Z-ID-506b. Dr inż. Radosław Belka. Kierunkowy Do wyboru Polski Semestr V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z-ID-506b. Dr inż. Radosław Belka. Kierunkowy Do wyboru Polski Semestr V"

Transkrypt

1 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-506b Naza modułu Akademia Sieci Cisco moduł 1 Naza modułu języku angieskim Cisco Netork Academy part 1 Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom kształcenia Profi studió Forma i tryb proadzenia studió Specjaność Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Inżynieria zasobó danych Katedra Teekomunikacji, Fotoniki i Nanomateriałó, Wydział Eektrotechniki, Automatyki i Informatyki Dr inż. Radosła Beka Zatierdził B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynaeżność do grupy/boku przedmiotó Status modułu Język proadzenia zajęć Usytuoanie modułu panie studió - semestr Usytuoanie reaizacji przedmiotu roku akademickim Wymagania stępne Egzamin (TAK/NIE) Liczba punktó ECTS 4 Kierunkoy Do yboru Poski Semestr V Semestr zimoy Anaiza matematyczna (I, II), Agebra inioa, Podstay informatyki, Logika, Sieci komputeroe i apikacje siecioe, Technoogie internetoe NIE Forma proadzenia zajęć Liczba godzin semestrze ykład ćiczenia ć aboratorium projekt p inne i 1

2 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Ce modułu Ceem modułu jest zapoznanie studentó z kasyfikacją, funkcjonoaniem oraz podstaoą konfiguracją spółczesnych sieci teekomunikacyjnych opartych na stosie protokołó TCP/IP i urządzeniach firmy Cisco, a także ze znaczeniem sieci teekomunikacyjnych da spółczesnego społeczeństa informacyjnego. Po zakończeniu szkoenia student uzyskuje Certyficate of Course Competion. Dodatkoo, po zdaniu egzaminu, istnieje możiość uzyskania certyfikatu pierszego stopnia zaodoego CISCO. Symbo efektu U_02 Efekty kształcenia Ma iedzę na temat kasyfikacji i ogónej budoy sieci teeinformatycznych, potrafi ymienić najażniejsze eementy składoe sieci i ich roę. Ma iedzę odnośnie arstoych modei komunikacyjnych typu TCP/IP i OSI oraz potrafi okreśić funkcje poszczegónych arst. Ma iedzę na temat architektury sprzętoej i programoej urządzeń siecioych firmy Cisco. Potrafi panoać małe sieci komputeroe z uzgędnieniem adresacji IP oraz konfiguroać komputery PC do pracy sieci. Potrafi ykonyać połączenia siecioe okaboania strukturanego (patchcordy, patchpanee) ykonane technoogii UTP-RJ45. Potrafi ykorzystyać programoe narzędzia siecioe do anaizy ruchu sieci teekomunikacyjnej i struktury protokołó. Forma proadzenia zajęć do efektó kierunkoych K_W08 K_W08 K_W07 K_U08 K_U08 K_U04 Ma śiadomość znaczenia sieci teekomunikacyjnych da rozoju społeczeństa. K_K02 do efektó obszaroych T1P_W02 T1P_W04 T1P_W05 T1P_W06 T1P_W07 X1P_W05 inzp_w02 inzp_w03 inzp_w04 T1P_W02 T1P_W04 T1P_W05 T1P_W06 T1P_W07 X1P_W05 inzp_w02 inzp_w03 inzp_w04 T1P_W03 T1P_W06 T1P_W07 T1P_W05 X1P_W05 inzp_w02 inzp_w03 inzp_w04 T1P_U05 T1P_U17 inzp_u09 inzp_u10 inzp_u12 T1P_U05 T1P_U17 inzp_u09 inzp_u10 inzp_u12 T1P_U08 T1P_U09 T1P_U15 T1P_U10 X1P_U02 X1P_U03 inzp_u01 inzp_u07 T1P_K02 InzP_K01 2

3 K_02 Potrafi pracoać i spółdziałać grupie zakresie projektoania i konfiguracji sieci teekomunikacyjnej K_K04 K_K05 T1P_K03 T1P_K04 X1P_K02 InzP_K01 InzP_K02 Treści kształcenia 1. Treści kształcenia zakresie ykładu Nr ykładu Treści kształcenia Wproadzenie do zagadnień siecioych. Sieci teekomunikacyjne i ich znaczenie społeczne. Roa ustaicznego dokształcania kształtoaniu kariery inżyniera branży IT. Podstaoe eementy i składniki sieci. Urządzenia siecioe i media. Protokoły teekomunikacyjne. Narzędzia konfiguracji i diagnostyki sieci. Komendy iersza poeceń systemu Windos. Narzędzia do anaizy ruchu teekomunikacyjnego i struktury pakietó. Urządzenia siecioe Cisco. Architektura sprzętoa. Podstay systemu IOS. Podstaoe komendy konfiguracyjne. Technoogie siecioe sieci LAN. Ethernet. Okaboanie siecioe. Funkcjonoanie przełącznikó Cisco. Warsta siecioa. Protokół IP. Protokół ICMP. Adresacja IPv4. Struktura adresu. Przydział adresó. Panoanie podsieci ogicznych. Adresacja IPv6. Warsta transportu. Segmentacja i mutipeksacja danych. Protokoły TCP i UDP. Znaczenie portó protokołó. Usługi śiadczone przez sieci. Jakość usług ymagania QoS. Warsta apikacji protokoły. 8 Zaiczenie materiału. do efektó kształcenia da modułu 2. Treści kształcenia zakresie ćiczeń 3. Treści kształcenia zakresie zadań aboratoryjnych Nr zajęć ab Treści kształcenia Zapoznanie z yposażeniem i ofertą aboratorium dydaktycznego. Przepisy BHP. Podstaoa konfiguracja komputeró PC do pracy sieci. Podstaoe komendy diagnostyki sieci. Zapoznanie się z programem Packet Tracer (PT) do projektoania i symuacji sieci oraz emuacji systemu operacyjnego Cisco. Anaiza funkcjonoania podstaoych protokołó teekomunikacyjnych. Wykorzystanie dedykoanych programó (np. Wireshark) do monitoroania i anaizy ruchu siecioego. 4 Podstaoa konfiguracja urządzeń siecioych Cisco symuacja PT. 5 6 Podstaoa konfiguracja urządzeń siecioych Cisco konfiguracja urządzeń fizycznych. Podstaoe zabezpieczanie urządzeń siecioych Cisco konfiguracja zabezpieczeń. do efektó kształcenia da modułu K_02 3

4 7 Testoanie funkcjonoania technoogii Ethernet. Wykonyanie i testoanie fizycznego okaboania. U_02 8 Testoanie funkcjonoania technoogii Ethernet. Anaiza protokołu ARP. Testoanie działania przełącznikó. 9 Anaiza działania protokołó siecioych IP i ICMP ersji 4 i Adresacja IPv4 i IPv6 routeró Cisco. 11 Panoanie i adresacja IPv4 sieci. Optymaizacja przydziału adresó. Idea VLSM symuacja PT. K_02 12 Panoanie i optymana adresacja IPv4 sieci konfiguracja urządzeń fizycznych. 13 Anaiza mechanizmó działania i roi protokołó transportoych. Obsługa protokołó systemie IOS Cisco. 14. Anaiza ybranych protokołó arsty apikacji symuacja PT. 15 Anaiza ybranych protokołó arsty apikacji praca sieci rzeczyistej. 4. Charakterystyka zadań projektoych 5. Charakterystyka zadań ramach innych typó zajęć dydaktycznych Metody spradzania efektó kształcenia Symbo efektu U_02 K_02 Metody spradzania efektó kształcenia (sposób spradzenia, tym da umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, aboratoryjnych, itp.) Zadanie praktyczne panoanie i adresacja sieci. Zreaizoanie fizycznego połączenia z ykorzystaniem kaba UTP/RJ45. Zadanie praktyczne anaiza ruchu siecioego i struktury protokołó. Reaizacja ćiczeń praktycznych praca grupach. 4

5 D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bians punktó ECTS Lp. Rodzaj aktyności Obciążenie studenta Jednostka 1. Udział ykładach 15 h 2. Udział ćiczeniach 3. Udział aboratoriach 45 h 4. Udział zajęciach projektoych 5. Udział konsutacjach (2-3 razy semestrze) 3 h 6. Konsutacje projektoe 7. Udział egzaminie Liczba godzin reaizoanych przy bezpośrednim udziae nauczyciea akademickiego 63 h Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 10. ymagających bezpośredniego udziału nauczyciea akademickiego 2,3 ECTS (1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta) 11. Samodziene studioanie tematyki ykładó 5 h 12. Samodziene przygotoanie się do ćiczeń 13. Samodziene przygotoanie się do kookió 5 h 14. Samodziene przygotoanie się do aboratorió 15 h 15. Wykonanie spraozdań 15 h 16. Przygotoanie do kookium końcoego z aboratorium 6 h 17. Wykonanie projektu ub dokumentacji 18. Przygotoanie do egzaminu Liczba godzin samodzienej pracy studenta 46 h Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach 21. samodzienej pracy 1,7 ECTS (1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta) 22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 h 23. Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta 4 ECTS Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta 81 h 3 ECTS E. LITERATURA Wykaz iteratury 1. Comer D., Sieci komputeroe TCP/IP, tom 1, WNT. 2. Dye M. A., McDonad R., W. Rufi A., Akademia sieci Cisco. CCNA Exporation. Semestr 1, Wydanicto PWN. 3. Kabaciński W., Ża M., Sieci teekomunikacyjne, WKŁ, Scrimger R., LaSae P., Leitzke C., Parihar M., Gupta M., TCP/IP. Bibia, Wydanicto Heion. Witryna WWW modułu/przedmiotu 5

6 6

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV

Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1081 Technoogie informacyjne w ogistyce Information Technoogy

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-606a Nazwa modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2015 / 2016 A.

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-606b Zarządzanie relacjami z klientem Customer Relationship Management

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Zarządzanie odno-ściekoą Water and asteater management Kierunek: inżynieria środoiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: ykład, ćiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Wymiana Ciepła i Masy Heat and Mass Transfer

Wymiana Ciepła i Masy Heat and Mass Transfer Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach TCP/IP

Routing w sieciach TCP/IP Routing w sieciach TCP/IP Kod przedmiotu: RWS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Systemy pozycjonowania i nawigacji Nazwa modułu w języku angielskim Navigation

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-492 Nazwa modułu Public relations Nazwa modułu w języku angielskim Public Relations Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Programowanie i planowanie strategiczne Nazwa modułu w języku angielskim Strategic Programming and Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Programowanie i planowanie strategiczne Nazwa modułu w języku angielskim Strategic Programming and Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-693 Nazwa modułu Programowanie i planowanie strategiczne Nazwa modułu w języku angielskim Strategic Programming and Planning Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek WETI Informatyka

Kierunek WETI Informatyka Kierunek WTI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotó łącznie "artych" pkt CTS każdym semestrze, realizoanych semestrach i 6 obok przedmiotó kierunkoych celu ukierunkoania zainteresoań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN Kod przedmiotu: SBS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo