OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. specjalnościowy. wybieralny. Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. specjalnościowy. wybieralny. Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: ANIMACJA KOMPUTEROA 3D Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: INFORMATYKA Grafika komputerowa i aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3 AKD 662 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski specjalnościowy wybieralny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Grafika komputerowa.

2 Cel kształcenia: czasie wykładu zostaną przedstawione podstawowe zasady i techniki modelowania oraz animacji sceny 3D. Na laboratoriach uczestnicy kursu będą implementowali poznane techniki posługując się środowiskiem 3D Studio Max. Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe iedza: Po ukończeniu kursu student: ma szczegółową wiedzę w zakresie animacji i modelowania 3D (K_06) zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy modelowaniu i animacji 3D (K_07) Umiejętności: Po ukończeniu kursu student: stosuje algorytmy i metody grafiki komputerowej 2D i 3D do rozwiązywania prostych zadań modelowania i animacji 3D (K_U12) potrafi ocenić na podstawowym poziomie przydatność rutynowych metod i narzędzi grafiki komputerowej oraz wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do typowych problemów z obszaru modelowania i animacji sceny 3D (K_U15) Kompetencje społeczne: Po ukończeniu kursu student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierainformatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje (K_K02) Treści programowe ykład 1. Podstawy animacji 2. Modelowanie sceny graficznej 3D 3. Barwa i tekstura obiektów na scenie graficznej 3D 4. Struktura animacji komputerowej 5. Organizacja sceny 3D 6. Animacja obiektów sceny 3D 7. Animacja oświetlenia sceny. 8. Animacja kamery 9. Rendering animacji. 10. Podstawowe zasady montażu ujęć. Laboratorium: 1. Modelowanie sceny 3D zapełnionej obiektami. 2. Animacja kształtów i właściwości. 3. Animacja ruchu (poklatkowa, automatyczna, po ścieżce). 4. Animacja oświetlenia. 5. Animacja kamery. 6. Rendering ujęć. 7. Montaż ujęć do filmu animowanego. Metody prowadzenia zajęć: prezentacje multimedialne i narracja Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS analiza przypadków użycia praca indiwidualana z pomocami i oprogramowaniem korzystanie z materiałów e-learningowych Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze AF/ ćw. AF/ ćw.

3 studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 1 2) zaliczenia wykładu/ zaliczenia wykładu poprawkowe- 1 3) zaliczenia laboratorium/ćwiczeń w dodatkowych terminach- 1 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje-0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 1 2) zaliczenia wykładu/ zaliczenia wykładu poprawkowe- 1 3) ) zaliczenia laboratorium/ćwiczeń w dodatkowych terminach- 1 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne ,5 5,5 26,5 15, ,5 3,5 6,5 5,5 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma 37,5 37,5 37,5 37,5 ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 Sposób zaliczenia: ykład : egzamin Laboratorium: zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: ykład: egzamin ustny, Laboratorium prezentacja i obrona projektów. Podstawowe kryteria: Egzamin: trzy losowane pytania, ocena adekwatna do szczegółowości udzielanej odpowiedzi Laboratorium: projekty oceniane na podstawie umiejętności wyboru metod i narzędzi oraz umiejętności uzasadnienia w skali punktowej. Punkty uzyskane w trakcie całego laboratorium są sumowane, a ich suma przeliczana na system ocen. Literatura podstawowa: Long B., Schenk S., Cyfrowe filmy wideo : od scenariusza do gotowego, cyfrowego filmu, Helion, Gliwice 2003 Murdock K.L.: 3ds Max Biblia., Helion, Gliwice 2010 Ross A., Bousquet M.: 3ds max 5. Projekty i rozwiązania, Helion, Gliwice 2004 Literatura uzupełniająca: Angel E., Interactive Computer Graphics: Addison-esley, New York, 2005 Bargieł J., Cieniowanie w grafice komputerowej, PC Format, nr 13, 2001 Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L.: prowadzenie do grafiki komputerowej, NT, arszawa, 1995 Praca zbiorowa, OpenGL. Księga eksperta, Helion, Gliwice Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Krzysztof Przybyszewski

4 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: ZAAANSOANA GRAFIKA KOMPUTEROA Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: INFORMATYKA Grafika komputerowa i aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3 ZGK 772 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski specjalnościowy wybieralny Poziom studiów: Iº Rok: IV Semestr: VII Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Grafika komputerowa. Technologie symulacji komputerowych.

5 Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Na wykładach przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem grafiki wektorowej i rastrowej oraz realizacją, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, zapisem i prezentacją obrazów wektorowych i rastrowych. ramach laboratorium studenci będą zdobywali praktyczne umiejętności wykorzystania funkcjonalności wybranych programów użytkowych stosowanych w przypadku trybu wektorowego (np.: CorelDraw, Ilustrator, Flash) i rastrowego (np.: Photoshop, Photo Paint) grafiki komputerowej 2D oraz programu 3DS Max jako przedstawiciela grupy programów do kreowania i przetwarzania modeli 3D, a także programów użytkowych pełniących rolę sieciowych edytorów grafiki i multimediów. iedza: Po ukończeniu kursu student: ma szczegółową wiedzę w zakresie grafiki i technologii multimedialnych oraz komunikacji człowiek-komputer (K_06) zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji grafiki i systemów multimedialnych (K_07) Umiejętności: Po ukończeniu kursu student: ma umiejętność tworzenia nieskomplikowanych aplikacji internetowych; potrafi zaprojektować graficzny interfejs użytkownika aplikacji internetowych (K_U07) stosuje algorytmy i metody grafiki komputerowej 2D i 3D do rozwiązywania prostych zadań obrazowania danych i realizacji graficznej nieskomplikowanych interfejsów użytkownika (K_U12) potrafi ocenić na podstawowym poziomie przydatność rutynowych metod i narzędzi grafiki komputerowej oraz wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do typowych problemów z obszaru grafiki komputerowej (K_U15) Kompetencje społeczne: Po ukończeniu kursu student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierainformatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje (K_K02) Treści programowe ykład 1. ykład wprowadzający. Obszary zastosowań grafiki komputerowej. 2. Struktura systemów graficznych. Podstawowe pojęcia grafiki komputerowej. 3. Reprezentacja barwy w edytorach graficznych. 4. Programu użytkowe jako edytory grafiki. Struktura i funkcjonalności edytorów graficznych. 5. Struktura i funkcjonalności edytorów grafiki wektorowej (na przykładzie wybranego programu). 6. Podstawowe moduły programów, metody przybliżania oraz reprezentacji krzywych i figur, warstwy, wypełnienia obszarów zamkniętych, przekształcenia figur, wygładzanie i filtracja, przeźroczystość, wektoryzacja grafik rastrowych, rasteryzacja grafik wektorowych. 7. Struktura i funkcjonalności edytorów grafiki rastrowej (na przykładzie wybranego programu). Podstawowe moduły programów, narzędzia malarskie i edycyjne, kształty i style, praca na warstwach, przekształcenia geometryczne obiektów rastrowych,

6 przekształcenia barwy, maski i filtry, korekcja barwna i tonalna obrazów, automatyzacja zadań, oświetlenie sceny graficznej w trybie rastrowym, rodzaje kompresji grafik rastrowych, formaty zapisu plików w grafice rastrowej. 8. Edytory grafiki sieciowej. Format SVG. Sieciowe edytory multimediów Flash i Dreamweaver. 9. Edytory grafiki trójwymiarowej. 10. Metody pozyskiwania obrazów: skanowanie, fotografia cyfrowa. 11. Import, eksport i przetwarzanie grafiki i multimediów w i dla sieci. Laboratorium: 1. CorelDraw i Ilustrator Projekt 1 Środowisko programu. Podstawowe moduły programu. Praca na warstwach i z wykorzystaniem okien dokowanych. Obiekty podstawowe i ustawianie ich właściwości. ypełnienia obiektów. Praca z kolorem. Przeźroczystość.Modelowanie obiektów 2D z wykorzystaniem krzywych Bezier a. prowadzanie tekstu na scenę. Formatowanie tekstu. Przekształcenia obiektów i tekstu. ektoryzacja obiektów rastrowych. Eksport sceny do formatu rastrowego. Publikacja sceny. 2. PhotoPaint i Photoshop Projekt 2 Środowisko programu. arstwy i narzędzia programu. Zarządzanie barwą w programie. Praca z narzędziami malarskimi i edycyjnymi. ykorzystanie kształtów i styli. Przekształcenia geometryczne obiektów. Przekształcenia barwy: maski i filtry, korekcja barwna i tonalna obrazów. Automatyzacja zadań. Oświetlenie sceny graficznej w programie. Kolaż (kompozycja) i fotomontaż. 3. 3DS Max Projekt 3 Środowisko programu. Narzędzia programu. Edytory tekstur. Organizacja sceny. Metody modelowania. Metody przybliżania krzywych i powierzchni w przestrzeni trójwymiarowej. Metody przekształcania obiektów. Modyfikatory. Teksturowanie obiektów. Oświetlenie sceny. Rendering sceny. Ustawienie kamer. Metody renderingu. 4. Flash Projekt 4 Środowisko programu. arstwy i narzędzia programu. Biblioteki obiektów. Zarządzanie barwą. Przekształcenia obiektów sceny. Animowanie obiektów. Scenariusz linia czasu. Osadzanie multimediów na scenie. Prezentacje multimedialne. Interakcja użytkownika. Komponenty. Prezentacje interaktywne. 5. Publikacja grafiki i multimediów w sieci Projekt 5 Sieciowe edytory grafiki i multimediów. 6. Podsumowanie zajęć ocena projektów Metody prowadzenia zajęć: prezentacje multimedialne i narracja Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS analiza przypadków użycia praca indiwidualana z pomocami i oprogramowaniem korzystanie z materiałów e-learningowych Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 8 2) zaliczenia wykładu/ zaliczenia wykładu poprawkowe-10 3) zaliczenia laboratorium/ćwiczeń w Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: AF/ ćw. AF/ ćw

7 dodatkowych terminach- 5 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 2 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 8 2) zaliczenia wykładu/ zaliczenia wykładu poprawkowe- 10 3) ) zaliczenia laboratorium/ćwiczeń w dodatkowych terminach- 5 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 2 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: ykład : egzamin Laboratorium: zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: ykład: egzamin ustny, Laboratorium prezentacja i obrona projektów. Podstawowe kryteria: Egzamin: trzy losowane pytania, ocena adekwatna do szczegółowości udzielanej odpowiedzi Laboratorium: projekty oceniane na podstawie umiejętności wyboru metod i narzędzi oraz umiejętności uzasadnienia w skali punktowej. Punkty uzyskane w trakcie całego laboratorium są sumowane, a ich suma przeliczana na system ocen. Literatura podstawowa: Ambrose G., Harris P., Twórcze projektowanie, PN, arszawa Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L.: prowadzenie do grafiki komputerowej, NT, arszawa, Mcade J.: Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych, Helion, Gliwice Literatura uzupełniająca: Adobe Creative Team, Adobe Flash CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik, Helion, Gliwice 2009 Adobe Creative Team, Adobe Ilustrator CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik, Helion, Gliwice 2009 Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik, Helion, Gliwice 2009 Adobe Creative Team, Adobe Dreamweaver CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik, Helion, Gliwice 2009 Bouweraerts D., Introduction to Computer Graphics Design Professional, Springer-Verlag, Cohen L.S.: Podstawy fotomontażu i tworzenia kolaży, Helion, Gliwice Cohen L.S., illiams R.: Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobić?, Helion, Gliwice, Freut T.: Photoshop CS2 wszystko co powinieneś wiedzieć o nowej wersji programu, PSD Magazyn użytkowników programu Adobe Photoshop, 05 (10), 2005, str. 39. Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej. NT 1990

8 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Krzysztof Przybyszewski Murdock K.L.: 3ds Max Biblia, Helion, Gliwice Schultz D., Cook C., HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron, Helion, Gliwice 2008 rotek., Po prostu CorelDraw Graphics Suite X4, Helion, Gliwice 2008 Żebruń A., Adobe Photoshop CS4 w praktyce, Biblioteczka Komputer ekspert, 3, Axel Springer, arszawa OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Dynamiczne witryny internetowe Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe 11.3 DI 552 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny język polski specjalność wybierany Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej częściowo w formie e-learningowej Grafika komputerowa

9 Cel kształcenia: Efekty kształcenia; Pełny opis przedmiotu/treści programowe - zapoznanie studentów z metodami, standardami, technologiami i oprogramowaniem doprojektowania i implementacji bogatych i dynamicznych witryn internetowych. - ocena i wybór metod i oprogramowania narzędziowego do implementacji dynamicznych witryn internetowych. iedza: - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu programowania grafiki komputerowej K_07 - ma wiedzę szczegółową z zakresu grafiki komputerowej K_06 Umiejętności: - stosuje metody animacji grafiki komputerowej do interfejsów użytkownika K_U12, - ma umiejętność tworzenia aplikacji internetowych; potrafi zaprojektować graficzny interfejs użytkownika w zastosowaniu w e-learningu K_U07 ykład: 1. Dynamiczne witryny po stronie użytkownika i serwera internetowego. Interaktywność. Specyfika przedstawiania informacji na stronach. Bogate witryny internetowe RIA. 2. Obszary zastosowań animacji komputerowej. 3. Podstawowe pojęcia techniki filmowej i animacji komputerowej (scena, dynamika sceny, aktorzy, scenopis, storyboard, animatki, scenariusz, ujęcie, kamera, oświetlenie, cieniowanie, rendering, projekcja). 4. Zasady kompozycji sceny statycznej. 5. Podstawowe techniki animacji komputerowej. 6. Narzędzia wykorzystywane w animacji komputerowej 2D. 7. Elementy dynamizujące działanie strony (panel zarządzania poziomem dostępu, ankiety, formularze, panele linkujące, wyszukiwarki wewnętrzne) 8. Projektowanie schematów i mechanizmów nawigacyjnych Porównanie nauczania klasycznego i nauczania z wykorzystaniem Internetu 9. ykorzystanie witryn w e-nauczaniu 10. Nauczanie typu hybrydowe (blended), 11. ady i zalety e-learning. Porównanie książki drukowanej i witryny internetowej 12. drażanie systemów e-nauczania 13. Analiza przykładowych platform edukacyjnych 14. Projektowanie materiałów do e-nauczania Laboratorium: 1. Projekt i implementacja autorskiej i dynamicznej po stronie użytkownika witryny internetowej..

10 Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: w=20 lab=30 1) konsultacje/konsultacje owe- 3 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 4 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 2 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 4 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: w=10 lab=20 1) konsultacje/konsultacje owe- 4 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 3 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 0 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 1 - prezentacje multimedialne i narracja - analiza przypadków użycia - praca indiwidualana z pomocami i oprogramowaniem - korzystanie z materiałów e-learningowych Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne AF/.... AF/. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ECTS dla danej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : Sposób zaliczenia: ykład zaliczenie na ocenę Laboratorium zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia Kolokwium, pytania opisowe, Laboratorium projekt Podstawowe kryteria: Kolokwium: trzy losowane pytania, ocena adekwatna do szczegółowości udzielanej odpowiedzi Laboratorium: projekt oceniany na podstawie wariantu cenowego, umiejętności wyboru metod i oprogramowania i umiejętność uzasadnienia. Literatura podstawowa: 1. Krug S., Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych., Helion, Gliwice Zeldman J., Projektowanie serwisów. Standardy sieciowe., Helion, Gliwice Beck J., Sztuka animacji, Arkady, arszawa, Clarke A., E-learning, Nauka na odległość, ydawnictwo Komunikacji i łączności Gajda J., i inni, Edukacja multimedialna, yd. Adam Marszałek, Toruń 2005 Literatura uzupełniająca: 1. Kalbach J., Projektowanie nawigacji strony.

11 Optymalizacja funkcjonalności witryny., Helion, Gliwice BARGIEŁ D. Flash MX w praktyce : praktyczne przykłady : magiczny świat multimedialnych animacji, łączenie ruchomego, interaktywnego obrazu z dźwiękiem w jedną, atrakcyjną całość - Gliwice : ydawnictwo Helion, aldemar Howil: Moodle: stwórz własny serwis e- learningowy, Gliwice, ydawnictwo Helion, 2012 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Zbigniew Filutowicz OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: IZUALIZACJA 3D Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: INFORMATYKA Grafika komputerowa i aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3 ID 552 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski specjalnościowy wybieralny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa

12 Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są w pomieszczeniach dydaktycznym Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Grafika komputerowa. Technologie symulacji komputerowych. Cel kształcenia: Na wykładach przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z wizualizacją scen trójwymiarowych oraz metodami modelowania komputerowego w przestrzeni 3D. Na laboratorium studenci nabywają umiejętności wykorzystania edytorów grafiki 3D. Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe iedza: Po ukończeniu kursu student: ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania i modelowania w grafice 3D (K_06) zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji grafiki i systemów multimedialnych (K_07) Umiejętności: Po ukończeniu kursu student: stosuje algorytmy i metody grafiki komputerowej 2D i 3D do rozwiązywania prostych zadań wizualizacji obiektów trójwymiarowych (K_U12) potrafi ocenić na podstawowym poziomie przydatność rutynowych metod i narzędzi grafiki komputerowej oraz wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do typowych problemów z obszaru wizualizacji trójwymiarowych obiektów (K_U15) Kompetencje społeczne: ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K04) Treści programowe ykład 11. Podstawy grafiki 3D. 12. Zasady symulacji trzeciego wymiaru. 13. Środowiska projektowania wizualizacji obiektów i scen trójwymiarowych. 14. Metody modelowania i struktura modeli obiektów trójwymiarowych. 15. Modelowanie proceduralne. 16. Parametry powierzchni decydujące o jej oddziaływaniu ze światłem. 17. Teksturowanie obiektów. 18. Oświetlenie sceny. 19. Rendering sceny statycznej. Laboratorium:

13 Laboratorium realizowane w postaci projektów nadzorowanych. Tematyka projektów: 12. stawianie obiektów. Kopiowanie i przekształcenia obiektów. Nadawanie właściwości barwnych powierzchniom obiektów. 13. ykorzystanie modyfikatorów. 14. Modelowanie na bazie splajnów. 15. Modelowanie metodą przekształceń siatki edytowalnej. 16. Teksturowanie powierzchni obiektów. 17. Oświetlenie sceny. 18. Ustawienie kamer. 19. Rendering sceny graficznej. Metody prowadzenia zajęć: prezentacje multimedialne i narracja analiza przypadków użycia Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS praca indiwidualana z pomocami i oprogramowaniem korzystanie z materiałów e-learningowych Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 4 2) zaliczenia wykładu/ zaliczenia wykładu poprawkowe- 4 3) zaliczenia laboratorium/ćwiczeń w dodatkowych terminach- 0 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 2 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 4 2) zaliczenia wykładu/ zaliczenia wykładu poprawkowe- 4 3) ) zaliczenia laboratorium/ćwiczeń w dodatkowych terminach- 0 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 2 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne AF/ ćw. AF/ ćw Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: ykład : egzamin Laboratorium: zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: ykład: egzamin ustny, Laboratorium prezentacja i obrona projektów. Podstawowe kryteria: Egzamin: trzy losowane pytania, ocena adekwatna do szczegółowości udzielanej odpowiedzi Laboratorium: projekty oceniane na podstawie umiejętności wyboru metod i narzędzi oraz umiejętności uzasadnienia w skali punktowej. Punkty uzyskane w trakcie całego laboratorium są sumowane, a ich suma przeliczana na system ocen.

14 ykaz literatury : Literatura podstawowa: Arnheim R.: Sztuka i percepcja wzrokowa, ydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Kraków, 2005 Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L.: prowadzenie do grafiki komputerowej, NT, arszawa, 1995 Kiciak P.: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej., NT, arszawa 2000 Murdock K.L.: 3ds Max Biblia., Helion, Gliwice 2010 Literatura uzupełniająca: Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Krzysztof Przybyszewski Angel E., Interactive Computer Graphics: Addison-esley, New York, 2005 Bargieł J., Cieniowanie w grafice komputerowej, PC Format, nr 13, 2001 Hearn D., Baker M. P.: Computer Graphics with OpenGL. Pearson/Prentice Hall, 2004 Kukuczka J., Grafika komputerowa, ydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2000 Praca zbiorowa, OpenGL. Księga eksperta, Helion, Gliwice 2002 Ross A., Bousquet M.: 3ds max 5. Projekty i rozwiązania, Helion, Gliwice FA_plPL408&wrapid=tlif &um=1&ie=UTF - 8&source=univ&sa=X&ei=tollTfzSCsPsOfeqxeUF&ved=0CE 0QsAQ X&rlz=1R2ADFA_plPL408&prmd=ivnsfd&source=univ&tbs =vid:1&tbo=u&ei=yplta7ilsguopagrfof&ved=0cdgqq wq

15 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Fotografia cyfrowa i montaż wideo Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Specjalność Grafika komputerowa i aplikacje internetowe Instytut Nauk Społecznych i Informatyki, Zakład Informatyki praktyczny 11.3 FCM 662 Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: język polski specjalność fakultatywny Poziom studiów: pierwszy stopnień Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminariu m Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminariu m Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej częściowo w formie e-learningowej Grafika komputerowa - zapoznanie studentów z metodami, standardami, technologiami i oprogramowaniem doprojektowania i implementacji wizualizacji 2D oraz wideo na przykładzie praktycznych zastosowań w e- biznesie i reklamie. - ocena i wybór metod i oprogramowania narzędziowego do obrazów rastrowych, grafiki 2D i wideo.

16 Efekty kształcenia; Pełny opis przedmiotu/treści programowe iedza: - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji grafiki 2D oraz multimediów K_07 - ma wiedzę szczegółową z zakresu grafiki komputerowej i multimediów K_06 - ma wiedzę z zakresu standardów związanych z grafiką komputerową i multimediami K_08. Umiejętności: - stosuje metody grafiki komputerowej 2D oraz wideo do wizualizacji i realizacji graficznej interfejsów użytkownika K_U12, - potrafi ocenić przydatność metod i oprogramowania oraz wybrać odpowiednie metody i narzędzia do projektowania i implementacji typowych wizualizacji K_U15 Kompetencje społeczne: - rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych spowodowane postępem technicznym K_K01 ykład: 1. Budowa i zasady działania aparatu fotograficznego 2. Nośniki zapisu analogowego i cyfrowego fotografii 3. Praca ze światłem 4. Korzystanie z filtrów 5. Reguły kompozycji ujęć. 6. Narzędzia programowe do obróbki fotografii cyfrowej 7. Formaty plików dla obrazów i wideo 8. Korekcja i optymalizacja fotografii 9. Interpolacja grafiki rastrowej 10. Image rapping, Image Morphing and Cropping 11. Fotomontaż i kolaż 12. Panoramy sferyczne i cylindryczne 13. Animacja obrazów i grafiki 2D 14. Zarządzanie zbiorem fotografii cyfrowych albumy multimedialne 15. Narzędzia programowe do budowy wizualizacji multimedialnych 16. Zastosowanie wizualizacji na przykładzie e-biznesu 17. Definicja multimediów i podstawowe pojęcia. 18. Metody i oprogramowanie do przetwarzania wideo i dźwięku. 19. Standardy w grafice komputerowej i multimediach. 20. Aspekty rozwoju multimediów, aktualizacja kwalifikacji zawodowych. Laboratorium: 2. Analiza przykładowych wizualizacji w e-biznesie forma zaliczenia esej 3. Projekt i implementacja autorskiej wizualizacji dla e-biznesu.

17 Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: w=20 lab=30 1) konsultacje/konsultacje owe- 3 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 4 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 2 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 4 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: w=10 lab=20 1) konsultacje/konsultacje owe- 4 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 3 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 0 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 1 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : - prezentacje multimedialne i narracja - analiza przypadków użycia - praca indiwidualana z pomocami i oprogramowaniem - korzystanie z materiałów e-learningowych Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne AF/.... AF/. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ECTS dla danej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: ykład egzamin Laboratorium zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia Egzamin ustny, Laboratorium projekt i esej Podstawowe kryteria: Egzamin: trzy losowane pytania, ocena adekwatna do szczegółowości udzielanej odpowiedzi Laboratorium: projekt oceniany na podstawie wariantu ocenowego, umiejętności wyboru metod i oprogramowania i umiejętność uzasadnienia, esej kryteria, liczba cytowanych źródeł, własna opinia, krytyczna ocena cytowanych źródeł, umiejętność wyrażania własnej opinii. Literatura podstawowa: 1. LONG B., Cyfrowe filmy wideo : od scenariusza do gotowego, cyfrowego filmu / Ben Long, Sonja Schenk. - Gliwice : ydawnictwo Helion, ŚIERK G., Multimedia : obróbka dźwięku i filmów : podstawy / Grzegorz Świerk, Łukasz Madurski. - Gliwice : ydawnictwo Helion, Jaynes J. T., Noël R., Potęga obrazu. Podręcznik fotografii cyfrowej., Helion, Gliwice 2008.

18 4. T Kingdon, Sztuka reżyserii filmowej. ydawnictwo. Marzec, arszawa Loveday L., Niehaus S., E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Helion Rosenberg J., Mateos A., Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion 2012 Literatura uzupełniająca: 4. Arnheim R.: Sztuka i percepcja wzrokowa, ydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Kraków J Bourne, D Burstein, rzuć Film! eb video od pomysłu po realizację, Helion Busch D. D.: Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu. prowadzenie, Helion, Gliwice J.V. Mascelli, 5 tajników warsztatu filmowego, ydawnictwo. Marzec, arszawa D. Johnson, Cyfrowe video w wolnej chwili. Helion Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Zbigniew Filutowicz OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Aplikacje i systemy mobilne Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe Sieci komputerowe i telekomunikacja 11.3 ASM 772 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny język polski specjalnościowy/ wybieralny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: IV Semestr: VII Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

19 RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym PSZ Podstawy Programowania, Języki i paradygmaty programowania, Algorytmy i złożoność obliczeniowa Zapoznanie studentów: z językami programowania i środowiskami programistycznymi wykorzystywanymi w programowaniu urządzeń mobilnych z programowanień aplikacji dla urządzeń mobilnych na platformie J2ME. Student zdobędzie umiejętności związane z tym jak: Dobierać i implementować algorytmy obliczeniowe w języku programowania, Projektować oprogramowanie mobilne z wykorzystaniem techniki programowania zorientowanego obiektowo - inżynieria oprogramowania, Projektować algorytmy Projektować interaktywne aplikacje oparte o zdarzenia, ykorzystywać obiekty graficzne oraz obiekty zapewniające dostęp do plików, ykorzystywać biblioteki komponentów do projektowania interaktywnego interfejsu użytkownika, ykorzystywać środowisko uruchomieniowe do projektowania systemów informatycznych iedza: - ma szczegółową i ogólną wiedzę na temat analizy, specyfikacji, modelowania, projektowania i implementacji systemów oprogramowania metodami obiektowymi; - ma szczegółową wiedzę o testowaniu, pielęgnacji, cyklu życia oprogramowania - inżynierii oprogramowania K_05 - ma wiedzę szczegółową w zakresie języków i paradygmatów programowania, grafiki, komunikacji człowiek-komputer, inżynierii oprogramowania K_06 - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych K_07

20 iedzę ie zdobywać czne: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Umiejętności: - potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki oraz rozwiązywać problemy odpowiednimi metodami analitycznymi, symulacyjnymi i eksperymentalnymi K_U01 - ma umiejętność formułowania algorytmów i ich implementacji stosując przynajmniej jedno z powszechnie używanych środowisk programistycznych; potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów, optymalizować je, odszukać w nich słabości i błędy oraz opracować plan testów K_U03 - potrafi stworzyć model obiektowy i implementację programową systemu informatycznego w sposób pozwalający na późniejszy jego rozwój K_U04 - potrafi zaprojektować graficzny interfejs użytkownika aplikacji K_U07 - ma umiejętność programowania obiektowego aplikacji z wykorzystaniem bibliotek API oraz zintegrowanych środowisk programistycznych IDE K_U09 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U17 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania informatycznego K_U20 - ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych K_U22 Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje K_K02 ykład Przedstawienie i ogólna charakterystyka programu zajęć oraz zasad zaliczenia. Definicja i podział języków programowania stosowanych w programowaniu urządzen mobilnych Środowisko uruchomieniowe Javy (J2SDK, IDE), maszyna wirtualna Javy KVM. Pliki źródłowe, kompilacja i interpretacja kodów. Oprogramowanie desktopowe, internetowe, urządzeń mobilnych oraz systemy wbudowane Podstawy aplikacji mobilnych Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych Tworzenie interfejsu GUI niskiego i wysokiego poziomu Internet w MIDletach Obsługa XML w J2ME Multimedia w Twoim telefonie Gry w urządzeniach mobilnych Obsługa strumienia dźwięku Laboratorium ykonanie i uruchomienie przykładowych programów wykorzystujących zakres materiału podanego na wykładzie

21 dających możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych mechanizmów w języku programowania, bibliotekach oraz w środowisku IDE. Analiza i rozwój przykładowych programów oraz synteza własnych programów. Opracowanie projektu zaliczeniowego (gra, usługa itp.). Obrona projektu. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 8 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe-8 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 8 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe-8 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania - wykład problemowy z prezentacją multimedialną - dyskusja - działania praktyczne na komputerach - praca w zespołach - ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie doświadczeń / projektowanie doświadczeń Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne AF/.... AF/. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji, projektu Suma ECTS dla danej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną Formy zaliczenia ykład: zaliczenie pisemne: test z pytaniami (zadaniami) otwartymi i zamkniętymi Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych polegające na analizie i ocenie tworzonych kodów źródłowych oraz poprawności ich wykonania, a także wykonaniu projektu aplikacji/midletu - ustalenie oceny zaliczeniowej odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

22 Podstawowe kryteria: Obecność na zajęciach Udział w ćwiczeniach praktycznych ykaz literatury : Literatura podstawowa: 7. K. Rychlicki-Kicior, J2ME. Praktyczne projekty, Helion Kim Topley, J2ME. Almanach,Helion, Literatura uzupełniająca: 9. Dokumentacja techniczna J2ME, 10. J. Grzyb, J2ME. Tworzenie gier, Helion, 2007 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Piotr Milczarski OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Programowanie aplikacji graficznych Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Specjalność Grafika komputerowa i aplikacje internetowe 11.3 PAG 772 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny język polski specjalność wybieralny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: IV Semestr: VII Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej częściowo w formie e-learningowej

23 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia; Pełny opis przedmiotu/treści programowe Grafika komputerowa - zapoznanie studentów z metodami, technologiami i oprogramowaniem do programowania aplikacji graficznych. iedza: - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu programowania grafiki komputerowej K_07 - ma wiedzę szczegółową z zakresu grafiki komputerowej K_06 Umiejętności: -stosuje algorytmy i metody grafiki komputerowej do rozwiązywania zadań obrazowania danych i realizacji graficznych interfejsów użytkownika K_U12 ykład: Coraz szybsze procesory, coraz wydajniejsze karty graficzne -- wszystko to powoduje, że programiści gier komputerowych potrafią kreować własne, wirtualne i trójwymiarowe światy, przyciągające gracza bogactwem szczegółów i drobiazgowym odwzorowaniem rzeczywistości (lub wyobraźni twórcy). Tworzenie tak zaawansowanych i skomplikowanych gier oraz eksploracji wirtualnych światów nie byłoby możliwe bez bibliotek graficznych, takich jak OpenGL, Cg, DirectX pozwalających na wyświetlanie trójwymiarowych obiektów przez karty graficzne różnych producentów. Laboratorium: 4. Projekt interaktywnej aplikacji graficznej 3D do eksploracji wirtualnych światów lub gry komputerowej. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: w=20 lab=30 1) konsultacje/konsultacje owe- 8 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 8 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: w=10 lab=20 1) konsultacje/konsultacje owe- 8 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 8 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane - prezentacje multimedialne i narracja - analiza przypadków użycia - praca indiwidualana z pomocami i oprogramowaniem - korzystanie z materiałów e-learningowych Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji AF/ AF/

24 z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 Suma ECTS dla danej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Sposób zaliczenia: ykład egzamin Laboratorium zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia Egzamin ustny, Laboratorium projekt Podstawowe kryteria: Egzamin: trzy losowane pytania, ocena adekwatna do szczegółowości udzielanej odpowiedzi Laboratorium: projekt oceniany na podstawie wariantu ocenowego, ykaz literatury : Literatura podstawowa: 9. Praca zbiorowa, Open GL. Księga eksperta., Helion, 2002; 10. Krupiński R., Aplikacje Direct3D, Helion Literatura uzupełniająca: 11. Język Cg. Programowanie grafiki w czasie rzeczywistym, Helion, Hawkins K., OpenGL programowanie gier, Helion Sanczez J., Canton M.; Direct3D. Programowanie grafiki trójwymiarowej w DirectX. Biblia., Helion, 2001; Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Zbigniew Filutowicz OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: ybrane problemy reklamy i marketingu Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: - Grafika komputerowa i aplikacje internetowe 11.2 PR 662 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PROFIL PRAKTYCZNY POLSKI

25 Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: SPECJALNOSCIOY YBIERALNY Poziom studiów: pierwszy inż. Rok:III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są w pomieszczeniu dydaktycznym Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Zarządzanie firmą MSP Cel kształcenia: Celem nauczania jest: iedza z zakresu istoty reklamy, jej cech, funkcji i zadań, rodzajów reklam, środków przekazu reklamy oraz poznanie skuteczności i wpływu reklamy na decyzje podejmowane przez konsumentów przy wyborze i zakupie reklamowanego towaru. Poznanie skomplikowanych, często nieświadomych mechanizmów oddziaływania reklamy na człowieka. Efekty kształcenia: iedza: -zna rodzaje więzi społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonujących w marketingu(k_10) Umiejętności: - potrafi prawidłowo przy formułowaniu i i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie systemów informatycznych dostrzegać aspekty ekonomiczne i środowiskowe (K_U23) Kompetencje społeczne: -- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy(k_k05) - jest przygotowany do pełnienia różnych ról w społeczeństwie(k- _K06) Pełny opis przedmiotu/treści programowe ykład: 20. Podstawowe pojęcia z zakresu rynku reklamy. Reklama

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. specjalnościowy. wybieralny. Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. specjalnościowy. wybieralny. Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: ANIMACJA KOMPUTEROWA 3D Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: INFORMATYKA Grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. specjalnościowy. wybieralny. Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. specjalnościowy. wybieralny. Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: ANIMACJA KOMPUTEROA 3D Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: INFORMATYKA Grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. specjalnościowy. wybieralny. Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. specjalnościowy. wybieralny. Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: ANIMACJA KOMPUTEROA 3D Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: INFORMATYKA Grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU ZAKŁAD INFORMATYKI PRAKTYCZNY. polski. specjalnościowy.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU ZAKŁAD INFORMATYKI PRAKTYCZNY. polski. specjalnościowy. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: IZUALIZACJA 3D Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: INFORMATYKA Grafika komputerowa i aplikacje

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Przedmiot do wyboru - Trójwymiarowa grafika komputerowa 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł (należy wskazać nazwę zgodnie ze

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA I WIZUALIZACJA Computer

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Metody przetwarzania danych graficznych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i wizualizacja procesów fizycznych Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Technologia informacyjna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Information Technology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. I Formy zajęć, liczba godzin. Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. IV Forma zaliczenia

I. KARTA PRZEDMIOTU. I Formy zajęć, liczba godzin. Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. IV Forma zaliczenia I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Techniki multimedialne. Multimedia techniques Edukacja techniczno-informatyczna

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Techniki multimedialne I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Aplikacje mobilne i wbudowane, D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. Aplikacje mobilne i wbudowane, D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Grafika reklamowa D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. Grafika reklamowa D1_13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-1-108-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika komputerowa i wizualizacja. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika komputerowa i wizualizacja. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika komputerowa i wizualizacja 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1028 Grafika komputerowa Komputer graphics. Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Z-ETI-1028 Grafika komputerowa Komputer graphics. Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia VIII Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - Metody badań pedagogicznych Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-NPAI Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr V zimowy i letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr V zimowy i letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 01/013 Z-ETI-1033

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. nauki techniczne nauki techniczne informatyka. mgr Mirosław Rymar. kierunkowego. obowiązkowy

KARTA PRZEDMIOTU. nauki techniczne nauki techniczne informatyka. mgr Mirosław Rymar. kierunkowego. obowiązkowy KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Grafika komputerowa i komunikacja człowiek komputer C14 Computer graphic and

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2017 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 E-commerce I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE E-COMMERCE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/8 Nazwa modułu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer aided engineering

Bardziej szczegółowo

Języki programowania I - opis przedmiotu

Języki programowania I - opis przedmiotu Języki programowania I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Języki programowania I Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-JP1 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne - opis przedmiotu

Technologie mobilne - opis przedmiotu Technologie mobilne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie mobilne Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-TME-L-S14_pNadGen04ZZM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWA OBRÓBKA ZDJĘĆ 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 1 Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-PO1-W-S14_pNadGenHESI2 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów.

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ studiów: inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa - opis przedmiotu

Grafika komputerowa - opis przedmiotu Grafika komputerowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika komputerowa Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-GKom-L-S14_pNadGenG12RB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Sieciowe systemy informatyczne/technologie internetowe i bazy danych/informatyka praktyczna

KARTA PRZEDMIOTU. Sieciowe systemy informatyczne/technologie internetowe i bazy danych/informatyka praktyczna KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Techniki multimedialne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RIA-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Języki i paradygmaty programowania C7. Programming languages and paradigms

KARTA PRZEDMIOTU. Języki i paradygmaty programowania C7. Programming languages and paradigms KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo