Języki i metody programowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Języki i metody programowania"

Transkrypt

1 Języki i metody programowania Wykład 4 dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie hab. Andrzeja Zbrzezngo

2 Podstawy języka Python Instrukcja break Instrukcja break powoduje wyjście z najbliżej zagnieżdżonej pętli for lub while. def main ( ) : s = 0 while True : a = input ( " Podaj k o l e j n l i c z b : " ) i f a == "" : break s = s + f l o a t ( a ) p r i n t ( "Suma wczytanych l i c z b wynosi ", s ) main ( )

3 Podstawy języka Python instrukcja break Przykład import t u r t l e def main ( ) : w = t u r t l e. Screen ( ) ; t = t u r t l e. Turtle ( ) t. h i d e t u r t l e ( ) ; t. speed ( 0 ) ; t. c o l o r ( ' red ', ' yellow ' ) t. goto ( -300, 0 ) ; sp = t. p o s i t i o n ( ) t. b e g i n _ f i l l ( ) while True : t. forward ( ) ; t. l e f t (170) i f abs ( sp - t. pos ( ) ) < 1 : break t. e n d _ f i l l ( ) w. mainloop ( ) main ( )

4 Podstawy języka Python Instrukcja break W przypadku gdy instrukcja iteracyjna for lub while zakończy się z powodu wykonania instrukcji break, blok instrukcji po klauzuli else nie zostanie wykonany. def main ( ) : s = input ( " Podaj ªa«cuch znaków : " ) f o r c in s : i f c == ' $ ' : p r i n t ( "Znak ' $ ' z o s t a ª z n a l e z i o n y! " ) break e l s e : p r i n t ( "Znak ' $ ' n i e z o s t a ª z n a l e z i o n y " ) main ( )

5 Podstawy języka Python Instrukcja continue Instrukcja continue powoduje pominięcie wszystkich instrukcji z najbliżej zagnieżdżonej pętli for lub while, w której występuje i przejście do kolejnego kroku iteracji. def main ( ) : n = i n t ( input ( "Podaj l i c z b naturaln : " ) ) f o r a in range ( 2, n ) : i f a % 2 == 0 : p r i n t ( " Kolejna parzysta l i c z b a to ", a ) continue p r i n t ( " Kolejna l i c z b a to ", a ) main ( )

6 Podstawy języka Python Instrukcja pass Instrukcja pass niczego nie robi. Może być użyta wszędzie tam, gdzie wymagana jest jakaś instrukcja z powodów składniowych, ale program nie przewiduje w tym miejscu żadnego działania. while True : pass # Czekaj na przerwanie z klawiatury ( Ctrl+C) Instrukcja pass może być także użyta w procesie stopniowego tworzenia programu: jako ciało funkcji lub ciało instrukcji złożonej. def moja_bardzo_sprytna_funkcja (a, b, c ) : pass # Pami taj, aby mnie zaimplementowa!

7 Podstawy języka Python Łańcuchy znaków czyli napisy Oprócz liczb Python może również manipulować łańcuchami znaków, które można wyrazić na parę sposobów. Moga one być objęte znakami apostrofu lub znakami cudzysłowu: >>> 'informatyka' 'informatyka' >>> "informatyka" 'informatyka' >>> 'A\'propos' "A'propos" >>> "A' pro pos" "A'propos" Łańcuchy znaków moga być także objęte potrójnymi znakami apostrofu lub potrójnymi znakami cudzysłowu.

8 Podstawy języka Python Łańcuchy znaków czyli napisy Interpreter wypisuje wynik działań na napisach w ten sam sposób, w jaki sa one wprowadzane. Sa one objęte apostrofami lub cudzysłowami i zawieraja ewentualnie inne znaki poprzedzone znakiem ukośnika (\), tak aby w sposób dokładny pokazać zawartość napisu. Łańcuch znaków objęty jest para cudzysłowów, jeśli zawiera tylko apostrofy, w przeciwnym wypadku objęty jest para apostrofów. Funkcja print, może zostać użyta do wypisywania łańcuchów znaków bez okalajacych je cudzysłowów i bez znaków cytowania.

9 Podstawy języka Python Łańcuchy znaków czyli napisy Łańcuchy znaków moga być sklejane za pomoca operatora + i powielane za pomoca operatora *. >>> p r i n t ( " Hello " + ", " + " world! " ) Hello, world! >>> p r i n t (3 * "Yes! " ) Yes! Yes! Yes!

10 Podstawy języka Python Łańcuchy znaków czyli napisy Łańcuchy znaków można indeksować. Pierwszy znak w łańcuchu ma indeks (numer porzadkowy) 0. Nie istnieje osobny typ obejmujacy pojedyńcze znaki znak jest po prostu napisem o długości jeden. Łańcuchy znaków w Pythonie nie moga być modyfikowane. Próba przypisania do zaindeksowanej pozycji w łańcuchu powoduje powstanie błędu. >>> s = " programowanie " >>> s [ 0 ] = "P" Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> TypeError: 'str' object does not support item assignment

11 Podstawy języka Python Łańcuchy znaków czyli napisy Podłańcuchy znaków moga zostać wyspecyfikowane za pomoca notacji tzw. wykrawania: dwóch indeksów przedzielonych dwukropkiem: >>> "rado± " [ 0 : 3 ] 'rad' >>> "rado± " [ 2 : 6 ] 'do± ' Indeksy wykrawania posiadaja użyteczne argumenty domyślne: pominięty pierwszy indeks posiada domyślna wartość zero, pominięty drugi domyślnie równy jest długości łańcucha znaków, którego dotyczy wykrawanie.

12 Podstawy języka Python Łańcuchy znaków czyli napisy Operacja wykrawania posiada następujac a użyteczna własność: łańcuchy s[:i] + s[i:] oraz s sa równe. >>> "rado± " [ : 3 ] + "rado± " [ 3 : ] == "rado± " True Niepoprawne indeksy wykrawania obsługiwane sa dość ostrożnie: indeks, który jest zbyt duży, zastępowany jest długościa łańcucha, ograniczenie górne, które jest mniejsze od ograniczenia dolnego, powoduje powstanie pustego napisu. >>> "rado± " [ : 9 ] 'rado± ' >>> "rado± " [ 3 : 2 ] ''

13 Podstawy języka Python Łańcuchy znaków czyli napisy Aby wyznaczyć podciag, liczac od prawej strony danego napisu, używa się indeksów będacych liczbami ujemnymi: >>> " rado± " [ - 1 ] # Ostatni znak ' ' >>> " rado± " [ - 2 ] # Przedostatni znak '±' >>> " rado± " [ - 3 : ] # Trzy ostatnie znaki 'o± ' >>> " rado± " [ : - 1 ] # Wszystkie, prócz ostatniego 'rado±' Ujemne wykrojenia, które przekraczaja ograniczenia napisu sa skracane. Wbudowana w interpreter funkcja len zwraca długość łańcucha.

14 Podstawy języka Python Łańcuchy znaków czyli napisy Napisy można porównywać przy użyciu standardowych operatorów relacyjnych: ==,! =, <, <=, > i >=. Wynik porównania zgodny jest porzadkiem leksykograficznym wyznaczonym przez wartości punktów kodowych w Unicode znaków bioracych udział w porównaniu. >>> "Python" < " informatyka " True >>> "Python" < " Informatyka " False >>> " ªopata " < " miotªa " False

15 Podstawy języka Python Łańcuchy znaków czyli napisy Operator in słuzy do testowania czy dany napis jest podnapisem innego napisu. Operator not in słuzy do testowania czy dany napis nie jest podnapisem innego napisu. >>> " gram" i n " programowanie " True >>> " program" i n " programowanie " True >>> " n i e " in " programowanie " True >>> "grama" i n " programowanie " False

16 Podstawy języka Python napisy Przykład def main ( ) : napis = input ( "Podaj ªa«cuch znaków : " ) print ( remove_vovels ( napis ) ) def remove_vovels ( s ) : """ Usuwa samogªoski z napisu s """ vowels = "A E IOÓUa e ioóu" t = "" f o r c in s : i f c not in vowels : t += c return t i f name == " main " : main ( )

17 Podstawy języka Python napisy Wybrane metody klasy str capitalize() Zwraca kopię napisu z pierwszym znakiem zmienionym na wielka literę. count(napis[, pocz tek[, koniec]]) Zwraca ilość nienachodzacych na siebie wystapień napisu napis w zakresie [pocz tek:koniec]. Opcjonalne argumenty pocz tek i koniec sa interpretowane tak samo, jak w operacji wycinania. endswith(przyrostek[, pocz tek[, koniec]]) Zwraca wynik sprawdzenia, czy napis jest zakończony napisem przyrostek. Przy wystapieniu argumentu pocz tek, sprawdzenie rozpoczyna się od tego znaku. Przy wystapieniu argumentu koniec porównanie zakończy się na tym znaku.

18 Podstawy języka Python napisy Wybrane metody klasy str expandtabs([wielko± ]) Zwraca kopię napisu ze wszystkimi znakami tabulacji zastapionymi przez znaki spacji. Jeśli wielko± nie zostanie podana, przyjmuje się rozmiar tabulacji jako 8 znaków. nd(podnapis[, pocz tek[, koniec]]) Zwraca najniższy indeks takiego wystapienia napisu podnapis, aby napis był zawarty w wycinku [pocz tek:koniec]. Opcjonalne argumenty pocz tek i koniec sa interpretowane tak samo, jak w operacji wycinania. Zwraca -1 jeśli napis podnapis nie został znaleziony. Funkcja nd powinna być używana tylko wtedy, gdy chcemy poznać pozycję napisu podnapis w danym napisie. Jeżeli chcemy tylko sprawdzić czy napis podnapis występuje w danym napisie, to należy użyć operatora in: podnapis in napis

19 Podstawy języka Python napisy Wybrane metody klasy str isalnum() Zwraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie znaki napisu sa znakami alfanumerycznymi i napis składa się przynajmniej z jednego znaku. isalpha() Zwraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie znaki napisu sa literami i napis składa się przynajmniej z jednego znaku. isdigit() Zwraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie znaki napisu sa cyframi. islower() Zwraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie litery napisu sa małymi literami i napis zawiera przynajmniej jedna mała literę.

20 Podstawy języka Python napisy Wybrane metody klasy str isspace() Zwraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie znaki napisu sa białymi znakami i napis składa się przynajmniej z jednego znaku. istitle() Zwraca wynik sprawdzenia, czy napis ma strukturę tytułu, to znaczy każdy wyraz napisu musi zaczynać się wielka litera i składać wyłacznie z małych liter lub znaków nieliterowych. isupper() Zwraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie litery napisu sa wielkimi literami i napis zawiera przynajmniej jedna wielka literę.

21 Podstawy języka Python napisy Wybrane metody klasy str ljust(szeroko± ) Zwraca kopię napisu wyrównana do lewej w napisie o szerokości szeroko±. Wypełnienie jest uzyskane za pomoca znaków spacji. Jeśli szerokość jest mniejsza od len(s) zwracany jest oryginalny napis. lower() Zwraca kopię napisu zamienionego na małe litery. lstrip([chars]) Zwraca kopię napisu z usuniętymi znakami z poczatku napisu. W przypadku, gdy argument chars nie został podany, lub ma wartość None, usunięte zostana białe znaki. Jeżeli argument ten jest podany i nie ma wartości None, musi być typu napisowego. Z poczatku napisu, na rzecz którego wywołana została ta metoda, zostana usunięte znaki wchodzace w skład argumentu chars.

22 Podstawy języka Python napisy Wybrane metody klasy str replace(stary, nowy[, ile]) Zwraca kopię napisu z wszystkimi wystapieniami napisu stary zastapionymi przez nowy. Jeśli zostanie podany argument ile, zostanie zastapiona tylko podana ilość wystapień. rnd(napis [,pocz tek [, koniec]]) Zwraca najwyższy indeks wystapienia napisu napis, takiego, aby napis był zawarty w przedziale [pocz tek, koniec). Opcjonalne argumenty pocz tek i koniec sa interpretowane tak samo, jak w operacji wycinania. Zwraca -1 jeśli napis nie został znaleziony.

23 Podstawy języka Python napisy Wybrane metody klasy str rjust(szeroko± ) Zwraca kopię napisu wyrównana do prawej w napisie o szerokości szeroko±. Wypełnienie jest uzyskane za pomoca znaków spacji. Jeśli szerokość jest mniejsza od len(s) zwracany jest oryginalny napis. rstrip([chars]) Zwraca kopię napisu z usuniętymi znakami z końca napisu. W przypadku, gdy argument chars nie został podany, lub ma wartość None, usunięte zostana białe znaki. Jeżeli argument ten jest podany i nie ma wartości None, musi być typu napisowego. Z końca napisu, na rzecz którego wywołana została ta metoda, zostana usunięte znaki wchodzace w skład argumentu chars.

24 Podstawy języka Python napisy Wybrane metody klasy str startswith(prex[, start[, end]]) Zwraca wynik sprawdzenia, czy napis zaczyna się napisem prex. Przy wystapieniu argumentu start, sprawdzenie rozpoczyna się od tego znaku. Przy wystapieniu argumentu end porównanie zakończy się na tym znaku. strip([chars]) Zwraca kopię napisu z usuniętymi znakami z poczatku i końca napisu. W przypadku, gdy argument chars nie został podany, lub ma wartość None, usunięte zostana białe znaki. Jeśli argument ten jest podany i nie ma wartości None, musi być typu napisowego. Z poczatku i końca napisu, na rzecz którego wywołana została ta metoda, zostana usunięte znaki wchodzace w skład argumentu chars.

25 Podstawy języka Python napisy Wybrane metody klasy str swapcase() Zwraca kopię napisu z małymi literami zamienionymi na wielkie a wielkimi na małe. title() Zwraca kopię napisu zamieniona na strukturę tytułu, to znaczy każdy wyraz napisu zostaje zamieniony na rozpoczynajacy się wielka litera z pozostałymi literami zamienionymi na małe. upper() Zwraca kopię napisu z wszystkimi literami zamienionymi na wielkie litery. zll(szeroko± ) Zwraca napis uzupełniony z lewej strony zerami do podanej szerokości. W przypadku, gdy wartość argumentu jest mniejsza od długości napisu, zostanie zwrócony oryginalny napis.

26 Podstawy języka Python napisy Wybrane metody klasy str Zainstaluj i uruchom interpreter Pythona 3 bpython3. Przypisz do zmiennej s łańcuch znaków (np. Twoja ulubiona sentencję). Wypróbuj dla tego łańcucha znaków podane na poprzednich slajdach metody klasy str. Następnie zapisz rezultaty w pliku NazwiskoImi -w07.py i wyślij w terminie do dnia roku (do godziny 5.55) do wykładowcy. Fragment rozwiazania: >>> s = "Programowanie j e s t sztuk. " >>> s. upper ( ) 'PROGRAMOWANIE JEST SZTUK '......

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 7 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 28 listopada 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Python wykład 6

Podstawy programowania. Python wykład 6 Podstawy programowania Python wykład 6 Funkcja wbudowana chr() Wywołanie funkcji chr() z argumentem m zwraca łańcuch znaków reprezentujący znak, którego punktem kodowym w Unicode jest liczba całkowita

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 6 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 21 listopada 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: WYRAŻENIA LOGICZNE I INSTRUKCJA WARUNKOWA, METODY OBIEKTÓW ŁAŃCUCHOWYCH E. Dyguda-Kazimierowicz 1 Wyrażenia i operatory logiczne Wyrażenia logiczne (warunkowe, boolowskie) to

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania

Języki i metody programowania Języki i metody programowania Wykład 3 dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie hab. Andrzeja Zbrzezngo Wartości boolowskie

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 1. 4 października 2013 Plan wykładu 1 2 3 4 Typy proste Kolekcje Instrukcje w języku (przypomnienie) Wykładowca: Termin wykładu: piątek, 10:15 12:00, sala 119 Strona wykładu http://www.ii.uni.wroc.pl/

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 5 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 7 listopada 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Funkcje są prawdopodobnie najważniejszą częścią każdego poważnego programu (w każdym języku programowania).

Funkcje są prawdopodobnie najważniejszą częścią każdego poważnego programu (w każdym języku programowania). Funkcje w Pythonie Funkcje to części programu wielokrotnego użytku. Pozwalają nam nadad nazwę blokowi wyrażeo, a następnie uruchamiad ten blok używając tej nazwy gdziekolwiek w programie, dowolną ilośd

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Python 1

Wstęp do informatyki. Python 1 Wstęp do informatyki Python 1 Python - wprowadzenie Wysokopoziomowy język programowania obiektowego stworzony na początku lat dziewięćdziesiątych XXw. Cechy Pythona: - wszechstronne zastosowania (GUI,

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 8 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 5 grudnia 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: SEKWENCJE (ŁAŃCUCHY, LISTY, KROTKI), METODY LIST E. Dyguda-Kazimierowicz 1 Sekwencje: indeksowanie i wycinanie Poznane dotąd obiekty łańcuchowe należą do typu danych złożonych

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty 1/34 Środowisko programisty Język Python cz. 1 dr inż. Grzegorz Michalski 24 marca 2014 Środowisko programisty 2/34 Wstęp Uruchamianie interpretera python Wykonywalne skrypty #!/usr/bin/python

Bardziej szczegółowo

Język Python (2) Język Python (2) 1/36

Język Python (2) Język Python (2) 1/36 Język Python (2) Język Python (2) 1/36 Język Python (2) 2/36 Podstawy funkcji Pojęcia podstawowe Instrukcja def tworzy obiekt funkcji i przypisuje go do nazwy Instrukcja return przekazuje obiekt wynikowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 2 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 10 października 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2013 1 / 34 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2014 1 / 38 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe. Autor: Piotr Fiorek. Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else.

Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe. Autor: Piotr Fiorek. Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else. Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe Autor: Piotr Fiorek Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else. Nasz kalkulator umie już liczyć, ale potrafi przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Funkcje. 1 Funkcje 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 7

Spis treści. Funkcje. 1 Funkcje 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 7 Spis treści 1 Funkcje 1.1 Zadanie 1 1.2 Zadanie 2 1.3 Zadanie 3 1.4 Zadanie 4 1.5 Zadanie 5 1.6 Zadanie 6 1.7 Zadanie 7 Funkcje Przy programowaniu często zdarza się, że pewne czynności chcemy wykonywać

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 1 Programowanie 1 Program wykładu Struktura programu Instrukcja przypisania Wprowadzanie danych Wyprowadzanie wyników Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja symboli w komputerze.

Reprezentacja symboli w komputerze. Reprezentacja symboli w komputerze. Znaki alfabetu i łańcuchy znakowe. Programowanie Proceduralne 1 ASCII The American Standard Code for Information Interchange, 1968 r. 7 bitów, liczby z zakresu 0-127

Bardziej szczegółowo

Python dla początkujących. Małgorzata Niewiem AGH, GGiOŚ, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej SATIM Satelitarny Monitoring

Python dla początkujących. Małgorzata Niewiem AGH, GGiOŚ, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej SATIM Satelitarny Monitoring Python dla początkujących Małgorzata Niewiem AGH, GGiOŚ, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej SATIM Satelitarny Monitoring Wstęp Stworzony w latach 90 przez Guido van Rossum Nazwa pochodzi od

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych Algorytmy i struktury danych 6. Łańcuchy i przetwarzanie tekstu (I) Łódź 2013 Ćwiczenie Zapisz program jako textmanipulation.py; Uruchom skrypt M Kociński & A Materka, Algorytmy i struktury danych, WEEIA

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja symboli w komputerze. Znaki alfabetu i łańcuchy znakowe. Programowanie Proceduralne 1

Reprezentacja symboli w komputerze. Znaki alfabetu i łańcuchy znakowe. Programowanie Proceduralne 1 Reprezentacja symboli w komputerze. Znaki alfabetu i łańcuchy znakowe. Programowanie Proceduralne 1 ASCII The American Standard Code for Information Interchange, 1968 r. 7 bitów, liczby z zakresu 0-127

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 1 Pętla while JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: PETLE ITERUJACE, KORZYSTANIE Z PLIKÓW E. Dyguda-Kazimierowicz Instrukcja while, wraz z omówioną poniżej instrukcją for, należą do pętli iterujacych pozwalających

Bardziej szczegółowo

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Python Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Cechy języka marketing Obiektowy (dużo prostszy od C++) Darmowy Nie tylko Unix (choć tam najpopularniejszy) Wiele bibliotek (np. Tkinter, czyli interfejs do

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część ósma Tablice znaków i przetwarzanie napisów Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Programowanie robota mobilnego E-puck w języku Python

Programowanie robota mobilnego E-puck w języku Python Programowanie robota mobilnego E-puck w języku Python Joanna Ratajczak Mirela Kaczmarek 1 Zasady bezpieczeństwa W trakcie pracy z robotem E-puck, rys. 1, należy zachować ostrożność. Pod żadnym pozorem

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

Myśl w języku Python! : nauka programowania / Allen B. Downey. Gliwice, cop Spis treści

Myśl w języku Python! : nauka programowania / Allen B. Downey. Gliwice, cop Spis treści Myśl w języku Python! : nauka programowania / Allen B. Downey. Gliwice, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 11 1. Jak w programie 21 Czym jest program? 21 Uruchamianie interpretera języka Python 22 Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe Python

Języki skryptowe Python Języki skryptowe Python Wykład 3 Zmienne, wyrażenia, instrukcje Janusz Szwabiński Plan wykładu: Wartości i ich typy Zmienne Instrukcje warunkowe Łańcuchy znaków Pętle Wartości i ich typy Wartości (liczby

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 5

Język C zajęcia nr 5 Język C zajęcia nr 5 Instrukcja wyboru switch switch ( wyr ) inst Głównym przeznaczeniem instrukcji switch jest rozgałęzianie wykonania programu na wiele różnych ścieżek w zależności od wartości pewnego

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux Przetwarzanie tekstu 2 Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux filtry programy przetwarzajace pliki (w szczególności tekstowe) w taki sposób, że odczytuja dane (plik wejściowy) ze standardowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski Informatyka- wykład Podstawy programowania w Pythonie dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 23 listopada 2015 r. JĘZYK PYTHON Język Python jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część siódma Przetwarzanie tablic znaków Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy Laboratorium 1 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Na podstawie: G. Perry, D. Miller, Język C Programowanie dla

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 7 kwietnia 2014 1. Wprowadzenie Pierwsza część instrukcji zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

2. Łańcuchy tekstowe w PHP

2. Łańcuchy tekstowe w PHP 2. Łańcuchy tekstowe w PHP 2.1 Apostrofy i cudzysłowy Łańcuch tekstowy w języku PHP to ciąg znaków ograniczony apostrofami (') lub cudzysłowami ("). Te znaki ograniczające nie powinny być traktowane wymiennie,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 11. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 11. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 Informatyka 1 zajęcia nr 11 Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Łańcuchy znaków 2. Wprowadzanie i wyprowadzanie znaków w i łańcuchów

Bardziej szczegółowo

Programowanie - instrukcje sterujące

Programowanie - instrukcje sterujące Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki środowisko NetBeans, tworzenie nowego projektu; okno projekty; główne okno programu; package - budowanie paczek z klas; public class JavaApplication

Bardziej szczegółowo

Liczby losowe i pętla while w języku Python

Liczby losowe i pętla while w języku Python Liczby losowe i pętla while w języku Python Mateusz Miotk 17 stycznia 2017 Instytut Informatyki UG 1 Generowanie liczb losowych Na ogół programy są spójne i prowadzą do przewidywanych wyników. Czasem jednak

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja symboli w komputerze.

Reprezentacja symboli w komputerze. Reprezentacja symboli w komputerze. Znaki alfabetu i łańcuchy znakowe. Programowanie Proceduralne 1 ASCII The American Standard Code for Information Interchange, 1968 r. 7 bitów, liczby z zakresu 0-127

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy. Wykład 1. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy. Wykład 1. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy Wykład 1 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Plan wykładów (1) Algorytmy i programy Proste typy danych Rozgałęzienia

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. 1. Narysować schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA, który zawiera: zmienne, konstrukcje warunkowe i iteracyjne (IF-THEN-ELSE, CASE, DO WHILE, DO UNTIL), konfigurowane środowisko użytkownika. METAZNAKI zestaw

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python. Wykład 11. Marcin Młotkowski. 4 stycznia Kontrola poprawności podczas biegu programu. 2 Testowanie oprogramowania

Kurs języka Python. Wykład 11. Marcin Młotkowski. 4 stycznia Kontrola poprawności podczas biegu programu. 2 Testowanie oprogramowania Wykład 11. 4 stycznia 2010 1 Kontrola poprawności podczas biegu programu 2 3 4 Asercje Asercja to formuła logiczna; Asercji używa się do kontrolowania czy np. wartość zmiennej ma odpowiedni typ lub mieści

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW

PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW http://metodycy.torun.pl/ m.informatyka@metodycy.torun.pl 1. Wprowadzenie do Pythona podstawowe informacje Python to język programowania wysokiego poziomu,

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

while (test) instrukcja; int i=0; while (i<10) i++; dopóki test prawdziwy wykonuj instrukcję Wykonano: 35% / \ fałsz test prawda instrukcja

while (test) instrukcja; int i=0; while (i<10) i++; dopóki test prawdziwy wykonuj instrukcję Wykonano: 35% / \ fałsz test prawda instrukcja Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 9 2/24 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka Python

Wprowadzenie do języka Python Wprowadzenie do języka Python Mateusz Miotk 3 stycznia 2017 Instytut Informatyki UG 1 Krótko o historii języka Python Python jest potężnym, lecz mimo to łatwym w użyciu językiem programowania opracowanym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część druga Instrukcje sterujące przebiegiem programu Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 -->s="hello World!" s = Hello World! -->disp(s) Hello World!

Przykład 1 -->s=hello World! s = Hello World! -->disp(s) Hello World! Scilab jest środowiskiem programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym do MATLABa oraz jego darmowego

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 Podstawy programowania. dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Zajęcia nr 1 Podstawy programowania. dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Zajęcia nr 1 Podstawy programowania dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Ramowy program warsztatów 1. Pierwsze: Podstawy programowania 2. Drugie:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1

Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1 Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1 Projekt Matematyka dla ciekawych świata Łukasz Mazurek 23.03.2017 1 Praca z Pythonem Na zajęciach będziemy programować w języku Python w wersji 3. Pythona

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.2. Instrukcje strukturalne PHP Instrukcje strukturalne Instrukcja grupująca (blok instrukcji) Instrukcja warunkowa, if-else Instrukcja wyboru, switch-case

Bardziej szczegółowo

Kurs rozszerzony języka Python

Kurs rozszerzony języka Python Wykład 2. 13 października 2017 Plan wykładu Klasy i obiekty 1 Klasy i obiekty 2 3 4 Plan wykładu Klasy i obiekty 1 Klasy i obiekty 2 3 4 Deklaracja klasy Klasy i obiekty Przykłady class Figura: Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Python jest interpreterem poleceń. Mamy dwie możliwości wydawania owych poleceń:

Python jest interpreterem poleceń. Mamy dwie możliwości wydawania owych poleceń: W pierwszym kroku nauczymy się uruchamiać w Pythonie tradycyjny* program ". Dzięki temu nauczysz się pisać w języku Python, a także zapisywać i uruchamiać swoje pythonowe programy. *Jest taka tradycja,

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy. Michał Bereta

Java Podstawy. Michał Bereta Prezentacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy i języki programowania

Podstawy i języki programowania Podstawy i języki programowania Laboratorium 2 - wprowadzenie do zmiennych mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 23 października 2017 1 / 26 mgr inż. Krzysztof Szwarc Podstawy i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dekoratory. 1 Dekoratory 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 4

Spis treści. Dekoratory. 1 Dekoratory 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 4 Spis treści 1 Dekoratory 1.1 Zadanie 1 1.2 Zadanie 2 1.3 Zadanie 3 1.4 Zadanie 4 Dekoratory Dekoratory w Pythonie służą do zastępowania zdefiniowanych przez nas funkcji przez funkcje (lub inne obiekty)

Bardziej szczegółowo

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors.

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Wykład 3 ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Waldi Ravens J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 75 / 146 deklaracje zmiennych instrukcja podstawienia

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 4. 23 października 2015 Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Protokół iteracyjny Producent Umiem dostarczać

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania: Python. Wprowadzenie. Jolanta Bachan

Podstawy programowania: Python. Wprowadzenie. Jolanta Bachan Podstawy programowania: Python Wprowadzenie Jolanta Bachan Informacje do kontaktu email: jolabachan@gmail.com strona internetowa: http://bachan.speechlabs.pl/ dyżury w sali 312aB środa, 9:30-10:00 czwartek,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowych pytań materiał dla osób prowadzących kursy

Tworzenie nowych pytań materiał dla osób prowadzących kursy Projekt językowy Tworzenie nowych pytań materiał dla osób prowadzących kursy Materiał opracowany na podstawie pomocy do systemu Moodle Zygmunt Sumiec Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu Importowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie 2/39 Czym jest bash? Rysunek : Zadanie powłoki to ukrycie wywołań systemowych Bash - wprowadzenie 3/39 Czym jest bash? Przykład polecenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 9 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 12 grudnia 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Podstawy programowania w języku C WYKŁAD 1 Proces tworzenia i uruchamiania programów Algorytm, program Algorytm przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania. Program zapis algorytmu

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

for (i=0; i<10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja;

for (i=0; i<10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja; Rok akademicki 2014/2015, Pracownia nr 5 2/36 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2014/2015 Pracownia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1

Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1 Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1 Projekt Matematyka dla ciekawych świata Łukasz Mazurek 28.04.2016 1 Praca z Pythonem Na zajęciach będziemy programować w języku Python w wersji 3. Pythona

Bardziej szczegółowo

Python podstawy programowania

Python podstawy programowania Python podstawy programowania Krzysztof Katarzyński Centrum Astronomii UMK W roku 1945 rozpętał się pokój. Latajacy Cyrk Monty Pythona Program w Pythonie jako plik tekstowy Konsola tekstowa Pythona umożliwia

Bardziej szczegółowo

Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1

Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1 Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1 Przed przystąpieniem do napisania kodu programu należy ten program najpierw zaprojektować. Projekt tworzącego go algorytmu może być zapisany w formie schematu

Bardziej szczegółowo

Język Python (3) Język Python (3) 1/35

Język Python (3) Język Python (3) 1/35 Język Python (3) Język Python (3) 1/35 Język Python (3) 2/35 Kod samotestujący Tworzenie def t e s t e r ( ) : p r i n t ( "Wywołanie funkcji testujacych..." ) i f n ame == main : t e s t e r ( ) Język

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Ruby

Programowanie w Ruby Programowanie w Ruby Wykład 2 Marcin Młotkowski 14 października 2016 Plan wykładu 1 2 3 Marcin Młotkowski Programowanie w Ruby 2 / 33 Liczby całkowite Fixnum Zakres: [ 2 30... 2 30 1] Przykłady: 119, 0xFFFF,

Bardziej szczegółowo