BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNA EDUKACJA MOTORYZACYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNA EDUKACJA MOTORYZACYJNA"

Transkrypt

1 Stanisława ZIELIŃSKA PR BRD w Gdańsku BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNA EDUKACJA MOTORYZACYJNA Wprowadzenie Poprawa ludzkich spraw może nastąpić przez umożliwienie wszystkim ludziom gruntownego wykształcenia. Uczyniłoby ono ludzi zdolnymi do poznania tego, co jest prawdziwe i do działania w myśl zasad uznanych za prawdziwe. (Jan Amos Komeński). Już znamienity pedagog XVII wieku przewidział potrzebę edukacji do podejmowania rozumnych i uzasadnionych naukowo działań. W poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest to szczególnie ważne, byśmy nie polegali na obiegowych, często nieprawdziwych opiniach, np.: wzrosła liczba wypadków, bo wzrósł poziom motoryzacji lub nie potrzebuję zapinać pasów bezpieczeństwa, bo moje auto ma ABS. Zmiany w prawodawstwie polskim spowodowały, że bezpieczeństwo życia i zdrowia dziecka w trakcie organizacji różnych form zajęć nauki i wypoczynku staje się celem nadrzędnym. Rodzice, wysyłając swoje dziecko do szkoły, powierzają je pieczy dyrektora, który ceduje opiekę, wychowanie i edukację na kompetentną, spełniającą wymogi prawne, kadrę. Od jej odpowiedzialności i jakości pracy zależy bezpieczeństwo podopiecznych. Nieletni nie mogą być choćby przez chwilę narażeni na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Niedochowanie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością karną. Przez cały czas, kiedy dziecko jest w szkole, w drodze do niej lub z niej do domu, jesteśmy odpowiedzialni za jego życie, zdrowie i bezpieczeństwo. W nowych uwarunkowaniach polskiej szkoły i dobrze pojętym interesie społecznym problematyka Brd powinna znaleźć należne miejsce w planach nauczania, a jej realizacja systematyczna, praktyczna oraz spójna z obecnymi i przyszłymi potrzebami uczniów. Powinna zaczynać się od najwcześniejszych lat nauki szkolnej i trwać ustawicznie, od szkoły podstawowej poprzez szkołę średnią i wyższą, do okresu podjęcia pracy zawodowej. Efektywna edukacja motoryzacyjna powinna być także zintegrowana z edukacją i reedukacją dorosłych. Działania w zakresie edukacji motoryzacyjnej będą skuteczne tylko wówczas, gdy nastąpi równoczesna zmiana modelu zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zadania dla powszechnej szkolnej edukacji motoryzacyjnej W Programie GAMBIT proponowane są dwa główne kierunki zadań dla obszaru edukacji, a mianowicie: zapewnienie systematycznej edukacji w zakresie Brd oraz przygotowanie kadry pedagogicznej do działań edukacyjno opiekuńczo wychowawczych na rzecz brd. Zapewnienie powszechnej i obowiązkowej szkolnej i pozaszkolnej edukacji brd wszystkim grupom wiekowym dzieci i młodzieży jest prawnym obowiązkiem w świetle zapisów w aktach prawnych. Nadrzędnym celem edukacji brd jest wyszkolenie świadomego, kulturalnego, szanującego i przestrzegającego prawo uczestnika ruchu drogowego. Kolejnym zadaniem podnoszącym skuteczność edukacyjnych działań jest przygotowanie kadry szkoleniowej, posiadającej obiektywną, rzetelną wiedzę w zakresie brd, traktującą realizację tego zadania, poprzez pryzmat ochrony życia i zdrowia. Kadra pedagogiczna to nie tylko szkolni nauczyciele dzieci i młodzieży, to nauczyciele akademiccy, egzaminatorzy, wykładowcy na kursach dla instruktorów nauki jazdy i instruktorzy nauki jazdy. Szczególnie instruktorzy jazdy powinni być dobierani jako najlepsi z najlepszych, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje i wiedzę i weryfikowani w zakresie znajomości zasad przepisów ruchu drogowego i ich poszanowania oraz umiejętności pedagogicznego prowadzenia cyklu szkoleniowego. Wobec powyższego, jednym z ważniejszych zadań zapisanych w Programie GAMBIT jest podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadzących szkolenia uczestników ruchu drogowego. W reformie systemu edukacji, obok tradycyjnych przedmiotów ważne stały się nowe obszary edukacji, przenikające się nawzajem w swoich treściach, celach i zadaniach. Dotychczasowy termin wychowanie komunikacyjne, występujący w programach szkolnych, należy przybliżyć do rzeczywistości, potrzeb młodego pokolenia i nowej jakości pracy szkoły, nadając mu nazwę: edukacja motoryzacyjna. Edukacja motoryzacyjna uwzględnia wiedzę zarówno z zakresu motoryzacji, jak i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowaną wieloaspektowo, integrując różne przedmioty szkolne, działania pozalekcyjne i środowiskowe. Ciągły brak systematyczności, ciągłości i realizmu w szkolnych działaniach edukacyjnych powoduje niepełne i nieugruntowane przygotowanie dzieci do uczestniczenia w ruchu drogowym. Wychowanie komunikacyjne w obowiązujących szkoły podstawach programowych przypisane jest przedmiotowi technika i to, jako jej niewielki element składowy. Edukacja drogowa dzieci kończy się w szkole podstawowej najczęściej na

2 etapie uzyskania przez 10-latka karty rowerowej. Po 2-letniej przerwie w edukacji brd, w części gimnazjów, okazjonalnie realizuje się tematykę brd. I na tym kończy się edukacja drogowa naszych dzieci. Główne zadania szkoły i nauczycieli w zakresie edukacji motoryzacyjnej to: systematyczne zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości nabywania umiejętności i poznawania zasad prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, zmiana zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego - dzieci, młodzieży, rodziny, rówieśników, nauczycieli, przedstawicieli władz lokalnych i innych dorosłych, kształtowanie pozytywnego stosunku do otoczenia i ludzi, przekonań, postaw i wartości wobec życia i zdrowia. W związku z powyższym, edukacja motoryzacyjna w szkole powinna być ujęta zarówno jako program dydaktyczny, jak i wychowawczy. Zapewni to spójność i prawidłową jej realizację na wszystkich zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych przez wszystkich, odpowiednio wyszkolonych nauczycieli i będzie przyczynkiem do współpracy i integracji działań kadry pedagogicznej, zgodnie z założeniami nowoczesnej edukacji. Aby edukacja motoryzacyjna spełniła swoją rolę, powinna być: usystematyzowana, praktyczna, ciągła i uspołeczniona. Małe dzieci powinny przejść przede wszystkim szkolenie wzrokowe, słuchowe i ruchowe pod kierunkiem pedagogów i w ścisłej współpracy z rodzicami. Szkolenie takie powinno pomagać dzieciom radzić sobie w rzeczywistym ruchu drogowym w ich aktualnym wieku. Każde postępowanie na drodze, prawidłowe i nieprawidłowe, powinno być dziecku objaśnione. Ważne jest, by dzieci w swoim otoczeniu widziały tylko takie zachowania, jakich się od nich wymaga i jakim się mają wykazać. Należy unikać symboli zwierzęcych, wyolbrzymionych(słonia, misia), gdyż w rozumowaniu dzieci jest to utożsamiane z bajkami. Bajka ma dobre zakończenie, a rzeczywistość złego zachowania w ruchu drogowym ma tragiczne zakończenie. Szkolny program dydaktyczno - wychowawczy Oprócz treści programowych zawartych w przedmiocie technika dyrektorzy szkół powinni przygotować perspektywiczny program działań dydaktycznych i wychowawczych w zakresie Brd, realizowany przez nauczycieli na różnych przedmiotach i ścieżkach edukacyjnych i włączyć go do Szkolnego Programu Wychowawczego. Podstawą do tego są zapisy w Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniach MEN w sprawach: bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki oraz ramowych statutów szkół i programów nauczania. Zapis z ustawy o systemie oświaty brzmi: Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zapisy w ustawie i rozporządzeniach dotyczą uczniów wszystkich typów szkół i lat nauki, a więc od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum po szkołę średnią. Dlatego edukacją motoryzacyjną powinni zająć się wszyscy pedagodzy na czele z dyrektorem szkoły jako głównym odpowiedzialnym z tytułu prawa za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych dzieci. Każdy nauczyciel powinien być opiekunem dziecka i troszczyć się o jego zdrowie i życie poprzez dobrą edukację na wszystkich przedmiotach szkolnych. Pedagodzy i rodzice powinni jednocześnie pamiętać o tym, że swoim wzorowym zachowaniem w ruchu drogowym dają przykład dzieciom, które na nas patrzą i naśladują. Jest to edukacja codzienna, dominująca szczególnie w najwcześniejszych latach edukacji dziecka. Szkolny program edukacji motoryzacyjnej powinien pozostawać w ścisłym związku z programami poszczególnych klas, łączyć je wspólnym celem bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym przewijać się przez wszystkie zajęcia lekcyjne, w tym także godziny wychowawcze. Program powinien przybierać wszelkie formy, między innymi takie, jak: warsztaty, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, środowiskowe lekcje otwarte, konkursy, turnieje, akcje i różne imprezy. Programy edukacyjne Po wprowadzeniu reformy systemu edukacji obowiązującym szkoły stały się Podstawy Programowe Kształcenia Ogólnego. W nich hasłowo zapisane są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. W planach nauczania dyrektor szkoły powinien na realizację edukacji motoryzacyjnej przeznaczyć godziny będące w jego dyspozycji jako dodatkowe zajęcia edukacyjne Podstawą do takich działań jest zapis w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych o możliwościach zwiększenia liczby obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych z przeznaczeniem na: realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

3 Wprowadzone od 1 lipca 1999 roku wydawanie kart rowerowych i motorowerowych przez dyrektora szkoły uzasadnia poważne podejście do problemu i przeznaczenie odrębnych godzin na realizację programu szkolenia dzieci i młodzieży jako pieszych i kierujących pojazdami. Podstawy programowe stanowią punkt wyjścia do opracowania programów nauczania i projektów edukacyjnych. Edukacja motoryzacyjna może wykorzystywać dorobek dydaktyczny innych pokrewnych dyscyplin, a z wieloma dyscyplinami ma wspólne pola zainteresowań. Należy stworzyć interdyscyplinarny program na bazie wszystkich przedmiotów i ścieżek edukacyjnych. Nauczyciele mogą nadawać poszczególnym problemom brd różne aspekty i rozwijać je na swoich przedmiotach. W ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych można tworzyć i realizować autorskie programy wewnątrzszkolne, międzyszkolne, wieloprzedmiotowe, fakultety, programy dla rowerzystów, rodziców, kluby, koła zainteresowań. Szczególnie ważne jest tworzenie i utrzymywanie lokalnych powiązań pomiędzy rodzicami, organizacjami rodzicielskimi, szkołami nauki jazdy, policją, młodzieżą, organizacjami młodzieżowymi, prasą, radiem i telewizją. W edukacyjnych działaniach wobec dzieci jako pieszych i rowerzystów ważne jest, by jak najwięcej miały one do czynienia z rzeczywistym ruchem drogowym, poprzez obserwacje, rozmowy o drodze do i ze szkoły, udział w zorganizowanych formach pozalekcyjnych (wycieczki piesze, rowerowe). Rzeczywisty ruch drogowy i umiejętność radzenia sobie z sytuacjami w nim zachodzącymi to są najważniejsze lekcje do zapamiętania. Na drugim planie są lekcje nauki z podręczników. Nadzór Dyrektorzy szkół, jako główni odpowiedzialni z tytułu prawa za edukację i bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych opiece dzieci powinni zadbać o to, by zapisy o bezpieczeństwie życia i zdrowia w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, z mocnym akcentem na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, znalazły się w postaci zapisów statutowych, a edukacja motoryzacyjna znalazła należne miejsce w programie dydaktycznowychowawczym szkoły. W liście do Kuratorów Oświaty, organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół i placówek z lutego2006 roku, Minister Edukacji przypomniał, że zgodnie z art. 1, ust 16 ustawy o systemie oświaty jednym z głównych zadań systemu oświaty jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń w sytuacjach nadzwyczajnych. Przygotowanie dzieci do bezpiecznego życia i pracy, do dbałości o zdrowie i życie swoje i innych musi być realizowane podczas całego procesu dydaktyczno wychowawczego w szkole, a problematyka bezpieczeństwa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w treściach programów nauczania na każdym etapie edukacyjnym. Realizacja treści programowych związanych z bezpieczeństwem powinna stać się codzienną praktyką szkolną wskazywał Minister (strona www). Kuratorzy, przyjmując programy nauczania szkół, powinni zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci powierzonych przez rodziców dyrektorom. Powinno się przyjąć do obowiązkowego sprawdzania, w ramach nadzoru, czy tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest uwzględniana w programach nauczania szkół wszystkich typów i na wszystkich poziomach nauczania. Jednym z aktów prawnych, uprawniających do tego jest Konwencja o Prawach Dziecka, a szczególnie Artykuł 3 tej Konwencji, który brzmi: 1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. 2. Państwa - Strony czuwają, aby instytucje, służby oraz inne jednostki odpowiedzialne za opiekę i ochronę dzieci dostosowały się do norm ustanowionych przez kompetentne władze, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia, jak również dotyczących właściwego doboru kadr tych instytucji oraz odpowiedniego nadzoru. Prawa zawarte w Konwencji w coraz większym stopniu będą egzekwowane przez różne instytucje i organy nadzorcze państwa. Każdy nauczyciel jest opiekunem dziecka i ma troszczyć się o jego zdrowie i życie poprzez dobrą edukację. W trosce tej pomocni będą rodzice, jako szkolni rzecznicy brd. Obowiązująca już Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje szerokie możliwości organizacji ruchu rodziców wspomagających szkoły w ich pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Zadanie Karta rowerowa i motorowerowa Ważnym zagadnieniem dla poprawy brd jest bezpieczeństwo młodych rowerzystów i motorowerzystów, coraz częściej pojawiających się na drogach. Brak jednolitego krajowego programu szkolenia skutkuje różnorodnym ich przygotowaniem do udziału w ruchu drogowym. W kwietniu 2005 roku Minister Edukacji wystosował apel do kuratorów, wójtów i burmistrzów, a także dyrektorów szkół o jak najwyższą staranność w realizacji zadania karta rowerowa i motorowerowa. Zadaniem dyrektora szkoły jest realizacja obowiązku przygotowania kandydatów do uzyskania karty rowerowej (sprawdzenia wiadomości i umiejętności) oraz wydania stosownego dokumentu uprawniającego

4 do jazdy rowerem. Taki obowiązek nałożyła ustawa Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenie MTiGM w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Szkoły nie zostały należycie do tego przygotowane. Konieczne jest szkolenie kadry, gdyż do realizacji tego zadania nie jest wystarczające uzyskane w innym celu samochodowe prawo jazdy. Zmiany w przepisach kodeksu drogowego wymuszają aktualizację dotychczasowej wiedzy i przygotowania nauczycieli poprzez ciągłe doskonalenie na różnych formach szkoleń. Proces edukacji motoryzacyjnej Proces edukacji motoryzacyjnej powinien objąć dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat. Jak najwięcej należy zrobić w pierwszych etapach edukacji, by dać dobre podstawy do nabywania odpowiednich przyzwyczajeń i zachowań oraz uznania pewnych norm i sposobów kontroli za konieczność. W szkołach ponadgimnazjalnych proces edukacji powinien skupiać się głównie na aktywności pozaszkolnej i środowiskowej wśród młodzieży, która przygotowuje się do roli kierowcy samochodu. Realizacja edukacji motoryzacyjnej w szkołach wyższych będzie miała istotny wpływ na przygotowanie przyszłych kadr do podejmowania działań zarówno w oświacie, jak i w innych obszarach związanych z brd. W działaniach zmierzających do poprawy brd należy wprowadzać rozwiązania systemowe, długofalowe, dobrze zaplanowane i przygotowane. W procesie szkolnej edukacji motoryzacyjnej wyróżnia się w nim dwa zasadnicze kierunki jego realizacji, powiązane ze sobą i wzajemnie się przenikające. Pierwszy kierunek to zadania szkoły i nauczycieli w zakresie wiedzy i kształtowania umiejętności jako program dydaktyczny realizowany przez nauczycieli na różnych przedmiotach i ścieżkach edukacyjnych oraz zajęciach przygotowujących uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej, nie ograniczający się tylko do przedmiotu technika. Drugi kierunek, to perspektywiczny, co najmniej 3-letni program działań wychowawczych szkoły i nauczycieli w zakresie kształtowania postaw i zachowań w ruchu drogowym, realizowany na lekcjach wychowawczych, spotkaniach z rodzicami, różnych formach zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i środowiskowych. W programie GAMBIT w obszarze działań edukacyjnych szkół zaproponowano wprowadzenie celów, treści i zadań do form i środków edukacyjnych w zakresie priorytetów: zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe, dostosowania prędkości do warunków jazdy, abstynencji alkoholowej i środków odurzających ze strony uczestników ruchu drogowego. W zakresie tych priorytetów potrzebne są działania edukacyjne szczególnie w gimnazjach, szkołach średnich i wyższych. Uświadamiać należy młodych ludzi o konsekwencjach łamania prawa. Przyjaciele, pasażerowie, rówieśnicy mogą mieć istotny wpływ na zachowania młodych kierowców poprzez nieakceptowanie takich zachowań. Koordynator szkolnej lub międzyszkolnej edukacji motoryzacyjnej W procesie szkolnej edukacji motoryzacyjnej szczególnie ważną rolę pełni nauczyciel - koordynator. Jego rola jest niezastąpiona, by przygotować środowisko nauczycieli na większą integrację i współpracę przy tworzeniu i wprowadzaniu programu. Chodzi szersze spojrzenie na problemy brd, nawiązywanie komunikacji i organizowanie współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, dyrektorami szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zespołem nauczycielskim, uczniami i rodzicami, policją, instytucjami środowiskowymi wspomagającymi szkoły, by podejście do problemów bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym było dobrze koordynowane, a działania nie były rozproszone i wzajemnie się uzupełniały. Dyrektor szkoły powinien powierzyć to ważne i odpowiedzialne zadanie nauczycielom o odpowiednim przygotowaniu. Zadania koordynatora to, między innymi: zbieranie rozproszonych działań i nadawanie im kierunku oraz formy organizacyjnej, tworzenie szkolnych programów dydaktyczno - wychowawczych i projektów edukacyjnych w oparciu o różne źródła finansowania, organizowanie szkoleń kadry dydaktycznej i rodziców w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, promowanie szkoły i aktywny udział w krajowych i lokalnych programach Brd, inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie Brd w środowisku szkolnym i lokalnym, uświadamianie szerszej społeczności zagrożeń w ruchu drogowym i aktywizowanie do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, nawiązywanie współpracy i integrowanie działań z innymi szkołami, specjalistami, rodzicami, policją, władzami lokalnymi, uczelniami, ośrodkami doskonalenia i innymi instytucjami działającymi w zakresie brd, przygotowywanie raportów i wniosków wynikających z działań prowadzących do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5 Działania środowiskowe Rola szkoły pozostaje niezastąpiona w zakresie wprowadzania ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy, umiejętności i zachowań związanych z Brd. Wiele zadań szkołą powinna dzielić z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. Jednak podmioty te powinny pełnić rolę wspomagająca, w określonym obszarze i szkoły nie mogą czuć się zwolnione z realizacji swoich ustawowych zadań. Z pedagogicznego punktu widzenia sporadyczne, akcyjne działania, choćby z najlepszymi intencjami, są działaniami nieprawidłowymi. Nie zawsze przemyślane w przekazie wizualnym (misie, słonie, pyrki, itp.), nie zawsze uzasadnione faktycznymi wynikami badań brd, lokalnymi potrzebami, na bazie diagnozy brd, z celami dającymi zmierzyć skuteczność i efektywność. Naszym wspólnym zadaniem powinno być podejmowanie różnorodnych inicjatyw, mobilizowanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w pracach na rzecz poprawy istniejącego stanu rzeczy i uświadamianie o skali zagrożeń w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania szkoły, bezpieczeństwa wycieczek szkolnych i pozaszkolnych oraz przewozu dzieci w świetle najnowszych przepisów. W działania środowiskowe w większym stopniu powinny zaangażować się same szkoły i w pełni korzystać z możliwości podmiotów związanych z Brd. Potrzeba tutaj większej aktywności szkół w tworzeniu wieloletnich programów współpracy i wspomagania. Działania mogą być nakierowane na: przybliżenie problematyki brd, tworzenie świadomości, że jeździmy razem, korzystamy wspólnie z dróg i wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie wspólne działania edukacyjne, (projekty i programy) o charakterze edukacyjno-informacyjnopromocyjnym, z uwzględnieniem specyfiki środowiska działania szkoły, wymiana doświadczeń edukacyjnych, rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, zachęta do partnerstwa poprzez wspólne projekty pilotażowe, szkolenia, materiały i informacje z zakresu organizacji działania, rozwój bazy dydaktycznotechnicznej, tworzenie i utrzymywanie lokalnych powiązań pomiędzy rodzicami, organizacjami rodzicielskimi, policją, organizacjami młodzieżowymi, prasą, radiem i telewizją. W działaniach edukacyjnych na rzecz brd ważne jest wyposażanie i wspieranie rozwoju bazy technicznodydaktycznej i metodycznej szkół. Dobrze wyposażona baza podnosi jakość i skuteczność procesu edukacji. W tym zakresie potrzebna jest szkołom pomoc i działania wspierające poprzez partnerstwo publicznoprywatne z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, firmami paliwowymi, samochodowymi i ubezpieczeniowymi. Powszechnie dostępne materiały edukacyjne, informacyjne, promocyjne pozwolą zintensyfikować działania szkół. Program Bezpieczna droga do szkoły Dzieci to jedyna forma zachowania nieśmiertelności Peter Ustinow. Prawo chroni każdego i jest równe dla każdego uczestnika ruchu drogowego. Pamiętać o tym powinni wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, w tym szczególnie kierowcy chronieni karoserią samochodu. Każda grupa społeczna musi myśleć o najmłodszych użytkownikach dróg, ale nie ograniczać się tylko do działań edukacyjnych wobec dzieci. Dziecko idące drogą do szkoły jest w niezmiernie trudnej i niebezpiecznej dla niego sytuacji. Dlatego dorośli powinni ze szczególną troską i uwagą być uczulonymi na zjawiska i sytuacje mające wpływ na poziom zagrożenia najmłodszych i im zapobiegać. Bezpieczeństwo i dojście do szkół odgrywać powinny kluczową rolę przy wyborze szkoły przez rodziców. Ryzyko wypadków wśród dzieci w wieku od 4 do 12 lat w drodze do i ze szkoły jest wysokie, a dzieci muszą pokonywać teraz większe odległości. Dlatego tak ważnym problemem jest bezwzględnie bezpieczny przewóz dzieci do szkół i ich powrót do domu. Musi on odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, a obowiązkiem organów prowadzących szkoły jest dbanie o maksymalne bezpieczeństwo przewozu. Potrzebne są zasady organizacji tej drogi i standardy szkolnych przewozów zbiorowych. Dzieci powinny być pod fachową opieką osoby dorosłej podczas całego okresu podróży, od momentu wyjścia ze szkoły poprzez oczekiwanie na przyjazd autobusu i czas przejazdu aż do momentu odebrania dziecka przez prawnego opiekuna. Tą osobą nie może być kierowca autobusu. Niedopuszczalne jest by dzieci bez opieki czekały na przystanku i odbywały podróż same. Organ założycielski szkoły we współpracy z dyrektorem szkoły powinni zadbać o mapy dróg dojścia uczniów, przystanki, należyte ich utrzymanie przez odpowiednie służby, poziom przygotowania kierowców. Do współpracy powinni być włączani rodzice, poprzez komitet lub radę rodziców i działania wszystkich nauczycieli w szkole. W wielu dziedzinach życia, mających bezpośredni wpływ na zdrowie i życie dziecka, przepisy prawne nakładają rygorystycznie bardzo wiele obowiązków i zadań na osoby sprawujące opiekę lub ją nadzorujące. Przepisy te często stają się podstawą do roszczeń odszkodowawczych z powództwa cywilnego. Jeżeli uwzględnimy zmiany przepisów wynikających z reformy służby zdrowia i systemu ubezpieczeń społecznych, to jawi się nam obraz odpowiedzialności, wynikający z nienależytego sprawowania opieki.

6 Promowanie kultury zachowań i przyjaznych relacji pieszy kierowca rowerzysta przewijać się powinno we wszystkich działaniach i zadaniach edukacyjnych. Tym bardziej, że w rzeczywistym ruchu drogowym mamy do czynienia coraz częściej z zachowaniami niezgodnymi z prawem, z samowolą i lekceważeniem praw innych uczestników ruchu drogowego. Zbyt mały jeszcze udział w nauczaniu społeczeństwa, instruowaniu odnośnie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach mają środki masowego przekazu. Często są to sporadyczne audycje nie wnoszące elementów edukacji stałej. Można by stwierdzić, że telewizja i radio nie wywiązują się z roli powszechnego edukatora społeczeństwa. Mobilizacja do działań i ich koordynacja ze strony władz oświatowych decyzyjnych, zarządzających, wykonawczych, rodziców i samych odbiorców, czyli dzieci i młodzieży, wszystkich, którzy uczestniczą w procesie szkolnej edukacji Brd, może zdecydowanie przeciwdziałać niebezpieczeństwu i zagrożeniom na drodze. Edukacja rodziców Rodzice pełnią istotną rolę w edukacji drogowej swoich dzieci, szczególnie w najwcześniejszych latach ich życia i pierwszych latach nauki szkolnej. Aktywność rodziców, jako rzeczników brd, powinna przekładać się na obecność treści brd w edukacji ich dzieci. Sposób postępowania rodziców i dorosłych w otoczeniu dziecka jest istotnym elementem działań edukacyjnych. Każdego dnia czas uczestniczenia z dzieckiem w ruchu drogowym powinien być wykorzystywany do lekcji bezpieczeństwa drogowego. Rodzicom pomagać powinni pedagodzy, tak by codzienna nauka rodzinna była spójna z nauką prowadzoną w przedszkolu i szkole. Brak spójności edukacyjnej między rodzicami a szkołą i zachowaniami dorosłych użytkowników dróg powoduje, że dziecko wybiera swoje własne rozwiązania w korzystaniu z dróg i ich otoczenia. Często są to rozwiązania ryzykowne, niezgodne z zasadami bezpieczeństwa, gdyż dziecko, nie mając doświadczenia, nie ma możliwości przewidywania zagrożeń. W zadaniach Programu GAMBIT proponuje się wspieranie szkolnej i pozaszkolnej edukacji i aktywizacji rodziców na rzecz brd poprzez programy i projekty edukacyjne. Programy Brd związane z lokalnymi potrzebami poszerzają i uzupełniają działania szkoły, a mając wsparcie społeczne, dają wymierne korzyści w obszarze bezpieczeństwa. Program ścieżki edukacyjnej Wychowanie do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w ramach cyklu: Wychowanie do życia w społeczeństwie dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Zadania szkoły i nauczyciela: 1. Stwarzanie warunków do oceniania własnych zachowań, postaw i umiejętności związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym. 2. Zapewnienie możliwości zdobywania znajomości zasad prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. 3. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu własnemu i innych współuczestników ruchu drogowego. 4. Doskonalenie umiejętności właściwego postępowania w sytuacjach zagrożeń na drodze i w jej pobliżu. 5. Kształtowanie podstawowych wartości obywatelskich związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym, takich jak: tolerancja, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność, życzliwość, rzetelność, współdziałanie, szacunek, opiekuńczość wobec słabszych (małe dzieci, inwalidzi, staruszkowie). 6. Przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym - zdobywanie karty rowerowej w szkole, 7. Zrozumienie sensu zasad, nakazów i zakazów w ruchu drogowym. Treści: Postawy w ruchu drogowym Zasady bezpieczeństwa i porządku Moje prawa i prawa innych w ruchu drogowym Najbliższe otoczenie i jego infrastruktura drogowa Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa, bezpieczna trasa Formy ruchu stwarzające możliwości osiągania sprawności jazdy rowerem Prawidłowe i bezpieczne korzystanie z jezdni, pobocza, drogi, środków komunikacji jako pieszy, pasażer i rowerzysta Podstawowe zjawiska fizyczne i atmosferyczne w ruchu drogowym (droga hamowania, prędkość, gołoledź, szadź, mgła) Osiągnięcia: Uczeń: Przewiduje, rozpoznaje i prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeń i zdarzeń w ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami przygotowuje rower do użytkowania w ruchu drogowym. Bezpieczne porusza się po drogach pieszo i rowerem po uzyskaniu karty rowerowej (od 10 roku życia). Prowadzeni obserwacje ruchu drogowego, wykonuje proste pomiary i obliczenia, analizuje ich wyniki. Dostrzega związki przyczynowo- skutkowe między zjawiskami fizycznymi i atmosferycznymi a bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

7 Wybiera bezpieczną drogę z domu do szkoły, ze szkoły do domu, miejsca wypoczynku i inne miejsca podróży. Docenia znaczenie noszenia elementów odblaskowych, nosi je i zachęca innych do podejmowania takich działań, by być dobrze widocznym w ruchu drogowym. Dostrzega potrzeby najbliższego otoczenia w zakresie poprawy brd. Ocenia własne zachowania i innych uczestników ruchu drogowego, przewiduje ich konsekwencje. Ocenia własne możliwości i przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym w roli pasażera, pieszego i rowerzysty. Przyjmuje postawę krytyczną wobec osób naruszających przepisy, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Na zakończenie W edukacyjnych działaniach na rzecz brd konieczna jest współpraca nadzoru i samorządów prowadzących szkoły oraz koordynacja w podejmowanych projektach instytucji statutowo zajmujących się brd. Każda grupa zawodowa i społeczna ma obszar do działania na rzecz poprawy brd, ochronę życia i zdrowia w ruchu drogowym, szczególnie najmłodszych jego uczestników. Przywoływany wcześniej znamienity pedagog Jan Amos Komeński powiedział, że człowiek powinien używać rozumu do naprawy świata. (Alt R., 1957). Dlatego należyta edukacja w zakresie brd wszystkich grup zawodowych i społecznych może i powinna w istotnym stopniu przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Człowiek wykształcony daje codziennie dobry przykład zachowań kulturalnych, zgodnych z prawem, w szacunku dla praw innych uczestników ruchu drogowego. LITERATURA [1] Jamroz K., Gaca S., Dąbrowska-Loranc M., Zielińska St. i inni, Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata GAMBIT 2005, Konsorcjum Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Gdańsk/Kraków/Warszawa [2] St. Zielińska, K. Jamroz, M. Romanowska Ochrona dzieci przed niebezpieczeństwem w ruchu drogowym w: Transport Miejski i Regionalny Nr 7/ Kraków. [3] Zielińska St. Edukacja motoryzacyjna dzieci i młodzieży w: Krystek R., Jamroz K., Zielińska St., i inni: Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Pomorskim GAMBIT Pomorski. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk, [4] St. Zielińska Edukacja szkolna w programie Gambit w: GAMBIT lat Programu GAMBIT, Międzynarodowe Seminarium BRD, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004 [5] Zielińska St. Edukacja i komunikacja społeczna. Przygotowanie kadr oświatowych. Baza dydaktyczna w szkołach. Edukacja dzieci i młodzieży w: Praca zbiorowa: Program szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podręcznik dla słuchaczy. Obszar 4/10. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Ekodroga i NEA dla Krajowej Rady BRD. Warszawa, wersja 08/2005. [6] Zielińska St. Edukacja motoryzacyjna w programach MEN w: Partnerstwo dla bezpieczeństwa ruchu drogowego nowe podejście do problemu. GAMBIT Międzynarodowe Seminarium BRD. Politechnika Gdańska. Gdańsk, [7] Zielińska St. Przygotowanie kadry do realizacji form pedagogiczno-edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym w: Edukacja Pomorska nr 1/2002, nr 2/2002, nr 4/2002, 5/2003, 7-8/2003r biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. [8] Zielińska St. Jak bezpiecznie chodzić? Co na drodze robić? Uczy AUTOCHODZIK w: Edukacja Pomorska nr 25 biuletyn CEN w Gdańsku Gdańsk Ponadto w Internecie: dokumenty i akty prawne Ministerstwa Edukacji Narodowej; o programie GAMBIT; o Pomorskiej Radzie BRD; o Krajowej Radzie BRD. Stanisława Zielińska Edukator, specjalista BRD Gdańsk, kwiecień 2010

Rola szkolnej edukacji komunikacyjnej w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Rola szkolnej edukacji komunikacyjnej w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Rola szkolnej edukacji komunikacyjnej w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Opracowanie: Agata Mazur Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Józefa Wybickiego w Rumi Rumia 2005 Stan bezpieczeństwa ruchu

Bardziej szczegółowo

Raport. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Raport. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE Wydział Nadzoru Pedagogicznego Raport z diagnozy problemowej dotyczącej organizacji i efektów realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g)

SZKOŁA. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g) SZKOŁA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g) Harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania Równoważne wymiary pracy każdego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2016r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek - sierpień 2016 Ilość

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018 Zmiany w przepisach Nowa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży autokarem

Bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży autokarem Bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży autokarem Prezentacja skierowana do dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów biur podróży oraz organizatorów niekomercyjnych wycieczek i pielgrzymek Stanisława

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr do Protokołu nr. z zebrania RP w dniu. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji: a)

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z rodzicami w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

Zasady współpracy z rodzicami w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim Zasady współpracy z rodzicami w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LUBISZYNIE Z FILIĄ W BACZYNIE

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LUBISZYNIE Z FILIĄ W BACZYNIE Załącznik do uchwały nr 1/2011/2012 Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2011r. KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LUBISZYNIE Z FILIĄ W BACZYNIE Podstawa prawna Art. 4 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

ROK BEZPIECZEŃSTWA PROJEKT DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W KLASACH I-VI. Rok szkolny 2012-2013. Opracowały: mgr A. Ciapcińska. mgr A.

ROK BEZPIECZEŃSTWA PROJEKT DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W KLASACH I-VI. Rok szkolny 2012-2013. Opracowały: mgr A. Ciapcińska. mgr A. ROK BEZPIECZEŃSTWA PROJEKT DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W KLASACH Rok szkolny 2012-2013 Opracowały: mgr A. Ciapcińska. mgr A. Rubajczyk PROPOZYCJE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W KLASACH KLASA PROPOZYCJE DZIAŁAŃ TERMIN

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łódź r.

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łódź r. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe Łódź 19.10.2017 r. Skutecznie prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013. - Rokiem Bezpiecznej Szkoły

Rok szkolny 2012/2013. - Rokiem Bezpiecznej Szkoły Rok szkolny 2012/2013 - Rokiem Bezpiecznej Szkoły Bezpieczna szkoła czyli Realizująca obowiązki nałożone przepisami prawa Uczestnicząca w inicjatywach, które angażują uczniów, nauczycieli, rodziców. założenia:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 6 W ŻYRARDOWIE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 6 W ŻYRARDOWIE Załącznik do uchwały nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 30 sierpnia 2012 roku STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 6 W ŻYRARDOWIE Spis treści: Rozdział I Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE i OPIEKA. ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż

WYCHOWANIE i OPIEKA. ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż WYCHOWANIE i OPIEKA CEL STRATEGICZNY:,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż Janusz Korczak Cel szczegółowy Procedury i narzędzia osiągania celu Termin

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

z zakresu doradztwa zawodowego

z zakresu doradztwa zawodowego Program do zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (klasy VII i VIII) opracowany przez doradcę zawodowego Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu Ewę Musiał 1 Współczesny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Słowo wstępne. 15 Wprowadzenie. 19 Wykaz skrótów. 25 Definicje

SPIS TREŚCI Słowo wstępne. 15 Wprowadzenie. 19 Wykaz skrótów. 25 Definicje SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 15 Wprowadzenie 19 Wykaz skrótów 25 Definicje 35 Jak czytać prawo (nie tylko) oświatowe? 36 1. Praktyczne spojrzenie na konstrukcję prawa... 70 37 2. Język prawny i język prawniczy...

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM. GENERAŁA BRYGADY STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO PRZY AMBASADZIE RP W HADZE Z SIEDZIBĄ W BRUNSSUM Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. nr 256, poz2572, późn.zm.), - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie 1. Wprowadzenie. 2. Zadania dyrektora wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego. 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2014r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W 1. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Regulamin opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z 2.11.2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2013/2014 Z KUBICĄ ZA RĘKĘ AUTORZY Zespół w składzie: Ewa Milewczyk Kamila Soroko Joanna Korzistka Marcin Mielewczyk Zdzisław Konkel 1 OSOBY ZAANGAŻOWANE w realizację programu

Bardziej szczegółowo

Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.

Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. Program 1. Podstawowe kierunki polityki państwa 2. Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej - wybrane aspekty jej realizacji 3. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE. Kraków, 14 grudnia 2016

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE. Kraków, 14 grudnia 2016 Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE Kraków, 14 grudnia 2016 Współczesny rynek pracy Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno zawodowego Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno zawodowego I. Struktura programu: 1.Tytuł: Poznaj siebie i swój przyszły zawód lub Podróż w przyszłość lub Kim będę, kiedy dorosnę 2. Podstawa prawna programu:(akty

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2015r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Załącznik do Zarządzenia nr 29 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 2015 Rozdział I. Podstawa prawna 1

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Alina Mikuła NAUCZYCIEL MIANOWANY Data rozpoczęcia : 01.09.2009 r. Data zakończenia : 31.05.2012 r. Szubin, 1 września 2009 r. 1 Organizacja pracy związanej z awansem zawodowym

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania

Bardziej szczegółowo

Program wychowania motoryzacyjnego w szkole podstawowej

Program wychowania motoryzacyjnego w szkole podstawowej Literka.pl Program wychowania motoryzacyjnego w szkole podstawowej Data dodania: 2006-04-28 08:30:00 Wypadki drogowe są poważnym problemem społecznym. Najbardziej narażeni na utratę zdrowia i życia są

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI RECTUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - RECTUS zwany dalej Ośrodkiem prowadzi swoją działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo