PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DLA MODERNIZOWANEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ GPZ TUCHÓW DZIAŁKI NR 71/5,71/7,71/9,72/1,72/2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DLA MODERNIZOWANEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ GPZ TUCHÓW DZIAŁKI NR 71/5,71/7,71/9,72/1,72/2"

Transkrypt

1 ENERGOTEST Sp. z o.o GLIWICE, ul. Chorzowska 44b. Tel. (32) Fax.(32) , PROJEKT BUDOWLANY: PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DLA MODERNIZOWANEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ GPZ TUCHÓW DZIAŁKI NR 71/5,71/7,71/9,72/1,72/2 TEMAT: Modernizacja stacji elektroenergetycznej GPZ Tuchów zlokalizowanej na dz. Nr 71/5,71/7,71/9,72/1,72/2 położonych w Tuchowie przy ul. Długiej NUMER P/2505 PROJEKTU: NAZWA OBIEKTU: SE GPZ Tuchów LOKALIZACJA Tuchów ul. Długa OBIEKTU: Dz. Nr: dz. Nr 71/5,71/7,71/9,72/1,72/2 INWESTOR: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie Tarnów, ul Lwowska 72-96b PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jadwiga DOFFEK Nr upraw. 355/85specjalność instalacje sanit. SPRAWDZIŁ: mgr inż Agata RÓŻYCKA Nr upraw. 180/2001 specjalność instalacje sanit. GLIWICE, Sierpień 2012 r.

2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Opis stanu istniejącego Istniejące sieci i przyłącza BILANS WODY I ŚCIEKÓW zapotrzebowanie wody na cele socjalne zapotrzebowanie wody na cele p.poż - sieć bilans ścieków sanitarnych OBLICZENIA przewody układane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych Dobór zestawu wodomierzowego PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA UZBROJENIE LINIOWE wodociąg włączenie do sieci rozliczenie zużycia wody PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA INSTALACJE ZEWNĘTRZNE Instalacja wody zimnej MATERIAŁY I ARMATURA INSTALACJE ZEWNĘTRZNE materiał... 5 przewody ciśnieniowe układanie przewodów ocieplenie przewodów odwodnienie wykopów próba szczelności płukanie i dezynfekcja skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczenia antykorozyjne SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW OCHRONA ŚRODOWISKA ZAGADNIENIA BHP UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SIECI WOD-KAN przewód wodociągowy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN Instalacja wodociągowa

3 Załączniki: lp nazwa 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektanta 3. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 4. Warunki techniczne nr UW/158/WS/WT/0/04/2012/596 wydane przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej sp. z o. o. Tuchów z dnia r. Część rysunkowa: lp nazwa rysunku Skala 1. Plan sytuacyjny przyłącza instalacji wod-kan 1: Profil przyłącze wodociągu PODSTAWA OPRACOWANIA umowa z Inwestorem, uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora, podkłady architektoniczno-budowlane, uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle) obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan, Dziennik Ustaw Nr 75 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Tuchów Warunki techniczne nr UW/158/WS/WT/0/04/2012/596 wydane przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej sp. z o. o. Tuchów z dnia r. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy: przyłącza wodociągowego na potrzeby modernizacji stacji elektroenergetycznej GPZ Tuchów zlokalizowanej na dz. Nr 71/5, 71/7, 71/8, 71/9, 72/1 i 72/2 położonych w Tuchowie przy ul. Długiej. Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje: przyłącze wodociągowe Zakres opracowania nie obejmuje: kanalizację deszczową 2

4 3 Opis stanu istniejącego 3.1 Istniejące sieci i przyłącza W stanie istniejącym teren posiada następujące uzbrojenie: sieć wodną kanalizację sanitarną sieci energetyczne 4 BILANS WODY I ŚCIEKÓW 4.1 zapotrzebowanie wody na cele socjalne opis ilość jednostkowe zużycie [ dm3/pr*d] ilość wody [ dm3/d] Pracownicy fizyczni średnio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qśr d = 0,12 współczynnik współczynnik nierównomierności dobowej (Nd) 1,2 współczynnik nierównomierności godzinowej (Nh) 4 ilość godzin przyjętych do wyliczenia zapotrzebowania 10 ilość wody maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmax d = 0,14 maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,06 Obliczenia wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U nr 8 poz. 70) Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków 4.2 zapotrzebowanie wody na cele p.poż - sieć Przeciwpożarowe zabezpieczenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi istniejąca sieć wodociągowa z najbliższym hydrantem zewnętrznym DN80 o wydajności co najmniej 10 dm3/s oraz projektowanym hydrantem nadziemnym Dn80 zlokalizowanym przy budynku. Hydranty pokazano na planie sytuacyjnym, w odległości 5-75 m od budynku Przyjęto równoczesność pracy dwóch hydrantów: qmax = 2 x 10 dm3/s = 20 dm3/s 4.3 bilans ścieków sanitarnych Bilans ścieków sanitarnych odpowiada 95 % ilości zapotrzebowania wody obiektu i wynosi : Q śrd = 0,14 m 3 /d 3

5 5 OBLICZENIA 5.1 przewody układane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych Obliczenia hydrauliczne, statyczno - wytrzymałościowych przewodów układanych w gruncie wykonano w oparciu o: - metodę obliczeń statyczno -wytrzymałościową dla rur z tworzyw sztucznych podaną w instrukcji wydanej przez producenta np. Wavin - nomogramy i programy komputerowe do obliczeń hydraulicznych - obowiązujące przepisy i normy Obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy Wavin W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykonać we własnym zakresie obliczenia hydrauliczne, statyczno - wytrzymałościowych i przedstawić projektantowi do akceptacji. Dokładne obliczenia znajdują się w archiwum biura. 5.2 Dobór zestawu wodomierzowego Na doprowadzeniu przewidziano montaż wodomierza JS1,5 o średnicy DN15 pomiędzy zaworami odcinającymi, za zaworem odcinającym należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA. Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normą PN-92/B na podstawie ilości urządzeń wynosi: q = 0,41 dm3/s Zaprojektowano zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru na podstawie: przepływu kategorii płynów 6 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA UZBROJENIE LINIOWE 6.1 wodociąg Projektowane przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur PE100 SDR17 koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem o średnicy Dz Projektowany wodociągowy będzie pokrywał zapotrzebowanie wody na cele socjalne. Projektowany wodociągowy będzie pokrywał zapotrzebowanie wody na cele socjalne. Trasę projektowanego wodociągu należy oznaczyć taśma lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego z zatopioną wkładka metalową, szerokość taśmy 200 [mm]. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 [cm] nad grzbietem rury. Przejścia przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć rurą ochronną. W przypadku, gdy głębokość przekrycia przewodów wodociągowych wynosi mniej niż 1,4m do wierzchu rury przewody należy ocieplić warstwą żużlu. Skrzynki uliczne do zasuw należy wyposażyć w dekiel typu ciężkiego z żeliwa. Lokalizację uzbrojenia sieci (zasuwy) oznaczyć tabliczką do oznakowań na słupkach lub istniejących obiektach zgodnie z normą PN-86/B

6 6.1.1 włączenie do sieci Włączenie do istniejącego wodociągu d należy wykonać za pomocą opaski do nawiercania typu HACU z odejściem kołnierzowym Dz160/Dn100. Do projektowanej opaski należy przymontować zasuwę Dn100, np. Hawle typu Dokładna lokalizacja włączeń wg. części rysunkowej rozliczenie zużycia wody Rozliczenie wody zaopatrujący modernizowany budynek nastąpi poprzez projektowany zestaw wodomierzowy zlokalizowany w budynku. 7 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 7.1 Instalacja wody zimnej Do projektowanego budynku woda będzie doprowadzana z projektowanego przyłącza wodociągowego Dz63 HDPE Przyłącze zasilające budynek będzie służyć do pokrycia zapotrzebowania na wodę do celów socjalnych. Instalację wodociągową zaprojektowano z rur wodociągowych z tworzyw sztucznych BOR Plus typ PN16, układanych w bruzdach ściennych doprowadzających instalację do poszczególnych odbiorników. Projektowany zestaw wodomierzowy znajduje się na wejściu do pomieszczania WC w budynku. Główny zestaw wodomierzowy będzie składał się z: wodomierza JS1,5 o średnicy DN15, z zaworów odcinających DN15 oraz zaworu antyskażeniowego EA251 DN15. Woda zimna doprowadzana będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych znajdujących się w obiekcie poprzez projektowane przewody wodne ułożone wewnątrz budynku. Na każdym odgałęzieniu do grupy przyborów sanitarnych zaprojektowano zawór odcinający. Instalacja wody zimnej będzie prowadzona w otulinie izolacyjnej. 8 MATERIAŁY I ARMATURA INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 8.1 materiał przewody ciśnieniowe Przewody ciśnieniowe wodociągowe zaprojektowano z: - rur PE100 SDR17 o średnicy Dz32-110: producent : np. Wavin Metalplast Buk. Uzbrojenie stanowić będą : - zasuwy odcinające - opaska do nawiercania HAKU z odejściem kołnierzowym Dz160/Dn100 - hydrant nadziemny Dn80 producent np.hawle 5

7 8.2 układanie przewodów Podczas prowadzenia robót na sieciach wod-kan należy zabezpieczyć ściany wykopu przed osunięciem. Rury układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm, z podbiciem na całej długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi być wolna od brył i kamieni. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego wibratory, ubijaki do 200kG. Współczynniki zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B minimum: - dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi 1,0 - poniżej 0, ocieplenie przewodów Jeżeli rura jest posadowiona powyżej granicy przemarzania gruntu należy: - jeżeli nie występują obciążenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kołowego rurę należy ocieplić np. łupkami ze styropianu. - jeżeli występują obciążenia dynamiczne należy użyć materiału termoizolacyjnego. Takim materiałem jest np. keramzyt czy żużel. Odpowiedni stopień zagęszczenia materiału wokół rury powoduje jej odporność na obciążenia zewnętrzne. Jeżeli materiał termoizolacyjny posiada ostre krawędzie nie można dopuścić do jego bezpośredniej styczności z rurą - można wykonać obsypkę z piasku lub owinąć rurę folią z tworzywa sztucznego. 8.4 odwodnienie wykopów Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca. 8.5 próba szczelności Po zakończeniu układania rur należ przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. Dla wodociągu wykonać próbę zgodnie z PN B 10725:1997 należy poddać próbie rurociąg wodny w wysokości ciśnienia 1,5 x PN, należy je utrzymywać przez 30 minut. Dla kanałów bezciśnieniowych zgodnie z PN-92/B wykonać próbę wodną poddając rurociąg działaniu ciśnienia 3 m słupa wody przez czas 15 minut. Próba jest pozytywna gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody i dopełniana ilość wody nie przekroczy w czasie próby 0,02 l/m2 powierzchni rury. Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać zgodnie z punktem 7, płukanie i dezynfekcja Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód przepłukać używając do tego wody wodociągowej. Prędkość przepływu w odcinku płukanym powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana 6

8 badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. Woda musi pod względem własności chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiadać warunkom podanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417). Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę wykonania dezynfekcji należy przeprowadzić ten proces przy użyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h. Zalecane stężenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody./ Po 24 h pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mgcl/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy ponownie wypłukać. Wodę należy spuścić do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub do zbiorników bezodpływowych. 8.7 skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, należy zawiadomić o tym zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. Nadzór nad pracami należy zlecić przedstawicielom właściciela sieci. - Istniejące kable energetyczne oraz kable oświetlenia należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną Dz160 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w pobliżu czynnych kabli energetycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą PN-E , N SEP-E-003, N SEP-E-004. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich właściciela sieci. - Dokładne położenie istniejących kabli należy ustalić za pomocą wykopów kontrolnych ręcznych (bez użycia sprzętu mechanicznego) Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy ponosi kierujący pracami. - Istniejące kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną Dz160 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w pobliżu czynnych kabli energetycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem właściciela sieci telekomunikacyjnej - W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci 8.8 zabezpieczenia antykorozyjne Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Powierzchnię ścian studzienki stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną. Armatura będzie zabezpieczona przez producenta. 9 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW Dla budowy sieci należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych zabezpieczonych wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami. W obszarze wykonywania wykopów nie występują wody gruntowe. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odległości. 7

9 Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: - Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB - Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, - BN-62/ Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania 8

10 10 OCHRONA ŚRODOWISKA Projektowane zagospodarowanie terenu, jak też projektowane rurociągi nie wpłyną negatywnie na istniejące warunki środowiskowe. 11 ZAGADNIENIA BHP Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP Dziennik Ustaw nr 47 z dnia r. ( Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ). 12 UWAGI KOŃCOWE - Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami - Przy wykonywaniu robót korzystać z Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K - Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP Dziennik Ustaw nr 47 z dnia r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych ) - Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się zmianę producenta i materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem. - Projekt rozpatrywać z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branżami - Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce - Zawory ze złączką do węża wody należy zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym - Instalacje zewnętrzne nie są ujęte w nn opracowaniu - Dokładna lokalizacja i typ przyborów sanitarnych według projektu architektonicznego - Mocowania przewodów wodnych i kanalizacyjnych wykonać zgodnie z instrukcją montażu wydana przez producenta - Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej - Na trasie projektowanych ciągów wodnych nie nasadzać drzew ani krzewów - Dokładną rzędną włączenia do istn. studzienki kanalizacyjnej i istniejącego wodociągu ustalić na montażu - W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy kontrolne. - Głębokość przekrycia przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych wynosi mniej niż 1,4 m do wierzchu - rury przewody należy ocieplić. - Rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu dróg i chodników. 9

11 13 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SIECI WOD-KAN 13.1 przewód wodociągowy lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi Przewody ciśnieniowe HDPE100, SDR-17 Dz110 Dz90 Dz32 Zasuwa z żeliwa sferoidalnego 2 Dn100 Dn80 3 Skrzynka uliczna, teleskop, obudowa do zasuwy 4 Opaska do nawiercania HAKU z odejściem kołnierzowym Dz160/Dn100 5 Hydrant nadziemny Dn80 zabezpieczony przed złamaniem 6 Taśma ostrzegawcza ze ścieżką metalizowaną (szer. 20 cm) koloru niebieskiego mb szt. 1 1 np. Wavin szt. 2 np. Hawle szt. 1 np. Hawle szt. 1 np. Hawle szt. 135 Typ handlowy np. Hawle nr. kat ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN 14.1 Instalacja wodociągowa lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi Rura BOR Plus PN16 Dz16x2,2 Dz20x2,8 Dz25x3,5 2 Rura BOR Plus Stabi PN20 Dz16x2,7 3 Rura ochronna PVC-U L=0,7m Dz110 4 Pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 5l, mocy P=2,2 kw 5 Zawór kulowy odcinający gwintowany PN 1.6 MPa mb. mb np. Wavin 5 np. Wavin szt. 1 np. Wavin szt. 1 np. Biawar DN15 szt. 4 np. Valvex szt. 3 np. Valvex 6 Zawór ćwierćobrotowy DN15 10

12 lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi 7 Otulina z pianki PE - śr. wew. 18mm gr. 9mm śr. wew. 22mm gr. 9mm śr. wew. 28mm gr. 13mm mb np. Thermaflex zimna woda śr. wew. 18mm gr. 20mm 5 8 Wodomierz jednostrumieniowy szt. 1 np. PoWoGaz JS1,5 DN15 9 Zawór antyskażeniowy HA216 Dn20 szt. 1 np. Danfoss EA251 Dn Obejmy i uchwyty do rur Typowe uchwyty do rur PVC dla kanalizacji wewnętrznej ciepła woda 11

13

14

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH do projektu przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego na terenie budowy boiska sportowego ORLIK 2012 w Smolnie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom PROJEKT ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Stan istniejący 4. Stan projektowany 4.1. Stan prawny 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 5. Sieć wodociągowa 5.1.

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Egz. PROJEKT BUDOWLANY

Egz. PROJEKT BUDOWLANY Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl Egz. PROJEKT BUDOWLANY Zgodnie z art3. Pkt.7) Ustawy Prawo Budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. BUDNE GM. BARANOWO SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej projektanta 3 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie projektanta 4 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej IN-PRO-01 Strona 1/19 IN-PRO-01 IN-PRO-01 Strona 2/19 Spis treści Wstęp... 3 1. Zakres stosowania i podstawowe pojęcia wykorzystane w Wytycznych... 4 2. Lokalizacja przewodów... 4 3. Zagłębienie i posadowienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 72 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 74 2 MATERIAŁY... 74 3 SPRZĘT... 75 4 TRANSPORT... 76 5 WYKONANIE ROBÓT... 77 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 80 7 OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA Nazwa inwestycji: Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Siemirowicach Działki: 484, 495 Inwestor: Wojskowa Agencia Mieszkaniowa ul.

Bardziej szczegółowo

DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE

DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE PHU CZYSTE ŚRODOWISKO WOJCIECH NOWAK 08-110 SIEDLCE UL. BUDOWLANA 3C 08-125 WOLA SUCHOŻEBRSKA UL. ŁĄKOWA 3 TEL/FAX: 25 644 40 47 NIP: 821 150 46 58 KONTO: 66 9194 0007 0020 5245 2000 0010 E-MAIL: czystesrodowisko@go2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz.nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód 5)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa inwestycji: Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Nowa Cerkiew Działki:

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INSTALACJI WOD-KAN PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INSTALACJI WOD-KAN Obiekt: Inwestor: Miejsce realizacji: BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA GMINNEGO ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ (PRZYŁĄCZA: WOD.-KAN., KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo