125 godzin w cyklu nauczania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "125 godzin w cyklu nauczania"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU Z HISTORII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO zakres rozszerzony 125 godzin w cyklu nauczania dział temat treści kształcenia WPROWA DZENIE STARO ŻYTNY WSCHÓD STARO ŻYTNA GRECJA STARO ŻYTNY RZYM WCZESNE ŚREDNIO WIECZE 1. Przeszłość i jej poznanie dzieje i historia jako opis dziejów; epoki w dziejach; źródła historyczne; źródła informacji 2. Pierwsze cywilizacje i ich twórcy 3. Cywilizacje Mezopotamii i Egiptu 4. Cywilizacje Indii, Chin, Fenicji i państwa żydowskiego 5.Kształtowanie świata greckiego 6.Sparta i Ateny społeczności zbieracko - łowieckie; rewolucja neolityczna; mapa najstarszych cywilizacji; zróżnicowania językowe; ziemie polskie cywilizacja Sumerów; nowe ludy w Mezopotamii; powstanie państwa egipskiego; monarchia despotyczna; osiągnięcia kulturalne i techniczne; wierzenia religijne formy organizacji społeczeństwa Indii; powstanie państwa chińskiego; osiągnięcia kulturalne i techniczne; wierzenia i postawy religijne- braminizm, buddyzm; konfucjonizm Fenicja i jej mieszkańcy; kolonizacja fenicka; powstanie państwa żydowskiego; judaizm jako monoteizm; niewola babilońska; Persowie- organizacja państwa; Bliski Wschód pod panowaniem perskim polis jako organizacja społeczeństwa; kolonizacja grecka; wojny z Persami; wierzenia religijne; igrzyska olimpijskie zróżnicowanie ustrojowe miast- państw; społeczeństwo i ustrój Sparty; demokracja ateńska i jej funkcjonowanie; społeczeństwo i gospodarka Aten, rola niewolników; wojna peloponeska i jej następstwa 7. Kultura helleńska literatura; filozofia; teatr; architektura; rzeźba; człowiek miarą wszystkiego 8. Świat hellenistyczny podboje Aleksandra; próba stworzenia uniwersalnego państwa; synkretyzm kulturowy; państwa hellenistyczne; kultura hellenistyczna- osiągnięcia i ośrodki 9. Republika rzymska i jej podboje 10. Geneza i rozwój cesarstwa rzymskiego 11. Przemiany religijne. Chrześcijaństwo Osiągnięcia cywilizacji rzymskiej 12. Upadek Cesarstwa Zachodniego 13. Europa i basen morza Śródziemnego po upadku Cesarstwa Zachodniego ludy Italii; zasady republiki rzymskiej; organizacja armii; wojny z Kartaginą; opanowanie państw hellenistycznych; powstanie imperium; przemiany społeczne, rola niewolników kryzys republiki; pryncypat; dominat; dalsze podboje; pax romana ; Rzym jako centrum świata śródziemnomorskiego; ziemie polskie w czasach Cesarstwa Rzymskiego kryzys tradycyjnych wierzeń; działalność Chrystusa; chrześcijaństwo a judaizm; władze rzymskie wobec chrześcijaństwa; chrześcijaństwo a kultura antyczna; chrześcijaństwo poza granicami Imperium romanizacja prowincji; wpływy kultury greckiej; zasady i funkcjonowanie prawa rzymskiego; literatura; obraz świata i wzór obywatela; udoskonalenia techniczne; życie miejskie przejawy kryzysu; najazdy barbarzyńców ; podział imperium- różnice między Wschodem a Zachodem; wędrówka ludów; upadek Cesarstwa Zachodniego Cesarstwo Wschodnie- władza i Kościół; wpływy bizantyjskie w Europie Południowo- Wschodniej i jej chrystianizacja; przemiany polityczne na obszarze dawnego Cesarstwa Zachodniego; zanik miast; początki klasztorów benedyktyńskich; gospodarka i społeczeństwo wiejskie; języki i ludy Europy 14. Arabowie i świat islamu półwysep Arabski- warunki naturalne, ludność; działalność Mahometa; powstanie islamu; podstawy i zasady nowej religii; podboje Arabów; podział imperium arabskiego; gospodarcze pośrednictwo Arabów w handlu między Wschodem a Zachodem; rola Arabów w dziejach kultury 15. Cesarstwo i papiestwo we wczesnym średniowieczu 16. Wizerunek Europy w IX dziedzictwo Merowingów; rozwój terytorialny i organizacja państwa Karola Wielkiego; stosunki z Kościołem i rozrost organizacji kościelnej; znaczenie koronacji Karola Wielkiego; sakralny i patrymonialny charakter państwa; rozwój Państwa Kościelnego, wzrost wpływów papiestwa; podobieństwa i różnice między Kościołem Wschodnim i Zachodnim; podział chrześcijaństwa w 1054 roku traktat w Verdun i dziedzictwo monarchii karolińskiej; państwo Ottonów i jego ekspansja; odnowienie Cesarstwa w 962 roku; monarchia Kapetyngów; najazdy Wikingów i ich rola; powstawanie nowych państw w Europie Środkowo- Wschodniej; Młodsza Europa

2 PEŁNE ŚREDNIO WIECZE PÓŹNE ŚREDNIO WIECZE 17. Powstanie państwa polskiego 18. Państwo, społeczeństwo, kultura za pierwszych Piastów 19. Społeczeństwo i gospodarka feudalne 20. Przemiany gospodarcze i społeczne w wiekach XI- XIII 21. Walka o hegemonię w świecie chrześcijańskim 22. Monarchia piastowska między jednością a rozbiciem 23. Ziemie polskie w okresie rozbicia dzielnicowego. Sytuacja polityczna Gospodarka i społeczeństwo 24. Rozkwit kultury średniowiecza 25. Przemiany w gospodarce, społeczeństwie i świadomości europejskiej w XIV i XV 26. Polityczny wizerunek Europy w późnym średniowieczu 27. Polska na drodze do państwa stanowego 28. Unie Polski za Andegawenów i Jagiellonów 29. Monarchia polska w drugiej połowie XV plemiona słowiańskie i związki plemienne; Wiślanie i Polanie; państwo Mieszka I i znaczenie chrztu; stosunki z cesarstwem i papiestwem; państwo Bolesława Chrobrego i jego sąsiedzi; misja św. Wojciecha; zjazd w Gnieźnie; koronacja Bolesława Chrobrego; kryzys państwa za Mieszka II i odbudowa za Kazimierza Odnowiciela władca, dwór, rola drużyny; organizacja grodowa; znaczenie wiecu; zajęcia ludności, powinności wobec władcy i Kościoła; utrwalenie organizacji kościelnej; początki kultury uczonej; piśmiennictwo łacińskie podział na modlących się, walczących i pracujących; utrwalenie systemu lennego na Zachodzie; powinności chłopskie; gospodarka samowystarczalna i wymiana; rozdrobnienie feudalne; pokój boży wzrost powierzchni upraw, zmiany w technice rolnej, przyrost liczby ludności; początki miast i ich rozwój, samorządy; rozwój gospodarki pieniężnej; szlaki handlowe, rozwój handlu dalekosiężnego; udział Żydów w życiu gospodarczym kryzys Kościoła w X i jego reforma; Grzegorz VII i spór o inwestyturę; rozwój życia zakonnego, powstanie zakonów żebraczych; rozszerzenie systemu organizacji parafialnej; pielgrzymki i wyprawy misyjne; krucjaty poza Europą i w Europie; herezje; początki monarchii stanowych w Anglii i we Francji uzależnienie lenne od cesarstwa za Kazimierza Odnowiciela; niezależna polityka zagraniczna i wewnętrzna Bolesława Śmiałego; konflikt z biskupem Stanisławem; ponowne uzależnienie od cesarstwa za Władysława Hermana; walka Bolesława Krzywoustego o jedność i niezależność państwa; uzależnienie lenne Pomorza Zachodniego; testament Bolesława Krzywoustego jako wyraz patrymonialnego pojmowania władzy; sąsiedzi Polski obalenie senioratu; księstwa dzielnicowe; walki wewnętrzne; wzrost zagrożeń zewnętrznych; straty terytorialne postęp uprawy ziemi i zasiedlanie nowych obszarów; immunitety; prawo książęce; rozwój prawa osadniczego; lokacja wsi i miast, samorządy; powstanie i umacnianie więzi gospodarczych między dzielnicami uniwersalizm kultury średniowiecznej; organizacja szkolnictwa i rozwój uniwersytetów; myśl naukowa, systemy filozoficzne; literatura świecka; sztuka romańska i gotycka; budowa i organizacja miast; systemy obronne miast i zamków; kultura rycerska, mieszczańska, ludowa; rozwój kultury piśmienniczej w Polsce kryzys gospodarczy, demograficzny i społeczny na Zachodzie, czarna śmierć; zmiany organizacji produkcji; rozwój gospodarki pieniężnej; nowe szlaki i ośrodki handlowe; schizma i idea soborowa; wystąpienie Jana Husa wojna stuletnia i jej następstwa; przemiany w cesarstwie; nowe formy organizacji państwowych; sytuacja w basenie morza Bałtyckiego; upadek Konstantynopola; powstanie nowych imperiów: rozwój państwa osmańskiego, jednoczenie ziem ruskich, idea Moskwy jako trzeciego Rzymu czynniki jednoczenia państwa, rola ośrodków dzielnicowych; Władysław Łokietek, jego działania na rzecz zjednoczenia państwa; utrata Pomorza Gdańskiego; znaczenie koronacji Władysława Łokietka; stosunki Kazimierza Wielkiego z sąsiadami, zmiany terytorialne; inwestycje Kazimierza Wielkiego; zmiany w administracji państwowej, kodyfikacja prawa; rozwój handlu i zmiana szlaków handlowych; kształtowanie się stanów; utworzenie uniwersytetu; różne narody, wyznania i religie w państwie Kazimierza Wielkiego rządy Andegawenów, znaczenie przywileju w Koszycach; geneza i charakter unii w Krewie; chrystianizacja Litwy; wielka wojna z Zakonem i pokój toruński; unia w Horodle; sobór w Konstancji i sprawa sporu polsko- krzyżackiego; rola przywilejów szlacheckich w przemianach państwa Jagiełły; druga unia polskowęgierska Związek Pruski i inkorporacja Prus; główne wydarzenia wojny trzynastoletniej; drugi pokój toruński i odzyskanie Pomorza Gdańskiego; rozwój przywilejów; wzrost znaczenia szlachty; utrwalenie struktury stanowej

3 POCZĄTEK CZASÓW NOWOŻY TNYCH 30. Kultura późnego średniowiecza w Europie i w Polsce Świat w końcu XV 31. Droga do europejskich potęg kolonialnych Początek dominacji Europy w nowożytnym świecie rozwój szkolnictwa i uniwersytetów; piśmiennictwo i awans języków narodowych; wynalazek druku; kształtowanie się nowego obrazu człowieka i świata; życie codzienne na wsi, w mieście i na zamku; rola dworu podróże w średniowieczu: zasięg geograficzny, ludzie, możliwości, opisy; postęp wiedzy geograficznej; rozwój techniki nawigacyjnej; życie polityczne, gospodarcze i religijne społeczeństw pozaeuropejskich odkrywcze wyprawy dalekomorskie; kolonizacja nowo odkrytych ziem; podział świata między Hiszpanię i Portugalię; powstanie nowych potęg w Europie gospodarcze i społeczne skutki odkryć: rozwój miast, międzynarodowy obrót pieniężny; weksle, giełdy, pieniądz papierowy; skutki kolonizacji dla ludów pozaeuropejskich; powstanie niewolnictwa w Ameryce WIEK XVII 32. Humanizm i odrodzenie w Europie i w Polsce 33. Reformacja- rozłam chrześcijaństwa zachodniego humanizm- nowe spojrzenie na człowieka; nawrót do antyku- nowa forma kultury; wybitni twórcy i ich dzieła; upowszechnienie renesansu w Europie; renesans w Polsce geneza Reformacji i jej zasięg terytorialny; główne wyznania protestanckie w Europie; wojny religijne w Niemczech i we Francji; reformacja w Polsce; stosunek władzy państwowej i społeczeństw do reformacji: tolerancja, nietolerancja; reforma Kościoła- kontrreformacja 34. Europa w XVI wzrost znaczenia Anglii; początki absolutyzmu we Francji; kraje niemieckie; konflikt Habsburgów z Francją; Księstwo Moskiewskie w czasach Iwana IV Groźnego 35. Gospodarka i społeczeństwo Polski w XVI 36. Rzeczpospolita szlachecka w XVI Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów 37. Państwa Europy w XVII 38. Szlachecka Rzeczpospolita Obojga Narodów 39.Wojny Rzeczypospolitej w XVII Kryzys Rzeczypospolitej w XVII dwa kierunki rozwoju gospodarczego Europy- defeudalizacja na Zachodzie i refeudalizacja na wschodzie; powstanie folwarku pańszczyźnianegopogorszenie się sytuacji chłopów i mieszczan, wzrost gospodarczego znaczenia szlachty Konstytucja Nihil Novi ; powstanie dwuizbowego sejmu walnego, sejmiki ziemskie i generalne, zasada jednomyślności; unia lubelska, powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów sekularyzacja ziem zakonów Najświętszej Marii Panny i Kawalerów Mieczowych; stosunki z Habsburgami- problem Czech i Węgier; wieczysty pokój z Turcją; udział Rzeczypospolitej w walce o panowanie na Bałtyku kryzys społeczny i gospodarczy w Hiszpanii i jego skutki; następstwa wojny trzydziestoletniej; rewolucja i ukształtowanie się monarchii parlamentarnej w Anglii; Francja monarchią absolutystyczną; Rosja pod rządami nowej dynastii, rozwój terytorialny polityczne, społeczne i gospodarcze następstwa unii lubelskiej- państwo wielokulturowe; unia brzeska; pierwsza wolna elekcja; artykuły henrykowskie i pacta conventa; polityka wewnętrzna i zagraniczna Stefana Batorego Wazowie na tronie Rzeczypospolitej- konflikt ze Szwecją; konflikty z Rosją i Turcją; utrata lenna pruskiego; powstania kozackie społeczne i gospodarcze skutki wojen; przemiany polityczne- osłabienie władzy królewskiej, wzrost roli magnaterii; przemiany w świadomości społecznej WIEK XVIII- EPOKA OŚWIECE NIA 40. Kultura baroku podłoże nowej kultury; filozofia, nauki przyrodnicze; architektura, sztuka, teatr, muzyka; barok w Rzeczypospolitej- sarmatyzm, edukacja szlachty, literatura, architektura, sztuka 41. Przemiany polityczne w Europie środkowej i wschodniej w XVII 42. Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVIII 43. Oświecenie- nowa ideologia polityczna i społeczna wzrost znaczenia Rosji za czasów Piotra I, wojna północna; Królestwo Pruskie Fryderyka Wielkiego; wzrost władzy Habsburgów- początki absolutyzmu habsburskiego królowie sascy na tronie Rzeczypospolitej; ingerencja państw europejskich w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej; próby reform wewnętrznych- Stanisław Konarski, Stanisław Leszczyński; obozy polityczne, plany Czartoryskich filozoficzne podstawy oświecenia; rozwój wiedzy o świecie, odkrycie Australii; nowe spojrzenie na człowieka i społeczeństwo; absolutyzm oświecony; krytyka monarchii absolutnej, trójpodział władzy; realizacja idei oświecenia- rewolucja w Ameryce Północnej, konstytucyjne zasady funkcjonowania państwa 44. Rewolucja Francuska gospodarcza i społeczna sytuacja we Francji przed rewolucją; kryzys absolutyzmu; przeobrażenia ustrojowe, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, konstytucja 1791 roku; Francja republiką, wojna domowa, wojny z koalicjami; walka o władzę w republice; powstanie społeczeństwa

4 PIERWSZA POŁOWA XIX WIEKU- CZASY NAPOLEOŃ SKIE I ŁAD WIEDEŃSKI 45. Próby ratowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów Załamanie dążeń reformatorskich- upadek Rzeczypospolitej 46. Europa w czasach napoleońskich Sprawa polska w czasach napoleońskich 47. Nowy Ład w Europie i świecie 48. Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim Dążenia niepodległościowe w Królestwie Polskim i na emigracji obywatelskiego Stanisław August Poniatowski na tronie Rzeczypospolitej; przemiany gospodarcze; idee oświecenia w Rzeczypospolitej; konfederacja barska; sejm rozbiorowy i jego reformy; oświata i kultura doby stanisławowskiej Sejm czteroletni- inicjatywy oświeceniowe; Konstytucja 3 Maja 1791 roku; walka o Konstytucję- II rozbiór Rzeczypospolitej; Insurekcja 1794 roku, III rozbiór Rzeczypospolitej, upadek państwa kariera Napoleona Bonaparte- od generała do cesarza; Francja- od republiki do cesarstwa; kodeks cywilny i inne reformy- kontynuacja wątków rewolucji; dążenia napoleońskiej Francji do hegemonii w Europie; upadek cesarstwa wiązanie walki o odzyskanie niepodległości z rewolucyjną Francją- Legiony Polskie we Włoszech; Księstwo Warszawskie; trwałe osiągnięcia Księstwa Warszawskiego- zmiany społeczne i świadomościowe Kongres Wiedeński- zasady tworzenia nowego ładu w Europie; Święte Przymierze na straży postanowień Kongresu Wiedeńskiego; ruchy narodowe i niepodległościowe w Europie po Kongresie; romantyzm, liberalizm, konserwatyzm; Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich postanowienia terytorialne- podział ziem Księstwa Warszawskiego; konstytucyjne Królestwo Polskie- namiastka państwowości; przemiany gospodarcze i społeczne; oświata i kultura zmiana polityki cara- organizacje niepodległościowe; Powstanie Listopadowe i wojna polsko- rosyjska; represje carskie; Wielka Emigracja- jej wpływ na kraj WIEK XIX- ROZWÓJ KAPITALI ZMU PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA DWUDZIE STOLECIE MIĘDZY 49. Kształtowanie się społeczeństwa przemysłowego 50. Ziemie polskie po Powstaniu Listopadowym Ziemie polskie- modernizacja gospodarki i społeczeństwa w drugiej połowie XIX 51. Dążenia unifikacyjne zaborców na ziemiach polskich Rozwój świadomości narodowej pod zaborami 52. Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX Życie polityczne w drugiej połowie XIX 53. Mapa polityczna Europy w drugiej połowie XIX i na przełomie XIX i XX 54. Przemiany w sytuacji politycznej na świecie 55. Wybuch i przebieg I wojny światowej Zakończenie wojny 56. Sprawa polska w czasie I wojny światowej 57. Porządek wersalski i waszyngtoński na świecie upowszechnienie osiągnięć rewolucji przemysłowej końca XVIII ; powstawanie ośrodków przemysłowych; kształtowanie się nowych grup społecznych; warunki życia robotników, wzrost napięć społecznych; ruch socjalistyczny plany niepodległościowe i dążenie do reform; powstanie 1846 roku; skutki przegranej przez Rosję wojny krymskiej; reformy Wielopolskiego; Powstanie Styczniowe i jego skutki uwłaszczenie chłopów, sytuacja w rolnictwie; różnice w poziomie uprzemysłowienia ziem polskich; urbanizacja, polska przedsiębiorczość; warunki życia chłopów, klasy robotniczej, inteligencji, burżuazji rusyfikacyjna i germanizacyjna polityka państw zaborczych; różnorodne formy obrony przed wynarodowieniem; autonomia Galicji nowoczesne ruchy polityczne: konserwatyści, socjaliści, ruch narodowy, ruch ludowy, syjoniści; znaczenie rola Kościoła dla postaw patriotycznych; rola nauki i kultury w podtrzymywaniu tożsamości narodowej etapy gospodarki kapitalistycznej; osiągnięcia naukowe i rewolucja techniczna; urbanizacja, wzrost liczby ludności; przemiany w kulturze europejskiej, edukacja, prasa; początki kultury masowej; upowszechnienie się parlamentaryzmu; demokratyzacja życia publicznego; związki zawodowe i partie polityczne; syjonizm; walka kobiet o równouprawnienie skutki wojny krymskiej; zjednoczenie Włoch; zjednoczenie Niemiec; osłabienie Turcji, nowe państwa na Półwyspie Bałkańskim; wojna secesyjna- wzrost znaczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; stany południowe i północne- bilans wojny secesyjnej; reformy modernizacyjne w Japonii; Chiny imperia kolonialne- sprzeczności między mocarstwami; narastanie napięć międzynarodowych; powstanie i rywalizacja bloków polityczno- militarnych zamach w Sarajewie; przebieg działań wojennych w latach ; charakter wojny; rewolucje w Rosji; pokój brzeski; upadek cesarstw niemieckiego i austro- węgierskiego; rozejm w Compiegne; społeczne skutki wojny polskie orientacje polityczne przed wybuchem wojny; czyn zbrojny Polaków; stosunek państw zaborczych i Ententy do sprawy polskiej; działalność Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego; kształtowanie się pierwszych ośrodków władzy lokalnej i centralnej; postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej traktat wersalski, traktat waszyngtoński, Republika Weimarska, Liga Narodów, syjonizm, demokracja, David Lloyd George, Woodrow Wilson, faszyzm, Benito Mussolini

5 WOJENNE W EUROPIE II RZECZ POSPOLITA II WOJNA ŚWIATOWA POWOJENN A EUROPA I ŚWIAT 58. Gospodarka światowa po I wojnie 59. Powstanie i rozwój systemów totalitarnych w Europie 60. Wzrost zagrożeń wojennych na świecie 61. Kultura w okresie międzywojennym 62. Walka o kształt ustroju w Polsce Walka o granice Polski niepodległej 64. Sytuacja gospodarcza odradzającej się Polski 65. Rzeczpospolita w dobie rządów parlamentarnych Rzeczpospolita w dobie rządów autorytarnych 66. Oświata i kultura w II Rzeczpospolitej Sytuacja geopolityczna Polski w latach trzydziestych 67. Wybuch II wojny światowej 68. II wojna światowanarastanie i po przełomie 69. Narody i państwa Europy wobec agresji i ludobójstwa 70. Sytuacja Polski w pierwszym okresie wojny 71. Wojenne losy obywateli II Rzeczpospolitej 72. Komplikacje sprawy polskiej Czas przełomupolski epilog 73. Ukształtowanie się dwubiegunowego świata 74. Powojenne przemiany w Azji 75. Europa na wschód od żelaznej kurtyny koniunktura, recesja, hiperinflacja, nadprodukcja, nożyce cen, monopolizacja, interwencjonalizm, Nowy Ład, etatyzm, Franklin Roosevelt, John Keynes totalitaryzm, cios w plecy, NSDAP, Mein Kampf, nazizm, rasizm, rasa aryjska, antysemityzm, III Rzesza, ustawy norymberskie, Gestapo, komunizm wojenny, Czeka, NEP, ZSRR, kolektywizacja rolnictwa, gospodarka nakazoworozdzielcza, łagry, Adolf Hitler, Józef Goebbels, Włodzimierz Lenin, Józef Stalin, Lew Trocki Mała Ententa, układ w Rapallo, układ w Locarno, remilitaryzacja Nadrenii, Pakt Antykominternowski, Anschluss, aneksja, układ w Monachium, pakt Ribbentrop- Mołotow tworzywa syntetyczne, radar, kultura masowa, szalone lata dwudzieste, massmedia, jazz, ekspresjonizm, impresjonizm, kubizm, sztuka dekoracyjna nurty polityczne, Sejm Ustawodawczy, mniejszości narodowe, wybory pięcioprzymiotnikowe, konstytucja marcowa, legitymizacja władzy, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Maciej Rataj linia demarkacyjna, federacja, inkorporacja, linia Curzona, Rada Obrony Państwa, bitwa warszawska, pokój ryski, plebiscyty, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, Zaolzie, Lucjan Żeligowski, Józef Haller, Semen Petlura unifikacja, hiperinflacja, deficyt budżetowy, marka polska, złoty polski, parcelacja, wojna celna, Władysław Grabski, Eugeniusz Kwiatkowski, reforma walutowa mniejszości narodowe, samorządy terytorialne, Zgromadzenie Narodowe, korytarz, państwo sezonowe, Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski, Władysław Sikorski zamach stanu, sanacja, rządy autorytarne, nowela sierpniowa, BBWR, Centrolew, ONR, proces brzeski, COP, Ignacy Mościcki, Walery Sławek, Edward Rydz- Śmigły analfabetyzm, obowiązek szkolny, szkoły dwujęzyczne, Wolna Wszechnica Polska, Władysław Reymont układ o nieagresji, polityka równowagi, rewizjonizm, Westerplatte, mobilizacja, Józef Beck, pakt Ribbentrop- Mołotow Wojna błyskawiczna, internowanie, konstytucja kwietniowa, kampania wrześniowa, Edward Rydz- Śmigły, Tadeusz Kutrzeba, Stefan Starzyński, Franciszek Kleeberg, Władysław Raczkiewicz dziwna wojna, linia Maginota, Pakt Trzech, bitwa o Anglię, Wielka Koalicja, bitwa o Atlantyk, Karta Atlantycka, Holocaust, getta, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Filip Petain, Pearl Harbor konferencja w Teheranie, konferencja w Jałcie, kamikadze, bomba atomowa, Stalingrad, El- Alamein, Midway cywilny ruch oporu, wojskowy ruch oporu, kolaboracja, ludobójstwo, Jan Karski, Vidkun Quisling, Charles de Gaulle GG, ziemie wcielone, Deutsche Volksliste, egzekucje, odpowiedzialność zbiorowa, deportacje, obozy koncentracyjne, obozy zagłady, łagry, PPP, ZWZ, AK, Delegatura Rządu na Kraj, RJN, TON, Szare Szeregi, Kazimierz Sosnkowski, Stefan Rowecki, Kazimierz Pużak godzina policyjna, szmuglerzy, czarny rynek, prasa podziemna, prasa gadzinowa, walka cywilna, wydział N, Żegota, ŻOB, Stefan Korboński, Aleksander Kamiński, Mordechaj Anielewicz, Marek Edelman sprawa Katynia, akcja scaleniowa, PPR, ZPP, KRN, Iwan Majski, Władysław Anders, Władysław Sikorski, Stanisław Mikołajczyk, Tadeusz Komorowski, Marceli Nowotko, Zygmunt Berling, Władysław Gomułka, Bolesław Bierut linia Curzona, plan Burza, powstanie warszawskie, proces szesnastu, UPA, PKWN, TRJN, MO, Stanisław Mikołajczyk, Tomasz Arciszewski, Leopold Okulicki strefy okupacyjne Niemiec, migracje, Sojusznicza Rada Kontroli, zimna wojna, ONZ, Rada Bezpieczeństwa, Harry Truman, Winston Churchill, Clement Atlee, Józef Stalin, żelazna kurtyna Brytyjska Wspólnota Narodów, Unia Francuska, Indyjski Kongres Narodowy, Liga Muzułmańska, dekolonizacja, brudna wojna, Mahatma Gandhi, Ho Szi Min, Mao Tse Tung, Ben Gurion, Gama Naser demokracja ludowa, taktyka salami, terror, kolektywizacja wsi, autarkia, walka klasowa, Kominform, RWPG, Józef Bros Tito, Edward Benesz, Trybunał

6 PRL Europa na zachód od żelaznej kurtyny 76. Świat między zimną wojną a pokojowym współistnieniem 77. Świat między pokojowym współistnieniem a zimną wojną norymberski, doktryna Hallsteina, integracja, doktryna powstrzymywania, Rada Europy, EWWiS, Georges Marshall, Konrad Adenauer, Robert Schumann, NRD, RFN kult jednostki, odwilż, destalinizacja, kryzys kubański, segregacja rasowa, rewolucja kulturalna, Nikita Chruszczow, Leonid Breżniew, Fidel Castro, John Kennedy, Martin Luter King, Kim Ir Sen Vietkong, Czerwoni Khmerzy, wojna sześciodniowa, OWP, kryzys paliwowy, równowaga strachu, odprężenie, mudżahedini, gwiezdne wojny, pieriestrojka, głasnost, Jasir Arafat, Jimmy Carter, Richard Nixon, Ronald Reagan, ajatollah Chomeini, Michaił Gorbaczow 78. Trzeci świat dekolonizacja, separatyzm, apartheid, ludność kolorowa, Trzeci Świat, państwa niezaangażowane, Nelson Mandela, Jawaharlah Nehru, Indira Gandhi, Che Guewara 79. Podziały i współpraca w jałtańskiej Europie 80. Upadek systemu jałtańskiego w Europie 81. Kształtowanie się powojennej Polski 82. Umacnianie systemu stalinowskiego Polski 83. Łagodzenie systemu stalinowskiego w Polsce. Ograniczona stabilizacja PRL 84. Kryzysowe przesilenia w PRL Polska transformacja w ramach systemu 85. Od Solidarności do stanu wojennego Schyłek PRL-u mur berliński, praska wiosna, doktryna Breżniewa, Europa Ojczyzn, terroryzm, kontestacja, EWG, KBWE, Imre Nagy, Aleksander Dubczek, Willy Brandt, Vaclaw Havel Jesień narodów, aksamitna rewolucja, aksamitny rozwód, traktat z Maastricht, UE, WNP, NATO, czystki etniczne, Helmut Kohl, Borys Jelcyn przesiedlenia, kresy, ziemie odzyskane, autochtoni, szaber, reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, bitwa o handel, plan trzyletni, plan sześcioletni, TRJN, referendum, UPA, akcja Wisła, Wherwolf, Stanisław Mikołajczyk PZPR, ZSL, SD, ZMP, Służba Polsce, Stowarzyszenie PAX, radio Wolna Europa, indoktrynacja, terror, kułak, współzawodnictwo pracy, socrealizm, Władysław Gomułka, Bolesław Bierut, Józef Cyrankiewicz, Stefan Wyszyński, Stanisław Tatar, Kazimierz Moczarski, Jerzy Giedroyć destalinizacja, amnestia, Józef Światło, Edward Ochab, Władysław Gomułka, czerwiec 1956, październik 1956, rewizjoniści, technokraci, ZOMO, Wielka Nowenna, milenium, mała stabilizacja, Jacek Kuroń, Stefan Wyszyński marzec 1968, grudzień 1970, syjoniści, partyzanci, komandosi, dyktatura ciemniaków, protesty społeczne, Adam Michnik, Karol Modzelewski, Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, kredyty, licencje, propaganda sukcesu, nomenklatura, drugi obieg, KOR, ROPCIO, Antoni Macierewicz, Leszek Moczulski, Aleksander Hall MKS, umowa społeczna, NSZZ, marsze głodowe, beton partyjny, stan wojenny, internowanie, pacyfikacja, Rada Państwa, WRON, PRON, Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Bronisław Geremek, Stanisław Kania, Wojciech Jaruzelski, Karol Wojtyła, OPZZ, Komitet Obywatelski, okrągły stół, wybory kontraktowe, lista krajowa, pluralizm, gruba kreska, Jerzy Popiełuszko, Mieczysław Rakowski, Tadeusz Mazowiecki,

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ II. ŚREDNIOWIECZE

Spis treści CZĘŚĆ II. ŚREDNIOWIECZE Spis treści CZĘŚĆ I STAROŻYTNOŚĆ Najdawniejsze dzieje ludzkości 9 Mezopotamia, Babilonia, Asyria 11 Egipt starożytny 12 Imperium perskie 14 Despotie wschodnie 15 Izrael. Początki judaizmu 16 Od Krety i

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Załącznik nr 13 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Etap rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Etap rejonowy

Załącznik nr 8. Etap rejonowy Załącznik nr 8 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY Z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory Klasa II semestr czwarty Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory 1. Jak kształtował się współczesny naród polski? Ku współczesnemu narodowi W obronie polskości Kultura narodowa

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów. Wydanie 2. Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona Prezentowane opracowanie zostało pomyślane jako materiał pomocniczy dla kandydatów na wyższe studia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Obraz dziejów (Tomasz Jurek) Źródła Wizje historiografii... 27

Wstęp Rozdział 1. Obraz dziejów (Tomasz Jurek) Źródła Wizje historiografii... 27 Spis treści Wstęp............................................... 11 Rozdział 1. Obraz dziejów (Tomasz Jurek).......................... 15 1.1. Źródła.......................................... 15 1.2. Wizje

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej; rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA Autor: JAN SZPAK I. Przedmiot historii gospodarczej Geneza i rozwój historii gospodarczej Historia gospodarcza jako nauka Przydatność historii gospodarczej dla ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018 Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018 I. Z zakresu kształcenia warsztatowego: 1. Periodyzacja w historii, cezury epok historycznych. 2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11. I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w.

Spis treści. Wstęp 11. I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w. Spis treści Wstęp 11 I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w. 1. Przesłanki kolonializmu 13 2. Przebieg ekspansji kolonialnej 14 3. Społeczno-gospodarcze

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot historia Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1 Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu wydanie 1 LIBER Warszawa 1998 Spis treści WSTĘP 11 I. PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI USTRÓJ DESPOTII WSCHODNICH I POLIS GRECKIEJ 1. Uwagi wstępne 17

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- historia klasa I

Kryteria oceniania- historia klasa I Ocena dopuszczająca: Kryteria oceniania- historia klasa I Zna pojęcia: źródła historyczne, era, zlokalizuje na osi czasu najważniejsze wydarzenia, Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prehistorii

Bardziej szczegółowo

HISTORIA wymagania egzaminacyjne III etap edukacyjny

HISTORIA wymagania egzaminacyjne III etap edukacyjny HISTORIA wymagania egzaminacyjne III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dział programowy Średniowiecze. Polska Piastów Temat/Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin. Europa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do roku 1506 (Henryk Samsonowicz) Historyczne losy Polski i Polaków (Janusz Tazbir) Przodkowie Polaków

SPIS TREŚCI. Do roku 1506 (Henryk Samsonowicz) Historyczne losy Polski i Polaków (Janusz Tazbir) Przodkowie Polaków SPIS TREŚCI Historyczne losy Polski i Polaków (Janusz Tazbir) Przodkowie Polaków Do roku 1506 (Henryk Samsonowicz) Przedmiot badań Ziemie polskie w czasach najdawniejszych Początki Słowian 13 Podziały

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji KLASA 1 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Przygotowano na podstawie publikacji: 1) Podręcznik: Historia część 2, autorzy: Jolanta Choińska Mika, Piotr Szlanta, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB i II B 2016/17 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

1. Wymień państwa,,trójporozumienia...

1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 2. Dlaczego konflikt 1914-1918 nazwano I wojną światową? Jaki był charakter walk i rodzaje zastosowanej broni? 3. Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej. 4.Kiedy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Rozdział I. Początki administracji... 1 1. Starożytność... 1 I. Despotie wschodnie... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Administracja centralna i terytorialna... 1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM Na zajęciach z historii obowiązują wagi ocen takie jak w WZO. Klasyfikacji okresowej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych. Ocena z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo Historia i społeczeństwo Plan dydaktyczny klasy drugie Wątki tematyczne: Ojczysty Panteon i ojczyste spory Europa i świat 1 Numer lekcji Temat lekcji Epoka Liczba godzin Zagadnienia w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania historii w klasie II TH, II TE1, II TE2, II TK1, II TK2, II TG, II TRA, II TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania historii w klasie II TH, II TE1, II TE2, II TK1, II TK2, II TG, II TRA, II TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania historii w klasie II TH, II TE1, II TE2, II TK1, II TK2, II TG, II TRA, II TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna. 1 -

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe do Olimpiady Historycznej wymagania szczegółowe

Zagadnienia powtórzeniowe do Olimpiady Historycznej wymagania szczegółowe Zagadnienia powtórzeniowe do Olimpiady Historycznej wymagania szczegółowe I. Starożytność 1. Cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Uczeń: 1) charakteryzuje uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4.

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4. Postępowanie nr BZP.243.20.2014.KP Załącznik nr 2a do SIWZ SPIS MAP Zaprojektowanie i wykonanie 218 autorskich map historycznych na potrzeby przygotowywanych przez Zamawiającego e-podręczników z przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści OD AUTORA WPROWADZENIE

Spis treści OD AUTORA WPROWADZENIE Spis treści OD AUTORA WPROWADZENIE I. Przedmiot historii gospodarczej 1. Geneza i rozwój historii gospodarczej 2. Historia gospodarcza jako nauka 3. Dlaczego warto studiować historię gospodarcza? 4. Źródła

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU zachęcenie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy; wdrażanie do biegłego posługiwania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne (zakres podstawowy)

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne (zakres podstawowy) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne (zakres podstawowy) W Ą T E K T E M A T Y C Z N Y R z ą d z ą c y i r z ą d z e n i Temat DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne. W Ą T E K T E M A T Y C Z N Y R z ą d z ą c y i r z ą d z e n i

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne. W Ą T E K T E M A T Y C Z N Y R z ą d z ą c y i r z ą d z e n i HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne W Ą T E K T E M A T Y C Z N Y R z ą d z ą c y i r z ą d z e n i Temat DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

OD OPTYMIZMU DO KATASTROFY Druga rewolucja przemysłowa

OD OPTYMIZMU DO KATASTROFY Druga rewolucja przemysłowa Od autorów 11 Część pierwsza OD OPTYMZMU DO KATASTROFY Druga rewolucja przemysłowa 1. Postęp naukowy i techniczny 14 2. Przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego gospodarka, komunikacja, przepływ informacji

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 Temat konkursu: Szczęk oręża przez wieki. Motto: Wojna jest tylko kontynuacją polityki innymi środkami.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA. Autor: TADEUSZ MACIEJEWSKI. Część I. Starożytność

HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA. Autor: TADEUSZ MACIEJEWSKI. Część I. Starożytność HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA Autor: TADEUSZ MACIEJEWSKI Część I. Starożytność Rozdział I. Monarchie despotyczne i wielkie imperia Wschodu 1. Rys historyczny 2. Ustrój społeczny despotii 3. Ustrój

Bardziej szczegółowo

HISTORIA Wymagania edukacyjne

HISTORIA Wymagania edukacyjne HISTORIA Wymagania edukacyjne Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE Z HISTORII DLA ODDZIAŁU GIMNAZJALNEGO (KLASA II)

EDUKACYJNE Z HISTORII DLA ODDZIAŁU GIMNAZJALNEGO (KLASA II) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla oddziałów gimnazjalnych ( Klasy II III) Podstawa programowa www.men.gov.pl WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA ODDZIAŁU GIMNAZJALNEGO (KLASA II) WYMAGANIA OGÓLNE: 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI - HISTORIA POWSZECHNA STAROŻYTNOŚĆ ŚREDNIOWIECZE WSTĘP 9

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI - HISTORIA POWSZECHNA STAROŻYTNOŚĆ ŚREDNIOWIECZE WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 HISTORIA POWSZECHNA STAROŻYTNOŚĆ 1. PREHISTORIA CZŁOWIEKA 11 2. DZIEJE STAROŻYTNEGO EGIPTU 13 3. DZIEJE MEZOPOTAMII (BABILONIA I ASYRIA) 15 4. PERSJA W STAROŻYTNOŚCI 17 5. STAROŻYTNA

Bardziej szczegółowo

OD STAROŻYTNOŚCI DO R.

OD STAROŻYTNOŚCI DO R. Spis treści WSTĘP 13 Rozdział 1 Dzieje CYPRU OD STAROŻYTNOŚCI DO 1878 R. 1.1. Historia Cypru do podboju tureckiego w 1571 r. 21 1.2. Cypr pod rządami Turków w latach 1571-1878 27 1.3. Sytuacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony)

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) 2016-09-01 HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) SZKOŁY BENEDYKTA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje

Bardziej szczegółowo

1. Propagowanie i rozwój zainteresowania historią, z uwzględnieniem historii lokalnej.

1. Propagowanie i rozwój zainteresowania historią, z uwzględnieniem historii lokalnej. Przedmiotowy Regulamin Konkursowy XV Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA rzedmiot: historia Typ szkoły: technikum Autorzy: mgr Mariola Ustrzycka mgr Andrzej Frydrych 1 Wiadomości i umiejętności uczniów na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym

Bardziej szczegółowo