji toru jazdy, -systemy ABS, ASR, ESP muszą posiadać moŝliwość ich wyłączenia- kaŝdy oddzielnie, -hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi, -przyłącze spręŝonego powietrza, -osuszacz powietrza, IX.Kabina kierowcy sypialna z układem siedzeń o wyposaŝeniu zewnętrznym: Okres gwarancji na perforację blachy minimum 6 lat. -Kabina wyposaŝona w certyfikowaną klatkę bezpieczeństwa, -Kabina L. -spoiler dachowy, -oświetlenie wejścia kierowcy i pasaŝera, -zawieszenie kabiny kierowcy na poduszkach powietrznych, -centralny zamek, -szyba przednia przyciemniana, -szyby drzwi przyciemniane, -tylna ściana kabiny bez okna. 13. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

14 -osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową, -lusterko wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane, - lusterko krawęŝnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane, -lusterko szerokokątne prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane, -lusterko przednie po stronie pasaŝera dojazdowe zgodne z EU -ramiona lusterek dla zabudowy mm, -dwa dodatkowe lusterka dla instruktora nauki jazdy, -chlapacz pochłaniacz. IX. Kabina kierowcy wyposaŝenie wewnętrzne: Pokrycie siedzenia standardowej jakości, - Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, - Komfortowe siedzenie pasaŝera z zawieszeniem pneumatycznym, - Obicie drzwi z materiału - Pakiet komfortowy-elektryczny kabiny kierowcy - Dodatkowe ogrzewanie powietrzne postojowe, - Klimatyzacja bezfreonowa z automatyczną regulacją temperatury, - Ławka dla pasaŝerów 3-miejscowa z pasami bezpieczeństwa 3-punktowymi, - 2 lampki do czytania dla kierowcy i pasaŝera - Kontrolka nie zapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy -Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasaŝera -Uchwyty z lewej i prawej strony (na słupkach 'B') -Uchwyty z lewej i prawej strony (na słupkach 'A') -Schowek nad szybą przednią -Bez półki na tylnej ścianie -Bez pojemnika izotermicznego -Tablica rozdzielcza w wykonaniu standardowym -Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika X.Wskaźniki: -Dodatkowy elektroniczny przepływomierz paliwa z wyświetlaczem cyfrowym, -Zestaw wskaźników km/h 'Base-Line' -Tachograf cyfrowy; -Fabryczna aktywacja tachografu - wstępna kalibracja. -Komputer pokładowy, -Język 1 'Polski dla wyświetlacza na tablicy wskaźników -Sygnalizacja dźwiękowa dla włączonego biegu wstecznego, -Wielofunkcyjny wyświetlacz w kabinie kierowcy: płyn chłodz/płyn sprysk/ olej siln/olej ukł kier/ciśn doładow 14. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

15 XI. Oświetlenie: -Regulacja zasięgu świateł -Dodatkowe światła dalekosięŝne i przeciwmgielne, -Światła główne halogenowe podwójne H7 dla ruchu prawostronnego, -Światła do jazdy dziennej (spełniające ECE R87) -Światła pozycyjne -Boczne światła obrysowe XII. Układ elektryczny: -Sygnał dźwiękowy elektryczny, -Bez gniazda 24V na końcu ramy, -Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów, -Skrzynka na akumulatory zamykana, -Zapalniczka. XIII. Radio: -CB-antena na dachu kabiny - Radio firmowe - Przygotowanie do montaŝu CB-radia XIV.Skrzynia ładunkowa. - ściany boczne oraz przednia i tylna aluminiowe, - podłoga antypoślizgowa, -stelarze pod plandekę, - plandeka w kolorze Ŝółtym, XV. Inne: - asystent pasa ruchu, wymagane wyposaŝenie dodatkowe potwierdzone badaniem technicznym o przystosowaniu pojazdu do egzaminowania zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŝenia (Dz. U. Nr 32 poz.262 z późn. zm.): a) dodatkowy pedał hamulca roboczego po stronie egzaminatora, b) dodatkowe lusterka zewnętrzne (prawe i lewe) dla egzaminatora, c) dodatkowe lusterko wewnętrzne dla egzaminatora, d) podświetlane tablice z literą L (z tyłu i z przodu) z moŝliwością szybkiego demontaŝu tablic zgodne ze wzorem zawartym w załącznikiem nr 10 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz z poź. zm.) oraz umieszczone w miejscu zgodnym z 34 ust. 1 cytowanego rozporządzenia. b) dodatkowe lampki kontrolne umieszczone w desce rozdzielczej po prawej stronie (egzaminatora): świateł mijania, - świateł drogowych, - kierunkowskazu lewego, - kierunkowskazu prawego, 15. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

16 - Instrukcja obsługi w języku polskim -Fartuchy przeciwbłotne przednie -Bez błotników z tworzywa, -Apteczka oryginalna luzem, -Trójkąt ostrzegawczy oryginalny luzem, -Lampa ostrzegawcza luzem, -Podnośnik hydrauliczny, -1 klin pod koła, -Gaśnica, -Ostateczna kalibr. tachografu cyfr. Klient powinien poinf. Wykonawcę o nr.rej. i dacie pierwszej rejestr. -Dywaniki gumowe, XVI. Wersja wykonania: -dla ruchu prawostronnego, Pojazd moŝe posiadać inne dodatkowe układy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Dla oferowanego samochodu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opisy parametrów funkcjonalnych, uŝytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umoŝliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

17 Załącznik nr 2 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Zielona Góra, ul. Nowa 4b DANE WYKONAWCY: Nazwa i adres Wykonawcy:... Tel...,fax Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. spełniający minimalne wymagania techniczne i uŝytkowe określone przez Zamawiającego, oferuję realizację przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ za cenę: Rodzaj składnika ceny Ilość Wartość jednostkowa netto [w zł] Wartość netto za leasing [w zł] ( kol. 2 X 3 ) Podatek VAT w... % [w zł ] Cena brutto [w zł] (kol. 4+5) Opłata wstępna..% 1 2. Raty leasingowe Kwota wykupu przedmiotu leasingu (opcja wykupu 5%) 1 Suma 17. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

18 Wartość netto oferty:... zł Stawka podatku Vat :... % Kwota podatku Vat: Cena brutto oferty:.... zł.... zł (słownie brutto :.. ) 2. Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Przedmiot zmówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy. 4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 5. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert. 6. Oświadczamy, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy włącznie z wyŝej wymienionymi istotnymi warunkami, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Zgodnie z wymogami ustawowymi i Zamawiającego, przedstawiamy wymagane dokumenty według poniŝszego zestawienia: 8. Proponujemy samochód cięŝarowy o danych technicznych jak niŝej: Typ... Marka... Model... Rok produkcji. Okres gwarancji :.. W załączeniu przekazuję szczegółowe opisy parametrów technicznych i uŝytkowych w/w samochodu cięŝarowego. Data (pieczęcie imienne i podpisy osób upowaŝnionych do reprezentowania firmy ) 18. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

19 Załącznik nr 3 pieczęć wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ul. Nowa 4b w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, Ŝe spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz z późn.zm) tj: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 19. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

20 Załącznik nr 4 pieczęć wykonawcy WYKAZ DOSTAW Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ul. Nowa 4b w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, Ŝe posiadam doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia i składam wykaz wykonanych dostaw w ramach leasingu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (UWAGA: jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niŝ 3 lata naleŝy podać wykaz dostaw zrealizowanych w tym okresie) L.p. Przedmiot dostawy nazwa, typ, model, przedmiotu dostawy ilość dostaw Nazwa i adres odbiorcy Daty wykonania zamówienia (dzień/ miesiąc/ rok) Wartość netto zamówienia Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 20. Zakup jednego samochodu cięŝarowego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa tel. (022) 56-89-100 / fax. 864-59-52 email sekretariat@opsbielany.waw.pl NIP 118-09-35-660; REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZP-5/2014 Przeprowadzanego przez : Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim Dostawa dwóch sztuk uŝywanych autobusów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Rzeszów, dn. 20.08.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie; NO-223/VI/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strzelce Opolskie 2010-02-15 Zamawiający: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich ul. Wałowa 5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nazwa zamówienia: Zakup samochodu (busa) 9 osobowego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka.

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie leasingu finansowego używanego samochodu ciężarowego wywrotka. I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; siedziba: 18-100

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9 50-345 Wrocław zwane

Bardziej szczegółowo

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+ Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+ ZAMAWIAJĄCY: KLUB PRZYRODNIKÓW Nr sprawy: LM1/2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj. Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: 24296-2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl,

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS, postępowanie

Bardziej szczegółowo