Interferie IPO. Raport analityczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interferie IPO. Raport analityczny 11.07.2006"

Transkrypt

1 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: Raport analityczny Interferie IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (PLN)** 9,00 w ide³ki ceny emisyjnej (PLN)*** 6,00-10,00 w ycena DCF (PLN) 9,08 w ycena porów naw cza (PLN) 8,31-9,81 kapitalizacja (mln PLN) 131,08 EV (mln PLN) 127,02 liczba akcji (tys. szt.) free float 34% free float (mln PLN) 45,00 Akcjonariat (przed em isj¹) % akcji i g³osów KGHM Metale DSI S.A. 93,7% KGHM Polska MiedŸ S.A. 3,1% Centrum Badania Jakoœci Sp. z o.o. 3,1% Akcjonariat (po em isji) % akcji i g³osów KGHM Metale DSI S.A. 61,5% KGHM Polska MiedŸ S.A. 2,1% Centrum Badania Jakoœci Sp. z o.o. 2,1% Pozostali 34,3% * emisja 5 mln akcji ** cena emisyjna równa œredniej z wyceny porównawczej *** ustalone w prospekcie Przedmiot dzia³alnoœci Spó³ka Interferie zajmuje siê œwiadczeniem us³ug wypoczynkowych oraz rehabilitacyjno-leczniczych (w tym SPA). Baza hotelowa spó³ki sk³ada siê na 10 obiektów zlokalizowanych w rejonie Dolnego Œl¹ska oraz na Pomorzu Zachodnim. Najcenniejsz¹ grup¹ docelow¹ klientów Interferii s¹ niemieccy emeryci, korzystaj¹cy z walorów uzdrowiskowych Polski i zabiegów oferowanych przez Interferie w po³¹czeniu z atrakcyjnymi cenami us³ug. W ub.r. 26% przychodów spó³ki zosta³o wygenerowanych przez us³ugi dla turystów zagranicznych. 1/3 przychodów spó³ki stanowi¹ us³ugi uzdrowiskowe, a 1/3 us³ugi tradycyjne pobytowe. Silne strony Obiekty nale ¹ce do Interferii posiadaj¹ korzystn¹ lokalizacjê geograficzn¹: znajduj¹ siê nie tylko w miejscach kojarzonych z naturalnymi uzdrowiskami i walorami leczniczymi, ale tak e s¹ po³o one blisko zachodniej granicy kraju. Dziêki temu s¹ w stosunkowo ³atwy sposób osi¹galne przez klientów z Zachodu. S¹ przy tym bardzo konkurencyjne cenowo w stosunku do obiektów uzdrowiskowych w Niemczech czy Szwajcarii, a nawet Czechach i S³owacji. Starzej¹ce siê spo³eczeñstwa pañstw zachodnich, a tak e Polski sprawiaj¹, e grupa docelowa klientów Interferii jest nie tylko silna, ale równie stale rosn¹ca. Ponadto rynek hotelarstwa w Polsce prze ywa fazê wzrostu: Polska jest coraz czêœciej postrzegana jako atrakcyjna destynacja turystyczna, a rozwój tanich linii lotniczych ten trend dodatkowo potêguje. Strategia rozwoju Spó³ka planuje swój dalszy rozwój dwutorowo. Z jednej strony poszerzanie bazy noclegowej, na co sk³ada siê kupno dwóch nowych obiektów w b.r. i kolejnego w 2010 r. oraz kontynuacja modernizacji i rozbudowy istniej¹cych obiektów. Z drugiej strony po³o enie jeszcze wiêkszego nacisku na us³ugi leczniczo-rehabilitacyjne, czyli inwestycje w bazê zabiegow¹ i poszerzenie zakresu us³ug œwiadczonych w poszczególnych oœrodkach. Marketingowe wsparcie tych dzia³añ polegaæ bêdzie na uczestnictwie w miêdzynarodowych targach turystycznych i pozyskiwaniu klientów z pañstw i regionów, w których do tej pory spó³ka nie by³a obecna, np. poprzez wspó³pracê z organizacjami polonijnymi. Wycena Wyceny akcji Interferii dokonaliœmy przy za³o eniu uplasowania ca³ej emisji, czyli 5 mln nowych akcji. Na podstawie metody porównawczej w stosunku do Orbisu, wartoœæ akcji Interferii wynosi 9,8 z³. W przypadku porównañ do zachodnich grup hotelowych wycena porównawcza da³a ni sze wskazania: 8,3 z³, co jest uzasadnione faktem wy szego tempa rozwoju zarówno hotelarstwa w ogóle, jak i us³ug SPA oraz leczniczych, w Polsce w porówaniu do krajów rozwiniêtych. Wycena metod¹ DCF zak³adaj¹ca, e spó³ka sprzeda akcje po cenie równej œredniej z wycen metod¹ wskaÿnikow¹ daje wynik 9,1 z³. Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. ul. Pu³awska Warszawa tel. (0-22) Analityk: Dorota Puchlew tel. (0-22) Informacje na temat powi¹zañ pomiêdzy BDM a spó³k¹ znajduj¹ siê na ostatniej stronie niniejszego opracowania Jednostkowe dane finansowe mln PLN p 2007p 2008p Sprzeda 30,01 36,62 37,04 40,34 56,92 65,45 EBITDA 3,88 6,03 7,63 7,83 12,51 16,98 EBIT 1,38 3,15 5,12 5,24 9,19 12,30 Zysk netto 2,05 2,37 4,24 4,65 7,00 9,84 EPS (PLN) 0,14 0,16 0,29 0,32 0,48 0,68 DPS (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 CEPS (PLN) 0,31 0,36 0,46 0,50 0,71 1,00 P/E 64,0 55,2 30,9 28,2 18,7 13,3 P/BV 2,48 2,37 2,21 1,21 1,14 1,07 EV/EBITDA 32,8 21,1 16,6 16,2 10,2 7,5 p - prognoza BDM PKO BP S.A., wskaÿniki policzone dla ceny emisyjnej równej 9 z³

2 I. Spis treœci I. Spis treœci... 2 II. Szczegó³y oferty publicznej i wycena Struktura w³aœcicielska i historia spó³ki Cele emisji Wycena Podsumowanie wyceny... 5 III. Przewagi konkurencyjne Znacz¹ca baza noclegowa Po³o enie geograficzne jednostek Konkurencyjnoœæ cenowa Rosn¹cy rynek SPA i zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych Biuro turystyczne... 7 IV. Czynniki ryzyka Przynale noœæ do grupy KGHM Nowy zarz¹d Kupno obiektów Konkurencja Ryzyko walutowe... 9 V. Opis dzia³alnoœci spó³ki Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki Struktura odbiorców Baza noclegowa spó³ki Inwestycje w bazê noclegow¹ Polityka marketingowa spó³ki VI. Rynek i pozycja konkurencyjna spó³ki Rynek us³ug hotelarskich w Polsce Rynek turystyki uzdrowiskowej Rynek us³ug pobytowych Rynek us³ug szkoleniowo-konferencyjnych Rynek biur podró y VII. Strategia rozwoju spó³ki Rozbudowa bazy noclegowej Rozszerzenie us³ug zwi¹zanych z lecznictwem i rehabilitacj¹ Pozyskanie nowych rynków zbytu VIII. Prognozy finansowe Prognozy zarz¹du Przychody i mar e Wyniki finansowe Nak³ady inwestycyjne Za³¹cznik: Zakres us³ug rehabilitacyjno-zdrowotnych Dane finansowe

3 II. Szczegó³y oferty publicznej i wycena 1. Struktura w³aœcicielska i historia spó³ki Spó³ka powsta³a w czerwcu 1992 r. w wyniku przekszta³ceñ strukturalno-w³asnoœciowych wewn¹trz KGHM jako Interferie Sp. z o.o. Utworzono j¹ na bazie oœrodków wypoczynkowoturystycznych nale ¹cych do zak³adów przemys³owych wchodz¹cych w sk³ad KGHM. W 1996 r. Interferie rozpoczê³y inwestycjê w kompleks hotelowy Bornit w Szklarskiej Porêbie. Hotel przekazano do u ytkowania w 1999 r., kiedy otrzyma³ status obiektu czterogwiazdkowego. W 2004 r. spó³ka zakupi³a obiekt wypoczynkowo-sanatoryjny w D¹bkach i w³¹czy³a go w sk³ad NZOZ Argentyt w D¹bkach. Obecnie struktura w³asnoœciowa spó³ki przedstawia siê nastêpuj¹co: Struktura akcjonariatu przed emisj¹ Struktura akcjonariatu po emisji KGHM Polska MiedŸ S.A. 3,1% Centrum Badania Jakoœci 3,1% Free float 34,3% KGHM Metale DSI S.A. 93,7% KGHM Polska MiedŸ S.A. 2,1% Centrum Badania Jakoœci 2,1% KGHM Metale DSI S.A. 61,5% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Interferie S.A. 2. Cele emisji Kapita³ akcyjny spó³ki przed ofert¹ dzieli³ siê na 9 564,2 tys. akcji zwyk³ych na okaziciela serii A o wartoœci nominalnej 5 z³. W IPO do obrotu wprowadzonych bêdzie 5 mln akcji zwyk³ych na okaziciela serii B. Akcje w publicznej ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach: indywidualnej (1,25 mln akcji) oraz instytucjonalnej (3,75 mln akcji). Cena akcji oferowanych w IPO zostanie ustalona w ramach przedzia³u cenowego wynosz¹cego od 6 z³ do 10 z³. Akcje znajduj¹ce siê w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy objête s¹ 12-miesiêcznym lockup'em. Wp³ywy z emisji przy za³o eniu ceny emisyjnej zawartej w podanym przedziale oraz kosztów emisji na poziomie 0,9 mln z³ wynios¹ miêdzy 29,1 mln z³ a 49,1 mln z³. Œrodki te zostan¹ przeznaczone na czêœciowe sfinansowanie programu inwestycyjnego Interferii, opiewaj¹cego na 100 mln z³ w latach Program obejmuje rozbudowê bazy noclegowej i zabiegowej spó³ki. Na nabycie dwóch obiektów w b.r. spó³ka planuje przeznaczyæ 24 mln z³, a na rozbudowê bazy noclegowej Hotelu Bornit 19 mln z³. Dok³adny opis planowanych inwestycji spó³ki znajduje siê na str. 19 w rodziale Rozbudowa bazy noclegowej. 3. Wycena Dokonaliœmy wyceny spó³ki metod¹ DCF oraz porównawcz¹. Przeprowadziliœmy wycenê metod¹ wskaÿnikow¹ porównuj¹c do Orbisu oraz do zagranicznych grup hotelowych notowanych na gie³dach. Porównanie do Orbisu uwzglêdnia poziom atrakcyjnoœci Polski jako rynku turystycznego w przeciwieñstwie do porównañ do spó³ek zagranicznych. Perspektywy dla rozwoju turystyki, szczególnie uzdrowiskowej, w Polsce s¹ bardzo optymistyczne, zarówno pod wzglêdem podró y 3

4 Polaków, jak i przyjazdów cudzoziemców. Dynamiczny rozwój tanich linii lotniczych dodatkowo ten potencja³ wspomaga. Interferie to spó³ka nieporównywalnie mniejsza od Orbisu, ale z drugiej strony oferuje ona ekspozycjê na perspektywiczny segment SPA & Wellness, w którym Orbis jest obecny w mniejszym stopniu. Porównanie do Orbisu daje wynik 9,81 z³ na akcjê Interferii. P/E EV/EBITDA Orbis 33,2 23,9 11,8 10,2 Interferie wartoœæ wynikowa spó³ki 154,4 167,1 96,3 131,2 Interferie wynikowa cena akcji 10,6 11,5 6,6 9,0 ród³o: BDM PKO BP S.A. W grupie porównawczej ze spó³kami zagranicznymi znajduj¹ siê g³ównie miêdzynarodowe sieci hotelowe. Czêœæ z nich posiada równie obiekty SPA. Porównanie podstawowych wskaÿników dla tych spó³ek do prognoz wyników Interferii daje wynik 8,31 z³ na akcjê. Jest to mniej, ni uzyskaliœmy w wyniku porównania do Orbisu, jednak tak jak zaznaczyliœmy, grupa porównawcza spó³ek zagranicznych nie uwzglêdnia atrakcyjnoœci i wczeœniejszego etapu rozwoju polskiego rynku turystycznego. P/E EV/EBITDA Accor S.A. 22,2 19,8 9,2 8,4 Choice Hotels 40,1 34,9 18,2 16,6 De Vere Group 26,5 24,2 12,9 11,9 Hilton Hotels Co. 24,9 20,4 10,6 9,4 Starwood Hotels 25,8 22,0 12,3 10,9 Intercontinental 22,6 18,2 11,7 11,2 Interstate Hotels 17,4 18,8 5,0 5,2 Jolly Hotels 66,8 54,2 8,8 8,3 Marriot International 24,3 20,5 6,9 6,1 Marcus Corp. 28,7 25,7 8,8 8,0 Morgans Hotel Group 82,7 45,8 12,3 10,1 Millennium & Copthorne Hotels 20,9 17,5 10,7 9,6 NH Hotels 25,3 21,9 11,7 10,7 mediana 25,3 21,9 10,7 9,6 Interferie wartoœæ wynikowa spó³ki 117,7 153,2 87,5 124,3 Interferie wynikowa cena akcji 8,1 10,5 6,0 8,5 ród³o: BDM PKO BP S.A., Bloomberg Wycena DCF sporz¹dzona zosta³a przy nastêpuj¹cych za³o eniach: Stopa wolna od ryzyka wynosi 5%, Premia za ryzyko wynosi 5%, Beta wynosi 1, Stopa wzrostu FCF po 2015 r. wynosi 1,5%, Wp³ywy z emisji wyznaczone zosta³y przy za³o eniu ceny emisyjnej równej œredniej z wycen porównawczych (9 z³) i kosztów emisji wynosz¹cych 0,9 mln z³. Model DCF sporz¹dzony zosta³ na podstawie prognoz, których szczegó³owe za³o enia omówione zosta³y w ostatniej czêœci raportu. Wartoœæ jednej akcji Interferii po emisji uzyskana w wycenie metod¹ DCF wynosi 9,1 z³. 4

5 Wycena DCF Prognozowana wartoœæ FCF EBIT (mln PLN) 5,2 9,2 12,3 14,2 15,5 16,6 17,2 17,3 17,3 17,3 stopa podatkowa (proc.) NOPLAT (mln PLN) 4,2 7,4 10,0 11,5 12,6 13,5 14,0 14,0 14,0 14,0 Amortyzacja (mln PLN) 2,6 3,3 4,7 6,1 6,7 7,3 8,0 8,6 6,4 5,6 Nak³ady inwestycyjne (mln PLN) 36,7 36,9 5,0 11,1 12,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Zmiana kapita³u obrotowego (mln PLN) 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF (mln PLN) -30,0-26,1 9,6 6,5 7,0 16,4 17,5 18,2 16,0 15,2 Kalkulacja WACC D³ug/(D³ug+Kapita³) 7% 15% 11% 13% 13% 14% 14% 15% 16% 17% Stopa wolna od ryzyka 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Premia rynkowa 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Koszt d³ugu po opodatkowaniu 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Koszt kapita³u 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% WACC (proc.) 9,7% 9,2% 9,4% 9,4% 9,4% 9,3% 9,3% 9,3% 9,2% 9,2% Wycena DFCF (mln PLN) -27,3-21,8 7,4 4,5 4,5 9,6 9,3 8,9 7,1 6,2 Suma DFCF (mln PLN) 8 Zdyskontowana wart. rezyd. (mln PLN) 76 Wartoœæ grupy (mln PLN) 84 realna stopa wzrostu FCF po roku 2015 = 1,5% D³ug netto (mln PLN) -4 Wartoœæ kapita³u w³asnego (mln PLN) 88 Wp³ywy z emisji (mln PLN) 44 Wartoœæ kapita³u po IPO (mln PLN) 132 Iloœæ akcji (mln szt.) 14,6 Wycena DCF (PLN/1 akcja) 9,1 ród³o: BDM PKO BP S.A. 4. Podsumowanie wyceny Jako ostateczn¹ wycenê akcji Interferii przyjmujemy œredni¹ wa on¹ z wycen metod¹ porównawcz¹ i DCF. Dla wyceny DCF przyjmujemy wagê 50%, dla wyceny porównawczej wzglêdem Orbisu 25% i wzglêdem spó³ek zagranicznych 25%. Otrzymany wynik to 9,1 z³. Metoda Wartoœæ akcji Wagi Wynik Wycena DCF 9,1 50% 9,1 Porównanie do Orbisu 9,8 25% Porównanie do spó³ek zagranicznych 8,3 25% ród³o: BDM PKO BP S.A. W zale noœci od przyjêtego przez inwestorów w ofercie pierwotnej dyskonta, cena emisyjna odpowiednio siê zmieni. Dyskonta w ofertach pierwotnych znacznie siê ró ni¹, jednak w naszej opinii bior¹c pod uwagê atrakcyjne perspektywy rozwoju rynku, na którym dzia³a spó³ka, uzasadnione jest dyskonto w wysokoœci nie wiêkszej ni 10%, daj¹ce wycenê na poziomie 8,2 z³. Dyskonto IPO Wynik 0% 9,1 10% 8,2 20% 7,3 ród³o: BDM PKO BP S.A. 5

6 III. Przewagi konkurencyjne 1. Znacz¹ca baza noclegowa Interferie dysponuj¹ rozbudowan¹ baz¹ noclegow¹, w sk³ad której wchodzi 10 obiektów. Na najwa niejszym obszarze dzia³alnoœci, Dolnym Œl¹sku, s¹ najwiêksz¹ spó³k¹ z bran y turystycznej. Udzia³ w rynku us³ug hotelarskich szacowany na koniec 2005 r. wyniós³ 4% i uplasowa³ spó³kê na siódmym miejscu w kraju. Docelowo planowane jest osi¹gniêcie czwartej pozycji na rynku z udzia³em rynkowym ponad 6%. Termin osi¹gniêcia tego celu wyznaczony zosta³ na 2010 r. 2. Po³o enie geograficzne jednostek Interferie posiadaj¹ siln¹ pozycjê w dwóch obszarach geograficznych Polski: nad Morzem Ba³tyckim oraz w Sudetach. Obiekty zlokalizowane s¹ w znanych miejscowoœciach turystycznych, które s¹ cenione ze wzglêdu na morski mikroklimat (Ko³obrzeg, Œwinoujœcie, Ustronie Morskie, D¹bki - 4 obiekty) oraz w górskich stacjach klimatycznych (Szklarska Porêba, Œwieradów Zdrój - 3 obiekty). Ponadto obiekty zlokalizowane s¹ blisko zachodniej granicy kraju, dziêki czemu s¹ ³atwo dostêpne dla turystów z Zachodu, g³ównie z Niemiec. Niemieccy emeryci s¹ zaœ jedn¹ z kluczowych grup docelowych w zakresie us³ug rehabilitacyjno-leczniczych. 3. Konkurencyjnoœæ cenowa Ceny oferowane przez oœrodki sanatoryjno-wypoczynkowe Interferii s¹ korzystne zarówno w porównaniu do ofert innych obiektów na terenie kraju, jak te za granic¹. Porównanie cen us³ug sanatoryjnych w EUR S³owacja Czechy Niemcy Szwajcaria Polska Interferie ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Interferie S.A. Na wykresie przedstawiono œrednie ceny jednegonoclegu wraz z wy ywieniem oraz 2-3 zabiegami. 4. Rosn¹cy rynek SPA i zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych Zarówno zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, jak i relaks i odnowa biologiczna w salonach SPA ciesz¹ siê w Polsce coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. Us³ugi lecznicze kierowane s¹ g³ównie do ludzi starszych, którzy w miarê wzrostu zamo noœci spo³eczeñstwa mog¹ coraz czêœciej pozwoliæ sobie na taki luksus dziêki w³asnym oszczêdnoœciom, a tak e dziêki wsparciu swoich dzieci. Starzej¹ce siê spo³eczeñstwo i jego stopniowe bogacenie siê pozwala na pozytywne 6

7 oczekiwania co do rozwoju tego rynku w Polsce. O rosn¹cej popularnoœci wypoczynku po³¹czonego z zabiegami rehabilitacyjnymi, leczniczymi i odnow¹ biologiczn¹ œwiadczy chêæ grup hotelowych do budowania coraz wiêkszej liczby hoteli. Obecnie jednak najwa niejszymi klientami polskich hoteli SPA i zabiegów leczniczych oraz rehabilitacyjnych s¹ cudzoziemcy z Europy Zachodniej. Instytut Turystyki szacuje, e 3% z 15,2 mln turystów, którzy w ub.r. odwiedzili nasz kraj przyjecha³o w celach zdrowotnych. W 2005 r. wydali oni 65 mln dolarów na us³ugi lecznicze w Polsce. Eksperci szacuj¹, e ten sektor bêdzie w ci¹gu najbli szych lat zwiêksza³ siê o 10-20% rocznie. Do Polski przyci¹ga coraz lepsza jakoœæ oraz atrakcyjne ceny us³ug stomatologicznych, chirurgii plastycznej, odnowy biologicznej i uzdrowisk. 5. Biuro turystyczne Dodatkowym kana³em sprzeda y us³ug pobytowych i rehabilitacyjnych jest posiadane przez spó³kê Biuro Turystyczne Interferie. Biuro organizuje tak e wypoczynek dla dzieci, konferencje, szkolenia, wycieczki, imprezy. W zwi¹zku z nakierowaniem spó³ki obecnie g³ównie na us³ugi rehabilitacyjne oraz odchodzeniem od kolonii i obozów dla dzieci, biuro aran uje ponadto wypoczynek w obcych obiektach i osi¹ga przychody z dzia³alnoœci touroperatora. 7

8 IV. Czynniki ryzyka 1. Przynale noœæ do grupy KGHM Najwiêkszym czynnikiem ryzyka w przypadku Interferii jest g³ówny akcjonariusz spó³ki, czyli grupa KGHM. Oznacza to, e Skarb Pañstwa mo e mieæ zbyt du y wp³yw na dzia³alnoœæ spó³ki. Objawiaæ siê to mo e przede wszystkim ingerencj¹ w sk³ad zarz¹du oraz rady nadzorczej, czy te narzucaniem woli dotycz¹cej strategii rozwoju czy te poziomu dywidendy. Jest to ryzyko, z jakim maj¹ do czynienia gracze inwestuj¹cy w akcje KGHM, jednak mo na zaryzykowaæ twierdzenie, e w mniejszym stopniu, gdy Interferie nie s¹ kluczowym aktywem grupy i nie funkcjonuj¹ na tym rynku, co Kombinat. 2. Nowy zarz¹d W konsekwencji ryzyka, o którym pisaliœmy powy ej, z koñcem marca 2006 nast¹pi³a wymiana zarz¹du oraz rady nadzorczej spó³ki. Zarówno trzej cz³onkowie zarz¹du, jak i piêciu cz³onków rady nadzorczej nie pracowa³o wczeœniej w spó³ce, w wiêkszoœci s¹ oni zwi¹zani z KGHM. Tylko jedna osoba z zarz¹du i jedna z rady nadzorczej posiadaj¹ doœwiadczenie zwi¹zane z przedmiotem dzia³alnoœci Interferii. Ponadto w wiêkszoœci osoby te zwi¹zane s¹ z Solidarnoœci¹, tote nie mo na wykluczaæ, e w drugiej fazie obstawiania sto³ków po zawi¹zaniu koalicji przez PiS z LPR i Samoobron¹ partie te równie bêd¹ chcia³y umieœciæ swoich w zarz¹dzie Interferii. 3. Kupno obiektów Prognozy zarz¹du i sporz¹dzone przez BDM opieraj¹ siê na za³o eniu, e w b.r. Interferiom uda siê zakupiæ dwa obiekty w Ko³obrzegu i Œwinoujœciu o ³¹cznej liczbie pokoi ok Teoretycznie obiektów znajduj¹cych siê w rejonie zainteresowañ spó³ki jest wiele, jednak nie mo na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, czy w³aœciciele bêd¹ chcieli je sprzedaæ, czy cena, jakiej bêd¹ oczekiwaæ bêdzie uzasadniona i wreszcie czy obiekty wystawione na sprzeda bêd¹ nadawa³y siê do adaptacji na obiekty wypoczynkowo-rehabilitacyjne. W przypadku, gdy nie uda siê pozyskaæ obiektów drog¹ kupna, spó³ka planuje budowanie na w³asn¹ rêkê, co nie tylko mo e podwy szyæ koszty inwestycji, ale te na pewno spowoduje przesuniêcie w czasie osi¹gania wyników finansowych z tytu³u nowych obiektów. Wp³ynê³oby to negatywnie na wycenê spó³ki. 4. Konkurencja Coraz szersze zainteresownie tego us³ugami odnowy biologicznej sk³ania firmy do otwierania hoteli SPA, których powstaje coraz wiêcej. Oto kilka otwartych niedawno i planowanych wktótce: W Sopocie ruszy³a budowa piêciogwiazdkowego Sheratona z centrum SPA (koszt 93 mln euro), obok modernizowany jest Grand Hotel Orbisu (84 pokoje, docelowo 126, koszt remontu 40 mln z³), który równie bêdzie mia³ do dyspozycji SPA, w DŸwirzynie równie nad morzem powstaje piêciogwiazdkowy hotel Paradise wyposa ony w salon SPA (133 pokoje, koszt 24,6 mln z³), na pocz¹tek przysz³ego roku planowane jest uruchomienie Aquilla Park z centrum SPA (150 pokoi, koszt planowany 20 mln euro) sieci Holiday Inn w Józefowie pod Warszaw¹, w kwietniu zosta³ oddany najnowszy, drugi (po krynickim), czterogwiazdkowy hotel SPA Ireny Eris Wzgórza Dylewskie na Mazurach (97 pokoi, koszt 50 mln z³), w styczniu ruszy³ trzygwiazdkowy Wierchomla SPA&Resort (198 pokoi) bêd¹cy czêœci¹ stacji narciarskiej. Najbardziej rozpowszechnion¹ mark¹ hoteli SPA jest Irena Eris, która otworzy³a ostatnio drugi hotel na Mazurach i planuje kolejne, nad morzem i na zachodzie kraju. Jest to marka znana z produktów kosmetycznych i jej potencja³ przek³ada siê na du e zainteresowanie obiektami typu SPA, które otwiera. 8

9 Do tej pory w Polsce nie pojawi³y siê jeszcze miêdzynarodowe sieci SPA, takie jak Mandarin Oriental, Ritz Carlton Spa czy Essential Escapes. Nale y siê jednak spodziewaæ, e w pewnym momencie odkryj¹ one potencja³ naszego kraju jako miejsca lokowania tego typu obiektów. W Polsce bowiem znajduj¹ siê miejcowoœci o tradycjach uzdrowiskowych, takich jak Ciechocinek czy Krynica Zdrój. Ponadto jest po³o ona blisko ogromnego potencjalnego rynku zbytu: Europy Zachodniej, a tania si³a robocza sprawia, e wyjazd do obiektu o marce œwiatowej s³awy zlokalizowanego w Polsce mo e byæ dla naszych zachodnich s¹siadów bardzo atrakcyjny pod wzglêdem ekonomicznym. Pojawienie siê zaœ miêdzynarodowych marek stanowi zagro enie dla Interferii. Nadal bowiem us³ugi w obiektach spó³ki bêd¹ prawdopodobnie atrakcyjne cenowo dla Polaków, jednak najwa niejsza grupa docelowa - Niemcy - mo e zostaæ skuszona mo liwoœci¹ odwiedzenia obiektu wielkiej sieci SPA nawet kosztem wiêkszego wydatku. 5. Ryzyko walutowe Spó³ka ze wzglêdu na charakter dzia³alnoœci jest wystawiona na ryzyko walutowe. W wiêkszoœci jej hoteli cenniki ramowe ustalane s¹ raz do roku, z wahaniami dotycz¹cymi okresowych promocji. Dla goœci z kraju ceny podawane s¹ w z³otówkach, a dla goœci zagranicznych w euro. W przypadku zmiany kursu walut w ci¹gu roku spó³ka wystawiona jest zatem na ryzyko kursowe. Prognozy finansowe zarz¹du oraz sporz¹dzone przez nas opieraj¹ siê na za³o eniu, e kurs euro bêdzie utrzymywa³ siê na poziomie 3,8 z³. W œwietle os³abiania siê polskiej waluty w ostatnim czasie i przewidywañ dotycz¹cych osi¹gniêcia na koniec roku poziomu kursu ok. 4,15 PLN/EUR za³o enie to wydaje siê doœæ konserwatywne. 9

10 V. Opis dzia³alnoœci spó³ki 1. Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki Spó³ka Interferie zajmuje siê sprzeda ¹ us³ug turystycznych na rzecz turystów krajowych i zagranicznych. Us³ugi te s¹ realizowane w g³ównej mierze poprzez oœrodki po³o one nad Morzem Ba³tyckim i w Sudetach. Realizowane przez spó³kê us³ugi mo na podzieliæ na: turystyczno-wypoczynkowe (ok. 1/3 przychodów), zdrowotno-rehabilitacyjne (sanatoryjne, ok. 1/3 przychodów), hotelowe, organizacja wypoczynku dla dzieci i m³odzie y, organizacja kursów szkoleniowych, konferencji, sympozjów, przyjêæ okolicznoœciowych, poœrednictwo w sprzeda y us³ug turystycznych w obiektach w³asnych i obcych. Konferencje i szkolenia 5% Poœrednictwo w sprzeda y us³ug turystycznych 19% Struktura sprzeda y Interferii Sprzeda towarów 6% Pozosta³a sprzeda 4% Us³ugi pobytowozdrowotnorehabilitacyjne 34% Us³ugi pobytowowypoczynkowe 32% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Interferie S.A. Do us³ug sanatoryjno-leczniczych, które s¹ kluczowym segmentem w dalszym rozwoju spó³ki, nale ¹ pobyty wypoczynkowe po³¹czone z rehabilitacj¹ i lecznictwem. Realizowane s¹ przez obiekty nadmorskie oraz górskie (w Œwinoujœciu, D¹bkach, Ko³obrzegu i Ustroniu Morskim, a tak e w Œwieradowie Zdrój). Obiekty te dysponuj¹ wysoko wykwalifikowanym personelem medycznym oraz bogato wyposa on¹ baz¹ zabiegow¹. Zabiegi oferowane przez obiekty Interferii podzieliæ mo na na: fizykoterapiê, hydroterapiê, inhalacje, masa e, zabiegi SPA&Wellness oraz us³ugi stomatologiczne. Szczegó³owy ich opis znajduje siê w Za³¹czniku na str. 23. Us³ugi pobytowe s¹ realizowane przede wszystkim przez nadmorskie oœrodki wypoczynkowe i w mniejszym stopniu przez górskie hotele. W sezonie oferowane s¹ g³ównie wczasy rodzinne, a poza sezonem pobyty weekendowe. W ramach wypoczynku dla dzieci i m³odzie y organizowane s¹ kolonie, obozy zimowe, zielone szko³y i wycieczki turystyczne. Organizowane s¹ one w wiêkszoœci w obiektach innych gestorów, jak równie w obiektach w³asnych w Lubiatowie i D¹bkach. G³ównym odbiorc¹ tego typu us³ug s¹ spó³ki i oddzia³y KGHM. 10

11 Us³ugi hotelowe realizowane s¹ przez hotele miejskie w Lubinie i G³ogowie. Z us³ug tych hoteli w du ej mierze korzystaj¹ uczestnicy kursów i konferencji, jak równie pracownicy sezonowi. Oba hotele pe³ni¹ tak e funkcjê hoteli robotniczych i rodzinnych (pokoje s¹ wynajmowane jako mieszkania dla pracowników KGHM). Us³ugi w zakresie konferencji itp. organizowane s¹ przede wszystkim przez hotele górskie i oœrodek nadjeziorny w Lubiatowie. Jednostki te posiadaj¹ zaplecze konferencyjne (wyposa one sale wyk³adowe, profesjonalny sprzêt techniczny i audiowizualny, dostêp do Internetu). Hotele Interferii posiadaj¹ w sumie 11 sal konferencyjnych. Poœrednictwo w sprzeda y us³ug turystycznych realizowane jest poprzez Biuro Turystyczne Interferie. Do zakresu jego dzia³alnoœci nale ¹ us³ugi w zakresie: rezerwacji hoteli; poœrednictwa wizowego; ubezpieczeñ turystycznych; wypoczynku dzieci i m³odzie y; poœrednictwo w sprzeda y biletów lotniczych, promowych i autokarowych. 2. Struktura odbiorców Strategiczne znaczenie dla funkcjonowania Interferii maj¹ zachodni turyœci, w tym przede wszystkim osoby starsze z Niemiec, przyje d aj¹ce do obiektów spó³ki oferuj¹cych us³ugi sanatoryjno lecznicze. Spó³ka wspó³pracuje równie ze œrodowiskami polonijnymi we Francji, pozyskuje klientów ze Skandynawii i krajów by³ego ZSRR. A 26% przychodów ze sprzeda y pochodzi³o w ub.r. z us³ug sprzedanych na rzecz turystów z zagranicy. Znacz¹c¹ grup¹ klientów Interferii s¹ pracownicy grupy KGHM (20% przychodów). Przynale noœæ do grupy kapita³owej KGHM otwiera spó³ce dostêp do szerokiej grupy docelowej. Interferie docieraj¹ do pracowników KGHM poprzez mailing i rozdawane materia³y informacyjne. Dotycz¹ one przede wszystkim wyjazdów grupowych dla dzieci pracowników. W mniejszym stopniu nacisk k³adziony jest na oferowanie us³ug pobytów indywidualnych i rodzinnych. Pracownicy KGHM nie maj¹ przy tym zni ek ani nie s¹ w inny sposób uprzywilejowani wzglêdem pozosta³ych klientów. Mo liwoœæ negocjowania ceny pojawia siê tylko w przypadku wyjazdów grupowych. Renoma marki Interferie wœród pracowników grupy KGHM oraz fakt, e wiêkszoœæ oœrodków jest im ju dobrze znana, w po³¹czeniu z relatywnie niskimi nak³adami na pozyskanie klientów w tej grupie sprawia, e jest ona atrakcyjna dla Interferii. Mimo to wraz z planowanym zwiêkszaniem siê przychodów Interferii zak³adane jest utrzymanie poziomu przychodów realizowanych z tytu³u obs³ugi pracowników KGHM i ich rodzin. 3. Baza noclegowa spó³ki Na koniec 2005 r. Interferie posiada³y 11 obiektów z ³¹czn¹ liczb¹ 966 pokoi. Spó³ka zajmuje pod wzglêdem liczby pokoi siódm¹ pozycjê na rynku z 4% w nim udzia³em. Udzia³ rynkowy spó³ki spad³ w ub.r. na skutek dokonywanej restrukturyzacji maj¹tkowej. Mia³a ona na celu pozbycie siê oœrodków o niskiej rentownoœci i po³o onych w miejscach o ma³ej atrakcyjnoœci turystycznej. Interferie zbywa³y oœrodki, które nie pasowa³y do g³ównego profilu dzia³alnoœci, czyli wypoczynku po³¹czonego z us³ugami rehabilitacyjno-leczniczymi. W b.r. sprzedano oœrodek Kowelin w ebie, do sprzeda y przeznaczony jest jeszcze Dom Wypoczynkowy Górnicza Strzecha w Szklarskiej Porêbie. Najwa niejsze dla realizacji strategii spó³ki s¹ obiekty po³o one w miejscowoœciach uzdrowiskowych i renomowanych stacjach klimatycznych, tj. nad morzem oraz w górach. Nale ¹ do nich: Hotele nadmorskie: OSW Chalkozyn w Ko³obrzegu, znanym kurorcie o mikroklimacie charakteryzuj¹cym siê du ¹ zawartoœci¹ jodu w powietrzu oraz Ÿród³ami solankowymi; NZOZ Barbarka w Œwinoujœciu, mieœcie po³o onym na kilkudziesiêciu wyspach, o ³agodnym mikroklimacie; 11

12 OWS Cechsztyn w Ustroniu Morskim, bêd¹cym popularnym uzdrowiskiem i k¹pieliskiem morskim po³o onym na Równinie Bia³ogardzkiej, w odleg³oœci 14 km od Ko³obrzegu i 34 km od Koszalina, posiadaj¹cym mikroklimat z du ¹ zawartoœci¹ aerozolu morskiego; OSW Argentyt w D¹bkach, u nasady w¹skiej mierzei oddzielaj¹cej Jezioro Bukowo od morza, w odleg³oœci 100 m od piaszczystej pla y, miasteczku charakteryzuj¹cym siê mikroklimatem sprzyjaj¹cym leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych; Hotele górskie: dwugwiazdkowy Hotel Górski Malachit w Œwieradowie Zdroju, miejscowoœci o walorach nie tylko klimatycznych, ale tak e krajobrazowych; Hotel Bornit w Szklarskiej Porêbie jedyny czterogwiazdkowy hotel w Karkonoszach po³o ony u stóp Szrenicy na wysokoœci 700 m n.p.m.; DW Górnicza Strzecha równie w Szklarskiej Porêbie, przeznaczony do sprzeda y w paÿdzierniku 2006; Inne: OWDiM S³awa w Lubiatowe po³o ony nad jeziorami œrodkowo-zachodniej Polski i przeznaczony g³ównie na wypoczynek dzieci i m³odzie y; Hotel Interferie w Lubinie oraz Hotel Interferie w G³ogowie, pe³ni¹ce g³ównie funkcje hoteli robotniczych i rodzinnych. Stopieñ wykorzystania bazy noclegowej spó³ki jest doœæ wysoki: wynosi³ w latach odpowiednio 42,4%, 43,3% i 53,8%. Dla porównania ten sam wskaÿnik w hotelach Orbis wyniós³ odpowiednio 41,5%, 46,7% i 50,5%. Dodatkowo ujemnie na poziom frekwencji wp³ywa wy sza ni w przypadku hoteli Orbisu sezonowoœæ oraz modernizacja, w szczególnoœci: sezonowa dzia³alnoœæ oœrodków OK Gawêda (obiekty m³odzie owe) wchodz¹cych w sk³ad zespo³u Cechsztyn (œrednioroczne wykorzystanie miejsc 18%); OWDiM S³awa (22,4%); DW Wie yczki wchodz¹cy w sk³ad zespo³u Malachit (3,6%); wy³¹czenie z eksploatacji w 2005 r. obiektu Chalkozyn przez 2 miesi¹ce ze wzglêdu na jego modernizacjê; wy³¹czenie z eksploatacji w 2005 r. obiektu Argentyt r w zwi¹zku z modernizacj¹ trwaj¹c¹ 6 miesiêcy. Grupa hotelowa Liczba hoteli Liczba pokoi Œrednia liczba pokoi na hotel Udzia³ w rynku Orbis Hotels + Accor ,8% Gromada Hotels ,4% Golebiewski Hotels ,7% InterContinental Hotels Group ,4% Radisson SAS Hotels ,3% Louvre Hotels ,2% S.A ,0% Starwood Hotels ,9% Qubus Hotels ,6% Marriott Hotels ,1% Syrena Hotels ,1% Hotel ,0% Best Western Hotels ,4% Jard Hotels ,1% Hyatt International ,0% Le Meridien Hotels ,8% Domina Hotels ,2% Suma koñcowa % ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Interferie S.A. 12

13 4. Inwestycje w bazê noclegow¹ W latach spó³ka wyda³a ponad 14 mln z³ na modernizacjê i rozbudowê bazy noclegowej. W 2003 r. wydatkowano w sumie 2,1 mln z³, z tego: dokonano odtworzenia zdekapitalizowanego maj¹tku najbardziej rentownej jednostki, jak¹ jest Chalkozyn (kosztem 783 tys. z³), przeprowadzono modernizacjê Malachitu (567 tys. z³) oraz Cechsztynu (17 tys. z³), rozpoczêto modernizacjê sanatorium Barbarka (391 tys. z³), wybudowano wiatê grillow¹ w Bornicie (34 tys. z³), a w pozosta³ych jednostkach wydatkowano 354 tys. z³ na wymianê wyposa enia. W kolejnym roku dokonany zosta³ zakup nowego obiektu w D¹bkach (1,62 mln z³) oraz przeprowadzona modernizacja obiektów Cechsztyn (pokoje i ³azienki, 419 tys. z³), Malachit (kuchnia, basen, 318 tys. z³), Chalkozyn (recepcja, sto³ówka, podjazd, 376 tys. z³), Barbarka (116 tys. z³), Bornit (baza zabiegowa, sala konferencyjna, 77 tys. z³). Na pozosta³e oœrodki przeznaczono 242 tys. z³. W sumie w 2004 r. wydano na inwestycje 3,1 mln z³. W ub.r. wydano ogó³em 8,7 mln z³, z tego na: modernizacjê obiektów Argentyt (5,7 mln z³), Cechsztyn (119 tys. z³), Malachit (kuchnia, basen, przebudowa tarasu, 574 tys. z³), Chalkozyn (recepcja, sto³ówka, podjazd, 773 tys. z³), Bornit (baza zabiegowa, dÿwigi, 49 tys. z³), na pozosta³e oœrodki, projekty rozbudowy oraz zakupy inwestycyjne wydano 1,5 mln z³. 5. Polityka marketingowa spó³ki Na terenie kraju prowadzona jest kampania promocyjna w mediach lokalnych obejmuj¹cych zasiêgiem ca³y kraj. Najczêœciej wykorzystywanymi mediami s¹ radiostacje oraz gazety lokalne. Og³oszenia dotycz¹ g³ównie bie ¹cych ofert specjalnych typu last minute. Uzupe³niaj¹cym w stosunku do strony www kana³em dystrybucji informacji jest newsletter wysy³any do wszystkich pracowników grupy KGHM. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia oferty, spó³ka wprowadzi³a produkty w formie pakietów, tzn. pobyt (nocleg i wy ywienie) po³¹czony np. z programem kuracji, Sylwestrowym, Œwi¹tecznym, czy rodzinnych wczasów zimowych. Celem zagranicznych dzia³añ marketingowych Interferii jest jak najwiêksze dostosowanie oferowanych produktów do wymagañ klienta oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu w krajach UE. Spó³ka bierze udzia³ w miêdzynarodowych targach turystycznych organizowanych w ca³ej Europie, takich jak: ITB Berlin, SSIE Sztokholm, Salon des Vacances Bruksela, Ukraine Kijów, Touristik&Caravaning Lipsk itd. Ponadto drukuje profesjonalne foldery reklamowe w kilku jêzykach (niemiecki, szwedzki, francuski, rosyjski), co u³atwia kontakt z klientem oraz zwiêksza znajomoœæ marki Interferie jako organizatora pobytów SPA&Wellness. Spó³ka promuje swoje oœrodki w popularnych wydawnictwach niemieckich prezentuj¹c organizowane kuracje rehabilitacyjne i wczasy zdrowotne. Uruchomiona zosta³a strona internetowa Interferii w jêzyku niemieckim (www.interferie.de). Interferie wspieraj¹ ponadto aktywnie promocjê Polski, jej regionów turystycznych i atutów na arenie miêdzynarodowej. We wspó³pracy z Polsk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ i Dolnoœl¹sk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ spó³ka bra³a udzia³ w przedsiêwziêciach promuj¹cych Polskê i Dolny Œl¹sk jako atrakcyjny region turystyczny. 13

14 VI. Rynek i pozycja konkurencyjna spó³ki 1. Rynek us³ug hotelarskich w Polsce Polski rynek hoteli rozwija siê, szczególnie szybko od momentu przyst¹pienia do UE. Do rozwoju hotelarstwa przyczynia siê rozwój gospodarczy, wzrost zamo noœci i zmiana stylu ycia Polaków, a tak e rozwój tanich linii lotniczych i wzrost znaczenia biznesowego Polski na arenie miêdzynarodowej. Wg przewidywañ Colliers International przychody z przemys³u hotelarskiego powinny stanowiæ 10-12% PKB, podczas gdy obecny poziom to ok. 6%. Œwiadczy to o znacznym potencjale tego rynku w Polsce. Analitycy tej agencji przewiduj¹, e najlepsze perspektywy maj¹ regiony Katowic, Trójmiasta i Mazur. Najbardziej atrakcyjn¹ zaœ grup¹ hoteli stan¹ siê te oferuj¹ce us³ugi SPA. Przyjazdy turystów wg grup krajów mln ,4 1,8 5,9 5,6 4,2 4,5 5,2 1,7 1,6 2,0 2,2 1,8 6,2 2,4 Niemcy UE 15 (bez Niemiec) Rosja, Bia³oruœ, Ukraina Litwa, otwa, Estonia 6 6,1 5,6 4,9 4,5 4,7 4,9 5,1 Reszta œwiata ,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,6 1, ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Instytutu Turystyki Perspektywy dalszego wzrostu popularnoœci Polski jako destynacji turystycznej dla obcokrajowców s¹ dobre. Wg prognoz Instytutu Turystyki œrednioroczna dynamika liczby przyjazdów turystów do Polski wyniesie ponad 5%, a wp³ywy z obs³ugi turystów zagranicznych wzrosn¹ z 3,1 mld USD w 2005 r. do 3,7 mld USD w 2007 r., czyli o 19%. Najszybciej bêdzie ros³a liczba przyjazdów z krajów UE 15 (w tempie 10% rocznie), w tym Niemiec o 6%. W 2005 r. liczba przyjazdów Niemców stanowi³a 37% ogó³u przyjazdów turystów do Polski. Wzrostowi liczby turystów zagranicznych, zw³aszcza z krajów zachodnich, sprzyja rozwój tanich linii lotniczych, korzystaj¹cych z portów w Warszawie, Krakowie, Wroc³awiu, Poznaniu, Katowicach i Gdañsku. Przyloty do Polski w 2005 r. wzros³y o 26% (LOT zwiêkszy³ ob³o enie o 15,5%, tanie linie obs³u y³y ponad 1,5 mln pasa erów). Rosn¹ca liczba turystów zagranicznych ma prze³o enie na rozwój sieci hotelowej o wy szej kategorii oraz z bardziej rozwiniêt¹ baz¹ us³ug dodatkowych (np. SPA). W odró nieniu od dynamicznie rosn¹cej liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski, obserwuje siê spadek wielkoœci krajowego ruchu turystycznego. Prognozy Instytutu Turystyki zak³adaj¹ zatrzymanie tej tendencji i utrzymanie iloœci podró y krajowych. Z drugiej jednak strony obserwuje siê wzrost liczby liczby noclegów udzielonych polskim turystom w bazie hotelowej kraju. Wynika to st¹d, e mimo i iloœciowo podró ujemy mniej, kiedy ju wyje d amy, to na d³u ej. W naszej opinii nale y to ³¹czyæ z faktem, e w zwi¹zku z wiêksz¹ wydajnoœci¹ pracy czasu jest mniej na czêstsze wyjazdy, ale wy szy dochód rozporz¹dzalny pozwala na d³u szy wyjazd, obejmuj¹cy np. ca³y urlop, a nie tylko jego czêœæ. W 2004 r. liczba noclegów udzielonych polskim turystom wzros³a o 13,3%, a w 2005 r. o 8,5%. Dla porównania liczba noclegów udzielonych zagranicznym turystom wzros³a odpowiednio o 19,7% i 14,6%. W 2005 r. turyœci zagraniczni wykupili 9,1 mln noclegów, czyli ponad po³owê z ogólnej liczby 16,3 mln udzielonych przez hotele noclegów. 14

15 Wp³ywy z tytu³u przyjazdów cudzoziemców wraz z prognoz¹ do mld USD ,9 1,7 1,4 2,9 3,0 3,1 3,2 Odwiedzaj¹cy jednodniowi Turyœci 2 1 2,9 2,8 2,7 2,9 3,1 3,4 3, P 2007P ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Instytutu Turystyki W 2005 r. wzros³o ponadto wykorzystanie pokojonocy: z 36% w 2004 r. do 43%. Najwy sza frekwencja zanotowana zosta³a w województwie ma³opolskim (45,8%), mazowieckim (45,7%), dolnoœl¹skim (42,3%) i zachodniopomorskim (41,2%). W dwóch ostatnich posiada swoje hotele spó³ka Interferie. Jest to, obok przyczyn zwi¹zanych z pe³nieniem szerszego zakresu us³ug (zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze), jedn¹ z przyczyn, dla których Interferie notuj¹ znacznie wy sz¹ od œredniej dla Polski frekwencjê pod wzglêdem na wykorzystanie pokojonocy, i to mimo wiêkszej od œredniej sezonowoœci. Frekwencja w obiektach Interferii na tle œredniej dla Polski 80% 70% 60% 50% 40% 30% 55,0% 45,3% 39,1% 31,0% 28,7% 74,3% 72,8% 73,7% 58,0% 58,7% 43,7% 46,6% 48,4% 50,5% 36,7% 35,7% 33,6% 36,8% 33,6% 32,8% 31,7% 31,1% Polska Interferie 20% 10% 0% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Instytutu Turystyki 2. Rynek turystyki uzdrowiskowej Ze wzglêdu na uwarunkowania geograficzne, Polska jest krajem obfituj¹cym w naturalne w³aœciwoœci uzdrowiskowe. Posiada bogate walory naturalne z w³aœciwoœciami leczniczymi: Ÿród³ami wód mineralnych, mikroklimatem, walorami krajobrazowymi. W 2003 r. 43 miejscowoœci 15

16 posiada³o status uzdrowiska, z czego najwiêcej zlokalizowanych by³o w województwie dolnoœl¹skim (11) i ma³opolskim (9). Polska posiada wiêc znaczny potencja³ rozwoju rynku uzdrowiskowego, jednak obiekty sanatoryjne w kraju wymagaj¹ gruntownej restrukturyzacji i doinwestowania: s¹ to w wiêkszoœci obiekty nale ¹ce do Skarbu Pañstwa oraz kilkudziesiêcioletnie domy wczasowe. Obiektów jest du o (w 2001 r. w gminach o statucie uzdrowiskowym znajdowa³o siê ich 1950), jednak tylko 45% z nich znajduje siê w prywatnych rêkach, a ich oferta jest uboga w porównaniu do oferty sanatoriów zachodnich (np. tylko 2% oœrodków dysponuje krytymi basenami). Liczba goœci sanatoriów w Polsce ,1 411,1 463,4 467,6 497,2 tys ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie GUS Rozwój polskiej turystyki uzdrowiskowej wymaga od uzdrowisk i samorz¹dów terytorialnych œcis³ej wspó³pracy na poziomie lokalnych organizacji turystycznych. Umo liwi to wiêkszy dostêp do œrodków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwijanie sektora turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. Obecnie w kraju znajduje siê 136 obiektów o statucie sanatoriów uzdrowiskowych, a baza sanatoryjna obejmuje 45 tys. ³ó ek. Od 2002 r. nastêpuje sta³y wzrost liczby sanatoriów (o 5,5 rocznie), a ich standard ulega poprawie. Nast¹pi³a tak e zmiana struktury klienta: coraz czêœciej obs³ugiwani s¹ goœcie z zagranicy. Interferie dysponuj¹ baz¹ 1196 miejsc uzdrowiskowych w województwach dolnoœl¹skim i zachodnio-pomorskim, co stanowi 2,7% udzia³u w rynku. Pod wzglêdem struktury sprzeda y noclegów pobytowo-zdrowotnych, udzia³ spó³ki w rynku ogólnopolskim wynosi 2,95%. Nale y zaznaczyæ, e nie wszystkie obiekty uzdrowiskowe Interferii posiadaj¹ status sanatorium. Sanatoria korzystaj¹ z mo liwoœci przyjmowania goœci kierowanych przez lekarzy i z dofinansowaniem z NFZ. W praktyce jednak dofinansowanie to jest ni sze od regularnej ceny w obiektach Interferii dla osób odwiedzaj¹cych je prywatnie, a ze wzglêdu na du e ob³o enie oœrodków, spó³ce nie zale y na zwiêkszanie liczby goœci z refundacj¹. Rynek us³ug pobytowo zdrowotnych Liczba noclegów polskich turystów w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 0,5% 0,6% 0,9% Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 17,3% 16,4% 14,8% Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 2,3% 2,9% 3,0% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie prospektu emisyjnego 16

17 3. Rynek us³ug pobytowych W ostatnich latach dynamicznie ros³a liczba pensjonatów i niewielkich domów wczasowych. S¹ one w wiêkszoœci prowadzone w systemie rodzinnym, co sprawia, e s¹ w stanie obni yæ koszty w³asne w stosunku do oœrodków Interferii. Obiekty te jednak nie os³abiaj¹ pozycji konkurencyjnej spó³ki, poniewa jest ona w stanie oferowaæ szerszy zakres us³ug zwi¹zanych z rehabilitacj¹ i lecznictwem, co jest dla niej najwa niejszym segmentem dzia³alnoœci. Udzia³ Interferii w rynku us³ug wypoczynkowych nieznacznie, ale systematycznie roœnie. Rynek us³ug pobytowych Liczba noclegów polskich turystów w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 1,7% 1,7% 1,8% Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 0,0% 0,0% 0,0% Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 1,0% 1,0% 1,0% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie prospektu emisyjnego Interferie kieruj¹ produkty wczasowe g³ównie do klientów z zachodniego i centralnego obszaru Polski. W czasie wysokiego sezonu (wakacje i ferie) sprzedawane s¹ g³ównie pobyty 7- i 14-dniowe, natomiast w innych terminach podstaw¹ turystyki indywidualnej i rodzinnej s¹ pobyty weekendowe. Poziom cenowy us³ug jest zwiêkszony w szczycie sezonu, wraz ze wzrostem jakoœci us³ug gastronomicznych i hotelowych (wy szy poziom zatrudnienia na pokój, wiêksza liczba dostêpnych us³ug, np. grill-bary pod go³ym niebem itp.). Czêœci¹ omawianego segmentu rynku s¹ us³ugi wypoczynku dla m³odzie y. Produkty spó³ki z zakresu kolonii, obozów i zimowisk kierowane s¹ g³ównie do du ych zak³adów pracy z regionów m.in. Mazowsza, Wielkopolski, Górnego i Dolnego Œl¹ska. Obecnie najwa niejszym oœrodkiem dla tego typu us³ug jest S³awa w Lubiatowie po³o ona nad jeziorem. W przysz³oœci planowane jest stopniowe odchodzenie od œwiadczenia tego typu us³ug we w³asnej bazie obiektowej i ograniczenie siê do poœrednictwa w sprzeda y us³ug wypoczynku dla m³odzie y w obcej bazie turystycznej poprzez Biuro Turystyczne Interferie. Rynek wypoczynku dzieci i m³odzie y Liczba noclegów polskich turystów w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 2,1% 2,6% 2,6% Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 20,4% 6,8% 0,0% Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 2,2% 2,6% 2,6% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie prospektu emisyjnego 4. Rynek us³ug szkoleniowo-konferencyjnych Us³ugi szkoleniowe i konferencyjne kierowane s¹ do instytucji i przedsiêbiorstw z ca³ego kraju. Dotyczy to du ych grup, co nawet przy stosunkowo krótkich pobytach ma znaczenie z punktu widzienia optymalizacji wykorzystania bazy noclegowej. Pod koniec ub.r. obserwowany by³ spadek dynamiki powstawania nowych hoteli, jednak rynek hotelowy jest nasycony i konkurencyjny. Tym samym na rynku us³ug szkoleniowokonferencyjnych, œciœle z nim powi¹zanym, panuje du a konkurencja. Interferie szczególnie odczuwaj¹ dzia³ania rywali w Szklarskiej Porêbie i Œwieradowie Zdroju, gdzie w g³ównej mierze œwiadczone s¹ przez spó³kê tego typu us³ugi. Na znaczeniu jako oœrodki œwiadcz¹ce us³ugi szkoleniowo-konferencyjne zyskiwaæ bêd¹ tak e obiekty w Lubiatowie i Ko³obrzegu. Udzia³ Interferii w rynku us³ug szkoleniowych i konferencyjnych wynosi 0,39%. 17

18 Rynek konferencji i szkoleñ Liczba noclegów polskich turystów w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 0,2% 0,4% 0,4% Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 0,0% 0,0% 0,0% Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Liczba noclegów turystów polskich i zagranicznych w bazie noclegowej Interferii Udzia³ Interferii 0,2% 0,4% 0,4% ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie prospektu emisyjnego 5. Rynek biur podró y Rynek biur podró y jest rozdrobniony, a znacz¹c¹ pozycjê posiada na nim 10 biur, które posiadaj¹ ³¹cznie ok. 20% udzia³u w rynku. Na lokalnym rynku okolic Lubina Biuro Turystyczne Interferie konkuruje z kilkoma innymi biurami, a jego udzia³ w krajowym rynku biur podró y jest znikomy. 18

19 VII. Strategia rozwoju spó³ki G³ównym celem dla Interferii na najbli sze lata jest rozbudowa bazy noclegowej oraz rozwiniêcie zakresu oferowanych us³ug w zakresie lecznictwa i rehabilitacji. 1. Rozbudowa bazy noclegowej Na przestrzeni lat spó³ka Interferie planuje nabycie trzech obiektów w nadmorskich miejscowoœciach uzdrowiskowych, najchêtniej na Pomorzu Zachodnim, by zachowaæ atrakcyjnoœæ dla klientów z Niemiec pod wzglêdem odleg³oœci. Liczba pokoi dostêpnych P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P ród³o: BDM PKO BP S.A. na podstawie Interferie S.A. Bezpoœrednio po wprowadzeniu spó³ki na GPW i pozyskaniu œrodków z emisji akcji, planowane jest dokonanie pierwszego zakupu (na ok. 120 pokoi), a jeszcze przed koñcem 2006 r. kolejnego (na ok. 80 pokoi). Planowane nak³ady na zakup tych obiektów wynosz¹ ok. 40 mln z³. Bêd¹ to obiekty w Ko³obrzegu i Œwinoujœciu, czyli w miastach, w których obecne s¹ ju oœrodki Interferii. Umo liwi to minimalizacjê kosztów administracyjnych dziêki posiadanej w tych miejscowoœciach kadrze pracowniczej. Interferie monitoruj¹ rynek w poszukiwaniu ofert sprzeda y obiektów. W województwie zachodniopomorskim znajdowa³o siê w 2004 r. 60 hoteli z 7,5 tys. pokoi, które stanowi¹ potencjalny zbiór poszukiwañ. Skarb Pañstwa podj¹³ decyzjê o sprzeda y swoich obiektów, wystawiony zosta³ tak e Dom Zdrojowy w Œwinoujœciu, który spe³nia kryteria zarówno w zakresie po³o enia, jak i bazy noclegowej i charakteru swojej dzia³alnoœci. Jest to jednak obiekt silnie zdekapitalizowany, którego zakup móg³by odbyæ siê po niewielkiej cenie, ale który wymaga znacznych nak³adów inwestycyjnych. Obiekt jest w stanie osi¹gaæ rentownoœæ maj¹tku rzêdu 12-15%. Interferie z³o y³y ofertê w przetargu. Alternatyw¹ dla zakupu obiektu jest budowa w³asnego. Projekt inwestycji obejmuj¹cej obiekt o 260 miejscach, z centrum rehabilitacji i lecznictwa oraz basenem solankowym, zak³ada nak³ady rzêdu 45 mln z³. Za takim rozwi¹zaniem przemawia fakt, e umo liwia budowê dok³adnie takiego obiektu, który wpisywa³by siê najlepiej w strategiê spó³ki i by³ optymalny pod wzglêdem zakresu us³ug i wyposa enia. Z drugiej jednak strony nak³ady na budowê mog¹ byæ nieco wy sze ni na zakup zdekapitalizowanego obiektu i wyremontowanie go. Ponadto proces ten trwa³by d³u ej, co doprowadzi³oby do przesuniêcia pojawienia siê efektów inwestycji o ok. rok. Kolejny obiekt ma zostaæ kupiony w 2010 r. za kilkanaœcie mln z³. Specjalizowaæ siê bêdzie równie w oferowaniu us³ug wypoczynku po³¹czonego z rehabilitacj¹ i lecznictwem. Oferta bêdzie skierowana do klientów z Europy Zachodniej i Pó³nocnej. Analiza rynku wskazuje na rosn¹ce zapotrzebowanie na tego typu us³ugi. 19

20 Plany spó³ki zak³adaj¹ docelow¹ frekwencjê w nowo zakupionych obiektach na poziomie 55%. W obecnie posiadanych obiektach w Ko³obrzegu i Œwinoujœciu wynosi ona obecnie 35-40%. W III kw rozpoczêta zostanie inwestycja rozbudowy Hotelu Bornit w Szklarskiej Porêbie o 100 miejsc. Hotel posiada obecnie szerokie zaplecze zabiegowe, gastronomiczne, konferencyjne i rekreacyjne, dysponuje jednak niewystarczaj¹c¹ baz¹ noclegow¹ do przyjmowania wiêkszych grup turystycznych. Realizacja inwestycji pozwoli na wzrost sprzeda y przy niewielkim wzroœcie kosztów. Przychody wzrosn¹ o 90%, a rentownoœæ maj¹tku wzroœnie do 10%. Rozbudowie ulegnie równie hotel Malachit w Œwieradowie Zdroju, Chalkozyn w Ko³obrzegu, Cechsztyn w Ustroniu Morskim i Sanatorium Barbarka w Œwinoujœciu. Efektem tych dzia³añ bêdzie uzyskanie dodatkowych 200 miejsc. W oœrodkach tych planowana jest równie budowa basenu solankowego wraz z pe³n¹ infrastruktur¹ wypoczynkowo-rehabilitacyjn¹. Rentownoœæ tych obiektów wzroœnie od 10% do 20%. W efekcie opisanych powy ej dzia³añ baza noclegowa spó³ki wzroœnie do roku 2010 o 541 pokoi (bez uwzglêdnienia zakupu trzeciego obiektu w 2010 r. o planowanej liczbie ok. 80 pokoi). Interferie z 14 hotelami posiadaj¹cymi ³¹cznie 1507 pokoi zajm¹ trzecie miejsce pod wzglêdem wielkoœci bazy noclegowej w Polsce (po grupie Orbis i Gromada Hotels), przy za³o eniu e inne grupy hotelowe nie bêd¹ rozbudowywaæ swojej bazy. 2. Rozszerzenie us³ug zwi¹zanych z lecznictwem i rehabilitacj¹ W latach planowane jest istotne zwiêkszenie przychodów z us³ug pobytowych po³¹czonych z lecznictwem i rehabilitacj¹. W efekcie opisanych powy ej nak³adów inwestycyjnych rozbudowana zostanie baza zabiegowa, co umo liwi oferowanie wiêkszego zakresu us³ug w wiêkszej iloœci obiektów Interferii. Bêd¹ to us³ugi z zakresu fizykoterapii, hydroterapii, inhalacje, masa e, ok³ady borowinowe, groty jodowo-solne, us³ugi Spa&Wellness oraz stomatologiczne. Obecnie prowadzona jest inwestycja rozszerzenia bazy noclegowej i zabiegowej oœrodka Argentyt w D¹bkach. W roku 2004 dokupiono dwa s¹siaduj¹ce z nim budynki hotelowe, nastêpnie prowadzono prace na rzecz modernizacji tych budynków i budowy centrum lecznictwa i rehabilitacji. Zakoñczenie procesu rozbudowy zakoñczy³o siê w maju 2006 r. Po modernizacji liczba miejsc w obiekcie zwiêkszy³a siê o 250, a oœrodek zyska³ szeroko wyposa on¹ bazê zabiegow¹. W 2007 r. Argentyt zostanie wyposa ony w basen solankowy. Celem Interferii jest zdobycie pozycji lidera w zakresie us³ug pobytowych po³¹czonych z lecznictwem i rehabilitacj¹. Rozszerzenie zakresu us³ug leczniczych i rehabilitacyjnych natomiast pozwoli na umocnienie pozycji najbardziej licz¹cego siê w Polsce dostawcy us³ug tego typu. Ju obecnie Interferie posiadaj¹ najwiêksz¹ bazê noclegow¹ oferuj¹c¹ us³ugi zdrowotnorehabilitacyjne w Polsce grupy hotelowe posiadaj¹ce wiêksze od spó³ki udzia³y w rynku hotelarskim nie czerpi¹ przychodów z tego Ÿród³a. W przysz³oœci ka dy nowy obiekt pojawiaj¹cy siê w zasobach Interferii bêdzie w jak najkrótszym czasie dostosowywany do potrzeb œwiadczenia us³ug rehabilitacyjno-leczniczych. 3. Pozyskanie nowych rynków zbytu Plany spó³ki zak³adaj¹ kontynuacjê prowadzenia dotychczasowej polityki marketingowej oraz dostosowywanie oferowanych produktów do wymagañ klientów. Najwa niejszym rynkiem zbytu dla Interferii s¹ Niemcy i tam bêdzie kierowana wiêkszoœæ dzia³añ marketingowych spó³ki. Przewidziana jest intensyfikacja dzia³añ g³ównie na terenie Turyngii i Zag³êbia Rurhy, a tak e w nowych regionach, do tej pory nie obs³ugiwanych przez spó³kê. W 2005 r. turyœci z Niemiec wydali w Polsce ok. 65 mln USD na us³ugi zdrowotne, a Instytut Turystyki informuje, e tendencja wzrostowa utrzyma siê w nastêpnych latach. Jednoczeœnie prowadzone bêd¹ dzia³ania na rzecz pozyskania klientów z innych pañstw. Rozwijana bêdzie wspó³praca z organizacjami polonijnymi. Dobrze rokuj¹c¹ grup¹ klientów s¹ goœcie z krajów skandynawskich. Atrakcyjn¹ grup¹ s¹ tak e zamo ni mieszkañcy wschodnich krajów Europy. Ka da z tych grup oczekuje przy tym innego rodzaju us³ug, np. Niemcy potrzebuj¹ aktywnego programu, który szczelnie wype³ni ca³y dzieñ, a Szwedzi preferuj¹ klimaty biesiadne. Interferie bêd¹ kontynuowaæ uczestnictwo w targach miêdzynarodowych, publikacjê broszur i folderów w ró nych jêzykach i promocjê w œrodkach masowego przekazu. 20

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

RAPORT. MCI Management. analityczny KUPUJ 1,66. sektor: informatyka. 31 paÿdziernika 2003 r. rekomendacja. kurs docelowy. analityk: Michał Janik

RAPORT. MCI Management. analityczny KUPUJ 1,66. sektor: informatyka. 31 paÿdziernika 2003 r. rekomendacja. kurs docelowy. analityk: Michał Janik sektor: informatyka Management 31 paÿdziernika 2003 r. rekomendacja KUPUJ kurs docelowy 1,66 RAPORT analityczny Fundusz venture capital inwestuj¹cy w spó³ki technologiczne Management S.A. to jeden z kilku

Bardziej szczegółowo

ITI Holdings. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI

ITI Holdings. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI sektor: media 24 czerwiec 2002 r. IPO RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl Wyceny

Bardziej szczegółowo

Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0

Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0 PZU kwiecieñ 2010 oferta publiczna ubezpieczenia Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: 314.9 341.2 Lider rynku ubezpieczeniowego PZU to najwiêkszy polski ubezpieczyciel, dzia³aj¹cy zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7.

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7. sektor: media 26 marzec 2002 r. RAPORT analityczny mo e byæ znacz¹c¹ spó³ka medialn¹ w Europie Œrodkowej jest licz¹cym siê holdingiem medialnym w Polsce. Poprzez planowane akwizycje w wysokoœci oko³o 1,5

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C ATM Grupa Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Bielanach Wroc³awskich Adres g³ównej strony internetowej: http://www.atmgrupa.pl Podmiotem Dominuj¹cym w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV*

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV* Mirbud sektor budowlany 9 marca 2011 akumuluj poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 4.70 5.28 Wysoka rentownoœæ i szybki rozwój Spadaj¹ca liczba kontraktów infrastrukturalnych oraz przesuwanie

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia PODSUMOWANIE Podsumowanie zawiera zbiór informacji objêtych obowi¹zkiem informacyjnym, zwanych Elementami, zgodnie z Za³¹cznikiem XXII (Zakres informacji w odniesieniu do podsumowañ) do Rozporz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku.

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku. raport 2003roczny Raport Roczny 2003 Spis treœci 003 Spis tresci List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA Gospodarka polska w 2003 roku Wyniki finansowe Banku Dzia³alnoœæ Banku Perspektywy

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA na krajowym rynku wêgla i koksu

Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA na krajowym rynku wêgla i koksu Materia³y XXVII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 13 16.10.2013 r. ISBN 978-83-62922-26-0 Grzegorz CZORNIK* Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004 cover w polskiej farmacji i medycynie Prognoza wzrostu Przedstawiamy listę 20 najbogatszych Polaków działających na rynku farmaceutyczno-medycznym. Swój sukces okupili ciężką pracą, wykazali się także

Bardziej szczegółowo