Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego"

Transkrypt

1 Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego Prowadzący zajęcia: dr inż. Edyta Ropuszyńska Surma Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, rok akademicki: 2014/15; sem. letni

2 Informacje podstawowe 1. Miejsce konsultacji: B-4, p Terminy konsultacji: Na stronie internetowej 3. Telefon: Strona internetowa: Szukaj linku do Edyta Ropuszyńska-Surma

3 Cele przedmiotu: Ekonomicznoprawne aspekty przedsiębiorczości C1 Zapoznanie studentów z cechami przedsiębiorcy i rolą przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i regionu. C2. Zapoznanie studentów z kluczowymi czynnikami mikro- i makroekonomicznymi i ich wpływem na prowadzenie działalności gospodarczej. C3Zapoznanie studentów z formami organizacyjno-prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej. C4 Zapoznanie studentów z postawami wobec ryzyka i metodami zmniejszania ryzyka. C5 Przedstawienie funkcji i struktury biznes planu. C6 Zapoznanie z kluczowymi pojęciami związanymi z systemami zarządzania jakością.

4 Przedmiotowe efekty kształcenia Przedmiot: Ekonomiczno-prawne aspekty przedsiębiorczości Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Zna cechy przedsiębiorcy. PEK_W02 Zna i rozumie wpływ czynników otoczenia ekonomicznego na przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość i podejmowane decyzje biznesowe. PEK_W03 Zna formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej. PEK_W04 Zna zasady i metody zmniejszania ryzyka przedsięwzięć gospodarczych. PEK_W05 Zna strukturę biznesplanu. PEK_W06 Zna istotę, cele systemów zarządzania jakością.

5 Przedmiotowe efekty kształcenia Przedmiot: Ekonomiczno-prawne aspekty przedsiębiorczości Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Potrafi zidentyfikować i zinterpretować szanse i zagrożenia dla działalności gospodarczej wynikające z otoczenia mikro- i makroekonomicznego. PEK_U02 Potrafi zaproponować formę organizacyjno-prawą dla danej działalności gospodarczej. PEK_U03 Potrafi napisać wybrane elementy biznes planu. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 Identyfikuje uwarunkowania prawne i ekonomiczne oraz społeczne przedsiębiorczości.

6 Wymagania dotyczące zaliczenia kursu P=0,2*F1+0,4*F2+0,4*F3 F1 udział w dyskusji; case study na bieżąco (w czasie wykładu, konsultacji) F2 Wykonanie wybranych elementów biznes planu instrukcja zostanie podana na wykładzie Wy_5 F3 Zadania domowe (krótko, jasno i na temat): Zad. 1 (PEK_U01; PEK_W04): Wymień szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia mikroi makroekonomicznego dla wybranej przez Ciebie działalności gospodarczej. Jakie podjąłbyś działania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń (ryzyk). Zad. 2 (PEK_W03; PEK_U2): Zaproponuj formę organizacyjno-prawną dla własnej działalności gospodarczej; uzasadnij swój wybór Zad. 3 (PEK_W04): Jakie podjąłbyś działania, aby zmniejszyć ryzyko prowadzonej działalności gosp.

7 Literatura: Literatura podstawowa: 1. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa Skrzypek J., Filar E., Biznes plan, Poltext, Warszawa Dereń A.M., Spółki handlowe w obrocie gospodarczym, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa Literatura uzupełniająca: 1. Podstawy ekonomii, pod red. Milewskiego R., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Samuelson F. W., Marks S., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Biznesplan w praktyce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.

8 ZAKRES WYKŁADU Nr tematu Wy1 Wy2 Wy3 TEMAT Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowo-technicznego. Czynniki otoczenia mikroekonomicznego warunkujące prowadzenia działalności inżynierskiej: rynek i jego struktura, konkurencja, konsument, popyt. Uwarunkowania makroekonomiczne prowadzenia działalności inżynierskiej: dynamika rozwoju gospodarczego, polityka fiskalna państwa, polityka monetarna państwa, uwarunkowania międzynarodowe (kursy walutowe, handel zagraniczny). Wy4 Wy5 Wy6 Wy7 Uregulowania prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Struktura biznesplanu. Indywidualne postawy wobec ryzyka, rodzaje ryzyka oraz metody zmniejszania ryzyka przy prowadzeniu działalności inżynierskiej. Istota, cele, prawidłowości i problemy zarządzania jakością

9 Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowo-technicznego

10 PLAN WYKŁADU 1. Typy gospodarek a społeczna gospodarka rynkowa 2. Pojęcie przedsiębiorczości: Dane statystyczne dot. przedsiębiorstw Przedsiębiorca jego cechy Przedsiębiorca a przedsiębiorczość ujęcie prawne Bariery rozwoju przedsiębiorczości

11 Podział gospodarek wg kryterium powiązanie z rynkami zagranicznymi Zamknięte: Polityka autarkii (samowystarczalności), Aby wypracować oszczędności (źródła inwestycji) należy ograniczyć konsumpcję, Przykłady gospodarek: Chiny i Japonia w XIX w.; państwa bloku radzieckiego w XX w.; współcześnie: Kuba, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Uwaga może również występować samowystarczalność wymuszona z zewnątrz jest t o bojkot i ogłoszenie międzynarodowego embarga w stosunku do danego państwa, jako odwet za: nieprzestrzeganie praw człowieka, wspieranie terroryzmu itp.. Otwarte: Oszczędności są zasilane częściowo ze źródeł zewnętrznych: Nadwyżki eksportu nad importem, Zagranicznych pożyczek, Darowizn i pomocy międzynarodowej( np. w UE) Transferów własnych obywateli pracujących za granicą (np. w warunkach swobody przepływu pracowników) Otwartość gospodarki może być świadomie ograniczana w celu: Ochrony rynku producentów, Kształtowania rynku pracy, Zwiększania wpływów do budżetu, Ochrony rodzimej produkcji. Wykorzystywanymi instrumentami są: cła, instrumenty pozataryfowe, parataryfowe, subsydia dla producentów lub konsumentów, podatki pośrednie, itp..

12 Gospodarka centralnie planowana a wolnorynkowa (rynkowa) Kryterium Gospodarka rynkowa Gospodarka centralnie planowana Kto / co podejmuje decyzje o tym: co, jak i dla kogo produkować? Wady Dominująca forma własności Rola państwa Rynek, mechanizm rynkowy Najczęściej wymienianymi wadami są tzw. błędy rynku: Powstawanie monopoli na niektórych rynkach i ponoszenie tzw. społecznych kosztów monopoli, Przedsiębiorcy prywatni nie są zainteresowani dostarczaniem dóbr nieopłacalnych ekonomicznie (tzw. publicznych i niektórych mieszanych) Powstawanie rynków nieakceptowanych społecznie, Problem efektów zewnętrznych, Wzrost rozwarstwienia społecznego (Zwróć uwagę, że niektóre z wymienionych wad są dyskusyjne i występują również w gospodarkach centralnie planowanych) Prywatna (zróżnicowane formy prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przez spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa europejskiego) stróż prawa ewentualnie regulacje celem niwelowania błędów rynku, i wykorzystanie polityki makroekonomicznej do stabilnego wzrostu i rozwoju gospodarczego Plan, Organ administracji publicznej Błędy w agregacji danych i przekłamania oraz opóźnienia w przepływie informacji powodują permanentne powstawanie niedoborów i nadwyżek w gospodarce, Słaba motywacja do innowacji i brak środków na innowację, Cena regulowana nie spełnia swoich funkcji rynkowych, co powoduje nieefektywną alokację zasobów Niedobory powodują brak presji na podwyższanie jakości, Spadek efektywności gospodarowania, Rozwój czarnego rynku i szarej strefy Państwowa (przedsiębiorstwa państwowe, agencje państwa, własność spółdzielcza) Tworzenie planów i ich realizacja

13 Cechy społecznej gospodarki rynkowej 1. Wolność jednostki 2. Gospodarka ma być sprawna 3. Obowiązują reguły etyczne 4. Budżet nie może rosnąć szybciej niż wzrost gospodarczy

14 Wybrane artykuły z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Art. 22. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Art. 23. Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22. Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

15 Zasady społecznej gospodarki rynkowej wg Grzegorza W. Kołodki 1. Prywatna własność, 2. Godzenie efektywności ze sprawiedliwością, 3. Oparcie bogactwa na maksymalizacji wartości dodanej, 4. Ekspansja przedsiębiorczości, 5. Instytucjonalna obudowa rynku, 6. Społeczna solidarność

16 Przedsiębiorstwa dane statystyczne Liczba oraz struktura przedsiębiorstw w 2012 r. Ogółem Udział firm mikro małe średnie duże ,78% 3,18% 0,86% 0,18% Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r. GUS Warszawa 2013; za s. 41

17 Przedsiębiorstwa dane statystyczne W 2012 r. liczba pracujących w przedsiębiorstwach = tys. osób (o 90 tys. mniej niż w roku 2011). Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach = 5,5 mln osób (o 50 tys. osób mniej niż w roku 2011). Struktura pracujących w 2012 r. Struktura zatrudnionych w 2012 r. w mikro: 39% w małych: 13% średnich: 18% dużych: 30% w mikro: 20% w małych: 17% średnich: 25% dużych: 39% Najwięcej osób pracowało w: Przetwórstwie przemysłowym Handlu i naprawie pojazdów samochodowych Budownictwie, Transporcie

18 Udział przedsiębiorstw w PKB przedsiębiorstwa w Polsce generują (73% 71,8% w 2011 r.). W strukturze udziału w PKB przedsiębiorstw MSP generują 48,5%, w tym najmniejsze firmy blisko 29,7%. Udział średnich podmiotów jest trzy razy mniejszy (11,0%) niż mikroprzedsiębiorstw a małych prawie cztery razy (7,8%). W Polsce mniejszy niż w UE jest rozmiar sektora mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce mierzony jego udziałem w wartości dodanej brutto przedsiębiorstw (Polska 50,9%, UE27 57,9%). Zauważalnie większy wkład w tworzenie wartości dodanej brutto w Polsce niż w UE-28 cechuje średnie i duże podmioty. W okresie wzrósł udział dużych przedsiębiorstw w tworzeniu PKB. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB waha się i trudno wskazać wyraźne tendencje.

19 Udział wartości dodanej brutto wygenerowanej w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, wybranych krajach UE i Norwegii w 2011 r. Źródło: Raport o stanie, 2014, s. 14

20 Udział w tworzeniu PKB grup przedsiębiorstw według liczby pracujących w Polsce w 2012 Źródło: Raport o stanie, 2014, s. 15

21 Struktura wartości dodanej brutto w sektorze MSP wg sektorów gospodarki w Polsce (z lewej) i UE-28 (z prawej) w 2011 r. Źródło: Raport o stanie, 2014, s. 16

22 Triada Schumpeteriańska 1. Inwencja 2. Innowacja 3. Naśladownictwo (dyfuzja innowacji)

23 Funkcje przedsiębiorcy wg Schumpetera 1. Realizowanie nowych kombinacji 2. twórcze niszczenie

24 Cechy przedsiębiorcy Jakie cechy powinien mieć przedsiębiorca?

25 Cechy przedsiębiorcy wg Schumpetera wyprzedza innych, przewodzi innym, pokonuje różne trudności, nie stosuje rutyny w działaniu, wychodzi poza przyzwyczajenia twórczo, nieszablonowo myśli, musi przezwyciężać opory natury społecznej (jego działanie narusza systemy wartości, istniejące układy władzy, i zagraża interesom innych), ma wiarę w realne możliwości zrealizowania przedsięwzięcia, posługuje się intuicją przy podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności. Psychikę przedsiębiorcy można określić jako niehedonistyczną, tj. taką, która nie przyjmuje łatwo maksymalizacji przyjemności i minimalizacji przykrości w zaspokajaniu potrzeb zgodnie z tradycyjnym motywem rządzącym homo oeconomicus. [Mikosik, 1993, s. 79]

26 Cechy i umiejętności przedsiębiorcy 1. Pewność siebie, wiara we własne siły i umiejętności 2. Umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności 3. Wytrwałość, cierpliwość, wysoka motywacja, i determinacja w dążeniu do celu 4. Umiejętność podniesienia się po upadku i wyciągania wniosków z porażek. 5. Samodyscyplina i zorganizowanie (w tym umiejętność zarządzania czasem terminowość) 6. Kreatywność, inicjatywa i wizja 7. Realizm i racjonalizm (umiejętność kalkulowania) 8. Wytrzymałość fizyczna i psychiczna, 9. Wysoka wytrzymałość na stres (umiejętność panowania nad stresem i lękiem oraz pracy w warunkach niepewności) 10. Asertywność i niezależność 11. Umiejętność zrelaksowania się i odpoczynku (hobby, pasja) 12. Otwartość (na ludzi, pomysły, wiedzę, nowinki technologiczne), 13. Umiejętność budowania zaufania, klimatu współpracy (sam potrafi współpracować) 14. Elastyczność 15. Pilność i niezawodność

27 Czy masz cechy przedsiębiorcy? Przy każdej cesze zaznacz, czy to jest Twoja mocna strona, czy słaba. 1. Pewność siebie ale nie przesadna 2. Realista umiejętność widzenia rzeczy takimi jakie są w rzeczywistości 3. Wytrzymałość psychiczna zdolność do wytrwałego i długiego obmyśliwania i przemyśliwania rzeczy ponownie 4. Wytrzymałość fizyczna- zdolność do pracy po godzinach 5. Umiejętność podniesienia się po niepowodzeniu 6. Umiejętność podejmowania wliczonego ryzyka 7. Umiejętność życia w niepewności 8. Wytrwałość bycie przygotowanym na próbowanie ciągle od nowa 9. Cierpliwość rozumienie, ze potrzeba czasu, aby rozkręcić firmę 10. Determinacja zaangażowanie się w przedsięwzięcie

28 Czy masz cechy przedsiębiorcy? 11. Elastyczność gotowość do szybkiego reagowania, zmiany planów i wykonywania potrzebnych prac 12. Motywacja umiejętność zabrania się do robienia danej czynności i kontynuowania jej 13. Zorganizowanie wiesz czego potrzebujesz, wiesz gdzie to jest 14. Dokładność umiejętność zwracania uwagi na szczegóły (ale bez przesady) 15. Umiejętność zrelaksowania się i odprężenia zapomnienie czasem o firmie i obowiązkach 16. Gotowość i chęć do nauki od innych 17. Otwartość wobec nowych pomysłów 18. Niezawodność 19. Kreatywność 20. Poczucie humoru

29 7 Zasad Sukcesu 1. Rób to co kochasz (Do what you love): People with passion can change the world for the better. (Ludzie z pasją mogą zmienić świat na lepszy. Pasja jest wszystkim) 1. Uczynić ślad we wszechświecie (Put a dent in the universe) Kiedyś zapytał prezesa Pepsi Johna Sculley a: Do you want to spend your life selling sugar water or do you want to change the world? Don t lose sight of the big vision. ( Czy chcesz spędzić życie na sprzedawaniu słodzonej wody, czy też chcesz zmieniać świat? Nie zgub widoku wielkiej wizji) 3. Rób połączenia (Make connection). Powiedział: creativity is connecting things. 4. Powiedzieć nie 1000 rzeczy (Say no to 1,000 things) 5. Szaleńczo kreować różne doświadczenia (Create insanely different experiences): What are you doing to enrich the lives of your customers? 6. Opanuj, Bądź mistrzem wiadomości (Master the message) 7. Sprzedawaj marzenia, nie produkty (Sell dreams, not products) Na podstawie:

30 Pojęcie przedsiębiorcy ujęcie prawne 1. Wg k.c. art. 43: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art , prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową Uwagi interpretacyjne: działalność musi być prowadzona we własnym imieniu, cechy zarobkowości, konieczność pewnego zorganizowania, stałość czynności podejmowanych przez przedsiębiorcę, działalność wykonywany w sposób profesjonalny (patrz wole zawody). K.c. nie zawiera wyłączeń działalności gospodarczej działalności wytwórczej i usługowej w rolnictwie. Sp. cywilna nie jest traktowana jako przedsiębiorca Przedsiębiorcą są podmioty wykonujące działalność gospodarczą i działalność zawodową k.c. rozróżnia te pojęcia)

31 Pojęcie przedsiębiorcy ujęcie prawne 2. Wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej art. 4 ust. 1: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Wg art. 4 ust. 2 u.s.d.g.: Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej Wg art. 3 u.s.d.g. przedsiębiorcami nie są podmioty zajmujące się działalnością wytwórcza i usługową w rolnictwie. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016)

32 Działalność gospodarcza u. s.d.g. art. 2 Działalnością gospodarcza jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły Uwaga: Działaność gospdarcza mogą prowadzić fundacje i stowarzyszenia

33 Wolne zawody 1. Ustawa z r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 4): lekarz, tłumacz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, felczer, pielęgniarka, położna, nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny 2. Kodeks Spółek Handlowych (art. 88): adwokat doradca inwestycyjny pielęgniarka aptekarz księgowy położna architekt lekarz radca prawny inżynier budownictwa lekarz dentysta rzecznik patentowy biegły rewident lekarz weterynarii rzeczoznawca majątkowy broker ubezpieczeniowy doradca podatkowy makler papierów wartościowych notariusz tłumacz

34 Rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 1. spółki jawne, 2. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, 3. spółki partnerskie, 4. spółki komandytowe, 5. spółki komandytowo-akcyjne 6. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 7. spółki akcyjne, 8. spółki europejskie, 9. spółdzielnie, 10. Spółdzielnie europejskie, 11. Przedsiębiorstwa państwowe, 12. Instytuty badawcze,

35 Rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 13. przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane przedsiębiorstwami zagranicznymi, 14. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 15. towarzystwa reasekuracji wzajemnej, 16. Inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS, 17. Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium RP, 18. Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, 19. Główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji, 20. Instytucje gospodarki budżetowej (art. 36 pkt. 2-17) (np.: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Instytucja Gospodarki Budżetowej w Kancelarii Prezydenta RP.

36 Klasyfikacje przedsiębiorców: Kryterium Liczba osób wykonujących daną działalność Ze względu na kraj pochodzenia podmiotu Wielkości zatrudnienia, wielkości obrotu netto, sumy aktywów jednoosobowy krajowy Przedsiębiorca: zbiorowy zagraniczny mikro Małe Średnie duże Formy własności kapitału prywatne publiczne Określonej przepisami prawa formy prowadzenia przedsiębiorstwa Np.: spółki prowadzące giełdy, spółki prowadzące działalność bankową

37 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (W Feira w czerwcu 2000) klasyfikacja od 2005 roku Kryteria spełnione w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych Mikroprzedsiębiorca Przedsiębior ca mały Przedsiębiorca średni Zatrudnienie średnioroczne (Z) Z < 10 Z < 50 Z < 250 Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (P) P <= 2 mln euro P <= 10 mln euro P <= 50mln euro Suma aktywów na koniec jednego z dwóch ostatnich lat (A) A <= 2 mln euro A <= 10 mln euro A <= 43 mln euro

38 Bariery rozwoju przedsiębiorczości (2013 r.) 1. Podatki i opłaty przewidziane prawem (36% ankietowanych przedsiębiorstw) 2. Małe obroty (ograniczenia popytowe) (22%) 3. Skomplikowane przepisy prawne (6%) 4. Konkurencja małych przedsiębiorstw (6%) 5. Konkurencja dużych przedsiębiorstw (6%) 6. Biurokracja 7. Koszty siły roboczej (4%) 8. Odpowiednie kwalifikacje siły roboczej (2%) 9. Warunki lokalowe (2%)

39 Najważniejsze bariery rozwoju przedsiębiorczości w drugiej połowie 2013 r. Źródło: Badanie ankietowe sektora MSP. Ministerstwo Gospodarki, kwiecień 2014; za Ministerstwo Gospodarki, 2014, s.134

40 Źródło: Badanie ankietowe sektora MSP. Ministerstwo Gospodarki, kwiecień 2014; za Ministerstwo Gospodarki, 2014, s. 135

41 Źródło: Badanie ankietowe sektora MSP. Ministerstwo Gospodarki, kwiecień 2014; za Ministerstwo Gospodarki, 2014, s. 135

42 Źródło: Badanie ankietowe sektora MSP. Ministerstwo Gospodarki, kwiecień 2014; za Ministerstwo Gospodarki, 2014, s. 135

43 Literatura: 1. Bogusz W., Knecht Z., Kordys S., Pieńkowska E., Pieńkowski J., Poradnik mikroprzedsiębiorcy, Biblioteka Sanatora, Wrocław Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, S. Marciniak (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Mikosik St., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa, wrzesień Podstawy ekonomii, pod red. Milewskiego R., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , Warszawa Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U Nr 16 poz. 93 tekst ujednolicony z późn. zmianami, ost. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827 z 2015 r. poz Ustawa z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U Nr 94 poz. 1037, tekst jednolity opracowano na podstawie: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. późn. 265, 1161, z 2015 r. poz Ustawa z dn. 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz Ustawa z r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z 1998 r. Nr 144 poz z późn. zmianami. 11. Ustawa z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst ujednolicony opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675, 983, 1036, 1238, 1304, 1650, z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138, 1146, 1885.

44 Dziękuję za uwagę

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Nie ma wymagań wstępnych

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Nie ma wymagań wstępnych Zał. nr 4 do ZW 33/202 WYDZIAŁ Chemiczny / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Ekonomiczno - prawne aspekty przedsiębiorczości Nazwa w języku angielskim The economic and legal aspects of entrepreneurship

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe Prezentacja 1. Agnieszka Regiec

Prawo handlowe Prezentacja 1. Agnieszka Regiec Prawo handlowe Prezentacja 1 Agnieszka Regiec CEIDG CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy ekonomii finansów i prawa w biznesie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: IEL-1-308-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego

Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego Prowadzący zajęcia: dr inż. Edyta Ropuszyńska Surma Politechnika Wrocławska Wydział

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Działalność gospodarcza

Rozdział I. Działalność gospodarcza Rozdział I. Działalność gospodarcza Część I. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Komputeryzacja w zarządzaniu

Komputeryzacja w zarządzaniu Komputeryzacja w zarządzaniu Zasady uzyskania zaliczenia Wykład 24 godziny Laboratorium - 16 godzin Egzamin dr inŝ. Edyta Kucharska AGH, Katedra Automatyki tel. 12-617-39-24 e-mail edyta@agh.edu.pl Ocena

Bardziej szczegółowo

Mikrofinansowanie działalności gospodarczej w Polsce doświadczenia i perspektywy. Wykład 1. Kontekst problematyki mikrofinansowania. M.

Mikrofinansowanie działalności gospodarczej w Polsce doświadczenia i perspektywy. Wykład 1. Kontekst problematyki mikrofinansowania. M. Mikrofinansowanie działalności gospodarczej w Polsce doświadczenia i perspektywy Wykład 1 Kontekst problematyki mikrofinansowania M. Gajewski, 2016 Słowo na temat organizacji Spotkania (x7) według planu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza dr Aleksandra Gąsior Katedra Mikroekonomii Gorzów Wielkopolski Sprawy formalne Sylabus Zaliczenie Kontakt: olag@wneiz.pl Slajd nr 2 POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Slajd nr 3

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej LexPolonica nr 45410. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.220.1447 (U) Swoboda działalności gospodarczej zmiany: 2010-12-28 Dz.U.2010.239.1593 art. 4 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 154 2011-05-23 Dz.U.2011.85.459

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Dokumenty działalności gospodarczej

Dokumenty działalności gospodarczej Dokumenty działalności gospodarczej Podstawowe dokumenty HES II 2006 Marek Foltynowicz Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 04.9-WI-INFP-ZMiŚP Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Dz. U. nr 37, poz. 282 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ OŻYWIENIE I RECESJA W GOSPODARCE DR JAROSŁAW CZAJA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 17 października 2016 r. KONIUNKTURA GOSPODARCZA DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Basis of economy Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego?

Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego? Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego? Konstanty Radziwiłł Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej VIII Konferencja Krakowska Świat współpracy świat konfrontacji Wybory strategiczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 1. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości

Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości finansowania PROGRAM Cel LSR - przedsiębiorcy Budżet Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Mikrofinansowanie działalności gospodarczej w Polsce źródła pozabankowe. mikrofinansowania

Wykład 1. Mikrofinansowanie działalności gospodarczej w Polsce źródła pozabankowe. mikrofinansowania Mikrofinansowanie działalności gospodarczej w Polsce źródła pozabankowe Wykład 1 Kontekst problematyki mikrofinansowania / / Źródeł finansowania jest zatem teoretycznie wiele. W rzeczywistości często okazuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA Zarządzanie w przedsiębiorstwie Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa handlowego Proces kierowania (zarządzania)

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, eastępey wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby gareądgająccj i eełonka organu gargądrająeego gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej www.rpo.gov.pl Spis treści Informacje ogólne... 3 Cele ustawy... 3 Definicja... 3 Założyciele... 4 Uprawnienia przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie Załącznik nr 4 do Regulamin udostępniania powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie z przeznaczeniem na organizację debat, szkoleń, konsultacji, warsztatów i innych spotkań Procedura

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej.

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Kryteria wyboru formy prawnej Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Gospodarka i organizacje jako podmiot zainteresowania ekonomii 1.2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki publikacyjne i zgłoszeniowe w odniesieniu do sprawozdań finansowych polskich spółek

Obowiązki publikacyjne i zgłoszeniowe w odniesieniu do sprawozdań finansowych polskich spółek Przekazywane dane przyczyniają się do wyrównania asymetrii informacyjnej, z jaką mamy do czynienia na rynku kapitałowym, a w ślad za tym - do ochrony praw właścicieli. Sprawozdanie finansowe to dla odbiorców

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Mikroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MiZ-W-S15_pNadGenL7L0G Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Nr działania C3A1 C3A3 C3A5 Data Miejsce Temat szkolenia 14.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 15.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 28.06.2010

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze publiczne

Prawo gospodarcze publiczne Prawo gospodarcze publiczne Prawo Studia Niestacjonarne Rok akademicki 2014/2015 Prawo gospodarcze publiczne Kwestie organizacyjne Zakres przedmiotu Wykład: 24 godz. dr Maciej Etel Ćwiczenia: - Egzamin

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wajta, lartępcy wójta, takrrtaraa gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, ««WN> anajdaafttaj l niańki organu lariajdaaiacaga gminni, acahi, prawaj araa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo