Newsletter 1/2011 (3)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter 1/2011 (3)"

Transkrypt

1 Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG /09 Strategiczny projekt badawczy Newsletter 1/2011 (3)

2 2 OD KOORDYNATORÓW Rozpoczęliśmy drugi sezon badań zbiornika goczałkowickiego. Zimową przerwę wykorzystaliśmy na konserwację i niezbędne naprawy naszej łodzi badawczej. W kwietniu UŚka ponownie wypłynęła na wody zbiornika goczałkowickiego. Pierwszy rejs posłużył do ustawienia boi oznaczających punkty pomiarowe i weryfikacji lokalizacji punktów badawczych. Kapryśny kwiecień i początek maja były dla nas przyjazne, bo wprawdzie było chłodno, ale pogodnie. Rozpoczęły się warsztaty robocze podsumowujące Zadanie 2. Na kolejnych warsztatach zespoły badawcze prezentowały wyniki będące efektem monitoringu badawczego. Koordynatorzy projektu

3 3 SPIS TREŚCI 2 Od koordynatorów 4 Warsztaty robocze Projektu ZiZOZap 7 Badania roślinności zlewni zbiornika goczałkowickiego 11 Automatyczna stacja hydro-meteorologiczna 13 Zimowe zagrożenie czyli manewry z boją 14 Jak się promujemy 17 Więcej o Projekcie ZiZOZap REDAKCJA mgr inż. Wanda Jarosz, prof. zw. dr. hab. Paweł Migula, Koordynator Projektu ZiZOZap, dr hab. Piotr Łaszczyca, Zastępca Koordynatora Projektu dr Andrzej Woźnica, Zastępca Koordynatora Projektu Zdjęcia: Marek Grucka, Marek Jarosz, Wanda Jarosz, Paweł Migula, Andrzej Pasierbiński, Andrzej Woźnica Oprawa graficzna i skład: Anna Kopaczewska Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG /09

4 4 WARSZTATY ROBOCZE PROJEKTU ZiZOZap Od marca do czerwca 2011 naukowcy realizujący Projekt ZiZOZap uczestniczyli w warsztatach roboczych podsumowujących prace wykonane w ramach Monitoring badawczy zbiornika zaporowego (Zadanie 2). Jego celami były: ocena stanu i właściwości dynamicznych zbiornika z uwzględnieniem gospodarki wodnej w oparciu o monitoring ilościowy oraz określenie powiązania zbiornika z wodami podziemnymi, stworzenie podstaw do budowy modelu dynamicznego i realizacja badawczego monitoringu jakościowego w wyznaczonych basenach. Przeprowadzone badania obejmowały: ocenę właściwości hydrodynamicznych z uwzględnieniem gospodarki wodnej w oparciu o badawczy monitoring ilościowy, jakościowy monitoring badawczy wskaźników stanu fizykochemicznego i biologicznego zbiornika. Jednostką odpowiedzialną za realizację Zadania 2. jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zadanie koordynuje dr hab. Piotr Łaszczyca (UŚ, WBiOŚ).

5 5 Tematem pierwszych warsztatów, które odbyły się w styczniu br., były zagadnienia modelowania zjawisk hydrologicznych w zbiorniku. Głównymi uczestnikami dyskusji były zespoły specjalistów inżynierii wodnej z Politechniki Krakowskiej oraz hydrolodzy i meteorolodzy z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Istotny koncepcyjny wkład wnieśli też partnerzy z NILU-Polska oraz współdziałające z projektem firmy, głównie EcoClima z Pszczyny. W trakcie drugich, marcowych warsztatów uzgadniano rozwiązania problemów dotyczących tworzenia i zarządzania bazami danych oraz zasadami współdziałania uczestników projektu z zespołem zarządzającym bazami danych. Prace te realizuje zespół mgr inż. Jacka Długosza (IETU), który równolegle walczy z uporządkowaniem systemu geograficznej lokalizacji stanowisk badawczych. Mimo, że satelitarne systemy pozycjonowania są tu bardzo użyteczne, zadanie to rodzi trudności wynikające z właściwości biologicznych opisywanego i mapowanego systemu nie zawsze badane organizmy chcą uzgodnić swoje aktualne położenie z dokładnymi mapami. W drugiej części warsztatów omawiano wyniki monitoringu badawczego zbiornika zaporowego w zakresie badań hydrobiologicznych i zoologicznych. W dyskusji uczestniczył też kierownik zespołu ornitologów, dr hab. Robert Gwiazda (IOP PAN, Kraków), który podjął współpracę z Projektem ZiZOZap w listopadzie ubiegłego roku. Limnolog, dr Maciej Kostecki (IPIŚ PAN, Zabrze) wniósł do dyskusji rzeczowy wkład, w postaci wyników monitoringu jakości wód zbiornika i oceny ich klasy. Wyniki te korespondują z wynikami monitoringu on-line prowadzonego przez zespoły hydrologów WNoZ. Będąca źródłem tych wyników żółta boja, ciągle dostarcza powodów do pracy, w związku z rwącą się zdalną transmisja danych. W serii kolejnych warsztatów w węższym gronie omawiane były problemy implementacji danych biologicznych do modelu zbiornika CAEDYM. Odpowiedzi na szereg trudnych pytań, zadawanych przez kierującego Zadaniem 5 dr Czesława Klisia z IETU, poszukiwali specjaliści z poszczególnych dyscyplin hydrobiologicznych: prof. dr hab. Elżbieta Wilk Woźniak fykolog z IOP PAN, prof. dr hab. Irena Bielańska-Grajner z UŚ specjalistka w zakresie zooplanktonu, z zespołu hydrobiologów pracujących pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Strzelec, oraz

6 6 mikrobiolodzy i genetycy badający skomplikowane zespoły mikroorganizmów bytujących w zbiorniku. Warsztaty poświęcono omówieniu takich zagadnień jak: 1. ocena ilościowa i jakościowa mikroorganizmów w badanej wodzie na tle zmian sezonowych i chemicznych w zbiorniku, 2. analiza składu populacji za pomocą oznaczania profili komórkowych PLFA 3. możliwości metod metagenomicznych w analizie biologicznej jeziora goczałkowickiego 4. grupy bakterii zaangażowanych w obieg biogenów, 5. gatunki roślin szuwarowych i wodnych o największej przydatności do tworzenia strefy zaporowej przed dopływem nadmiernej ilości ksenobiotyków i biogenów do zbiornika, 6. gatunki roślin o największej przydatności do monitoringu zanieczyszczenia zbiornika, 7. selekcja najbardziej przydatnych do celów monitoringowych, powierzchni badawczych w fitocenozach leśnych i nieleśnych w strefie zlewni zbiornika goczałkowickiego, 8. analiza ogólnej toksyczności wody oraz osadów z wykorzystaniem biotestów, 9. ocena kondycji energetycznej ryb jako pośredni wskaźnik narażenia na związki toksyczne, 10. biomarkery (narzędzia wczesnego ostrzegania) ocena ogólnego narażenia na stres środowiskowy, 11. implementacja modelu ELCOM/CAEDYM. Dyskusja i liczne kontakty doraźne pozwoliły uruchomić częściowe modele funkcji zbiornika. Problemy związane z tym zadaniem mnożą się jednak w miarę zagłębiania w procedury modelowania. Istotnym problemem okazuje się pogodzenie zasad monitoringu określonych normami krajowymi z wymogami zasilania modelu w dane. Niezależnie od tego aspektu prac, kolejne zespoły formułują wnioski końcowe na temat wdrożonych i walidowanych w Zadaniu 2. metod badawczych i użyteczności uzyskiwanych wyników dla modelu. dr hab. Piotr Łaszczyca, Zastępca Koordynatora Projektu, UŚ, WBiOŚ

7 7 BADANIA ROŚLINNOŚCI ZLEWNI ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICKIEGO rys. 4 Masowy zanik drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim

8 8 rys. 1 Cyfrowy model roślinności zbiornika goczałkowickiego Jednym z wielu czynników wpływających na funkcjonowanie zbiornika goczałkowickiego jest roślinność w jego najbliższym otoczeniu. Niektóre zbiorowiska roślinności szuwarowej i wodnej mogą spełniać funkcję naturalnych oczyszczalni hydrobotanicznych, gromadząc w tkankach roślin niepożądane substancje, pochodzące ze zlewni zbiornika. Inne z kolei mogą się okazać przydatne w bioindykacji jakości wody. W celu opracowania modelu roślinności zbiornika i jego otoczenia wykorzystano zdjęcie satelitarne, rejestrujące prócz światła widzialnego także niektóre zakresy podczerwieni. Zdjęcie satelitarne poddano analizom, których efektem jest sklasyfikowany obraz roślinności (rys. 1). Niektóre zarejestrowane na zdjęciu zakresy promieniowania są szczególnie wrażliwe na zawartość chlorofilu w tkankach roślin, co za tym idzie, pozwalają na stworzenie modelu biomasy roślinnej (rys. 2).

9 9 rys. 2 Model biomasy na podstawie indeksu NDVI. Dodatnie wartości indeksu określają poziom biomasy roślinnej. Drugim ważnym aspektem podjętych badań jest roślinność zlewni zbiornika goczałkowickiego. Przedmiotem szczegółowych analiz jest udział i rozmieszczenie głównych typów zbiorowisk roślinnych w zlewni. Szczególne znaczenie mają tu lasy, będące naturalnym magazynem wody. Zjawisko magazynowania wody przez roślinność nazywane jest retencją szaty roślinnej i prócz ukształtowania terenu, jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących retencję całej zlewni. Ma to niebagatelne znaczenie dla przeciwdziałania i prognozowania zjawisk powodziowych. Wysoki poziom lesistości zlewni pozwala na zmagazynowanie znacznych objętości nadmiarowej wody i zmniejszenie rys. 3 Zmiany w drzewostanach świerkowych widać gołym okiem na kolejnych obrazach satelitarnych zlewni: A 2000 rok, B 2005 rok, C 2010 rok, D sklasyfikowany obraz z 2010 roku.

10 10 skutków powodzi. Jednocześnie negatywne zmiany w szacie roślinnej, polegające np. na masowych wylesieniach mogą znacznie zmniejszyć retencję. Dlatego istotnym aspektem prowadzonych badań jest monitoring szaty roślinnej, szczególnie w rejonie Beskidu Śląskiego, gdzie bierze swe źródła Wisła. W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowano na tym obszarze niepokojące zmiany w populacjach świerka, których powierzchnia uległa radykalnemu zmniejszeniu (rys. 3). dr Andrzej Pasierbiński, UŚ, WBiOS rys. 5 Widok 3D zlewni zbiornika

11 11 AUTOMATYCZNA STACJA HYDRO-METEOROLOGICZNA Pływająca automatyczna stacja hydro-meteorologiczna została umieszczona w najgłębszym punkcie zbiornika goczałkowickiego latem Pława wyposażona jest w szereg czujników oraz rejestrator danych połączony z modemem GPRS i autonomiczny system zasilania. Stacja monitoruje parametry fizykochemiczne wody oraz realizuje pomiar podstawowych parametrów meteorologicznych. W odróżnieniu od konwencjonalnych pław, sonda zamontowana jest w rurze osłonowej, co umożliwia kalibrację oraz obsługę serwisową sondy bez konieczności otwierania komory ze sprzętem. Ponadto system monitoruje jakość wody na wlocie i wylocie zbiornika goczałkowickiego, a uzupełnieniem sieci pomiarowej jest przenośna sonda wieloparametrowa MS5.

12 12 Mierzone parametry Pława pomiarowa OTT Water Station temperatura wody na 12 głębokościach przewodnictwo elektrolityczne tlen rozpuszczony odczyn ph potencjał redox chlorofil azotany chlorki kierunek i prędkość wiatru temperatura i wilgotność powietrza Sondy wieloparametrowe DS5X na wlocie i wylocie zbiornika goczałkowickiego temperatura wody przewodnictwo elektrolityczne tlen rozpuszczony odczyn ph potencjał redox mętność azotany chlorki Przenośna sonda wieloparametrowa MS5 temperatura wody przewodnictwo elektrolityczne tlen rozpuszczony odczyn ph potencjał redox azotany chlorki

13 13 ZIMOWE ZAGROŻENIE CZYLI MANEWRY Z BOJĄ Pływająca stacja meteorologiczna w trudnych w warunkach zimowych zerwała się z kotwicy. Jeszcze raz natura okazała się silniejsza niż technika. Naukowcy zostali zmuszenie do zabezpieczenia uszkodzonego urządzenia. Specyficzne warunki lodowe na zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach powodują, że prowadzenie prac na lodzie stwarza poważne zagrożenie i wymaga specjalistycznego sprzętu lodowego i zabezpieczenia nurkowego. Pokrywa lodowa zbiornika ma obecnie cm grubości. W niedzielę, 30 stycznia 2011 Pluton Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego wraz z pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy aktywnej pomocy płetwonurków z Pszczyńskiego Klubu Płetwonurków PARTNUR oraz strażaków z OSP Łąka przystąpili do jej zabezpieczenia na skutym lodem zbiorniku. Członkowie Plutonu Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego i nurkowie wycięli z lodu pławę badawczą, a następnie przewieźli ja na sankach ratowniczych na brzeg. Tu jej przeglądem, naprawą i przygotowaniem do dalszej pracy zajęli się specjaliści. Wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli składamy serdeczne podziękowania.

14 14 JAK SIĘ PROMUJEMY Wykład Czysta woda dla Śląska Zespół koordynatorów Projektu ZiZOZap prof. zw. dr hab. Paweł Migula, dr hab. Piotr Łaszczyca, dr Andrzej Woźnica przygotował wykład Modelowanie gospodarowania zasobami środowiska wodnego na przykładzie zbiornika zaporowego w Goczałkowicach. 24 marca 2011 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego wygłosił go dr Andrzej Woźnica. Wykład odbył się w ramach XIX cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska organizowanego przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wystawa posterów Przygotowaliśmy dwanaście posterów, które prezentują cele, zadania i oczekiwane rezultaty badań zbiornika goczałkowickiego. Postery można było oglądać w lutym i marcu 2011 w Urzędzie Miejskim w Pszczynie. Obecnie postery wystawione są w Urzędzie Miejskim w Goczałkowicach. Do końca maja br. zapraszamy mieszkańców Goczałkowic i okolic do zapoznania się z zakresem badań prowadzonych na zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach oraz w jego zlewni.

15 15 Wykład Co w wodzie piszczy czyli dlaczego badamy zbiornik goczałkowicki? 24 maja 2011 w sali sesyjnej pszczyńskiego ratusza ponad czterdziestu mieszkańców Pszczyny, regionu silnie związanego ze zbiornikiem goczałkowickim, wysłuchało wykładu dr Andrzeja Woźnicy pt. Co w wodzie piszczy dlaczego badamy zbiornik goczałkowicki? Wykład zakończyło losowanie dwóch zaproszeń na rejs badawczy łodzią UŚka po zbiorniku goczałkowickim przy okazji kolejnego poboru prób. Serdecznie dziękujemy pani Teresie Musik, dyrektor Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie za przychylność i pomoc w zorganizowaniu spotkania. III Europejski Kongres Gospodarczy Problemom branży wodno-kanalizacyjnej poświęcona była jedna z sesji III Europejskiego Kongresu Gospodarczego zorganizowana 17 maja br. przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. partnera strategicznego Projektu ZiZOZap. Sesję podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony był wpływowi branży wodno-kanalizacyjnej na kształtowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Tematem drugiego była współpraca w ramach branży wod-kanalizacyjnej i wspieranie relacji z nauką. Dyskutowano nad praktycznym wykorzystaniem osiągnięć nauki do rozwiązywania zagadnień gospodarki wodno-ściekowej. Pan prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Rady Konsorcjum Projektu przedstawił szereg przykładów współpracy nauki i przemysłu. Za kluczowy i najważniejszy uznał Projekt ZiZOZap, szeroko uzasadniając znaczenie tego nowatorskiego przedsięwzięcia badawczego dla gospodarki regionu i kraju. I to, że nie mógłby go wykonać swoimi siłami Uniwersytet bez partnerów i zintegrowanych wysiłków interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz GPW w Katowicach jako zarządzającego zbiornikiem goczałkowickim.

16 16 Rejs UŚką Siedmiu uczestników wykładów nt. projektu ZiZOZap, które odbyły się w Pszczynie i Katowicach, wzięło 4 czerwca 2011 udział w rejsie badawczym po zbiorniku goczałkowickim. Naukowcy testowali system rejestracji i gromadzenia danych batymetrycznych czyli prowadzili z użyciem sonaru pomiary głębokości zbiornika. Dr Andrzej Woźnica opisał naszym gościom prace badawcze prowadzone przez konsorcjum naukowe projektu ZiZOZap. Rejs łodzią badawczą UŚka trwał dwie godziny przy niezwykle pięknej pogodzie. Mamy nadzieję, że nasi goście będą mile wspominać spędzony wspólnie czas.

17 17 WIĘCEJ O PROJEKCIE ZiZOZap NEWSLETTER DLA MEDIÓW AKTUALNOŚCI ZIZOZAP W MEDIACH KONTAKT O PROJEKCIE ZBIORNIK GOCZALKOWICKI GALERIA KONFERENCJE REZULTATY PUBLIKACJE KOORDYNATOR REALIZATORZY PRZYJACIELE PROJEKTU PLIKI DO POBRANIA

Newsletter 1/2012 (4)

Newsletter 1/2012 (4) Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy Newsletter 1/2012 (4) 2 OD KOORDYNATORÓW Zakończyliśmy drugi sezon badań

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy Integrated Support System for Management and Protection of Water Dam Reservoir

Bardziej szczegółowo

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r.

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Załącznik nr 2 Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Według obowiązujących ustaw przywoływane w raporcie jednostki naukowe realizujące działania na

Bardziej szczegółowo

Nr 62, wrzesień 2012 ISSN - 1505-2478. UFO na Zbiorniku Dobczyckim - str. 3 Jesień w Jałowcowej Górze - str. 10 Fosfor na wagę złota - str.

Nr 62, wrzesień 2012 ISSN - 1505-2478. UFO na Zbiorniku Dobczyckim - str. 3 Jesień w Jałowcowej Górze - str. 10 Fosfor na wagę złota - str. Nr 62, wrzesień 2012 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E UFO na Zbiorniku Dobczyckim

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str.

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str. Nr 70, wrzesień 2014 ISSN - 1505-2478 C z a s o p i s m o M i e j s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a W o d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i S A w K r a k o w i e Jubileusz Zakładu Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wydawca: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Program Wieloletni. e-biuletyn

Program Wieloletni. e-biuletyn Nr 7 kwiecień 2005 r e-biuletyn INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH ADRESY INTERNETOWE http://ietu.katowice.pl/wpr http://wpr.imp.sosnowiec.pl Szanowni Państwo, W siódmym już wydaniu naszego biuletynu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Podręcznik został opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytut

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Konferencje wystawy spotkania

Konferencje wystawy spotkania Konferencje wystawy spotkania Conferences, exhibitions, meetings I Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Doktorantów Biotechnologia Środowiskowa Gliwice, 21 22 maja 2015 r. W dniach 21 i 22 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol SYNTEZA: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

Normy jakości wody, powietrza i żywności... - str. 4 40-lecie Zakładu Uzdatniania Wody - Raba - str. 14 Bieganie, jak narkotyk - str.

Normy jakości wody, powietrza i żywności... - str. 4 40-lecie Zakładu Uzdatniania Wody - Raba - str. 14 Bieganie, jak narkotyk - str. Nr 71, grudzień 2014 ISSN - 1505-2478 CZASOPISMO MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA W KRAKOWIE Normy jakości wody, powietrza i żywności... - str. 4 40-lecie Zakładu Uzdatniania Wody

Bardziej szczegółowo

Nr 68, kwiecień 2014 ISSN - 1505-2478. Straty wody - cz. 2 - str. 4 Ryzyko w opomiarowaniu sprzedaży wody- str. 8 Inne oblicze audytu - str.

Nr 68, kwiecień 2014 ISSN - 1505-2478. Straty wody - cz. 2 - str. 4 Ryzyko w opomiarowaniu sprzedaży wody- str. 8 Inne oblicze audytu - str. Nr 68, kwiecień 2014 ISSN - 1505-2478 C z a s o p i s m o M i e j s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a W o d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i S A w K r a k o w i e Straty wody - cz. 2 - str.

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7) nr 1/2011 (7) biuletyn nr 1/2011 (7) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Przed Państwem przedostatni numer Biuletynu

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Ekolaury 2013. str. 5. str. 7. str. 31. str. 34. str. 37. str. 42. str. 46. nr 4/68/2013

Ekolaury 2013. str. 5. str. 7. str. 31. str. 34. str. 37. str. 42. str. 46. nr 4/68/2013 k w a r t a l n i k Pismo branży ochrony środowiska; www.pie.pl/czasopismo/html nr 4/68/2013 Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie str. 5 Ekolaury AD 2013 rozdane str. 7 Zielony

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Ekorozwój

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Adam Kowalak Danuta Prądzyńska Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

Opracowanie teoretycznych i praktycznych podstaw optycznej, satelitarnej teledetekcji Morza Bałtyckiego i ich weryfikacja

Opracowanie teoretycznych i praktycznych podstaw optycznej, satelitarnej teledetekcji Morza Bałtyckiego i ich weryfikacja Mirosław Darecki Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie Autoreferat w języku polskim i angielskim Załącznik 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Opracowanie teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Podstawa formalno-prawna... 5 2. Metodyka prac... 6 3. Zasięg przestrzenny...

Bardziej szczegółowo