BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNA EDUKACJA MOTORYZACYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNA EDUKACJA MOTORYZACYJNA"

Transkrypt

1 Stanisława ZIELIŃSKA PR BRD w Gdańsku BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNA EDUKACJA MOTORYZACYJNA Wprowadzenie Poprawa ludzkich spraw może nastąpić przez umożliwienie wszystkim ludziom gruntownego wykształcenia. Uczyniłoby ono ludzi zdolnymi do poznania tego, co jest prawdziwe i do działania w myśl zasad uznanych za prawdziwe. (Jan Amos Komeński). Już znamienity pedagog XVII wieku przewidział potrzebę edukacji do podejmowania rozumnych i uzasadnionych naukowo działań. W poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest to szczególnie ważne, byśmy nie polegali na obiegowych, często nieprawdziwych opiniach, np.: wzrosła liczba wypadków, bo wzrósł poziom motoryzacji lub nie potrzebuję zapinać pasów bezpieczeństwa, bo moje auto ma ABS. Zmiany w prawodawstwie polskim spowodowały, że bezpieczeństwo życia i zdrowia dziecka w trakcie organizacji różnych form zajęć nauki i wypoczynku staje się celem nadrzędnym. Rodzice, wysyłając swoje dziecko do szkoły, powierzają je pieczy dyrektora, który ceduje opiekę, wychowanie i edukację na kompetentną, spełniającą wymogi prawne, kadrę. Od jej odpowiedzialności i jakości pracy zależy bezpieczeństwo podopiecznych. Nieletni nie mogą być choćby przez chwilę narażeni na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Niedochowanie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością karną. Przez cały czas, kiedy dziecko jest w szkole, w drodze do niej lub z niej do domu, jesteśmy odpowiedzialni za jego życie, zdrowie i bezpieczeństwo. W nowych uwarunkowaniach polskiej szkoły i dobrze pojętym interesie społecznym problematyka Brd powinna znaleźć należne miejsce w planach nauczania, a jej realizacja systematyczna, praktyczna oraz spójna z obecnymi i przyszłymi potrzebami uczniów. Powinna zaczynać się od najwcześniejszych lat nauki szkolnej i trwać ustawicznie, od szkoły podstawowej poprzez szkołę średnią i wyższą, do okresu podjęcia pracy zawodowej. Efektywna edukacja motoryzacyjna powinna być także zintegrowana z edukacją i reedukacją dorosłych. Działania w zakresie edukacji motoryzacyjnej będą skuteczne tylko wówczas, gdy nastąpi równoczesna zmiana modelu zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zadania dla powszechnej szkolnej edukacji motoryzacyjnej W Programie GAMBIT proponowane są dwa główne kierunki zadań dla obszaru edukacji, a mianowicie: zapewnienie systematycznej edukacji w zakresie Brd oraz przygotowanie kadry pedagogicznej do działań edukacyjno opiekuńczo wychowawczych na rzecz brd. Zapewnienie powszechnej i obowiązkowej szkolnej i pozaszkolnej edukacji brd wszystkim grupom wiekowym dzieci i młodzieży jest prawnym obowiązkiem w świetle zapisów w aktach prawnych. Nadrzędnym celem edukacji brd jest wyszkolenie świadomego, kulturalnego, szanującego i przestrzegającego prawo uczestnika ruchu drogowego. Kolejnym zadaniem podnoszącym skuteczność edukacyjnych działań jest przygotowanie kadry szkoleniowej, posiadającej obiektywną, rzetelną wiedzę w zakresie brd, traktującą realizację tego zadania, poprzez pryzmat ochrony życia i zdrowia. Kadra pedagogiczna to nie tylko szkolni nauczyciele dzieci i młodzieży, to nauczyciele akademiccy, egzaminatorzy, wykładowcy na kursach dla instruktorów nauki jazdy i instruktorzy nauki jazdy. Szczególnie instruktorzy jazdy powinni być dobierani jako najlepsi z najlepszych, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje i wiedzę i weryfikowani w zakresie znajomości zasad przepisów ruchu drogowego i ich poszanowania oraz umiejętności pedagogicznego prowadzenia cyklu szkoleniowego. Wobec powyższego, jednym z ważniejszych zadań zapisanych w Programie GAMBIT jest podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadzących szkolenia uczestników ruchu drogowego. W reformie systemu edukacji, obok tradycyjnych przedmiotów ważne stały się nowe obszary edukacji, przenikające się nawzajem w swoich treściach, celach i zadaniach. Dotychczasowy termin wychowanie komunikacyjne, występujący w programach szkolnych, należy przybliżyć do rzeczywistości, potrzeb młodego pokolenia i nowej jakości pracy szkoły, nadając mu nazwę: edukacja motoryzacyjna. Edukacja motoryzacyjna uwzględnia wiedzę zarówno z zakresu motoryzacji, jak i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowaną wieloaspektowo, integrując różne przedmioty szkolne, działania pozalekcyjne i środowiskowe. Ciągły brak systematyczności, ciągłości i realizmu w szkolnych działaniach edukacyjnych powoduje niepełne i nieugruntowane przygotowanie dzieci do uczestniczenia w ruchu drogowym. Wychowanie komunikacyjne w obowiązujących szkoły podstawach programowych przypisane jest przedmiotowi technika i to, jako jej niewielki element składowy. Edukacja drogowa dzieci kończy się w szkole podstawowej najczęściej na

2 etapie uzyskania przez 10-latka karty rowerowej. Po 2-letniej przerwie w edukacji brd, w części gimnazjów, okazjonalnie realizuje się tematykę brd. I na tym kończy się edukacja drogowa naszych dzieci. Główne zadania szkoły i nauczycieli w zakresie edukacji motoryzacyjnej to: systematyczne zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości nabywania umiejętności i poznawania zasad prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, zmiana zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego - dzieci, młodzieży, rodziny, rówieśników, nauczycieli, przedstawicieli władz lokalnych i innych dorosłych, kształtowanie pozytywnego stosunku do otoczenia i ludzi, przekonań, postaw i wartości wobec życia i zdrowia. W związku z powyższym, edukacja motoryzacyjna w szkole powinna być ujęta zarówno jako program dydaktyczny, jak i wychowawczy. Zapewni to spójność i prawidłową jej realizację na wszystkich zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych przez wszystkich, odpowiednio wyszkolonych nauczycieli i będzie przyczynkiem do współpracy i integracji działań kadry pedagogicznej, zgodnie z założeniami nowoczesnej edukacji. Aby edukacja motoryzacyjna spełniła swoją rolę, powinna być: usystematyzowana, praktyczna, ciągła i uspołeczniona. Małe dzieci powinny przejść przede wszystkim szkolenie wzrokowe, słuchowe i ruchowe pod kierunkiem pedagogów i w ścisłej współpracy z rodzicami. Szkolenie takie powinno pomagać dzieciom radzić sobie w rzeczywistym ruchu drogowym w ich aktualnym wieku. Każde postępowanie na drodze, prawidłowe i nieprawidłowe, powinno być dziecku objaśnione. Ważne jest, by dzieci w swoim otoczeniu widziały tylko takie zachowania, jakich się od nich wymaga i jakim się mają wykazać. Należy unikać symboli zwierzęcych, wyolbrzymionych(słonia, misia), gdyż w rozumowaniu dzieci jest to utożsamiane z bajkami. Bajka ma dobre zakończenie, a rzeczywistość złego zachowania w ruchu drogowym ma tragiczne zakończenie. Szkolny program dydaktyczno - wychowawczy Oprócz treści programowych zawartych w przedmiocie technika dyrektorzy szkół powinni przygotować perspektywiczny program działań dydaktycznych i wychowawczych w zakresie Brd, realizowany przez nauczycieli na różnych przedmiotach i ścieżkach edukacyjnych i włączyć go do Szkolnego Programu Wychowawczego. Podstawą do tego są zapisy w Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniach MEN w sprawach: bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki oraz ramowych statutów szkół i programów nauczania. Zapis z ustawy o systemie oświaty brzmi: Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zapisy w ustawie i rozporządzeniach dotyczą uczniów wszystkich typów szkół i lat nauki, a więc od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum po szkołę średnią. Dlatego edukacją motoryzacyjną powinni zająć się wszyscy pedagodzy na czele z dyrektorem szkoły jako głównym odpowiedzialnym z tytułu prawa za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych dzieci. Każdy nauczyciel powinien być opiekunem dziecka i troszczyć się o jego zdrowie i życie poprzez dobrą edukację na wszystkich przedmiotach szkolnych. Pedagodzy i rodzice powinni jednocześnie pamiętać o tym, że swoim wzorowym zachowaniem w ruchu drogowym dają przykład dzieciom, które na nas patrzą i naśladują. Jest to edukacja codzienna, dominująca szczególnie w najwcześniejszych latach edukacji dziecka. Szkolny program edukacji motoryzacyjnej powinien pozostawać w ścisłym związku z programami poszczególnych klas, łączyć je wspólnym celem bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym przewijać się przez wszystkie zajęcia lekcyjne, w tym także godziny wychowawcze. Program powinien przybierać wszelkie formy, między innymi takie, jak: warsztaty, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, środowiskowe lekcje otwarte, konkursy, turnieje, akcje i różne imprezy. Programy edukacyjne Po wprowadzeniu reformy systemu edukacji obowiązującym szkoły stały się Podstawy Programowe Kształcenia Ogólnego. W nich hasłowo zapisane są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. W planach nauczania dyrektor szkoły powinien na realizację edukacji motoryzacyjnej przeznaczyć godziny będące w jego dyspozycji jako dodatkowe zajęcia edukacyjne Podstawą do takich działań jest zapis w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych o możliwościach zwiększenia liczby obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych z przeznaczeniem na: realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

3 Wprowadzone od 1 lipca 1999 roku wydawanie kart rowerowych i motorowerowych przez dyrektora szkoły uzasadnia poważne podejście do problemu i przeznaczenie odrębnych godzin na realizację programu szkolenia dzieci i młodzieży jako pieszych i kierujących pojazdami. Podstawy programowe stanowią punkt wyjścia do opracowania programów nauczania i projektów edukacyjnych. Edukacja motoryzacyjna może wykorzystywać dorobek dydaktyczny innych pokrewnych dyscyplin, a z wieloma dyscyplinami ma wspólne pola zainteresowań. Należy stworzyć interdyscyplinarny program na bazie wszystkich przedmiotów i ścieżek edukacyjnych. Nauczyciele mogą nadawać poszczególnym problemom brd różne aspekty i rozwijać je na swoich przedmiotach. W ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych można tworzyć i realizować autorskie programy wewnątrzszkolne, międzyszkolne, wieloprzedmiotowe, fakultety, programy dla rowerzystów, rodziców, kluby, koła zainteresowań. Szczególnie ważne jest tworzenie i utrzymywanie lokalnych powiązań pomiędzy rodzicami, organizacjami rodzicielskimi, szkołami nauki jazdy, policją, młodzieżą, organizacjami młodzieżowymi, prasą, radiem i telewizją. W edukacyjnych działaniach wobec dzieci jako pieszych i rowerzystów ważne jest, by jak najwięcej miały one do czynienia z rzeczywistym ruchem drogowym, poprzez obserwacje, rozmowy o drodze do i ze szkoły, udział w zorganizowanych formach pozalekcyjnych (wycieczki piesze, rowerowe). Rzeczywisty ruch drogowy i umiejętność radzenia sobie z sytuacjami w nim zachodzącymi to są najważniejsze lekcje do zapamiętania. Na drugim planie są lekcje nauki z podręczników. Nadzór Dyrektorzy szkół, jako główni odpowiedzialni z tytułu prawa za edukację i bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych opiece dzieci powinni zadbać o to, by zapisy o bezpieczeństwie życia i zdrowia w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, z mocnym akcentem na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, znalazły się w postaci zapisów statutowych, a edukacja motoryzacyjna znalazła należne miejsce w programie dydaktycznowychowawczym szkoły. W liście do Kuratorów Oświaty, organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół i placówek z lutego2006 roku, Minister Edukacji przypomniał, że zgodnie z art. 1, ust 16 ustawy o systemie oświaty jednym z głównych zadań systemu oświaty jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń w sytuacjach nadzwyczajnych. Przygotowanie dzieci do bezpiecznego życia i pracy, do dbałości o zdrowie i życie swoje i innych musi być realizowane podczas całego procesu dydaktyczno wychowawczego w szkole, a problematyka bezpieczeństwa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w treściach programów nauczania na każdym etapie edukacyjnym. Realizacja treści programowych związanych z bezpieczeństwem powinna stać się codzienną praktyką szkolną wskazywał Minister (strona www). Kuratorzy, przyjmując programy nauczania szkół, powinni zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci powierzonych przez rodziców dyrektorom. Powinno się przyjąć do obowiązkowego sprawdzania, w ramach nadzoru, czy tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest uwzględniana w programach nauczania szkół wszystkich typów i na wszystkich poziomach nauczania. Jednym z aktów prawnych, uprawniających do tego jest Konwencja o Prawach Dziecka, a szczególnie Artykuł 3 tej Konwencji, który brzmi: 1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. 2. Państwa - Strony czuwają, aby instytucje, służby oraz inne jednostki odpowiedzialne za opiekę i ochronę dzieci dostosowały się do norm ustanowionych przez kompetentne władze, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia, jak również dotyczących właściwego doboru kadr tych instytucji oraz odpowiedniego nadzoru. Prawa zawarte w Konwencji w coraz większym stopniu będą egzekwowane przez różne instytucje i organy nadzorcze państwa. Każdy nauczyciel jest opiekunem dziecka i ma troszczyć się o jego zdrowie i życie poprzez dobrą edukację. W trosce tej pomocni będą rodzice, jako szkolni rzecznicy brd. Obowiązująca już Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje szerokie możliwości organizacji ruchu rodziców wspomagających szkoły w ich pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Zadanie Karta rowerowa i motorowerowa Ważnym zagadnieniem dla poprawy brd jest bezpieczeństwo młodych rowerzystów i motorowerzystów, coraz częściej pojawiających się na drogach. Brak jednolitego krajowego programu szkolenia skutkuje różnorodnym ich przygotowaniem do udziału w ruchu drogowym. W kwietniu 2005 roku Minister Edukacji wystosował apel do kuratorów, wójtów i burmistrzów, a także dyrektorów szkół o jak najwyższą staranność w realizacji zadania karta rowerowa i motorowerowa. Zadaniem dyrektora szkoły jest realizacja obowiązku przygotowania kandydatów do uzyskania karty rowerowej (sprawdzenia wiadomości i umiejętności) oraz wydania stosownego dokumentu uprawniającego

4 do jazdy rowerem. Taki obowiązek nałożyła ustawa Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenie MTiGM w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Szkoły nie zostały należycie do tego przygotowane. Konieczne jest szkolenie kadry, gdyż do realizacji tego zadania nie jest wystarczające uzyskane w innym celu samochodowe prawo jazdy. Zmiany w przepisach kodeksu drogowego wymuszają aktualizację dotychczasowej wiedzy i przygotowania nauczycieli poprzez ciągłe doskonalenie na różnych formach szkoleń. Proces edukacji motoryzacyjnej Proces edukacji motoryzacyjnej powinien objąć dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat. Jak najwięcej należy zrobić w pierwszych etapach edukacji, by dać dobre podstawy do nabywania odpowiednich przyzwyczajeń i zachowań oraz uznania pewnych norm i sposobów kontroli za konieczność. W szkołach ponadgimnazjalnych proces edukacji powinien skupiać się głównie na aktywności pozaszkolnej i środowiskowej wśród młodzieży, która przygotowuje się do roli kierowcy samochodu. Realizacja edukacji motoryzacyjnej w szkołach wyższych będzie miała istotny wpływ na przygotowanie przyszłych kadr do podejmowania działań zarówno w oświacie, jak i w innych obszarach związanych z brd. W działaniach zmierzających do poprawy brd należy wprowadzać rozwiązania systemowe, długofalowe, dobrze zaplanowane i przygotowane. W procesie szkolnej edukacji motoryzacyjnej wyróżnia się w nim dwa zasadnicze kierunki jego realizacji, powiązane ze sobą i wzajemnie się przenikające. Pierwszy kierunek to zadania szkoły i nauczycieli w zakresie wiedzy i kształtowania umiejętności jako program dydaktyczny realizowany przez nauczycieli na różnych przedmiotach i ścieżkach edukacyjnych oraz zajęciach przygotowujących uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej, nie ograniczający się tylko do przedmiotu technika. Drugi kierunek, to perspektywiczny, co najmniej 3-letni program działań wychowawczych szkoły i nauczycieli w zakresie kształtowania postaw i zachowań w ruchu drogowym, realizowany na lekcjach wychowawczych, spotkaniach z rodzicami, różnych formach zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i środowiskowych. W programie GAMBIT w obszarze działań edukacyjnych szkół zaproponowano wprowadzenie celów, treści i zadań do form i środków edukacyjnych w zakresie priorytetów: zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe, dostosowania prędkości do warunków jazdy, abstynencji alkoholowej i środków odurzających ze strony uczestników ruchu drogowego. W zakresie tych priorytetów potrzebne są działania edukacyjne szczególnie w gimnazjach, szkołach średnich i wyższych. Uświadamiać należy młodych ludzi o konsekwencjach łamania prawa. Przyjaciele, pasażerowie, rówieśnicy mogą mieć istotny wpływ na zachowania młodych kierowców poprzez nieakceptowanie takich zachowań. Koordynator szkolnej lub międzyszkolnej edukacji motoryzacyjnej W procesie szkolnej edukacji motoryzacyjnej szczególnie ważną rolę pełni nauczyciel - koordynator. Jego rola jest niezastąpiona, by przygotować środowisko nauczycieli na większą integrację i współpracę przy tworzeniu i wprowadzaniu programu. Chodzi szersze spojrzenie na problemy brd, nawiązywanie komunikacji i organizowanie współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, dyrektorami szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zespołem nauczycielskim, uczniami i rodzicami, policją, instytucjami środowiskowymi wspomagającymi szkoły, by podejście do problemów bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym było dobrze koordynowane, a działania nie były rozproszone i wzajemnie się uzupełniały. Dyrektor szkoły powinien powierzyć to ważne i odpowiedzialne zadanie nauczycielom o odpowiednim przygotowaniu. Zadania koordynatora to, między innymi: zbieranie rozproszonych działań i nadawanie im kierunku oraz formy organizacyjnej, tworzenie szkolnych programów dydaktyczno - wychowawczych i projektów edukacyjnych w oparciu o różne źródła finansowania, organizowanie szkoleń kadry dydaktycznej i rodziców w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, promowanie szkoły i aktywny udział w krajowych i lokalnych programach Brd, inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie Brd w środowisku szkolnym i lokalnym, uświadamianie szerszej społeczności zagrożeń w ruchu drogowym i aktywizowanie do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, nawiązywanie współpracy i integrowanie działań z innymi szkołami, specjalistami, rodzicami, policją, władzami lokalnymi, uczelniami, ośrodkami doskonalenia i innymi instytucjami działającymi w zakresie brd, przygotowywanie raportów i wniosków wynikających z działań prowadzących do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5 Działania środowiskowe Rola szkoły pozostaje niezastąpiona w zakresie wprowadzania ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy, umiejętności i zachowań związanych z Brd. Wiele zadań szkołą powinna dzielić z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. Jednak podmioty te powinny pełnić rolę wspomagająca, w określonym obszarze i szkoły nie mogą czuć się zwolnione z realizacji swoich ustawowych zadań. Z pedagogicznego punktu widzenia sporadyczne, akcyjne działania, choćby z najlepszymi intencjami, są działaniami nieprawidłowymi. Nie zawsze przemyślane w przekazie wizualnym (misie, słonie, pyrki, itp.), nie zawsze uzasadnione faktycznymi wynikami badań brd, lokalnymi potrzebami, na bazie diagnozy brd, z celami dającymi zmierzyć skuteczność i efektywność. Naszym wspólnym zadaniem powinno być podejmowanie różnorodnych inicjatyw, mobilizowanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w pracach na rzecz poprawy istniejącego stanu rzeczy i uświadamianie o skali zagrożeń w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania szkoły, bezpieczeństwa wycieczek szkolnych i pozaszkolnych oraz przewozu dzieci w świetle najnowszych przepisów. W działania środowiskowe w większym stopniu powinny zaangażować się same szkoły i w pełni korzystać z możliwości podmiotów związanych z Brd. Potrzeba tutaj większej aktywności szkół w tworzeniu wieloletnich programów współpracy i wspomagania. Działania mogą być nakierowane na: przybliżenie problematyki brd, tworzenie świadomości, że jeździmy razem, korzystamy wspólnie z dróg i wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie wspólne działania edukacyjne, (projekty i programy) o charakterze edukacyjno-informacyjnopromocyjnym, z uwzględnieniem specyfiki środowiska działania szkoły, wymiana doświadczeń edukacyjnych, rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, zachęta do partnerstwa poprzez wspólne projekty pilotażowe, szkolenia, materiały i informacje z zakresu organizacji działania, rozwój bazy dydaktycznotechnicznej, tworzenie i utrzymywanie lokalnych powiązań pomiędzy rodzicami, organizacjami rodzicielskimi, policją, organizacjami młodzieżowymi, prasą, radiem i telewizją. W działaniach edukacyjnych na rzecz brd ważne jest wyposażanie i wspieranie rozwoju bazy technicznodydaktycznej i metodycznej szkół. Dobrze wyposażona baza podnosi jakość i skuteczność procesu edukacji. W tym zakresie potrzebna jest szkołom pomoc i działania wspierające poprzez partnerstwo publicznoprywatne z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, firmami paliwowymi, samochodowymi i ubezpieczeniowymi. Powszechnie dostępne materiały edukacyjne, informacyjne, promocyjne pozwolą zintensyfikować działania szkół. Program Bezpieczna droga do szkoły Dzieci to jedyna forma zachowania nieśmiertelności Peter Ustinow. Prawo chroni każdego i jest równe dla każdego uczestnika ruchu drogowego. Pamiętać o tym powinni wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, w tym szczególnie kierowcy chronieni karoserią samochodu. Każda grupa społeczna musi myśleć o najmłodszych użytkownikach dróg, ale nie ograniczać się tylko do działań edukacyjnych wobec dzieci. Dziecko idące drogą do szkoły jest w niezmiernie trudnej i niebezpiecznej dla niego sytuacji. Dlatego dorośli powinni ze szczególną troską i uwagą być uczulonymi na zjawiska i sytuacje mające wpływ na poziom zagrożenia najmłodszych i im zapobiegać. Bezpieczeństwo i dojście do szkół odgrywać powinny kluczową rolę przy wyborze szkoły przez rodziców. Ryzyko wypadków wśród dzieci w wieku od 4 do 12 lat w drodze do i ze szkoły jest wysokie, a dzieci muszą pokonywać teraz większe odległości. Dlatego tak ważnym problemem jest bezwzględnie bezpieczny przewóz dzieci do szkół i ich powrót do domu. Musi on odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, a obowiązkiem organów prowadzących szkoły jest dbanie o maksymalne bezpieczeństwo przewozu. Potrzebne są zasady organizacji tej drogi i standardy szkolnych przewozów zbiorowych. Dzieci powinny być pod fachową opieką osoby dorosłej podczas całego okresu podróży, od momentu wyjścia ze szkoły poprzez oczekiwanie na przyjazd autobusu i czas przejazdu aż do momentu odebrania dziecka przez prawnego opiekuna. Tą osobą nie może być kierowca autobusu. Niedopuszczalne jest by dzieci bez opieki czekały na przystanku i odbywały podróż same. Organ założycielski szkoły we współpracy z dyrektorem szkoły powinni zadbać o mapy dróg dojścia uczniów, przystanki, należyte ich utrzymanie przez odpowiednie służby, poziom przygotowania kierowców. Do współpracy powinni być włączani rodzice, poprzez komitet lub radę rodziców i działania wszystkich nauczycieli w szkole. W wielu dziedzinach życia, mających bezpośredni wpływ na zdrowie i życie dziecka, przepisy prawne nakładają rygorystycznie bardzo wiele obowiązków i zadań na osoby sprawujące opiekę lub ją nadzorujące. Przepisy te często stają się podstawą do roszczeń odszkodowawczych z powództwa cywilnego. Jeżeli uwzględnimy zmiany przepisów wynikających z reformy służby zdrowia i systemu ubezpieczeń społecznych, to jawi się nam obraz odpowiedzialności, wynikający z nienależytego sprawowania opieki.

6 Promowanie kultury zachowań i przyjaznych relacji pieszy kierowca rowerzysta przewijać się powinno we wszystkich działaniach i zadaniach edukacyjnych. Tym bardziej, że w rzeczywistym ruchu drogowym mamy do czynienia coraz częściej z zachowaniami niezgodnymi z prawem, z samowolą i lekceważeniem praw innych uczestników ruchu drogowego. Zbyt mały jeszcze udział w nauczaniu społeczeństwa, instruowaniu odnośnie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach mają środki masowego przekazu. Często są to sporadyczne audycje nie wnoszące elementów edukacji stałej. Można by stwierdzić, że telewizja i radio nie wywiązują się z roli powszechnego edukatora społeczeństwa. Mobilizacja do działań i ich koordynacja ze strony władz oświatowych decyzyjnych, zarządzających, wykonawczych, rodziców i samych odbiorców, czyli dzieci i młodzieży, wszystkich, którzy uczestniczą w procesie szkolnej edukacji Brd, może zdecydowanie przeciwdziałać niebezpieczeństwu i zagrożeniom na drodze. Edukacja rodziców Rodzice pełnią istotną rolę w edukacji drogowej swoich dzieci, szczególnie w najwcześniejszych latach ich życia i pierwszych latach nauki szkolnej. Aktywność rodziców, jako rzeczników brd, powinna przekładać się na obecność treści brd w edukacji ich dzieci. Sposób postępowania rodziców i dorosłych w otoczeniu dziecka jest istotnym elementem działań edukacyjnych. Każdego dnia czas uczestniczenia z dzieckiem w ruchu drogowym powinien być wykorzystywany do lekcji bezpieczeństwa drogowego. Rodzicom pomagać powinni pedagodzy, tak by codzienna nauka rodzinna była spójna z nauką prowadzoną w przedszkolu i szkole. Brak spójności edukacyjnej między rodzicami a szkołą i zachowaniami dorosłych użytkowników dróg powoduje, że dziecko wybiera swoje własne rozwiązania w korzystaniu z dróg i ich otoczenia. Często są to rozwiązania ryzykowne, niezgodne z zasadami bezpieczeństwa, gdyż dziecko, nie mając doświadczenia, nie ma możliwości przewidywania zagrożeń. W zadaniach Programu GAMBIT proponuje się wspieranie szkolnej i pozaszkolnej edukacji i aktywizacji rodziców na rzecz brd poprzez programy i projekty edukacyjne. Programy Brd związane z lokalnymi potrzebami poszerzają i uzupełniają działania szkoły, a mając wsparcie społeczne, dają wymierne korzyści w obszarze bezpieczeństwa. Program ścieżki edukacyjnej Wychowanie do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w ramach cyklu: Wychowanie do życia w społeczeństwie dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Zadania szkoły i nauczyciela: 1. Stwarzanie warunków do oceniania własnych zachowań, postaw i umiejętności związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym. 2. Zapewnienie możliwości zdobywania znajomości zasad prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. 3. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu własnemu i innych współuczestników ruchu drogowego. 4. Doskonalenie umiejętności właściwego postępowania w sytuacjach zagrożeń na drodze i w jej pobliżu. 5. Kształtowanie podstawowych wartości obywatelskich związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym, takich jak: tolerancja, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność, życzliwość, rzetelność, współdziałanie, szacunek, opiekuńczość wobec słabszych (małe dzieci, inwalidzi, staruszkowie). 6. Przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym - zdobywanie karty rowerowej w szkole, 7. Zrozumienie sensu zasad, nakazów i zakazów w ruchu drogowym. Treści: Postawy w ruchu drogowym Zasady bezpieczeństwa i porządku Moje prawa i prawa innych w ruchu drogowym Najbliższe otoczenie i jego infrastruktura drogowa Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa, bezpieczna trasa Formy ruchu stwarzające możliwości osiągania sprawności jazdy rowerem Prawidłowe i bezpieczne korzystanie z jezdni, pobocza, drogi, środków komunikacji jako pieszy, pasażer i rowerzysta Podstawowe zjawiska fizyczne i atmosferyczne w ruchu drogowym (droga hamowania, prędkość, gołoledź, szadź, mgła) Osiągnięcia: Uczeń: Przewiduje, rozpoznaje i prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeń i zdarzeń w ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami przygotowuje rower do użytkowania w ruchu drogowym. Bezpieczne porusza się po drogach pieszo i rowerem po uzyskaniu karty rowerowej (od 10 roku życia). Prowadzeni obserwacje ruchu drogowego, wykonuje proste pomiary i obliczenia, analizuje ich wyniki. Dostrzega związki przyczynowo- skutkowe między zjawiskami fizycznymi i atmosferycznymi a bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

7 Wybiera bezpieczną drogę z domu do szkoły, ze szkoły do domu, miejsca wypoczynku i inne miejsca podróży. Docenia znaczenie noszenia elementów odblaskowych, nosi je i zachęca innych do podejmowania takich działań, by być dobrze widocznym w ruchu drogowym. Dostrzega potrzeby najbliższego otoczenia w zakresie poprawy brd. Ocenia własne zachowania i innych uczestników ruchu drogowego, przewiduje ich konsekwencje. Ocenia własne możliwości i przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym w roli pasażera, pieszego i rowerzysty. Przyjmuje postawę krytyczną wobec osób naruszających przepisy, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Na zakończenie W edukacyjnych działaniach na rzecz brd konieczna jest współpraca nadzoru i samorządów prowadzących szkoły oraz koordynacja w podejmowanych projektach instytucji statutowo zajmujących się brd. Każda grupa zawodowa i społeczna ma obszar do działania na rzecz poprawy brd, ochronę życia i zdrowia w ruchu drogowym, szczególnie najmłodszych jego uczestników. Przywoływany wcześniej znamienity pedagog Jan Amos Komeński powiedział, że człowiek powinien używać rozumu do naprawy świata. (Alt R., 1957). Dlatego należyta edukacja w zakresie brd wszystkich grup zawodowych i społecznych może i powinna w istotnym stopniu przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Człowiek wykształcony daje codziennie dobry przykład zachowań kulturalnych, zgodnych z prawem, w szacunku dla praw innych uczestników ruchu drogowego. LITERATURA [1] Jamroz K., Gaca S., Dąbrowska-Loranc M., Zielińska St. i inni, Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata GAMBIT 2005, Konsorcjum Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Gdańsk/Kraków/Warszawa [2] St. Zielińska, K. Jamroz, M. Romanowska Ochrona dzieci przed niebezpieczeństwem w ruchu drogowym w: Transport Miejski i Regionalny Nr 7/ Kraków. [3] Zielińska St. Edukacja motoryzacyjna dzieci i młodzieży w: Krystek R., Jamroz K., Zielińska St., i inni: Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Pomorskim GAMBIT Pomorski. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk, [4] St. Zielińska Edukacja szkolna w programie Gambit w: GAMBIT lat Programu GAMBIT, Międzynarodowe Seminarium BRD, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004 [5] Zielińska St. Edukacja i komunikacja społeczna. Przygotowanie kadr oświatowych. Baza dydaktyczna w szkołach. Edukacja dzieci i młodzieży w: Praca zbiorowa: Program szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podręcznik dla słuchaczy. Obszar 4/10. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Ekodroga i NEA dla Krajowej Rady BRD. Warszawa, wersja 08/2005. [6] Zielińska St. Edukacja motoryzacyjna w programach MEN w: Partnerstwo dla bezpieczeństwa ruchu drogowego nowe podejście do problemu. GAMBIT Międzynarodowe Seminarium BRD. Politechnika Gdańska. Gdańsk, [7] Zielińska St. Przygotowanie kadry do realizacji form pedagogiczno-edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym w: Edukacja Pomorska nr 1/2002, nr 2/2002, nr 4/2002, 5/2003, 7-8/2003r biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. [8] Zielińska St. Jak bezpiecznie chodzić? Co na drodze robić? Uczy AUTOCHODZIK w: Edukacja Pomorska nr 25 biuletyn CEN w Gdańsku Gdańsk Ponadto w Internecie: dokumenty i akty prawne Ministerstwa Edukacji Narodowej; o programie GAMBIT; o Pomorskiej Radzie BRD; o Krajowej Radzie BRD. Stanisława Zielińska Edukator, specjalista BRD Gdańsk, kwiecień 2010

Rola szkolnej edukacji komunikacyjnej w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Rola szkolnej edukacji komunikacyjnej w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Rola szkolnej edukacji komunikacyjnej w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Opracowanie: Agata Mazur Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Józefa Wybickiego w Rumi Rumia 2005 Stan bezpieczeństwa ruchu

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2005 2007 2013 GAMBIT 2005 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2005 r. Warszawa kwiecień

Bardziej szczegółowo

Beata Matyjaszczyk. Warszawa, sierpień 2014 r.

Beata Matyjaszczyk. Warszawa, sierpień 2014 r. Beata Matyjaszczyk Pracownik młodzieżowy w Polsce EKSPERTYZA Warszawa, sierpień 2014 r. Beata Matyjaszczyk Pracownik młodzieżowy w Polsce Analiza obecnie sklasyfikowanych zawodów, regulacji prawnych i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE UJĘCIE ASYSTENTURY RODZINY

PRAKTYCZNE UJĘCIE ASYSTENTURY RODZINY MODEL ASYSTENTA RODZINY WYPRACOWANY NA BAZIE WIELKOPOLSKICH DOŚWIADCZEŃ Poznań, październik 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. RAMY PRAWNE.. 3 2. STRUKTURA SYSTEMU WSPARCIA RODZINY W GMINIE. 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Podstawa prawna programu... 4 2. Cele i zadania programu profilaktyki... 6 3. Potrzeby rozwojowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy streszczenie

Raport końcowy streszczenie Włączający system edukacji i rynku pracy rekomendacje dla polityki publicznej Raport końcowy streszczenie Streszczenie raportu przygotowane przez Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Pakt dla edukacji Warszawa, grudzień 2011 r. 2 Spis treści Słowo wstępu...4 I. Prowadzenie szkół... 6 1. Wzmocnienie pozycji publicznych szkół samorządowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA Szczecin 2008 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej Skład komputerowy i druk: Grapus Sp. z o.o., Szczecin tel. 091 485

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo