numer sprawozdania Ś.SW05/16.08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "numer sprawozdania Ś.SW05/16.08"

Transkrypt

1 numer sprawozdania Ś.SW5/16.8 Sprawozdanie śródroczne samorządu województwa łódzkiego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata od uruchomienia Programu na dzień Tabele monitorowania

2

3 U Scalanie gruntów Obszar zwykły Obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) obszar górski obszar ze specyficznymi utrudnieniami obszar nizinny (I lub II strefa) Razem Liczba operacji Kwota przyznanych EFRROW, środków publicznych (zł) Ogółem, Planowana całkowita wartość operacji (zł),

4 U Scalanie gruntów Liczba operacji wpływających na cele Kwota przyznanych środków publicznych (zł) EFRROW Ogółem Planowana całkowita wartość operacji (zł) Środowisko Cel przekrojowy Klimat Operacje zakładające na obszarze scalenia poprawę walorów krajobrazowych Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej wynikające z założeń do projektu scalenia Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych gruntów na cele związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej

5 U Scalanie gruntów Województwo Liczba operacji Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie Wysokość kosztów Wysokośc kosztów kwalifikowalnych wykonania kwalifikowalnych wykonania prac scaleniowych zagospodarowania poniesionych na 1 ha poscaleniowego poniesionych gruntów objętych na 1 ha scalanych gruntów postępowaniem scaleniowym Kwota przyznanych środków publicznych (zł) EFRROW Ogółem Planowana całkowita wartość operacji (zł) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie SUMA / OGÓŁEM KRAJ,,,

6 U Scalanie gruntów Wskaźnik rzeczowy Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym (w ha) Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed scaleniem (w szt) Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu ( w ha) użytki rolne użytki leśne Razem Liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym (w szt) Planowane drogi dojazdowe, które będą wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego (w km), w tym: nowo wybudowane przebudowane Razem Planowana powierzchnia, na której wykonane będą prace rekultywacyjne (w ha) Planowana długość wykonanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego zadrzewień i zakrzewień (w km)

7 Z Scalanie gruntów Liczba operacji Obszar zwykły Obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) obszar górski obszar ze specyficznymi utrudnieniami obszar nizinny (I lub II strefa) Razem Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) EFRROW, Ogółem, Całkowita wartość operacji (zł),

8 Z Scalanie gruntów Liczba operacji wpływających na cele Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) EFRROW Ogółem Całkowita wartość operacji (zł) Środowisko Cel przekrojowy Klimat Operacje zakładające na obszarze scalenia poprawę walorów krajobrazowych Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej wynikające z założeń do projektu scalenia Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych gruntów na cele związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej

9 Z Scalanie gruntów Województwo Liczba operacji Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie Wysokość kosztów Wysokośc kosztów kwalifikowalnych wykonania kwalifikowalnych wykonania prac scaleniowych zagospodarowania poniesionych na 1 ha poscaleniowego poniesionych gruntów objętych na 1 ha scalanych gruntów postępowaniem scaleniowym Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) EFRROW Ogółem Całkowita wartość operacji (zł) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie SUMA / OGÓŁEM KRAJ,,,

10 Z Scalanie gruntów Wskaźnik rzeczowy Powierzchnia wydzielona na cele miejscowej użyteczności publicznej wynikające z założeń do projektu scalania (w ha) Powierzchnia gruntów, na których nastąpiła poprawa walorów krajobrazowych na obszarze scalenia (w ha) Powierzchnia gruntów, na których nastąpiła poprawa stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej (w ha) Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym (w ha) Długość wykonanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego zadrzewień i zakrzewień (w km) użytki rolne użytki leśne Razem Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed scaleniem (w szt) Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym po scaleniu (w szt) Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie przed scaleniem (w szt) Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie po scaleniu (w szt) Liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym (w szt) Średnia powierzchnia działki ewidencyjnej przed scaleniem (w ha) Średnia powierzchnia działki ewidencyjnej po scaleniu (w ha) Średnia odległość od siedziby gospodarstwa do działek przed scaleniem (w km) Średnia odległość od siedziby gospodarstwa do działek po scaleniu (w km) Drogi dojazdowe wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego (w km), w tym: Powierzchnia, na której wykonano prace rekultywacyjne (w ha) nowo wybudowane przebudowane Razem

11 U.7.2.DROGI-1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych gmina rodzaj beneficjenta powiat związek międzygminny związek powiatów Ogółem Liczba operacji Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie Kwota przyznanych EFRROW, środków publicznych (zł) Ogółem, Planowana całkowita wartość operacji (zł), obszar, na którym będzie realizowana operacja gminy gminy miejskowiejskie, z wyłączeniem gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości wiejskie miast liczących liczących powyżej powyżej 5 tys. mieszkańców 5 tys. mieszkańców

12 U.7.2.DROGI-2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Województwo Liczba operacji Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie Planowana liczba użytkowników korzystających z ulepszonej infrastruktury Planowana liczba operacji powiązanych z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze gdzie istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa Kwota przyznanych środków publicznych (zł) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie SUMA / OGÓŁEM KRAJ,,, EFRROW Ogółem Planowana całkowita wartość operacji (zł)

13 U.7.2.DROGI-3 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Jednostka miary Planowana wielkość wskaźnika Koszty kwalifikowalne operacji (zł) * Razem * Budowa drogi lokalnej Przebudowa drogi lokalnej Zmiana nawierzchni drogi lokalnej Budowa kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego Zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji Ogółem drogi wewnętrzne drogi gminne drogi powiatowe (km), (km), (km), (km),,,,,, * kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o przyznanie pomocy - może różnić się od kwoty przyznanej w umowie

14 Z.7.2.DROGI-1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Liczba operacji Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie gmina rodzaj beneficjenta powiat związek międzygminny związek powiatów Ogółem Kwota wypłaconych EFRROW, środków publicznych (zł) Ogółem, Całkowita wartość operacji (zł), obszar, na którym była realizowana operacja gminy gminy miejskowiejskie, z wyłączeniem gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości wiejskie miast liczących liczących powyżej powyżej 5 tys. mieszkańców 5 tys. mieszkańców

15 Z.7.2.DROGI-2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Województwo Liczba operacji Liczba wspieranych podmiotów Liczba użytkowników korzystających z ulepszonej infrastruktury Liczba operacji powiązanych z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze gdzie istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie SUMA / OGÓŁEM KRAJ,,, EFRROW Ogółem Całkowita wartość operacji (zł)

16 Z.7.2.DROGI-3 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Jednostka miary Wielkość wskaźnika Koszty kwalifikowalne inwestycji (zł) drogi gminne drogi powiatowe Razem drogi gminne drogi powiatowe Razem Całkowita wartość operacji (zł) Liczba użytkowników korzystająca z ulepszonej infrastruktury (szt.) Budowa drogi lokalnej (km),, Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej (km),, Zmiana nawierzchni drogi lokalnej (km),, Budowa kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego (km),, Zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji, Ogółem,,,,, * kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o płatność końcową - może różnić się od kwoty wypłaconej

17 U.7.2.GWŚ-1 Gospodarka wodno-ściekowa rodzaj beneficjenta spółka, w której gmina jedynymi związek Ogółem udziałowcami międzygminny są jednostki samorządu terytorialnego Liczba operacji Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie Kwota przyznanych EFRROW, środków publicznych (zł) Ogółem, Planowana całkowita wartość operacji (zł), obszar, na którym będzie realizowana operacja gminy wiejskie gminy miejskowiejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

18 U.7.2.GWŚ-2 Gospodarka wodno-ściekowa Województwo Liczba operacji Planowana liczba odbiorców operacji, Planowana wartość Liczba podmiotów Kwota przyznanych korzystających z ulepszonej Planowane liczba przyłączy zwiększonej objętości Planowana całkowita otrzymujących środków publicznych (zł) infrastruktury oczyszczonych ścieków wartość operacji (zł) wsparcie wodociągowej kanalizacyjnej wodociągowych kanalizacyjnych (m 3 /rok) EFRROW Ogółem Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie SUMA / OGÓŁEM KRAJ,,,

19 U.7.2.GWŚ-3 Gospodarka wodno-ściekowa budowa przebudowa zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę (km),, systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (km),, przydomowe oczyszczalnie ścieków (szt),, ujęcia wody (szt),, stacje uzdatniania wody (szt),, oczyszczalnie ścieków (szt),, instalacje do osadów ściekowych (szt),, pozostałe koszty Jednostka miary Planowana wartość wskaźnika Koszty kwalifikowalne operacji (zł)* Budowa Przebudowa Ogółem Planowana całkowita wartość operacji (zł) Koszty kwalifikowalne operacji(zł)* Planowana całkowita wartość operacji (zł) Koszty kwalifikowalne operacji (zł)* Planowana całkowita wartość operacji (zł) Ogółem,,,,,, * kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o przyznanie pomocy - może różnić się od kwoty przyznanej w umowie

20 Z.7.2.GWŚ-1 Gospodarka wodno-ściekowa rodzaj beneficjenta obszar, na którym była realizowana operacja gmina spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego związek międzygminny Ogółem gminy wiejskie gminy miejskowiejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców Liczba operacji Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie Kwota wypłaconych EFRROW, środków publicznych (zł) Ogółem, Całkowita wartość operacji (zł),

21 Z.7.2.GWŚ-2 Gospodarka wodno-ściekowa Województwo Liczba operacji Liczba wspieranych podmiotów Liczba odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury Liczba podłączeń do wybudowanej/ przebudowanej sieci Wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) Całkowita wartość operacji (zł) realizacji operacji wodociągowej kanalizacyjnej wodociągowej kanalizacyjnej (m 3 /rok) EFRROW Ogółem Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie SUMA / OGÓŁEM KRAJ,,,

22 Z.7.2.GWŚ-3 Gospodarka wodno-ściekowa budowa przebudowa zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę (km),, systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (km),, przydomowe oczyszczalnie ścieków (szt),, ujęcia wody (szt),, stacje uzdatniania wody (szt),, oczyszczalnie ścieków (szt),, instalacje do osadów ściekowych (szt),, pozostałe koszty Jednostka miary Osiągnięta wartość wskaźnika Koszty kwalifikowalne operacji (zł)* Budowa Przebudowa Ogółem Całkowita wartość operacji (zł) Koszty kwalifikowalne operacji (zł)* Całkowita wartość operacji (zł) Koszty kwalifikowalne operacji (zł)* Całkowita wartość operacji (zł) Ogółem,,,,,, * kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o płatność końcową - może różnić się od kwoty wypłaconej

23 Tabela WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO Dane dotyczące wszystkich strategii zgłoszonych do konkursu o wybór do realizacji w ramach perspektywy Liczba LGD wnioskujących o wybór w tym 1 tys.- 5 tys. Liczba LGD realizujących umowę Wg obejmowanej populacji mieszkańców >5 tys. - 1 tys. Liczba Liczba LGD, które odrzuconych rozwiązały Ogółem Ogółem LGD umowę >1 tys. ogółem Liczba ludności na obszarze objętym LSR (ogółem, tys.) z wyłączeniem miast o ludności > 2 tys. Liczba gmin objętych LSR Budżet LSR (ogółem, w euro) PROW PO RYBY w tym EFS RPO w tym EFRR Rodzaj LGD województwo SUMA , , , ,33 3,,, Istniejące ,87 915, , ,33,,, Nowoutworzone , , , , 3,,, dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie , , , ,33 3,,, małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie?????

24 Tabela WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO Dane dotyczące wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach perspektywy wyłącznie w zakresie strategii realizowanych poprzez PROW Liczba LGD wnioskujących o wybór Liczba LGD realizujących umowę Liczba ludności na obszarze objętym LSR (ogółem, tys.) Wg obejmowanej populacji mieszkańców Liczba gmin Liczba Liczba LGD, objętych LSR odrzuconych które rozwiązały Ogółem Ogółem LGD umowę z wyłączeniem EFRROW ogółem 1 tys.- >5 tys. - >1 tys. ogółem miast o ludności 5 tys. 1 tys. > 2 tys. Budżet LSR w ramach PROW (euro) w tym na poddziałanie 19.2 w tym na poddziałanie 19.3 w tym na poddziałanie 19.4 EFRROW ogółem EFRROW ogółem EFRROW ogółem Rodzaj LGD województwo SUMA , , , , , , , , , ,36 Istniejące ,87 915, , , , , , , , ,36 Nowoutworzone , , , , , , ,5 73 5, , , dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie , , , , , , , , , ,36 małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

25 U Status prawny wnioskodawcy Wsparcie przygotowawcze Liczba mieszkańców Kwota przyznanych środków Liczba mieszkańców Liczba gmin planowana do objęcia LSR, z publicznych (zł) Liczba planowana do objęcia LSR, planowanych do pominięciem mieszkańców wspartych LGD łącznie z mieszkańcami miast objęcia LSR miast powyżej 2 tys. EFRROW Ogółem powyżej 2 tys. mieszkańców mieszkańców Fundacja,, Stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną ,4 268, Związek stowarzyszeń,, Razem Wnioskodawca korzystał ze wsparcia w ramach działania 431 PROW ,4 268, Tak , , Nie ,6 352,

26 U Wsparcie przygotowawcze Planowana LSR Jednofunduszowa Wielofunduszowa Status prawny wnioskodawcy Fundacja Stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną 15 2 Związek stowarzyszeń Wnioskodawca korzystał ze wsparcia w ramach działania 431 PROW Razem 15 2 Tak 12 2 Nie 3

27 Z Status prawny beneficjenta Wsparcie przygotowawcze Liczba wspartych LGD Liczba gmin objętych LSR Liczba mieszkańców planowana do objęcia LSR, łącznie z mieszkańcami miast powyżej 2 tys. mieszkańców Liczba mieszkańców planowana do objęcia LSR, z pominięciem mieszkańców miast powyżej 2 tys. mieszkańców Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) EFRROW Ogółem Fundacja,, Stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną ,4 268, Związek stowarzyszeń,, Beneficjent korzystał ze wsparcia w ramach działania 431 PROW Razem ,4 268, Tak , , Nie ,6 352,

28 Z Wsparcie przygotowawcze LSR Jednofunduszowa Wielofunduszowa Status prawny beneficjenta Fundacja Stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną 17 Związek stowarzyszeń Beneficjent korzystał ze wsparcia w ramach działania 431 PROW Razem 17 Tak 14 Nie 3

29 Z Wsparcie przygotowawcze Mężczyźni Kobiety Ogółem Liczba miejsc pracy Liczba etatów 4,25 17,75 22

30 Tabela U Liczba operacji SUMA projekty grantowe operacje własne LGD operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych podejmowanie działalności gospodarczej Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego lokalnego produktów rolnych przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady rozwijanie działalności gospodarczej (UE) nr 133/213, przez: podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw w zakresie świadczenia usług turystycznych w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych Zachowanie dziedzictwa lokalnego Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej SUMA operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD osoba fizyczna jednostka sektora finansów publicznych nieprowadząca działalności gospodarczej prowadząca działalność gospodarczą gmina powiat inna kościół / związek wyznaniowy spółka prawa handlowego spółdzielnia inne związek j.s.t jednostka organizacyjna j.s.t kapitałowa osobowa stowarzyszenie / związek stowarzyszeń fundacja

31 Tabela U Kwota przyznanych środków publicznych (zł) SUMA projekty grantowe operacje własne LGD operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD EFFROW ogółem EFFROW ogółem EFFROW ogółem EFFROW ogółem Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 133/213, przez: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: usług lokalnych Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych podejmowanie działalności gospodarczej,, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,, rozwijanie działalności gospodarczej,, podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje,, w ramach krótkich łańcuchów dostaw,, w zakresie świadczenia usług turystycznych,, w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub,,,, Zachowanie dziedzictwa lokalnego,, Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,, Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej,,,, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,, SUMA,,,,,,,, operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD EFRROW ogółem osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej prowadząca działalność gospodarczą gmina jednostka sektora finansów publicznych powiat związek j.s.t jednostka organizacyjna j.s.t inna kościół / związek wyznaniowy spółka prawa handlowego kapitałowa osobowa spółdzielnia stowarzyszenie / związek stowarzyszeń fundacja inne

32 Tabela U tabela wypełniana wyłącznie przez ARiMR Liczba operacji - województwo Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie SUMA Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także podejmowanie działalności Rozwój przedsiębiorczości na obszarze gospodarczej wiejskim objętym strategią rozwoju tworzenie lub rozwój inkubatorów lokalnego kierowanego przez przetwórstwa lokalnego produktów społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozwijanie działalności gospodarczej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 133/213, podnoszenie kompetencji osób przez: realizujących operacje Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach krótkich łańcuchów dostaw w zakresie świadczenia usług turystycznych w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, Budowa lub przebudowa publicznych zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze dróg gminnych lub powiatowych, które: lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

33 Tabela U Dodatkowe przyporządkowanie operacji do celu szczegółowego PROW Liczba operacji Kwota przyznanych środków publicznych (zł) EFRROW ogółem Cel szczegółowy PROW 3A 6A 6C

34 Tabela U Województwo, w Numer identyfikacyjny którym LGD ma LGD siedzibę Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Kwota przyznanych środków publicznych na Limit na poddziałanie 19.2 przewidziany w umowie ramowej Liczba operacji realizowanych w ramach strategii (poddziałanie 19.2) operacje realizowane w ramach strategii (euro) Nazwa LGD (poddziałanie 19.2) (zł) w tym operacje w tym projekty EFRROW ogółem w tym operacje własne realizowane przez suma EFRROW ogółem grantowe podmioty inne niż LGD LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.

35 Tabela U Liczba grantobiorców osoby fizyczne j. s. t. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości w tym prawnej organizacje pozarządowe jednostki organizacyjne związku wyzn., kościoła inne Wielkość wskaźnika

36 Tabela Z Liczba operacji SUMA projekty grantowe operacje własne LGD operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 133/213, przez: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: podejmowanie działalności gospodarczej tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych rozwijanie działalności gospodarczej podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w ramach krótkich łańcuchów dostaw w zakresie świadczenia usług turystycznych w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych Zachowanie dziedzictwa lokalnego Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej SUMA operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD osoba fizyczna jednostka sektora finansów publicznych nieprowadząca działalności gospodarczej prowadząca działalność gospodarczą gmina powiat inna kościół / związek wyznaniowy związek j.s.t kapitałowa spółka prawa handlowego osobowa spółdzielnia stowarzyszenie / związek stowarzyszeń fundacja inne jednostka organizacyjna j.s.t

37 Tabela Z Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) SUMA projekty grantowe operacje własne LGD operacje zrealizowane przez podmioty inne niż LGD Całkowita wartość operacji (zł) EFFROW ogółem EFFROW ogółem EFFROW ogółem EFFROW ogółem Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 lokalnego produktów rolnych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 133/213, przez: rozwijanie działalności gospodarczej podejmowanie działalności gospodarczej,,,,,,,, podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w ramach krótkich łańcuchów dostaw,, Wspieranie współpracy między podmiotami w zakresie świadczenia usług turystycznych,, wykonującymi działalność gospodarczą na w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub obszarze wiejskim objętym LSR:,, usług lokalnych Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych,, Zachowanie dziedzictwa lokalnego,, Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,, Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych,, skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej,, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,, SUMA,,,,,,,,, operacje zrealizowane przez podmioty inne niż LGD EFRROW ogółem osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej prowadząca działalność gospodarczą gmina jednostka sektora finansów publicznych powiat związek j.s.t jednostka organizacyjna j.s.t inna kościół / związek wyznaniowy spółka prawa handlowego kapitałowa osobowa spółdzielnia stowarzyszenie / związek stowarzyszeń fundacja inne

38 TabelaZ Liczba operacji Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie SUMA Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także podejmowanie działalności Rozwój przedsiębiorczości na obszarze gospodarczej wiejskim objętym strategią rozwoju tworzenie lub rozwój inkubatorów lokalnego kierowanego przez przetwórstwa lokalnego produktów społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozwijanie działalności gospodarczej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 133/213, podnoszenie kompetencji osób przez: realizujących operacje Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach krótkich łańcuchów dostaw w zakresie świadczenia usług turystycznych w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, Budowa lub przebudowa publicznych zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze dróg gminnych lub powiatowych, które: lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

39 Tabela Z Dodatkowe przyporządkowanie operacji do celu szczegółowego PROW Liczba operacji Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) EFRROW ogółem Cel szczegółowy PROW 3A 6A 6C

40 Tabela Z Województwo, w Numer identyfikacyjny którym LGD ma LGD siedzibę Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Kwota wypłaconych środków publicznych na Kwota wypłaconych środków publicznych na Limit na poddziałanie 19.2 przewidziany w umowie ramowej operacje zrealizowane w ramach strategii operacje zrealizowane w ramach strategii Liczba operacji zrealizowanych w ramach strategii (poddziałanie 19.2) (euro) (poddziałanie 19.2) (poddziałanie 19.2) Nazwa LGD (ZŁ) (EURO) w tym operacje w tym projekty EFRROW ogółem w tym operacje własne realizowane przez suma EFRROW ogółem EFRROW ogółem grantowe podmioty inne niż LGD LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.

41 Tabela Z Liczba operacji innowacyjnych Liczba szkoleń Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej Długość wybudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych (km) Liczba nowych miejsc noclegowych Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych Liczba podmiotów w ramach sieci Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury Wielkość wskaźnika Liczba utworzonych centrów przetwórstwa lokalnego Liczba zmodernizowanych centrów przetwórstwa lokalnego Długość wybudowanych dróg (km) Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego (operacje realizujące wyłącznie cel szczegółowy 3A) Liczba beneficjentów - przedsiębiorstw (spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) (operacje realizujące wyłącznie cel szczegółowy 6B) Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury (operacje realizujące cel szczegółowy 6C) Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury z zakresu technologii informacyjnokomunikacyjnych Liczba grantobiorców w tym osoby fizyczne w tym j. s. t. w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w tym organizacje pozarządowe w tym jednostki organizacyjne związku wyzn., kościoła w tym inne Liczba utworzonych miejsc pracy (na etapie wniosku o płatność końcową) Liczba utrzymanych miejsc pracy (na etapie wniosku o płatność końcową)

42 Tabela R Wielkość wskaźnika Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku po realizacji operacji Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (liczony jako różnica pomiędzy liczbą osób odwiedzających po i przed realizacją operacji) Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty (liczony jako różnica pomiędzy liczbą osób odwiedzających po i przed realizacją operacji) Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR Operacje dotyczące tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa Liczba utworzonych miejsc pracy Liczba utrzymanych miejsc pracy Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w tym kobiety w tym mężczyźni

43 Tabela U ogółem Liczba projektów współpracy Liczba operacji = liczba umów Liczba LGD uczestniczących w projektach Projekty przygotowywane Projekty realizowane w tym międzyregionalne w tym międzynarodowe w tym przygotowanie projektu połączone z jego realizacją Ogółem

44 Tabela U Kwota przyznanych środków publicznych (zł) EFRROW ogółem Razem w tym w tym przygotowanie projektów * realizacja projektów ** projekty miedzyregionalne projekty międzynarodowe * w tym kwota na przygotowanie projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu ** w tym kwota na realizację projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

45 Tabela U Cele przekrojowe Uczestnicy projektu Zasoby lokalne, na których opiera się projekt Grupy docelowe, do których skierowany jest projekt środowisko klimat innowacje wyłącznie LGD LGD oraz inni partnerzy przyrodnicze kulturowe historyczne turystyczne zasoby produktów lokalnych inne przedsiębiorcy młodzież turyści grupy defaworyzowane inne Liczba realizowanych projektów współpracy

46 Tabela U Województwo, w Numer identyfikacyjny którym LGD ma siedzibę LGD Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Nazwa LGD LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD. Limit na poddziałanie 19.3 przewidziany w umowie ramowej (euro) Kwota przyznanych środków publicznych - poddziałanie 19.3 (zł) EFRROW ogółem EFRROW ogółem Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

47 Tabela Z ogółem Liczba projektów współpracy Liczba operacji zrealizowanych Liczba LGD uczestniczących w projektach Projekty przygotowane Projekty zrealizowane w tym międzyregionalne w tym międzynarodowe w tym przygotowanie projektu połączone z jego realizacją Ogółem

48 Tabela Z Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) EFRROW ogółem Całkowita wartość projektów (zł) Razem w tym w tym przygotowanie projektów * realizacja projektów ** projekty miedzyregionalne projekty międzynarodowe * w tym kwota na przygotowanie projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu ** w tym kwota na realizację projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

49 Tabela Z Cele przekrojowe Uczestnicy projektu Zasoby lokalne, na których opiera się projekt Grupy docelowe, do których skierowany jest projekt środowisko klimat innowacje wyłącznie LGD LGD oraz inni partnerzy przyrodnicze kulturowe historyczne turystyczne zasoby produktów lokalnych inne przedsiębiorcy młodzież turyści grupy defaworyzowane inne Liczba zrealizowanych projektów współpracy Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) EFRROW ogółem

50 Tabela Z Województwo, w którym LGD ma siedzibę Numer identyfikacyjny LGD Nazwa LGD Limit na poddziałanie 19.3 przewidziany w umowie ramowej (euro) Kwota wypłaconych środków publicznych - poddziałanie 19.3 (ZŁ) Kwota wypłaconych środków publicznych - poddziałanie 19.3 (EURO) EFRROW ogółem EFRROW ogółem EFRROW ogółem Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD. Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

51 Tabela Z Wielkość wskaźnika Liczba szkoleń Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej Liczba nowych miejsc noclegowych Długość wybudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych (km) Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury Liczba zorganizowanych imprez Liczba wydanych publikacji

52 Tabela R Wielkość wskaźnika Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku po realizacji operacji Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (liczony jako różnica pomiędzy liczbą osób odwiedzających po i przed realizacją operacji) Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty (liczony jako różnica pomiędzy liczbą osób odwiedzających po i przed realizacją operacji)

53 Tabela U Województwo Liczba LGD realizujących operacje Limit na poddziałanie 19.4 przeznaczony w umowie ramowej (euro) EFRROW ogółem Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie , ,36 Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie SUMA / OGÓŁEM KRAJ , ,36

54 Tabela U Województwo, w którym Numer identyfikacyjny LGD ma siedzibę LGD Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Nazwa LGD LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD. Limit na poddziałanie 19.4 przewidziany w umowie ramowej Czy w ramach umowy wypłacona jest zaliczka (euro) lub wyprzedzające finansowanie EFRROW ogółem kwota ogółem zaliczki / tak / nie wyprzedzającego finansowania (zł) Lubelskie Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka" Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo" Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" , , tak 639 2, , , tak 5 996, , ,36 tak , , , tak 6 15, , , tak , 4 471, , tak , , , tak , Łódzkie Lokalna Grupa Działania "Podkowa" , , tak , Lokalna Grupa Działania "Dolina 34 22, , tak , rzeki Grabi" "Między Prosną a Wartą" - Lokalna , , tak 5 996, Grupa Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa 4 471, , tak 915, Działania "BUD-UJ RAZEM" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko , , tak 6 15, Sieradzka" Lokalna Grupa Działania "PRYM" , , tak , Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM" Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga" , , tak 5 996, , , tak 6 15, Stowarzyszenie Dolina Pilicy , , tak , Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

55 Tabela Z Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) Województwo Liczba LGD realizujących operacje EFRROW suma ogółem w tym (szacunkowo) koszty bieżące w tym (szacunkowo) aktywizacja Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, SUMA / OGÓŁEM KRAJ,,,,

56 Tabela Z Województwo, w Numer identyfikacyjny którym LGD ma siedzibę LGD Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Nazwa LGD LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD.. LGD. Limit na poddziałanie 19.4 przewidziany w umowie ramowej (euro) Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) EFRROW ogółem EFRROW ogółem Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

57 Tabela Z Wielkość wskaźnika (wartość osiągnięta) Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD w tym osoby fizyczne Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno konsultacyjnych Liczba uczestników spotkań przeprowadzonych przez LGD, którzy uznali je za satysfakcjonujące

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Pawłowice, 19 lutego 2015 r. PROW 2007-2013 Oś II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Tabela 1. Działania samorządowe PROW 2014-2020. Typ operacji Warunki kwalifikowalności Limity wydatków Inwestycje w środki trwałe Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje: zgodne z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania 2014-2020 Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze 1.1 CELE 1.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r.

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW 2014-2020 Raciążek, 22 września 2016 r. Gospodarka wodno - ściekowa

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ul. Piłsudskiego 17, Supraśl, tel/ fax: ,

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ul. Piłsudskiego 17, Supraśl, tel/ fax: , Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Opis rodzaju operacji Wsparcie w ramach tego poddziałania

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER w ramach PROW 2014-2020 1. Podejście LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH LEADERA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH LEADERA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH LEADERA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ PROW 2014-2020 Ludność 55 354 osób Powierzchnia 2 605 km 2 Obszar LSR Miłki Budry Srokowo Ryn Węgorzewo Giżycko BUDŻET

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przeznaczone jest na inicjatywy w zakresie :

Wsparcie przeznaczone jest na inicjatywy w zakresie : INFORMACJA O ZASADACH PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO NA LATA 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego (LGD)

Bardziej szczegółowo

UM ` `- UM /

UM ` `- UM / WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Na jaki zakres będzie można otrzymać dofinansowanie z LSR? Kto będzie mógł wnioskować o dofinansowanie ze środków LSR? Opracowane na podstawie projektu rozporządzenia MRIRW https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12274100/katalog/12297

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ Historia podejścia Leader Ponad połowa ludności UE mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują 90% terytorium Unii. Leader jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. 1. Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych budżet planowanego naboru

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA Załącznik nr 1 KARTA WERYFIKACJI OPERACJI - WSTĘPNEJ OCENY FORMALNEJ WNIOSKU WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROW NA LATA 2014-2020 Weryfikacja dokonywana na

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ankieta monitorująca dla Beneficjentów na potrzeby realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020. Data złożenia Ankiety monitorującej:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce

Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce Brdów, 20.05.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność EFRROW 2 EFS 2 EFRR 2 EFMR 2

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność EFRROW 2 EFS 2 EFRR 2 EFMR 2 Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków na działania LEADER 311 i 312 oraz nowa perspektywa PROW na lata

Wykorzystanie środków na działania LEADER 311 i 312 oraz nowa perspektywa PROW na lata Wykorzystanie środków na działania LEADER 311 i 312 oraz nowa perspektywa PROW na lata 2014-2020 Wielkopolski Oddział Regionalny Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Brdów, 20-05-2015r. OŚ 3 Działanie 311 Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe szansą dla organizacji pozarządowych. Suchowola, r.

Projekty grantowe szansą dla organizacji pozarządowych. Suchowola, r. Projekty grantowe szansą dla organizacji pozarządowych Suchowola, 21.11.2016 r. PODSTAWOWE DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA PROMOCY NA PROJEKTY GRANTOWE Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Adam Kwaśniak Radny Województwa Małopolskiego Bochnia, 19.10.2016 PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 realizuje

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU Załącznik 5.1 do Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych (realizowanych w ramach PROW) KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU Nr naboru wniosków

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. LGD Dunajec-Biała

Wprowadzenie. LGD Dunajec-Biała Wprowadzenie Zakończył się okres realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Dunajec-Biała na lata 2009-2015: Gmina Ciężkowice Gmina Pleśna Gmina Wojnicz Gmina Zakliczyn Budżet zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 19 czerwca 2015 r. Harmonogram prac nad PROW 2014-2020 Harmonogram prac nad PROW 2014-2020 Rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ANKIETA MONITORUJĄCA WSKAŹNIKI REALIZUJĄCE CELE ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA UNIA NADWARCIAŃSKA W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Zakres operacji (zgodnie z umową) 2. Tytuł operacji (zgodnie z umową)

I. INFORMACJE OGÓLNE. Zakres operacji (zgodnie z umową) 2. Tytuł operacji (zgodnie z umową) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt Projekt Uwaga: zakres operacji dla projektów grantowych ma charakter informacyjny, w każdym projekcie grantowym zostaną wskazane cele projektu i działania możliwe do realizacji, które charakterem muszą

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Załącznik nr 2 do procedury oceny operacji wersja 1.2 LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 2014-2020 w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Cel główny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

LGD Północne Mazowsze

LGD Północne Mazowsze LGD Północne Mazowsze - realizator LSR na latach 2016 2022 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szkolenia, marzec 2017 Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie NEWSLETTER INFORMACYJNY 1/2016 Lokalnej Grupy Działania Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020 PAWEŁ ŚCIAŃSKI ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Katowice dn. 9. 7. 2015 r. PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH 1 FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR wg

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w okresie

Wsparcie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w okresie Wsparcie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w okresie 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW) Działanie nr 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW Możliwy zakres projektów: rozwój przedsiębiorczości zakładanie działalności gospodarczej lub rozwój istniejącej działalności poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Przedsięwzięcie Tytuł projektu Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Załącznik nr 2 do procedury

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena zgodności z LSR

Ocena zgodności z LSR Lista kryteriów zgodności z LSR wraz z arkuszem oceny L.p. Ocena zgodności z LSR TAK NIE ND Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony w określonym miejscu i terminie Operacja jest zgodna z zakresem

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 15 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" /pieczęć/ W-115-I Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA Załącznik nr 1 - za zgodność z PROW do załącznika nr 1- procedury wyboru i oceny operacji indywidualnych w ramach LSR WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a. Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania ul. Młynarska Sulęcin

Załącznik nr 6a. Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania ul. Młynarska Sulęcin Ankieta monitorująca z realizacji operacji w zakresie działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zalecenie ogólne 1. Ankietę monitorującą

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt Granty (wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU

WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU KARTA WERYFIKACYJNA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU złożonego do LGD DOLINA GIEŁCZWI w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr Numer wniosku Imię, nazwisko / nazwa Wnioskodawcy Tytuł

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w nowym okresie programowania

Podejście Leader w nowym okresie programowania Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, 15 października 2014 Umowa Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

UM ` `- UM / 2 0. I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Cel złożenia wniosku o płatność 2. Rodzaj płatności 3. NIP 4. REGON

UM ` `- UM / 2 0. I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Cel złożenia wniosku o płatność 2. Rodzaj płatności 3. NIP 4. REGON WNIOSEK O PŁATNOŚĆ symbol formularza W-2_19.2_G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020 Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych S T O W A R Z Y S Z E N I E T U R Y S T Y C Z N E K A S Z U B

Bardziej szczegółowo

Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW

Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 10 marca 2015 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania PROW w LGD ZIELONE SIOŁO

Nowy okres programowania PROW w LGD ZIELONE SIOŁO Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ZIELONE SIOŁO 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) tel./fax. (29) 745 20 20 e-mail: lgd@zielonesiolo.pl; www.zielonesiolo.pl Nowy okres programowania

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZORY KART STOSOWANYCH DO OCENY OPERACJI Z ZAKRESU ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 Karta oceny wstępnej operacji złożonej w ramach naboru nr prowadzonego przez LGD Nasze Roztocze w zakresie wdrażania

Bardziej szczegółowo

z wyłączeniem miast powyżej mieszkańców. Lokalna Strategia Rozwoju minimum maximum przynajmniej 2 gmin

z wyłączeniem miast powyżej mieszkańców. Lokalna Strategia Rozwoju minimum maximum przynajmniej 2 gmin Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS rozwój lokalny kierowany przez społeczność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET 1 1. Budowa infrastruktury - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze

Bardziej szczegółowo

Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW

Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane jest wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych)

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) 1. 2. kryterium Tworzenie nowych miejsc pracy (nie dotyczy operacji własnych) Operacja realizowana

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 204 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo