WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Budżetu i Finansów KBF /2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. Wykonanie planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Jerzy Kukurba, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr z dnia 3 stycznia 2014 r. Rzecznik Ubezpieczonych, Warszawa, Al. Jerozolimskie 87. (dowód: akta kontroli str. 1-2) Kierownik jednostki kontrolowanej Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych (dowód: akta kontroli str. 3) Ocena Uzasadnienie oceny II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 1 wykonanie planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 roku. Pozytywnie ocenione zostało planowanie przychodów, które uzyskano od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych w wysokości zgodnej z przepisami. NIK nie wnosi także uwag do planowania kosztów działalności Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Nieprawidłowości związane z przekroczeniem planu kosztów w 2013 r. nie wpłynęły na obniżenie oceny planowania, ponieważ czynniki wzrostu kosztów w stosunku do planowanych nie były znane na etapie prac nad ustawą budżetową. Koszty poniesione zostały na realizację zadań ustawowych Rzecznika Ubezpieczonych. Sprawozdania z wykonania budżetu zadaniowego oraz o stanie należności i zobowiązań sporządzone zostały w terminie. Nieprawidłowości stwierdzono w następującym zakresie: 1. Przekroczono limit kosztów ustalony w planie finansowym na 2013 r. o 103 tys. zł. 2. Nie naliczano i nie pobierano odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek na koszty działalności Biura Rzecznika Ubezpieczonych. 3. Nie egzekwowano od [ ] 2. informacji o wysokości kwoty stanowiącej podstawę naliczenia zaliczki na poczet kosztów działania Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura. 4. Nie zapewniono efektywnej kontroli nad rozliczeniem wpłat zaliczek na koszty działania Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura za 2012 r. oraz nad sporządzaniem sprawozdań Rb-Z za pierwsze trzy kwartały 2013 r. 1 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; wyłączenia jawności dokonano w interesie Rzecznika Ubezpieczonych.

3 III. Wyniki kontroli 1. Planowanie przychodów i kosztów Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości Opis stanu faktycznego Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 3, Rzecznik Ubezpieczonych sporządził projekt planu finansowego na rok 2013 i w dniu 26 lipca 2012 r. przekazał Ministrowi Finansów wraz z pozytywną opinią Rady Ubezpieczonych. Projekt przewidywał przychody i koszty ogółem na poziomie tys. zł, tj. o 2,9% wyższym niż plan na 2012 r. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie tys. zł, tj. na poziomie wynagrodzeń z 2012 r. W projekcie przewidziano zobowiązania wymagalne na koniec 2013 r. w wysokości 300 tys. zł. W planie nie określono innych zobowiązań. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że na skutek interwencji Ministerstwa Finansów zobowiązano Rzecznika Ubezpieczonych do pomniejszenia przewidywanego poziomu zobowiązań na koniec 2013 r. o kwotę należnego dodatkowego wynagrodzenia za 2013 r. Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych przekazał do Ministerstwa Finansów informację dotyczącą projektu planu finansowego na lata Plan finansowy Rzecznika Ubezpieczonych na 2013 r. został określony w załączniku nr 14 do ustawy budżetowej na 2013 r. 4 (dowód: akta kontroli str.4-36, 57) Działalność Rzecznika Ubezpieczonych, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, finansowana jest przez zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne. Na podstawie 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura 5, zakłady ubezpieczeń wpłacają co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów w wysokości 0,0071% 6 sumy składek przypisanych brutto w miesiącu poprzednim, natomiast powszechne towarzystwa emerytalne wpłacają zaliczkę w wysokości 1/12 kwoty stanowiącej iloczyn stawki 0,0008% i średniorocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego. Wpłaty te stanowią przychody Rzecznika Ubezpieczonych. W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej sporządzenia projektu planu finansowego na 2013 r. nie stwierdzono nieprawidłowości. 2. Wykonanie przychodów i kosztów 2.1. Wykonanie przychodów W 2013 r. przychody Rzecznika Ubezpieczonych wyniosły 6.341,8 tys. zł i były o 545,2 tys. zł, tj. o 7,9% niższe od planowanych oraz o 3,2 tys. zł niższe od zrealizowanych w 2012 r. Niepełne wykonanie planu przychodów wynikało z niższych, lecz zgodnych z przepisami w tym zakresie, wpłat zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych. Przychody uzyskane od zakładów ubezpieczeń wyniosły 4.011,6 tys. zł, tj. 63,3% przychodów ogółem, od powszechnych towarzystw emerytalnych 2.183,6 tys. zł (34,4%), a z działalności Sądu Polubownego 0,6 tys. zł. Przychody finansowe wyniosły 7,5 tys. zł, tj. 0,1% przychodów ogółem, a pozostałe przychody operacyjne 138,5 tys. zł (2,2%). W pozostałych przychodach operacyjnych najwięcej, tj. 94,2% (130,5 tys. zł) stanowiły umorzenia nadpłat zaliczek na poczet kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura. 3 Dz. U. z 2013 r. poz. 290 ze zm. 4 Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 169 ze zm.). 5 Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 522 ze zm. rozporządzenie uchylone z dniem 1 lutego 2014 r. 6 W brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. 2

4 W 2013 r. 31 zakładów ubezpieczeń na życie, 32 zakłady ubezpieczeń majątkowych i 14 powszechnych towarzystw emerytalnych dokonało wpłat zaliczek na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura. Zgodnie z 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, podmioty te mają obowiązek informować w okresach miesięcznych Rzecznika Ubezpieczonych o podstawie naliczenia zaliczki, okresie jakiego dotyczy oraz jej wysokości. Kontrola deklaracji zawierających informacje o wysokości zaliczki za dany miesiąc złożonych w 2013 r. wykazała, że [ ] 7 nie przekazywał informacji o wysokości kwoty stanowiącej podstawę naliczenia zaliczki (sumie składek przypisanych brutto za poprzedni miesiąc). Pozostałe podmioty przekazywały co miesiąc wymagane rozporządzeniem informacje. Biuro Rzecznika nie zwracało się do [ ] 8 o uzupełnienie brakujących informacji i nie sprawdzało, czy kwota zaliczki była wpłacana w prawidłowej wysokości. Główna księgowa w dniu 6 lutego 2014 r. wyjaśniła, że z uwagi na to, że wpłaty dokonywane przez [ ] 9 kształtowały się na podobnym poziomie od kilku lat uznano, że są one naliczane prawidłowo. Dopiero w trakcie kontroli Biuro Rzecznika uzyskało z zakładu ubezpieczeń informację dotyczącą podstaw wyliczenia zaliczek w 2013 r. 3 (dowód: akta kontroli str , ) Ponadto kontrola wykazała, że w okresie od stycznia do października 2013 r. w 27 przypadkach zaliczki zapłacone zostały po terminie określonym w 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura. Zgodnie z art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych należności z tytułu wpłat zaliczek podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a w przypadku niedotrzymania terminu wpłat pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. Pięć zakładów ubezpieczeń z własnej inicjatywy dokonało naliczenia i wpłaty odsetek za zwłokę w łącznej kwocie 0,2 tys. zł. W pozostałych przypadkach Rzecznik Ubezpieczonych nie naliczył i nie wyegzekwował odsetek za zwłokę w uregulowaniu zaliczek. W piśmie z dnia 6 lutego 2014 r. Rzecznik Ubezpieczonych wyjaśnił, że nie egzekwował należnych odsetek, ponieważ sam stosował praktykę wystąpień do zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych o przedterminową wpłatę zaliczek oraz umorzenie kwot nadpłaconych zaliczek. Działania te podejmował w celu terminowego wywiązania się ze swoich zobowiązań i uniknięcia zapłaty odsetek za zwłokę. (dowód: akta kontroli str , 265) Stosownie do postanowień 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, Rzecznik Ubezpieczonych dokonał w terminie do 31 sierpnia 2013 r. rozliczenia podziału kosztów jego działalności za 2012 r. Jednak w tym rozliczeniu nieprawidłowo wyliczono należną wpłatę od powszechnych towarzystw emerytalnych, stosując niewłaściwy współczynnik do przemnożenia przez średnioroczną wartość aktywów otwartych funduszy 7 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; wyłączenia jawności dokonano w interesie Rzecznika Ubezpieczonych. 8 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; wyłączenia jawności dokonano w interesie Rzecznika Ubezpieczonych. 9 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; wyłączenia jawności dokonano w interesie Rzecznika Ubezpieczonych.

5 Ustalone nieprawidłowości emerytalnych (zamiast współczynnika 0,0008% wartość aktywów pomnożono przez współczynnik o 1/3 mniejszy). Błąd ten skutkował wyliczeniem zaniżonej kwoty należnych wpłat od powszechnych towarzystw emerytalnych i zawyżonej kwoty należnych wpłat od zakładów ubezpieczeń. Pisma informujące zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne o rozliczeniu kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura za 2012 r. z błędnie wyliczonymi kwotami należnych wpłat przesłano w sierpniu 2013 r. Korekty tego rozliczenia dokonano w październiku 2013 r. po wykryciu błędu przez pracowników Biura w trakcie kontroli rozliczenia w dniu 20 września 2013 r. W wyniku korekty rozliczenia udział powszechnych towarzystw emerytalnych w kosztach działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura za 2012 r. wzrósł o 236,8 tys. zł, a zakładów ubezpieczeń obniżył się o tę kwotę. Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura nadpłata jest zaliczana na poczet zaliczek za rok następny bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek zakładu ubezpieczeń. Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do zakładów ubezpieczeń o umorzenie kwot nadpłaconych zaliczek. W odpowiedzi na prośbę Rzecznika Ubezpieczonych 13 zakładów ubezpieczeń umorzyło nadpłaty z rozliczenia za 2012 r. na łączną kwotę 127,5 tys. zł. Ponadto w 2013 r. zaksięgowano umorzenie nadpłaty z rozliczenia wpłat za 2011 r. w kwocie 2,8 tys. zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. nie zostały rozliczone nadpłaty za 2012 r. z 17 zakładami ubezpieczeń na kwotę 31,8 tys. zł. (dowód: akta kontroli str , 265) Po kontroli wykonania planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych w 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli wniosła o lokowanie wolnych środków finansowych, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 10, w formie depozytu u Ministra Finansów. W celu realizacji wniosku Rzecznik Ubezpieczonych podpisał w dniu 16 kwietnia 2013 r. umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prowadzenie pomocniczego rachunku bankowego. Z tytułu lokowania wolnych środków na tym rachunku w 2013 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał odsetki w kwocie 7,2 tys. zł. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej realizacji przychodów w 2013 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości: Rzecznik Ubezpieczonych nie egzekwował od [ ] 11 informacji o wysokości kwoty stanowiącej podstawę naliczenia zaliczki na poczet kosztów działania Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura. Obowiązek informowania Rzecznika Ubezpieczonych w okresach miesięcznych o podstawie naliczenia zaliczki wynika z 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura. Zdaniem NIK, brak takiej informacji pozbawiał Rzecznika Ubezpieczonych możliwości sprawdzenia, czy kwota zaliczki była wpłacana w prawidłowej wysokości. Rzecznik Ubezpieczonych nie naliczył i nie wyegzekwował odsetek od nieterminowych wpłat 22 zaliczek na poczet kosztów działania Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura. Obowiązek pobierania odsetek za zwłokę we wnoszeniu wpłat z tytułu tych zaliczek wynika z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Zdaniem NIK, niewłaściwa jest 10 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 11 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; wyłączenia jawności dokonano w interesie Rzecznika Ubezpieczonych. 4

6 stosowana przez Rzecznika Ubezpieczonych praktyka zwracania się do zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych o wnoszenie przedterminowych wpłat zaliczek i umorzenie nadpłat zaliczek. Praktyka taka może godzić w reputację Rzecznika Ubezpieczonych jako instytucji, której ustawowym obowiązkiem jest podejmowanie działań w zakresie ochrony osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych. Opis stanu faktycznego Nie zapewniono efektywnej kontroli nad rozliczeniem wpłat zaliczek na koszty działania Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura za 2012 r. W konsekwencji nie wyeliminowano błędu w rozliczeniu na etapie przed przekazaniem pism informujących zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne o kwotach należnych wpłat. Skutkiem tych działań było nierozliczenie do końca 2013 r. nadpłat z 17 zakładami ubezpieczeń Koszty działalności Koszty działalności Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r. wyniosły 6.990,0 tys. zł i były wyższe od planowanych o 103,0 tys. zł, tj. o 1,5%, oraz od kosztów poniesionych w 2012 r. o 645,0 tys. zł, tj. o 10,2%. Przekroczenie planu kosztów nastąpiło w związku z poniesieniem wyższych od planowanych o 265,0 tys. zł kosztów usług obcych 12 i amortyzacji 13. Na zwiększenie kosztów zasadniczy wpływ miały wydatki związane z koniecznością zmiany siedziby 193,6 tys. zł oraz wyższe od planowanych koszty związane z rozpatrywaniem przez kancelarie prawnicze większej ilości skarg wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych 71,4 tys. zł. Wyższe wydatki zostały częściowo zrekompensowane przez niższe od planowanych o 162,0 tys. zł koszty materiałów i energii, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe koszty 14. W 2013 r. Rzecznik Ubezpieczonych dokonał zmiany wynajmowanej siedziby. W piśmie z dnia 29 maja 2013 r. do Ministra Finansów uzasadnił ją przede wszystkim wystawieniem, przez syndyka masy upadłościowej, na sprzedaż budynku, w którym mieściło się dotychczasowe Biuro Rzecznika Ubezpieczonych. Budynek ten ma być przeznaczony do wyburzenia. Dodatkowym czynnikiem, który uzasadniał potrzebę zmiany siedziby była potrzeba utworzenia profesjonalnego archiwum. Umowę na wynajem nowych pomieszczeń biurowych Rzecznik Ubezpieczonych podpisał w dniu 23 marca 2013 r., a w dniu 26 maja 2013 r. podpisane zostało porozumienie o remoncie, na koszt Rzecznika Ubezpieczonych, pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby archiwum zakładowego o powierzchni 75 m 2. Zgodnie z porozumieniem i podpisanym aneksem czynsz za wynajmowanie pomieszczeń archiwum naliczany będzie od stycznia 2014 r. W wyżej wymienionym piśmie do Ministra Finansów Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił swoją propozycję dotyczącą niezbędnych, jego zdaniem, zmian w sposobie finansowania kosztów Biura Rzecznika Ubezpieczonych i poinformował, że w związku ze zmianą siedziby będzie musiał ponieść w 2013 r. dodatkowe koszty w wysokości około 300,0 tys. zł, a w następnych latach koszty utrzymania Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzrosną o około 200,0 tys. zł rocznie. Główna księgowa Biura Rzecznika Ubezpieczonych wyjaśniła w tej kwestii, że w kwietniu 2013 r. rozmawiała z Ministerstwem Finansów o możliwości 12 Wyższe od planowanych były koszty amortyzacji o 18,0 tys. zł, remontów o 60,0 tys. zł i pozostałych usług obcych o 187 tys. zł. 13 Wyższe koszty amortyzacji wynikały z zakupu wyposażenia szaf przesuwnych do pomieszczenia archiwum w nowej siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych oraz dostosowania wynajmowanego pomieszczenia do potrzeb archiwum. 14 Niższe od planowanych były koszty materiałów i energii o 41,0 tys. zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o 39,0 tys. zł, płatności odsetkowych o 2,0 tys. zł, kosztów realizacji zadań o 35,0 tys. zł i pozostałe koszty o 45,0 tys. zł. 5

7 Ustalone nieprawidłowości dokonania korekty planu finansowego na 2013 r., i że Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko, że korekty w planie finansowym można dokonać w wyniku zmiany ustawy budżetowej, a przekroczenia kosztów Rzecznik Ubezpieczonych będzie uzasadniał pisemnie. Rzecznik Ubezpieczonych nie otrzymał pisemnej odpowiedzi z Ministerstwa Finansów na kwestie przekazane w tym piśmie. W piśmie do Ministerstwa Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r., stanowiącym wyjaśnienie do planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych na 2013 r., przekazano przewidywane wykonanie planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych za 2013 r. na poziomie przewidzianym w ustawie budżetowej i poinformowano, że w związku z przeniesieniem Biura Rzecznika Ubezpieczonych do nowej siedziby wzrosną o 15,5 tys. zł miesięczne koszty najmu pomieszczeń dla Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Plan finansowy nie został jednak zmieniony ani na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ani w ramach nowelizacji ustawy budżetowej. (dowód: akta kontroli str.29-56, , , , ) W strukturze kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r. największą pozycję stanowiły koszty wynagrodzeń. Były one zgodne z wielkością planowaną i wyniosły 4.304,9 tys. zł, co stanowiło 62,2% ogółu kosztów. Ponadto wydatkowano 787,1 tys. zł na usługi doradcze, konsultacyjne i prawne świadczone przez kancelarie prawnicze w związku z analizą i rozpatrywaniem skarg. Łącznie koszty wynagrodzeń pracowników, osób rozpatrujących na umowę zlecenie skargi, usług świadczonych przez kancelarie prawnicze oraz opłat na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PFRON wyniosły 5.674,9 tys. zł, tj. 81,2% kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r. Koszty wynajmowania pomieszczeń na potrzeby Biura Rzecznika wyniosły 437,8 tys. zł, co stanowiło 6,3% kosztów ogółem poniesionych w 2013 r. (dowód: akta kontroli str i ) Przeciętne zatrudnienie w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r. wynosiło 38 osób i utrzymywało się na poziomie zatrudnienia w 2012 r. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 6.609,0 zł i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. o 4,7%. (dowód: akta kontroli str. 328) Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 526,0 tys. zł i były niższe od zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. o 7,0 tys. zł, tj. o 1,3%. W zobowiązaniach Rzecznika Ubezpieczonych na koniec 2013 r. nie było zobowiązań wymagalnych. Największe były zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Łącznie z pochodnymi opłatami wynosiły one 209,7 tys. zł, tj. 39,9% zobowiązań ogółem. (dowód: akta kontroli str. 260) W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej realizacji kosztów stwierdzono, że przekroczony został o 103 tys. zł limit planu kosztów związanych z utrzymaniem Biura Rzecznika Ubezpieczonych, przyjęty w planie finansowym Rzecznika Ubezpieczonych na 2013 r. zamieszczonym w ustawie budżetowej na 2013 r. Przekroczenie limitu planu kosztów nastąpiło bez dokonania zmiany planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ani w ramach nowelizacji ustawy budżetowej. Zmiana planu finansowego daje możliwość legalnego poniesienia kosztów do wysokości określonej w zmienionym planie finansowym. Brak zmiany powoduje, że limity pozostają bez zmian, a poniesienie kosztów ponad wyznaczony limit stanowi naruszenie art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz nosi znamiona czynu określonego w art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 6

8 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 15. Po zawarciu w marcu 2013 r. nowej umowy najmu znane były koszty związane z nowym wyższym czynszem za wynajęte pomieszczenia oraz dodatkowe koszty przeprowadzki Biura, które spowodują przekroczenie zaplanowanych na 2013 r. kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych. Mimo posiadania tej informacji Rzecznik Ubezpieczonych nie doprowadził do zmiany planu finansowego na 2013 r. 3. Roczne sprawozdania budżetowe oraz kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych Opis stanu faktycznego Za 2013 r. Rzecznik Ubezpieczonych sporządził roczne sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe, roczne i półroczne sprawozdania RB-BZ2 z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym, a także kwartalne sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych i Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Rzecznik Ubezpieczonych nie sporządzał sprawozdań rocznych o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej i Rb-UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, ponieważ nie posiadał zobowiązań i należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach 16. Sprawozdania kwartalne Rb-N i Rb-Z Rzecznik Ubezpieczonych składał terminowo do Ministra Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, w przypadku sprawozdań kwartalnych w ciągu 14 dni, a za czwarty kwartał w ciągu 37 dni od zakończenia kwartału. W dniu 28 listopada 2013 r. Rzecznik Ubezpieczonych przesłał do Ministra Finansów i GUS skorygowane sprawozdania Rb-N i Rb-Z za pierwsze trzy kwartały 2013 r. Główna Księgowa Biura Rzecznika Ubezpieczonych wyjaśniła, że korekta sprawozdań Rb-Z była konieczna z uwagi na błędne wykazanie w pozycji E4 jako wymagalnych zobowiązań, których termin płatności przypadał dopiero na kwartał następny po okresie sprawozdawczym, natomiast sprawozdań Rb-N, ponieważ część deklaracji zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych wpływało po terminie sporządzenia sprawozdania, tj. po 14-tym następnego miesiąca 17, co uniemożliwiało precyzyjne określenie stanu należności. Skorygowane sprawozdania kwartalne Rb-N i Rb-Z oraz sprawozdania za czwarty kwartał 2013 r. zostały sporządzone rzetelnie. Rzecznik Ubezpieczonych w ramach budżetu zadaniowego w 2013 r. realizował jedno działanie rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych w ramach podzadania ochrona interesów ubezpieczonych. W związku z tym badanie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym zostało ograniczone do sprawdzenia zgodności kwot wydatków ujętych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Kontrola wykazała, że kwoty wydatków wykazane w rocznym sprawozdaniu były zgodne z ewidencją księgową. Sprawozdania RB-BZ2 za I półrocze 2013 r. oraz za 2013 r. Rzecznik Ubezpieczonych złożył w Ministerstwie Finansów w terminach i formie określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym 18. (dowód: akta kontroli str.185, , , ) Po kontroli wykonania planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych w 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli wniosła o sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie należności 15 Dz. U. z 2013 r. poz Na podstawie 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) zmienionego w 2013 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1344). 17 Deklaracje wysyłane były przed upływem końca miesiąca, lecz operator pocztowy nie wywiązywał się z terminowego dostarczania korespondencji. 18 Dz. U. Nr 298, poz

9 Ustalone nieprawidłowości Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości Wnioski pokontrolne i zobowiązań. Wniosek został zrealizowany w zakresie sporządzania kwartalnych sprawozdań Rb-N i Rb-Z. W związku ze zmianą w 2013 r. przepisów regulujących obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań Rb-UN i Rb-UZ, Rzecznik Ubezpieczonych nie był zobowiązany do ich sporządzania. W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej sprawozdawczości budżetowej stwierdzono, że nie zapewniono efektywnej kontroli nad sporządzaniem sprawozdań Rb-Z za pierwsze trzy kwartały 2013 r. W konsekwencji nie wyeliminowano błędnego wykazywania w pozycji E4 jako wymagalnych zobowiązań, których termin płatności przypadał na kwartał następny po okresie sprawozdawczym. 4. Księgi rachunkowe Polityka rachunkowości Biura Rzecznika Ubezpieczonych wprowadzona została zarządzeniem Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Dokumentacja zasad rachunkowości spełniała w podstawowym zakresie wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 19. W kontrolowanym okresie księgi rachunkowe w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych prowadzone były w systemie księgowości komputerowej o nazwie INTEGRA. Używana wersja systemu została zainstalowana w 2010 r. i zmodernizowana w 2012 r. Zasady ochrony danych, w tym metody zabezpieczenia dostępu do danych oraz systemu ich przetwarzania określone zostały w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. System księgowości komputerowej INTEGRA zapewniał ciągłość numeracji zapisów w dziennikach częściowych oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu, kontrolę kompletności i poprawności zapisów oraz trwałość zapisów i brak możliwości ich modyfikacji. Zasady wykonywania kontroli zarządczej uregulowane zostały zarządzeniem Nr 7/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia kontroli w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. (dowód: akta kontroli str.329, ) Po kontroli wykonania planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych w 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli wniosła o powierzenie obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Wniosek został zrealizowany w drugiej połowie 2013 r. Z dniem 1 sierpnia 2013 r. stanowisko głównego księgowego Biura powierzono osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Osobie poprzednio zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego na podstawie umowy cywilnoprawnej powierzono obowiązki samodzielnej księgowej. Ponadto NIK wniosła o zapewnienie bieżącej wstępnej kontroli finansowej przez głównego księgowego oraz prawidłowego jej dokumentowania poprzez podawanie faktycznej daty dokonania kontroli. Wniosek ten został zrealizowany po zatrudnieniu od 1 sierpnia 2013 r. głównego księgowego na postawie umowy o pracę. W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. IV. Wnioski Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 20, wnosi o: 19 Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm. 20 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm. 8

10 1. Naliczanie i egzekwowanie odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek na koszty działalności Biura Rzecznika Ubezpieczonych zgodnie z treścią art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. 2. Egzekwowanie obowiązku, wynikającego 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, informowania w okresach miesięcznych Rzecznika Ubezpieczonych o podstawie naliczenia zaliczki, okresie jakiego dotyczy oraz jej wysokości. 3. Zapewnienie efektywnej kontroli nad rozliczeniem wpłat zaliczek na koszty działania Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura oraz nad sporządzaniem sprawozdań budżetowych. Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Warszawa, dnia kwietnia 2014 r. Kontroler Jerzy Kukurba Doradca ekonomiczny Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Dyrektor Stanisław Jarosz podpis podpis 9

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w zakresie planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r.

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w zakresie planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW KBF-4100-001-14/2014 Nr ewid. 92/2014/P/14/001/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w zakresie

Bardziej szczegółowo

KBF-4100-15-01/2013 P/13/035 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4100-15-01/2013 P/13/035 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4100-15-01/2013 P/13/035 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P13035 Wykonanie planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych w 2012 r. Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. wykonanie planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. wykonanie planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW KBF.410.001.14.2015 Nr ewid. 107/2015/P/15/001/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/002 Poręczenia i gwarancje udzielane oraz obsługiwane

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2011 r. budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2011 r. budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka. LWA-4100-11-01/2012 P/12/174 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie LSZ-4100-001-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14 /001 - Wykonanie budżetu państwa w 2013

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Jezierski LWA 4100-07-01/2013 P/13/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/089

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w 2013 r., cz. 86 Samorządowe

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Prezes NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF.410.001.04.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 30 marca 2011 r. LPO-4100-02-01/2011 P/10/008 Pan Jan Lewiński Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, 7 lutego 2008 r. NKO-401-33/07 Pani Janina Serafin Kierownik

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-46 /04 Opole, 4 marca 2005 r. Pan Henryk Mamala Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

RIO/KF/4104/60/2007 Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska Koronowo

RIO/KF/4104/60/2007 Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska Koronowo Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 16 listopada 2007r. RIO/KF/4104/60/2007 Pani Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86-010

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4100-05-02/2012 P/12/130 Bydgoszcz, dnia kwietnia 2012 r. Pan Jerzy Kasprzak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-031-03/13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/020 - Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 13 grudnia 2006 r. NKO-401-38/06 Pan Wojciech Piszczałka

Bardziej szczegółowo

Błędy w sprawozdaniach

Błędy w sprawozdaniach Błędy w sprawozdaniach Najczęściej występujące błędy w sprawozdaniach z zakresu operacji finansowych Dr Marta Górka Najczęstsze błędy w sprawozdaniach wykazywanie danych niezgodnych z ewidencją księgową

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY.410.001.08.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/001 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/013 Wykonanie budŝetu państwa w 2012 r. cz. 86/15. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06

Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06 Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06 Pan Mirosław Stankiewicz Przewodniczący Zarządu Związku Ekologicznego Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK w Oławie z siedzibą w Gać 90 Regionalna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007 Warszawa, dnia listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel.: 444-57-72 fax: 444-57-62 I/07/002 LWA 41100-17-2007 tekst ujednolicony Pan Michał

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 3 lipca 2008 r. NKO-401-4/08 Pan Franciszek Fejdych

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-01-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-01-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-01-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/091 - Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części 15/03 Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 17 stycznia 2007 r. NKO-401-36/06 Pan Czesław Tomalik

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

LGD 4100-002-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4100-002-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4100-002-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/091 Wykonanie budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-19/08 Opole, 26 września 2008 r. Pan Bogdan Bury Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-01/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-01/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-01/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK-401-44/04 Opole, 17 stycznia 2005 r. Pani Antonina Kamecka Kierownik

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012-08-17

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Olsztyn, dnia 24 marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel./fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/007 LOL-410-04-01/09 Pani Beata Kurowska Prezes

Bardziej szczegółowo

LOP-4111-06-01/2012 K/12/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP-4111-06-01/2012 K/12/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP-4111-06-01/2012 K/12/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r. Pani ElŜbieta Szudrowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy LWR-4100-04-01/2011 P/10/021 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

tel fax

tel fax 4 r.20152015 r. 2014 r. Prezydent Elbląga Elbląg, 25 lipca 2016 r. DKiM.1711.2.11.2016.II Pani Mirela Stróżowska Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Elblągu W dniach od 16.05.2016 r. do 20.06.2016 r. inspektorzy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 19 października 2015 r. z dnia 2015 r.

Projekt z dnia 19 października 2015 r. z dnia 2015 r. 1 Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie terminu uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZADU

Bardziej szczegółowo