Przebudowy części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowy części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb 4-18-11 przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie"

Transkrypt

1 Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych BłaŜej Rogulski, tel , adres: ul. Sosnowskiego 1/56, Warszawa NIP: , Regon: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Tytuł projektu: Przebudowy części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie Projekt zamienny do projektu nr uzg. 2614/10 w zakresie likwidacji istniejącej sieci Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, Warszawa Numery ewid. działek: obręb działki nr ewid. 12/2 i 29 Jednostka projektowa: BR PROJEKT Błażej Rogulski ul. Sosnowskiego 1/56, Warszawa AUTORZY OPRACOWANIA: Funkcja Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis Projektant inż. Tomasz Gałazin sieci wod-kan MAZ/0199/POOS/08 Projektant mgr inż. Błażej Rogulski sieci wod-kan Warszawa, maj 2012 r. Egz. nr

2 Warszawa, dn OŚWIADCZENIE W związku z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my niżej podpisani, oświadczamy, że Projekt przebudowy części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. PROJEKTANT:. (inż. Tomasz Gałazin)

3 CZĘŚĆ OPISOWA 1 DANE OGÓLNE Nazwa i adres obiektu Inwestor Przedmiot i zakres opracowania PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA OPIS PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH PRÓBA HYDRAULICZNA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE WŁĄCZENIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ROBOTY ZIEMNE UWAGI KOŃCOWE... 6 ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne przebudowy wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Fortu Śliwice przy ul. Jagiellońskiej dz. 12/2 w Warszawie MPWiK, znak: TD-660/222955/4794/2011 z dn r. 2. Uzgodnienie z Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym Komendy Stołecznej Policji znak: WAG-2939/1027/2012 z dn r., 3. Opinia ZUD nr 820/2012 z dn r 4. Dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości 5. Uprawnienia budowlane Projektanta nr MAZ/0199/POOS/08 z dnia Aktualne zaświadczenie o przynależności Projektanta do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500 1 ark. 2. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Skala 1:100/500 1 ark. 2

4 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. 1 DANE OGÓLNE 1.1 Nazwa i adres obiektu Przebudowa części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Przyłącze wodociągowe zasila w wodę budynki Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przy ul. Jagiellońskiej 51 w Warszawie. 1.2 Inwestor Inwestorem jest Dzielnica Praga Północ, Miasta Stołecznego Warszawy, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, Warszawa. 1.3 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Podstawa opracowania: Zlecenie Inwestora Plan zagospodarowania terenu zespołu budynków komunalno-socjalnych z funkcją usługowo-handlową, budynku garażu, infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego opracowane przez biuro KONTRAPUNKT z siedzibą w Krakowie. Uzgodnienie z Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym Komendy Stołecznej Policji znak: WAG-2939/1027/2012 z dn r., Warunki techniczne przebudowy wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Fortu Śliwice przy ul. Jagiellońskiej dz. 12/2 w Warszawie MPWiK, znak: TD-660/222955/4794/2011 z dn r. Opinia ZUD nr 820/2012 z dn r Dokumentacja geologiczna wykonana przez Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 24/26 lok. 8. Dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci wodociągowych. MPWiK. 2006r. obowiązujące przepisy i normy, wizja lokalna 2 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA Projekt niniejszy obejmuje przebudowę części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie, stanowiącej wewnętrzną sieć wodociągową zasilającą w wodę na cele socjalno-bytowe i przeciwpożarowe istniejących budynków Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przy ul. Jagiellońskiej 51 w Warszawie. Istniejący przewód wodociągowy koliduje z zaprojektowanym budynkiem komunalno-socjalnym objętym odrębnym opracowaniem. W związku z projektowaną przebudową części przyłącza wodociągowego zapotrzebowanie na wodę nie ulegnie zmianie, istniejący wodomierz główny DN80mm Qn=40m 3 /h jest wystarczający i nie wymaga wymiany. Wszystkie nowo budowane odcinki sieci wodociągowej należy wykonać rur z żeliwa sferoidalnego zgodnych z normą PN-EN

5 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. 3 OPIS PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Istniejący przewód wodociągowy Ø 100mm przeznaczony do likwidacji, zgodnie z rys. 1, znajduje się pomiędzy węzłem W-1 i W-9. Projektowany przewód wodociągowy Ø 100mm należy połączyć z istniejącym wodociągiem Ø 100mm poprzez nasuwkę zgodnie ze szczegółem węzła W-1 oraz W-9 przedstawionym na rys. 2. Projektowany wodociąg należy wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego, o połączeniach kielichowych ze złączami nieblokowanymi (jak np. typu STANDARD). Na trasie projektowanego wodociągu należy zamontować hydrantów przeciwpożarowy podziemny. Hydranty należy zamontować na trójnikach kielichowo kołnierzowych DN100/80mm i wyposażyć w żeliwne skrzynki uliczne. Przewody układać na podsypce piaskowej gr. 0,20m. 4 PRÓBA HYDRAULICZNA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Sieci wodociągowe po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej 1MPa zgodnie z normą PN/B Próbę hydrauliczną należy wykonać po przysypaniu przewodu warstwą piasku grubości min. 50 cm, pozostawiając odkryte złączenia rur. 5 DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody. Po 48 godz. wykonać płukanie z prędkością >1m/s celem uzyskania pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody. Wody z płukania odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Płukanie prowadzić pod nadzorem Zakładu Sieci MPWiK. Wodę do płukania można pobrać z hydrantów na istniejących przewodach wodociągowych Dn150 w ul. Jagiellońskiej i Dn200 w ul. Wybrzeże Helskie po uzyskaniu zgody MPWiK w Warszawie. 6 WŁĄCZENIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW DO ISTNIEJĄCYCH SIECI Po wypłukaniu przewodów wodociągowych należy włączyć je do istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej. Korektę wysokościową w miejscach włączeń wykonać na odcinku około 3 m od istniejących przewodów. 7 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Warunki gruntowo wodne określono na podstawie dokumentacji opracowanej przez Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST. Poniżej powierzchni terenu nawiercono grunty nasypowe. Nasypy występują do głębokości 2.2 m ppt. Grunty nasypowe zbudowane są z piasków średnich i drobnych przemieszanych z gruzem ceglanym i żużlem. Pod nasypami występują osady rzeczne i zastoiskowe. Osady rzeczne reprezentowane są przez piaski średnie i grube, lokalnie drobne, średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia 4

6 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. ID= Lokalnie w otworach 19 i 21 na głębokości m ppt. nawiercono piaski luźne ID=0.30 a w otworze 16 na głębokości 6.2m ppt. piaski zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0.70. Osady zastoiskowe wykształcone są w postaci twardoplastycznych i plastycznych soczewek glin pylastych, pyłów, glin piaszczystych i piasków gliniastych o stopniu plastyczności IL= Występują one na różnych głębokościach od m ppt. Warstwa mad w poziomie posadowienia lub blisko tego poziomu zalega w otworach 9, 15, 18, 20, 22 i 23. Najgrubsza warstwa mad występuje w otworze 23. Mady w tym otworze znajdują się od 4.20 do 6.00metrów ppt. Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości m ppt. tj. na rzędnych m n.p. 0 Wisły. Wodę gruntową pod ciśnieniem nawiercono poniżej gruntów spoistych, zwierciadło wody stabilizowało się na rzędnej zwierciadła swobodnego. Możliwe jest okresowe podnoszenie się poziomu wody gruntowej o około 0.5m ppt. 8 ROBOTY ZIEMNE. Wykopy będą prowadzone w gruncie suchym, głównie nasypowym składającym się z piasków średnich i drobnych przemieszanym z gruzem ceglanymi żużlem. Wszystkie przewody wodociągowe należy układać w wykopach otwartych, wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych umocnionych do rzędnej terenu, wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego ręcznie. W przypadku stwierdzenia występowania wód gruntowych należy wykonać odwodnienie na czas prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do panujących w czasie wykonywania robót warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawcę robót. Wody z wykopu można odpompować do istniejącej kanalizacji pod warunkiem uzgodnienia przez wykonawcę ilości i jakości zrzutu z eksploatatorem kanałów. Pod rury należy wykonać podsypkę z piasku grubości co najmniej 20cm. Na obsypkę i zasypkę wstępną rur stosować piasek do wysokości 30cm ponad wierzch przewodu. Zagęszczenie obsypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie. Dalszą zasypkę wykopu wykonać dowiezionym piaskiem, warstwami 20cm, zasypkę zagęścić do stopnia zagęszczenia nie mniej niż 0,97, a w warstwie drogowej zgodnie z technologią i stopniem zagęszczenia przyjętym w części drogowej projektu. Nadmiar ziemi należy wywieźć, częściowo rozplantować. Prace budowlane wykonywać zgodnie z normami: PN-B-10725/97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN-B Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze Prace budowlane wykonywać zgodnie z przepisami BHP PN-75/E oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych Dz. U. nr 47 poz Należy zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniu w MPWiK oraz uzgodnieniu Komendy Stołecznej Policji. 5

7 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. 9 UWAGI KOŃCOWE Przed przystąpieniem do robót ziemnych zamiar i termin ich wykonania należy zgłosić użytkownikom sieci kolidujących z projektowanymi trasami. Sposób zabezpieczenia kolizji według projektu wykonawcy. Przy skrzyżowaniu tras wykopów z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie, a odkryte przewody zabezpieczyć przed uszkodzeniem Przed przystąpieniem do układania przewodów należy sprawdzić średnice istniejących przewodów oraz rzędne posadowienia. W przypadku niezgodności należy skontaktować się z projektantem w celu dokonania korekty profili projektowanych przewodów. Należy zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniu w MPWiK oraz uzgodnieniu Komendy Stołecznej Policji. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymogi określone art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami). 6

8 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. 10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I ROBÓT L.p. Opis robót j.m. ilość 1 Wykonanie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego DN200mm, o połączeniach kielichowych jak np. typu STANDARD mb 111,6 2 Montaż hydrantów p.poż. podziemnych Dn80mm kpl 1 3 Trójnik kielichowo kołnierzowy MMA Dn100/80mm szt. 1 4 Łuk MMK 11, Dn100mm szt. 5 5 Łuk MMK 22, Dn100mm szt. 2 6 Łuk MMK 30, Dn100mm szt. 1 7 Łuk MMK 45, Dn200mm szt. 2 8 Króciec L=0,5m Dn100mm szt. 5 9 Króciec L=1,0m Dn100mm szt Nasuwka Dn100mm szt. 2 ZAŁĄCZNIKI 7. Warunki techniczne przebudowy wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Fortu Śliwice przy ul. Jagiellońskiej dz. 12/2 w Warszawie MPWiK, znak: TD-660/222955/4794/2011 z dn r. 8. Uzgodnienie z Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym Komendy Stołecznej Policji znak: WAG-2939/1027/2012 z dn r., 9. Opinia ZUD nr 820/2012 z dn r 10. Dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości 11. Uprawnienia budowlane Projektanta nr MAZ/0199/POOS/08 z dnia Aktualne zaświadczenie o przynależności Projektanta do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7

9 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy części przyłącza wodociągowego DN110mm na terenie działek nr ewid. 12/2 i 29 obręb przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 8

10

11

12

13

14

15

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH do projektu przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego na terenie budowy boiska sportowego ORLIK 2012 w Smolnie

Bardziej szczegółowo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo AKonsult Sp. z o.o. mgr inŝ. Adam Kluj EGZ. Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo Lipowo, 05-408 Glinianka, Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Jeździecka 2 79 1240 6322 1111 0000

Bardziej szczegółowo

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1 Temat: Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej Adres: msc. SIEMIANY, gm. Iława

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej projektanta 3 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie projektanta 4 Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom PROJEKT ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Stan istniejący 4. Stan projektowany 4.1. Stan prawny 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 5. Sieć wodociągowa 5.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Zamierzenie budowlane: Adres budowli: Branża: Przedmiot opracowania: miejscowość Gdów, Bilczyce województwo małopolskie BUDOWA OBWODNICY GDOWA Zadanie 1 GAZOWA GAZOCIĄGI WYSOKIEGO CIŚNIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej IN-PRO-01 Strona 1/19 IN-PRO-01 IN-PRO-01 Strona 2/19 Spis treści Wstęp... 3 1. Zakres stosowania i podstawowe pojęcia wykorzystane w Wytycznych... 4 2. Lokalizacja przewodów... 4 3. Zagłębienie i posadowienie

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE

DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE PHU CZYSTE ŚRODOWISKO WOJCIECH NOWAK 08-110 SIEDLCE UL. BUDOWLANA 3C 08-125 WOLA SUCHOŻEBRSKA UL. ŁĄKOWA 3 TEL/FAX: 25 644 40 47 NIP: 821 150 46 58 KONTO: 66 9194 0007 0020 5245 2000 0010 E-MAIL: czystesrodowisko@go2.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA OBIEKT BUDOWLANY Nazwa Adres Rozbudowa odcinka ul. Wiejskiej Przebudowa kolidującego odcinka gazociągu śr/c PE de 125 m. Nowa Wieś Rzeczna ul. Wiejska, gm. Starogard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej

Bardziej szczegółowo

techn. Karol Caliński mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Andrzej Markiewicz

techn. Karol Caliński mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Andrzej Markiewicz Nr umowy PW-517 Nr archiwalny 6791/12 Pkt prel. Stadium PB+PW WARSZAWA Biuro Regionalne we WŁOCŁAWKU Biuro Regionalne w SOSNOWCU INWESTYCJA ZAGADNIENIE KOD CPV DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Dubois 9,

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo