125 godzin w cyklu nauczania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "125 godzin w cyklu nauczania"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU Z HISTORII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO zakres rozszerzony 125 godzin w cyklu nauczania dział temat treści kształcenia WPROWA DZENIE STARO ŻYTNY WSCHÓD STARO ŻYTNA GRECJA STARO ŻYTNY RZYM WCZESNE ŚREDNIO WIECZE 1. Przeszłość i jej poznanie dzieje i historia jako opis dziejów; epoki w dziejach; źródła historyczne; źródła informacji 2. Pierwsze cywilizacje i ich twórcy 3. Cywilizacje Mezopotamii i Egiptu 4. Cywilizacje Indii, Chin, Fenicji i państwa żydowskiego 5.Kształtowanie świata greckiego 6.Sparta i Ateny społeczności zbieracko - łowieckie; rewolucja neolityczna; mapa najstarszych cywilizacji; zróżnicowania językowe; ziemie polskie cywilizacja Sumerów; nowe ludy w Mezopotamii; powstanie państwa egipskiego; monarchia despotyczna; osiągnięcia kulturalne i techniczne; wierzenia religijne formy organizacji społeczeństwa Indii; powstanie państwa chińskiego; osiągnięcia kulturalne i techniczne; wierzenia i postawy religijne- braminizm, buddyzm; konfucjonizm Fenicja i jej mieszkańcy; kolonizacja fenicka; powstanie państwa żydowskiego; judaizm jako monoteizm; niewola babilońska; Persowie- organizacja państwa; Bliski Wschód pod panowaniem perskim polis jako organizacja społeczeństwa; kolonizacja grecka; wojny z Persami; wierzenia religijne; igrzyska olimpijskie zróżnicowanie ustrojowe miast- państw; społeczeństwo i ustrój Sparty; demokracja ateńska i jej funkcjonowanie; społeczeństwo i gospodarka Aten, rola niewolników; wojna peloponeska i jej następstwa 7. Kultura helleńska literatura; filozofia; teatr; architektura; rzeźba; człowiek miarą wszystkiego 8. Świat hellenistyczny podboje Aleksandra; próba stworzenia uniwersalnego państwa; synkretyzm kulturowy; państwa hellenistyczne; kultura hellenistyczna- osiągnięcia i ośrodki 9. Republika rzymska i jej podboje 10. Geneza i rozwój cesarstwa rzymskiego 11. Przemiany religijne. Chrześcijaństwo Osiągnięcia cywilizacji rzymskiej 12. Upadek Cesarstwa Zachodniego 13. Europa i basen morza Śródziemnego po upadku Cesarstwa Zachodniego ludy Italii; zasady republiki rzymskiej; organizacja armii; wojny z Kartaginą; opanowanie państw hellenistycznych; powstanie imperium; przemiany społeczne, rola niewolników kryzys republiki; pryncypat; dominat; dalsze podboje; pax romana ; Rzym jako centrum świata śródziemnomorskiego; ziemie polskie w czasach Cesarstwa Rzymskiego kryzys tradycyjnych wierzeń; działalność Chrystusa; chrześcijaństwo a judaizm; władze rzymskie wobec chrześcijaństwa; chrześcijaństwo a kultura antyczna; chrześcijaństwo poza granicami Imperium romanizacja prowincji; wpływy kultury greckiej; zasady i funkcjonowanie prawa rzymskiego; literatura; obraz świata i wzór obywatela; udoskonalenia techniczne; życie miejskie przejawy kryzysu; najazdy barbarzyńców ; podział imperium- różnice między Wschodem a Zachodem; wędrówka ludów; upadek Cesarstwa Zachodniego Cesarstwo Wschodnie- władza i Kościół; wpływy bizantyjskie w Europie Południowo- Wschodniej i jej chrystianizacja; przemiany polityczne na obszarze dawnego Cesarstwa Zachodniego; zanik miast; początki klasztorów benedyktyńskich; gospodarka i społeczeństwo wiejskie; języki i ludy Europy 14. Arabowie i świat islamu półwysep Arabski- warunki naturalne, ludność; działalność Mahometa; powstanie islamu; podstawy i zasady nowej religii; podboje Arabów; podział imperium arabskiego; gospodarcze pośrednictwo Arabów w handlu między Wschodem a Zachodem; rola Arabów w dziejach kultury 15. Cesarstwo i papiestwo we wczesnym średniowieczu 16. Wizerunek Europy w IX dziedzictwo Merowingów; rozwój terytorialny i organizacja państwa Karola Wielkiego; stosunki z Kościołem i rozrost organizacji kościelnej; znaczenie koronacji Karola Wielkiego; sakralny i patrymonialny charakter państwa; rozwój Państwa Kościelnego, wzrost wpływów papiestwa; podobieństwa i różnice między Kościołem Wschodnim i Zachodnim; podział chrześcijaństwa w 1054 roku traktat w Verdun i dziedzictwo monarchii karolińskiej; państwo Ottonów i jego ekspansja; odnowienie Cesarstwa w 962 roku; monarchia Kapetyngów; najazdy Wikingów i ich rola; powstawanie nowych państw w Europie Środkowo- Wschodniej; Młodsza Europa

2 PEŁNE ŚREDNIO WIECZE PÓŹNE ŚREDNIO WIECZE 17. Powstanie państwa polskiego 18. Państwo, społeczeństwo, kultura za pierwszych Piastów 19. Społeczeństwo i gospodarka feudalne 20. Przemiany gospodarcze i społeczne w wiekach XI- XIII 21. Walka o hegemonię w świecie chrześcijańskim 22. Monarchia piastowska między jednością a rozbiciem 23. Ziemie polskie w okresie rozbicia dzielnicowego. Sytuacja polityczna Gospodarka i społeczeństwo 24. Rozkwit kultury średniowiecza 25. Przemiany w gospodarce, społeczeństwie i świadomości europejskiej w XIV i XV 26. Polityczny wizerunek Europy w późnym średniowieczu 27. Polska na drodze do państwa stanowego 28. Unie Polski za Andegawenów i Jagiellonów 29. Monarchia polska w drugiej połowie XV plemiona słowiańskie i związki plemienne; Wiślanie i Polanie; państwo Mieszka I i znaczenie chrztu; stosunki z cesarstwem i papiestwem; państwo Bolesława Chrobrego i jego sąsiedzi; misja św. Wojciecha; zjazd w Gnieźnie; koronacja Bolesława Chrobrego; kryzys państwa za Mieszka II i odbudowa za Kazimierza Odnowiciela władca, dwór, rola drużyny; organizacja grodowa; znaczenie wiecu; zajęcia ludności, powinności wobec władcy i Kościoła; utrwalenie organizacji kościelnej; początki kultury uczonej; piśmiennictwo łacińskie podział na modlących się, walczących i pracujących; utrwalenie systemu lennego na Zachodzie; powinności chłopskie; gospodarka samowystarczalna i wymiana; rozdrobnienie feudalne; pokój boży wzrost powierzchni upraw, zmiany w technice rolnej, przyrost liczby ludności; początki miast i ich rozwój, samorządy; rozwój gospodarki pieniężnej; szlaki handlowe, rozwój handlu dalekosiężnego; udział Żydów w życiu gospodarczym kryzys Kościoła w X i jego reforma; Grzegorz VII i spór o inwestyturę; rozwój życia zakonnego, powstanie zakonów żebraczych; rozszerzenie systemu organizacji parafialnej; pielgrzymki i wyprawy misyjne; krucjaty poza Europą i w Europie; herezje; początki monarchii stanowych w Anglii i we Francji uzależnienie lenne od cesarstwa za Kazimierza Odnowiciela; niezależna polityka zagraniczna i wewnętrzna Bolesława Śmiałego; konflikt z biskupem Stanisławem; ponowne uzależnienie od cesarstwa za Władysława Hermana; walka Bolesława Krzywoustego o jedność i niezależność państwa; uzależnienie lenne Pomorza Zachodniego; testament Bolesława Krzywoustego jako wyraz patrymonialnego pojmowania władzy; sąsiedzi Polski obalenie senioratu; księstwa dzielnicowe; walki wewnętrzne; wzrost zagrożeń zewnętrznych; straty terytorialne postęp uprawy ziemi i zasiedlanie nowych obszarów; immunitety; prawo książęce; rozwój prawa osadniczego; lokacja wsi i miast, samorządy; powstanie i umacnianie więzi gospodarczych między dzielnicami uniwersalizm kultury średniowiecznej; organizacja szkolnictwa i rozwój uniwersytetów; myśl naukowa, systemy filozoficzne; literatura świecka; sztuka romańska i gotycka; budowa i organizacja miast; systemy obronne miast i zamków; kultura rycerska, mieszczańska, ludowa; rozwój kultury piśmienniczej w Polsce kryzys gospodarczy, demograficzny i społeczny na Zachodzie, czarna śmierć; zmiany organizacji produkcji; rozwój gospodarki pieniężnej; nowe szlaki i ośrodki handlowe; schizma i idea soborowa; wystąpienie Jana Husa wojna stuletnia i jej następstwa; przemiany w cesarstwie; nowe formy organizacji państwowych; sytuacja w basenie morza Bałtyckiego; upadek Konstantynopola; powstanie nowych imperiów: rozwój państwa osmańskiego, jednoczenie ziem ruskich, idea Moskwy jako trzeciego Rzymu czynniki jednoczenia państwa, rola ośrodków dzielnicowych; Władysław Łokietek, jego działania na rzecz zjednoczenia państwa; utrata Pomorza Gdańskiego; znaczenie koronacji Władysława Łokietka; stosunki Kazimierza Wielkiego z sąsiadami, zmiany terytorialne; inwestycje Kazimierza Wielkiego; zmiany w administracji państwowej, kodyfikacja prawa; rozwój handlu i zmiana szlaków handlowych; kształtowanie się stanów; utworzenie uniwersytetu; różne narody, wyznania i religie w państwie Kazimierza Wielkiego rządy Andegawenów, znaczenie przywileju w Koszycach; geneza i charakter unii w Krewie; chrystianizacja Litwy; wielka wojna z Zakonem i pokój toruński; unia w Horodle; sobór w Konstancji i sprawa sporu polsko- krzyżackiego; rola przywilejów szlacheckich w przemianach państwa Jagiełły; druga unia polskowęgierska Związek Pruski i inkorporacja Prus; główne wydarzenia wojny trzynastoletniej; drugi pokój toruński i odzyskanie Pomorza Gdańskiego; rozwój przywilejów; wzrost znaczenia szlachty; utrwalenie struktury stanowej

3 POCZĄTEK CZASÓW NOWOŻY TNYCH 30. Kultura późnego średniowiecza w Europie i w Polsce Świat w końcu XV 31. Droga do europejskich potęg kolonialnych Początek dominacji Europy w nowożytnym świecie rozwój szkolnictwa i uniwersytetów; piśmiennictwo i awans języków narodowych; wynalazek druku; kształtowanie się nowego obrazu człowieka i świata; życie codzienne na wsi, w mieście i na zamku; rola dworu podróże w średniowieczu: zasięg geograficzny, ludzie, możliwości, opisy; postęp wiedzy geograficznej; rozwój techniki nawigacyjnej; życie polityczne, gospodarcze i religijne społeczeństw pozaeuropejskich odkrywcze wyprawy dalekomorskie; kolonizacja nowo odkrytych ziem; podział świata między Hiszpanię i Portugalię; powstanie nowych potęg w Europie gospodarcze i społeczne skutki odkryć: rozwój miast, międzynarodowy obrót pieniężny; weksle, giełdy, pieniądz papierowy; skutki kolonizacji dla ludów pozaeuropejskich; powstanie niewolnictwa w Ameryce WIEK XVII 32. Humanizm i odrodzenie w Europie i w Polsce 33. Reformacja- rozłam chrześcijaństwa zachodniego humanizm- nowe spojrzenie na człowieka; nawrót do antyku- nowa forma kultury; wybitni twórcy i ich dzieła; upowszechnienie renesansu w Europie; renesans w Polsce geneza Reformacji i jej zasięg terytorialny; główne wyznania protestanckie w Europie; wojny religijne w Niemczech i we Francji; reformacja w Polsce; stosunek władzy państwowej i społeczeństw do reformacji: tolerancja, nietolerancja; reforma Kościoła- kontrreformacja 34. Europa w XVI wzrost znaczenia Anglii; początki absolutyzmu we Francji; kraje niemieckie; konflikt Habsburgów z Francją; Księstwo Moskiewskie w czasach Iwana IV Groźnego 35. Gospodarka i społeczeństwo Polski w XVI 36. Rzeczpospolita szlachecka w XVI Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów 37. Państwa Europy w XVII 38. Szlachecka Rzeczpospolita Obojga Narodów 39.Wojny Rzeczypospolitej w XVII Kryzys Rzeczypospolitej w XVII dwa kierunki rozwoju gospodarczego Europy- defeudalizacja na Zachodzie i refeudalizacja na wschodzie; powstanie folwarku pańszczyźnianegopogorszenie się sytuacji chłopów i mieszczan, wzrost gospodarczego znaczenia szlachty Konstytucja Nihil Novi ; powstanie dwuizbowego sejmu walnego, sejmiki ziemskie i generalne, zasada jednomyślności; unia lubelska, powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów sekularyzacja ziem zakonów Najświętszej Marii Panny i Kawalerów Mieczowych; stosunki z Habsburgami- problem Czech i Węgier; wieczysty pokój z Turcją; udział Rzeczypospolitej w walce o panowanie na Bałtyku kryzys społeczny i gospodarczy w Hiszpanii i jego skutki; następstwa wojny trzydziestoletniej; rewolucja i ukształtowanie się monarchii parlamentarnej w Anglii; Francja monarchią absolutystyczną; Rosja pod rządami nowej dynastii, rozwój terytorialny polityczne, społeczne i gospodarcze następstwa unii lubelskiej- państwo wielokulturowe; unia brzeska; pierwsza wolna elekcja; artykuły henrykowskie i pacta conventa; polityka wewnętrzna i zagraniczna Stefana Batorego Wazowie na tronie Rzeczypospolitej- konflikt ze Szwecją; konflikty z Rosją i Turcją; utrata lenna pruskiego; powstania kozackie społeczne i gospodarcze skutki wojen; przemiany polityczne- osłabienie władzy królewskiej, wzrost roli magnaterii; przemiany w świadomości społecznej WIEK XVIII- EPOKA OŚWIECE NIA 40. Kultura baroku podłoże nowej kultury; filozofia, nauki przyrodnicze; architektura, sztuka, teatr, muzyka; barok w Rzeczypospolitej- sarmatyzm, edukacja szlachty, literatura, architektura, sztuka 41. Przemiany polityczne w Europie środkowej i wschodniej w XVII 42. Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVIII 43. Oświecenie- nowa ideologia polityczna i społeczna wzrost znaczenia Rosji za czasów Piotra I, wojna północna; Królestwo Pruskie Fryderyka Wielkiego; wzrost władzy Habsburgów- początki absolutyzmu habsburskiego królowie sascy na tronie Rzeczypospolitej; ingerencja państw europejskich w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej; próby reform wewnętrznych- Stanisław Konarski, Stanisław Leszczyński; obozy polityczne, plany Czartoryskich filozoficzne podstawy oświecenia; rozwój wiedzy o świecie, odkrycie Australii; nowe spojrzenie na człowieka i społeczeństwo; absolutyzm oświecony; krytyka monarchii absolutnej, trójpodział władzy; realizacja idei oświecenia- rewolucja w Ameryce Północnej, konstytucyjne zasady funkcjonowania państwa 44. Rewolucja Francuska gospodarcza i społeczna sytuacja we Francji przed rewolucją; kryzys absolutyzmu; przeobrażenia ustrojowe, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, konstytucja 1791 roku; Francja republiką, wojna domowa, wojny z koalicjami; walka o władzę w republice; powstanie społeczeństwa

4 PIERWSZA POŁOWA XIX WIEKU- CZASY NAPOLEOŃ SKIE I ŁAD WIEDEŃSKI 45. Próby ratowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów Załamanie dążeń reformatorskich- upadek Rzeczypospolitej 46. Europa w czasach napoleońskich Sprawa polska w czasach napoleońskich 47. Nowy Ład w Europie i świecie 48. Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim Dążenia niepodległościowe w Królestwie Polskim i na emigracji obywatelskiego Stanisław August Poniatowski na tronie Rzeczypospolitej; przemiany gospodarcze; idee oświecenia w Rzeczypospolitej; konfederacja barska; sejm rozbiorowy i jego reformy; oświata i kultura doby stanisławowskiej Sejm czteroletni- inicjatywy oświeceniowe; Konstytucja 3 Maja 1791 roku; walka o Konstytucję- II rozbiór Rzeczypospolitej; Insurekcja 1794 roku, III rozbiór Rzeczypospolitej, upadek państwa kariera Napoleona Bonaparte- od generała do cesarza; Francja- od republiki do cesarstwa; kodeks cywilny i inne reformy- kontynuacja wątków rewolucji; dążenia napoleońskiej Francji do hegemonii w Europie; upadek cesarstwa wiązanie walki o odzyskanie niepodległości z rewolucyjną Francją- Legiony Polskie we Włoszech; Księstwo Warszawskie; trwałe osiągnięcia Księstwa Warszawskiego- zmiany społeczne i świadomościowe Kongres Wiedeński- zasady tworzenia nowego ładu w Europie; Święte Przymierze na straży postanowień Kongresu Wiedeńskiego; ruchy narodowe i niepodległościowe w Europie po Kongresie; romantyzm, liberalizm, konserwatyzm; Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich postanowienia terytorialne- podział ziem Księstwa Warszawskiego; konstytucyjne Królestwo Polskie- namiastka państwowości; przemiany gospodarcze i społeczne; oświata i kultura zmiana polityki cara- organizacje niepodległościowe; Powstanie Listopadowe i wojna polsko- rosyjska; represje carskie; Wielka Emigracja- jej wpływ na kraj WIEK XIX- ROZWÓJ KAPITALI ZMU PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA DWUDZIE STOLECIE MIĘDZY 49. Kształtowanie się społeczeństwa przemysłowego 50. Ziemie polskie po Powstaniu Listopadowym Ziemie polskie- modernizacja gospodarki i społeczeństwa w drugiej połowie XIX 51. Dążenia unifikacyjne zaborców na ziemiach polskich Rozwój świadomości narodowej pod zaborami 52. Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX Życie polityczne w drugiej połowie XIX 53. Mapa polityczna Europy w drugiej połowie XIX i na przełomie XIX i XX 54. Przemiany w sytuacji politycznej na świecie 55. Wybuch i przebieg I wojny światowej Zakończenie wojny 56. Sprawa polska w czasie I wojny światowej 57. Porządek wersalski i waszyngtoński na świecie upowszechnienie osiągnięć rewolucji przemysłowej końca XVIII ; powstawanie ośrodków przemysłowych; kształtowanie się nowych grup społecznych; warunki życia robotników, wzrost napięć społecznych; ruch socjalistyczny plany niepodległościowe i dążenie do reform; powstanie 1846 roku; skutki przegranej przez Rosję wojny krymskiej; reformy Wielopolskiego; Powstanie Styczniowe i jego skutki uwłaszczenie chłopów, sytuacja w rolnictwie; różnice w poziomie uprzemysłowienia ziem polskich; urbanizacja, polska przedsiębiorczość; warunki życia chłopów, klasy robotniczej, inteligencji, burżuazji rusyfikacyjna i germanizacyjna polityka państw zaborczych; różnorodne formy obrony przed wynarodowieniem; autonomia Galicji nowoczesne ruchy polityczne: konserwatyści, socjaliści, ruch narodowy, ruch ludowy, syjoniści; znaczenie rola Kościoła dla postaw patriotycznych; rola nauki i kultury w podtrzymywaniu tożsamości narodowej etapy gospodarki kapitalistycznej; osiągnięcia naukowe i rewolucja techniczna; urbanizacja, wzrost liczby ludności; przemiany w kulturze europejskiej, edukacja, prasa; początki kultury masowej; upowszechnienie się parlamentaryzmu; demokratyzacja życia publicznego; związki zawodowe i partie polityczne; syjonizm; walka kobiet o równouprawnienie skutki wojny krymskiej; zjednoczenie Włoch; zjednoczenie Niemiec; osłabienie Turcji, nowe państwa na Półwyspie Bałkańskim; wojna secesyjna- wzrost znaczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; stany południowe i północne- bilans wojny secesyjnej; reformy modernizacyjne w Japonii; Chiny imperia kolonialne- sprzeczności między mocarstwami; narastanie napięć międzynarodowych; powstanie i rywalizacja bloków polityczno- militarnych zamach w Sarajewie; przebieg działań wojennych w latach ; charakter wojny; rewolucje w Rosji; pokój brzeski; upadek cesarstw niemieckiego i austro- węgierskiego; rozejm w Compiegne; społeczne skutki wojny polskie orientacje polityczne przed wybuchem wojny; czyn zbrojny Polaków; stosunek państw zaborczych i Ententy do sprawy polskiej; działalność Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego; kształtowanie się pierwszych ośrodków władzy lokalnej i centralnej; postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej traktat wersalski, traktat waszyngtoński, Republika Weimarska, Liga Narodów, syjonizm, demokracja, David Lloyd George, Woodrow Wilson, faszyzm, Benito Mussolini

5 WOJENNE W EUROPIE II RZECZ POSPOLITA II WOJNA ŚWIATOWA POWOJENN A EUROPA I ŚWIAT 58. Gospodarka światowa po I wojnie 59. Powstanie i rozwój systemów totalitarnych w Europie 60. Wzrost zagrożeń wojennych na świecie 61. Kultura w okresie międzywojennym 62. Walka o kształt ustroju w Polsce Walka o granice Polski niepodległej 64. Sytuacja gospodarcza odradzającej się Polski 65. Rzeczpospolita w dobie rządów parlamentarnych Rzeczpospolita w dobie rządów autorytarnych 66. Oświata i kultura w II Rzeczpospolitej Sytuacja geopolityczna Polski w latach trzydziestych 67. Wybuch II wojny światowej 68. II wojna światowanarastanie i po przełomie 69. Narody i państwa Europy wobec agresji i ludobójstwa 70. Sytuacja Polski w pierwszym okresie wojny 71. Wojenne losy obywateli II Rzeczpospolitej 72. Komplikacje sprawy polskiej Czas przełomupolski epilog 73. Ukształtowanie się dwubiegunowego świata 74. Powojenne przemiany w Azji 75. Europa na wschód od żelaznej kurtyny koniunktura, recesja, hiperinflacja, nadprodukcja, nożyce cen, monopolizacja, interwencjonalizm, Nowy Ład, etatyzm, Franklin Roosevelt, John Keynes totalitaryzm, cios w plecy, NSDAP, Mein Kampf, nazizm, rasizm, rasa aryjska, antysemityzm, III Rzesza, ustawy norymberskie, Gestapo, komunizm wojenny, Czeka, NEP, ZSRR, kolektywizacja rolnictwa, gospodarka nakazoworozdzielcza, łagry, Adolf Hitler, Józef Goebbels, Włodzimierz Lenin, Józef Stalin, Lew Trocki Mała Ententa, układ w Rapallo, układ w Locarno, remilitaryzacja Nadrenii, Pakt Antykominternowski, Anschluss, aneksja, układ w Monachium, pakt Ribbentrop- Mołotow tworzywa syntetyczne, radar, kultura masowa, szalone lata dwudzieste, massmedia, jazz, ekspresjonizm, impresjonizm, kubizm, sztuka dekoracyjna nurty polityczne, Sejm Ustawodawczy, mniejszości narodowe, wybory pięcioprzymiotnikowe, konstytucja marcowa, legitymizacja władzy, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Maciej Rataj linia demarkacyjna, federacja, inkorporacja, linia Curzona, Rada Obrony Państwa, bitwa warszawska, pokój ryski, plebiscyty, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, Zaolzie, Lucjan Żeligowski, Józef Haller, Semen Petlura unifikacja, hiperinflacja, deficyt budżetowy, marka polska, złoty polski, parcelacja, wojna celna, Władysław Grabski, Eugeniusz Kwiatkowski, reforma walutowa mniejszości narodowe, samorządy terytorialne, Zgromadzenie Narodowe, korytarz, państwo sezonowe, Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski, Władysław Sikorski zamach stanu, sanacja, rządy autorytarne, nowela sierpniowa, BBWR, Centrolew, ONR, proces brzeski, COP, Ignacy Mościcki, Walery Sławek, Edward Rydz- Śmigły analfabetyzm, obowiązek szkolny, szkoły dwujęzyczne, Wolna Wszechnica Polska, Władysław Reymont układ o nieagresji, polityka równowagi, rewizjonizm, Westerplatte, mobilizacja, Józef Beck, pakt Ribbentrop- Mołotow Wojna błyskawiczna, internowanie, konstytucja kwietniowa, kampania wrześniowa, Edward Rydz- Śmigły, Tadeusz Kutrzeba, Stefan Starzyński, Franciszek Kleeberg, Władysław Raczkiewicz dziwna wojna, linia Maginota, Pakt Trzech, bitwa o Anglię, Wielka Koalicja, bitwa o Atlantyk, Karta Atlantycka, Holocaust, getta, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Filip Petain, Pearl Harbor konferencja w Teheranie, konferencja w Jałcie, kamikadze, bomba atomowa, Stalingrad, El- Alamein, Midway cywilny ruch oporu, wojskowy ruch oporu, kolaboracja, ludobójstwo, Jan Karski, Vidkun Quisling, Charles de Gaulle GG, ziemie wcielone, Deutsche Volksliste, egzekucje, odpowiedzialność zbiorowa, deportacje, obozy koncentracyjne, obozy zagłady, łagry, PPP, ZWZ, AK, Delegatura Rządu na Kraj, RJN, TON, Szare Szeregi, Kazimierz Sosnkowski, Stefan Rowecki, Kazimierz Pużak godzina policyjna, szmuglerzy, czarny rynek, prasa podziemna, prasa gadzinowa, walka cywilna, wydział N, Żegota, ŻOB, Stefan Korboński, Aleksander Kamiński, Mordechaj Anielewicz, Marek Edelman sprawa Katynia, akcja scaleniowa, PPR, ZPP, KRN, Iwan Majski, Władysław Anders, Władysław Sikorski, Stanisław Mikołajczyk, Tadeusz Komorowski, Marceli Nowotko, Zygmunt Berling, Władysław Gomułka, Bolesław Bierut linia Curzona, plan Burza, powstanie warszawskie, proces szesnastu, UPA, PKWN, TRJN, MO, Stanisław Mikołajczyk, Tomasz Arciszewski, Leopold Okulicki strefy okupacyjne Niemiec, migracje, Sojusznicza Rada Kontroli, zimna wojna, ONZ, Rada Bezpieczeństwa, Harry Truman, Winston Churchill, Clement Atlee, Józef Stalin, żelazna kurtyna Brytyjska Wspólnota Narodów, Unia Francuska, Indyjski Kongres Narodowy, Liga Muzułmańska, dekolonizacja, brudna wojna, Mahatma Gandhi, Ho Szi Min, Mao Tse Tung, Ben Gurion, Gama Naser demokracja ludowa, taktyka salami, terror, kolektywizacja wsi, autarkia, walka klasowa, Kominform, RWPG, Józef Bros Tito, Edward Benesz, Trybunał

6 PRL Europa na zachód od żelaznej kurtyny 76. Świat między zimną wojną a pokojowym współistnieniem 77. Świat między pokojowym współistnieniem a zimną wojną norymberski, doktryna Hallsteina, integracja, doktryna powstrzymywania, Rada Europy, EWWiS, Georges Marshall, Konrad Adenauer, Robert Schumann, NRD, RFN kult jednostki, odwilż, destalinizacja, kryzys kubański, segregacja rasowa, rewolucja kulturalna, Nikita Chruszczow, Leonid Breżniew, Fidel Castro, John Kennedy, Martin Luter King, Kim Ir Sen Vietkong, Czerwoni Khmerzy, wojna sześciodniowa, OWP, kryzys paliwowy, równowaga strachu, odprężenie, mudżahedini, gwiezdne wojny, pieriestrojka, głasnost, Jasir Arafat, Jimmy Carter, Richard Nixon, Ronald Reagan, ajatollah Chomeini, Michaił Gorbaczow 78. Trzeci świat dekolonizacja, separatyzm, apartheid, ludność kolorowa, Trzeci Świat, państwa niezaangażowane, Nelson Mandela, Jawaharlah Nehru, Indira Gandhi, Che Guewara 79. Podziały i współpraca w jałtańskiej Europie 80. Upadek systemu jałtańskiego w Europie 81. Kształtowanie się powojennej Polski 82. Umacnianie systemu stalinowskiego Polski 83. Łagodzenie systemu stalinowskiego w Polsce. Ograniczona stabilizacja PRL 84. Kryzysowe przesilenia w PRL Polska transformacja w ramach systemu 85. Od Solidarności do stanu wojennego Schyłek PRL-u mur berliński, praska wiosna, doktryna Breżniewa, Europa Ojczyzn, terroryzm, kontestacja, EWG, KBWE, Imre Nagy, Aleksander Dubczek, Willy Brandt, Vaclaw Havel Jesień narodów, aksamitna rewolucja, aksamitny rozwód, traktat z Maastricht, UE, WNP, NATO, czystki etniczne, Helmut Kohl, Borys Jelcyn przesiedlenia, kresy, ziemie odzyskane, autochtoni, szaber, reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, bitwa o handel, plan trzyletni, plan sześcioletni, TRJN, referendum, UPA, akcja Wisła, Wherwolf, Stanisław Mikołajczyk PZPR, ZSL, SD, ZMP, Służba Polsce, Stowarzyszenie PAX, radio Wolna Europa, indoktrynacja, terror, kułak, współzawodnictwo pracy, socrealizm, Władysław Gomułka, Bolesław Bierut, Józef Cyrankiewicz, Stefan Wyszyński, Stanisław Tatar, Kazimierz Moczarski, Jerzy Giedroyć destalinizacja, amnestia, Józef Światło, Edward Ochab, Władysław Gomułka, czerwiec 1956, październik 1956, rewizjoniści, technokraci, ZOMO, Wielka Nowenna, milenium, mała stabilizacja, Jacek Kuroń, Stefan Wyszyński marzec 1968, grudzień 1970, syjoniści, partyzanci, komandosi, dyktatura ciemniaków, protesty społeczne, Adam Michnik, Karol Modzelewski, Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, kredyty, licencje, propaganda sukcesu, nomenklatura, drugi obieg, KOR, ROPCIO, Antoni Macierewicz, Leszek Moczulski, Aleksander Hall MKS, umowa społeczna, NSZZ, marsze głodowe, beton partyjny, stan wojenny, internowanie, pacyfikacja, Rada Państwa, WRON, PRON, Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Bronisław Geremek, Stanisław Kania, Wojciech Jaruzelski, Karol Wojtyła, OPZZ, Komitet Obywatelski, okrągły stół, wybory kontraktowe, lista krajowa, pluralizm, gruba kreska, Jerzy Popiełuszko, Mieczysław Rakowski, Tadeusz Mazowiecki,

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Załącznik nr 13 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Etap rejonowy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów. Wydanie 2. Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona Prezentowane opracowanie zostało pomyślane jako materiał pomocniczy dla kandydatów na wyższe studia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji KLASA 1 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Przygotowano na podstawie publikacji: 1) Podręcznik: Historia część 2, autorzy: Jolanta Choińska Mika, Piotr Szlanta, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania historii w klasie II TH, II TE1, II TE2, II TK1, II TK2, II TG, II TRA, II TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania historii w klasie II TH, II TE1, II TE2, II TK1, II TK2, II TG, II TRA, II TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania historii w klasie II TH, II TE1, II TE2, II TK1, II TK2, II TG, II TRA, II TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna. 1 -

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4.

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4. Postępowanie nr BZP.243.20.2014.KP Załącznik nr 2a do SIWZ SPIS MAP Zaprojektowanie i wykonanie 218 autorskich map historycznych na potrzeby przygotowywanych przez Zamawiającego e-podręczników z przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA Wymagania edukacyjne

HISTORIA Wymagania edukacyjne HISTORIA Wymagania edukacyjne Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 01 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Historia instytucji politycznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_ Studia

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii EPOKA NOWOŻYTNA 49. Humanizm i renesans Źródła kultury renesansu. Nowa koncepcja świata i człowieka. Humanizm. Studia nad antykiem. Literatura i sztuka. Wielcy

Bardziej szczegółowo

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt...

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt... Spis treêci Od autora... 9 Wprowadzenie Poj cie cywilizacji klasycznej... 11 èród a poznania cywilizacji klasycznej... 11 Ramy czasowe cywilizacji klasycznej... 14 Âwiat Êródziemnomorski... 15 I. Kr gi

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KL. I. Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prahistorii człowieka;

HISTORIA KL. I. Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prahistorii człowieka; Gimnazjum w Lyskach HISTORIA KL. I Poziom wymagań: konieczny. Ocena dopuszczająca. Zna pojęcia: "źródło historyczne", "era"; wskaże na osi czasu najważniejsze wydarzenia; Wymienia najważniejsze, przełomowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE W części pierwszej wymienione są wymagania zgodnie z układem treści podręcznika, część druga

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Na zajęciach historii uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalski korzystają z podręcznika: - Ryszard

Bardziej szczegółowo

- polityk polski, pułkownik, dyplomata; 1932-1939 minister spraw zagranicznych;

- polityk polski, pułkownik, dyplomata; 1932-1939 minister spraw zagranicznych; - polityk polski, pułkownik, dyplomata; 1932-1939 minister spraw zagranicznych; - uznawany za spadkobiercę myśli politycznej J. Piłsudskiego, główny polityk sanacji; - w maju 1939 zdecydowanie przeciwstawił

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII DLA KLASY III TECHNIKUM

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII DLA KLASY III TECHNIKUM PLAN WYNIKOWY Z HISTORII DLA KLASY III NR PROGRAMU: DKOS-4015-90/02 TECHNIKUM 1.WIADOMOŚCI Uczeń zna i rozumie: -źródła do okresu międzywojennego i do historii najnowszej -genezę, przebieg i skutki I wojny

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PODSTAWA PRAWNA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004r. 2. Wewnątrzszkolny system oceniania. 3. podstawa programowa dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Planowanie i autarkia, kolektywizacja i industrializacja SOCJALIZM NA PRZYKŁADZIE PRL

Planowanie i autarkia, kolektywizacja i industrializacja SOCJALIZM NA PRZYKŁADZIE PRL Planowanie i autarkia, kolektywizacja i industrializacja SOCJALIZM NA PRZYKŁADZIE PRL 1 Sytuacja polityczno - gospodarcza świata po II ws Zimna wojna : - NATO 1949r. - Podział Niemiec na NRF i NRD 1949r.

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego. CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918

Spis treści. Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego. CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918 Spis treści Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918 Rozdział I. Narodziny wieku (1890-1914) 1. Nie spełnione obawy końca XIX wieku 2. Rewolucja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA POWTÓRZENIOWE Z HISTORII - POWTÓRZENIE DO MATURY W TECHNIKUM

ZAGADNIENIA POWTÓRZENIOWE Z HISTORII - POWTÓRZENIE DO MATURY W TECHNIKUM ZAGADNIENIA POWTÓRZENIOWE Z HISTORII - POWTÓRZENIE DO MATURY W TECHNIKUM 1. Egipt - położenie, ludność, wierzenia, osiągnięcia naukowo-techniczne. 2. Babilonia - położenie, ludność, wierzenia, osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU GOSPODARKA POLSKU XX wieku POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE Warszawa 1998 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 i GOSPODARKA ZIEM POLSKICH 1 POD ZABORAMI 13 Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

- kształtowanie się granic II RP - wojna polsko bolszewicka - bilans I wojny

- kształtowanie się granic II RP - wojna polsko bolszewicka - bilans I wojny Między wojnami Dział Numeracja wg podstawy programowej Rozkład materiału 2 godz. lekcyjne 6 Klasa Temat Lekcji Treści Wymagania Uczeń: 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie VI? 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Klasa I Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczennica, która: zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii

I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i zapisami WSO. 2. Formy sprawdzania wiedzy: Poziom wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: wojna partyzancka, granice (naturalne i sztuczne),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasach I, II i III Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa I

Wymagania edukacyjne z historii w klasach I, II i III Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa I Wymagania edukacyjne z historii w klasach I, II i III Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach Klasa I Ocena celujący bardzo dobry dobry Wymagania szczegółowe na konkretne oceny - wykazanie

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

2.6. KONKURS Z HISTORII

2.6. KONKURS Z HISTORII 2.6. KONKURS Z HISTORII 2.6.1. Cele edukacyjne Podnoszenie poziomu znajomości historii Polski na tle wydarzeń z historii powszechnej. Kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych młodego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej Szymon Andrzejewski IV rok, gr. I TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. Włodarczyk, Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik. Klasa II, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI HISTORII W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI HISTORII W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI HISTORII W GIMNAZJUM NR 55 A. Cele kształcenia wymagania ogólne w przedmiocie I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

Przeobrażenia ekonomiczne Europy (XVI-XVIII w.) Gospodarka Rzeczpospolitej Obojga Narodów, podobieństwa i różnice.

Przeobrażenia ekonomiczne Europy (XVI-XVIII w.) Gospodarka Rzeczpospolitej Obojga Narodów, podobieństwa i różnice. Wykład III Przeobrażenia ekonomiczne Europy (XVI-XVIII w.) Gospodarka Rzeczpospolitej Obojga Narodów, podobieństwa i różnice. 1 XVI rozkwit handlu, wzrost gospodarczy XVII stagnacja XVIII rozwój, rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wiek XVIII i epoka napoleooska. A. Wymagania konieczne: ocena - dopuszczający. Uczeo: - zna wydarzenia

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania historii w liceum i technikum

Program nauczania historii w liceum i technikum Jolanta Choińska-Mika Katarzyna Zielińska Program nauczania historii w liceum i technikum KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych.

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych. Jacek Matula Nauczyciel historii w Gimnazjum w Borui Kościelnej KRYTERIA OCENIANIA KOŃCOWOROCZNE Z HISTORII KLASA II, ROK SZKOLNY 2011/2012. Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca I. Tak jak Grecy i Rzymianie

Bardziej szczegółowo

CELE OGÓLNE I. Chronologia historyczna

CELE OGÓLNE I. Chronologia historyczna PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO szkoła podstawowa, klasy IV-VI gimnazjum liceum poziom podstawowy liceum poziom rozszerzony Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej

Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej 1. Greckie, chrześcijańskie i rzymskie źródła zjednoczonej Europy. 2. Porównaj projekt Unii Paneuropejskiej Richarda Coudenhove-Kalergiego i Unii

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH pod redakcją Władysława Fłoryana CZĘŚĆ DRUGA SPIS TREŚCI LITERATURA BUŁGARSKA napisała HENRYKA CZAJKA I. Uwagi wstępne 7 1. Rys historyczny (do końca w. XIV) 7 2. Sztuka 13

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 ostatnich tematów(ze względu na ciągłość) - pisemne : kartkówki:

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

17 IX, przedpołudnie

17 IX, przedpołudnie KALENDARZ XIX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH Sympozja specjalistyczne (wigilijne) 17 IX, przedpołudnie Historia w kontekście posthumanistyki Sympozjum Godziny Miejsce Adres Metodologia historii,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE VI SZKOŁY PODSTWOWEJ Lp. I DZIŁ TEMT LEKJI U PROGU ZSÓW NOWOŻTNYH. złowiek ciekawy świata 2. Włochy krajem artystów i myślicieli 3. Jedna wiara, różne wyznania 4. Polska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Pierwszy rok studiów, semestr pierwszy Specjalność Bez

Bardziej szczegółowo