FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec"

Transkrypt

1 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec

2 FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

3 SPÓŁDZIELNIA podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego od prawa spółek handlowych. Prawo spółdzielcze Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Dziennik Ustaw rok 2003 Nr 188 poz. 1848, Tekst ujednolicony (Dz.U. z 1995 r., Nr 54, poz. 288, zm.: Dz.U. z 1995 r., Nr 133, poz. 654; Dz.U. z 1996 r., Nr 5, poz. 32; Dz.U. z 1996 r., Nr 24, poz. 110; Dz.U. z 1996 r., Nr 43, poz. 189; Dz.U. z 1997 r., Nr 32, poz. 183; Dz.U. z 1997 r., Nr 111, poz. 723; Dz.U. z 1997 r., Nr 121, poz. 769; Dz.U. z 1997 r., Nr 121, poz. 770; Dz.U. z 1999 r., Nr 40, poz. 399; Dz.U. z 1999 r., Nr 60, poz. 636; Dz.U. z 1999 r., Nr 77, poz. 874; Dz.U. z 1999 r., Nr 99, poz. 1151; Dz.U. z 2001 r., Nr 4, poz. 27; Dz.U. z 2001 r., Nr 54, poz. 572; Dz.U. z 2001 r., Nr 69, poz. 724; Dz.U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1565, Dz.U. z 2002 Nr , Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, zm.: Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001; Dz.U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1024) wersja obowiązująca od r.

4 JEDNOSTKA BUDŻETOWA jest to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie posiada osobowości prawnej, wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa albo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. Przykłady: urzędy władzy oraz administracji państwowej i samorządowej, urzędy statystyczne, prokuratury, sądy i trybunały oraz areszty i więzienia, jednostki wojskowe, policji i Państwowej Straży Pożarnej, szkoły, internaty, i świetlice, jednostki utrzymania dróg, zarządy gospodarki wodnej, domy pomocy społecznej.

5 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE przedsiębiorstwo, którego wyłącznym właścicielem jest państwo (Skarb Państwa), jest osobą prawną, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981). przedsiębiorstwo państwowe może zostać przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w drodze komercjalizacji, która jest zazwyczaj etapem poprzedzającym prywatyzację. Przykłady Poczta Polska, Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze, Polska Żegluga Morska.

6 SPÓŁKI HANDLOWE Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki kapitałowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka akcyjna

7 INNE FORMY Samozatrudnienie Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Spółka cywilna Umowa agencyjna Umowa zlecenie Umowa o dzieło Kontrakt menadżerski

8 Różnice między poszczególnymi formami polegają na: sposobie sprawowania kierownictwa, sposobie sprawowania kontroli, wymaganiach założycielskich, odpowiedzialności majątkowej wspólników, sposobach finansowania działalności, obciążeniach podatkowych.

9 Przy wyborze formy działalności należy wziąć pod uwagę: cel, charakter i rozmiar przedsięwzięcia, możliwości kadrowe i kapitałowe, skłonność do podejmowania ryzyka, obowiązujące przepisy prawne, przewidywany okres, koszty związane z utworzeniem, łatwość i możliwość późniejszych przekształceń, sposób dysponowania środkami z prowadzonej działalności, rodzaj prowadzonej księgowości.

10 CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Źródło: USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

11

12 PRZEDSIĘBIORCA Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą, osoba prawna, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, Źródło: USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

13 ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGRANICZONA SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ DLA DZIEDZIN WYMAGAJĄCYCH KONCESJI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA ZEZWOLENIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA LICENCJI ZASADA RÓWNOŚCI ZASADA OCHRONY KONKURENCJI ZASADA SWOBODY UMÓW

14 OGRANICZONA SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ DLA DZIEDZIN WYMAGAJĄCYCH KONCESJI Koncesja - akt administracyjny uprawniający do wykonywania ściśle określonej działalności gospodarczej w sposób i na warunkach określonych w przepisach prawa i koncesji wydanej na ich podstawie. Koncesja ma charakter publicznoprawnego uprawnienia podmiotowego i z tej przyczyny, co do zasady wyłączona jest z obrotu cywilnoprawnego. Stanowi ona wyjątek od wyrażonej w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadą jest że udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

15 PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI WYMAGAJĄCE UZYSKANIA KONCESJI poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią, ochrona osób i mienia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, przewozy lotnicze

16 PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA ZEZWOLENIA sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów alkoholowych ( Ustawa o wychowaniu w trzeźwości) wytwarzanie i import produktów leczniczych; odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; działalność w zakresie gier losowych (Ustawa o grach i zakładach wzajemnych) podmioty prawa bakowego (Ustawa Prawo Bankowe) podmioty objęte prawem telekomunikacyjnym (Ustawa prawo telekomunikacyjne) podmioty działające na podstawie prawa o działalności ubezpieczeniowej (Ustawa Prawo Ubezpieczeniowe) podmioty działające w oparciu o unormowania pośrednictwa ubezpieczeniami (Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym)

17 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA LICENCJI LICENCJA akt upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej w danym przedmiocie po spełnieniu wymogów formalnych niezbędnych do jego prowadzenia. Licencje zasadniczo wymagane są teraz na gruncie 3 przedmiotów działalności: Transportu drogowego, (taksówki) Transportu kolejowego Pracy syndyka

18 WPIS DO CEIDG LUB WPIS DO KRS Osoba, która zamierza podjąć działalność gospodarczą musi wykonać następujące czynności: wybór rodzaju działalności gospodarczej - PKD wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wpis do krajowego rejestru sądowego wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej i otrzymanie numeru REGON, otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), wybór formy opodatkowania, złożenie deklaracji w Urzędzie Skarbowym, otwarcie rachunku bankowego, złożenie deklaracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zlecenie wykonania pieczątki firmowej.

19 WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Krajowy Rejestr Sądowy jest bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej, rejestru dłużników niewypłacalnych (RDN) - stanowi źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem. Na stronie Krajowego Rejestru Sądowego znajdują się wszystkie formularze wniosków wraz z ich załącznikami. Link do strony KRS

20 WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Do Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy określani w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, nazywane "przedsiębiorcami zagranicznymi", towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,

21 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Do prawidłowego wypełnienia wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG potrzebne będą: oznaczenie przedsiębiorcy: nazwisko, imię, nazwę firmy, dowód osobisty z PESEL-em, NIP, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania, również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, w którym prowadzona jest działalność, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej - dnia od którego zamierzamy pracować na własny rachunek. Od 31 marca 2009 r. zostały zniesione opłaty.

22 Formalności stres??? Jedno okienko i jesteś przedsiębiorcą!!! Od 31 marca 2009 roku wprowadzono zasadę jednego okienka przy zakładaniu działalności gospodarczej, (przepisy dużej nowelizacji ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej). Od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz od r. nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązuje centralny system ewidencji działalności gospodarczej CEIDG.

23 WPIS DO CEIDG LUB WPIS DO KRS W pierwszej kolejności należy zapoznać się z treścią ustawy: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Określa ona bowiem warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa dostępna jest na stronie /prawo (Dz.U. z 2004r. nr 173, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1977 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późn. zm.)

24 WPIS DO CEIDG LUB WPIS DO KRS Osoba, która zamierza podjąć działalność gospodarczą musi wykonać następujące czynności: wybór rodzaju działalności gospodarczej - PKD wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej i otrzymanie numeru REGON, otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), wybór formy opodatkowania, otwarcie rachunku bankowego, złożenie deklaracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zlecenie wykonania pieczątki firmowej. Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowy formularz CEIDG-1. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (uprzednio Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził urząd miasta lub gminy).

25 PKD 2007 Należy poszukać rodzajów działalności, którą mamy zamiar wykonywać, spisać sobie numery i nazwy. Najlepiej wybrać sobie też działalności, które być może będziemy wykonywać kiedyś w przyszłości oraz wszelkie pokrewne do zamierzonej obecnie, dzięki temu zaoszczędzimy czas, który trzeba by kiedyś spędzić na aktualizacji wpisów. Klasyfikacja PKD dostępna jest też na miejscu w Urzędzie.

26 WPIS DO CEIDG - ZINTEGROWANY WNIOSEK (CEIDG -1) Zintegrowany wniosek (CEIDG - 1) o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem: do naczelnika urzędu skarbowego (NUS) w sprawie wydania NIP lub aktualizacji danych zawartych w złożonym kiedyś formularzu NIP-1, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub do Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) w sprawie rejestracji płatnika składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, do wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (WUS) o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadania numeru REGON.

27 POZOSTAŁE INSTYTUCJE Państwowa Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Sanitarna

28 Dziękuję za uwagę!!!

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Jak założyć własną firmę - w świetle obowiązujących przepisów? Karniowice 2013 Opracowanie: Jacek Walczak Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Procedury rejestracji działalności gospodarczej

Procedury rejestracji działalności gospodarczej Procedury rejestracji działalności gospodarczej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Evelina Moksecka Jak założyć działalność gospodarczą? Ludzie rozpoczynają swoją działalność gospodarczą z wielu powodów pragną większej swobody, przyszłość w ich obecnym miejscu pracy nie wygląda pewnie,

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik Publikacja Vademecum Przedsiębiorcy przygotowana w ramach projektu Unia Przedsiębiorczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Przepisy związane z działalnością gospodarczą reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski,

Bardziej szczegółowo

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Przepisy związane z działalnością gospodarczą reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski; 3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Publikacja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo