WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH CZĘŚĆ OPISOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH CZĘŚĆ OPISOWA"

Transkrypt

1 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAZNYCH SERC 1. Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców 01/DPS/P plan 57, , , ,50 wykonanie 57, , , ,52 % wykonania 99,86% 99,91% 99,91% W 2014 roku Dom Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc zapewniał całodobową opiekę oraz zaspokajał niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, edukacyjne i religijne dla 80 mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu, z uwzględnieniem stopnia sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańców, poszanowania ich wolności, godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Realizacja zadań odbywała się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W zakresie realizacji usług bytowych Dom zapewniał: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie oraz utrzymanie czystości. Usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz pomocy w załatwianiu spraw osobistych świadczyli pracownicy Działu Opiekuńczo Terapeutycznego, w szczególności pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe. W ramach funkcjonowania gabinetu pomocy doraźnej mieszkańcy zaopatrywani byli w leki, materiały opatrunkowe oraz dowożeni byli do odpowiednich placówek opieki zdrowotnej. Podopieczni o najbardziej zaawansowanych stanach chorobowych przebywali w sali intensywnej opieki. Mieszkańcy Domu mieli możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, a także potrzeb i zainteresowań. Praca terapeutyczna, mająca na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne, prowadzona była według opracowanych harmonogramów i planów zajęć. Zajęcia terapeutyczne wiodące, prowadzone przez opiekunów i pielęgniarki obejmowały: artterapię tworzenie i swobodne eksperymentowanie w zakresie środków wyrazu artystycznego; terapię z wykorzystaniem komputera - aktywne zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz rozwój zainteresowań; terapię doświadczania świata pobudzanie zmysłów poprzez bodźce stymulujące wzrok, słuch, dotyk i węch. Ponadto prowadzone były zajęcia terapeutyczne uzupełniające, w ramach których działały sekcje mające na celu rozwijanie różnorodnych zainteresowań mieszkańców, wyzwalanie twórczej aktywności i poszerzanie kontaktów z otoczeniem oraz naukę efektywnej komunikacji interpersonalnej. W jednostce działały następujące sekcje: choreoterapii leczenie ruchem i tańcem; silwoterapii wykorzystywanie kontaktu z przyrodą jako środka oddziaływania terapeutycznego; biblioterapii ćwiczenia zmysłu słuchu, wzroku, zdolności zapamiętywania, wyrabianie spostrzegawczości; obsługi radiowęzła rozwój umiejętności nagrywania audycji i słuchowisk; prowadzenia kawiarenki rozwijanie umiejętności kulinarnych; stolarska nauka obróbki drewna; integracji społecznej udział w imprezach integracyjnych; kinomana prezentacja filmów, bajek, słuchowisk; olimpiad specjalnych pobudzanie aktywności sportowej; interaktywna zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej, współpracującej z komputerem i projektorem multimedialnym. Ponadto wszyscy mieszkańcy objęci byli terapią psychologiczną i socjoterapią, mającą na celu poprawę stanu psychicznego mieszkańców, zmniejszenie natężenia objawów chorobowych, niwelowanie poczucia osamotnienia oraz zapobieganie nawrotom chorób. Psycholog pomagał w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wspierał emocjonalnie i kształtował umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Prowadzono również terapię zabawą i treningi umiejętności społecznych (kulinarny, higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego, umiejętności praktycznych, załatwiania spraw urzędowych, techniczny, farmakologiczny, budżetowy, interpersonalny). Na terenie Domu funkcjonowały trzy gabinety rehabilitacyjne, w których zabiegi

2 prowadzone były w formie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu oraz hydroterapii. Do rehabilitacji wykorzystywany był także ogródek wyposażony w ogrodowy sprzęt usprawniający. Mieszkańcy Domu objęci zostali indywidualnym programem rehabilitacji leczniczej, który zakładał zintegrowane oddziaływanie personelu Domu na mieszkańca w celu pełnego zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rehabilitacji leczniczej, obejmującej swoim zakresem badania lekarskie i specjalistyczną diagnostykę; świadczenia terapeutyczne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, jak również zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz leki niezbędne dla potrzeb rehabilitacji. Dom Pomocy Społecznej ściśle współpracował ze szkołami prowadzącymi edukację 3 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie. W 2014 roku 2 mieszkańców Domu uczestniczyło w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej Praca dla niewidomych, a 5 mieszkańców uczestniczyło w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy parafii Św. Jakuba Apostoła w Borowiczkach. Podopieczni Domu, poza stałym dostępem do prasy, telewizji i radia, mieli zagwarantowaną możliwość uczestniczenia w imprezach i spotkaniach organizowanych na terenie jednostki i poza nią. Dom umożliwiał realizację potrzeb religijnych, kulturalno oświatowych, turystycznych i rekreacyjnych poprzez: uczestnictwo w imprezach kulturalnych i festiwalach w ramach działalności zespołu amatorskiego; uczestnictwo w wystawach, pokazach, konkursach artystycznych; organizowanie spotkań integracyjnych; wyjazdy do kina, teatru, na wystawy sztuki, do muzeów i galerii; wyjazdy na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne oraz organizację zajęć turystyczno krajoznawczych. Pracownicy Domu stymulowali działania wzmacniające kontakty mieszkańców z rodziną i bliskimi. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym jednostka utrzymywała stały kontakt z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami pomocy społecznej oraz wolontariuszami. Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z zakupami: materiałów i przedmiotów nietrwałych, którymi posługują się podopieczni; pampersów; artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców; pościeli; odzieży; obuwia; paliwa do samochodów; materiałów do drobnych napraw i remontów; mebli do pokoi mieszkalnych; artykułów żywnościowych; leków i środków opatrunkowych. Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc finansowano zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w 2014 roku dotację celową w wysokości ,00 zł., jak również środkami z budżetu miasta w wysokości ,52 zł. OGÓŁEM: plan 57, , , ,50 wykonanie 57, , , ,52 % wykonania 99,86% 99,91% 99,91%

3 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1. Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi 01/KMPSP/P miejscowymi zagrożeniami plan 164, ,00 0, ,00 wykonanie 164, ,69 0, ,69 % wykonania 99,99% -99,99% W 2014 roku realizując zadania statutowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej odnotowała łącznie zdarzenia, w tym: 645 pożarów, miejscowych zagrożeń oraz 54 fałszywe alarmy. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono 199 kontroli, w tym: 122 kontrole podstawowe, 18 kontroli sprawdzających realizację wydanych decyzji administracyjnych oraz 59 kontroli w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (odbiory obiektów i instalacji). Powyższymi kontrolami objęto 484 obiekty. Ponadto w ramach zadania pracownicy Komendy Miejskiej PSP prowadzili działalność popularyzującą bezpieczne zachowanie i styl życia wśród dzieci i młodzieży, a także prowadzili zadania związane z usuwaniem skutków wichur i nawałnic. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania jednostki, a także jej doposażenia w 10 kompletów ubrań specjalnych Garda i 31 kompletów ubrań koszarowych. Ponadto dotyczyły zakupu 9 zestawów komputerowych, pakietu Office oraz serwera. Powyższe wydatki sfinansowane zostały środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości ,00 zł oraz środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości ,00 zł. W ramach powyższego zadania Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała także środki stanowiące dotację celową z budżetu państwa w wysokości ,69 zł. z przeznaczeniem na działania ratownicze prowadzone w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej zaistniałej w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku. OGÓŁEM: plan 164, ,00 0, ,00 wykonanie 164, ,69 0, ,69 % wykonania 99,99% - 99,99%

4 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P 1. Udzielanie pomocy instytucjonalno opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia 01/MOPS/P plan 3, , , ,78 wykonanie 3, , , ,68 % wykonania 99,74% 99,75% 99,74% W celu realizacji zadania, polegającego na udzielaniu pomocy osobom ubiegającym się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, w 2014 roku przeprowadzono 201 wywiadów środowiskowych z mieszkańcami miasta Płocka ubiegającymi się o umieszczenie w tego typu placówkach oraz 28 wywiadów alimentacyjnych z osobami zobowiązanymi do alimentacji, w celu ustalenia opłaty za pobyt członków rodziny w domu pomocy społecznej. Prowadzona była weryfikacja sytuacji dochodowej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc w Płocku, jak również rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i osób dorosłych przebywających w ww. placówce, w celu ustalenia wysokości opłaty za pobyt. W okresie sprawozdawczym przygotowano 205 projektów decyzji administracyjnych, w tym: 25 decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej i 1 decyzję uchylającą uprzednio wydaną decyzję o skierowaniu, 8 decyzji o wygaszeniu decyzji w sprawie skierowania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, 151 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej na terenie innych powiatów, 9 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc, 1 decyzję o umieszczeniu i 1 decyzję o wygaśnięciu decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc, a także 9 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a także 39 pism informujących o pozostawieniu kwoty ustalonej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów i 52 pisma informujące o pozostawieniu kwoty ustalonej odpłatności za pobyt w płockim domu pomocy społecznej. Ponadto w ramach prowadzonej pracy socjalnej w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 201 wywiadów środowiskowych z osobami i opiekunami prawnymi przebywającymi lub ubiegającymi się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz 28 wywiadów alimentacyjnych z osobami zobowiązanymi do alimentacji, zamieszkałymi na terenie miasta Płocka. Z członkami rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej zawarto 18 umów o ponoszenie opłat z tego tytułu. Zawarto także 4 porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o odpłatności za pobyt członka rodziny w placówce. W 2014 roku 117 mieszkańców miasta Płocka przebywało w 18 domach pomocy społecznej, tj. 19 mieszkańców Płocka przebywało w Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc w Płocku, natomiast 98 mieszkańców Płocka przebywało w 17 domach funkcjonujących na terenie innych powiatów. W związku z powyższym przygotowano także projekty decyzji o odpłatności za pobyt 98 mieszkańców Płocka przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, spośród których tylko 2 osoby ponosiły opłatę za swój pobyt, w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w placówce tego typu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej na terenach innych powiatów.

5 2. Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej 02/MOPS/P plan 20, , , ,69 wykonanie 20, , , ,78 % wykonania 99,94% 99,75% 99,90% W ramach zadania, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie, w 2014 roku pomocą objęto 152 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 218 dzieci, w tym: 111 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 143 dzieci; 36 rodzin niezawodowych, w których przebywało 48 dzieci; 5 zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 27 dzieci. Priorytetem, w odniesieniu do usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych, było podejmowanie przez pracowników Ośrodka wszelkich kroków do ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. W 2014 roku 158 wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady poprawcze, udzielono pomocy zmierzającej do ich usamodzielnienia w formie: - zasiłku z tytułu kontynuowania nauki dla 118 osób, - zasiłku na usamodzielnienie dla 15 osób, - zasiłku na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób, - umożliwienia 3 osobom zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym, - pracy socjalnej prowadzonej na rzecz 18 osób. W 2014 roku w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie miasta Płocka umieszczono 17 dzieci. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracowali z następującymi placówkami i instytucjami: Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, placówkami opiekuńczo wychowawczymi, instytucjami oświatowymi, Sądem, Policją, zakładami opieki zdrowotnej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie. 3. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej 03/MOPS/P plan 9,90 0, , ,70 wykonanie 9,90 0, , ,90 % wykonania - 99,75% 99,75% W ramach zadania w 2014 roku: przyznano 104 dofinansowania do uczestnictwa osób dorosłych w turnusach rehabilitacyjnych i 32 dofinansowania dla ich opiekunów oraz 28 dofinansowań dla dzieci i młodzieży, przy czym 26 świadczeniobiorców zrezygnowało z przyznanych dofinansowań; przyznano 376 dofinansowań dla osób dorosłych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (327 dofinansowań) i w środki pomocnicze (49 dofinansowań) oraz 47 dofinansowań dla dzieci do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (22 dofinansowania) i w środki pomocnicze (25 dofinansowań); zawarto 17 umów na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz 16 umów na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, 1 umowę na dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i 18 umów na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych; zawarto i rozliczono 4 umowy w ramach dofinansowania zajęć z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

6 4. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej 04/MOPS/P plan 5, , , ,88 wykonanie 5, , , ,64 % wykonania 99,99% 99,75% 99,90% Realizując zakres rzeczowy zadania w 2014 roku pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydali: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 635 orzeczeń o niepełnosprawności, 15 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, 598 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania w okresie sprawozdawczym wydano legitymacje osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługiwał także mieszkańców powiatu płockiego. Wydatki bezpośrednie zadania związane były z wykonywaniem czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji orzeczeń. 5. Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych 05/MOPS/P plan 3,30 0, , ,90 wykonanie 3,30 0, , ,63 % wykonania - 99,75% 99,75% Realizowany w okresie sprawozdawczym zakres rzeczowy zadania obejmował prowadzenie 13 spraw spornych związanych z windykacją należności powstałych z tytułu nieprawidłowego realizowania umów w zakresie tworzenia stanowisk pracy oraz umów pożyczek w ramach nadzoru sprawowanego nad prowadzeniem przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej rozpoczętej przy udziale środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 6. Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych 06/MOPS/P plan 12,97 0, , ,61 wykonanie 12,97 0, , ,37 % wykonania - 99,75% 99,75% Zadanie realizowane było przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej pełniący rolę diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia. Ośrodek udzielał bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. Pracownicy Ośrodka udzielali wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym kryzysu z powodu różnych traumatycznych zdarzeń, głównie związanych z: doświadczaniem przemocy domowej, uzależnieniem członka rodziny od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, problemami emocjonalnymi, zachowaniami suicydalnymi, żałobą oraz innymi zdarzeniami losowymi.

7 W 2014 roku Ośrodek zapewnił kompleksową pomoc w postaci poradnictwa: psychologicznego (109 spotkań), pedagogicznego (67 spotkań), prawnego (303 spotkania), a także w postaci: terapii (132 spotkania), wsparcia emocjonalnego (123 spotkania), informacji i edukacji (73 spotkania), interwencji w środowisku (122 interwencje). Ponadto pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako koordynatorzy grup roboczych realizowali procedurę pn.: Niebieskie Karty, którą objęto 298 rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej. Procedura prowadzona była w ramach zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołanych przez zespół grup roboczych. OGÓŁEM: plan 55, , , ,56 wykonanie 55, , , ,00 % wykonania 99,85% 99,75% 99,82%

8 MIEJSKI URZĄD PRACY 1. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 01/MUP/P plan 49,50 0, , ,51 wykonanie 49,50 0, , ,89 % wykonania - 99,93% 99,93% Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednostka realizowała zadania statutowe polegające w szczególności na: prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy takich jak: pośrednictwo pracy, usługi EURES (międzynarodowe pośrednictwo pracy), poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Powyższe zadania obejmowały także stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, w szczególności dofinansowanie: wyposażenia miejsc pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W 2014 roku zarejestrowano ogółem osób bezrobotnych i 193 osoby poszukujące pracy. Pracownicy MUP wydali decyzji przyznających status osoby bezrobotnej, decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej, 193 decyzje przyznające status osoby poszukującej pracy, decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, decyzji o utracie prawa do zasiłku i statusu osoby bezrobotnej, 795 decyzji przyznających prawo do stypendiów, 808 decyzji o utracie prawa do stypendiów, 540 decyzji o przyznaniu dodatków aktywizacyjnych i 530 decyzji o ich utracie. Ponadto rozpatrzono 431 odwołań od decyzji, wydano 616 decyzji związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i wystawiono 23 upomnienia w powyższym zakresie, a także wystawiono 17 tytułów wykonawczych celem podjęcia czynności egzekucyjnych i wydano 460 postanowień. Pracownicy jednostki przeprowadzili również 753 kontrole podmiotów zewnętrznych korzystających z dofinansowania z urzędu pracy. W 2014 roku Miejski Urząd Pracy zorganizował 573 miejsca odbywania stażu pracy oraz 151 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych, zawarł 176 umów z osobami bezrobotnymi o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto zorganizowano 68 stanowisk pracy w ramach umów o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, na których zatrudnienie podjęło 115 osób. Pracownicy jednostki podejmowali działania w zakresie udzielania pomocy bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. W wyniku prowadzonych działań pośrednicy pracy pozyskali do realizacji łącznie wolnych miejsc pracy w kraju oraz miejsc pracy za granicą; pośrednicy pracy nawiązali współpracę z 326 nowymi pracodawcami oraz utrzymywali kontakty z pracodawcami dotychczas współpracującymi, u których odbyli 511 wizyt. W ramach inicjowania i organizowania kontaktów osób bezrobotnych z pracodawcami, pracownicy jednostki prezentowali świadczone usługi w trakcie: Płockich Targów Edukacyjnych, XVI Pikniku Europejskiego, VIII Płockich Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych, XIX Płockich Targów Pracy i Przedsiębiorczości, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2014 oraz Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Ponadto 199 osób skierowano na szkolenia przekwalifikowania przyuczenia do zawodu. Z pomocy lidera klubu pracy skorzystały ogółem 224 osoby. W 2014 roku doradcy zawodowi Miejskiego Urzędu Pracy objęli wsparciem ogółem osoby. W ramach realizacji projektu systemowego Aktywny Płock wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku, którego celem było zwiększenie aktywności zawodowej 560 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy, zorganizowano 300 miejsc stażu pracy, 150 osób otrzymało środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 110 osób skorzystało z programu szkoleń. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

9 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych 02/MUP/P plan 0, , , ,55 wykonanie 0, , , ,13 % wykonania 100,00% 99,93% 99,99% W 2014 roku opłacono ogółem składek na ubezpieczenie zdrowotne, tj. miesięcznie za około osób bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. 3. Realizacja projektu Profesjonalna Kadra Profesjonalny Urząd 03/MUP/P plan 20, , , ,62 wykonanie 20, , , ,98 % wykonania 85,34% 92,90% W 2014 roku rozpoczęto realizację projektu pn.: Profesjonalna Kadra Profesjonalny Urząd, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu zatrudnienie znalazło 12 pośredników pracy i 8 doradców zawodowych w celu zwiększenia dostępności oraz podniesienia efektywności i jakości usług pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego na rzecz pracodawców, osób bezrobotnych poszukujących pracy, w szczególności przez diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują wynagrodzenia z pochodnymi 20 zatrudnionych w ramach projektu pracowników. W 2014 roku środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły kwotę ,00 zł., natomiast środki w kwocie ,77 zł. stanowiły wkład własny miasta w realizację projektu. 4. Realizacja projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy plan 0, ,62 0, ,62 wykonanie 0, ,33 0, ,33 04/MUP/P % wykonania 99,99% 99,99% Celem projektu pn.: Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, był wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniający się do zwiększenia kwalifikacji i umiejętności osób do 25 roku życia, pozostających bez zatrudnienia. W 2014 roku pracownicy utworzonego w Miejskim Urzędzie Pracy Laboratorium Zielonych Zawodów, czyli multimedialno - doświadczalnego zaplecza edukacyjno szkoleniowego organizowali spotkania informacyjno edukacyjne oraz warsztaty związane z zielonymi zawodami i gospodarką odpadami dla osób bezrobotnych, pracodawców,

10 przedstawicieli placówek oświatowych, przedstawicieli urzędów i instytucji oraz absolwentów płockich szkół. W okresie sprawozdawczym Miejski Urząd Pracy zorganizował 3 spotkania upowszechniające, które miały na celu wzmocnienie zainteresowania zielonymi zawodami oraz zainteresowanie publicznych i niepublicznych instytucji działających w obszarze rynku pracy procesem włączania i popularyzowania tych zawodów. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu oraz zakup materiałów biurowych, szkoleniowych i wyposażenia. W 2014 roku środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły kwotę ,28 zł., natomiast środki pochodzące z budżetu państwa stanowiły kwotę ,05 zł. 5. Realizacja projektu Nowy start z nowymi kwalifikacjami program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 05/MUP/P społecznym z obszaru miasta Płocka plan 0, ,00 0, ,00 wykonanie 0, ,00 0, ,00 % wykonania 100,00% 100,00% W 2014 roku kontynuowano i zakończono realizację projektu pn.: Nowy start z nowymi kwalifikacjami program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru miasta Płocka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem była aktywizacja zawodowa i społeczna 150 osób: 40 osób opuszczających Zakład Karny w Płocku; 90 osób bezrobotnych, które po odbyciu kary dotychczas nie znalazły zatrudnienia oraz 20 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności lub młodego wieku. W ramach projektu 29 osób wzięło udział w szkoleniach: Monter instalacji sanitarnych, Monter sufitów podwieszanych i ścianek działowych, Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i ochrona imprez masowych, Pomoc kuchenna oraz Kucharz kelner. Osoby te skorzystały także z dodatkowego wsparcia w postaci warsztatów pn.: Wracam do pracy i Rozwój usług społecznych oraz porad prawnika, psychologa i doradcy zawodowego. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu oraz zakup materiałów biurowych. W 2014 roku środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły kwotę ,00 zł., natomiast środki pochodzące z budżetu państwa stanowiły kwotę ,00 zł. 6. Realizacja projektu Akademia Aktywizacji Zawodowej 06/MUP/P plan 0, ,80 0, ,80 wykonanie 0, ,93 0, ,93 % wykonania 77,99% 77,99% W 2014 roku Miejski Urząd Pracy kontynuował realizację projektu pn.: Akademia Aktywizacji Zawodowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem była aktywizacja zawodowa i

11 społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP oraz PUP poprzez realizację kompleksowego wsparcia psychologiczno doradczego, szkoleniowego i wsparcia w postaci staży. W 2014 roku w ramach projektu 15 osób kontynuowało udział w odbywaniu staży. W maju 2014 roku Miejski Urząd Pracy zakończył realizację projektu. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu oraz zakup materiałów biurowych i szkoleniowych. W 2014 roku środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły kwotę ,79 zł., natomiast środki pochodzące z budżetu państwa stanowiły kwotę ,14 zł. 7. Realizacja projektu Nowa kadra Nowe możliwości 07/MUP/P plan 4, , , ,80 wykonanie 4, , , ,88 % wykonania 64,51% 80,18% W 2014 roku kontynuowano realizację projektu pn.: Nowa kadra Nowe możliwości, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego zatrudniono 2 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych. Projekt miał na celu podniesienie efektywności oraz jakości działań podejmowanych przez Miejski Urząd Pracy na rzecz osób bezrobotnych, osób poszukujących pracy oraz pracodawców. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników. W 2014 roku środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły kwotę ,26 zł., natomiast środki w kwocie ,58 zł. stanowiły wkład własny miasta w realizację projektu. 8. Realizacja projektu Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy 08/MUP/P plan 0, ,57 0, ,57 wykonanie 0, ,43 0, ,43 % wykonania 93,95% 93,95% W 2014 roku kontynuowano realizację projektu pn.: Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia 30 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu wsparcia psychologiczno doradczego, zawodowego oraz szkoleniowego, między innymi z zakresu obsługi komputera, gastronomii, profesjonalnego sprzątania i dozorowania. W ramach kampanii informacyjno edukacyjnej został wydany kalendarz informator osoby niepełnosprawnej. Każdy z uczestników miał możliwość uzyskania porad pośrednika pracy, psychologa i psychiatry, a także zapewnione wsparcie opiekuna osoby niepełnosprawnej. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów prowadzących zajęcia z uczestnikami

12 projektu, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i szkoleniowych oraz prowadzeniem działań informacyjno promocyjnych. W 2014 roku środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły kwotę ,42 zł., natomiast środki pochodzące z budżetu państwa stanowiły kwotę ,01 zł. 9. Realizacja programu Płock dla aktywnych 09/MUP/P plan 0, ,00 0, ,00 wykonanie 0, ,58 0, ,58 % wykonania 99,15% 99,15% W 2014 roku Miejski Urząd Pracy realizował program pn.: Płock dla aktywnych, w ramach którego zorganizowano 91 miejsc odbywania stażu pracy. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłatę stypendiów stażowych wraz z pochodnymi. 10. Realizacja projektu Aktywizacja szansą na sukces 10/MUP/P plan 0, ,00 0, ,00 wykonanie 0, ,20 0, ,20 % wykonania 79,53% 79,53% W 2014 roku kontynuowano realizację projektu pn.: Aktywizacja szansą na sukces, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych oraz doświadczenia zawodowego 30 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów i kursów oraz staży i praktyk zawodowych. W 2014 roku dla uczestników projektu przeprowadzano warsztaty na temat automotywacji i aktywnego poszukiwania pracy oraz zorganizowano miejsca odbywania stażu dla 19 osób. Wszystkim uczestnikom projektu wypłacono stypendia oraz zwrócono koszty dojazdu. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy w łącznej wysokości ,35 zł. sfinansowano w 2014 roku zarówno środkami z budżetu miasta w wysokości ,20 zł., środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,97 zł., środkami z budżetu państwa w wysokości ,18 zł. stanowiącymi wkład krajowy w realizację projektów unijnych, jak również środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy w wysokości ,00 zł. Ponadto środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości ,00 zł. sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych. OGÓŁEM:

13 plan 74, , , ,47 wykonanie 74, , , ,35 % wykonania 96,46% 99,93% 97,55%

14 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 1. Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych 01/MZD/P plan 2, , , ,57 wykonanie 2, , , ,81 % wykonania 90,31% 97,87% 90,60% W 2014 roku w ramach zadania wykonano: m² remontów cząstkowych nawierzchni jezdni; m² remontów cząstkowych nawierzchni chodników; utwardzono korą asfaltową m² oraz tłuczniem m² nawierzchni dróg; sfrezowano 235 m² nierówności zagrażających bezpieczeństwu ruchu; wykonano powierzchniowe utrwalenie m² nawierzchni jezdni. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano lub wymieniono: 240 tarcz znaków drogowych,118 słupków znaków drogowych, 41 słupków przeszkodowych U-12, 16 barier typu olsztyńskiego oraz wykonano m² oznakowania poziomego ulic, w tym odnowiono m² przejść dla pieszych. W ramach zadania wymieniono również 20 latarni sygnalizacji świetlnej, 3 konsole i 25 modułów, 87 m.b. pętli indukcyjnych, 11 przycisków sygnalizacji wzbudzanej oraz zamontowano 4 sygnalizatory dźwiękowe. Ponadto naprawiono 170 m² powierzchni betonowych podpór i płyt na obiektach mostowych oraz 200 m nawierzchni izolacji z żywic epoksydowo - poliuretanowych a także zabezpieczono 670 m² powierzchni obiektów przed graffiti. Wykonano także 150 m² warstwy ścieralnej z asfaltu lanego na moście w ul. Szpitalnej oraz m² zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów inżynierskich. W ramach akcji zimowej odśnieżono km nawierzchni jezdni, zwalczano śliskość na km jezdni oraz wywieziono m³ śniegu. Wydatki bezpośrednie związane były z opłatami za udostępnianie danych z ewidencji gruntów oraz realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami. 2. Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka 02/MZD/P plan 1, , , ,09 wykonanie 0, , , ,70 % wykonania 94,43% 92,06% 93,59% W 2014 roku w ramach zadania utrzymywano system KorkoNET, który monitorował ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta. Wymieniono uszkodzone kamery zamontowane na pylonach mostu Solidarności oraz naprawiono komputer przekazujący obraz z kamer. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

15 . 3. Remont ulicy Kutnowskiej 07/MZD/P plan 0, , , ,81 wykonanie 0, , , ,14 % wykonania 100,00% 98,31% 99,99% W ramach powyższego zadania w 2014 roku wyremontowano nawierzchnię jezdni odcinka ulicy Kutnowskiej drogi krajowej nr 62 poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni oraz wykonanie docelowego oznakowania poziomego. Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w wysokości ,00 zł. 4. Remont ulicy Szpitalnej 09/MZD/P plan 0, , , ,22 wykonanie 0, , , ,55 % wykonania 100,00% 98,31% 99,88% W ramach powyższego zadania w 2014 roku poniesiono wydatki na remont nawierzchni jezdni ulicy Szpitalnej, przebiegającej w ciągu dróg wojewódzkich nr 562 i 564, który polegał na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz wykonaniu docelowego oznakowania poziomego. 5. Remont ulicy Zglenickiego 16/MZD/P plan 0, , , ,67 wykonanie 0, , , ,00 % wykonania 100,00% 98.31% 99,98% W 2014 roku w ramach zadania poniesiono wydatki na remont nawierzchni jezdni ulicy Zglenickiego na odcinku od ulicy Łukasiewicza do granicy miasta poprzez zamontowanie punktowego oznakowania solarowego w osi jezdni na odcinku od ul. Chemików do granic miasta. OGÓŁEM: plan 4, , , ,36 wykonanie 4, , , ,20 % wykonania 96,24% 96,75% 96.25%

16 OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY 1. Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki 01/OOW/P plan 23, , , ,27 wykonanie 23, , , ,21 % wykonania 95,66% 98,37% 98,10% W 2014 roku placówka interwencyjna objęła doraźną całodobową opieką ogółem 41 wychowanków całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Pracę diagnostyczną dotyczącą dziecka i rodziny wyznaczał Zespół Przyjęcia Dziecka do Placówki oraz Zespół Wspierania Rodziny. W ramach pracy zespołów omawiano sytuację wychowanków i ustalano dalsze działania wobec dzieci i ich rodzin. Spośród przebywających w placówce wychowanków 1 powrócił do domu rodzinnego, 5 usamodzielniło się, 7 zostało umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego, 2 wychowanków umieszczono w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Płocku. Dla każdego dziecka opracowana została diagnoza dotycząca stanu zdrowia, stanu emocjonalnego, kontaktów rodzinnych, rówieśniczych, sytuacji szkolnej z uwzględnieniem wskazań psychologicznych i pedagogicznych. Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka wspólnie z pedagogiem, psychologiem, logopedą i pracownikiem socjalnym opracowywał indywidualny plan pracy z dzieckiem i prowadził kartę pobytu. Każde z dzieci objęto odpowiednią opieką medyczną ogólną i specjalistyczną. W placówce działał także Stały Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. W 2014 roku w posiedzeniach zespołu brali również udział przedstawiciele Sądu Rejonowego, Zespołów Pracy Socjalnej MOPS w Płocku, Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku, asystenci rodzin, przedstawiciele policji, przedstawiciele PCPR, szkół i rodzice. Na posiedzeniach Zespołu omawiano sytuację wszystkich wychowanków. Ponadto opracowano 20 opinii psychologiczno pedagogicznych, 7 opinii końcowych dla dzieci odchodzących do innych placówek, 10 na potrzeby Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Płocku oraz 9 dla Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wykonano także 10 badań pedagogicznych i 10 badań psychologicznych obejmujących diagnozę aktualnego poziomu rozwoju intelektualnego i funkcjonowania różnych sfer osobowości wychowanków wraz ze wskazaniami do pracy. Placówka zapewniała swoim podopiecznym i ich rodzinom pomoc pedagogiczną i psychologiczną poprzez organizowanie zajęć: wyrównawczych, reedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz spotkań indywidualnych. W ramach tego typu pomocy w Ośrodku realizowano: program terapeutyczny Integracja w grupie rówieśniczej, program dla usamodzielniających się wychowanków Droga do samodzielności, program edukacyjny Wokół praw dziecka oraz program profilaktyczno terapeutyczny Lubię siebie. W ramach zajęć grupowych psycholog Placówki realizował następujące programy: program profilaktyczny Bajkoterapia, Program wspomagania rozwoju emocjonalno społecznego, Program stymulacji rozwoju poznawczego oraz Pokonujemy złość i agresję. Ponadto psycholog prowadził zajęcia przygotowujące do usamodzielnienia, którymi objętych zostało 5 wychowanków. Dodatkowo odbył około 100 spotkań indywidualnych z rodzicami, podczas których realizowane były zajęcia z programu pn. Powrót do domu, dotyczące stylów wychowania w rodzinie, roli komunikacji w tworzeniu więzi między rodzicami a dziećmi, sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz przemocy w rodzinie. Starszy specjalista pracy z rodziną, współpracując z 20 rodzinami wychowanków, przeprowadził 9 wywiadów rodzinnych oraz sporządził 9 diagnoz sytuacji rodziny i 9 indywidualnych planów pomocy rodzinie. Odbył także 794 indywidualne spotkania z członkami rodzin wychowanków na terenie placówki, 6 spotkań grupowych z rodzicami podopiecznych oraz 78 wizyt domowych.

17 W ramach pracy opiekuńczo wychowawczej wychowawcy organizowali różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, możliwości oraz zainteresowań dzieci: muzyczne, gospodarcze, kulinarne, kulturalno rozrywkowe, sportowo - rekreacyjne, turystyczno krajoznawcze, informatyczne, świetlicowe, plastyczno techniczne. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych, higienicznych, leków i artykułów medycznych, książek, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom. 2. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej 02/OOW/P plan 23, , , ,36 wykonanie 23, , , ,08 % wykonania 96,21% 98,37% 98,17% W 2014 roku placówka socjalizacyjna objęła całodobową opieką i wychowaniem ogółem 37 wychowanków całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, z czego: 1 wychowanek powrócił do domu rodzinnego, 3 wychowanków usamodzielniło się, 6 wychowanków zostało umieszczonych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 1 wychowanek (przebywający w zakładzie poprawczym) został skreślony z listy placówki po ukończeniu 18 lat. Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wraz ze specjalistami opracowali i realizowali indywidualne plany pracy z dzieckiem, a także prowadzili karty ich pobytu. Systematycznie utrzymywana była współpraca wychowawców i pedagogów ze szkołami, które wizytowano 201 razy w związku z funkcjonowaniem wychowanków w roli ucznia oraz sprawdzeniem osiągnięć szkolnych. Na terenie placówki odbywały się zajęcia korekcyjno kompensacyjne, w ramach których pedagog prowadził rozmowy wspierające, interwencje pedagogiczne, diagnostykę oraz pomoc w bieżącym przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i odrabianiu lekcji, a także profilaktykę społeczną. Ponadto prowadzona była edukacja dotycząca praw i obowiązków dziecka. Podczas tych zajęć dzieci uczyły się kultury zachowania, współdziałania oraz zachowań zgodnych z normami społecznymi. Przez pedagoga realizowane były programy pod nazwą; Bardzo dobre maniery, Z prawem na ty, Znam swoje prawa i obowiązki, Kończę gimnazjum i co dalej oraz zajęcia korekcyjno kompensacyjne. Psychologiczną terapią indywidualną objęci byli wszyscy wychowankowie placówki. Celem terapii było motywowanie wychowanków do realizacji obowiązku szkolnego, zaspakajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, podnoszenie poczucia własnej wartości, nauka umiejętności komunikacyjnych, redukowanie napięć emocjonalnych, motywowanie do nawiązania bliższych relacji rodzinnych, kształtowanie właściwych postaw wobec kolegów i osób dorosłych, dostarczanie wiedzy na temat negatywnego wpływu środków odurzających. W ramach psychologicznej terapii grupowej realizowano programy pod nazwą: Edukacja seksualna, Higiena mojego ciała, Nie tak piękni nastoletni oraz zajęcia dotyczące tolerancji, polegające na ćwiczeniach umiejętności tolerowania poglądów innych osób. W Ośrodku prowadzone były działania terapeutyczne w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Ponadto realizowano programy pod nazwą: Mój rozwój osobisty ślady i wzorce, Trójka, Program profilaktyczny, Galeria jednego obrazu, Złota rybka, w ramach których odbyło się 106 spotkań dla wychowanków w wieku od lat. Ponadto w ramach indywidualnej terapii rodzin przeprowadzono 134 sesje, których celem była poprawa relacji w rodzinie, wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa wydolności wychowawczej rodziny, podjęcie leczenia odwykowego. Zajęcia prowadzone były według indywidualnych programów skonstruowanych dla rodziny. Dla wychowanków prowadzono terapię wychowawczo psychokorekcyjną, której celem była pomoc w adaptacji do nowych warunków, kształtowanie nawyku skutecznego realizowania elementarnych zadań oraz kształtowanie umiejętności współżycia w grupie społecznej. Terapią logopedyczną objęto 5 dzieci. Ponadto pracownik socjalny odbył 190 rozmów z rodzicami w zakresie sposobów pomocy rodzinie i dziecku, motywowaniu rodziców do podjęcia terapii oraz współpracy ze specjalistami placówki, a także złożył 95 wizyt w środowisku rodzinnym wychowanków. Dla grupy wiekowej 17 - latków realizowany był program Będę się usamodzielniał, w którym wzięło udział 7 osób.

18 W ramach pracy opiekuńczo wychowawczej w placówce organizowano różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji dzieci np: muzyczne, plastyczno techniczne, sportowe, turystyczno krajoznawcze, higieniczno porządkowe, kulturalno rozrywkowe. Wychowankowie brali także udział w imprezach, uroczystościach, wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych poza placówką oraz na jej terenie. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem środków żywności, odzieży, obuwia, materiałów piśmiennych i biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom. 3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 03/OOW/P plan 0, ,40 0, ,40 wykonanie 0, ,80 0, ,80 % wykonania 99,55% - 99,55% W 2014 roku w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w Ośrodku Opiekuńczo Wychowawczym. Opłacone składki umożliwiły wychowankom ośrodka korzystanie z usług poradni specjalistycznych. 4. Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych 04/OOW/P plan 0, ,00 0, ,00 wykonanie 0, ,00 0, ,00 % wykonania 100,00% - 100,00% W ramach zadania wypłacono świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. W 2014 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 28 osób. Koszty utrzymania Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego finansowano środkami z budżetu państwa, stanowiącymi w 2014 roku dotację celową w wysokości ,80 zł., środkami z budżetu miasta w wysokości ,66 zł. oraz środkami w wysokości ,63 zł. otrzymanymi na mocy porozumień zawartych z powiatem płockim oraz powiatem wołomińskim w zakresie umieszczenia dzieci z terenu ww. samorządów w Ośrodku Opiekuńczo Wychowawczym w Płocku. RAZEM: plan 47, , , ,03 wykonanie 47, , , ,09 %wykonania 96,54% 98,37% 98,17%

19 OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 1. Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa 01/ORPZ/P plan 6, , , ,49 wykonanie 6, , , ,54 % wykonania 98,76% 98,18% 98,19% Realizacja zadania polegała na gromadzeniu informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zastępczej i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej działa na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych na terenie miasta Płocka. W tym celu prowadzone były wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania kandydatów oraz prowadzone zajęcia warsztatowe w ramach szkolenia rodzin. W 2014 roku zdiagnozowano i przeszkolono rodzinę ubiegającą się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz 8 osób, które chcą funkcjonować jako rodziny zastępcze niezawodowe. Wydano również 7 zaświadczeń kwalifikacyjnych i 10 świadectw ukończenia szkolenia, a także 2 opinie dotyczące predyspozycji do pełnienia funkcji wychowawcy w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego. Na wniosek Sądu Rejonowego w Płocku przeprowadzono 17 analiz sytuacji kandydatów do stanowienia rodziny zastępczej, a także sporządzono 218 opinii dotyczących zasadności pobytu 138 dzieci w rodzinach zastępczych. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w 14 posiedzeniach okresowej oceny wychowanków przebywających w placówkach typu rodzinnego oraz 8 posiedzeniach w Ośrodku Opiekuńczo Wychowawczym. W ramach poszukiwań kandydatów do stanowienia pieczy zastępczej Ośrodek podejmował działania promujące rodzicielstwo zastępcze, m.in. poprzez udział w cyklu wieczornych audycji radiowych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu pomocy naukowych niezbędnych do szkolenia rodzin. 2. Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych 02/ORPZ/P plan 4, , , ,51 wykonanie 4,00 813, , ,16 % wykonania 81,30% 98,18% 98,13% Zadanie obejmowało swoim zakresem wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez: terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną dla dzieci w zastępczych środowiskach rodzinnych; poradnictwo dla rodzin naturalnych oraz współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. W 2014 roku Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawował opiekę nad wszystkimi rodzinami zastępczymi oraz placówkami rodzinnymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka. W 2014 roku na terenie Płocka było: 100 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 127 dzieci; 33 rodziny niezawodowe, w których przebywało 44 dzieci; 4 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało 23 dzieci oraz 1 rodzina zawodowa specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci.

20 Pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej kontaktowali się z opiekunami i dziećmi na terenie jednostki oraz w miejscu ich zamieszkania. Częstotliwość spotkań zależała od stwierdzonych problemów w sferze psychologicznej, pedagogicznej i bytowej. W 2014 roku zorganizowano 8 spotkań grupy wsparcia dla opiekunów rodzin zastępczych, 2 spotkania dla dzieci powyżej 16 roku życia przebywających w rodzinach zastępczych oraz spotkanie dla grupy wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej pracując na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 4 placówkach rodzinnych prowadził terapię psychologiczną dla 42 osób, terapię pedagogiczną dla 9 dzieci i logopedyczną dla 17 dzieci. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej poprzez współpracę z Pełnomocnikiem ds. Wolontariatu oraz Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Sanisława Małachowskiego pozyskał wolontariuszy, których pomoc została skierowana do rodzin dzieci mających problemy w nauce. Z tej propozycji w 2014 roku skorzystało 16 dzieci. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oferował wszystkim rodzinom zastępczym możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej, udzielanej przez pracowników Ośrodka oraz poprzez organizację spotkań z pracującym na rzecz instytucji prawnikiem. W 2014 roku do Ośrodka Adopcyjnego przekazana została informacja dotycząca wszystkich dzieci z uregulowaną sytuacją prawą, w wyniku czego 5 dzieci jest w kontakcie z kandydatami adopcyjnymi. W ramach współpracy z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych prowadzono doradztwo zawodowe, udzielano wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz tworzono i modyfikowano indywidualne plany usamodzielnienia. Tą formą pomocy zostało objętych 32 wychowanków. W celu prawidłowej realizacji zadań Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej współpracował z: jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo wychowawczymi, poradniami psychologiczno pedagogicznymi, placówkami zajmującymi się problemami wychowania i opieki nad dziećmi, sądami rodzinnymi, ośrodkami diagnostyczno konsultacyjnymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi, organizacjami kościelnymi oraz instytucjami oświatowymi. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów biurowych oraz usług pocztowych. Koszty utrzymania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2014 roku wyniosły ,70 zł., z czego środki z budżetu miasta stanowiły kwotę ,23 zł., natomiast wydatki w kwocie ,47 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa. RAZEM: plan 10, , , ,00 wykonanie 10, , , ,70 % wykonania 94,79% 98,18% 98,17%

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Załącznik do uchwały nr XXXVII/379/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W 2013 ROKU ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, MARZEC 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. będące powiatową jednostka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 Strzelce Opolskie, 2015 rok Spis treści ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności PCPR w Prudniku

Sprawozdanie z działalności PCPR w Prudniku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU ZA 2011 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jako jednostka

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Szukaj siły w sobie w nas masz oparcie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka w 2006 roku SPIS TREŚCI: I. Informacje wstępne 4 1. Ramy prawne 4 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo