Interferie IPO. Raport analityczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interferie IPO. Raport analityczny 11.07.2006"

Transkrypt

1 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: Raport analityczny Interferie IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (PLN)** 9,00 w ide³ki ceny emisyjnej (PLN)*** 6,00-10,00 w ycena DCF (PLN) 9,08 w ycena porów naw cza (PLN) 8,31-9,81 kapitalizacja (mln PLN) 131,08 EV (mln PLN) 127,02 liczba akcji (tys. szt.) free float 34% free float (mln PLN) 45,00 Akcjonariat (przed em isj¹) % akcji i g³osów KGHM Metale DSI S.A. 93,7% KGHM Polska MiedŸ S.A. 3,1% Centrum Badania Jakoœci Sp. z o.o. 3,1% Akcjonariat (po em isji) % akcji i g³osów KGHM Metale DSI S.A. 61,5% KGHM Polska MiedŸ S.A. 2,1% Centrum Badania Jakoœci Sp. z o.o. 2,1% Pozostali 34,3% * emisja 5 mln akcji ** cena emisyjna równa œredniej z wyceny porównawczej *** ustalone w prospekcie Przedmiot dzia³alnoœci Spó³ka Interferie zajmuje siê œwiadczeniem us³ug wypoczynkowych oraz rehabilitacyjno-leczniczych (w tym SPA). Baza hotelowa spó³ki sk³ada siê na 10 obiektów zlokalizowanych w rejonie Dolnego Œl¹ska oraz na Pomorzu Zachodnim. Najcenniejsz¹ grup¹ docelow¹ klientów Interferii s¹ niemieccy emeryci, korzystaj¹cy z walorów uzdrowiskowych Polski i zabiegów oferowanych przez Interferie w po³¹czeniu z atrakcyjnymi cenami us³ug. W ub.r. 26% przychodów spó³ki zosta³o wygenerowanych przez us³ugi dla turystów zagranicznych. 1/3 przychodów spó³ki stanowi¹ us³ugi uzdrowiskowe, a 1/3 us³ugi tradycyjne pobytowe. Silne strony Obiekty nale ¹ce do Interferii posiadaj¹ korzystn¹ lokalizacjê geograficzn¹: znajduj¹ siê nie tylko w miejscach kojarzonych z naturalnymi uzdrowiskami i walorami leczniczymi, ale tak e s¹ po³o one blisko zachodniej granicy kraju. Dziêki temu s¹ w stosunkowo ³atwy sposób osi¹galne przez klientów z Zachodu. S¹ przy tym bardzo konkurencyjne cenowo w stosunku do obiektów uzdrowiskowych w Niemczech czy Szwajcarii, a nawet Czechach i S³owacji. Starzej¹ce siê spo³eczeñstwa pañstw zachodnich, a tak e Polski sprawiaj¹, e grupa docelowa klientów Interferii jest nie tylko silna, ale równie stale rosn¹ca. Ponadto rynek hotelarstwa w Polsce prze ywa fazê wzrostu: Polska jest coraz czêœciej postrzegana jako atrakcyjna destynacja turystyczna, a rozwój tanich linii lotniczych ten trend dodatkowo potêguje. Strategia rozwoju Spó³ka planuje swój dalszy rozwój dwutorowo. Z jednej strony poszerzanie bazy noclegowej, na co sk³ada siê kupno dwóch nowych obiektów w b.r. i kolejnego w 2010 r. oraz kontynuacja modernizacji i rozbudowy istniej¹cych obiektów. Z drugiej strony po³o enie jeszcze wiêkszego nacisku na us³ugi leczniczo-rehabilitacyjne, czyli inwestycje w bazê zabiegow¹ i poszerzenie zakresu us³ug œwiadczonych w poszczególnych oœrodkach. Marketingowe wsparcie tych dzia³añ polegaæ bêdzie na uczestnictwie w miêdzynarodowych targach turystycznych i pozyskiwaniu klientów z pañstw i regionów, w których do tej pory spó³ka nie by³a obecna, np. poprzez wspó³pracê z organizacjami polonijnymi. Wycena Wyceny akcji Interferii dokonaliœmy przy za³o eniu uplasowania ca³ej emisji, czyli 5 mln nowych akcji. Na podstawie metody porównawczej w stosunku do Orbisu, wartoœæ akcji Interferii wynosi 9,8 z³. W przypadku porównañ do zachodnich grup hotelowych wycena porównawcza da³a ni sze wskazania: 8,3 z³, co jest uzasadnione faktem wy szego tempa rozwoju zarówno hotelarstwa w ogóle, jak i us³ug SPA oraz leczniczych, w Polsce w porówaniu do krajów rozwiniêtych. Wycena metod¹ DCF zak³adaj¹ca, e spó³ka sprzeda akcje po cenie równej œredniej z wycen metod¹ wskaÿnikow¹ daje wynik 9,1 z³. Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. ul. Pu³awska Warszawa tel. (0-22) Analityk: Dorota Puchlew tel. (0-22) Informacje na temat powi¹zañ pomiêdzy BDM a spó³k¹ znajduj¹ siê na ostatniej stronie niniejszego opracowania Jednostkowe dane finansowe mln PLN p 2007p 2008p Sprzeda 30,01 36,62 37,04 40,34 56,92 65,45 EBITDA 3,88 6,03 7,63 7,83 12,51 16,98 EBIT 1,38 3,15 5,12 5,24 9,19 12,30 Zysk netto 2,05 2,37 4,24 4,65 7,00 9,84 EPS (PLN) 0,14 0,16 0,29 0,32 0,48 0,68 DPS (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 CEPS (PLN) 0,31 0,36 0,46 0,50 0,71 1,00 P/E 64,0 55,2 30,9 28,2 18,7 13,3 P/BV 2,48 2,37 2,21 1,21 1,14 1,07 EV/EBITDA 32,8 21,1 16,6 16,2 10,2 7,5 p - prognoza BDM PKO BP S.A., wskaÿniki policzone dla ceny emisyjnej równej 9 z³

2 I. Spis treœci I. Spis treœci... 2 II. Szczegó³y oferty publicznej i wycena Struktura w³aœcicielska i historia spó³ki Cele emisji Wycena Podsumowanie wyceny... 5 III. Przewagi konkurencyjne Znacz¹ca baza noclegowa Po³o enie geograficzne jednostek Konkurencyjnoœæ cenowa Rosn¹cy rynek SPA i zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych Biuro turystyczne... 7 IV. Czynniki ryzyka Przynale noœæ do grupy KGHM Nowy zarz¹d Kupno obiektów Konkurencja Ryzyko walutowe... 9 V. Opis dzia³alnoœci spó³ki Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki Struktura odbiorców Baza noclegowa spó³ki Inwestycje w bazê noclegow¹ Polityka marketingowa spó³ki VI. Rynek i pozycja konkurencyjna spó³ki Rynek us³ug hotelarskich w Polsce Rynek turystyki uzdrowiskowej Rynek us³ug pobytowych Rynek us³ug szkoleniowo-konferencyjnych Rynek biur podró y VII. Strategia rozwoju spó³ki Rozbudowa bazy noclegowej Rozszerzenie us³ug zwi¹zanych z lecznictwem i rehabilitacj¹ Pozyskanie nowych rynków zbytu VIII. Prognozy finansowe Prognozy zarz¹du Przychody i mar e Wyniki finansowe Nak³ady inwestycyjne Za³¹cznik: Zakres us³ug rehabilitacyjno-zdrowotnych Dane finansowe

3 II. Szczegó³y oferty publicznej i wycena 1. Struktura w³aœcicielska i historia spó³ki Spó³ka powsta³a w czerwcu 1992 r. w wyniku przekszta³ceñ strukturalno-w³asnoœciowych wewn¹trz KGHM jako Interferie Sp. z o.o. Utworzono j¹ na bazie oœrodków wypoczynkowoturystycznych nale ¹cych do zak³adów przemys³owych wchodz¹cych w sk³ad KGHM. W 1996 r. Interferie rozpoczê³y inwestycjê w kompleks hotelowy Bornit w Szklarskiej Porêbie. Hotel przekazano do u ytkowania w 1999 r., kiedy otrzyma³ status obiektu czterogwiazdkowego. W 2004 r. spó³ka zakupi³a obiekt wypoczynkowo-sanatoryjny w D¹bkach i w³¹czy³a go w sk³ad NZOZ Argentyt w D¹bkach. Obecnie struktura w³asnoœciowa spó³ki przedstawia siê nastêpuj¹co: Struktura akcjonariatu przed emisj¹ Struktura akcjonariatu po emisji KGHM Polska MiedŸ S.A. 3,1% Centrum Badania Jakoœci 3,1% Free float 34,3% KGHM Metale DSI S.A. 93,7% KGHM Polska MiedŸ S.A. 2,1% Centrum Badania Jakoœci 2,1% KGHM Metale DSI S.A. 61,5% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Interferie S.A. 2. Cele emisji Kapita³ akcyjny spó³ki przed ofert¹ dzieli³ siê na 9 564,2 tys. akcji zwyk³ych na okaziciela serii A o wartoœci nominalnej 5 z³. W IPO do obrotu wprowadzonych bêdzie 5 mln akcji zwyk³ych na okaziciela serii B. Akcje w publicznej ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach: indywidualnej (1,25 mln akcji) oraz instytucjonalnej (3,75 mln akcji). Cena akcji oferowanych w IPO zostanie ustalona w ramach przedzia³u cenowego wynosz¹cego od 6 z³ do 10 z³. Akcje znajduj¹ce siê w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy objête s¹ 12-miesiêcznym lockup'em. Wp³ywy z emisji przy za³o eniu ceny emisyjnej zawartej w podanym przedziale oraz kosztów emisji na poziomie 0,9 mln z³ wynios¹ miêdzy 29,1 mln z³ a 49,1 mln z³. Œrodki te zostan¹ przeznaczone na czêœciowe sfinansowanie programu inwestycyjnego Interferii, opiewaj¹cego na 100 mln z³ w latach Program obejmuje rozbudowê bazy noclegowej i zabiegowej spó³ki. Na nabycie dwóch obiektów w b.r. spó³ka planuje przeznaczyæ 24 mln z³, a na rozbudowê bazy noclegowej Hotelu Bornit 19 mln z³. Dok³adny opis planowanych inwestycji spó³ki znajduje siê na str. 19 w rodziale Rozbudowa bazy noclegowej. 3. Wycena Dokonaliœmy wyceny spó³ki metod¹ DCF oraz porównawcz¹. Przeprowadziliœmy wycenê metod¹ wskaÿnikow¹ porównuj¹c do Orbisu oraz do zagranicznych grup hotelowych notowanych na gie³dach. Porównanie do Orbisu uwzglêdnia poziom atrakcyjnoœci Polski jako rynku turystycznego w przeciwieñstwie do porównañ do spó³ek zagranicznych. Perspektywy dla rozwoju turystyki, szczególnie uzdrowiskowej, w Polsce s¹ bardzo optymistyczne, zarówno pod wzglêdem podró y 3

4 Polaków, jak i przyjazdów cudzoziemców. Dynamiczny rozwój tanich linii lotniczych dodatkowo ten potencja³ wspomaga. Interferie to spó³ka nieporównywalnie mniejsza od Orbisu, ale z drugiej strony oferuje ona ekspozycjê na perspektywiczny segment SPA & Wellness, w którym Orbis jest obecny w mniejszym stopniu. Porównanie do Orbisu daje wynik 9,81 z³ na akcjê Interferii. P/E EV/EBITDA Orbis 33,2 23,9 11,8 10,2 Interferie wartoœæ wynikowa spó³ki 154,4 167,1 96,3 131,2 Interferie wynikowa cena akcji 10,6 11,5 6,6 9,0 ród³o: BDM PKO BP S.A. W grupie porównawczej ze spó³kami zagranicznymi znajduj¹ siê g³ównie miêdzynarodowe sieci hotelowe. Czêœæ z nich posiada równie obiekty SPA. Porównanie podstawowych wskaÿników dla tych spó³ek do prognoz wyników Interferii daje wynik 8,31 z³ na akcjê. Jest to mniej, ni uzyskaliœmy w wyniku porównania do Orbisu, jednak tak jak zaznaczyliœmy, grupa porównawcza spó³ek zagranicznych nie uwzglêdnia atrakcyjnoœci i wczeœniejszego etapu rozwoju polskiego rynku turystycznego. P/E EV/EBITDA Accor S.A. 22,2 19,8 9,2 8,4 Choice Hotels 40,1 34,9 18,2 16,6 De Vere Group 26,5 24,2 12,9 11,9 Hilton Hotels Co. 24,9 20,4 10,6 9,4 Starwood Hotels 25,8 22,0 12,3 10,9 Intercontinental 22,6 18,2 11,7 11,2 Interstate Hotels 17,4 18,8 5,0 5,2 Jolly Hotels 66,8 54,2 8,8 8,3 Marriot International 24,3 20,5 6,9 6,1 Marcus Corp. 28,7 25,7 8,8 8,0 Morgans Hotel Group 82,7 45,8 12,3 10,1 Millennium & Copthorne Hotels 20,9 17,5 10,7 9,6 NH Hotels 25,3 21,9 11,7 10,7 mediana 25,3 21,9 10,7 9,6 Interferie wartoœæ wynikowa spó³ki 117,7 153,2 87,5 124,3 Interferie wynikowa cena akcji 8,1 10,5 6,0 8,5 ród³o: BDM PKO BP S.A., Bloomberg Wycena DCF sporz¹dzona zosta³a przy nastêpuj¹cych za³o eniach: Stopa wolna od ryzyka wynosi 5%, Premia za ryzyko wynosi 5%, Beta wynosi 1, Stopa wzrostu FCF po 2015 r. wynosi 1,5%, Wp³ywy z emisji wyznaczone zosta³y przy za³o eniu ceny emisyjnej równej œredniej z wycen porównawczych (9 z³) i kosztów emisji wynosz¹cych 0,9 mln z³. Model DCF sporz¹dzony zosta³ na podstawie prognoz, których szczegó³owe za³o enia omówione zosta³y w ostatniej czêœci raportu. Wartoœæ jednej akcji Interferii po emisji uzyskana w wycenie metod¹ DCF wynosi 9,1 z³. 4

5 Wycena DCF Prognozowana wartoœæ FCF EBIT (mln PLN) 5,2 9,2 12,3 14,2 15,5 16,6 17,2 17,3 17,3 17,3 stopa podatkowa (proc.) NOPLAT (mln PLN) 4,2 7,4 10,0 11,5 12,6 13,5 14,0 14,0 14,0 14,0 Amortyzacja (mln PLN) 2,6 3,3 4,7 6,1 6,7 7,3 8,0 8,6 6,4 5,6 Nak³ady inwestycyjne (mln PLN) 36,7 36,9 5,0 11,1 12,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Zmiana kapita³u obrotowego (mln PLN) 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF (mln PLN) -30,0-26,1 9,6 6,5 7,0 16,4 17,5 18,2 16,0 15,2 Kalkulacja WACC D³ug/(D³ug+Kapita³) 7% 15% 11% 13% 13% 14% 14% 15% 16% 17% Stopa wolna od ryzyka 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Premia rynkowa 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Koszt d³ugu po opodatkowaniu 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Koszt kapita³u 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% WACC (proc.) 9,7% 9,2% 9,4% 9,4% 9,4% 9,3% 9,3% 9,3% 9,2% 9,2% Wycena DFCF (mln PLN) -27,3-21,8 7,4 4,5 4,5 9,6 9,3 8,9 7,1 6,2 Suma DFCF (mln PLN) 8 Zdyskontowana wart. rezyd. (mln PLN) 76 Wartoœæ grupy (mln PLN) 84 realna stopa wzrostu FCF po roku 2015 = 1,5% D³ug netto (mln PLN) -4 Wartoœæ kapita³u w³asnego (mln PLN) 88 Wp³ywy z emisji (mln PLN) 44 Wartoœæ kapita³u po IPO (mln PLN) 132 Iloœæ akcji (mln szt.) 14,6 Wycena DCF (PLN/1 akcja) 9,1 ród³o: BDM PKO BP S.A. 4. Podsumowanie wyceny Jako ostateczn¹ wycenê akcji Interferii przyjmujemy œredni¹ wa on¹ z wycen metod¹ porównawcz¹ i DCF. Dla wyceny DCF przyjmujemy wagê 50%, dla wyceny porównawczej wzglêdem Orbisu 25% i wzglêdem spó³ek zagranicznych 25%. Otrzymany wynik to 9,1 z³. Metoda Wartoœæ akcji Wagi Wynik Wycena DCF 9,1 50% 9,1 Porównanie do Orbisu 9,8 25% Porównanie do spó³ek zagranicznych 8,3 25% ród³o: BDM PKO BP S.A. W zale noœci od przyjêtego przez inwestorów w ofercie pierwotnej dyskonta, cena emisyjna odpowiednio siê zmieni. Dyskonta w ofertach pierwotnych znacznie siê ró ni¹, jednak w naszej opinii bior¹c pod uwagê atrakcyjne perspektywy rozwoju rynku, na którym dzia³a spó³ka, uzasadnione jest dyskonto w wysokoœci nie wiêkszej ni 10%, daj¹ce wycenê na poziomie 8,2 z³. Dyskonto IPO Wynik 0% 9,1 10% 8,2 20% 7,3 ród³o: BDM PKO BP S.A. 5

6 III. Przewagi konkurencyjne 1. Znacz¹ca baza noclegowa Interferie dysponuj¹ rozbudowan¹ baz¹ noclegow¹, w sk³ad której wchodzi 10 obiektów. Na najwa niejszym obszarze dzia³alnoœci, Dolnym Œl¹sku, s¹ najwiêksz¹ spó³k¹ z bran y turystycznej. Udzia³ w rynku us³ug hotelarskich szacowany na koniec 2005 r. wyniós³ 4% i uplasowa³ spó³kê na siódmym miejscu w kraju. Docelowo planowane jest osi¹gniêcie czwartej pozycji na rynku z udzia³em rynkowym ponad 6%. Termin osi¹gniêcia tego celu wyznaczony zosta³ na 2010 r. 2. Po³o enie geograficzne jednostek Interferie posiadaj¹ siln¹ pozycjê w dwóch obszarach geograficznych Polski: nad Morzem Ba³tyckim oraz w Sudetach. Obiekty zlokalizowane s¹ w znanych miejscowoœciach turystycznych, które s¹ cenione ze wzglêdu na morski mikroklimat (Ko³obrzeg, Œwinoujœcie, Ustronie Morskie, D¹bki - 4 obiekty) oraz w górskich stacjach klimatycznych (Szklarska Porêba, Œwieradów Zdrój - 3 obiekty). Ponadto obiekty zlokalizowane s¹ blisko zachodniej granicy kraju, dziêki czemu s¹ ³atwo dostêpne dla turystów z Zachodu, g³ównie z Niemiec. Niemieccy emeryci s¹ zaœ jedn¹ z kluczowych grup docelowych w zakresie us³ug rehabilitacyjno-leczniczych. 3. Konkurencyjnoœæ cenowa Ceny oferowane przez oœrodki sanatoryjno-wypoczynkowe Interferii s¹ korzystne zarówno w porównaniu do ofert innych obiektów na terenie kraju, jak te za granic¹. Porównanie cen us³ug sanatoryjnych w EUR S³owacja Czechy Niemcy Szwajcaria Polska Interferie ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Interferie S.A. Na wykresie przedstawiono œrednie ceny jednegonoclegu wraz z wy ywieniem oraz 2-3 zabiegami. 4. Rosn¹cy rynek SPA i zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych Zarówno zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, jak i relaks i odnowa biologiczna w salonach SPA ciesz¹ siê w Polsce coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. Us³ugi lecznicze kierowane s¹ g³ównie do ludzi starszych, którzy w miarê wzrostu zamo noœci spo³eczeñstwa mog¹ coraz czêœciej pozwoliæ sobie na taki luksus dziêki w³asnym oszczêdnoœciom, a tak e dziêki wsparciu swoich dzieci. Starzej¹ce siê spo³eczeñstwo i jego stopniowe bogacenie siê pozwala na pozytywne 6

7 oczekiwania co do rozwoju tego rynku w Polsce. O rosn¹cej popularnoœci wypoczynku po³¹czonego z zabiegami rehabilitacyjnymi, leczniczymi i odnow¹ biologiczn¹ œwiadczy chêæ grup hotelowych do budowania coraz wiêkszej liczby hoteli. Obecnie jednak najwa niejszymi klientami polskich hoteli SPA i zabiegów leczniczych oraz rehabilitacyjnych s¹ cudzoziemcy z Europy Zachodniej. Instytut Turystyki szacuje, e 3% z 15,2 mln turystów, którzy w ub.r. odwiedzili nasz kraj przyjecha³o w celach zdrowotnych. W 2005 r. wydali oni 65 mln dolarów na us³ugi lecznicze w Polsce. Eksperci szacuj¹, e ten sektor bêdzie w ci¹gu najbli szych lat zwiêksza³ siê o 10-20% rocznie. Do Polski przyci¹ga coraz lepsza jakoœæ oraz atrakcyjne ceny us³ug stomatologicznych, chirurgii plastycznej, odnowy biologicznej i uzdrowisk. 5. Biuro turystyczne Dodatkowym kana³em sprzeda y us³ug pobytowych i rehabilitacyjnych jest posiadane przez spó³kê Biuro Turystyczne Interferie. Biuro organizuje tak e wypoczynek dla dzieci, konferencje, szkolenia, wycieczki, imprezy. W zwi¹zku z nakierowaniem spó³ki obecnie g³ównie na us³ugi rehabilitacyjne oraz odchodzeniem od kolonii i obozów dla dzieci, biuro aran uje ponadto wypoczynek w obcych obiektach i osi¹ga przychody z dzia³alnoœci touroperatora. 7

8 IV. Czynniki ryzyka 1. Przynale noœæ do grupy KGHM Najwiêkszym czynnikiem ryzyka w przypadku Interferii jest g³ówny akcjonariusz spó³ki, czyli grupa KGHM. Oznacza to, e Skarb Pañstwa mo e mieæ zbyt du y wp³yw na dzia³alnoœæ spó³ki. Objawiaæ siê to mo e przede wszystkim ingerencj¹ w sk³ad zarz¹du oraz rady nadzorczej, czy te narzucaniem woli dotycz¹cej strategii rozwoju czy te poziomu dywidendy. Jest to ryzyko, z jakim maj¹ do czynienia gracze inwestuj¹cy w akcje KGHM, jednak mo na zaryzykowaæ twierdzenie, e w mniejszym stopniu, gdy Interferie nie s¹ kluczowym aktywem grupy i nie funkcjonuj¹ na tym rynku, co Kombinat. 2. Nowy zarz¹d W konsekwencji ryzyka, o którym pisaliœmy powy ej, z koñcem marca 2006 nast¹pi³a wymiana zarz¹du oraz rady nadzorczej spó³ki. Zarówno trzej cz³onkowie zarz¹du, jak i piêciu cz³onków rady nadzorczej nie pracowa³o wczeœniej w spó³ce, w wiêkszoœci s¹ oni zwi¹zani z KGHM. Tylko jedna osoba z zarz¹du i jedna z rady nadzorczej posiadaj¹ doœwiadczenie zwi¹zane z przedmiotem dzia³alnoœci Interferii. Ponadto w wiêkszoœci osoby te zwi¹zane s¹ z Solidarnoœci¹, tote nie mo na wykluczaæ, e w drugiej fazie obstawiania sto³ków po zawi¹zaniu koalicji przez PiS z LPR i Samoobron¹ partie te równie bêd¹ chcia³y umieœciæ swoich w zarz¹dzie Interferii. 3. Kupno obiektów Prognozy zarz¹du i sporz¹dzone przez BDM opieraj¹ siê na za³o eniu, e w b.r. Interferiom uda siê zakupiæ dwa obiekty w Ko³obrzegu i Œwinoujœciu o ³¹cznej liczbie pokoi ok Teoretycznie obiektów znajduj¹cych siê w rejonie zainteresowañ spó³ki jest wiele, jednak nie mo na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, czy w³aœciciele bêd¹ chcieli je sprzedaæ, czy cena, jakiej bêd¹ oczekiwaæ bêdzie uzasadniona i wreszcie czy obiekty wystawione na sprzeda bêd¹ nadawa³y siê do adaptacji na obiekty wypoczynkowo-rehabilitacyjne. W przypadku, gdy nie uda siê pozyskaæ obiektów drog¹ kupna, spó³ka planuje budowanie na w³asn¹ rêkê, co nie tylko mo e podwy szyæ koszty inwestycji, ale te na pewno spowoduje przesuniêcie w czasie osi¹gania wyników finansowych z tytu³u nowych obiektów. Wp³ynê³oby to negatywnie na wycenê spó³ki. 4. Konkurencja Coraz szersze zainteresownie tego us³ugami odnowy biologicznej sk³ania firmy do otwierania hoteli SPA, których powstaje coraz wiêcej. Oto kilka otwartych niedawno i planowanych wktótce: W Sopocie ruszy³a budowa piêciogwiazdkowego Sheratona z centrum SPA (koszt 93 mln euro), obok modernizowany jest Grand Hotel Orbisu (84 pokoje, docelowo 126, koszt remontu 40 mln z³), który równie bêdzie mia³ do dyspozycji SPA, w DŸwirzynie równie nad morzem powstaje piêciogwiazdkowy hotel Paradise wyposa ony w salon SPA (133 pokoje, koszt 24,6 mln z³), na pocz¹tek przysz³ego roku planowane jest uruchomienie Aquilla Park z centrum SPA (150 pokoi, koszt planowany 20 mln euro) sieci Holiday Inn w Józefowie pod Warszaw¹, w kwietniu zosta³ oddany najnowszy, drugi (po krynickim), czterogwiazdkowy hotel SPA Ireny Eris Wzgórza Dylewskie na Mazurach (97 pokoi, koszt 50 mln z³), w styczniu ruszy³ trzygwiazdkowy Wierchomla SPA&Resort (198 pokoi) bêd¹cy czêœci¹ stacji narciarskiej. Najbardziej rozpowszechnion¹ mark¹ hoteli SPA jest Irena Eris, która otworzy³a ostatnio drugi hotel na Mazurach i planuje kolejne, nad morzem i na zachodzie kraju. Jest to marka znana z produktów kosmetycznych i jej potencja³ przek³ada siê na du e zainteresowanie obiektami typu SPA, które otwiera. 8

9 Do tej pory w Polsce nie pojawi³y siê jeszcze miêdzynarodowe sieci SPA, takie jak Mandarin Oriental, Ritz Carlton Spa czy Essential Escapes. Nale y siê jednak spodziewaæ, e w pewnym momencie odkryj¹ one potencja³ naszego kraju jako miejsca lokowania tego typu obiektów. W Polsce bowiem znajduj¹ siê miejcowoœci o tradycjach uzdrowiskowych, takich jak Ciechocinek czy Krynica Zdrój. Ponadto jest po³o ona blisko ogromnego potencjalnego rynku zbytu: Europy Zachodniej, a tania si³a robocza sprawia, e wyjazd do obiektu o marce œwiatowej s³awy zlokalizowanego w Polsce mo e byæ dla naszych zachodnich s¹siadów bardzo atrakcyjny pod wzglêdem ekonomicznym. Pojawienie siê zaœ miêdzynarodowych marek stanowi zagro enie dla Interferii. Nadal bowiem us³ugi w obiektach spó³ki bêd¹ prawdopodobnie atrakcyjne cenowo dla Polaków, jednak najwa niejsza grupa docelowa - Niemcy - mo e zostaæ skuszona mo liwoœci¹ odwiedzenia obiektu wielkiej sieci SPA nawet kosztem wiêkszego wydatku. 5. Ryzyko walutowe Spó³ka ze wzglêdu na charakter dzia³alnoœci jest wystawiona na ryzyko walutowe. W wiêkszoœci jej hoteli cenniki ramowe ustalane s¹ raz do roku, z wahaniami dotycz¹cymi okresowych promocji. Dla goœci z kraju ceny podawane s¹ w z³otówkach, a dla goœci zagranicznych w euro. W przypadku zmiany kursu walut w ci¹gu roku spó³ka wystawiona jest zatem na ryzyko kursowe. Prognozy finansowe zarz¹du oraz sporz¹dzone przez nas opieraj¹ siê na za³o eniu, e kurs euro bêdzie utrzymywa³ siê na poziomie 3,8 z³. W œwietle os³abiania siê polskiej waluty w ostatnim czasie i przewidywañ dotycz¹cych osi¹gniêcia na koniec roku poziomu kursu ok. 4,15 PLN/EUR za³o enie to wydaje siê doœæ konserwatywne. 9

10 V. Opis dzia³alnoœci spó³ki 1. Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki Spó³ka Interferie zajmuje siê sprzeda ¹ us³ug turystycznych na rzecz turystów krajowych i zagranicznych. Us³ugi te s¹ realizowane w g³ównej mierze poprzez oœrodki po³o one nad Morzem Ba³tyckim i w Sudetach. Realizowane przez spó³kê us³ugi mo na podzieliæ na: turystyczno-wypoczynkowe (ok. 1/3 przychodów), zdrowotno-rehabilitacyjne (sanatoryjne, ok. 1/3 przychodów), hotelowe, organizacja wypoczynku dla dzieci i m³odzie y, organizacja kursów szkoleniowych, konferencji, sympozjów, przyjêæ okolicznoœciowych, poœrednictwo w sprzeda y us³ug turystycznych w obiektach w³asnych i obcych. Konferencje i szkolenia 5% Poœrednictwo w sprzeda y us³ug turystycznych 19% Struktura sprzeda y Interferii Sprzeda towarów 6% Pozosta³a sprzeda 4% Us³ugi pobytowozdrowotnorehabilitacyjne 34% Us³ugi pobytowowypoczynkowe 32% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Interferie S.A. Do us³ug sanatoryjno-leczniczych, które s¹ kluczowym segmentem w dalszym rozwoju spó³ki, nale ¹ pobyty wypoczynkowe po³¹czone z rehabilitacj¹ i lecznictwem. Realizowane s¹ przez obiekty nadmorskie oraz górskie (w Œwinoujœciu, D¹bkach, Ko³obrzegu i Ustroniu Morskim, a tak e w Œwieradowie Zdrój). Obiekty te dysponuj¹ wysoko wykwalifikowanym personelem medycznym oraz bogato wyposa on¹ baz¹ zabiegow¹. Zabiegi oferowane przez obiekty Interferii podzieliæ mo na na: fizykoterapiê, hydroterapiê, inhalacje, masa e, zabiegi SPA&Wellness oraz us³ugi stomatologiczne. Szczegó³owy ich opis znajduje siê w Za³¹czniku na str. 23. Us³ugi pobytowe s¹ realizowane przede wszystkim przez nadmorskie oœrodki wypoczynkowe i w mniejszym stopniu przez górskie hotele. W sezonie oferowane s¹ g³ównie wczasy rodzinne, a poza sezonem pobyty weekendowe. W ramach wypoczynku dla dzieci i m³odzie y organizowane s¹ kolonie, obozy zimowe, zielone szko³y i wycieczki turystyczne. Organizowane s¹ one w wiêkszoœci w obiektach innych gestorów, jak równie w obiektach w³asnych w Lubiatowie i D¹bkach. G³ównym odbiorc¹ tego typu us³ug s¹ spó³ki i oddzia³y KGHM. 10

11 Us³ugi hotelowe realizowane s¹ przez hotele miejskie w Lubinie i G³ogowie. Z us³ug tych hoteli w du ej mierze korzystaj¹ uczestnicy kursów i konferencji, jak równie pracownicy sezonowi. Oba hotele pe³ni¹ tak e funkcjê hoteli robotniczych i rodzinnych (pokoje s¹ wynajmowane jako mieszkania dla pracowników KGHM). Us³ugi w zakresie konferencji itp. organizowane s¹ przede wszystkim przez hotele górskie i oœrodek nadjeziorny w Lubiatowie. Jednostki te posiadaj¹ zaplecze konferencyjne (wyposa one sale wyk³adowe, profesjonalny sprzêt techniczny i audiowizualny, dostêp do Internetu). Hotele Interferii posiadaj¹ w sumie 11 sal konferencyjnych. Poœrednictwo w sprzeda y us³ug turystycznych realizowane jest poprzez Biuro Turystyczne Interferie. Do zakresu jego dzia³alnoœci nale ¹ us³ugi w zakresie: rezerwacji hoteli; poœrednictwa wizowego; ubezpieczeñ turystycznych; wypoczynku dzieci i m³odzie y; poœrednictwo w sprzeda y biletów lotniczych, promowych i autokarowych. 2. Struktura odbiorców Strategiczne znaczenie dla funkcjonowania Interferii maj¹ zachodni turyœci, w tym przede wszystkim osoby starsze z Niemiec, przyje d aj¹ce do obiektów spó³ki oferuj¹cych us³ugi sanatoryjno lecznicze. Spó³ka wspó³pracuje równie ze œrodowiskami polonijnymi we Francji, pozyskuje klientów ze Skandynawii i krajów by³ego ZSRR. A 26% przychodów ze sprzeda y pochodzi³o w ub.r. z us³ug sprzedanych na rzecz turystów z zagranicy. Znacz¹c¹ grup¹ klientów Interferii s¹ pracownicy grupy KGHM (20% przychodów). Przynale noœæ do grupy kapita³owej KGHM otwiera spó³ce dostêp do szerokiej grupy docelowej. Interferie docieraj¹ do pracowników KGHM poprzez mailing i rozdawane materia³y informacyjne. Dotycz¹ one przede wszystkim wyjazdów grupowych dla dzieci pracowników. W mniejszym stopniu nacisk k³adziony jest na oferowanie us³ug pobytów indywidualnych i rodzinnych. Pracownicy KGHM nie maj¹ przy tym zni ek ani nie s¹ w inny sposób uprzywilejowani wzglêdem pozosta³ych klientów. Mo liwoœæ negocjowania ceny pojawia siê tylko w przypadku wyjazdów grupowych. Renoma marki Interferie wœród pracowników grupy KGHM oraz fakt, e wiêkszoœæ oœrodków jest im ju dobrze znana, w po³¹czeniu z relatywnie niskimi nak³adami na pozyskanie klientów w tej grupie sprawia, e jest ona atrakcyjna dla Interferii. Mimo to wraz z planowanym zwiêkszaniem siê przychodów Interferii zak³adane jest utrzymanie poziomu przychodów realizowanych z tytu³u obs³ugi pracowników KGHM i ich rodzin. 3. Baza noclegowa spó³ki Na koniec 2005 r. Interferie posiada³y 11 obiektów z ³¹czn¹ liczb¹ 966 pokoi. Spó³ka zajmuje pod wzglêdem liczby pokoi siódm¹ pozycjê na rynku z 4% w nim udzia³em. Udzia³ rynkowy spó³ki spad³ w ub.r. na skutek dokonywanej restrukturyzacji maj¹tkowej. Mia³a ona na celu pozbycie siê oœrodków o niskiej rentownoœci i po³o onych w miejscach o ma³ej atrakcyjnoœci turystycznej. Interferie zbywa³y oœrodki, które nie pasowa³y do g³ównego profilu dzia³alnoœci, czyli wypoczynku po³¹czonego z us³ugami rehabilitacyjno-leczniczymi. W b.r. sprzedano oœrodek Kowelin w ebie, do sprzeda y przeznaczony jest jeszcze Dom Wypoczynkowy Górnicza Strzecha w Szklarskiej Porêbie. Najwa niejsze dla realizacji strategii spó³ki s¹ obiekty po³o one w miejscowoœciach uzdrowiskowych i renomowanych stacjach klimatycznych, tj. nad morzem oraz w górach. Nale ¹ do nich: Hotele nadmorskie: OSW Chalkozyn w Ko³obrzegu, znanym kurorcie o mikroklimacie charakteryzuj¹cym siê du ¹ zawartoœci¹ jodu w powietrzu oraz Ÿród³ami solankowymi; NZOZ Barbarka w Œwinoujœciu, mieœcie po³o onym na kilkudziesiêciu wyspach, o ³agodnym mikroklimacie; 11

12 OWS Cechsztyn w Ustroniu Morskim, bêd¹cym popularnym uzdrowiskiem i k¹pieliskiem morskim po³o onym na Równinie Bia³ogardzkiej, w odleg³oœci 14 km od Ko³obrzegu i 34 km od Koszalina, posiadaj¹cym mikroklimat z du ¹ zawartoœci¹ aerozolu morskiego; OSW Argentyt w D¹bkach, u nasady w¹skiej mierzei oddzielaj¹cej Jezioro Bukowo od morza, w odleg³oœci 100 m od piaszczystej pla y, miasteczku charakteryzuj¹cym siê mikroklimatem sprzyjaj¹cym leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych; Hotele górskie: dwugwiazdkowy Hotel Górski Malachit w Œwieradowie Zdroju, miejscowoœci o walorach nie tylko klimatycznych, ale tak e krajobrazowych; Hotel Bornit w Szklarskiej Porêbie jedyny czterogwiazdkowy hotel w Karkonoszach po³o ony u stóp Szrenicy na wysokoœci 700 m n.p.m.; DW Górnicza Strzecha równie w Szklarskiej Porêbie, przeznaczony do sprzeda y w paÿdzierniku 2006; Inne: OWDiM S³awa w Lubiatowe po³o ony nad jeziorami œrodkowo-zachodniej Polski i przeznaczony g³ównie na wypoczynek dzieci i m³odzie y; Hotel Interferie w Lubinie oraz Hotel Interferie w G³ogowie, pe³ni¹ce g³ównie funkcje hoteli robotniczych i rodzinnych. Stopieñ wykorzystania bazy noclegowej spó³ki jest doœæ wysoki: wynosi³ w latach odpowiednio 42,4%, 43,3% i 53,8%. Dla porównania ten sam wskaÿnik w hotelach Orbis wyniós³ odpowiednio 41,5%, 46,7% i 50,5%. Dodatkowo ujemnie na poziom frekwencji wp³ywa wy sza ni w przypadku hoteli Orbisu sezonowoœæ oraz modernizacja, w szczególnoœci: sezonowa dzia³alnoœæ oœrodków OK Gawêda (obiekty m³odzie owe) wchodz¹cych w sk³ad zespo³u Cechsztyn (œrednioroczne wykorzystanie miejsc 18%); OWDiM S³awa (22,4%); DW Wie yczki wchodz¹cy w sk³ad zespo³u Malachit (3,6%); wy³¹czenie z eksploatacji w 2005 r. obiektu Chalkozyn przez 2 miesi¹ce ze wzglêdu na jego modernizacjê; wy³¹czenie z eksploatacji w 2005 r. obiektu Argentyt r w zwi¹zku z modernizacj¹ trwaj¹c¹ 6 miesiêcy. Grupa hotelowa Liczba hoteli Liczba pokoi Œrednia liczba pokoi na hotel Udzia³ w rynku Orbis Hotels + Accor ,8% Gromada Hotels ,4% Golebiewski Hotels ,7% InterContinental Hotels Group ,4% Radisson SAS Hotels ,3% Louvre Hotels ,2% S.A ,0% Starwood Hotels ,9% Qubus Hotels ,6% Marriott Hotels ,1% Syrena Hotels ,1% Hotel ,0% Best Western Hotels ,4% Jard Hotels ,1% Hyatt International ,0% Le Meridien Hotels ,8% Domina Hotels ,2% Suma koñcowa % ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Interferie S.A. 12

13 4. Inwestycje w bazê noclegow¹ W latach spó³ka wyda³a ponad 14 mln z³ na modernizacjê i rozbudowê bazy noclegowej. W 2003 r. wydatkowano w sumie 2,1 mln z³, z tego: dokonano odtworzenia zdekapitalizowanego maj¹tku najbardziej rentownej jednostki, jak¹ jest Chalkozyn (kosztem 783 tys. z³), przeprowadzono modernizacjê Malachitu (567 tys. z³) oraz Cechsztynu (17 tys. z³), rozpoczêto modernizacjê sanatorium Barbarka (391 tys. z³), wybudowano wiatê grillow¹ w Bornicie (34 tys. z³), a w pozosta³ych jednostkach wydatkowano 354 tys. z³ na wymianê wyposa enia. W kolejnym roku dokonany zosta³ zakup nowego obiektu w D¹bkach (1,62 mln z³) oraz przeprowadzona modernizacja obiektów Cechsztyn (pokoje i ³azienki, 419 tys. z³), Malachit (kuchnia, basen, 318 tys. z³), Chalkozyn (recepcja, sto³ówka, podjazd, 376 tys. z³), Barbarka (116 tys. z³), Bornit (baza zabiegowa, sala konferencyjna, 77 tys. z³). Na pozosta³e oœrodki przeznaczono 242 tys. z³. W sumie w 2004 r. wydano na inwestycje 3,1 mln z³. W ub.r. wydano ogó³em 8,7 mln z³, z tego na: modernizacjê obiektów Argentyt (5,7 mln z³), Cechsztyn (119 tys. z³), Malachit (kuchnia, basen, przebudowa tarasu, 574 tys. z³), Chalkozyn (recepcja, sto³ówka, podjazd, 773 tys. z³), Bornit (baza zabiegowa, dÿwigi, 49 tys. z³), na pozosta³e oœrodki, projekty rozbudowy oraz zakupy inwestycyjne wydano 1,5 mln z³. 5. Polityka marketingowa spó³ki Na terenie kraju prowadzona jest kampania promocyjna w mediach lokalnych obejmuj¹cych zasiêgiem ca³y kraj. Najczêœciej wykorzystywanymi mediami s¹ radiostacje oraz gazety lokalne. Og³oszenia dotycz¹ g³ównie bie ¹cych ofert specjalnych typu last minute. Uzupe³niaj¹cym w stosunku do strony www kana³em dystrybucji informacji jest newsletter wysy³any do wszystkich pracowników grupy KGHM. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia oferty, spó³ka wprowadzi³a produkty w formie pakietów, tzn. pobyt (nocleg i wy ywienie) po³¹czony np. z programem kuracji, Sylwestrowym, Œwi¹tecznym, czy rodzinnych wczasów zimowych. Celem zagranicznych dzia³añ marketingowych Interferii jest jak najwiêksze dostosowanie oferowanych produktów do wymagañ klienta oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu w krajach UE. Spó³ka bierze udzia³ w miêdzynarodowych targach turystycznych organizowanych w ca³ej Europie, takich jak: ITB Berlin, SSIE Sztokholm, Salon des Vacances Bruksela, Ukraine Kijów, Touristik&Caravaning Lipsk itd. Ponadto drukuje profesjonalne foldery reklamowe w kilku jêzykach (niemiecki, szwedzki, francuski, rosyjski), co u³atwia kontakt z klientem oraz zwiêksza znajomoœæ marki Interferie jako organizatora pobytów SPA&Wellness. Spó³ka promuje swoje oœrodki w popularnych wydawnictwach niemieckich prezentuj¹c organizowane kuracje rehabilitacyjne i wczasy zdrowotne. Uruchomiona zosta³a strona internetowa Interferii w jêzyku niemieckim (www.interferie.de). Interferie wspieraj¹ ponadto aktywnie promocjê Polski, jej regionów turystycznych i atutów na arenie miêdzynarodowej. We wspó³pracy z Polsk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ i Dolnoœl¹sk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ spó³ka bra³a udzia³ w przedsiêwziêciach promuj¹cych Polskê i Dolny Œl¹sk jako atrakcyjny region turystyczny. 13

14 VI. Rynek i pozycja konkurencyjna spó³ki 1. Rynek us³ug hotelarskich w Polsce Polski rynek hoteli rozwija siê, szczególnie szybko od momentu przyst¹pienia do UE. Do rozwoju hotelarstwa przyczynia siê rozwój gospodarczy, wzrost zamo noœci i zmiana stylu ycia Polaków, a tak e rozwój tanich linii lotniczych i wzrost znaczenia biznesowego Polski na arenie miêdzynarodowej. Wg przewidywañ Colliers International przychody z przemys³u hotelarskiego powinny stanowiæ 10-12% PKB, podczas gdy obecny poziom to ok. 6%. Œwiadczy to o znacznym potencjale tego rynku w Polsce. Analitycy tej agencji przewiduj¹, e najlepsze perspektywy maj¹ regiony Katowic, Trójmiasta i Mazur. Najbardziej atrakcyjn¹ zaœ grup¹ hoteli stan¹ siê te oferuj¹ce us³ugi SPA. Przyjazdy turystów wg grup krajów mln ,4 1,8 5,9 5,6 4,2 4,5 5,2 1,7 1,6 2,0 2,2 1,8 6,2 2,4 Niemcy UE 15 (bez Niemiec) Rosja, Bia³oruœ, Ukraina Litwa, otwa, Estonia 6 6,1 5,6 4,9 4,5 4,7 4,9 5,1 Reszta œwiata ,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,6 1, ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Instytutu Turystyki Perspektywy dalszego wzrostu popularnoœci Polski jako destynacji turystycznej dla obcokrajowców s¹ dobre. Wg prognoz Instytutu Turystyki œrednioroczna dynamika liczby przyjazdów turystów do Polski wyniesie ponad 5%, a wp³ywy z obs³ugi turystów zagranicznych wzrosn¹ z 3,1 mld USD w 2005 r. do 3,7 mld USD w 2007 r., czyli o 19%. Najszybciej bêdzie ros³a liczba przyjazdów z krajów UE 15 (w tempie 10% rocznie), w tym Niemiec o 6%. W 2005 r. liczba przyjazdów Niemców stanowi³a 37% ogó³u przyjazdów turystów do Polski. Wzrostowi liczby turystów zagranicznych, zw³aszcza z krajów zachodnich, sprzyja rozwój tanich linii lotniczych, korzystaj¹cych z portów w Warszawie, Krakowie, Wroc³awiu, Poznaniu, Katowicach i Gdañsku. Przyloty do Polski w 2005 r. wzros³y o 26% (LOT zwiêkszy³ ob³o enie o 15,5%, tanie linie obs³u y³y ponad 1,5 mln pasa erów). Rosn¹ca liczba turystów zagranicznych ma prze³o enie na rozwój sieci hotelowej o wy szej kategorii oraz z bardziej rozwiniêt¹ baz¹ us³ug dodatkowych (np. SPA). W odró nieniu od dynamicznie rosn¹cej liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski, obserwuje siê spadek wielkoœci krajowego ruchu turystycznego. Prognozy Instytutu Turystyki zak³adaj¹ zatrzymanie tej tendencji i utrzymanie iloœci podró y krajowych. Z drugiej jednak strony obserwuje siê wzrost liczby liczby noclegów udzielonych polskim turystom w bazie hotelowej kraju. Wynika to st¹d, e mimo i iloœciowo podró ujemy mniej, kiedy ju wyje d amy, to na d³u ej. W naszej opinii nale y to ³¹czyæ z faktem, e w zwi¹zku z wiêksz¹ wydajnoœci¹ pracy czasu jest mniej na czêstsze wyjazdy, ale wy szy dochód rozporz¹dzalny pozwala na d³u szy wyjazd, obejmuj¹cy np. ca³y urlop, a nie tylko jego czêœæ. W 2004 r. liczba noclegów udzielonych polskim turystom wzros³a o 13,3%, a w 2005 r. o 8,5%. Dla porównania liczba noclegów udzielonych zagranicznym turystom wzros³a odpowiednio o 19,7% i 14,6%. W 2005 r. turyœci zagraniczni wykupili 9,1 mln noclegów, czyli ponad po³owê z ogólnej liczby 16,3 mln udzielonych przez hotele noclegów. 14

15 Wp³ywy z tytu³u przyjazdów cudzoziemców wraz z prognoz¹ do mld USD ,9 1,7 1,4 2,9 3,0 3,1 3,2 Odwiedzaj¹cy jednodniowi Turyœci 2 1 2,9 2,8 2,7 2,9 3,1 3,4 3, P 2007P ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Instytutu Turystyki W 2005 r. wzros³o ponadto wykorzystanie pokojonocy: z 36% w 2004 r. do 43%. Najwy sza frekwencja zanotowana zosta³a w województwie ma³opolskim (45,8%), mazowieckim (45,7%), dolnoœl¹skim (42,3%) i zachodniopomorskim (41,2%). W dwóch ostatnich posiada swoje hotele spó³ka Interferie. Jest to, obok przyczyn zwi¹zanych z pe³nieniem szerszego zakresu us³ug (zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze), jedn¹ z przyczyn, dla których Interferie notuj¹ znacznie wy sz¹ od œredniej dla Polski frekwencjê pod wzglêdem na wykorzystanie pokojonocy, i to mimo wiêkszej od œredniej sezonowoœci. Frekwencja w obiektach Interferii na tle œredniej dla Polski 80% 70% 60% 50% 40% 30% 55,0% 45,3% 39,1% 31,0% 28,7% 74,3% 72,8% 73,7% 58,0% 58,7% 43,7% 46,6% 48,4% 50,5% 36,7% 35,7% 33,6% 36,8% 33,6% 32,8% 31,7% 31,1% Polska Interferie 20% 10% 0% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Instytutu Turystyki 2. Rynek turystyki uzdrowiskowej Ze wzglêdu na uwarunkowania geograficzne, Polska jest krajem obfituj¹cym w naturalne w³aœciwoœci uzdrowiskowe. Posiada bogate walory naturalne z w³aœciwoœciami leczniczymi: Ÿród³ami wód mineralnych, mikroklimatem, walorami krajobrazowymi. W 2003 r. 43 miejscowoœci 15

16 posiada³o status uzdrowiska, z czego najwiêcej zlokalizowanych by³o w województwie dolnoœl¹skim (11) i ma³opolskim (9). Polska posiada wiêc znaczny potencja³ rozwoju rynku uzdrowiskowego, jednak obiekty sanatoryjne w kraju wymagaj¹ gruntownej restrukturyzacji i doinwestowania: s¹ to w wiêkszoœci obiekty nale ¹ce do Skarbu Pañstwa oraz kilkudziesiêcioletnie domy wczasowe. Obiektów jest du o (w 2001 r. w gminach o statucie uzdrowiskowym znajdowa³o siê ich 1950), jednak tylko 45% z nich znajduje siê w prywatnych rêkach, a ich oferta jest uboga w porównaniu do oferty sanatoriów zachodnich (np. tylko 2% oœrodków dysponuje krytymi basenami). Liczba goœci sanatoriów w Polsce ,1 411,1 463,4 467,6 497,2 tys ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie GUS Rozwój polskiej turystyki uzdrowiskowej wymaga od uzdrowisk i samorz¹dów terytorialnych œcis³ej wspó³pracy na poziomie lokalnych organizacji turystycznych. Umo liwi to wiêkszy dostêp do œrodków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwijanie sektora turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. Obecnie w kraju znajduje siê 136 obiektów o statucie sanatoriów uzdrowiskowych, a baza sanatoryjna obejmuje 45 tys. ³ó ek. Od 2002 r. nastêpuje sta³y wzrost liczby sanatoriów (o 5,5 rocznie), a ich standard ulega poprawie. Nast¹pi³a tak e zmiana struktury klienta: coraz czêœciej obs³ugiwani s¹ goœcie z zagranicy. Interferie dysponuj¹ baz¹ 1196 miejsc uzdrowiskowych w województwach dolnoœl¹skim i zachodnio-pomorskim, co stanowi 2,7% udzia³u w rynku. Pod wzglêdem struktury sprzeda y noclegów pobytowo-zdrowotnych, udzia³ spó³ki w rynku ogólnopolskim wynosi 2,95%. Nale y zaznaczyæ, e nie wszystkie obiekty uzdrowiskowe Interferii posiadaj¹ status sanatorium. Sanatoria korzystaj¹ z mo liwoœci przyjmowania goœci kierowanych przez lekarzy i z dofinansowaniem z NFZ. W praktyce jednak dofinansowanie to jest ni sze od regularnej ceny w obiektach Interferii dla osób odwiedzaj¹cych je prywatnie, a ze wzglêdu na du e ob³o enie oœrodków, spó³ce nie zale y na zwiêkszanie liczby goœci z refundacj¹. Rynek us³ug pobytowo zdrowotnych Liczba noclegów polskich turystów w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 0,5% 0,6% 0,9% Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 17,3% 16,4% 14,8% Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 2,3% 2,9% 3,0% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie prospektu emisyjnego 16

17 3. Rynek us³ug pobytowych W ostatnich latach dynamicznie ros³a liczba pensjonatów i niewielkich domów wczasowych. S¹ one w wiêkszoœci prowadzone w systemie rodzinnym, co sprawia, e s¹ w stanie obni yæ koszty w³asne w stosunku do oœrodków Interferii. Obiekty te jednak nie os³abiaj¹ pozycji konkurencyjnej spó³ki, poniewa jest ona w stanie oferowaæ szerszy zakres us³ug zwi¹zanych z rehabilitacj¹ i lecznictwem, co jest dla niej najwa niejszym segmentem dzia³alnoœci. Udzia³ Interferii w rynku us³ug wypoczynkowych nieznacznie, ale systematycznie roœnie. Rynek us³ug pobytowych Liczba noclegów polskich turystów w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 1,7% 1,7% 1,8% Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 0,0% 0,0% 0,0% Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 1,0% 1,0% 1,0% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie prospektu emisyjnego Interferie kieruj¹ produkty wczasowe g³ównie do klientów z zachodniego i centralnego obszaru Polski. W czasie wysokiego sezonu (wakacje i ferie) sprzedawane s¹ g³ównie pobyty 7- i 14-dniowe, natomiast w innych terminach podstaw¹ turystyki indywidualnej i rodzinnej s¹ pobyty weekendowe. Poziom cenowy us³ug jest zwiêkszony w szczycie sezonu, wraz ze wzrostem jakoœci us³ug gastronomicznych i hotelowych (wy szy poziom zatrudnienia na pokój, wiêksza liczba dostêpnych us³ug, np. grill-bary pod go³ym niebem itp.). Czêœci¹ omawianego segmentu rynku s¹ us³ugi wypoczynku dla m³odzie y. Produkty spó³ki z zakresu kolonii, obozów i zimowisk kierowane s¹ g³ównie do du ych zak³adów pracy z regionów m.in. Mazowsza, Wielkopolski, Górnego i Dolnego Œl¹ska. Obecnie najwa niejszym oœrodkiem dla tego typu us³ug jest S³awa w Lubiatowie po³o ona nad jeziorem. W przysz³oœci planowane jest stopniowe odchodzenie od œwiadczenia tego typu us³ug we w³asnej bazie obiektowej i ograniczenie siê do poœrednictwa w sprzeda y us³ug wypoczynku dla m³odzie y w obcej bazie turystycznej poprzez Biuro Turystyczne Interferie. Rynek wypoczynku dzieci i m³odzie y Liczba noclegów polskich turystów w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 2,1% 2,6% 2,6% Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 20,4% 6,8% 0,0% Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 2,2% 2,6% 2,6% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie prospektu emisyjnego 4. Rynek us³ug szkoleniowo-konferencyjnych Us³ugi szkoleniowe i konferencyjne kierowane s¹ do instytucji i przedsiêbiorstw z ca³ego kraju. Dotyczy to du ych grup, co nawet przy stosunkowo krótkich pobytach ma znaczenie z punktu widzienia optymalizacji wykorzystania bazy noclegowej. Pod koniec ub.r. obserwowany by³ spadek dynamiki powstawania nowych hoteli, jednak rynek hotelowy jest nasycony i konkurencyjny. Tym samym na rynku us³ug szkoleniowokonferencyjnych, œciœle z nim powi¹zanym, panuje du a konkurencja. Interferie szczególnie odczuwaj¹ dzia³ania rywali w Szklarskiej Porêbie i Œwieradowie Zdroju, gdzie w g³ównej mierze œwiadczone s¹ przez spó³kê tego typu us³ugi. Na znaczeniu jako oœrodki œwiadcz¹ce us³ugi szkoleniowo-konferencyjne zyskiwaæ bêd¹ tak e obiekty w Lubiatowie i Ko³obrzegu. Udzia³ Interferii w rynku us³ug szkoleniowych i konferencyjnych wynosi 0,39%. 17

18 Rynek konferencji i szkoleñ Liczba noclegów polskich turystów w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 0,2% 0,4% 0,4% Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 0,0% 0,0% 0,0% Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 0,2% 0,4% 0,4% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie prospektu emisyjnego 5. Rynek biur podró y Rynek biur podró y jest rozdrobniony, a znacz¹c¹ pozycjê posiada na nim 10 biur, które posiadaj¹ ³¹cznie ok. 20% udzia³u w rynku. Na lokalnym rynku okolic Lubina Biuro Turystyczne Interferie konkuruje z kilkoma innymi biurami, a jego udzia³ w krajowym rynku biur podró y jest znikomy. 18

19 VII. Strategia rozwoju spó³ki G³ównym celem dla Interferii na najbli sze lata jest rozbudowa bazy noclegowej oraz rozwiniêcie zakresu oferowanych us³ug w zakresie lecznictwa i rehabilitacji. 1. Rozbudowa bazy noclegowej Na przestrzeni lat spó³ka Interferie planuje nabycie trzech obiektów w nadmorskich miejscowoœciach uzdrowiskowych, najchêtniej na Pomorzu Zachodnim, by zachowaæ atrakcyjnoœæ dla klientów z Niemiec pod wzglêdem odleg³oœci. Liczba pokoi dostêpnych P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Interferie S.A. Bezpoœrednio po wprowadzeniu spó³ki na GPW i pozyskaniu œrodków z emisji akcji, planowane jest dokonanie pierwszego zakupu (na ok. 120 pokoi), a jeszcze przed koñcem 2006 r. kolejnego (na ok. 80 pokoi). Planowane nak³ady na zakup tych obiektów wynosz¹ ok. 40 mln z³. Bêd¹ to obiekty w Ko³obrzegu i Œwinoujœciu, czyli w miastach, w których obecne s¹ ju oœrodki Interferii. Umo liwi to minimalizacjê kosztów administracyjnych dziêki posiadanej w tych miejscowoœciach kadrze pracowniczej. Interferie monitoruj¹ rynek w poszukiwaniu ofert sprzeda y obiektów. W województwie zachodniopomorskim znajdowa³o siê w 2004 r. 60 hoteli z 7,5 tys. pokoi, które stanowi¹ potencjalny zbiór poszukiwañ. Skarb Pañstwa podj¹³ decyzjê o sprzeda y swoich obiektów, wystawiony zosta³ tak e Dom Zdrojowy w Œwinoujœciu, który spe³nia kryteria zarówno w zakresie po³o enia, jak i bazy noclegowej i charakteru swojej dzia³alnoœci. Jest to jednak obiekt silnie zdekapitalizowany, którego zakup móg³by odbyæ siê po niewielkiej cenie, ale który wymaga znacznych nak³adów inwestycyjnych. Obiekt jest w stanie osi¹gaæ rentownoœæ maj¹tku rzêdu 12-15%. Interferie z³o y³y ofertê w przetargu. Alternatyw¹ dla zakupu obiektu jest budowa w³asnego. Projekt inwestycji obejmuj¹cej obiekt o 260 miejscach, z centrum rehabilitacji i lecznictwa oraz basenem solankowym, zak³ada nak³ady rzêdu 45 mln z³. Za takim rozwi¹zaniem przemawia fakt, e umo liwia budowê dok³adnie takiego obiektu, który wpisywa³by siê najlepiej w strategiê spó³ki i by³ optymalny pod wzglêdem zakresu us³ug i wyposa enia. Z drugiej jednak strony nak³ady na budowê mog¹ byæ nieco wy sze ni na zakup zdekapitalizowanego obiektu i wyremontowanie go. Ponadto proces ten trwa³by d³u ej, co doprowadzi³oby do przesuniêcia pojawienia siê efektów inwestycji o ok. rok. Kolejny obiekt ma zostaæ kupiony w 2010 r. za kilkanaœcie mln z³. Specjalizowaæ siê bêdzie równie w oferowaniu us³ug wypoczynku po³¹czonego z rehabilitacj¹ i lecznictwem. Oferta bêdzie skierowana do klientów z Europy Zachodniej i Pó³nocnej. Analiza rynku wskazuje na rosn¹ce zapotrzebowanie na tego typu us³ugi. 19

20 Plany spó³ki zak³adaj¹ docelow¹ frekwencjê w nowo zakupionych obiektach na poziomie 55%. W obecnie posiadanych obiektach w Ko³obrzegu i Œwinoujœciu wynosi ona obecnie 35-40%. W III kw rozpoczêta zostanie inwestycja rozbudowy Hotelu Bornit w Szklarskiej Porêbie o 100 miejsc. Hotel posiada obecnie szerokie zaplecze zabiegowe, gastronomiczne, konferencyjne i rekreacyjne, dysponuje jednak niewystarczaj¹c¹ baz¹ noclegow¹ do przyjmowania wiêkszych grup turystycznych. Realizacja inwestycji pozwoli na wzrost sprzeda y przy niewielkim wzroœcie kosztów. Przychody wzrosn¹ o 90%, a rentownoœæ maj¹tku wzroœnie do 10%. Rozbudowie ulegnie równie hotel Malachit w Œwieradowie Zdroju, Chalkozyn w Ko³obrzegu, Cechsztyn w Ustroniu Morskim i Sanatorium Barbarka w Œwinoujœciu. Efektem tych dzia³añ bêdzie uzyskanie dodatkowych 200 miejsc. W oœrodkach tych planowana jest równie budowa basenu solankowego wraz z pe³n¹ infrastruktur¹ wypoczynkowo-rehabilitacyjn¹. Rentownoœæ tych obiektów wzroœnie od 10% do 20%. W efekcie opisanych powy ej dzia³añ baza noclegowa spó³ki wzroœnie do roku 2010 o 541 pokoi (bez uwzglêdnienia zakupu trzeciego obiektu w 2010 r. o planowanej liczbie ok. 80 pokoi). Interferie z 14 hotelami posiadaj¹cymi ³¹cznie 1507 pokoi zajm¹ trzecie miejsce pod wzglêdem wielkoœci bazy noclegowej w Polsce (po grupie Orbis i Gromada Hotels), przy za³o eniu e inne grupy hotelowe nie bêd¹ rozbudowywaæ swojej bazy. 2. Rozszerzenie us³ug zwi¹zanych z lecznictwem i rehabilitacj¹ W latach planowane jest istotne zwiêkszenie przychodów z us³ug pobytowych po³¹czonych z lecznictwem i rehabilitacj¹. W efekcie opisanych powy ej nak³adów inwestycyjnych rozbudowana zostanie baza zabiegowa, co umo liwi oferowanie wiêkszego zakresu us³ug w wiêkszej iloœci obiektów Interferii. Bêd¹ to us³ugi z zakresu fizykoterapii, hydroterapii, inhalacje, masa e, ok³ady borowinowe, groty jodowo-solne, us³ugi Spa&Wellness oraz stomatologiczne. Obecnie prowadzona jest inwestycja rozszerzenia bazy noclegowej i zabiegowej oœrodka Argentyt w D¹bkach. W roku 2004 dokupiono dwa s¹siaduj¹ce z nim budynki hotelowe, nastêpnie prowadzono prace na rzecz modernizacji tych budynków i budowy centrum lecznictwa i rehabilitacji. Zakoñczenie procesu rozbudowy zakoñczy³o siê w maju 2006 r. Po modernizacji liczba miejsc w obiekcie zwiêkszy³a siê o 250, a oœrodek zyska³ szeroko wyposa on¹ bazê zabiegow¹. W 2007 r. Argentyt zostanie wyposa ony w basen solankowy. Celem Interferii jest zdobycie pozycji lidera w zakresie us³ug pobytowych po³¹czonych z lecznictwem i rehabilitacj¹. Rozszerzenie zakresu us³ug leczniczych i rehabilitacyjnych natomiast pozwoli na umocnienie pozycji najbardziej licz¹cego siê w Polsce dostawcy us³ug tego typu. Ju obecnie Interferie posiadaj¹ najwiêksz¹ bazê noclegow¹ oferuj¹c¹ us³ugi zdrowotnorehabilitacyjne w Polsce grupy hotelowe posiadaj¹ce wiêksze od spó³ki udzia³y w rynku hotelarskim nie czerpi¹ przychodów z tego Ÿród³a. W przysz³oœci ka dy nowy obiekt pojawiaj¹cy siê w zasobach Interferii bêdzie w jak najkrótszym czasie dostosowywany do potrzeb œwiadczenia us³ug rehabilitacyjno-leczniczych. 3. Pozyskanie nowych rynków zbytu Plany spó³ki zak³adaj¹ kontynuacjê prowadzenia dotychczasowej polityki marketingowej oraz dostosowywanie oferowanych produktów do wymagañ klientów. Najwa niejszym rynkiem zbytu dla Interferii s¹ Niemcy i tam bêdzie kierowana wiêkszoœæ dzia³añ marketingowych spó³ki. Przewidziana jest intensyfikacja dzia³añ g³ównie na terenie Turyngii i Zag³êbia Rurhy, a tak e w nowych regionach, do tej pory nie obs³ugiwanych przez spó³kê. W 2005 r. turyœci z Niemiec wydali w Polsce ok. 65 mln USD na us³ugi zdrowotne, a Instytut Turystyki informuje, e tendencja wzrostowa utrzyma siê w nastêpnych latach. Jednoczeœnie prowadzone bêd¹ dzia³ania na rzecz pozyskania klientów z innych pañstw. Rozwijana bêdzie wspó³praca z organizacjami polonijnymi. Dobrze rokuj¹c¹ grup¹ klientów s¹ goœcie z krajów skandynawskich. Atrakcyjn¹ grup¹ s¹ tak e zamo ni mieszkañcy wschodnich krajów Europy. Ka da z tych grup oczekuje przy tym innego rodzaju us³ug, np. Niemcy potrzebuj¹ aktywnego programu, który szczelnie wype³ni ca³y dzieñ, a Szwedzi preferuj¹ klimaty biesiadne. Interferie bêd¹ kontynuowaæ uczestnictwo w targach miêdzynarodowych, publikacjê broszur i folderów w ró nych jêzykach i promocjê w œrodkach masowego przekazu. 20

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 Realizacje Wałbrzych, 14 maj 2014 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 09:50:11 Numer KRS: 0000575597

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 09:50:11 Numer KRS: 0000575597 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 09:50:11 Numer KRS: 0000575597 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo