ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór i próba szczelności 5.0. Roboty ziemne 6.0. Uwagi

2 II. Rysunki M-01/07 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 M-02/07 Plan sytuacyjny skala 1 : 200 M-03/07 Profil sieci wodociągowej 1 : 200/100 M-04/07 Profile przyłączy wody 1 : 100 M-05/07 Profil przyłącza wody 1 : 200 M-06/07 Schematy węzłów wodociągowych M-07/07 Schematy węzłów wodociągowych

3 III. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania - przegląd obiektów inżynierskich - koncepcja programowo przestrzenna dla LCS Gdynia Opis stanu istniejącego Istniejące przejście podziemne pod torami kolejowymi umożliwia komunikację pieszą pomiędzy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie. Pod tunelem przebiegają sieci : - kanalizacji sanitarnej Ø kanalizacji deszczowej Ø wodociąg Ø nieczynny gazociąg 2. Przedmiot i cel opracowania Generalny remont tunelu pod torami kolejowymi w km w Sopocie wraz uporządkowania się sieci sanitarnych przebiegających pod tunelem oraz w pobliżu tunelu. Budową dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych. Niniejszy projekt jest ściśle powiązany z obszarem projektu a. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany sieci sanitarnych w zakresie niezbędnym do opisy przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.(Dz.U.Nr. 22 poz. 2072). Są to następujące roboty : - demontaż istniejącej sieci sanitarnej dn 400 (pod tunelem) - montaż sieci sanitarnej dn 400 w rurze osłonowej - demontaż istniejącej sieci deszczowej dn 300 (pod tunelem) - montaż sieci deszczowej dn 400 w rurze osłonowej - demontaż istniejącej sieci deszczowej dn demontaż istniejącej sieci wodociągowej dn montaż sieci wodociągowej dn 200 w miejsce zdemontowanej sieci deszczowej dn przebudowa istniejących przyłączy instalacji sanitarnych - odwodnienie nawierzchni tunelu

4 3. Stan projektowany 3.1. Wodociąg Zgodnie z warunkami technicznymi AQUA Sopot nr. ERT/wt24/1091/2008/JM z dnia istniejący wodociąg dn 200 przebiegający pod tunelem należy dokonać przełożenia go poza tunel po stronie południowej w miejsce likwidowanej sieci sanitarnej dn 250. Dokonano zmian węzłów zgodnie z zaleceniami wynikającymi warunków Technicznych. Nowo projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z żeliwa sferoidalnego. Przejście sieci wodociągowej pod torami kolejowymi należy prowadzić w Rurze stalowej ochronnej bez szwu o średnicy Ø 405.4x8.8mm dwustronnie asfaltowanej. Rurę ochronną należy prowadzić od węzła WZ1 do węzła WZ2. Na tym odcinku należy zamontować sygnalizację alarmową w razie awarii rurociągu wodociągowego. Nowe przyłącza wody projektuje się do budynków ul. Monte Cassino nr. 11,12,13,13a,14 i 15. Przyłącza wodociągowe należy doprowadzić do budynków i podłączyć do istniejących zestawów wodomierzowych. Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE Montaż przewodów Montaż przewodów żeliwnych wykonać na podsypce z piasku o grubości warstwy 10cm na głębokości i ze spadkiem jak pokazano na rysunkach. Łączenie przewodów na kołnierze. Węzły wodociągowe wykonywać zgodnie z załączonymi rysunkami. Przy wszystkich trójnikach, kolanach i łukach należy zamontować bloki oporowe, pomiędzy blok oporowy a rurociąg należy ułożyć przekładkę z folii lub papy. Montaż przewodów z PE wykonać na podsypce z piasku warstwą grubości 15cm. Pod rurociągami z PE nie może znajdować się gruz i kamienie. Na trasie przewodów wodociągowych należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z drutem aluminiowym z podłączenie do wodomierzy w poszczególnych budynkach z nowymi przyłączami wody. Taśmę ostrzegawczą montować w odległości 40cm nad przewodem wodociągowym.

5 3.3. Roboty ziemne Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z : - BN-72/ BN-83/ PN-68/B Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić wszystkich użytkowników sieci o przystąpieniu do robót. Układanie rur płaszczowych wykonywać w wykopie otwartym. Komory montażowe opracowane będą w projekcie wykonawczym. Napotkane uzbrojenie podziemne na trasie projektowanych sieci należy zabezpieczyć traktując jako czynne. Nadmiar ziemi oraz grunt do ponownego wbudowania należy wywieść i składować w miejscach wskazanych przez Inwestora. Roboty ziemne obejmują - wykopy pod trasy poszczególnych sieci - wykopy pod studzienki rewizyjne - demontaż poszczególnych sieci istniejących - montaż nowo zaprojektowanych sieci Wykonane wykopy należy zabezpieczyć szczelnym odeskowaniem z poziomymi rozporami. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami o wysokości 1.0m zaś w nocy oznakować światłem ostrzegawczym Próby szczelności i płukanie sieci Po wykonaniu całego odcinka sieci wodociągowej należy wykonać próby szczelności zgodnie z wymogami PN-92/B przy ciśnieniu próbnym P = 1.5*p r, lecz nie mniejszym niż 1.0 MPa. Po pozytywnym wyniku prób ciśnieniowych całą sieć należy kilka krotnie przepłukać czystą wodą z następnie poddać 24 godzinnej dezynfekcji wodą z dodatkiem podchlorynem sodowym. Ponownie wypłukać sieć wodociągową do momentu gdy wynik analizy laboratoryjnej próbki wody spełniać będzie warunki określone w Rozp. Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z r. (Dz. U. Nr. 18 poz. 72).

6 3.5. Oznakowanie sieci Zasuwy, hydranty, trójniki należy oznakować w sposób trwały za pomocą tabliczek informacyjnych zamocowanych do betonowych słupków lub trwałych obiektów terenowych. Sposób oznakowań trwałych określa norma PN-86/B Uwagi końcowe - Wykonawstwo robót oraz odbiór wykonanych sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe - Instrukcja Systemy rurociągów rurociągów tworzyw sztucznych producentów - Roboty ziemne w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie na niezbędną szerokość - Należy zabezpieczyć przejazdy i przejścia dla ruchu pieszego i kołowego w rejonie prowadzenia robót - Nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć i traktować jako czynne - Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami - Roboty w rejonie linii kolejowych prowadzić pod nadzorem PKP wszystkie roboty prowadzić z zachowaniem zasad bhp, ppoż. Jak również uwag zawartych w niniejszym opracowaniu. Dotyczy to zwłaszcza prac prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych torów, w strefie urządzeń elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej i urządzeń dźwigowych. Konieczna jest komisja w terenie z udziałem służb PKP w celu potwierdzenia Przebiegu i oznakowania urządzeń podziemnych w strefie prowadzonych prac. W przypadku wystąpienia kolizji nieprzewidzianych, rzutujących na warunki BHP, względnie zachowanie ciągłości eksploatacji linii, dokonać ich Usunięcia pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych PKP. Należy wykonać i zatwierdzić harmonogram wprowadzenia ograniczeń ruchu Taboru.

7 Wykonywanie prac przy udziale żurawi w bezpośrednim sąsiedztwie toru może odbywać się jedynie przy wyłączonej sieci trakcyjnej i linii LPN oraz przy zachowaniu odpowiedniej skrajni. Roboty w rejonie występowania urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie. Roboty prowadzić mogą tylko osoby uprawnione. Opracował : Tech. Zbigniew Lelicki

8 TOM V/A/1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKAWA STACJE Stacja SOPOT Część m 15b przebudowa sieci wod.-kan. w przejściu Podziemnym w km 11,817 linii nr 202 Gdańsk-Stargard Szczeciński

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra Zawartość teczki 1. STRONA TYTUŁOWA. 2. SPIS TREŚCI. 1 3. OPIS TECHNICZNY. 2 3.1. Część ogólna. 2 3.1.1. Inwestor. 2 3.1.2. UŜytkownik. 2 3.1.3. Wykonawca robót. 2 3.1.4. Podstawa opracowania. 2 3.1.5.

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo AKonsult Sp. z o.o. mgr inŝ. Adam Kluj EGZ. Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo Lipowo, 05-408 Glinianka, Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Jeździecka 2 79 1240 6322 1111 0000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

- 1 - Specyfikacja Techniczna [ST] Specyfikacja Techniczna [ST] Transport rur i kształtek

- 1 - Specyfikacja Techniczna [ST] Specyfikacja Techniczna [ST] Transport rur i kształtek - 1 - ST - MW-45.20.00.03 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy istniejącej sieci rurociągów drenowania użytków rolnych, na potrzeby projektowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o.

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. Opracował zespół: Włodzimierz Mosakowski... Grzegorz Oleksy... Andrzej Rusek... Artur Starobrat... Dariusz Szabatkiewicz... Mirosław

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych WARSZAWA, SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26.

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26. Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04 LCS GDYNIA od km 8.300 do km 26.310 linii 202 km 26.310 linii 202 E 65 E 59 km 8.300

Bardziej szczegółowo