KBF /2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 KBF /2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/002 Poręczenia i gwarancje udzielane oraz obsługiwane przez jednostki samorządu terytorialnego Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Kontrolerzy 1. Andrzej Eisenbart, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 11 czerwca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 2. Piotr Mienicki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 11 czerwca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4) Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, Otwock Bogumiła Więckowska, Starosta Otwocki (dowód: akta kontroli str. 5-6) II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 1 przestrzeganie zasad udzielania poręczeń, regulowanie zobowiązań i egzekwowanie należności z tytułu poręczeń, a także sporządzanie sprawozdań o wartości poręczeń oraz planowanie wydatków z tego tytułu w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Zarząd Powiatu udzielając w 2012 r. poręczenia spłaty kredytu przekroczył łączną kwotę poręczeń określoną w uchwale budżetowej. Rada Powiatu podejmowała również odrębne uchwały w sprawie udzielenia poręczeń. W uchwałach tych Rada Powiatu, pomimo braku stosownego upoważnienia ustawowego, określała podmiot, którego zobowiązania miały być poręczone, a także kwoty i terminy poręczeń. Starostwo analizowało sytuację finansową Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku (dalej ZPZOZ), za zobowiązania którego udzielono ośmiu poręczeń, a także terminowo realizowało płatności wynikające z uruchomionych poręczeń. Starostwo podjęło działania zmierzające do odzyskania należności z tytułu udzielonych poręczeń, jednak nie były one skuteczne ze względu na trudną sytuacje finansową ZPZOZ. Sprawozdania Rb-Z za lata 2011 i 2012 Powiatu w zakresie części B Poręczenia i gwarancje zostały sporządzone zgodnie ewidencją księgową. W sprawozdaniu Rb-Z za 2011 r. błędnie wykazano wartość nominalną wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 4.798,6 tys. zł. Kwota ta powinna zostać wykazana jako zobowiązania niewymagalne. Starostwo rzetelnie planowało wydatki bieżące z tytułu poręczeń. 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2

3 Opis stanu faktycznego III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Przestrzeganie przez Zarząd Powiatu limitów udzielania poręczeń i gwarancji określonych przez organ stanowiący oraz zasad udzielania poręczeń i gwarancji Uchwały budżetowe na lata 2011 oraz 2012, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 2 (dalej ustawa o finansach publicznych z 2009 r.) oraz art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 3, określały łączną kwotę poręczeń i nie wskazywały jakiemu podmiotowi udziela się poręczenia. Limity poręczeń wynikające z uchwał budżetowych na lata 2011 i 2012 wynosiły 500 tys. zł. (dowód: akta kontroli str. 7-94, , , ) W latach Powiat udzielił jednego poręczenia. W dniu 13 kwietnia 2012 r. z bankiem komercyjnym została zawarta umowa poręczenia do kwoty tys. zł w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z umowy kredytowej jaką zawarł on z ZPZOZ. Kwota poręczenia obejmowała należność główną do kwoty tys. zł jak i odsetki do wysokości tys. zł. Starosta Powiatu wyjaśniła, że umowa poręczenia kredytu z 2012 r. dotyczy okresu 10 lat i w związku z tym została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu. W uchwale wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową Rada Powiatu upoważniła Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji i określiła związany z tym limit do roku 2021 w kwocie ,7 tys. zł. W limicie tym zawarta była wartość poręczenia kredytu ZPZOZ z 2012 r. Starosta Powiatu stwierdziła, że upoważnienie dla Zarządu Powiatu określone w uchwale budżetowej na 2012 r. do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500 tys. zł dotyczy upoważnienia do samodzielnego udzielania przez Zarząd Powiatu poręczeń i gwarancji. Zdaniem Starosty w 2012 r. Zarząd Powiatu z tego upoważnienia nie korzystał. (dowód: akta kontroli str ) Poręczenia udzielono w celu uniknięcia płacenia przez ZPZOZ podmiotom skupującym wierzytelności bardzo wysokich odsetek (ok. 13%). Oprocentowanie kredytu udzielonego ZPZOZ przy podpisaniu umowy było zbliżone do 7% 4. Do przekształcenia ZPZOZ w spółkę prawa handlowego tj. do 12 listopada 2012 r. ZPZOZ obsługiwał samodzielnie raty odsetkowe wynikające z umowy kredytowej z 2012 r. Starosta wyjaśniła, że Powiat podjął decyzję o udzieleniu poręczenia w związku z realizacją ustawowego zadania zapewnienia mieszkańcom Powiatu bezpłatnej i całodobowej opieki medycznej. W związku z tym, pomimo trudnej sytuacji finansowej ZPZOZ, Rada Powiatu podjęła decyzję o poręczeniu spłaty kredytu. (dowód: akta kontroli str , , , ) Przed 2011 r. Powiat udzielił siedmiu poręczeń. Wszystkie poręczenia dotyczyły zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez ZPZOZ. Do przekształcenia w spółkę prawa handlowego Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. (dalej PCZ) ZPZOZ samodzielnie spłacał kredyt i pożyczki objęte trzema poręczeniami Powiatu, natomiast płatności wynikające z pozostałych pięciu kredytów obsługiwał Powiat. 2 Dz.U. Nr. 157, poz ze zm. 3 Dz.U. z 2013 r., poz Według stanu na 25 czerwca 2013 r. oprocentowanie kredytu wynosiło 5,1%. 3

4 Ustalone nieprawidłowości Starostwo dokonywało analizy zdolności ZPZOZ do spłat poręczanych zobowiązań przed udzieleniem poręczeń oraz okresowo przeprowadzało ocenę sytuacji finansowej tej jednostki. Analiza była dokonywana na podstawie sprawozdań kwartalnych Rb-Z, a także sprawozdań bilansowych, rachunku wyników oraz przepływów finansowych przedkładanych przez ZPZOZ. (dowód: akta kontroli str ) Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 5 (dalej ustawa o finansach publicznych z 2005 r.) i art. 94 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., umowy poręczeń zawierane przez Powiat określały termin, do którego obowiązuje poręczenie oraz kwotę poręczenia. Stosownie do art. 194 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. i art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., czynności prawnych polegających na udzielaniu poręczeń dokonywało dwóch upoważnionych członków zarządu wskazanych w uchwale przez Zarząd. Na umowach znajdowała się kontrasygnata Skarbnika Powiatu. Rada Powiatu przed udzieleniem poręczeń przez Zarząd każdorazowo podejmowała uchwały w sprawie poręczeń. Wszystkie uchwały Rady Powiatu w sprawie poręczeń wskazywały, że Rada Powiatu udziela poręczenia oraz określały podmiot, za którego zobowiązania udzielane było poręczenie, wskazując kwotę i termin poręczenia. (dowód: akta kontroli str. 7-94, , , ) W Starostwie nie opracowano procedur udzielania poręczeń i gwarancji. Starosta Powiatu wyjaśniła, że udzielone poręczenia dotyczyły wyłącznie ZPZOZ, dla której organem założycielskim jest Rada Powiatu, a uwarunkowania prawne nie obligują do posiadania takich procedur. (dowód: akta kontroli str ) Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Zarząd zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Informację z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2011 r., w której między innymi przedstawiono dane o siedmiu poręczeniach udzielonych na spłatę zobowiązań ZPZOZ. Po przekształceniu własnościowym ZPZOZ w spółkę PCZ w Informacji z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2012 r. zawarto zapis, że na 31 grudnia 2012 r. Powiat Otwocki nie posiadał udzielonych poręczeń i gwarancji, a udzielone poręczenia spłaty kredytów ZPZOZ zostały przejęte przez Powiat wraz z zobowiązaniami do kwoty 48 mln zł. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Zawierając w 2012 r. umowę poręczenia do kwoty tys. zł Zarząd Powiatu przekroczył ustaloną w uchwale budżetowej na 2012 r. łączną kwotę poręczeń określoną na 500 tys. zł. Udzielając tego poręczenia naruszono art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Zgodnie z tym przepisem jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji z uwzględnieniem przepisów tej ustawy, a łączna kwota poręczeń i gwarancji powinna być ustalona w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, a nie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu. Udzielenie poręczenia w kwocie wyższej od łącznej kwoty poręczeń określonej w uchwale budżetowej wskazuje na przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań i nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art Dz.U. Nr 249, poz ze zm. 4

5 Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych W uchwałach podejmowanych w sprawie udzielania poręczeń Rada Powiatu, pomimo braku stosownego upoważnienia ustawowego stwierdzała, że udziela poręczenia na zabezpieczenie spłaty zobowiązań finansowych ZPZOZ, a także określała wartość i termin tego poręczenia. Przepisy art. 12 pkt 8 lit. d) ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 86 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r., a także art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. upoważniają Radę Powiatu jedynie do określenia w uchwale budżetowej łącznej kwoty poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym. Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. i art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje czynności prawnych związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji, tj. podejmuje decyzje o udzieleniu konkretnemu podmiotowi poręczeń w ramach limitu określonego przez Radę Powiatu. W ocenie NIK Zarząd Powiatu podejmując decyzję o udzieleniu w 2012 r. poręczenia spłaty kredytu ZPZOZ przeanalizował jego sytuację finansową, a poręczenie związane było z realizacją zadań ustawowych Powiatu. NIK ocenia negatywnie udzielenie przez Zarząd Powiatu poręczenia o wartości wyższej niż łączna kwota poręczeń określona przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na 2012 r. 2. Regulowanie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz egzekwowanie należności z tego tytułu Na podstawie badania losowo dobranej próby 40 z 92 spłat kredytów/pożyczek dokonanych w latach w związku z udzielonymi poręczeniami stwierdzono, że zarówno płatności należności głównych jak i odsetek dokonywane były terminowo i w prawidłowej wysokości. Wydatki te były prawidłowo klasyfikowane w ewidencji księgowej Starostwa w dziale 757, rozdziale oraz paragrafie (dowód: akta kontroli str , ) W 2011 r. Starostwo wydatkowało 1.421,2 tys. zł z tytułu udzielonych poręczeń, co stanowiło 1,4% ogólnej kwoty wydatków Starostwa w 2011 r. ( ,4 tys. zł). (dowód: akta kontroli str , 284) W 2012 r. wydatki Starostwa na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły łącznie 556,1 tys. zł, co stanowiło 0,5% ogólnej kwoty wydatków Starostwa w 2012 r. ( ,1 tys. zł), w tym 520,1 tys. zł z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wykazane w dziale 757, rozdział 75704, 8020) oraz 36,0 tys. zł z tytułu spłaty przejętych zobowiązań zlikwidowanego ZPZOZ (wykazane w dziale 851, rozdział 85111, 4160). (dowód: akta kontroli str. 318, 326, 340, 342, 351) W latach Starostwo dwukrotnie wezwało ZPZOZ do zapłaty należności z tytułu udzielonych poręczeń. W związku z brakiem płynności finansowej oraz wysokimi i rosnącymi zobowiązaniami ZPZOZ nie wyegzekwowano tych należności. (dowód: akta kontroli str. 169, 365) W dniu 10 sierpnia 2012 r. Zarząd Powiatu umorzył odsetki ustawowe naliczone przez Powiat od spłaconych rat i odsetek kredytów ZPZOZ za lata w kwocie 3.891,4 tys. zł. Jednocześnie z dniem 1 lipca 2012 r. odstąpiono 6 Dz.U. z 2013 r., poz

6 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego od naliczania odsetek z tytułu spłacanych przez Powiat zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń. Zarząd Powiatu podjął decyzję o umorzeniu naliczonych odsetek w związku z trudną sytuacją finansową ZPZOZ w Otwocku, na wniosek Dyrektora ZPZOZ, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej. Podjęcie decyzji było umotywowane rosnącym zadłużeniem ZPZOZ, narastającą stratą, ujemnymi funduszami własnymi wynoszących na koniec 2011 r ,2 tys. zł, a także planowanym przekształceniem placówki w spółkę prawa handlowego. (dowód: akta kontroli str , , 365) W dniu 19 października 2012 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia ZPZOZ w spółkę PCZ oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości na czas oznaczony do 30 lat. W dniu poprzedzającym przekształcenie ZPZOZ w PCZ zobowiązania finansowe ZPZOZ wynikające z umów kredytowych/pożyczkowych, na spłatę których Powiat udzielił poręczeń, w kwocie 8.640,1 tys. zł pozostającej do spłaty, zostały przejęte przez Powiat. (dowód: akta kontroli str. 360) W dniu 31 stycznia 2013 r. Powiat podpisał umowę dzierżawy budynków i gruntów z PCZ na okres 10 lat. Umowa ustala wysokość miesięcznego czynszu płaconego Powiatowi przez PCZ na 100 tys. zł powiększoną o podatek VAT. (dowód: akta kontroli str. 169, , 360,365) W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prawidłowe regulowanie zobowiązań z tytułu poręczeń. 3. Sporządzanie łącznych sprawozdań Rb-Z za 2011 r. i 2012 r. w zakresie części B Poręczenia i gwarancje Sprawozdania Rb-Z łączne za 2011 r. i 2012 r. Starostwo przekazało do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie określonym w Załączniku Nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 7. (dowód: akta kontroli str ) W łącznych sprawozdaniach Rb-Z za lata 2011 i 2012 wielkości wykazane w pozycjach F1-F3 części B tych sprawozdań były zgodne z wielkościami wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych przekazanych przez jednostki organizacyjne Powiatu. (dowód: akta kontroli str ) Na koniec 2011 r. w części B sprawozdania Rb-Z w wierszu F1 wykazano kwotę 537,6 tys. zł jako niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń, a w wierszu F2 wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.798,6 tys. zł. Wielkości te zostały wykazane na podstawie zapisów ewidencji pozabilansowej, sporządzanej w formie tabelarycznej w programie Excel. W zestawieniu wykazano wszystkie umowy kredytowe i umowy pożyczek zawarte przez ZPZOZ z bankami, na spłaty których Powiat udzielił poręczeń, z podziałem na poręczenia uruchomione (spłacane przez Powiat Otwocki) oraz zobowiązania spłacane samodzielnie przez ZPZOZ. 7 Dz.U. Nr 43, poz

7 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa W sprawozdaniu Rb-Z za 2011 r. Starostwo w wierszu F1 jako zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń wykazywało wartości kredytów, które były spłacane samodzielnie przez ZPZOZ. Natomiast w wierszu F2 jako zobowiązania wymagalne wykazano wszystkie kwoty kredytów pozostające do spłaty przez Powiat z tytułu uruchomionych poręczeń, pomimo, że termin ich płatności jeszcze nie minął. (dowód: akta kontroli str ) W opinii Starosty Powiatu wykazanie zobowiązań wymagalnych z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 4.798,6 tys. zł, w związku z nieprecyzyjnością zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w tym zakresie, było wynikiem przyjętej interpretacji przepisów zawartej w opracowaniu Sprawozdawczość budżetowa Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych, zgodnie z którą kwotę zobowiązań wymagalnych przyjęto jako kwotę, którą poręczyciel (gwarant) ma obowiązek zapłacić, z uwagi na uruchomione poręczenie (gwarancje). Jednocześnie podkreślono, iż wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wykazana w sprawozdaniu Rb-Z za 2011 r. jest zgodna z zapisami w ewidencji pozabilansowej. (dowód: akta kontroli str ) Na koniec 2011 r. wartość zobowiązań Powiatu z tytułu spłat kapitału dotyczących uruchomionych poręczeń wyniosła 4.265,4 tys. zł. (dowód: akta kontroli str. 349 ) Na koniec 2012 r. w części B sprawozdania Rb-Z nie zostały wykazane żadne wartości, w związku z przekształceniem ZPZOZ w PCZ i przejęciem zobowiązań ZPZOZ. Przekształcenia dokonano na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 8. Na podstawie art. 70 i 72 tej ustawy Powiat przejął zobowiązania ZPZOZ wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek, na zabezpieczenie których Powiat udzielił poręczeń w łącznej wysokości 8.640,1 tys. zł. Zobowiązania te zostały wykazane w sprawozdania Rb-Z, w części A zobowiązania według tytułów dłużnych, w pozycji E. Kredyty i pożyczki. (dowód: akta kontroli str , , 360) W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość: Kwota zobowiązań wykazana w wierszu F2 sprawozdania Rb-Z za 2011 r. w wysokości 4.798,6 tys. zł nie była wymagalna, gdyż na dzień 31 grudnia 2011 r. nie upłynął termin płatności tych zobowiązań i powinna być wykazana w wierszu F1 tego sprawozdania jako zobowiązanie niewymagalne. Faktycznie w wierszu F1 powinna być wykazana wielkość 5.336,2 tys. zł, natomiast w wierszu F2 0 zł. Zgodnie z 4 ust 2 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r, w wierszu F2 wykazuje się wartość nominalną wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji należnych do zapłaty w dniu wymagalności. Sprawozdanie Rb-Z za 2011 r., zgodnie z regulacją paragrafu 10 ust. 5 ww. rozporządzenia, nie podlega korekcie, gdyż od końca okresu sprawozdawczego minęło 6 miesięcy, a kwota korekty jest niższa niż 0,001% PKB za 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości sporządzenie łącznego sprawozdania Rb-Z w zakresie części B Poręczenia i gwarancje za 2011 r. oraz ocenia pozytywnie sporządzenie tego sprawozdania za 2012 r. 8 Dz.U. z 2013 r., poz

8 Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Wnioski pokontrolne Prawo zgłoszenia zastrzeżeń 4. Ujmowanie w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji W dniach 24 lutego 2011 r. i 29 grudnia 2011 r. Rada Powiatu przyjęła uchwały w sprawie budżetu powiatu na lata 2011 i 2012, w których określono kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń, w wysokości odpowiednio 1.935,4 tys. zł i 2.080,2 tys. zł. (dowód: akta kontroli str ) Kwoty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji określone w uchwałach budżetowych Rady Powiatu zostały zaplanowane zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., tj. jako wydatki bieżące w układzie dział (757), rozdział (75704) i (8020). Kwoty wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami, były zgodne z wielkościami określonymi w harmonogramach spłat zobowiązań ujętych w umowach zawartych pomiędzy ZPZOZ i bankami. (dowód: akta kontroli str. 7-94, ) Starostwo rzetelnie planowało w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwałach ją zmieniających wydatki bieżące na lata 2011 i 2012 dotyczące poręczeń i gwarancji. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. kwoty ujęte w prognozie były zgodne z wartościami wynikającymi z harmonogramów spłat zobowiązań ZPZOZ poręczonych przez Powiat. (dowód: akta kontroli str , , , ) W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie planowanie wydatków z tytułu poręczeń. IV. Uwagi i wnioski Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 9, wnosi o określanie w uchwale budżetowej na dany rok limitu poręczeń jakie Zarząd Powiatu może udzielić w trakcie roku i niepodejmowanie decyzji przez Radę Powiatu dotyczących udzielenia poręczeń konkretnym podmiotom. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. 9 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 8

9 Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Warszawa, dnia lipca 2013 r. Kontrolerzy Andrzej Eisenbart Główny specjalista k.p. Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Dyrektor Waldemar Długołęcki podpis podpis Piotr Mienicki Główny specjalista k.p.... podpis 9

KBF /2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF /2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-01-01/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana I/13/002 Poręczenia i

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

KBF /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadza jąca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew Łódź, dnia 31 października 2014 roku Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew WK 602/48/2014 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Projekt z dnia 11 kwietnia 2017 r. USTAWA z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2013-10

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-07/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-07/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-07/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/036 - Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. W czasie przeprowadzonej kontroli kompleksowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. W czasie przeprowadzonej kontroli kompleksowej stwierdzono następujące nieprawidłowości: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 20.01.2006 r. RIO/KF/4104/52/2005 Pan Bronisław Jaskólski Wójt Gminy Ciechocin 87-408 Ciechocin Na podstawie art. 1, w związku z art. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2017.02.17

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY.410.001.08.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/001 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KBF-4100-16-01/2013 P/13/194 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4100-16-01/2013 P/13/194 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4100-16-01/2013 P/13/194 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Budżetu i Finansów KBF-4100-001-13/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ ŚZZP.272.5.2016 Maków Mazowiecki, 08.12.2016 r. WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ Powiat Makowski z/s w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, prowadząc procedurę zamówienia

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-19/08 Opole, 26 września 2008 r. Pan Bogdan Bury Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-21-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-21-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-21-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-20-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-20-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-20-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

KBF /2014 P/14/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF /2014 P/14/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-006-05/2014 P/14/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/015 Realizacja rządowego programu wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w 2013 r., cz. 86 Samorządowe

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-25/2014 Opole, dnia 9 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

LWA - 4101-24-03/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA - 4101-24-03/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA - 4101-24-03/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-17/K-61/13 Norbert Raba Starosta Powiatu Strzelińskiego

WK.60/P-17/K-61/13 Norbert Raba Starosta Powiatu Strzelińskiego Wrocław, 7 lutego 2014 roku WK.60/P-17/K-61/13 Pan Norbert Raba Starosta Powiatu Strzelińskiego ul. Kamienna 10 57-100 Strzelin Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-8/2013 Opole, dnia 27 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 2. Komponenty długu publicznego

Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 2. Komponenty długu publicznego Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 1.1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i w Unii Europejskiej 1.2. Pojęcie długu

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-06/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-06/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-06/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/011 - Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo