JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Dr Marcin Lewandowski [ ] Strona kursu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Dr Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.pan.pl ] Strona kursu: http://us4us.eu/wydarzenia/kursy/"

Transkrypt

1 JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Dr Marcin Lewandowski [ ] Strona kursu: 1

2 2 OPERACJE NA STRINGACH

3 3 Bit/Byte/Word Bit 0/1 Byte 8 bitów Word 2 bajty 16 bitów Long Word 4 bajty 32 bitów Long Long Word 8 bajty 64 bitów

4 4 ASCII American Standard Code for Information Interchange ustandaryzowany w 1963 Pierwsze zastosowanie: BELL teleprinter (TTY - TeleTYpe) Kodowanie znaków alfanumerycznych amerykańskich, kontrolnych i ew. znaków międzynarodowych (tzw. strona kodowa)

5 5 ASCII-I

6 6 ASCII-II

7 7 UNICODE Unicode jest nowoczesnym sposobem kodowania obejmującym znaki używane na całym świecie (np. polskie ogonki, alfabet chiński, hieroglify, cyrylicę i wiele innych), symbole muzyczne, techniczne, fonetyczne i inne często spotykane. Unicode przypisuje każdemu znakowi unikalny numer (kod numeryczny, ang. code point), niezależny od używanego systemu operacyjnego, programu czy języka. Ważną cechą Unicode jest fakt, że pierwsze 128 znaków odpowiada kodom ASCII (zakres 00..7F). więcej o Unicode na

8 8 UNICODE encoding UTF-8 kodowanie 8-bitowe zmiennej długości (zgodność z ASCII). UTF-16 kodowanie 16-bitowe zmiennej długości. UTF-32 kodowanie 32-bitowe stałej długości.

9 9 UNICODE escape >>> 'm' 'm' >>> '\155' 'm' >>> '\x6d' 'm >>> u'\n{latin SMALL LETTER A} 'a' >>> u'\n{latin SMALL LETTER A WITH ACUTE} 'á' >>> u"\u0041" A >>> u"\u " A

10 10 String escape sequence Raw string wyłączona interpretacja sekwencji escape!

11 11 Funkcje len(s) zwraca długość sekwencji (liczbę elementów), działa dla obiektów typu: string, tuple, list, dictionary char(n) zwraca znak odpowiadający kodowi n ASCII ord(ch) zwraca kod ASCII danego znaku ch str(s) reprezentacja obiektu dla człowieka repr(s) reprezentacja obiektu dla interpretera W Python 3.0+ znaki są stringi/kodowane w UNICODE!

12 12 str() vs repr() >>> s = 'Hello, world.' >>> str(s) 'Hello, world.' >>> repr(s) "'Hello, world. >>> str(0.1) '0.1' >>> repr(0.1) ' '

13 13 \ problem # Path on Windows >>> path = C:\\sample.txt >>> path = r C:\sample.txt >>> str(path) 'C:\\sample.txt' >>> repr(path) "'C:\\\\sample.txt >>> print path C:\sample.txt # Path on Unix/Linux >>> path = /tmp/sample.txt

14 14 Formatowanie stringów.format() format_spec ::= [fill][align][sign][#][0][width][.precision][type] fill ::= <a character other than '}'> align ::= "<" ">" "=" "^ sign ::= "+" "-" " " width ::= integer precision ::= integer type ::= "c" "d" "i" "o" "u" "e" "E" "f" "F" "g" "G" "x" "X" "r" "s" "%"

15 15 Formatowanie

16 16 Formatowanie: opcje dosuwania

17 17 Formatowanie: opcje znaku '#' dla całkowitoliczbowych jeśli występuję poprzedza liczbę '0b', '0o', or '0x w zależności od podstawy: binarnej, ósemkowej, hexadecymalnej

18 18 format() przykłady >>> '{0}, {1}, {2}'.format('a', 'b', 'c') 'a, b, c' >>> '{}, {}, {}'.format('a', 'b', 'c') # 2.7+ only 'a, b, c' >>> '{2}, {1}, {0}'.format('a', 'b', 'c') 'c, b, a' >>> '{2}, {1}, {0}'.format(*'abc') # unpacking argument sequence 'c, b, a'

19 19 format() przykłady >>> '{:<30}'.format('left aligned') 'left aligned ' >>> '{:>30}'.format('right aligned') ' right aligned' >>> '{:^30}'.format('centered') ' centered ' # use '*' as a fill char >>> '{:*^30}'.format('centered') '***********centered***********'

20 20 Formatowanie % ze słownika >>> print WITAMY %(imie)s %(nazwisko)s.' % \ { imie : Marcin", nazwisko": Lewandowski } WITAMY Marcin Lewandowski

21 21 Funkcje stringowe >>> dir( Hello Python! ) [' add ', ' class ', ' contains ', ' delattr ', ' doc ', ' eq ', ' format ', ' ge ', ' getattribute ', ' getitem ', ' getnewargs ', ' getslice ', ' gt ', ' hash ', ' init ', ' le ', ' len ', ' lt ', ' mod ', ' mul ', ' ne ', ' new ', ' reduce ', ' reduce_ex ', ' repr, ' rmod ', ' rmul ', ' setattr ', ' sizeof ', ' str ', ' subclasshook ', '_formatter_field_name_split', '_formatter_parser', 'capitalize, 'center', 'count', 'decode', 'encode', 'endswith', 'expandtabs', 'find', 'format', 'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isdigit', 'islower', 'isspace', 'istitle', 'isupper, 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', strip', 'swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 'zfill ] *** Przegląd funkcji stringowych w dokumentacji ***

22 22 Użycie help() >>> help( Hello.replace) Help on built-in function replace: replace(...) S.replace (old, new[, count]) -> str Return a copy of S with all occurrences of substring old replaced by new. If the optional argument count is given, only the first count occurrences are replaced.

23 23 Operacja na stringach I Operacja S = '' S = str() S = "spam's" S = 'spam\'s' S = '\thello\nworld \x21' S = """...ble, ble, ble""" S = r'\temp\spam' Interpretacja Pusty string Apostrof w stringu Sekwencje escape String wieloliniowy String raw S = u'spam' String Unicode tylko Python 2.6 S = b'spam' String bajtowy tylko Python 3.0+ S1 + S2 S * 3 S[i] S[i:j] Konkatenacja (łączenie) stringów Powielanie stringów Indeksowanie, przecinanie (slicing)

24 24 Operacja na stringach II Operacja len(s) "Type: %s has value %d" % (type, val) Interpretacja Długość stringu Formatowanie stringu "a {0} parrot".format(kind) Funkcja formatowania S.find( spam') S.rstrip() S.replace('spam', 'ham') S.split(',') '+'.join(strlist) S.lower(), S.upper() S.startswith('spam'), S.endswith('spam') S.isdigit() S.encode('latin-1') Funkcja szukania w stringu Funkcja usuwania spacji Funkcja zamiany Funkcja dzielenia stringu na separatorze Funkcja łączenia listy w string z separatorem Zamiana znaków na małe/wielkie litery Test na zawartość początku/końca stringu Test czy string zawiera tylko cyfry Kodowanie w danej stronie kodowej

25 25 Konwersja/kodowanie ASCII Wyświetlanie całej tablicy znaków ASCII w formacie: kod hex, kod decymalny, znak ASCII Kodowanie/Dekodowanie stringu ASCII reprezentacji heksadecymalnej i binarnej

26 26 Encoding "Marcin".encode('hex') " ". decode('hex') encodings/cp1252.py *** Codecs w dokumentacji ***

27 27 Encoding I >>> import sys >>> sys.version '2.6 (r26:66721, Oct , 11:35:03) [MSC v bit (Intel)]' >>> S = 'A\xC4B\xE8C' # String of 8-bit bytes >>> print S # Some are non-ascii AÄBčC >>> S.decode('latin-1') # Decode byte to latin-1 Unicode u'a\xc4b\xe8c' >>> S.decode('utf-8') # Not formatted as utf-8 UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode bytes in position 1-2: invalid data >>> S.decode('ascii') # Outside ASCII range UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc4 in position 1: ordinal not in range(128)

28 28 WYRAŻENIA REGULARNE (REGEX)

29 29 Hmmm "Some people, when confronted with a problem, think: 'I know, I'll use regular expressions.' Now they have two problems. Jamie Zawinski

30 30 Regex >>> import re >>> s = His name is Marcin Lewandowski and her is Merlin Monroe.' >>> print re.findall( ([A-Z]\w+)\s+([A-Z]\w+)', s) [('Marcin', 'Lewandowski'), ('Merlin', 'Monroe')]

31 31 Regex funkcje I re.compile(pattern[, flags]) kompilacja wyrażenie regularnego do obiektu, który będzie następnie używany do wywołania metod: match() i search(); flags opcjonalne, specyfikowane razem przy pomocy operatora OR ( ). prog = re.compile(pattern) result = prog.match(string)

32 32 Regex funkcje II RegexObj.match(string[, pos[, endpos]]) dopasowywanie obiektu regex do stringu. Jeśli zero lub więcej znaków na początku stringu pasuje do wzorca zwraca obiekt MatchObj, lub None w przeciwnym wypadku RegexObj.search(string[, pos[, endpos]]) przeszukuje string w celu dopasowania wzorca. Zwraca obiekt MatchObj w przypadku znalezienia dopasowania lub None w przeciwnym wypadku *** moduł re w dokumentacji ***

33 33 Regex flagi/opcje re.i, re.ignorecase włącza opcję case-insensitive re.l, re.locale włącza interpretację znaków \w, \W, \b, \B, \s, \S z wykorzystaniem aktualnego locale. re.m, re.multiline kiedy włączone znak '^' dopasowuje na początku stringu oraz każdej nowej linii tekstu; podobnie znak '$' na końcu stringu oraz na końcu każdej linii tekstu re.s, re.dotall włącza dopasowanie znaku '.' jako każdego znaku włącznie ze znakiem nowej linii re.u, re.unicode włącza interpretację znaków \w, \W, \b, \B, \d, \D, \s, \S zgodnie z UNICODE re.x, re.verbose umożliwia pisanie wyrażeń regularnych w bardziej czytelnej postaci wieloliniowej oraz ze spacjami, które są ignorowane, znaki po # są traktowane jak komentarz

34 34 match vs search import re regex = re.compile( he..o') if regex.match( hello!!!'): print match!' if regex.search( Python hello!'): print found!'

35 35 Regex I Znak Znaczenie ^ Dopasowuje początek napisu $ Dopasowuje koniec napisu \b Dopasowuje początek lub koniec słowa \d Dopasowuje dowolna cyfrę \D Dopasowuje dowolny znak, który nie jest cyfra \s Dopasowuje pustą przestrzeń odpowiednik: [ \t\n\r\f\v] \S Negacja do \s odpowiednik: [^ \t\n\r\f\v] \w Dopasowuje znak alfanumeryczny odpowiednik: [a-za-z0-9_] \W Negacja do \w odpowiednik: [^a-za-z0-9_]

36 36 Regex II Znak Znaczenie x? Dopasowuje wystąpienie x zero lub jedno raz x* Dopasowuje x zero lub więcej razy x+ Dopasowuje x jeden lub więcej razy x{n,m} (a b c) (x) Dopasowuje znak x co najmniej n razy, lecz nie więcej niż m razy Dopasowuje a albo b albo c Definicja grupy dopasowana wartość dostępna za pomocą groups(), na obiekcie zwróconym przez re.search. Dopasowuje dowolny pojedynczy znak (z wyjątkiem nowej linii, o ile nie ustawiona flaga re.dotall) [ ] Dopasowuje zestaw lub zakres znaków (np. [abc], [a-za-z] [^ ] Negacja do [ ]

37 37 Obiekt match m = re.search("a(b*)c", "_abbbbc_") Wyrażeni e m.group(1 ) Wartoś ć bbbb Opis Dopasowany string pierwszej dopasowanej grupy m.start(1) 2 Indeks startu w stringu elementu pierwszej dopasowanej grupy m.end(1) 6 Indeks końca w stringu elementu pierwszej dopasowanej grupy

38 Dekodowanie numerów telefonów 38 EX7 Formaty numerów telefonów: (800) x ext work 1-(800) #1234

39 39 Regex narzędzia i linki dla Pythona i różnych innych języków webowy tester Regex narzędzie GUI do testowania Regex

40 40 Moduł struct Pakowanie i rozpakowywanie struktur binarnych na podstawie definicji formatu danych Potrzebne przy konwersji, zapisie/odczycie binarnych plików i struktur danych

41 41 Moduł struct funkcje exception struct.error wyjątek generowany dla niepoprawnych specyfikacji typów struct.pack(fmt, v1, v2,...) zwraca string zawierający spakowaną (binarną) strukturę w formacie fmt złożoną z wartości v1, v2,... (argumenty muszą pasować do formatu wzorca!) struct.pack_into(fmt, buffer, offset, v1, v2,...) j.w. ale pakuje wynik do zapisywalnego bufora buffer zaczynając w miejscu offset struct.unpack(fmt, string) rozpakowuje strukturę binarną (string) zgodnie z formatem fmt; zwraca listę niemodyfikowalną wartości; Uwaga: len(string) == struct.calcsize(fmt) struct.unpack_from(fmt, buffer[, offset=0]) j.w. ale rozpakowuje z bufora buffer zaczynając od miejsca offset struct.calcsize(fmt) zwraca długość struktury dla określonej specyfikacji formatu wzorca

42 42 Moduł struct typy I Format C Type Python x pad byte no value c char string of length 1 b signed char integer B unsigned char integer h short integer H unsigned short integer i int integer I unsigned int integer or long l long integer L unsigned long long q long long long

43 43 Moduł struct typy II Format C Type Python f float float d double float s char[] string p char[] string P void * long Wzorzec formatu Znaczenie 10s String o długości 10 4h <HLQ Liczba powtórzeń z wyjątkiem typu s (to samo co hhhh ) Pierwszy znak określa kolejność bajtów i wyrównanie w tym wypadku little-endian/standard

44 44 Moduł struct kolejność bajtów Znak Kolejność bajtów (domyślny) Natywny Natywny = Natywny Standard < little-endian Standard > big-endian Standard! network (= big-endian) Standard Natywny rozmiar i wyrównanie określa funkcje kompilatora C sizeof(). Standardowy rozmiar i wyrównanie = bez wyrównania, short = 2 bajty; int, long = 4 bajty; long long = 8 bajty; float = 4 bajty, double = 8 bajtów

45 Moduł struct przykład 45 EX6 BIN2TXT konwerter binarnych plików z danymi typu int do pliku tekstowego

46 46 OPERACJA NA PLIKACH

47 47 Co o plikach? Typy plików: Tekstowe (automatyczna obsługa znaków końca linii) Binarne Pliki wirtualne urządzeń (znakowe/blokowe) Tryby dostępu Buforowany/niebuforowany Blokujący/nieblokujący Funkcje/Operacje na plikach i katalogach Moduły obsługi plików: os, os.path, fileinput, tempfile, shutil CSV, XML, ZIP, rekordy, DB

48 48 Moduł io open(filename[, mode[, bufsize]]) otwiera plik filename w trybie mode (domyślnie r ); bufsize określa tryb i wielkość bufora close(file) zamyka plik file file.readline([limit]) czyta linię tekstu z pliku (max limit znaków) file.readlines([limit]) czyta linie z pliku i zwraca w formie listy (max limit znaków) file.seek(offset[, whence]) zmienia pozycję w pliku o offset względem (whence): 0 początku pliku (domyślnie); 1 pozycji aktualnej; 2 końca pliku; zwraca bezwzględną pozycję aktualną file.tell() Return the current stream position file.read([n]) czyta i zwraca zadaną liczbę n bajtów z pliku file.readall() czyta zawartość całego pliku file.write(buf) pisze bajty z bufora buf do pliku

49 49 open/read/close # open( C:\\path\\file, w+ ) # tekstowy, read/write # open( C:/path/file, rb ) # binarny, read >>> f = open(r C:\path\file ) >>> f.read(10) >>> print f.tell() >>> f.seek(10) >>> print f.tell() >>> f.close()

50 50 open() tryb otwarcia Wartość Początkowa pozycja w pliku Odczyt? r Początek (domyślnie) Tak Nie w Początek Nie Tak a Koniec Nie Tak r+ Początek Tak Nie w+ Początek Tak Tak a+ Koniec Tak Tak U Uniwersalna obsługa końców linii: \n, \r, \r\n Zapis?

51 51 Pliki zapis/odczyt # ZAPIS: fid = open( test.txt, w ) fid.write( Hello\nWorld ) fid.close() # ODCZYT: cały plik na raz! fid = open( test.txt, r ) s = fid.read() fid.close() # ODCZYT: linia po linii fid = open( test.txt, r ) for line in fid: print("line: " + line.strip()) fid.close()

52 52 CRLF/LF Linia tekstu zakończona znakiem nowej linii: LF (0x0A) Unix CR LF (0x0D 0x0A) Windows print ord( \r ) # 13 print ord( \n ) # 10 print \n, # \x0d\x0a '\n' w plikach tekstowych zamieniane automatycznie na koniec linii dla danej platformy

53 53 Przetwarzanie pliku tekstowego def process(line): print line # Process file line-by-line file = open( plik1.txt ) for line in file: process(line)

54 54 Wyjątki obsługi plików try: # file operations except IOError, message: print( An IO error, message) except : else: print( Succes )

55 Czytanie plików INI 55 EX8 [View] WindowSize=1024,768 BackgroundColor=green7 WindowSize=1280,1024 [Print] BackgroundColor=green5

56 56 Moduł os os.chdir(path) zmienia katalog bieżący na path os.getcwd() zwraca string z katalogiem bieżącym os.listdir(path) zwraca listę nazw w katalogu path os.mkdir(path[, mode]) tworzy katalog path z prawami dostępu mode (domyślnie 0777) os.makedirs(path[, mode]) rekursywne tworzenie katalogów os.rmdir(path) usuwa katalog path os.remove(path) usuwa plik path os.stat(path) zwraca strukturę (tuple) stat z informacjami o pliku (rozmiar, czasy, etc.) moduł os patrz dokumentacja Pythona

57 57 Moduł os.path Na danej platformie import os.path Implementacja dla różnych systemów: posixpath dla UNIXowych ntpath dla Windows macpath dla starych MacOS os2emxpath dla OS/2 EMX

58 58 Moduł os.path funkcje os.path.dirname(path) zwraca katalog dla podanej ścieżki os.path.getsize(path) zwraca rozmiar pliku w bajtach (os.error gdy plik jest niedostępny lub nieistnieje) os.path.isfile(path) True gdy path jest istniejącym i regularnym plikiem os.path.isdir(path) True gdy path jest katalogiem os.path.join(path1[, path2[,...]]) inteligentnie łączy elementy ścieżki w jedną ścieżkę wynikową moduł os.path patrz dokumentacja Pythona

59 59 Moduł glob Znajduje nazwy plików wg. zadanego wzorca zgodnie z regułami stosowanymi w systemach powłok systemu UNIX Wildcar d Dopasowuje * zero lub więcej znaków Przykład *.xls wszystkie pliki z rozszerzeniem xls? pojedynczy znak??? wszystkie pliki o nazwie składającej się dokładnie z 3 znaków [...] Pojedynczy znak z listy [!...] Pojedynczy znak nie z listy [ABC]* nazwy zaczynające się od liter A, B lub C *[!x] nazwy które nie kończą się na literę x >>> import glob >>> for path in glob.glob( C:\\source\\*.bak ):... os.remove(path)

60 60 Pliki CSV moduł CSV csv.reader(csvfile [, dialect='excel'] [, fmtparam]) zwraca obiekt typu reader dla pliku CSV. import csv cr = csv.reader(open('plik.csv'), delimiter=',', quotechar= ') for row in cr: print ':'.join(row)

61 61 CSV z obsługą błędów import csv, sys fn = "some.csv" reader = csv.reader(open(fn, "rb")) try: for row in reader: print row except csv.error, e: sys.exit('file %s, line %d: %s' % (filename, reader.line_num, e))

62 62 Inne moduły fileinput otwiera i czyta pliki podane w linii poleceń, czyli sys.argv[1:]; domyślnie sys.stdin import fileinput for line in fileinput.input(): process(line) tempfile do tworzenia tymczasowych plików i katalogów shutil wysokopoziomowe operacja na plikach (np. copytree, rmtree) urllib pobieranie stron WWW

63 63 PROGRAMOWANIE FUNKCYJNE

64 64 Źródła Programowanie funkcyjne (wykład MIMUW) nie_funkcyjne M.L. Scott, Programming Language Pragmatics, Morgan Kaufmann, 3 ed., 2009 Charming Python installments

65 65 Paradygmaty programowania Proceduralne/Imperatywne operacje wykonywane na danych (operacje zmieniają stan programu) Obiektowe opis interakcji pomiędzy obiektami Funkcyjne program jako funkcja

66 66 Imperatywne vs. Funkcyjne Cecha Imperatywne Funkcyjne Konstrukcja algorytmu Zmiana/Stan programu Kolejność wykonywania Jakie instrukcje wykonać (algorytm) i jak zmieniać stan programu Ważny Ważna Jakie transformacje danych są potrzebne Nie istnieje Mało ważna Przepływ sterowania Pętle, warunki i funkcje Funkcje, rekurencja Podstawowe elementy języka Struktury danych, instancje klas Funkcje jako obiekty firstclass, kolekcje danych (listy)

67 Konstrukcje programowania funkcyjnego w Pythonie Funkcje jako obiekty podstawowe (tzw. first-class) lambda, przekazywanie funkcji jako argument Domknięcia (ang. Closures) funkcje związane z damymi Funkcje operujące na funkcjach (ang. high-order functions) Dekoratory forma opakowań (wrapperów) dla funkcji Iteratory i Generatory Listy jako podstawowa struktura danych (List Comprehensions) 67

68 68 Lambda Lambda proste, jednolinijkowe, anonimowe funkcje Mogą być przekazywane tak jak zwykłąe funkcje nazwane Używane często jako funkcje w callback, list comprehesnsions, high-order functions return jest w nich domniemany (implicite) square = lambda x: x*x >>> square(9) 81 squares = map(lambda x: x*x, range(3)) >>> squares [0, 1, 4]

69 69 Domknięcie (Closure) Domknięcie to funkcja ze związanymi zmiennymi: składa się z funkcji, jej lokalnych zmiennych oraz referencji do zmiennych spoza zakresu (outer scope) Obiekty to metody związane z danymi na których działają; Domknięcia to dane dowiązane do funkcji # Zwraca funkcję opodatkowania daną stawką VAT def vat_taxer(rate): def taxer(amount): return amount * (float(rate) / 100) return taxer vat22 = vat_taxer(22) vat7 = vat_taxer(7)

70 70 Domknięcie przykład # zwraca funkcję mnożącą przez n def multiply_by(n): return lambda x: return x*n double = multiply_by(2) triple = multiply_by(3) >>> double(2) 4 >>> triple(4) 12

71 71 High-order functions 1 map zastosuj funkcję na każdym elemencie sekwencji: >> map(lambda x: x**2, range(1,5)) [1, 4, 9, 16] filter wybiera elementy spełniające warunek >> filter(lambda x: x%2==0, range(10)) [0, 2, 4, 6, 8] reduce redukuje elementy sekwencji do jednej wartości za pomocą funkcji: >> reduce(lambda x,y: x+y, [1, 2, 3, 4]) 10

72 72 High-order functions 2 zip zszywa kolejne elementy z sekwencji: >> zip(( a, b, c ), (1,2,3)) [( a,1), ( b,2), ( c,3)] all zwraca True, gdy wszystkie elementy są True: >> all((1, 2, alala )) True any zwraca True, gdy choś jeden element jest True: >> any((0, None, 1)) True

73 73 Dekoratory def my_decorator(fn): def wrapper(*args): print before invocation fn(*args) print after invocation return def hello_world(): print hello, world >>> hello_world() before invocation hello, world after invocation

74 74 Iteratory Iterator jest analogiem sekwencji ale z kilkoma różnicami: Często używamy funkcji, która tworzy kolejne elementy sekwencji (np. za pomocą Generatora) Elementy sekwencji są produkowane dopiero w momencie kiedy są potrzebne Iteratory mogą tworzyć sekwencje dowolnie długie (w odróżnieniu od sekwencji struktur danych ograniczonych pamięcią) Iterator to protokół (nie typ danych) na który składa się: Funkcji next() (w implementacji next ()) Raise StopIteration after last item

75 75 Generatory Generator funkcja działająca jako Iterator Każdy element jest zwracany za pomocą polecenia yield Zakończenie przez: zakończenie funkcji zwykłe return raise StopIteration

76 76 Generatory przykład def four(): x = 0 while x < 3: print("in generator, x =", x) yield x x += 1 >>> for i in four(): print(i) in generator, x = 0 0 in generator, x = 1 1 in generator, x = 2 2

77 77 Generatory wyrażenia Składniowo podobne do List Comprehensions Ewaluacja leniwa jeden element za jednym razem Mogą być używane wszędzie, gdzie jest spodziewany Iterator # Przykład 1 it = (line.strip() for line in open('input.txt')) # Przykład 2 można ominąć nawiasy w wywołaniu funkcji func(line.strip() for line in open('input.txt'))

78 3 implementacje is_prime() 78 EX9 # Implementacja imperatywna wersja 1 def is_prime(n): k = 2 while k < n: if n % k == 0: return False k += 1 return True # Implementacja funkcyjna wersja 2 def is_prime(n): return len(filter(lambda k: n%k==0, range(2,n))) == 0 # Implementacja funkcyjna wersja 3 def is_prime(n): return not any(n%k==0 for k in xrange(2,n))

79 79 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE

80 Programowanie obiektowe Object-oriented programming (OOP) Klasy i obiekty: Obiekty są tworzone na podstawie definicji klas Pojedynczy obiekt jest nazywany instancją klasy Dane i operacje na nich (funkcje) tworzą obiekt Operacje/funkcje zawarte w klasie są nazywane metodami Dane/zmienne w klasie są nazywane atrybutami klasy Atrybuty tworzą stan instancji klasy (obiektu) 80

81 81 Definicja klasy class circle: def init (self, radius): self.radius = radius init jest inicjalizatorem obiektu self jest referencją do obiektu # utworzenie obiektu klasy circle >> c = circle(10) c < main.circle instance at 0x004A48A0> >> dir(c) [' doc ', ' init ', ' module ', 'radius']

82 Przeszukiwanie: obiekt.atrybut Szuka pierwszego wystąpienia atrybutu w obiekcie lub we wszystkich klasach powyżej (z których dziedziczył) od dołu do góry i od lewej do prawej strony 82 class C2: x = z = 2 class C3: w = z = 3 class C1(C2, C3): x = y = 1 I1 = C1() I2 = C1()

83 83 Metody specjalne klas METODA IMPLEMENTUJE WOŁANA DLA init Konstruktor obiektu X = Class(args) del Destruktor obiektu Usuwanie obiektu X add Operator + X + Y, X += Y jeśli nie iadd or Operator (bitowy OR) X Y, X = Y jeśli nie _ior repr, str Drukowanie, konwersja print(x), repr(x), str(x) call Wywołanie funkcji X(*args, **kargs) setattr Przypisanie atrybutu X.any = value delattr Skasowanie atrybutu del X.any getattribute Pobranie atrybutu X.any getattr Pobranie atrybutu X.undefined

84 84 Metody specjalne klas c.d. METODA IMPLEMENTUJE WOŁANA DLA getitem setitem delitem Indeksowanie, przecinanie, iteracja Przypisanie indeksowane, przecinane Usuwanie indeksowane, przecinane X[key], X[i:j], także dla pętli jeśli nie iter X[key] = value, X[i:j] = sequence del X[key], del X[i:j] len Długość len(x), testowanie gdy nie bool bool Testy logiczne bool(x), ( nonzero w Py 2.6) lt, gt, le, ge, eq, ne Porównania X < Y, X > Y, X <= Y, X >= Y, X == Y, X!= Y ( cmp w Py 2.6)

85 85 Metody specjalne klas c.d. METODA IMPLEMENTUJE WOŁANA DLA iadd Operator dodawania w miejscu X += Y iter, next Iterator I=iter(X), next(i); dla pętli contains Tester przynależności item in X (dla iterowalnych) index enter, exit get, set, delete Wartość całkowitoliczbowa Menadżer kontekstu with Deskryptory atrybutów hex(x), bin(x), oct(x), O[X], O[X:] (zastpuje Py 2.x oct, hex ) with obj as var: X.attr, X.attr = value, del X.attr new Tworzenie obiektu przed init

86 86 Atrybuty specjalne klas Wszystkie klasy posiadają następujące atrybuty: doc string dokumentacji class referencji do obiektu klasy (z każdej instancji) bases lista klas bazowych name nazwa klasy obiektu module nazwa modułu, w którym klasę zdefiniowano dict słownik będący przestrzenią nazw klasy (ale nie superklas)

87 87 Przykład 1 zmienne klasowe class Circle: pi = # class variable def init (self, radius = 1): self.radius = radius def area(self): return self.radius**2 * pt print Circle.pi circle1 = Circle() print circle1.area() circle5 = Circle(5) print circle5.area()

88 88 Przykład 2 metody statyczne class Circle: all_circles = [] # class variable pi = # class variable def init (self, r=1): self.radius = r self. class.all_circles.append(self) def area(self): return self. class.pi * self.radius * def total_area(): total = 0 for c in Circle.all_circles: total = total + c.area() return total

89 89 Przykład 3 dziedziczenie class Shape: def init (self, x, y): self.x = x self.y = y class Square(Shape): def init (self, side=1, x=0, y=0): super(). init (x, y) self.side = side class Circle(Shape): def init (self, r=1, x=0, y=0): super(). init (x, y) self.radius = r

90 90 Przykład 4 getters/setters class Temperature: def init (self): self. t_fahr = 0 # private in def temp(self): # in ºC return (self. def temp(self, new_temp): # in ºC self. t_fahr = new_temp*9/5 + 32

91 Klasa operacji na ułamkach zwykłych 91 EX10 Implementacja klasy ułamek oraz operacji: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków wyświetlania ułamków

92 92 PYTHON 3

93 93 Int int jest obecnie odpowiednikiem dawnego long int nie ma wartości maksymalnej (sys.maxint) 2/4 == 0.5 dzielenie jest już zmiennopozycyjne! 2//4 == 0 zwraca rezultat stałopozycyjny Zapis ósemkowy: 0o720 zamiast 0720

94 94 Stringi UNICODE Typ str (string) jest UNICODE! Nie można używać u"..." dla stringów Unicode Stringi binarne (1znak = 1bajt) wymagają zapisu b"..." Typy str i bytes nie mogą być mieszane - trzeba wykonywać konwersję: str -> bytes: str.encode() bytes -> str: bytes.decode() Alternatywnie: bytes(s, encoding=...) i str(b, encoding=...)

95 95 bytes i bytearray str i bytes są niemodyfikowalne (immutable) Typ bytearray jest modyfikowalnym do buforowanie danych binarnych Pliki otwierane w trybie tekstowym używają funkcji encoding do konwersji pomiędzy strings w pamięci i bajtami na dysku Pliki w trybie binarnym używają bytes/ bytearray

96 96 bytes Definicja stringów binarnych a = b"acme " b = bytes([1,2,3,4,5]) # literał # z listy c = bytes(10) # tablica 10 zero-bajtów d = bytes( ąćęłń","utf-8") # encoding ze stringu Uwaga to są tablice bajtów! >>> s = b"acme " >>> s[0] 65 >>> s[1] 67

97 97 Encoding dla plików Funkcja open() ma opcjonalny parametr: encoding: f=open("a.txt","rt,encoding="latin-1") Jeśli niepodany (domyślny): >>> f = open("somefile.txt","rt") >>> f.encoding 'UTF-8'

98 98 Latin-1 Latin-1 (znany także jako "iso ") Ograniczony dla znaków 8-bit (0-255) Wartości bajtów 1-1 Emuluje zachowanie Python 2.x Najszybszy encoding dla czystych 8-bitowych plików tekstowych

99 99 Encoding everywhere >>> import sys >>> sys.stdin.encoding 'UTF-8' >>> sys.stdout.encoding 'UTF-8 Uwaga na encoding zależny od ustawionego locale w OS: >>> import sys >>> sys.stdout.encoding 'US-ASCII'

100 100 Builtins Usunięte builtins: apply() callable() coerce() execfile() the file type reduce() reload() dict.has_key() Zmienione: raw_input() -> input()

101 101 print jest funkcją!!!

102 102 Nowe formatowanie stringów Po staremu: s = "%10s %10d %10.2f" % (name, shares, price) Po nowemu (Python 3): s = "{0:10s} {1:10d} {2:10.2f}".format(name,shares,price) Patrz dokumentacja Python 3 format()

103 103 ITERATORY Te funkcje zwracają Iteratory zamiast list: dict.keys(), dict.items(), dict.values (nie wspierane: dict.iterkeys(), dict.iteritems(), dict.itervalues()) map() filter() zip() range() robi za dawne xrange()

104 104 Uwaga na ITERATORY # To już nie działa w PYTHON 3! k = d.keys(); k.sort() # Użyj k = sorted(d) # to jest obiekt typu iterator! >>> {1: 0}.keys() <dict_keys object at 0x7ffdf8d53d00>

105 105 Listy vs. Iteratory PYTHON 2.x PYTHON 3 a = map(lambda x: x[1], items) a = [x[1] for x in items] for name in map(str.lower, names):... a = filter(lambda n: n%2==0, nums) for key in filter(str.isdigit, keys):... dict(zip(sins, persons)) bez zmian a = [n for n in nums if n%2==0] bez zmian bez zmian

106 106 Dictionary comprehensions Było dla list, tera jest też dla słowników: a = {key.upper():value for key,value in d.items()}

107 107 Wyjątki # Stara składnia raise Exception, Ooop exception! # Nowa składania raise Exception( Ooop exception! ) try: a=int( hotdog ) except ValueError as oops: print( ValueError has occurred, oops)

108 108 Moduły usunięte cfmfile cl md5 and sha (replaced with hashlib) mimetools, MimeWriter, mimify, multifile, and rfc822 (replaced with the e- mail package) posixfile sv timing (use time.clock instead) Canvas commands and popen2 (replaced with subprocess) compiler dircache dl fpformat htmllib (replaced with HTMLParser) mhlib (replaced with mailbox) stat (changed to os.stat) urllib (replaced with urllib2)

109 109 Moduły zmienione _winreg -> winreg ConfigParser -> configparser copy_reg -> copyreg Queue -> queue SocketServer -> socketserver markupbase -> _markupbase repr -> reprlib test.test_support -> test.support Zintegrowane: dbm: anydbm, dbhash, dbm, dumbdbm, gdbm, whichdb html: HTMLParser, htmlentitydefs http: httplib, BaseHTTPServer, CGIHTTPServer, SimpleHTTPServer, Cookie, cookielib tkinter zawiera całego Tkinter (poza turtle) urllib: urllib, urllib2, urlparse, robotparse xmlrpc: xmlrpclib, DocXMLRPCServer, SimpleXMLRPCServer

110 110 Narzędzie 2to3 Automatyczne narzędzie do konwersji kody Pythona 2.x do Pythona 3. Narzędzie 2to3 znajduje się w podkatalogu: Tools/scripts Wewnętrznie korzysta z modułu: lib2to3 Użycie z zapisem do oryginalnego pliku: $ 2to3 -w ex.py (tworzy także backup pliku oryginalnego ex.py.bak)

111 111 Py launcher w Python 3.3+ Dwa uruchamiacze do Pythona (instalowane w katalogu systemu Windows!) py.exe dla aplikacji konsolowych pyw.exe dla aplikacji okienkowych (bez konsoli) Są automatycznie skojarzone z plikami ".py" i ".pyw"

112 112 Py launcher przykłady Z LINII POLECEŃ: C:\temp>py -3 script.py # runs under latest 3.X C:\temp>py -2 script.py # runs under latest 2.X C:\temp>py -2.6 script.py # runs under 2.6 (only) ZE SKRYPTU: #!python3... # runs under latest 3.X installed #!python2... # runs under latest 2.X installed #!python # runs under 2.6 (only)

113 113 Py launcher Domyślnie skrypty są uruchamiane w najnowszej zainstalowanej wersji Python 2.x Zmiana zachowania za pomocą zmiennych środowiskowych: PY_PYTHON=3 zmiana domyślnej wersji na 3.x Alternatywnie za pomocą pliku konfiguracyjnego py.ini w katalogu skryptu

114 114 c.d.

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ]

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] OPERACJE NA STRINGACH 2 Bit/Byte/Word Bit 0/1 Byte 8 bitów Word 2 bajty 16 bitów Long Word 4 bajty 32 bitów Long Long

Bardziej szczegółowo

JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Dr Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.pan.pl ] Strona kursu: http://us4us.eu/wydarzenia/kursy/

JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Dr Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.pan.pl ] Strona kursu: http://us4us.eu/wydarzenia/kursy/ JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Dr Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.pan.pl ] Strona kursu: http://us4us.eu/wydarzenia/kursy/ 1 2 PYTHON - WSTĘP 3 Języki kompilowane.c.o.exe Plik z kodem źródłowym

Bardziej szczegółowo

Błyskawiczny kurs języka Python od podstaw do prostej strony opartej o microframework Flask.

Błyskawiczny kurs języka Python od podstaw do prostej strony opartej o microframework Flask. Błyskawiczny kurs języka Python od podstaw do prostej strony opartej o microframework Flask. Marius Rejdak mariuswol@gmail.com #inf.aei.polsl.pl @ QuakeNet 2 / 44 Agenda 1. Filozofia języka 2. REPL 3.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ]

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] PLIKI, DANE, FORMATY, KONWERSJE 2 Moduły do obsługi plików sys, os, os.path podstawowe funkcje plikowe fileinput otwiera

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane

Języki interpretowane Języki interpretowane dr inż. Andrzej Grosser Rok akademicki 2013/14 dr inż. Andrzej Grosser Języki interpretowane Rok akademicki 2013/14 1 / 182 Plan wykładów I 1 Wprowadzenie do języków skryptowych 2

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po języku Python

Przewodnik po języku Python Przewodnik po języku Python Wydanie 2.3 Guido van Rossum Fred L. Drake, Jr., editor 27 października 2004 PythonLabs Email: python-docs@python.org Copyright c 2001 Python Software Foundation. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Windows PowerShell Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Czym jest PowerShell? Windows PowerShell (WPS) to oparte na platformie.net środowisko przeznaczone do zarządzania systemem operacyjnym z poziomu

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Ruby. Wprowadzenie Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r.

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r. Pomoc do MATLAB-a Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych Gdańsk, 20013 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp do MATLAB-a.... 5 1.1 Podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie w językach skryptowych

Programowanie w językach skryptowych Programowanie w językach skryptowych Wykład 1: Wprowadzenie do języków skryptowych 1 Plan wykładu Wykłady są po 2 godziny tygodniowo przez pierwszą połowę semestru. Wykład1 Przypomnienie z Pythona, Przykładowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa Język C++ historia, współczesność, przyszłość Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa C++98 ISO/IEC 14882:1998 C++03

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Konstrukcja kodu

Rozdział 2 Konstrukcja kodu Rozdział 2 Konstrukcja kodu 2.1 Metody konstrukcji kodu programów 2.1.1 Literały 2.1.2 Identyfikatory i słowa kluczowe. 2.1.3 Zmienne 2.1.4 Typy danych 2.1.5 Operatory 2.1.6 Instrukcje sterujące 2.2 Informacja

Bardziej szczegółowo

Język programowania Java. Marek Wojciechowski

Język programowania Java. Marek Wojciechowski 1 Język programowania Java Marek Wojciechowski 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013.

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013. Tytuł oryginału: A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (3rd Edition) Tłumaczenie: Robert Górczyński z wykorzystaniem fragmentów książki Fedora i Red Hat Enterprise Linux.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro IEC61131 (PN-EN

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo