Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne"

Transkrypt

1 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom kształcenia Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalność Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Przedmiot spólny dla kierunku Katedra Inżynierii Produkcji Dr Słaomir Luściński Zatierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotó Status modułu Język proadzenia zajęć Usytuoanie modułu planie studió - semestr Usytuoanie realizacji przedmiotu roku akademickim Wymagania stępne Egzamin Liczba punktó ECTS 2 Przedmiot kierunkoy Przedmiot oboiązkoy Polski Semestr V Semestr zimoy Podstay zarządzania (kody modułó / nazy modułó) Nie (tak / nie) Forma proadzenia zajęć semestrze 30 ykład ćiczenia laboratorium projekt inne

2 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Poznanie podstaoych pojęć ziązanych z problematyką zarządzania jakością, yrobienie umiejętności uogólnionego spojrzenia na zagadnienia jakości, znajomość podstaoych narządzi i metod ziązanych z zarządzaniem jakością. (3-4 linijki) Symbol efektu Efekty kształcenia Ma iedzę zakresie podstaoych pojęć ziązanych z jakością, zna podstaoym zakresie historię zarządzania jakością Europie, USA i Japonii Zna podstaoe zasady budoania systemó zarządzania jakością yrobó i usług, środoiska i bezpieczeństa i higieny pracy opartych na ymaganiach i ytycznych zaartych odpoiednich normach PN-EN ISO i PN-N. Zna ybrane techniki i metody identyfikacji i roziązyania problemó jakości, projektoania jakości, spomagania zarządzania jakością. Zna podstaoe zasady analizy systemó pomiaroych. Potrafi ykorzystać do formułoania i roziązyania problemó jakości narzędzia i metody zarządzania jakością Potrafi - przy planoaniu i organizoaniu procesó logistycznych uzględnić spółczesne ymogi zintegroanych systemó zarządzania jakością. Rozumie potrzebę i zna możliości ciągłego dokształcania się i podnoszenia soich kompetencji zaodoych, osobistych i społecznych Ma śiadomość ażności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, szczególności obszarze logistyki, tym jej płyu na środoisko, i ziązanej z tym odpoiedzialności za podejmoane decyzje Forma proadzenia zajęć (/ć/l/p/inne) odniesienie do efektó kierunkoych K_U08 odniesienie do efektó obszaroych T1A_U08 T1A_U09 K_U10 T1A_U10 K_K01 T1A_K01 K_K02 T1A_K02 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia zakresie ykładu Nr ykładu Treści kształcenia Wproadzenie do jakości Współczesne postrzeganie i koncepcja jakości. Klasy jakości, zagadnienie niezaodności. Eolucyjne zmiany podejściu do zagadnień jakości Koncepcje zarządzania jakością Teorie W.E. Deming a, J.M. Jurana, K. Ishikay, P.B. Crosbiego. Filozofia kompleksoego zarządzania przez jakość Podstay filozofii zarządzania przez jakość (Total Quality Management TQM). Struktura TQM. System zarządzania ujęciu TQM. Kluczoe aspekty TQM. Rola i znaczenie benchmarkingu. Nagrody jakości. Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu

3 Zarządzanie jakością poprzez przestrzeganie uznanych standardó Zdolność do realizacji zoboiązań. Wymagane łaściości yrobu. Normalizacja i cele norm. Organizacje normalizacyjne. Normy rodziny PN-EN ISO 9000: cele i historia postania, charakterystyka. System zarządzania jakością edług norm serii PN-EN ISO 9000 cz. I Terminy i definicje. Model systemu zarządzania jakością. Zasady zarządzania. Cykl PDSA. System zarządzania jakością edług norm serii PN-EN ISO 9000 cz. II Dokumentacja systemu zarządzania jakością (SZJ). Audit enętrzny i zenętrzny SZJ. Proces certyfikacji SZJ. Zarządzanie środoiskiem edług norm serii PN-EN ISO System zarządzania środoiskiem. Zarządzanie jakością poszczególnych składnikó środoiska Szacoanie ryzyka ziązanego z zanieczyszczeniem środoiska. Zarządzanie bezpieczeństem i higieną pracy edług norm serii PN-N System zarządzania bezpieczeństem i higieną pracy (BHP); ymagania i ytyczne. Procedury bezpiecznego ykonyania prac. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zaodoego. Metody oceny ryzyka zaodoego. Zarządzanie bezpieczeństem produktó żynościoych Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktó Kontroli HACCP zagadnienie bezpieczeństa żyności. Zasady i istota systemu HACCP. Krytyczne punkty kontroli. Narzędzia spomagające zarządzanie jakością cz. I Narzędzia jakościoe opisoe schemat blokoy, plan działania, sieć działań. Narzędzia jakościoe kreatyne - diagram Ishikay, diagram podobieństa, diagram relacji, diagram systematyki, macierzoa analiza danych, burza mózgó. Narzędzia spomagające zarządzanie jakością cz II Narzędzia ilościoe - arkusz kontrolny, diagram Pareto. Narzędzia statystyczne zbieranie danych, histogram, analiza ariancji, analiza regresji karty kontrolne, SPC, zdolność jakościoa procesu. Metody spomagające zarządzanie jakością cz. I Analiza przyczyn i skutkó ad FMEA. Koncepcja Six Sigma, proadzanie Six Sigma Metody spomagające zarządzanie jakością cz. II Metoda domu jakości QFD (Quality Function Deployment) Nadzór metrologiczny procesach logistycznych System pomiaroy. Źródła błędó pomiaroych. Zasady analizy systemó pomiaroych MSA (Measurement Sysytem Analysis). Kryteria akceptacji systemó pomiaroych. Koszty jakości Zagadnienie kosztó jakości, definicje, podział, podstay obliczania kosztó jakości. Zintegroany system zarządzania jakością Projektoanie strategii przedsiębiorsta z uzględnieniem jakości, środoiska i bezpieczeństa pracy. Systemy informatyczne spomagające zarządzanie jakością.

4 Metody spradzania efektó kształcenia Symbol efektu Metody spradzania efektó kształcenia (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.) Kolokium zaliczenioe Kolokium zaliczenioe Kolokium zaliczenioe Kolokium zaliczenioe Kolokium zaliczenioe / Dyskusja na ykładzie Kolokium zaliczenioe / Dyskusja na ykładzie Kolokium zaliczenioe / Dyskusja na ykładzie Kolokium zaliczenioe / Dyskusja na ykładzie D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktyności Bilans punktó ECTS obciążenie studenta 1 Udział ykładach 30 godz. 2 Udział ćiczeniach 3 Udział laboratoriach 4 Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 5 godz. 5 Udział zajęciach projektoych 6 Konsultacje projektoe 7 Udział egzaminie 8 9 Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 10 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 35 godz. (suma) 1,4 ECTS 11 Samodzielne studioanie tematyki ykładó 10 godz. 12 Samodzielne przygotoanie się do ćiczeń 13 Samodzielne przygotoanie się do kolokió 10 godz. 14 Samodzielne przygotoanie się do laboratorió 15 Wykonanie spraozdań 15 Przygotoanie do kolokium końcoego z laboratorium 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotoanie do egzaminu Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 21 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 20 godz. (suma) 0,6 ECTS 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz. 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 2,0 ECTS 24 Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi

5 25 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. Diliński L.: Zarządzanie jakością i niezaodnością yrobó. Oficyna Wydanicza Politechniki Warszaskiej. Warszaa 2000 r. 2. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN Warszaa Lock D.: Podręcznik zarządzania jakością. PWN Warszaa Iasieicz Andrzej: Zarządzanie jakością przykładach i zadaniach. Śląskie Wydanicto Naukoe WSZiNS Tychach, Thompson J. R., Koronacki J., Nieckuła J.: Techniki Zarządzania Jakością od Shearda do metody Six Sigma. Akademicka Oficyna Wydanicza Exit. Warszaa Waak S.: Zarządzanie jakością Teoria i praktyka. Wydanie 2. Helion Gliice Waak S. Zarządzanie jakością. Podstay, systemy, narzędzia, Helion, Gliice Ziółkoski S.:Systemy zarządzania jakością małych i średnich firmach. WNT Warszaa 2007.

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Zarządzanie odno-ściekoą Water and asteater management Kierunek: inżynieria środoiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: ykład, ćiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-606b Zarządzanie relacjami z klientem Customer Relationship Management

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-492 Nazwa modułu Public relations Nazwa modułu w języku angielskim Public Relations Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu ZJwOZ Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV

Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo