Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo"

Transkrypt

1 AKonsult Sp. z o.o. mgr inŝ. Adam Kluj EGZ. Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo Lipowo, Glinianka, Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Jeździecka tel./fax: NIP: , Nr KRS 45030, Regon kom.: adres do korespondencji: AKonsult Sp. z o.o. ul. Patriotów 277, Warszawa NAZWA OBIEKTU I ADRES NAZWA OPRACOWANIA: ULICA JAGIELLOŃSKA NA ODC. OD UL. WSPÓLNEJ DO UL. KRÓTKIEJ w WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ NA ODC. OD UL. WSPÓLNEJ DO UL. KRÓTKIEJ PRZEBUDOWA PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO D 150 mm, L = 547 m SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA: SANITARNA INWESTOR Miasto St. Warszawy Dzielnica Wesoła Warszawa, ul. 1. Praskiego Pułku 33 PODSTAWA PRAWNA: UM. Nr WES/ZP/Wes/I/1/5/5/4/2011/355 z dn UPOWAśNIONY: AKONSULT Sp. z o.o. Lipowo, ul. Jeździecka 2, Glinianka, Adam KLUJ DO AFP ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIĘ PROJEKTANT: UPRAWNIENIA inŝ. Arkadiusz MRÓWCZYŃSKI Wa - 190/02 PROJEKTANT: (sprawdzający) inŝ. Wanda ZARAŃSKA Wa - 58/96 PODPIS Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz. U. Nr 202 poz ) Warszawa, 29 lipiec

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące przebudowy przewodu wodociągowego D 150 mm L= 547,0m kolidującego z projektowaną przebudową ulicy JAGIELOŃSKIEJ, na wodociąg średnicy D 150mmm z rur Ŝeliwnych sferoidalnych na odc. od ul. Uroczej - do ul. Krótkiej w Warszawie, Dzielnicy Wesoła,. 2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ Specyfikacja obejmuje czynności umoŝliwiające wykonanie budowy w/w wodociągu : - wykonanie wykopów, - wykonanie przewodów wodociągowych z rur Ŝeliwnych sferoidalnych, kielichowych Dn 150mm o połączeniach typu TYTON zgodnie z normą PN-EN 545 z powłoką cynkową o masie min.200g/m 2 oraz z rur Ŝeliwnych sferoidalnych Dn 150mm o połączeniach nierozłącznych typu NOVO SIT. - zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni. Projektowany przewód wodociągowy Dn 150 mm w ul. Jagielońskiej naleŝy kolejno włączyć do następujących wodociągów: 1. istniejącego wodociągu D 160 mm z rur PVC w ul. Uroczej poprzez projektowaną nasuwkę PVC/Ŝeliwo, 2. istniejącego wodociągu D 160mm w ul. Podleśnej poprzez projektowaną nasuwkę PVC/Ŝeliwo 3. istniejącego wodociągu D 160mm w ul. Podleśnej poprzez trójnik 150/150mm typ T; 4. istniejącego wodociągu D 160 mm z rur PVC w ul. Krótkiej poprzez projektowaną nasuwkę PVC/Ŝeliwo. 5. istniejącego wodociągu D 160 mm z rur PVC w ul. Polnej poprzez projektowany trójnik 150/150mm typ MMA. Przewód wodociągowy wykonać wg projektu Budowlano - Wykonawczego. 3. MATERIAŁY 3a. WODOCIĄG - rury Ŝeliwne sferoidalne, kielichowe Dn 150mm o połączeniach typu TYTON zgodnie z normą PN-EN 545 z powłoką cynkową o masie min.200g/m 2 oraz z rur Ŝeliwnych sferoidalnych Dn 150mm o połączeniach nierozłącznych typu NOVO SIT. 3b. UZBROJENIE Jako uzbrojenie w/w przewodu wodociągowego zaprojektowano: - hydranty podziemne DN 80 mm nr kat 852 szt zasuwy liniowe DN 150mm z miękkim zamknięciem szt. - 4 Na łukach i trójnikach proj. wodociągu naleŝy zamontować bloki oporowe. Wszystkie materiały i wyroby uŝyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać atesty producenta. Piasek na podsypkę odpowiadający wymaganiom normy PN-86/B Przewód wodociągowy wykonać zgodnie z projektem Budowalno Wykonawczym. 4. SPRZĘT Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu : - koparko spycharki kołowej o poj. ŁyŜki 0,40 m 3 - samochodu skrzyniowo samowyładowczego 5t 2

3 - samochodu dostawczego 0,9 t - wibracyjnej zagęszczarki - pompy spalinowej. 5. TRANSPORT Materiały powinny być przewoŝone środkami transportu kołowego - samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem dostawczym. 6. ROBOTY ZIEMNE - tyczenie trasy wodociągu naleŝy powierzyć słuŝbą geodezyjnym i wykonać zgodnie z uzgodnioną trasą przez WPG ZUDP, - rozebranie i odtworzenie nawierzchni. - wykonanie wykopu i umocnienie ścian wykopu wypraskami stalowymi poziomo, - roboty ziemne wykonać zgodnie z dokumentacja projektową w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robót zamieszczone w katalogu Norm Pracy cz 13 dział Roboty melioracji wodnych i budownictwa wodno inŝynieryjnego wydane przez M.O.Ś ZniL 1992 r., - w czasie prac ziemnych przestrzegać uwag i zaleceń zawartych w opinii ZUD, - wykopy wąskoprzestrzenne wykonać mechaniczno - ręcznie (ok. 80% mechanicznie, ok. 20% ręcznie), - wykonanie podsypki z piasku gr 20 cm, - przy wykonywaniu wykopów przestrzegać warunków BHP, - dno wykopu powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją równe i wolne od kamieni, - zabezpieczenie na czas budowy urządzeń podziemnych krzyŝujących się z projektowanym przewodem wodociągowym, - po zamontowaniu przewodów wykonać obsypkę wodociągu o gr. 50 cm powyŝej wierzchu rury. Obsypkę naleŝy zagęścić przy pomocy płyty wibracyjnej a następnie uzupełnić do grubości 50 cm powyŝej wierzch rury i zagęścić sprawdzając zagęszczenie obsypki. Zagęszczenie obsypki CBR 0, ROBOTY MONTAśOWE - przewody z rur Ŝeliwnych układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm, - ułoŝenie i montaŝ rur z Ŝeliwa sferoidalnego, - montaŝ hydrantów, zasuw liniowych, kształtek i bloków oporowych, - przewody układać ze spadkiem podanym w dokumentacji, - wykonanie próby ciśnieniowej, - płukanie rurociągu podchlorynem sodu, - prace montaŝowe oraz obsypkę wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur. 8. ROBOTY TOWARZYSZĄCE NALEśĄCE DO WYKONAWCY - uzyskanie zezwolenia na czasowe zajęcie terenu od zarządcy terenu oraz uiszczenie opłat z tym związanych, - zapewnienie obsługi geodezyjnej do wytyczenia oraz inwentaryzacji robót poprzez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami, - zorganizowanie i likwidacja placu budowy, - usuwanie z terenu robót odpadów i zanieczyszczeń wynikających z wykonywanych robót, - obniŝenie zwierciadła wody gruntowej i uiszczanie opłat związanych z jej zrzutem, jeŝeli zaistnieje taka konieczność. - działanie ochronne podczas prowadzenia robót zgodnie z warunkami bhp. 3

4 9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola winna obejmować: - zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową, - wykonania podłoŝa, - wykonania wodociągu - sprawdzenie załoŝonych spadków, - szczelności połączeń wodociągu, - wykonanie uzbrojenia na wodociągu (montaŝ hydrantu, zasuwy liniowej, bloków oporowych) - sprawdzenie jakości obsypki ze sprawdzeniem przez słuŝby geologiczne stopnia zagęszczenia, - atesty na materiały budowlane. 10. ZAKRES PRAC PODLEGAJĄCY KOSZTORYSOWANIU - roboty przygotowawcze i odbioru, - wykopy z umocnieniem gruntu kat III - przygotowanie podłoŝa, - roboty montaŝowe wodociągu - koszty osypki i zagęszczenia gruntu, - koszty obsługi geodezyjnej, - koszty badania zagęszczenia gruntu, - opłaty za zajęcie pasa drogowego, - koszty wywozu nadmiaru ziemi. - koszty odtworzenia nawierzchni. - koszt odwodnienia wykopu. Szczegółowy zakres prac wynika z projektu oraz załoŝeń ogólnych do katalogów KNNR i KNR. 11. DO ODBIORU ROBÓT NIEZBĘDNYM JEST DOSTARCZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ. 1. Powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 2. Powykonawczej dokumentacji technicznej. 3. Badań zagęszczenia gruntu. 4. Dziennika budowy z odbiorami częściowymi. 5. Protokołu Odbioru Technicznego MPWiK S.A 12. ZALECENIA REALIZACJI BUDOWY WODOCIĄGU. Przed przystąpieniem do montaŝu sieci wodociągowej naleŝy sprawdzić zgodność wymiarów w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŝności naleŝy zawiadomić projektanta celem dokonania korekty. W pierwszej kolejności naleŝy realizować przejścia sieci wodociągowej przez jezdnie i miejsca o zagęszczonym uzbrojeniu podziemnym. Przed przystąpieniem do realizacji naleŝy wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego. Roboty naleŝy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, co wynika z Zarządzenia Przewodniczącego Planowania przy Radzie Ministrów z dn r w sprawie zasad projektowania inwestycji ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn r (P.P. z 1987r, nr 35 poz. 297). Wykopy wykonywać mechanicznie, tylko w sąsiedztwie kolizji oraz drzew wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŝności. Pod nadzorem odpowiednich słuŝb eksploatacyjnych. Ziemię z wykopów składować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 4

5 Wykopy szalować stalowymi wypraskami. Szerokość wykopu około 1,5 m powinna spełniać warunki montaŝowe nowego wodociągu oraz umoŝliwić demontaŝ przebudowanej sieci. Warstwę wyrównawczą wykonać piaskiem kopalnianym. Grubość warstwy wyrównawczej pod rurami min. 0,20 m. Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-B : 1999 W trakcie realizacji naleŝy zapewnić stałą dostawę wody dla istniejących odbiorców. Dokładnie zapoznać się z projektem technicznym sieci wodociągowej i specyfikacją elementów wchodzących w skład wodociągu. Przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót, a mianowicie: 1. sprawdzić namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszczu, śniegu, wiatru, nadmiernego nasłonecznienia), 2. czystą tkaninę do czyszczenia elementów, 3. pasy do opuszczania rur do wykopu. Przed przystąpieniem do montaŝu naleŝy zapoznać się z fabrycznymi instrukcjami, znakami umieszczonymi na rurach. W czasie opuszczania rur wykop powinien być zupełnie suchy. W wypadku pojawienia się wody gruntowej wykonać odwodnienie za pomocą igłofiltrów, Próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z ustaleniami z eksploatatorem oraz obowiązującymi wymogami. UWAGA: Obowiązują zasady wykonawstwa sieci wodociągowej określone przez producenta. Elementy podlegające odbiorowi : 1. ułoŝenie rur w wykopie, 2. montaŝ uzbrojenia 3. próba ciśnieniowa, 4. płukanie, 5. zasypka. Sieć wodociągową naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi MPWiK S.A., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót określają normy: BN-83/ , PN-B-10725, Elementy sieci wodociągowych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowiązującymi w projektowaniu i wykonawstwie, Powierzchnie wewnętrzne rurociągów naleŝy oczyścić z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, Próbę szczelności sieci wodociągowej naleŝy przeprowadzić na ciśnienie próbne równe 1,0 MPa Wykopy naleŝy rozpocząć od miejsc ewentualnych kolizji z istniejącą gospodarką podziemną, W trakcie prowadzenia robót budowlanych naleŝy przestrzegać przepisów bhp i ruchu drogowego. 5

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo